Your SlideShare is downloading. ×
eMagazine-NECTEC "NetHAM"
eMagazine-NECTEC "NetHAM"
eMagazine-NECTEC "NetHAM"
eMagazine-NECTEC "NetHAM"
eMagazine-NECTEC "NetHAM"
eMagazine-NECTEC "NetHAM"
eMagazine-NECTEC "NetHAM"
eMagazine-NECTEC "NetHAM"
eMagazine-NECTEC "NetHAM"
eMagazine-NECTEC "NetHAM"
eMagazine-NECTEC "NetHAM"
eMagazine-NECTEC "NetHAM"
eMagazine-NECTEC "NetHAM"
eMagazine-NECTEC "NetHAM"
eMagazine-NECTEC "NetHAM"
eMagazine-NECTEC "NetHAM"
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

eMagazine-NECTEC "NetHAM"

611

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
611
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 1. มกราคม 2554 เน็รฟตเวิาวน รูลอม ใช เซิ เวอรด รก ก นใคร NetHAM
 2. Editor’s Talkถายทอดเทคโนโลยี สำหรับเนื้อหาประจำฉบับเปนเรื่องราว เป น เรื ่ อ งราวในยุ ค ป จ ุ บ ั น ที ่ เ ครื อ ข า ยผาน e-Magazine... อิ น เทอร เ น็ ต มี บ ทบาทในชี ว ิ ต ประจำวั นนั บ ตั ้ ง แต ก ารก อ ตั ้ ง ศู น ย เ ทคโนโลยี มากขึ้น หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ เอกชน บริษัทขนาดใหญ วิสาหกิจ ขนาดหรือเนคเทค เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2529 กลางและขนาดยอม รวมทั้งมหาวิทยาลัยจนถึงวันนี้เปนเวลาเกือบถึง 25 ปแลวที่ โรงเรี ย นและชุ ม ชนต า งมี เ ครื อ ข า ยเนคเทคไดมีสวนสำคัญในการดำเนินงาน คอมพิวเตอรเปนของตนเอง การจะเขาถึงวิจัยพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อิ น เทอร เ น็ ต ทำได ง  า ยขึ ้ น เพราะการใหใหกับประเทศไทยในหลายดาน อีกทั้งการ บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) มีพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การแขงขันสูง ทำใหคาบริการถูก ความนี้กาวไปอยางรวดเร็วมาก จนถึงในทุกวันนี้ ทาทายที่ตามมาจากการจัดตั้งเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศแทบจะแยกไมออก คอมพิวเตอรตามหนวยงานและชุมชนทั่วกั บ การดำเนิ น ชี ว ิ ต ของประชาชนทั ่ ว ไป ไป คือ ทำอยางไรจึงจะบริหารจัดการใหแลว สำหรับสมาชิกผูติดตามอานเนื้อหา เครือขายที่มีอยูใชงานไดเต็มประสิทธิภาพสาระจากสารเนคเทคก็เชนเดียวกัน ทาน ปญหาที่พบบอยคือหนวยงานขนาดกลางจะไดพบเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ และขนาดเล็ก เชน โรงเรียน แหลงชุมชนนำเสนอที ่ เ หมาะสมกั บ ยุ ค ป จ จุ บ ั น และ มักขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถการใชงานเพิ่มมากขึ้น สารเนคเทค ฉบับ ในการดูแลและจัดการเครือขาย และเมื่อมีe-Magazine จึงเกิดขึ้นมา นับจากนี้เปน ป ญ หาเกิ ด ขึ ้ น มั ก ไม ท ราบสาเหตุ แ ละไมตนไป ทานสามารถติดตามขอมูลขาวสารที่ สามารถแกไขเองไดตองรอผูเชี่ยวชาญมาเกี่ยวของกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ แกไขให ทำใหเครือขายที่มีอยูถูกใชงานไดคอมพิวเตอรไดในรูปแบบ e-Magazine ที่ ไมเต็มที่ ทานหรือองคกรของทานประสบจะมี เ นื ้ อ หาสาระให ต ิ ด ตามเป น ประจำ ปญหาเหลานี้บางหรือไม สารเนคเทคฉบับทุกเดือน e-Magazine มีคำตอบที่นาสนใจ โปรด ติดตาม มกราคม 2554 3
