eMagazine-NECTEC "NetHAM"

806 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
806
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

eMagazine-NECTEC "NetHAM"

 1. 1. มกราคม 2554 เน็รฟตเวิาวน รูลอม ใช เซิ เวอรด รก ก นใคร NetHAM
 2. 2. Editor’s Talkถายทอดเทคโนโลยี สำหรับเนื้อหาประจำฉบับเปนเรื่องราว เป น เรื ่ อ งราวในยุ ค ป จ ุ บ ั น ที ่ เ ครื อ ข า ยผาน e-Magazine... อิ น เทอร เ น็ ต มี บ ทบาทในชี ว ิ ต ประจำวั นนั บ ตั ้ ง แต ก ารก อ ตั ้ ง ศู น ย เ ทคโนโลยี มากขึ้น หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ เอกชน บริษัทขนาดใหญ วิสาหกิจ ขนาดหรือเนคเทค เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2529 กลางและขนาดยอม รวมทั้งมหาวิทยาลัยจนถึงวันนี้เปนเวลาเกือบถึง 25 ปแลวที่ โรงเรี ย นและชุ ม ชนต า งมี เ ครื อ ข า ยเนคเทคไดมีสวนสำคัญในการดำเนินงาน คอมพิวเตอรเปนของตนเอง การจะเขาถึงวิจัยพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อิ น เทอร เ น็ ต ทำได ง  า ยขึ ้ น เพราะการใหใหกับประเทศไทยในหลายดาน อีกทั้งการ บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) มีพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การแขงขันสูง ทำใหคาบริการถูก ความนี้กาวไปอยางรวดเร็วมาก จนถึงในทุกวันนี้ ทาทายที่ตามมาจากการจัดตั้งเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศแทบจะแยกไมออก คอมพิวเตอรตามหนวยงานและชุมชนทั่วกั บ การดำเนิ น ชี ว ิ ต ของประชาชนทั ่ ว ไป ไป คือ ทำอยางไรจึงจะบริหารจัดการใหแลว สำหรับสมาชิกผูติดตามอานเนื้อหา เครือขายที่มีอยูใชงานไดเต็มประสิทธิภาพสาระจากสารเนคเทคก็เชนเดียวกัน ทาน ปญหาที่พบบอยคือหนวยงานขนาดกลางจะไดพบเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ และขนาดเล็ก เชน โรงเรียน แหลงชุมชนนำเสนอที ่ เ หมาะสมกั บ ยุ ค ป จ จุ บ ั น และ มักขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถการใชงานเพิ่มมากขึ้น สารเนคเทค ฉบับ ในการดูแลและจัดการเครือขาย และเมื่อมีe-Magazine จึงเกิดขึ้นมา นับจากนี้เปน ป ญ หาเกิ ด ขึ ้ น มั ก ไม ท ราบสาเหตุ แ ละไมตนไป ทานสามารถติดตามขอมูลขาวสารที่ สามารถแกไขเองไดตองรอผูเชี่ยวชาญมาเกี่ยวของกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ แกไขให ทำใหเครือขายที่มีอยูถูกใชงานไดคอมพิวเตอรไดในรูปแบบ e-Magazine ที่ ไมเต็มที่ ทานหรือองคกรของทานประสบจะมี เ นื ้ อ หาสาระให ต ิ ด ตามเป น ประจำ ปญหาเหลานี้บางหรือไม สารเนคเทคฉบับทุกเดือน e-Magazine มีคำตอบที่นาสนใจ โปรด ติดตาม มกราคม 2554 3
