ข้อเสนอแนวคิดและความคิดในการการประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคขั้นสูงที่เกี่ยวข้องใน  กระบวนการวางแผนพัฒนาภูมิภาค เมือง และชนบ...
 การวางแผนการพัฒนาเมือง เทคนิคการวิเคราะห์ที่จ้าเป็น เช่น ดัชนีความเป็นเมืองเอกนคร(City Primacy Index) ของกรุงเทพมหานคร ก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ข้อเสนอแนวคิดและความคิดในการการประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคขั้นสูงที่เกี่ยวข้องในกระบว

908 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
908
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อเสนอแนวคิดและความคิดในการการประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคขั้นสูงที่เกี่ยวข้องในกระบว

  1. 1. ข้อเสนอแนวคิดและความคิดในการการประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคขั้นสูงที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการวางแผนพัฒนาภูมิภาค เมือง และชนบทของสานักยุทธศาสตร์และการวางแผน พัฒนาพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดย นายเชิญ ไกรนรา1.หลักการและเหตุผลความท้าทายจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าของการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความร่วมมืออนุภูมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ความร่วมมือ ACMECS ความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย -มาเลเซีย -ไทย และความร่วมมือตามแนวชายแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย มีแนวโน้มท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในหลายมิติทั้งด้านกายภาพ เช่น การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจข้ามพรมแดน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ สศช . ส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยเทคนิคการวางแผน SWOT การวิเคราะห์เชิงอรรถาธิบาย แต่การใช้เทคนิคเพื่อการวางแผน ขัน ้สูง ยังนี้น้อย ซึ่งไม่เพียงพอในการประเมินปัญหาและความท้าทายเชิงพื้นที่บนพื้นฐานของความถูกต้องความแม่นย้าของการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามหลักวิชาการ ตลอดทั้ง สศช .เน้นการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อท้าการศึกษาการวางแผนเชิงพื้นที่ที่ซับซ้อน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ขาดการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการวางแผนเชิงพื้นที่เพื่อน้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน2.บทวิเคราะห์ / แนวความคิด / ข้อเสนอเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในการสร้างความสมดุลของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจ้าเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อการการวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกระดับประกอบด้วย  การวางแผนการพัฒนาภูมิภาคและชนบท เทคนิคการวิเคราะห์ที่จ้าเป็นเช่น การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับภาค การวิเคราะห์การเป็นภูมิภาคโดยเทคนิคการจัดท้าแผนที่ เทคนิค SubjectiveWeighting Principle เทคนิค Ranking Service เทคนิค Objective Weighting Technique และเทคนิคเชิงปริมาณอื่นๆ การประมาณการจ้านวนประชากร การวิเคราะห์รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน การวิเคราะห์ความยากจนระดับต้าบล ระดับอ้าเภอและระดับจังหวัด การวิเคราะห์แผนที่ การวิเคราะห์ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมการวิเคราะห์ต้าแหน่งและการก้าหนดศูนย์กลางความเจริญและศูนย์บริการต่างๆ การวิเคราะห์เครือข่ายการขนส่งและการพัฒนา การวิเคราะห์ระดับการพัฒนาระดับอ้าเภอ การวิเคราะห์การกระจายอ้านาจเพื่อการวางแผนการพัฒนาระดับอ้าเภอ การวิเคราะห์การวางแผนระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด การวิเคราะห์การเชื่อมโยงการพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน การวิเคราะห์แนวโน้มการค้าชายแดน การจัดท้าตัวชี้วัดการพัฒนาภูมิภาคและชนบทอย่างยั่งยืน เป็นต้น 1
  2. 2.  การวางแผนการพัฒนาเมือง เทคนิคการวิเคราะห์ที่จ้าเป็น เช่น ดัชนีความเป็นเมืองเอกนคร(City Primacy Index) ของกรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการมหานคร การวิเคราะห์รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน การวิเคราะห์เครือข่ายการขนส่งและการพัฒนา การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระบบเมือง แบบบูรณาการ การวิเคราะห์การเชื่อมโยงตลาด การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท เทคนิคการวางแผนการพัฒนาระบบเมืองชายแดนของไทยเชื่อมโยงกับระบบเมืองชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน การจัดท้าตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เป็นต้น3.ผลที่คาดว่าจะได้รับ หาก สศช.สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคในการวางแผนเชิงพื้นที่ดังกล่าว มากขึ้น จะท้าให้สามารถเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนทุกระดับที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มมากขึ้น และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากกระแสโลกาภิวัตน์และบริบทการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ท้าให้สามารถก้าหนดยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ รองรับได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา และความท้าทาย ตลอดทั้งผลักดันให้มีการมีการจัดท้าฐานข้อมูลและตัวชี้วัดการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันเพื่อ ใช้ประโยชน์ทั้งภายใน สศช .ในภารกิจการวิจัยเพื่อ ตอบสนองต่อ การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ทีเร่งด่วนของประเทศ และการขับเคลื่อนนโยบายส้าคัญของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเป็นประโยชน์ส้าหรับเผยแพร่สู่สาธารณะ4.ตัวชี้วัดความสาเร็จ ประกอบด้วย4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการท้าการวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สศช .ลดลง โดยเน้นการให้เจ้าหน้าที่ สศช.จัดท้าเอกสารทางวิชาการหรือปฏิบัติงานวิจัยเองให้มากขึ้น4.2 มีรายงานการวิเคราะห์วิจัยเชิงลึกที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพ การพัฒนาของพื้นที่และตอบสนองต่อ ความต้องการใช้ประโยชน์เพื่อจัดท้านโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องของสศช.และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ4.3 มีการจัดท้าฐานข้อมูลการพัฒนาเชิงพื้นที่ อย่างยั้งยืน ที่เป็นปัจจุบันและสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้อย่างสม่้าเสมอเพื่อการใช้ประโยชน์ที่กว้างขวางทั้งภายใน สศช.และเผยแพร่สู่สาธารณะ ลงชื่อ เชิญ ผู้เสนอแนวคิด (นายเชิญ ไกรนรา) วันที่ 10/ กรกฎาคม /2555 2

×