 3. Showcase Network ลม Server ดาวน เขาเว็บไมได … โปรดสงใครมาชวยฉันที ? แสดงสถานะอุปกรณ Network Monitoring System (NMS) จะเปนเครื่องมือคอยชวยเฝามองการทำงานของเครือขายคอยเก็บบันทึกสถานะการทำงานและแจงเตือนใหผูดูแลระบบเครือขายทราบ หากพบวาสวนหนึ่งสวนใดของเครือขายมีการทำงานที่ผิดปกติ หากองคกรไมมี NMS หรือผูดูแลระบบ ก็จะไมสามารถระบุปญหาที่เกิดขึ้น การแกปญหาจะทำไดชาลงหรือถาหากแกไดก็ไมทราบสาเหตุของปญหาและที่สำคัญ NMS ที่มีอยูในทองตลาดสวนใหญเปนซอฟตแวรที่นำเขามาจากตางประเทศ จะมีลักษณะเปนซอฟตแวรในเชิงพาณิชย (Commercial software) ที่มีราคาแพงและเหมาะสมกับองคกรขนาดใหญที่มีกำลังทรัพย4 มกราคม 2554
 4. NetHAMชวยใหการดูแลเครือขายเปนเรื่องหมูๆ ภาพ A, B: แสดงแผนผังสถานะ การทำงานของระบบเครือขาย (Topology) ชวยใหเห็นภาพรวม ของระบบชัดเจน และชวยใหวเิ คราะห หาตนเหตุของปญหาไดงายขึน  ้ NMS แบบ Commercial Software มีคาลิขสิทธิ์แพงมาก ไมเหมาะกับ SME หางราน และองคกรขนาดเล็ก หากปรับมาใชโอเพนซอรส ขอดีคือ ไมมีคาใชจาย แตอาจจะมีการใช งานที่คอนขางยุงยาก ซึ่งไมเหมาะ สำหรับผูใชที่ไมเชี่ยวชาญที่ตองมี ในเรื่องของระบบปฏิบัติการและ ระบบเครือขาย NMS แบบโอเพนซอรส ไมมีคาลิขสิทธิ์ ใชงานยาก Config ยาก ซับซอน เหมาะสำหรับผูดูแลระบบ ที่เชี่ยวชาญ NetHAM จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ของทุกองคกร และผูดูแลระบบที่ ตองการมี NMS ที่ใชงานงายแสดง A ภาพรวมของระบบได ช ั ด เจน และเรียกดูขอมูลหรือสถิติยอนหลัง เพื่อนำไปใชในการวิเคราะหปญหา แสดงปริมาณ เหมาะกับองคกรขนาดเล็กจนถึง องคกรขนาดกลางซึ่งมีเครือขาย แบนดวดท ิ คอมพิวเตอรที่ไมใหญมาก รวมทั้ง อาจไม ม ี ท ุ น ทรั พ ย ใ นการลงทุ น จัดหาซอฟตแวรมาใชงาน B มกราคม 2554 5
 5. Showcase ภาพ D: แสดงตัวอยางหนาจอการควบคุมระบบ NetHAM เวอรชัน 2 ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือขาย และลดภาระการดูแลเครือขาย NetHAMสามารถตรวจสอบอุปกรณเครือขายตางๆ ผานโพรโทคอล SNMP สามารถหา interface ตางๆ ของอุปกรณและเก็บขอมูลไดอยางอัตโนมัติ สามารถใชงานไดกับอุปกรณยี่หอตางๆ ที่ไดรับความนิยมในทองตลาด นอกจากนี้ยังไดปรับปรุงใหมีการใชงานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ชวยในเรื่องของความรวดเร็วในการเก็บขอมูลและแสดงผลโดยเฉพาะในเครือขายขนาดใหญ และเพิ่มเทคนิคอันชาญฉลาดสำหรับการวิเคราะหความผิดปกติจากผลของการตรวจสอบอยางอัตโนมัติ ซึ่งแตกตางจากซอฟตแวรอื่นที่ผูใชจำเปนตองระบุคาเกณฑของระดับความผิดปกติเองซึ่งเปนเรื่องที่ยุงยากมาก