e magazine_mar2011

1,006 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,006
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

e magazine_mar2011

 1. 1. Contents มีนาคม 2554 Showcase ใชคลอง 4 เขาถึงทุกพืนที่ ้ 4 ครอบคลุมทุกครัวเรือน 5 online บนฐานขอมูลกลาง 6 Interview Family online บน FFC 8 กวาจะมาเปน FFC 9 ประโยชนทสงตอถึงมือผูใช ่ี   10 ปจจุบนและอนาคตบนความคาดหวัง ั 11 รวมมือ รวมทาง ความเปนไปได บนเสนทางการพัฒนา 11 มุมมองดีๆ จากงานวิจย ั 11 TechTrend โปรแกรมเชือมตอฐานขอมูลระหวาง JHCIS ่ กับโปรแกรม Family Folder Collector (FFC) 12 ในสวน โปรแกรม FFC Android 13 ภาพปก FFC วัชรากร หนูทอง (นักวิจัย) และทีม หองปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมไรสายและความมั่นคง หนวยวิจัยเทคโนโลยีไรสาย ขอมูลความมั่นคง และนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกสเพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติที่มาของขอมูล ภาพประกอบ และสื่อมัลติมีเดีย ไดรับการเอื้อเฟอจากหองปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมไรสายและความมั่นคง
 2. 2. Editor’s Talkการพั ฒ นา ระบบสารสนเทศ ขันตอนการทำ�งานของเจ้าหน้าทีสาธารณสุข ้ ่โปรแกรมบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพครอบครั ว และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถทำ�งานแบบพกพา (Family Folder Collector) เชิงรุก ในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้อย่างมีหรือที่เรียกชื่อย่อว่าโปรแกรม FFC ทีม ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันได้มีการนั ก วิ จั ย ของเนคเทคได้ รั บ คำ � แนะนำ � ให้ ทดสอบการใช้งานภาคสนามและมีการนำ�ดำ�เนินการวิจัยพัฒนาโดย นพ. สมศักดิ์ ไปใช้งานจริงแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ทางด้านชุณหรัศมิ์ ประธานคลัสเตอร์การแพทย์และ สาธารณสุขร่วมทดสอบการใช้งานกระจายสาธารณสุข สวทช. ซึงสอดคล้องกับนโยบาย ่ ไปทั่วประเทศจำ�นวน 45 จังหวัดของศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ที่มุ่งเน้น จากจุดเริ่มต้นของโครงการวิจัยและได้รับในด้ า นการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและวิ จั ย การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากศูนย์เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการแพทย์และ และการสื่อสาร สำ�นักงานปลัดกระทรวงสุขภาพ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เรือธง (NETEC สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในการFlagships) ได้แก่ Smart Health, Smart พั ฒ นาโปรแกรมบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพFarm และ Digitized Thailand และดำ�เนิน ครอบครัว ร่วมกับระบบโรงพยาบาลส่งการวิจัยพัฒนาโดยคณะนักวิจัยจากหน่วย เสร ิ ม ส ุ ข ภาพต ำ � บล และศ ู น ย ์ ส ุ ข ภาพวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย ข้อมูล ความมั่นคง ชุมชน ชื่อว่า JHCIS เพื่อใช้ทดแทนการและนวั ต กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ อนุ รั ก ษ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แฟ้ ม อนามั ย ครอบครั วพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WISRU) แบบเก่า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำ�งานให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเป้าหมายสำ�คัญของโครงการก็คือ โปรแกรม การดู แ ลสุ ข ภาพและอนามั ย ของคนไทยดังกล่าวจะต้องช่วยแก้ไขปัญหาและอำ�นวย ปั จ จุ บั น นี้ โ ปรแกรมบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพความสะดวกในการเก็บแฟ้มอนามัยครอบครัว ครอบครัวแบบพกพา ผ่านเครื่องแท็บเล็ตแบบกระดาษ ที่ใช้กันปัจจุบันทั่วประเทศ (Tablet) และแอนดรอยด์โฟน (Androidโดยการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย phone) ได้ส�เร็จลุล่วงแล้วและพร้อมเปิด ำมาช่วยเพิ่มความสะดวกในจัดเก็บและการ ให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขใช้อย่างเป็นวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และ ทางการแล้ว เนคเทคจึงมีความยินดีที่จะขอมีประสิทธิภาพ โดยเนคเทคคาดหวังว่า ส่งมอบผลงานวิจัยที่พัฒนาโดยคนไทย ให้ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากโครงการนี้ คื อ นำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบทางด้านสาธารณสุข ัโปรแกรมจะช่วยจัดการข้อมูลที่จัดเก็บให้ ของประเทศไทย รายละเอียดและข้อมูลสามารถนำ�ไปใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การใช้งาน ทุกท่านสามารถติดตามได้ในสารช่วยลดปัญหาการกรอกข้อมูลซํ้าซ้อน ลด เนคเทคฉบับนี้ มีนาคม 2554 3
 3. 3. ShowcaseFFC โปรแกรมเก็บข้อมูลสุขภาพคนไทย ทั่วไทย ทั่วถึง แสดงการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Tablet กับ PC รูปหน้าจอแสดงข้อมูลส่วนบุคคลใช้คล่อง ทำ�งานบนระบบปฏิบัติการ Android 2.2 บนเครื่องแท็บเล็ตขนาดหน้าจอ 7 นิ้ว เช่น WellCoM A800, Samsumg Galaxy Tab เป็นต้น เชื่อมต่อกับโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย JHCIS ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำ�นักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขโดยไม่ได้เป็นการสร้างระบบใหม่ในการเก็บข้อมูล แต่เป็นระบบเสริมเพื่อให้โปรแกรม JHCIS สามารถนำ�ข้อมูล ออกไปใช้นอกสถานที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็วเข้าถึงทุกพื้นที่ สามารถระบุตำ�แหน่งพิกัดหลังคาเรือนจากระบบ GPS อย่างอัตโนมัติ สามารถ ลบ เพิ่มเติม แก้ไข ค้นหา ตำ�แหน่งพิกัดของหลังคาบ้านบนแผนที่ Google map ได้ สามารถดูข้อมูลสภาวะความเป็นโรคเรื้อรังของบุคคลในบ้านบนแผนที่ Google map แบบ On-lineได้ โดยจะและแสดงด้วย มาร์คเกอร์สีแดง (มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังอาศัยอยู่) และมาร์คเกอร์สีเขียว (ไม่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังอาศัยอยู่) 4 มีนาคม 2554
 4. 4. ภาพหน้าจอแสดงตำ�แหน่งพิกัดบ้านบนแผนที่ Google Map หน้าจอแสดงภาพการค้นหาตำ�แหน่งของพิกัดของหลังคาบ้านบนแผนที่ Google Mapครอบคลุมทุกครัวเรือน มีผงเครือญาติ (Genogram) ในรูปแบบกราฟฟิก โดยมีจดศูนย์กลางทีเ่ จ้าบ้านได้ 4 รุนอายุคน (หนึงรุนอายุคนก่อนเจ้าบ้าน ั ุ ่ ่ ่ สองรุ่นอายุคนหลังเจ้าบ้าน) จากฐานข้อมูลของโปรแกรม JHCIS ได้อย่างอัตโนมัติ แสดงรายละเอียดข้อมูลคนในผังเครือญาติ เช่น ชื่อ เพศ วัย อายุ และสภาพการเป็นโรคเรื้อรังได้ สามารถเลือกดูรายละเอียดของบุคคลที่อยู่ในผังเครือญาตินั้นได้ สามารถข้ามไปดูผังเครือญาติของบุคคลที่มีความสัมพันธุ์แต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีนาคม 2554 5