 3. 3. Showcase Network ลม Server ดาวน เขาเว็บไมได … โปรดสงใครมาชวยฉันที ? แสดงสถานะอุปกรณ Network Monitoring System (NMS) จะเปนเครื่องมือคอยชวยเฝามองการทำงานของเครือขายคอยเก็บบันทึกสถานะการทำงานและแจงเตือนใหผูดูแลระบบเครือขายทราบ หากพบวาสวนหนึ่งสวนใดของเครือขายมีการทำงานที่ผิดปกติ หากองคกรไมมี NMS หรือผูดูแลระบบ ก็จะไมสามารถระบุปญหาที่เกิดขึ้น การแกปญหาจะทำไดชาลงหรือถาหากแกไดก็ไมทราบสาเหตุของปญหาและที่สำคัญ NMS ที่มีอยูในทองตลาดสวนใหญเปนซอฟตแวรที่นำเขามาจากตางประเทศ จะมีลักษณะเปนซอฟตแวรในเชิงพาณิชย (Commercial software) ที่มีราคาแพงและเหมาะสมกับองคกรขนาดใหญที่มีกำลังทรัพย4 มกราคม 2554
 4. 4. NetHAMชวยใหการดูแลเครือขายเปนเรื่องหมูๆ ภาพ A, B: แสดงแผนผังสถานะ การทำงานของระบบเครือขาย (Topology) ชวยใหเห็นภาพรวม ของระบบชัดเจน และชวยใหวเิ คราะห หาตนเหตุของปญหาไดงายขึน  ้ NMS แบบ Commercial Software มีคาลิขสิทธิ์แพงมาก ไมเหมาะกับ SME หางราน และองคกรขนาดเล็ก หากปรับมาใชโอเพนซอรส ขอดีคือ ไมมีคาใชจาย แตอาจจะมีการใช งานที่คอนขางยุงยาก ซึ่งไมเหมาะ สำหรับผูใชที่ไมเชี่ยวชาญที่ตองมี ในเรื่องของระบบปฏิบัติการและ ระบบเครือขาย NMS แบบโอเพนซอรส ไมมีคาลิขสิทธิ์ ใชงานยาก Config ยาก ซับซอน เหมาะสำหรับผูดูแลระบบ ที่เชี่ยวชาญ NetHAM จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ของทุกองคกร และผูดูแลระบบที่ ตองการมี NMS ที่ใชงานงายแสดง A ภาพรวมของระบบได ช ั ด เจน และเรียกดูขอมูลหรือสถิติยอนหลัง เพื่อนำไปใชในการวิเคราะหปญหา แสดงปริมาณ เหมาะกับองคกรขนาดเล็กจนถึง องคกรขนาดกลางซึ่งมีเครือขาย แบนดวดท ิ คอมพิวเตอรที่ไมใหญมาก รวมทั้ง อาจไม ม ี ท ุ น ทรั พ ย ใ นการลงทุ น จัดหาซอฟตแวรมาใชงาน B มกราคม 2554 5
 5. 5. Showcase ภาพ D: แสดงตัวอยางหนาจอการควบคุมระบบ NetHAM เวอรชัน 2 ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือขาย และลดภาระการดูแลเครือขาย NetHAMสามารถตรวจสอบอุปกรณเครือขายตางๆ ผานโพรโทคอล SNMP สามารถหา interface ตางๆ ของอุปกรณและเก็บขอมูลไดอยางอัตโนมัติ สามารถใชงานไดกับอุปกรณยี่หอตางๆ ที่ไดรับความนิยมในทองตลาด นอกจากนี้ยังไดปรับปรุงใหมีการใชงานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ชวยในเรื่องของความรวดเร็วในการเก็บขอมูลและแสดงผลโดยเฉพาะในเครือขายขนาดใหญ และเพิ่มเทคนิคอันชาญฉลาดสำหรับการวิเคราะหความผิดปกติจากผลของการตรวจสอบอยางอัตโนมัติ ซึ่งแตกตางจากซอฟตแวรอื่นที่ผูใชจำเปนตองระบุคาเกณฑของระดับความผิดปกติเองซึ่งเปนเรื่องที่ยุงยากมาก มีอะไรใน NetHAM Feature สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณประเภทสวิตชและเราเตอรหลากหลายยี่หอและรุน สามารถตรวจสอบปริมาณการใชแบนดวิดทของแตละลิงกในเครือขาย สามารถตรวจสอบขอมูลเชิงลึกของอุปกรณที่รองรับโพรโทคอล SNMP เชนขอมูล interface id จำนวนพอรต link capacity ฯลฯ มี user interface ที่เขาใจงายมากขึ้นและมีปฏิสัมพันธกับผูใชมากขึ้น ทำใหเลือกดูขอมูลที่ตองการไดอยาง รวดเร็วขึ้น สามารถตรวจจับความผิดปกติของอุปกรณแบบอัตโนมัติโดยไมตองอางอิง user-input threshold มกราคม 2554 7
