1
“ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการ
การคลัง
เพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ..... ”
2
หลักการและเหตุผลในการยกร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
 นำารายได้จากการใช้
มาตรการการคลังกลั...
3
รูปแบบการบังคับใช้กฎหมาย
ร่างพระราชกฤษฎีกา
ภาษีนักท่องเที่ยว
ร่างพระราช
กฤษฎีกาภาษีคาร์บอนไดออกไซด์
จากยานยนต์
ร่างพระรา...
4
หมวด 3หมวด 3
หมวด 7หมวด 7
หมวด 6หมวด 6
หมวด 5หมวด 5
หมวด 4หมวด 4
หมวด 2หมวด 2
คณะกรรมการกำากับนโยบายมาตรการการคลังสิ่งแว...
5
สาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติมาตรการการ
คลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
 ให้จัดตั้ง คณะกรรมการกลาง เรียกว่า
“คณะกรรมการ...
6
 กำาหนดประเภทของมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
ได้แก่
O ภาษีสิ่งแวดล้อม
ภาษีมลพิษ : มลพิษนำ้า มลพิษอากาศ
ภาษีการอนุรักษ...
7
 ให้จัดตั้ง กองทุนใหม่ เรียกว่า “กองทุนภาษีและค่า
ธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม”
เพื่อรองรับรายได้จากการใช้มาตรการการคลัง โดย
ให...
8
 เพดานอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม
O ภาษีมลพิษทางนำ้า
ปีละ 10,000 บาท ต่อตันของปริมาณมลพิษ
O ภาษีมลพิษทางอากาศ
ปีละ 2,500 บ...
9
กลางกลาง
ปริมาณนำ้าทิ้ง
เกินกว่า 50 – 500
ม3
ต่อวัน
อัตราแปรผัน
ตามปริมาณมลพิษ
ที่ปล่อย
2,500 - 10,000
บาท
ต่อตัน ต่อราย...
10
ขนาดเตา
ตั้งแต่ 500 – น้อยกว่า 1,000
แรงม้า
ขนาดหม้อนำ้า
ตั้งแต่ 5 ตัน / ชั่วโมง - น้อย
กว่า 10 ตัน / ชั่วโมง
ขนาดเตา
น...
11
ประโยชน์ที่ได้รับ
 สามารถนำามาตรการการคลังมาใช้เสริมการดำาเนิน
งานภายใต้กฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่แล้วในปั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ร่าง พรบ ม การคลัง กระทรวงการคลัง 03_nov2010

936 views
853 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
936
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ร่าง พรบ ม การคลัง กระทรวงการคลัง 03_nov2010