 5. 5. Showcase แสดงข้อมูลคนในผังเครือญาติ หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนบุคคลonline บนฐานข้อมูลกลาง สามารถบันทึกข้อมูลภาวะสุขภาพที่สำ�คัญในการออกเยี่ยมเพื่อปรับปรุงข้อมูลด้านสุขภาพได้ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นได้ เช่น รหัสบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมู่เลือด Intervi และ ยา/อาหารที่แพ้ได้ ถ่ายและบันทึกภาพของบุคคล และนำ�มาเก็บในฐานข้อมูลของโปรแกรม JHCIS ได้ สามารถบันทึกข้อมูลที่ปรับปรุงเรียบร้อย กลับไปยังฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS ได้อย่างอัตโนมัติ ลดการ กรอกข้อมูลด้วยโปรแกรม FFC Autosync บน PC6 มีนาคม 2554
 6. 6. แสดงผังเครือญาติ หน้าจอแสดงการเลือกบ้านที่ต้องการแสดงผังเครือญาติ หน้าจอแสดงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลฐานข้อมูล JHCISiew สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย ข้อมูล ความมั่นคงและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIS-RU) ศูนย์เทคโนโ ลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) Website: http://ffc.wimaxitvalley.org E-mail: watcharakon.noothong@nectec.or.th Tel: 02-564-6900 ext. 2513, 2529 มีนาคม 2554 7
 7. 7. Interview Family online บน FFC การเข้าสู่ยุค 3 G หรือ Third Generation ถือ เป็นก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 ซึ่งอุปกรณ์สื่อสารในยุคที่ 3 นี้ จะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสาน การนำ�เสนอข้อมูล และ เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น PDA โทรศัพท์มือถือWalkman, กล้องถ่ายรูป และ อินเทอร์เน็ต และตอนนี้ มือถือของรุ่นต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เรียกว่าแทบเลต ต่างต้องปรับตัวสร้าง application ใหม่ๆ ให้สามารถรองรับเทคโนโลยีที่จะนำ�มาใช้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ และหากจะกล่าวถึงเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยในยุคนี้ หลายๆ คน คงเคยคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สามารถนำ�พาไปไหนมาไหนได้สะดวก รวมถึงส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ได้รวดเร็ว อุปกรณ์เหล่านั้น ก็ควรต้องมี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถหยิบใช้ ได้ง่ายๆ และพกพาได้สะดวก ในวันนีเราจะพาไปพบกับโปรแกรมทีชวยให้ชวตของประชากรในประเทศไทยสามารถเข้าสูฐานข้อมูล ทีชวยให้ผเก็บข้อมูล ้ ่่ ีิ ่ ่่ ู้สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพคนไทยในมาตรฐานเดียวกัน พกพาไปได้ทุกที สามารถแสดงแผนที่ของสถานที่ และส่งต่อข้อมูลต่างๆ ของประชากรทั่วประเทศ เข้าสู่ส่วนกลาง ได้อย่างรวดเร็ว เราเรียกโปรแกรมนี้ว่า “โปรแกรมบันทึกข้อมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder Collector)” หรือในชื่อย่อ ว่า FFC โปรแกรมนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ เนคเทค โดยทีมงานของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย ข้อมูล ความมั่นคงและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานด้านความมันคงของประเทศ มุงเน้นศึกษาวิจยและพัฒนาเทคโนโลยีไร้สาย เพือสร้างนวัตกรรม ่ ่ ั ่ทางเทคโนโลยีไร้สาย เช่น เทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สาย Wi-Fi WiMAX RFID อัลตราไวด์แบนด์ (UWB) การจัดการทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข ได้พัฒนาโปรแกรม FFC เพื่อช่วยเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนทดแทนแฟ้มกระดาษที่ใช้ในปัจจุบัน จนได้รูปแบบหน้าตาที่ทันสมัย บนอุปกรณ์ สื่อสารอย่างทุกวันนี้ ภาพแสดงหน้าจอหลักของโปรแกรม FFC บนเครื่อง Tablet 8 มีนาคม 2554
 8. 8. กวาจะมาเปน FFC ่ ็ ทีมวิจยได้เล่าให้ฟงว่า “โปรแกรมนีเ้ กิดขึนจากนโยบายของ เนคเทค ทีมงเน้นส่งเสริมพัฒนาและวิจยเทคโนโลยีสารสนเทศ ั ั ้ ่ ุ่ ัทางด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยทีมวิจยเอง ก็ได้รบโจทย์ทจะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลระดับหลังคาเรือน ั ั ่ี(Family Folder) บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา ทีใช้ทดแทนการเก็บแฟ้มข้อมูลระดับหลังคาเรือนในแฟ้มกระดาษ โจทย์การ ่พัฒนาผลงานในครังนีเ้ ราได้รบคำ�แนะนำ�จาก นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานคลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข ของสำ�นักงาน ้ ัพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในขณะนัน ถึงปัญหาของระบบเดิมของการเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนใน ้ปัจจุบนนี้ ข้อมูลไม่ทนสมัย ไม่สามารถ สืบค้น วิเคราะห์ขอมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ั ั ้ หลังจากได้รับโจทย์ ทีมนักวิจัย ได้ ลงพื้นในที่ชุมชนต่างๆ ในหลายจังหวัด เช่น ราชบุรี พิษณุโลก อุบลราชธานี และสำ�รวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขหลายหน่วยงาน ได้แก่ แพทย์ชุมชน พยาบาล เจ้าหน้าที่อนามัย พบว่ายังคงใช้การเก็บข้อมูลในกระดาษ และต้องนำ�ข้อมูลไปกรอกอีกครั้งในระบบคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานทำ�ให้เสียเวลาและเกิดการกรอกข้อมูลซ้�ซ้อน ผู้ใช้งานต้องการอุปกรณ์เข้ามาช่วยเก็บและบันทึกข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชนที่ให้บริการ และต้องสามารถใช้ ำงานนอกสถานที่สะดวก รวดเร็ว ในการออกให้บริการนอกพื้นที่ ภาพแสดงการลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสำ�รวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ด้านสารณสุข การเก็บข้อมูลในครังนันทำ�ให้ทมนักวิจยนำ�ไปพัฒนาเป็น FFC ทีท�งานอยูบนระบบปฏิบตการกูเกิลแอนดรอยด์ (Google ้ ้ ี ั ่ ำ ่ ัิAndroid) ซึงเป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส (Open Source) สามารถนำ�ไปใช้งานได้ทงบนมือถือ คอมพิวเตอร์พกพา ่ ้ัหรือ แท็บแล็ต (Tablet) ซึงผูใช้สามารถเลือกใช้งานโปรแกรมนีได้ทงมือถือและแท็บแล็ต ของหลากหลายบริษท อีกทังสะดวก ่ ้ ้ ้ั ั ้รวดเร็วต่อการโปรแกรมนอกสถานทีได้ทกทีทกเวลา ่ ุ ่ ุ มีนาคม 2554 9