 6. 6. Interview รูจัก รูจริง กับนักวิจัยและพัฒนา NetHAM ดร.พนิตา พงษไพบูลย และทีม ทีมวิจัยหวังจะสรางกลุมผูที่สนใจ ในยุคนี้ไมมีใครที่ไมเคยใชงานเครือขาย ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชน จะมี NetHAM : Network Health AnalysisNetHAM รวมเขียน Module หรือ คอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงในระบบเครือขาย and Monitoring ซึ่งเปนซอฟตแวรที่จะplug-in ใหมๆ สำหรับชวยตรวจสอบ ในทุกหนวยงาน การบริหารจัดการเครือ- ชวยผูดูแลระบบเครือขาย โดยนำองคความ ขายคอมพิวเตอรเหลานั้น มีความสำคัญ รูดานเทคโนโลยีเครือขายมาประยุกตใชสถานะอุปกรณหรือบริการตางๆ ที่ อยางยิ่ง ผูดูแลระบบถือวาเปนบุคลากรที่ เพื่อแกไขปญหาและเพื่อชวยในการบริหารนาสนใจเพิ่มเติมไดเอง เพื่อเพิ่มความ สำคัญสำหรับดูแลบริหารจัดการปองกัน เครือขายคอมพิวเตอรทั้งของภาครัฐและสามารถและขับเคลื่อนให NetHAM และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครือขาย ภาคเอกชน เราไปดูผลงานชิ้นโบวแดงของหองปฏิบัติ- นอกจากดร. พนิตา แลว ยังมีผูรวมเติบโตไปไดโดยไมตองพึ่งทีมวิจัยแต การวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย หรือ NTL วิจัยในงานนี้อีกหลายทาน ผูที่อยูเบื้องหลังเพียงอยางเดียว ของศู น ย เ ทคโนโลยี อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ ความสำเร็จในครั้งนี้ไดแก นายชาวีร อิสริย- คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) นั่นก็คือ ภัทร นายโสภณ มงคลลักษมี นายธนชัย "ระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของ คงพูล น.ส.สิริกานต พุกกะวรรณะ และ อุปกรณเครือขายและบริการ" หรือ ดร.กุลชาติ มีทรัพยหลาก มกราคม 2554 9
 7. 7. Interview เกิดความเสียหายเปนมูลคาหลายลานบาท ตรวจจับความผิดปกติ และมีปญหาเรื่อง โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ NetHAM เขามา ความเร็วเมื่อใชงานกับเครือขายขนาดใหญ ชวยอำนวยความสะดวกใหแกผูดูแลระบบ ทีมวิจัยจึงไดพัฒนา NetHAM เวอรชัน 2 ให ส ามารถทราบป ญ หาและแก ไขป ญ หา ขึ้น เพื่อใหไดซอฟตแวรสำหรับตรวจสอบ ตางๆ ไดอยางทันทวงที ทำใหการทำงาน สถานะเครือขายที่มีความสามารถครบถวน ของระบบเครือขายภายในองคกรเปนไป ลดขอจำกัดขางตนและเพิ่มประสิทธิภาพ อยางมีเสถียรภาพ การทำงาน Q: LAB มีแนวความคิดในการพัฒนา Q: NetHAM เวอรชันนี้สามารถใชงานใน ซอฟตแวรตัวนี้ อยางไร องคกรขนาดใหญไดแลวใชหรือไม A: แนวคิดในการวิจัย NetHAM เกิดขึ้น A: NetHAM เวอรชัน 2 นี้จะเหมาะกับ จากการที่ไดศึกษาเกี่ยวกับระบบเครือขาย หนวยงานที่มีเราทเตอรเปนของตัวเอง ใน ที่มีใชอยูในประเทศไทยพบวา หลายหนวย ขณะที่ NetHAM