วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย (โดย นายเชิญ ไกรนรา)ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิว...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย

457 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
457
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย

  1. 1. วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย (โดย นายเชิญ ไกรนรา)ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์อันเนื่องมาจากการเปิดเสรีทางการค้าทั้งระบบพหุภาคีและการรวมกลุ่มประเทศระดับภูมิภาค เช่น ประชาคมอาเซียน GMS IMT-GT BIMSTEC ACMECS โดยเฉพาะ GMS และ IMT-GT ซึ่งได้ผลักดันการเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ข้ามพรมแดนในรูปของแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่สาคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายในมิติการพัฒนาพื้นที่ภายในประเทศเนื่องจากเกิดความเหลื่อมล้าด้านการพัฒนาระหว่างภาคและภายในภาคอย่างเรื้อรัง โดยเมื่อวัดจากรายได้ต่อหัวระหว่างบุคคล และรายได้ต่อหัวระหว่างภาค ภาคกลางและภาคตะวันออกมีระดับการพัฒนาสูงที่สุดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับการพัฒนาล้าหลังที่สุดตามด้วยภาคเหนือและจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีความเหลื่อมล้าระหว่างเมืองและชนบทเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองโตเดี่ยว (Primate City) มาอย่างยาวนานทาให้เกิดการกระจุกตัวของการลงทุนในเมือง (Urban Bias) ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง และนาไปสู่และความขัดแย้งทางการเมืองและการพัฒนาพื้นที่ภายในประเทศ วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทยอย่างยั่งยืนที่สาคัญควรประกอบด้วย1.ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายการพัฒนาหรือย้ายฐานการลงทุนในบางอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจานวนมากจากกรุงเทพและปริมณฑลและพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกไปสู่จังหวัดตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจและเมืองชายแดนให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่และเร่งสร้างชนชั้นกลางในสังคมไทยโดยการพัฒนาการค้าชายแดน การพัฒนาอุตสาหกรรมและเป็นแหล่งการจ้างงานใหม่ ให้เขตเศรษฐกิจชายแดนเป็นแหล่งรองรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้ทะลักเข้ามาในพื้นที่ตอนในของประเทศและเป็นพื้นที่นาร่องในการบูรณาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดทั้งการปรับบทบาทของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เชื่อมโยงการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านในหลายมิติ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การประสานงานเชื่อมโยงระหว่างสาขาการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสร้างทักษะในการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภูมิภาค ตลอดทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจและการปรับตัวจากการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน2.การพัฒนาระบบเมืองแบบบูรณาการและการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการพัฒนาระหว่างเมืองและชนบทปัจจุบันมีประชากรไทยประมาณ 31 % อาศัยอยู่ในเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 16.1% ของประชากรทั้งประเทศและความเป็นเมืองมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องกระจายการพัฒนาจากเมืองหลวงสู่พื้นที่ชนบทและการส่งเสริมให้เมืองมีการพึ่งพากันอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการลดความยากจน ตลอดทั้งการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางด้านการผลิตและการค้าภายในห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าและบริการโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทตลอดทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน3.การจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมโดยจาแนกออกเป็นพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบท ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อทาให้เข้าใจถึงบทบาทและสัดส่วนของภาคการผลิตและบริการต่างๆ โดยใช้มิติเชิงพื้นที่เป็นฐานในการวิเคราะห์ซึ่งข้อมูลที่ได้จะชี้ให้เห็นถึงระดับของความเหลื่อมล้าด้านการพัฒนาระหว่างพื้นที่เมืองและชนบทและสามารถใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของประเทศรวมทั้งภูมิภาค เมือง และชนบทที่สมดุลและยั่งยืนสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กุมภาพันธ์ 2556 Page 1

×