 9. 9. Interview “โปรแกรมทีเ่ ราพัฒนา เพือตอบสนองความต้องการของกลุมทีตองการมีเครืองมือสำ�หรับเก็บข้อมูลต่างๆ ทีสามารถพกพาไปใช้ ่ ่ ่้ ่ ่งานนอกสถานทีได้อย่างสะดวก และจะช่วยให้สามารถส่งออกข้อมูลเข้าสูระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก ช่วยลดเวลาการกรอก ่ ่ข้อมูล ลดขันตอนการบันทึกข้อมูล ลดการใช้กระดาษ ลดพืนทีการจัดเก็บเอกสารกระดาษต่างๆ เป็นการเพิมประสิทธิภาพในการ ้ ้ ่ ่ทำ�งานให้กบเจ้าหน้าทีดานสาธารณสุขให้บริการและดูแลสุขภาพของคนไทยให้ดยงขึน” ั ่้ ี ่ิ ้ ทีมนักวิจัยเล่าให้ฟังว่าการพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้เลือกใช้ระบบปฏิบัติการกูเกิลแอนดรอยด์ เพราะระบบนี้สร้างขึ้นมาจากระบบปฎิบัติการลีนุกซ์ (Powered by the Linux kernel) พัฒนาขึ้นมาโดยกูเกิล และได้เปิดให้นักพัฒนา สามารถเข้ามาจัดการเขียนโค๊ตต่างๆ ได้ด้วยภาษาจาวา (Java) และเขียนโค๊ตควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางจาวาไลบลารี่ที่ทางกูเกิลพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ และจากประโยชน์ที่ได้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์พกพาได้หลากหลายบริษัท ภาพแสดงหน้าจอระบบ FFCประโยชนทสงตอถงมอผใช้ ์ ่ี ่ ่ ึ ื ู้ ผูใช้งานโปรแกรมนี้ จะเป็นเจ้าหน้าทีสารสนเทศด้านสาธารณสุข ในสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) ้ ่ศูนย์สุขภาพชุมชน ซึ่งทำ�งานด้านให้บริการด้านสาธารณสุขและเก็บข้อมูล ให้สามารถออกไปให้บริการนอกหน่วยงาน หรือสามารถให้บริการด้านสาธาณสุขได้ที่บ้านในชุมชนต่างๆ ได้อย่างมีสะดวกรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการยกระดับการให้บริการในด้านสาธารณสุขภายในประเทศอีกด้วย แสดงเปรียบเทียบแฟ้มอนามัยครอบครัวกับโปรแกรม FFC ทีอยูบน GalaxyTab ่ ่ 10 มีนาคม 2554
 10. 10. ปจจบนและอนาคตบนความคาดหวง ั ุ ั ั เพราะเป็นโปรแกรมทีชวยส่งเสริมและสำ�รวจสุขภาพคนไทย และยังเป็นโปรแกรมใหม่ส�หรับ ผูใช้งาน ในช่วงเริมต้นจึงเปิด ่่ ำ ้ ่ให้ผทสนใจทดสอบการใช้งานตังแต่วนที่ 8 เมษายน 2554 ทีผาน ซึงมีส�นักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ได้เริมนำ�ร่อง ู้ ่ี ้ ั ่่ ่ ำ ่การทดสอบการใช้งาน โดยมี สถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลนำ�ร่องภายในจังหวัดจำ�นวน 100 แห่ง เข้าร่วมอบรมการติดตังและใช้งานโปรแกรมไปแล้ว 1 ครัง และยังมีผสนใจจากสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลจำ�นวน ้ ้ ู้มากกว่า 25 หน่วยงาน ดาวน์โหลดโปรแกรมไปทดลองใช้งานแล้ว ในอนาคต ทีมวิจัย คาดหวังว่า “อยากที่จะเห็นการพัฒนาและต่อยอดโปรแกรม FFC ให้ขยายครอบคลุมการใช้งานและการเก็บข้อมูลได้มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นในเริ่มแรกเป็นการเก็บข้อมูลหลังคาเรือนต่อมา อาจพัฒนาต่อยอดในส่วนของข้อมูลการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด เด็ก และผู้สูงอายุ คัดกรองสุขาภิบาลบ้านและสิ่งแวดล้อม ทีมของเราหวังว่าจะสามารถต่อยอดเพื่อทดแทนการทำ�งานแทนกระดาษและใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาเพียงตัวเดียวก็สามารถทำ�งานทางด้านสาธารณสุขครอบคลุมได้ทุกอย่าง”รวมมอ รวมทาง ความเปนไปได้ บนเสนทางการพฒนา ่ ื ่ ็ ้ ั หากเป็นโปรแกรมสามารถช่วยคนไทย และเข้าถึงชุมชนได้อย่างแท้จริง ทางทีมงานพยายามหาแนวทางทีจะพัฒนา และขยาย ่ขอบข่ายการใช้งานให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทีเ่ กียวข้องกับด้านสาธารณสุข ในขณะนีหน่วยงานภายนอกทีทมงานมองว่าสามารถ ่ ้ ่ ีร่วมมือได้ ก็คอ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานสาธารณสุขจังหัวด ื ่อุบลราชธานี และ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 3 เป็นต้น เพราะหน่วยงานเหล่านีสามารถส่งเสริมและ ้ผลักดันเพือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดงานวิจยเพือรองรับภารกิจต่างๆ ของสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล” ่ ั ่มมมองดๆ จากงานวจย ุ ี ิั “การพัฒนางานชินใดๆ ต้องอาศัยวิชาความรูในทิศทางทีศกษา และต้องเข้าใจลักษณะความจำ�เป็นของผูใช้งาน และข้อมูลเป็น ้ ้ ่ึ ้สำ�คัญ ผนวกกับความรูความสามารถเฉพาะทีมอยู่ ซึงเป็นสิงจำ�เป็น สำ�หรับงานวิจยชุดนี้ ต้องใช้ความรูดานการเขียนโปรแกรม ้ ่ี ่ ่ ั ้้ภาษาจาวา และการใช้งานไลบลารีททางกูเกิลพัฒนาขึนโดยเฉพาะ ซึงสามารถศึกษาได้จากเว็ปไซต์ http://developer.android. ่ ่ี ้ ่com/index.html แต่โดยส่วนตัวคิดว่าผลงานวิจยนี้ สามารถนำ�ไปต่อยอดเพือรองรับภารกิจต่างๆ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ั ่ตำ�บล สถานีอนามัย ให้บริการดูแลรักษาและส่งเสริมป้องกัน เพือให้คนไทยมีสขภาพแข็งแรงมากยิงขึน” ่ ุ ่ ้ มีนาคม 2554 11
 11. 11. TechTrendโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่าง JHCIS กับโปรแกรม Family Folder Collector (FFC) FFC เป็นโปรแกรมทีท�งานอยูบนระบบปฏิบตการกูเกิลแอนดรอยด์ (Google Android) โดยระบบปฏิบตการกูเกิลแอนดรอยด์ ่ ำ ่ ัิ ัินันได้เปิดให้นกพัฒนา สามารถเข้ามาจัดการเขียนโค๊ตต่างๆ ได้ดวยภาษาจาวา (Java) และเขียนโค็ตควบคุมอุปกรณ์ตางๆ ผ่านทาง ้ ั ้ ่จาวาไลบลารีททางกูเกิลพัฒนาขึนโดยเฉพาะ ่ ่ี ้ Te แสดงภาพรวมของระบบ FFC 12 มีนาคม 2554
 12. 12. การพัฒนา FFC จึงต้องอาศัยหลักการทำ�งานบนพืนฐานของการเขียนซอฟต์แวร์ให้สามารถรองรับความต้องการแสดงบนบนระบบ ้ ดังกล่าว ซึงผูใช้ตองมีอปกรณ์ตางๆดังนี้ ่ ้ ้ ุ ่ ทางฮารดแวร์ ์ o หน่วยประมวลผล (CPU) : Pentium 4 ขึ้นไป o หน่วยความจำ� (RAM) : 512MB ขึ้นไป (แนะนำ�ให้ใช้ 1 GB ขึ้นไป) o พื้นที่ดิสก์ (Hard Disk Space) : 100 MBechTrend ซอตฟแวร์ ์ o ระบบปฏิบัติการ (OS) : Microsoft Windows XP/Vista/ Windows 7 o ระบบโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ (JHCIS) เวอร์ชั่นปรับปรุงเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 เท่านั้น ถ้าเป็นเวอร์ชั่นอื่น กรุณาปรับปรุงเวอร์ชั่นโปรแกรม JHICS ของท่านก่อน ทางฮารดแวร์ ์ o ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 2.2 ที่สามารถใช้งานแผนที่ Google MapsTM ได้ o อุปกรณ์ Tablet PC จอสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว 800x480 pixels o ความเร็วของหน่วยประมวลผล (CPU)  600 MHz (แนะนำ�ให้ใช้ 1 GHz ขึ้นไป) o หน่วยความจำ� (RAM) : 512MB o พื้นที่ดิสก์ (Hard Disk Space) : 50MB o มีระบบดาวเทียม GPS ค้นหาตำ�แหน่ง o มีระบบ WiFi 802.11b/g ส่งผ่านข้อมูลได้ o มีกล้องดิจิตอล (Digital Camera) สำ�หรับถ่ายภาพได้ ในขณะนี้ FFCสามารถ ใช้งานได้ เช่น Samsung Galaxy Tab, WellCoM A800 ส่วนเครืองรุนอืน กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติ ่ ่ ่ มีนาคม 2554 13

×