เวอรชัน 1 จะเหมาะกับ งาน โดยเฉพาะในหนวยงานขนาดกลางที่มี การดูแลเฉพาะเครื่องแมขาย NetHAM ระบบเครือขาย แตยังขาดผูดูแล หรืออาจมี เวอรชัน 2 ผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบ ผูดูแลแตไมใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ปริมาณแบนดวิดท ปริมาณการใช CPU เชน ในโรงพยาบาล ผูดูแลเครือขายอาจ และ memory ในเราเตอรได หลังจากเรา เปนแพทย ซึ่งโดยปกติก็ยุงอยูกับการตรวจ พัฒนาจนมั่นใจก็ไดนำ NetHAM เวอรชัน 2 รักษา เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในเครือขายก็ไม ไปทดสอบการใช ง านจริ ง ที ่ ก รมพลั ง งาน สามารถแกไขไดทันทวงที ในขณะเดียวกัน ทดแทนและอนุรักษพลังงาน สาธารณสุข Q: งานวิจัยที่หองปฏิบัติการวิจัย แพทยอาจไมมีความเชี่ยวชาญมากพอใน จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลไทรนอย เทคโนโลยีเครือขายทำในขณะนี้เปนงาน การหาสาเหตุและแกปญหา งานวิจัยของ โรงพยาบาลบางบัวทอง เครือขาย วิจัยลักษณะไหนคะ เราคือการถายทอดทักษะการดูแลเครือขาย กาญจนาภิเษก และเครือขายไทยสาร โดย A: โดยสวนมากแลวงานวิจัยของเราจะเนน ลงในซอฟตแวรเพื่อชวยลดภาระของผูดูแล ใชการประเมินผลในเรื่องความสะดวกของ การวิจัยไปในดานของการพัฒนา ระบบเครือขายที่ตองทำงานซ้ำๆ เชน ตรวจ การใชงานและประสิทธิภาพในการแสดงผล แอปพลิเคชันเพื่อใชกับเครือขาย โดยเฉพาะ สอบวาเซิรฟเวอรทำงานปกติหรือไมหรือ ขอมูลตางๆ เมื่อเทียบกับโปรแกรมดูแล เครือขายเพื่อการศึกษาและการวิจัย ซึ่ง บางอยางที่ตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะ ระบบเครือขายอื่นๆ ที่ผูรวมทดสอบใชงาน รูปแบบของการวิจัยในลักษณะนี้ ตองเขาใจ ดาน เชน วิเคราะหวาเครือขายเสียที่จุดใด อยูหรือเคยใชงาน ทั้งที่เปนซอฟตแวร การทำงานของเครือขายและปญหาที่มักจะ พรอมทั้งอำนวยความสะดวกใหแกผูดูแล โอเพนซอรสและซอฟตแวรเพื่อการคา จาก พบในเครือขาย วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น ระบบในการเขาถึงขอมูลตางๆ ในเครือขาย การประเมินผลพบวา ผูใชสวนมากมีความ เพื่อนำไปพัฒนาเครื่องมือเพื่อชวยแบงเบา จากจุดเดียว และแจงเตือนใหผูดูแลระบบ พึงพอใจในเรื่องรูปแบบการนำเสนอที่ดีและ ภาระของผูดูแลเครือขาย ในตอนนี้เราได ทราบอยางทันทวงทีเมื่อเกิดปญหา งายตอการทำความเขาใจ ซึ่งมีผลคะแนน พัฒนาซอฟตแวรเพื่อตรวจสอบสถานะของ เฉลี่ยถึง 4.27 และ 4.07 จากคะแนนเต็ม 5 เครือขายและบริการ ที่เรียกวา NetHAM Q: ในชวงแรกของการพัฒนาพบปญหา ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบวา ผูใชสามารถ ซอฟต แวร ต ั ว นี ้ ส ามารถรายงานป ญ หาที ่ หรืออุปสรรคบางหรือไม เขาใจขั้นตอนการใชงานโปรแกรมไดอยางดี อาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา และระบุตนเหตุที่มา A: NetHAM ในเวอรชันแรก เราพบวา และมีความเห็นวา NetHAM ที่พัฒนาเพิ่ม ของปญหา ซึ่งการแกปญหาที่เกิดขึ้นบน คอนขางมีขอจำกัดหลายประการ เชน ไม ขึ้นนี้ ใชงานงายกวาโปรแกรมชนิดเดียวกับ เครือขายอาจไมงายนัก และถาปลอยให สามารถตรวจสอบแบนดวิดทของเราเตอร ที่เคยใชมา มีฟงกชันการทำงานที่ครบถวน ปญหาเกิดนานขึ้นแมเพียงหนึ่งชั่วโมง ก็จะ และสวิตช มีความยุงยากในการระบุเกณฑ สำหรับการดูแลระบบและเขาใจไดงาย 10 มกราคม 2554
 8. 8. InterviewQ: ในระบบ NetHAM เวอรชัน 2 นี้ พัฒนา NetHAM ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองการใชงานไดเปนอยางดีใชหรือไม Q: “กาวตอไปของ NetHAM” จะมีอะไรA: เรียกไดวา ใชงานไดดี โดยดูจากผลการ ใหมเพิ่มขึ้น มีความสามารถมากขึ้นหรือทดสอบ ซึ่งลูกคาสวนมากมีความพอใจตอ ไมNetHAM และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับ A: สำหรับการพัฒนา NetHAM นั้น เราจะซอฟตแวรตัวอื่นๆ เรียกไดวา ใชงานไดดี เน น ที ่ โ ครงสร า งและสถาป ต ยกรรมของดวยลักษณะฟงกชัน การใชงานที่ครบถวน ซอฟตแวร ซึ่ง NetHAM เวอรชัน 2 ไดมีและความทัดเทียมกับซอฟตแวรอื่น ซึ่ง การออกแบบใหงายตอการพัฒนา API และ ระบบการทำงานของ NetHam version 2NetHAM มีรูปแบบการใชงานที่งายกวา Module ตางๆ เพิ่มเติมในอนาคต ทีมวิจัย Distribution สวนเครือขายภายนอกเราไดรวมทั้งมีประสิทธิภาพที่ดีกวา เชนการตรวจ มองวาในอนาคต NetHAM ควรจะตองมี ถายทอดองคความรูของงานวิจัยออกไปสูสอบสถานะของเครือขายดวยโพรโทคอล ศั ก ยภาพในการตรวจสอบอุ ป กรณ ต  า งๆ หนวยงานอื่นๆ ที่เปนภาคเอกชน ซึ่งSNMP มีความเร็วในการเรียกดูขอมูลจาก นอกเหนือจากอุปกรณเครือขายได เชน บริ ษ ั ท โกลบอลเทคโนโลยี อ ิ น ทิ เ กรเทดอุปกรณไดดีกวาซอฟตแวรในลักษณะเดียว การ monitor ปริมาณการใชไฟ การ (Global Tech) ผูพัฒนาระบบปองกันภัยกัน (Cacti) ถึง 17 เทา สำหรับในเรื่องของ monitor อุณหภูมิหรือความชื้น โดย คุกคามทางขอมูลสารสนเทศ SRAN :การติดตั้งใชงานนั้นซอฟตแวร NetHAM ตรวจสอบจากเซ็นเซอรตางๆ เปนตน ใน Security Revolution Analysis Networkสามารถใช ง านได บ นระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร ตอนนี้ทีมวิจัยหวังวา จะสรางกลุมผูที่สนใจ ไดทำสัญญาขอใชสิทธิตนแบบLinux ไดทุกเวอรชัน แตยังคงพบปญหาอยู ใน NetHAM โดยกลุมนักพัฒนาที่สนใจ NetHAM เพื่อนำไปพัฒนาเปนอุปกรณที่ทำบางในเรื่องของเวอรชันของ Library ที่ตาง สามารถมารวมเขียน Module หรือ หน า ที ่ ต รวจสอบสถานะของผลิ ต ภั ณ ฑกันของแตละเวอรชันของ Linux แตก็ plug-in ใหมๆ เพื่อตรวจสอบสถานะของ SRAN และก็มีหนวยงานภาครัฐนำไปใชสามารถแกไขไดไมยาก ซึ่งนอกจากการติด อุปกรณหรือบริการตางๆ ที่สนใจเพิ่มเติม ด ว ยคื อ สำนั ก งานบริ ห ารเทคโนโลยีตั้งดวยการ compile source-code แลว ไดเอง ซึ่งจะเปนการเพิ่มความสามารถ สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)ไดจัดเตรียมชุดติดตั้งในรูปแบบของ RPM ขับเคลื่อนให NetHAM เติบโตไปไดโดยไม กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานหลักpackage สำหรับ Linux ตระกูล Redhat ตองพึ่งทีมวิจัยแตเพียงอยางเดียว ประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ซึ่งกำลังและ DEB package สำหรับ Linux ตระกูล อยูระหวางดำเนินการติดตั้ง NetHAMDebian เพื่อความสะดวกในการใชงานของ Q: NetHAM ตองการพันธมิตรในงาน เพื ่ อ ดู แ ลระบบเครื อ ข า ยและบริ ก ารของผูใช วิจัยบางหรือไม สปสช. และอาจขยายเครือขายตอไป หาก A: “ใชคะ เราพยายามตั้งโจทยใหกับการ หนวยงานอื่นๆ สนใจอีกดวยQ: หลังจากที่เราพัฒนาขึ้นมาแลวงาน พัฒนาศักยภาพของ NetHAM ตอนนี้เราวิจัยชิ้นนี้ออกไปสูสังคมไดอยางไร มองว า หน ว ยงานภายในเนคเทคน า จะมี กอนจบการสัมภาษณในครั้งนี้ มีแนวคิดA: เราไดเปดใหผูใชนำซอฟตแวรไปทดลอง เทคโนโลยีหรืออุปกรณบางอยางที่สามารถ ดีๆ ที่ไดจากการสนทนาผานมุมมองของไดโดยไมเสียคาใชจาย เพื่อรับคำแนะนำ มาแชรรวมกัน ซึ่งเราไดรวมกับ ทีมนักวิจัย นั่นคือ การพัฒนางานวิจัยขึ้นติชมในอนาคตเราจะพัฒนา feature ใหมๆ ห อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารวิ จ ั ย การสื ่ อ สารเชิ ง แสง มาสักชิ้น ทีมนักพัฒนาไมจำเปนตองมาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเปนซอฟตแวรในเชิง และควอนตัม (OQC) นำ NetHAM เขาไป จากที่เดียวกัน อาจมาจากการรวมตัวของพาณิชยในลักษณะของ Enterprise ช ว ยพั ฒ นาระบบตรวจสอบอุ ป กรณ ข อง กลุมคนที่มีความสนใจในดานเดียวกัน มีversion หากผูที่ใชมีงบประมาณนอยก็ หนวย OQC โดยพัฒนา Module เสริมเขา ใจรักในการพัฒนา ก็สามารถสรางสังคมสามารถใช Standard version ได ในสวน กับ NetHAM สำหรับตรวจสอบสถานะของ แหงการวิจัยและพัฒนาใหยั่งยืน โดยใชของการเปดทดลองใชฟรี ทำใหเราสามารถ อุ ป กรณ ช ุ ด กระจายกุ ญ แจรหั ส ลั บ เชิ ง กลไกการทำงานรวมกัน เพื่อขับเคลื่อนเก็บขอมูล feedback จากผูใชแลวนำมา Quantum ที่เรียกวา Quantum Key งานวิจัยดวยตนเองได มกราคม 2554 11
 9. 9. TechTrendNetHAM งานวิจัยที่ไมหยุดนิ่งที่การพัฒนาไดรูถึงความสามารถของ NetHAM มากันบางแลวในตอนตน แตอะไรเปนองคประกอบสำคัญที่ทำให NetHAM เขามาเปนผูชวยมือหนึ่งบนเครือขาย เพราะการพัฒนา NetHAM ไมไดหยุดนิ่งที่การวิจัยอยางเดียว แตเกิดจากการเรียนรูของผูพัฒนาตามความตองการขององคกร และของผูบริหารระบบที่ตองการมีเครื่องมือสำหรับจัดการระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะองคกรขนาดใหญที่มีจำนวนอุปกรณตางๆ ที่เชื่อมตอบนเครือขายมากมายหลายชิ้นNetHAM เปนการวิจัยและพัฒนาที่เนนการออกแบบโครงสรางโดยนำองคความรูของการใช Simple NetworkManagement Protocol (SNMP)ท ี ่ ช  ว ยตรวจสอบอ ุ ป กรณ  บ นระบบเครือขาย และนำแบบจำลอง Holt-Winters