มีอะไรใน NetHAM Feature สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณประเภทสวิตชและเราเตอรหลากหลายยี่หอและรุน สามารถตรวจสอบปริมาณการใชแบนดวิดทของแตละลิงกในเครือขาย สามารถตรวจสอบขอมูลเชิงลึกของอุปกรณที่รองรับโพรโทคอล SNMP เชนขอมูล interface id จำนวนพอรต link capacity ฯลฯ มี user interface ที่เขาใจงายมากขึ้นและมีปฏิสัมพันธกับผูใชมากขึ้น ทำใหเลือกดูขอมูลที่ตองการไดอยาง รวดเร็วขึ้น สามารถตรวจจับความผิดปกติของอุปกรณแบบอัตโนมัติโดยไมตองอางอิง user-input threshold มกราคม 2554 7
 6. Interview รูจัก รูจริง กับนักวิจัยและพัฒนา NetHAM ดร.พนิตา พงษไพบูลย และทีม ทีมวิจัยหวังจะสรางกลุมผูที่สนใจ ในยุคนี้ไมมีใครที่ไมเคยใชงานเครือขาย ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชน จะมี NetHAM : Network Health AnalysisNetHAM รวมเขียน Module หรือ คอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงในระบบเครือขาย and Monitoring ซึ่งเปนซอฟตแวรที่จะplug-in ใหมๆ สำหรับชวยตรวจสอบ ในทุกหนวยงาน การบริหารจัดการเครือ- ชวยผูดูแลระบบเครือขาย โดยนำองคความ ขายคอมพิวเตอรเหลานั้น มีความสำคัญ รูดานเทคโนโลยีเครือขายมาประยุกตใชสถานะอุปกรณหรือบริการตางๆ ที่ อยางยิ่ง ผูดูแลระบบถือวาเปนบุคลากรที่ เพื่อแกไขปญหาและเพื่อชวยในการบริหารนาสนใจเพิ่มเติมไดเอง เพื่อเพิ่มความ สำคัญสำหรับดูแลบริหารจัดการปองกัน เครือขายคอมพิวเตอรทั้งของภาครัฐและสามารถและขับเคลื่อนให NetHAM และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครือขาย ภาคเอกชน เราไปดูผลงานชิ้นโบวแดงของหองปฏิบัติ- นอกจากดร. พนิตา แลว ยังมีผูรวมเติบโตไปไดโดยไมตองพึ่งทีมวิจัยแต การวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย หรือ NTL วิจัยในงานนี้อีกหลายทาน ผูที่อยูเบื้องหลังเพียงอยางเดียว ของศู น ย เ ทคโนโลยี อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ ความสำเร็จในครั้งนี้ไดแก นายชาวีร อิสริย- คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) นั่นก็คือ ภัทร นายโสภณ มงคลลักษมี นายธนชัย "ระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของ คงพูล น.ส.สิริกานต พุกกะวรรณะ และ อุปกรณเครือขายและบริการ" หรือ ดร.กุลชาติ มีทรัพยหลาก มกราคม 2554 9
 7. Interview เกิดความเสียหายเปนมูลคาหลายลานบาท ตรวจจับความผิดปกติ และมีปญหาเรื่อง โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ NetHAM เขามา ความเร็วเมื่อใชงานกับเครือขายขนาดใหญ ชวยอำนวยความสะดวกใหแกผูดูแลระบบ ทีมวิจัยจึงไดพัฒนา NetHAM เวอรชัน 2 ให ส ามารถทราบป ญ หาและแก ไขป ญ หา ขึ้น เพื่อใหไดซอฟตแวรสำหรับตรวจสอบ ตางๆ ไดอยางทันทวงที ทำใหการทำงาน สถานะเครือขายที่มีความสามารถครบถวน ของระบบเครือขายภายในองคกรเปนไป ลดขอจำกัดขางตนและเพิ่มประสิทธิภาพ อยางมีเสถียรภาพ การทำงาน Q: LAB