วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย

on

 • 1,060 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,060
Views on SlideShare
1,060
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย Document Transcript

  • วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย (โดย นายเชิญ ไกรนรา)ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์อันเนื่องมาจากการเปิดเสรีทางการค้าทั้งระบบพหุภาคีและการรวมกลุ่มประเทศระดับภูมิภาค เช่น ประชาคมอาเซียน GMS IMT-GT BIMSTEC ACMECS โดยเฉพาะ GMS และ IMT-GT ซึ่งได้ผลักดันการเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ข้ามพรมแดนในรูปของแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่สาคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายในมิติการพัฒนาพื้นที่ภายในประเทศเนื่องจากเกิดความเหลื่อมล้าด้านการพัฒนาระหว่างภาคและภายในภาคอย่างเรื้อรัง โดยเมื่อวัดจากรายได้ต่อหัวระหว่างบุคคล และรายได้ต่อหัวระหว่างภาค ภาคกลางและภาคตะวันออกมีระดับการพัฒนาสูงที่สุดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับการพัฒนาล้าหลังที่สุดตามด้วยภาคเหนือและจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีความเหลื่อมล้าระหว่างเมืองและชนบทเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองโตเดี่ยว (Primate City) มาอย่างยาวนานทาให้เกิดการกระจุกตัวของการลงทุนในเมือง (Urban Bias) ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง และนาไปสู่และความขัดแย้งทางการเมืองและการพัฒนาพื้นที่ภายในประเทศ วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทยอย่างยั่งยืนที่สาคัญควรประกอบด้วย1.ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายการพัฒนาหรือย้ายฐานการลงทุนในบางอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจานวนมากจากกรุงเทพและปริมณฑลและพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกไปสู่จังหวัดตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจและเมืองชายแดนให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่และเร่งสร้างชนชั้นกลางในสังคมไทยโดยการพัฒนาการค้าชายแดน การพัฒนาอุตสาหกรรมและเป็นแหล่งการจ้างงานใหม่ ให้เขตเศรษฐกิจชายแดนเป็นแหล่งรองรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้ทะลักเข้ามาในพื้นที่ตอนในของประเทศและเป็นพื้นที่นาร่องในการบูรณาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดทั้งการปรับบทบาทของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เชื่อมโยงการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านในหลายมิติ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การประสานงานเชื่อมโยงระหว่างสาขาการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสร้างทักษะในการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภูมิภาค ตลอดทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจและการปรับตัวจากการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน2.การพัฒนาระบบเมืองแบบบูรณาการและการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการพัฒนาระหว่างเมืองและชนบทปัจจุบันมีประชากรไทยประมาณ 31 % อาศัยอยู่ในเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 16.1% ของประชากรทั้งประเทศและความเป็นเมืองมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องกระจายการพัฒนาจากเมืองหลวงสู่พื้นที่ชนบทและการส่งเสริมให้เมืองมีการพึ่งพากันอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการลดความยากจน ตลอดทั้งการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางด้านการผลิตและการค้าภายในห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าและบริการโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทตลอดทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน3.การจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมโดยจาแนกออกเป็นพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบท ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อทาให้เข้าใจถึงบทบาทและสัดส่วนของภาคการผลิตและบริการต่างๆ โดยใช้มิติเชิงพื้นที่เป็นฐานในการวิเคราะห์ซึ่งข้อมูลที่ได้จะชี้ให้เห็นถึงระดับของความเหลื่อมล้าด้านการพัฒนาระหว่างพื้นที่เมืองและชนบทและสามารถใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของประเทศรวมทั้งภูมิภาค เมือง และชนบทที่สมดุลและยั่งยืนสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กุมภาพันธ์ 2556 Page 1