Forecasting Model มาใชระบุคาความผิดปกติ โดยอาศัยการเรียนรูพฤติกรรมของเครือขายจากขอมูลในอดีตสามารถแสดงขอมูลที่สำคัญไดเพิ่มมากขึ้นเพราะใชอัลกอริทึม SpecializedBinary Tree ปรับปรุงระบบแสดงผลทำใหสามารถเลือกแสดงเฉพาะขอมูลที่มีนัยสำคัญเพื่อลดขนาดขอมูล ภาพ A: แสดงการเปรียบเทียบขันตอนการทำงานของการรองขอขอมูลแบบ ้ Synchronous และ Asynchronous SNMP Protocol ปกติอุปกรณเครือขายที่มีจำหนายทั่วไปสวนใหญสนับสนุนโพรโทคอล SNMP ซึ่งรองรับการสื่อสารระหวางอุปกรณ ทำหนาที่เปนตัวจัดการเครือขาย (Manager) กับอุปกรณในเครือขายที่มีซอฟตแวรเอเจนต (Agent) เพื่อใชรองขอขอมูล กำหนดหรือปรับปรุงแกไขขอมูลของอุปกรณในการจัดการเครือขาย การเรียกใชงานชุดคำสั่งพื้นฐานของ SNMP ที่เรียกวา SNMP Message ผูใชจะตองพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาโปรแกรมระดับสูงเพื่อเรียกใชชุดคำสั่งพื้นฐานของ SNMP ที่อยูในรูปแบบของ Library function เพื่อใชในการรองขอขอมูลจาก Agent และภายใตสภาพแวดลอมจริงในเครือขายที่มีขนาดใหญ พบวาขนาดของเครือขายเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลแบบแปรผันตรงตอจำนวนการใชงานทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรที่ทำหนาที่รองขอขอมูลดวยการรองขอขอมูลแบบ Synchronous ซึ่งเปนวิธีที่ถูกใชงานโดยทั่วไปเพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว ทีมวิจัยจึงไดพัฒนาวิธีการรองขอขอมูลจากอุปกรณเครือขายดวยวิธีการรองขอขอมูลในแบบAsynchronous เพื่อเพิ่มความสามารถในสอบถามขอมูลจากอุปกรณในเครือขายที่มีขนาดใหญไดรวดเร็วขึ้น12 มกราคม 2554
 10. 10. โมดูล SNMP ของ NetHAMเทียบกับ Cacti ที่เปน opensource network monitoringsystem ดวยวิธีของ Mulitwalk นั้น มีประสิทธิภาพในเรื่องของเวลาในการไดมาซึ่งขอมูลดีกวา Cacti ถึง 17 เทา จากในภาพ A แสดงการเปรียบเทียบการทำงานของทั้ง 2 เทคนิค โดยกำหนดให A, B, C และ D แทนชื่อออบเจ็กตที่ตองการสอบถามขอมูล และกรอบสี่เหลี่ยมที่มีหมายเลขกำกับแทนลำดับขอมูลที่ไดรับการตอบกลับจากอุปกรณ จะเห็นวาขั้นตอนการทำงานของการพัฒนาโปรแกรมแบบ Asynchronous สามารถรองขอขอมูลของออบเจ็กตทั้งสี่พรอมๆ กันไดจึงสามารถชวยลดเวลาที่ใชสอบถามขอมูลเมื่อเกิดเหตุการณการสงขอมูลซ้ำหรือ retransmissionขึ้นได จากภาพ B เปนการเปรียบเทียบเวลา ที่ใชในการประมวลผลการสอบถามขอมูล จาก SNMP agent ระหวาง 3 วิธีดังนี้ NMQL (old) เปนภาษาในการสอบถาม ขอมูลดวย SNMP ที่ใชวิธีการสอบถาม ขอมูลแบบ Synchronous , NMQL (new) เปน NMQL ที่ไดรับการปรับปรุง ใ ห  ใช  ใ น ก า ร ส อ บ ถ า ม ข  อ ม ู ล ด  ว ย Asynchronous และทายสุดคือการ สอบถามขอมูลดวย Net-SNMP ที่ทำงาน แบบ Synchronous จะเห็นไดวาการ สอบถามขอมูลดวย Asynchronous นั้น เปนวิธีที่ใชเวลาในการประมวลผลนอย ภาพ B: แสดงเวลาทีใชในการประมวลผลคำสัง ที่สุด ่ ่ NetHAM ไดสรางระบบสำหรับตรวจสอบสถานะทางโปรโตคอล SNMP โดยพัฒนาขึ้นในรูปของ plug in ที่ชื่อวา multiwalkซึ่งเรียกใช Net-SNMP C API ในการเชื่อมตอกับ SNMP agent ขอดีของการพัฒนา plug in โดยใช C API ก็คือ สามารถออกแบบSNMP request ไดลึกถึงระดับ PDU (Protocol Database) ในแตละครั้งของการ request จึงสามารถเลือกบรรจุเฉพาะ SNMPobject ที่เราสนใจจริงๆ และทำการ request พรอมๆ กันครั้งเดียว สงผลใหการดึงขอมูลจาก agent เปนไปอยางมีประสิทธิภาพในแงของการใชแบนดวิดทที่นอยกวา และจำนวน UDP (User Datagram Protocol) packet ที่ต่ำกวาการเรียก SNMP CLI แบบที่นิยมใชกันใน NMS ทั่วไป ซึ่งมักจะตองทำ snmpwalk เพื่อดึงขอมูลทั้ง subtree หรือใช snmpget ในการดึงขอมูลทีละ OID(Object Identifier) จนครบ ซึ่งจะเสียเวลา round trip time หลายรอบ การทดสอบประสิทธิภาพของโมดูล SNMP ของ NetHAM เทียบกับ Cacti ที่เปน opensource network monitoringsystem ที่ไดรับความนิยมสูง พบวาการรองขอขอมูลจาก SNMP agent ดวยวิธีของ Mulitwalk นั้นมีประสิทธิภาพในเรื่องของเวลาในการไดมาซึ่งขอมูลดีกวาของ Cacti ถึง 17 เทา มกราคม 2554 13
 11. 11. TechTrend User Interface User Interface เปนองคประกอบหลักของ NetHAM ที่ทีมพัฒนาใหความสำคัญมาก NetHAM เวอรชัน 2 พัฒนาบน เทคโนโลยี Ajax และ PHP โดยใช Flex component ในสวนที่ตองการระดับการตอบสนองกับผูใชสูงเปนพิเศษ User Interface ของ NetHAM แบงออกไดเปน 2 ระบบใหญไดแก ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ระบบปรับแตงคา พัฒนาขึ้นโดย PHP รวมกับ Javascript และใช JQuery ในสวนของระบบปรับแตงเปนสวนของ web interface Splitter Plug in เปนตัวแบงการแสงผลออกเปน 2 สวน ที่ชวยในการอํานวยความสะดวกใหผูใชงานการเขียน ไดแก สวนแสดงผล network topology ที่เกิดจากการ configuration file รวมทั้งควบคุมการทำงานของ embed Flex component รวมกับการดึงขอมูลใน NetHAM มีการพัฒนาโดยใชซอฟตแวร nagiosql รูปแบบ XML และสวนการแสดงผลรายละเอียดสถานะ เปนพื้นฐาน โดยการทำงานของระบบปรับแตงเปนการ ซึ่งใช Ajax ชวยจัดการขอมูลระหวางผูใชและเซิรฟเวอร ทำงานรวมกันระหวาง Code ภาษา PHP และ HTML Template โดยที่ Templateจะกำหนดหนาตาของ web page และ Configuration file ซึ่งชวยอำนวยความ สะดวกในการปรับเปลี่ยนหนาตาของ web page และ Configuration file ไดอยางอิสระโดยไมมีผลกระทบกับ Code ภาษา PHP อื่น ทำใหสามารถแยกสวนการพัฒนา ไดอยางสะดวก ภาพ C: หนาจอแสดงผลการ ทดสอบ ผลจากการคิดคนวีธีการตางๆ นี้ ทำใหสามารถนำจุดเดนของแตละเทคโนโลยีมาผสมผสานไดอยางลงตัว ทำให NetHAM กลายเปนผูชวยสำหรับผูดูแลระบบอยางครบครันพรอมทั้งสะดวกสบายอีกดวย 14 มกราคม 2554
 12. 12. e-Magazine Contact Email: pbrs.nnet@nectec.or.th

×