มีแนวความคิดในการพัฒนา Q: NetHAM เวอรชันนี้สามารถใชงานใน ซอฟตแวรตัวนี้ อยางไร องคกรขนาดใหญไดแลวใชหรือไม A: แนวคิดในการวิจัย NetHAM เกิดขึ้น A: NetHAM เวอรชัน 2 นี้จะเหมาะกับ จากการที่ไดศึกษาเกี่ยวกับระบบเครือขาย หนวยงานที่มีเราทเตอรเปนของตัวเอง ใน ที่มีใชอยูในประเทศไทยพบวา หลายหนวย ขณะที่ NetHAM เวอรชัน 1 จะเหมาะกับ งาน โดยเฉพาะในหนวยงานขนาดกลางที่มี การดูแลเฉพาะเครื่องแมขาย NetHAM ระบบเครือขาย แตยังขาดผูดูแล หรืออาจมี เวอรชัน 2 ผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบ ผูดูแลแตไมใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ปริมาณแบนดวิดท ปริมาณการใช CPU เชน ในโรงพยาบาล ผูดูแลเครือขายอาจ และ memory ในเราเตอรได หลังจากเรา เปนแพทย ซึ่งโดยปกติก็ยุงอยูกับการตรวจ พัฒนาจนมั่นใจก็ไดนำ NetHAM เวอรชัน 2 รักษา เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในเครือขายก็ไม ไปทดสอบการใช ง านจริ ง ที ่ ก รมพลั ง งาน สามารถแกไขไดทันทวงที ในขณะเดียวกัน ทดแทนและอนุรักษพลังงาน สาธารณสุข Q: งานวิจัยที่หองปฏิบัติการวิจัย แพทยอาจไมมีความเชี่ยวชาญมากพอใน จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลไทรนอย เทคโนโลยีเครือขายทำในขณะนี้เปนงาน การหาสาเหตุและแกปญหา งานวิจัยของ โรงพยาบาลบางบัวทอง เครือขาย วิจัยลักษณะไหนคะ เราคือการถายทอดทักษะการดูแลเครือขาย กาญจนาภิเษก และเครือขายไทยสาร โดย A: โดยสวนมากแลวงานวิจัยของเราจะเนน ลงในซอฟตแวรเพื่อชวยลดภาระของผูดูแล ใชการประเมินผลในเรื่องความสะดวกของ การวิจัยไปในดานของการพัฒนา ระบบเครือขายที่ตองทำงานซ้ำๆ เชน ตรวจ การใชงานและประสิทธิภาพในการแสดงผล แอปพลิเคชันเพื่อใชกับเครือขาย โดยเฉพาะ สอบวาเซิรฟเวอรทำงานปกติหรือไมหรือ ขอมูลตางๆ เมื่อเทียบกับโปรแกรมดูแล เครือขายเพื่อการศึกษาและการวิจัย ซึ่ง บางอยางที่ตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะ ระบบเครือขายอื่นๆ ที่ผูรวมทดสอบใชงาน รูปแบบของการวิจัยในลักษณะนี้ ตองเขาใจ ดาน เชน วิเคราะหวาเครือขายเสียที่จุดใด อยูหรือเคยใชงาน ทั้งที่เปนซอฟตแวร การทำงานของเครือขายและปญหาที่มักจะ พรอมทั้งอำนวยความสะดวกใหแกผูดูแล โอเพนซอรสและซอฟตแวรเพื่อการคา จาก พบในเครือขาย วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น ระบบในการเขาถึงขอมูลตางๆ ในเครือขาย การประเมินผลพบวา ผูใชสวนมากมีความ เพื่อนำไปพัฒนาเครื่องมือเพื่อชวยแบงเบา จากจุดเดียว และแจงเตือนใหผูดูแลระบบ พึงพอใจในเรื่องรูปแบบการนำเสนอที่ดีและ ภาระของผูดูแลเครือขาย ในตอนนี้เราได ทราบอยางทันทวงทีเมื่อเกิดปญหา งายตอการทำความเขาใจ ซึ่งมีผลคะแนน พัฒนาซอฟตแวรเพื่อตรวจสอบสถานะของ เฉลี่ยถึง 4.27 และ 4.07 จากคะแนนเต็ม 5 เครือขายและบริการ ที่เรียกวา NetHAM Q: ในชวงแรกของการพัฒนาพบปญหา ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบวา ผูใชสามารถ ซอฟต แวร ต ั ว นี ้ ส ามารถรายงานป ญ หาที ่ หรืออุปสรรคบางหรือไม เขาใจขั้นตอนการใชงานโปรแกรมไดอยางดี อาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา และระบุตนเหตุที่มา A: NetHAM ในเวอรชันแรก เราพบวา และมีความเห็นวา NetHAM ที่พัฒนาเพิ่ม ของปญหา ซึ่งการแกปญหาที่เกิดขึ้นบน คอนขางมีขอจำกัดหลายประการ เชน ไม ขึ้นนี้ ใชงานงายกวาโปรแกรมชนิดเดียวกับ เครือขายอาจไมงายนัก และถาปลอยให สามารถตรวจสอบแบนดวิดทของเราเตอร ที่เคยใชมา มีฟงกชันการทำงานที่ครบถวน ปญหาเกิดนานขึ้นแมเพียงหนึ่งชั่วโมง ก็จะ และสวิตช มีความยุงยากในการระบุเกณฑ สำหรับการดูแลระบบและเขาใจไดงาย 10 มกราคม 2554
 8. InterviewQ: ในระบบ NetHAM เวอรชัน 2 นี้ พัฒนา NetHAM ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองการใชงานไดเปนอยางดีใชหรือไม Q: “กาวตอไปของ NetHAM” จะมีอะไรA: เรียกไดวา ใชงานไดดี โดยดูจากผลการ ใหมเพิ่มขึ้น มีความสามารถมากขึ้นหรือทดสอบ ซึ่งลูกคาสวนมากมีความพอใจตอ ไมNetHAM และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับ A: สำหรับการพัฒนา NetHAM นั้น เราจะซอฟตแวรตัวอื่นๆ เรียกไดวา ใชงานไดดี เน น ที ่ โ ครงสร า งและสถาป ต ยกรรมของดวยลักษณะฟงกชัน การใชงานที่ครบถวน ซอฟตแวร ซึ่ง NetHAM เวอรชัน 2 ไดมีและความทัดเทียมกับซอฟตแวรอื่น ซึ่ง การออกแบบใหงายตอการพัฒนา API และ ระบบการทำงานของ NetHam version 2NetHAM มีรูปแบบการใชงานที่งายกวา Module ตางๆ เพิ่มเติมในอนาคต ทีมวิจัย Distribution สวนเครือขายภายนอกเราไดรวมทั้งมีประสิทธิภาพที่ดีกวา เชนการตรวจ มองวาในอนาคต NetHAM ควรจะตองมี ถายทอดองคความรูของงานวิจัยออกไปสูสอบสถานะของเครือขายดวยโพรโทคอล ศั ก ยภาพในการตรวจสอบอุ ป กรณ ต  า งๆ หนวยงานอื่นๆ ที่เปนภาคเอกชน ซึ่งSNMP มีความเร็วในการเรียกดูขอมูลจาก นอกเหนือจากอุปกรณเครือขายได เชน บริ ษ ั ท โกลบอลเทคโนโลยี อ ิ น ทิ เ กรเทดอุปกรณไดดีกวาซอฟตแวรในลักษณะเดียว การ monitor ปริมาณการใชไฟ การ (Global Tech) ผูพัฒนาระบบปองกันภัยกัน (Cacti) ถึง 17 เทา สำหรับในเรื่องของ monitor อุณหภูมิหรือความชื้น โดย คุกคามทางขอมูลสารสนเทศ SRAN :การติดตั้งใชงานนั้นซอฟตแวร NetHAM ตรวจสอบจากเซ็นเซอรตางๆ เปนตน ใน Security Revolution Analysis Networkสามารถใช ง านได บ นระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร ตอนนี้ทีมวิจัยหวังวา จะสรางกลุมผูที่สนใจ ไดทำสัญญาขอใชสิทธิตนแบบLinux ไดทุกเวอรชัน แตยังคงพบปญหาอยู ใน NetHAM โดยกลุมนักพัฒนาที่สนใจ NetHAM เพื่อนำไปพัฒนาเปนอุปกรณที่ทำบางในเรื่องของเวอรชันของ Library ที่ตาง สามารถมารวมเขียน Module หรือ หน า ที ่ ต รวจสอบสถานะของผลิ ต ภั ณ ฑกันของแตละเวอรชันของ Linux แตก็ plug-in ใหมๆ เพื่อตรวจสอบสถานะของ SRAN และก็มีหนวยงานภาครัฐนำไปใชสามารถแกไขไดไมยาก ซึ่งนอกจากการติด อุปกรณหรือบริการตางๆ ที่สนใจเพิ่มเติม ด ว ยคื อ สำนั ก งานบริ ห ารเทคโนโลยีตั้งดวยการ compile source-code แลว ไดเอง ซึ่งจะเปนการเพิ่มความสามารถ สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)ไดจัดเตรียมชุดติดตั้งในรูปแบบของ RPM ขับเคลื่อนให NetHAM เติบโตไปไดโดยไม กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานหลักpackage สำหรับ Linux ตระกูล Redhat ตองพึ่งทีมวิจัยแตเพียงอยางเดียว ประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ซึ่งกำลังและ DEB package สำหรับ Linux ตระกูล อยูระหวางดำเนินการติดตั้ง NetHAMDebian เพื่อความสะดวกในการใชงานของ Q: NetHAM ตองการพันธมิตรในงาน เพื ่ อ ดู แ ลระบบเครื อ ข า ยและบริ ก ารของผูใช วิจัยบางหรือไม สปสช. และอาจขยายเครือขายตอไป หาก A: “ใชคะ เราพยายามตั้งโจทยใหกับการ หนวยงานอื่นๆ สนใจอีกดวยQ: หลังจากที่เราพัฒนาขึ้นมาแลวงาน พัฒนาศักยภาพของ NetHAM ตอนนี้เราวิจัยชิ้นนี้ออกไปสูสังคมไดอยางไร มองว า หน ว ยงานภายในเนคเทคน า จะมี กอนจบการสัมภาษณในครั้งนี้ มีแนวคิดA: เราไดเปดใหผูใชนำซอฟตแวรไปทดลอง เทคโนโลยีหรืออุปกรณบางอยางที่สามารถ ดีๆ ที่ไดจากการสนทนาผานมุมมองของไดโดยไมเสียคาใชจาย เพื่อรับคำแนะนำ มาแชรรวมกัน ซึ่งเราไดรวมกับ ทีมนักวิจัย นั่นคือ การพัฒนางานวิจัยขึ้นติชมในอนาคตเราจะพัฒนา feature ใหมๆ ห อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารวิ จ ั ย การสื ่ อ สารเชิ ง แสง มาสักชิ้น ทีมนักพัฒนาไมจำเปนตองมาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเปนซอฟตแวรในเชิง และควอนตัม (OQC) นำ NetHAM เขาไป จากที่เดียวกัน อาจมาจากการรวมตัวของพาณิชยในลักษณะของ Enterprise ช ว ยพั ฒ นาระบบตรวจสอบอุ ป กรณ ข อง กลุมคนที่มีความสนใจในดานเดียวกัน มีversion หากผูที่ใชมีงบประมาณนอยก็ หนวย OQC โดยพัฒนา Module เสริมเขา ใจรักในการพัฒนา ก็สามารถสรางสังคมสามารถใช Standard version ได ในสวน กับ NetHAM สำหรับตรวจสอบสถานะของ แหงการวิจัยและพัฒนาใหยั่งยืน โดยใชของการเปดทดลองใชฟรี ทำใหเราสามารถ อุ ป กรณ ช ุ ด กระจายกุ ญ แจรหั ส ลั บ เชิ ง กลไกการทำงานรวมกัน เพื่อขับเคลื่อนเก็บขอมูล feedback จากผูใชแลวนำมา Quantum ที่เรียกวา Quantum Key งานวิจัยดวยตนเองได มกราคม 2554 11
 9. TechTrendNetHAM งานวิจัยที่ไมหยุดนิ่งที่การพัฒนาไดรูถึงความสามารถของ NetHAM มากันบางแลวในตอนตน แตอะไรเปนองคประกอบสำคัญที่ทำให NetHAM เขามาเปนผูชวยมือหนึ่งบนเครือขาย เพราะการพัฒนา NetHAM ไมไดหยุดนิ่งที่การวิจัยอยางเดียว แตเกิดจากการเรียนรูของผูพัฒนาตามความตองการขององคกร และของผูบริหารระบบที่ตองการมีเครื่องมือสำหรับจัดการระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะองคกรขนาดใหญที่มีจำนวนอุปกรณตางๆ ที่เชื่อมตอบนเครือขายมากมายหลายชิ้นNetHAM เปนการวิจัยและพัฒนาที่เนนการออกแบบโครงสรางโดยนำองคความรูของการใช