 1. 1. 1 “ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการ การคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ..... ”
 2. 2. 2 หลักการและเหตุผลในการยกร่างพระราชบัญญัติ มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....  นำารายได้จากการใช้ มาตรการการคลังกลับคืน มาจัดการสิ่งแวดล้อม  นำารายได้จากการใช้ มาตรการการคลังกลับคืน มาจัดการสิ่งแวดล้อม  หน่วยงานต่างๆ สามารถ นำามาตรการการคลังมาใช้ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม  หน่วยงานต่างๆ สามารถ นำามาตรการการคลังมาใช้ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม  นำาค่าความเสียหายต่อ สิ่งแวดล้อมมาคิดเป็น ต้นทุนของผู้ก่อมลพิษ  นำาค่าความเสียหายต่อ สิ่งแวดล้อมมาคิดเป็น ต้นทุนของผู้ก่อมลพิษ กรมโรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวง สาธารณสุข สำานักนโยบาย และแผนฯ สิ่งแวดล้อม กระทรวง การคลัง กรมควบคุม มลพิษ อปท. ทั่วประเทศ ปัญหา สิ่งแวดล้อม กรมโรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวง สาธารณสุข สำานักนโยบาย และแผนฯ สิ่งแวดล้อม กระทรวง การคลัง กรมควบคุม มลพิษ อปท. ทั่วประเทศ ปัญหา สิ่งแวดล้อม
 3. 3. 3 รูปแบบการบังคับใช้กฎหมาย ร่างพระราชกฤษฎีกา ภาษีนักท่องเที่ยว ร่างพระราช กฤษฎีกาภาษีคาร์บอนไดออกไซด์ จากยานยนต์ ร่างพระราชกฤษฎีกา ส่งเสริมการจัดการ ของเสียอันตราย ร่างพระราชกฤษฎีกา ภาษีมลพิษทางอากาศ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกา ภาษีมลพิษทางนำ้า
 4. 4. 4 หมวด 3หมวด 3 หมวด 7หมวด 7 หมวด 6หมวด 6 หมวด 5หมวด 5 หมวด 4หมวด 4 หมวด 2หมวด 2 คณะกรรมการกำากับนโยบายมาตรการการคลังสิ่งแวดล้อม มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดการเงินรายได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์ การบังคับชำาระภาษีค้าง บทกำาหนดโทษ หมวด 1หมวด 1 ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
 5. 5. 5 สาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติมาตรการการ คลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....  ให้จัดตั้ง คณะกรรมการกลาง เรียกว่า “คณะกรรมการกำากับนโยบายมาตรการการ คลังเพื่อสิ่งแวดล้อม” o ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน รวมทั้งกรรมการจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการ o ทำาหน้าที่ กำาหนดนโยบายและประเภทมลพิษที่จะดำาเนินการ รวมทั้ง การใช้มาตรการการคลังและออกกฎหมายลำาดับ
 6. 6. 6  กำาหนดประเภทของมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ O ภาษีสิ่งแวดล้อม ภาษีมลพิษ : มลพิษนำ้า มลพิษอากาศ ภาษีการอนุรักษ์ทรัพยากร : ภาษีนักท่องเที่ยว O ภาษีหรือค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษต่อสิ่ง แวดล้อม : ยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่ WEEE O ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ : การบำาบัดนำ้าเสีย ค่ากำาจัดขยะมูลฝอย O การวางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อ สิ่งแวดล้อม : กิจการเหมืองแร่ O การกำาหนดสิทธิการปล่อยมลพิษ : สิทธิการปล่อย สาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติมาตรการการ คลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
 7. 7. 7  ให้จัดตั้ง กองทุนใหม่ เรียกว่า “กองทุนภาษีและค่า ธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม” เพื่อรองรับรายได้จากการใช้มาตรการการคลัง โดย ให้อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังแทนการอยู่ภายใต้หน่วย งานด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดย เฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมบริหารจัดการ กองทุนอย่างเท่าเทียมกัน O กรรมการกองทุน องค์ประกอบ : ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน รวมทั้ง กรรมการจาก ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการ แต่งตั้ง : สถาบันการเงินเป็นผู้จัดการกองทุน O เงินกองทุน สาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติมาตรการการ คลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
 8. 8. 8  เพดานอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม O ภาษีมลพิษทางนำ้า ปีละ 10,000 บาท ต่อตันของปริมาณมลพิษ O ภาษีมลพิษทางอากาศ ปีละ 2,500 บาท ต่อตันของปริมาณมลพิษ O ภาษีนักท่องเที่ยว ร้อยละ 15 ของราคาค่าโดยสาร หรือ 1,000 บาทต่อคน O ภาษีผลิตภัณฑ์หรือค่าธรรมเนียม ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 15 ของราคาผลิตภัณฑ์ หรือ 10,000 บาท ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ สาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติมาตรการการ คลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
 9. 9. 9 กลางกลาง ปริมาณนำ้าทิ้ง เกินกว่า 50 – 500 ม3 ต่อวัน อัตราแปรผัน ตามปริมาณมลพิษ ที่ปล่อย 2,500 - 10,000 บาท ต่อตัน ต่อราย ต่อปี อัตราคงที่ 1,000 - น้อยกว่า 3,000 บาท ต่อราย ต่อปี เล็ก ปริมาณนำ้าทิ้ง 1- 50 ม3 ต่อวัน อัตราคงที่ 3,000 - น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อราย ต่อปี ใหญ่ ปริมาณนำ้าทิ้ง เกินกว่า 500 ม3 ต่อ วัน ตัวอย่างการจัดเก็บภาษีมลพิษ นำ้าเล็ ก กล าง ให ญ่
 10. 10. 10 ขนาดเตา ตั้งแต่ 500 – น้อยกว่า 1,000 แรงม้า ขนาดหม้อนำ้า ตั้งแต่ 5 ตัน / ชั่วโมง - น้อย กว่า 10 ตัน / ชั่วโมง ขนาดเตา น้อยกว่า 500 แรงม้า ขนาดหม้อนำ้า เล็กกว่า 5 ตัน / ชั่วโมง อัตราคงที่ 10,000 - น้อยกว่า 30,000 บาท ต่อราย ต่อปี อัตราคงที่ 30,000 - 50,000 บาท ต่อราย ต่อปี ขนาดเตา ตั้งแต่ 1,000 แรงม้า ขึ้นไป ขนาดหม้อนำ้า ตั้งแต่ 10 ตัน / ชั่วโมง ขึ้นไป อัตราแปรผัน ตามปริมาณมลพิษ ที่ปล่อย 1,000 - 2,000 บาท ต่อตัน SO2,NOX ต่อราย ต่อปี 1,500 - 2,500 บาท ต่อตัน TSP ต่อราย เล็ ก กล าง ให ญ่ ตัวอย่างการจัดเก็บภาษีมลพิษทาง อากาศ
 11. 11. 11 ประโยชน์ที่ได้รับ  สามารถนำามาตรการการคลังมาใช้เสริมการดำาเนิน งานภายใต้กฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่แล้วในปัจจุบัน  สนับสนุนการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยเปิด โอกาสให้ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกำาหนดนโยบายบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม และ การจัดสรรรายได้จาก การใช้มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  สามารถออกกฎหมายลำาดับรอง (พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หรือ กฎกระทรวง) เพื่อแก้ปัญหาสิ่ง แวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันการณ์  การใช้จ่ายเงินกองทุนมีความคล่องตัวทำาให้สามารถ นำาเงินรายได้จาก การใช้มาตรการการคลังไปสนับสนุนการดำาเนิน การเพื่อ

×