Simple NetworkManagement Protocol (SNMP)ท ี ่ ช  ว ยตรวจสอบอ ุ ป กรณ  บ นระบบเครือขาย และนำแบบจำลอง Holt-Winters Forecasting Model มาใชระบุคาความผิดปกติ โดยอาศัยการเรียนรูพฤติกรรมของเครือขายจากขอมูลในอดีตสามารถแสดงขอมูลที่สำคัญไดเพิ่มมากขึ้นเพราะใชอัลกอริทึม SpecializedBinary Tree ปรับปรุงระบบแสดงผลทำใหสามารถเลือกแสดงเฉพาะขอมูลที่มีนัยสำคัญเพื่อลดขนาดขอมูล ภาพ A: แสดงการเปรียบเทียบขันตอนการทำงานของการรองขอขอมูลแบบ ้ Synchronous และ Asynchronous SNMP Protocol ปกติอุปกรณเครือขายที่มีจำหนายทั่วไปสวนใหญสนับสนุนโพรโทคอล SNMP ซึ่งรองรับการสื่อสารระหวางอุปกรณ ทำหนาที่เปนตัวจัดการเครือขาย (Manager) กับอุปกรณในเครือขายที่มีซอฟตแวรเอเจนต (Agent) เพื่อใชรองขอขอมูล กำหนดหรือปรับปรุงแกไขขอมูลของอุปกรณในการจัดการเครือขาย การเรียกใชงานชุดคำสั่งพื้นฐานของ SNMP ที่เรียกวา SNMP Message ผูใชจะตองพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาโปรแกรมระดับสูงเพื่อเรียกใชชุดคำสั่งพื้นฐานของ SNMP ที่อยูในรูปแบบของ Library function เพื่อใชในการรองขอขอมูลจาก Agent และภายใตสภาพแวดลอมจริงในเครือขายที่มีขนาดใหญ พบวาขนาดของเครือขายเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลแบบแปรผันตรงตอจำนวนการใชงานทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรที่ทำหนาที่รองขอขอมูลดวยการรองขอขอมูลแบบ Synchronous ซึ่งเปนวิธีที่ถูกใชงานโดยทั่วไปเพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว ทีมวิจัยจึงไดพัฒนาวิธีการรองขอขอมูลจากอุปกรณเครือขายดวยวิธีการรองขอขอมูลในแบบAsynchronous เพื่อเพิ่มความสามารถในสอบถามขอมูลจากอุปกรณในเครือขายที่มีขนาดใหญไดรวดเร็วขึ้น12 มกราคม 2554
 10. โมดูล SNMP ของ NetHAMเทียบกับ Cacti ที่เปน opensource network monitoringsystem ดวยวิธีของ Mulitwalk นั้น มีประสิทธิภาพในเรื่องของเวลาในการไดมาซึ่งขอมูลดีกวา Cacti ถึง 17 เทา จากในภาพ A แสดงการเปรียบเทียบการทำงานของทั้ง 2 เทคนิค โดยกำหนดให A, B, C และ D แทนชื่อออบเจ็กตที่ตองการสอบถามขอมูล และกรอบสี่เหลี่ยมที่มีหมายเลขกำกับแทนลำดับขอมูลที่ไดรับการตอบกลับจากอุปกรณ จะเห็นวาขั้นตอนการทำงานของการพัฒนาโปรแกรมแบบ Asynchronous สามารถรองขอขอมูลของออบเจ็กตทั้งสี่พรอมๆ กันไดจึงสามารถชวยลดเวลาที่ใชสอบถามขอมูลเมื่อเกิดเหตุการณการสงขอมูลซ้ำหรือ retransmissionขึ้นได จากภาพ B เปนการเปรียบเทียบเวลา ที่ใชในการประมวลผลการสอบถามขอมูล จาก SNMP agent ระหวาง 3 วิธีดังนี้ NMQL (old) เปนภาษาในการสอบถาม ขอมูลดวย SNMP ที่ใชวิธีการสอบถาม ขอมูลแบบ Synchronous , NMQL (new) เปน NMQL ที่ไดรับการปรับปรุง ใ ห  ใช  ใ น ก า ร ส อ บ ถ า ม ข  อ ม ู ล ด  ว ย Asynchronous และทายสุดคือการ สอบถามขอมูลดวย Net-SNMP ที่ทำงาน แบบ Synchronous จะเห็นไดวาการ สอบถามขอมูลดวย Asynchronous นั้น เปนวิธีที่ใชเวลาในการประมวลผลนอย ภาพ B: แสดงเวลาทีใชในการประมวลผลคำสัง ที่สุด ่ ่ NetHAM ไดสรางระบบสำหรับตรวจสอบสถานะทางโปรโตคอล SNMP โดยพัฒนาขึ้นในรูปของ plug in ที่ชื่อวา multiwalkซึ่งเรียกใช Net-SNMP C API ในการเชื่อมตอกับ SNMP agent ขอดีของการพัฒนา plug in โดยใช C API ก็คือ สามารถออกแบบSNMP request ไดลึกถึงระดับ PDU (Protocol Database) ในแตละครั้งของการ request จึงสามารถเลือกบรรจุเฉพาะ SNMPobject ที่เราสนใจจริงๆ และทำการ request พรอมๆ กันครั้งเดียว สงผลใหการดึงขอมูลจาก agent เปนไปอยางมีประสิทธิภาพในแงของการใชแบนดวิดทที่นอยกวา และจำนวน UDP (User Datagram Protocol) packet ที่ต่ำกวาการเรียก SNMP CLI แบบที่นิยมใชกันใน NMS ทั่วไป ซึ่งมักจะตองทำ snmpwalk เพื่อดึงขอมูลทั้ง subtree หรือใช snmpget ในการดึงขอมูลทีละ OID(Object Identifier) จนครบ ซึ่งจะเสียเวลา round trip time หลายรอบ การทดสอบประสิทธิภาพของโมดูล SNMP ของ NetHAM เทียบกับ Cacti ที่เปน opensource network monitoringsystem ที่ไดรับความนิยมสูง พบวาการรองขอขอมูลจาก SNMP agent ดวยวิธีของ Mulitwalk นั้นมีประสิทธิภาพในเรื่องของเวลาในการไดมาซึ่งขอมูลดีกวาของ Cacti ถึง 17 เทา มกราคม 2554 13
 11. TechTrend User Interface User Interface เปนองคประกอบหลักของ NetHAM ที่ทีมพัฒนาใหความสำคัญมาก NetHAM เวอรชัน 2 พัฒนาบน เทคโนโลยี Ajax และ PHP โดยใช Flex component ในสวนที่ตองการระดับการตอบสนองกับผูใชสูงเปนพิเศษ User Interface ของ NetHAM แบงออกไดเปน 2 ระบบใหญไดแก ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ระบบปรับแตงคา พัฒนาขึ้นโดย PHP รวมกับ Javascript และใช JQuery ในสวนของระบบปรับแตงเปนสวนของ web interface Splitter Plug in เปนตัวแบงการแสงผลออกเปน 2 สวน ที่ชวยในการอํานวยความสะดวกใหผูใชงานการเขียน ไดแก สวนแสดงผล network topology ที่เกิดจากการ configuration file รวมทั้งควบคุมการทำงานของ embed Flex component รวมกับการดึงขอมูลใน NetHAM มีการพัฒนาโดยใชซอฟตแวร nagiosql รูปแบบ XML และสวนการแสดงผลรายละเอียดสถานะ เปนพื้นฐาน โดยการทำงานของระบบปรับแตงเปนการ ซึ่งใช Ajax ชวยจัดการขอมูลระหวางผูใชและเซิรฟเวอร ทำงานรวมกันระหวาง Code ภาษา PHP และ HTML Template โดยที่ Templateจะกำหนดหนาตาของ web page และ Configuration file ซึ่งชวยอำนวยความ สะดวกในการปรับเปลี่ยนหนาตาของ web page และ Configuration file ไดอยางอิสระโดยไมมีผลกระทบกับ Code ภาษา PHP อื่น ทำใหสามารถแยกสวนการพัฒนา ไดอยางสะดวก ภาพ C: หนาจอแสดงผลการ ทดสอบ ผลจากการคิดคนวีธีการตางๆ นี้ ทำใหสามารถนำจุดเดนของแตละเทคโนโลยีมาผสมผสานไดอยางลงตัว ทำให NetHAM กลายเปนผูชวยสำหรับผูดูแลระบบอยางครบครันพรอมทั้งสะดวกสบายอีกดวย 14 มกราคม 2554
 12. e-Magazine Contact Email: pbrs.nnet@nectec.or.th

×