ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเดนมาร์กในยุคโลกาภิวัตน์

5,686 views
5,601 views

Published on

จัดทำเมื่อปี พ.ศ. 2550

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเดนมาร์กในยุคโลกาภิวัตน์

  1. 1. สรุปสาระสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ ของรัฐบาลเดนมารกในยุคโลกาภิวัตน โดย เชิญ ไกรนรา สรุปสาระสําคัญของ”ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิ จของรัฐบาลเดนมารกในยุคโลกาภิวัตน ”โดยมุงเนนเกี่ยวกับความกาวหนา นวัตกรรม และความสมานฉันทในสังคม มีประเด็นสําคัญดังนี้ 1. การกําหนดยุทธศาสตรมี 2 วัตถุประสงคหลัก คือ (1)เพื่อทําใหเดนมารกสามารถรักษาตําแหนงในฐานะที่เปนหนึ่งในประเทศที่มั่งคั่งที่สุดในโลกและ (2) เปนประเทศที่มีความสมานฉันทภายในประเทศอยางเขมแข็ง 2. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือเกี่ยวกับการดําเนินการในยุคโลกาภิวัตนของประเทศเดนมารก ซึ่งมีลักษณะเปนคณะกรรมการใหคําปรึกษาโดยมีสมาชิกจํานวน 26 คน ซึ่ง 21 คน เปนตัวแทนระดับสูง และ 5 ทาน เปนรัฐมนตรี รวมทั้งนายกรัฐมนตรี Anders Fogh Rasmussen ซึ่งเปนประธาน รัฐมนตรีกิจการดานเศรษฐกิจและธุรกิจ เปนรองประธาน เปนตน โดยการมีสวนรวมจากผูแทนระดับสูงจากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของของสังคมเดนมารก ไดแก สหภาพการคา องคกรดานการพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัทตางๆ ภาคการศึกษาและการวิจัย 3. หลักการและเหตุผลเพื่อการจัดทํายุทธศาสตร 3.1 โอกาสและความทาทาย โลกาภิวัตนไดนํามาซึ่งโอกาสในการเพิ่มความมั่งคั่งและการทําใหเกิดความแนใ จว าจะมี งานที่ ดีขึ้น สําหรั บ ผูบ ริ โภคจะมีสิ น คาที่ห ลากหลายให เลื อก สําหรับ บริ ษั ทจะสร างโอกาสที่ ได รั บจากประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและการขยายตัวของผลิตภาพ ในยุโรปและประเทศ OECD อื่นๆ ความตองการกําลังแรงงานที่มีระดับการศึกษาสูงเพิ่มมากขึ้นขณะที่ความตองการแรงงานที่มีทักษะฝมือต่ํามีนอยลง จึงทําใหเกิดความทาทายในการทําใหเกิดความมั่นใจวาผูซึ่งมีระดับการศึกษาสูงและการทําใหทุกคนสามารถรักษาระดับที่สอดคลองกับความตองการใหมๆ ดังกลาวดังนั้นจึงมีความจําเปนตองเสริมสรางความเขมแข็งของการวิจัยและพัฒนาเพื่อทําใหบริษัทตางๆ มีนวัตกรรมใหมๆ และการทําใหแนใจวากระบวนการโลกาภิวัตนสงผลใหเกิดประโยชนตอทุกคน 3.2 เดนมารกมีความเขมแข็งในการเดินทางเขาสูโลกาภิวัตน เนื่องจากมีความพรอมที่จะเก็ บเกี่ยวผลประโยชนจากโลกาภิวัตนโดยมีจุดแข็งหลัก ประกอบดวย (1)ความยืดหยุนของตลาดแรงงานประกอบกับการเปนรัฐสวัสดิการทําใหเกิดความแนใจวามีความมั่นคงของระดับรายไดสูง (2) เศรษฐกิจที่แข็งแกรงและมีการวางงานต่ํา (3) การบริหารงานภาครัฐ มีประสิทธิ ภาพ (4) ระดับ ของความเทาเทีย มกัน ทางเศรษฐกิจ มีสูง ซึ่ง จากการสํ ารวจระหวางประเทศเกี่ยวกับความสามารถในการแขงขันเดนมารกเปนประเทศที่ถูกจัดอยูในอันดับชั้นนําของโลก 3.3 แตมีความจําเปนตองไดรับการปฏิรูป แมวาการเดินทางเขาสูโลกาภิวัตนมีความเขมแข็งแตก็มีความจํ าเป นต องปฏิรู ปและการเปลี่ย นแปลงเพื่อ ใหส ามารถเก็บ เกี่ย วผลประโยชนข องโลกาภิวั ต นไ ด เต็ มศั กยภาพและดําเนินการกับความทาทายตางๆ ไดแก มาตรฐานการศึกษาของระบบการศึกษาระดับประถมศึกษายังดอยกวาประเทศที่ทําการเปรียบเทียบอื่นๆ นักศึกษาวัยรุนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาตอระดับอุดมศึกษายังมีคอนขางนอย ระบบการวิจัยยังมีการแขงขันนอย บริษัทเอกชนที่มีตั้งขึ้นใหมและมีอัตราขยายตัวสูงมีนอย นอกจากนี้การแขงขันในสาขาธุรกิจตางๆ และโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของยังไมเพียงพอ 4. วิสัย ทัศนของภาครัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศเดนมาร ก ที่สําคั ญประกอบดวย (1) เดนมารกควรเป นประเทศซึ่งอยูในกลุมที่นาสนใจเพื่อการอยูอาศัยและทํางานมากที่สุดภายใน 10 และ 20 ป จากปจจุบัน (2) เดนมารกควรเปนเชิญ ไกรนรา : กลุมงานยุทธศาสตรเศรษฐกิจระหวางประเทศสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
  2. 2. -2 - ประเทศซึ่งทุกคนไดมีการเตรียมความพรอมอยางเต็มที่เพือใหใชความสามารถในการสรางความมั่งคั่งแกตนเองและผูอื่น (3) ่ เปนประเทศที่มีตําแหนงระดับโลกและมีบทบาทที่แข็งขันในสังคมโลก (4) เปนประเทศที่ทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการ การสรางใหมและทุกคนมีสวนรวมในความกาวหนาและสมานฉันทในสังคม 5. ยุทธศาสตรการดําเนินการสําหรับยุคโลกาภิวัตน -ความสมบูรณซึ่งตามมาดวยการปฏิรูปอยาง กวางขวาง มีประเด็นที่สําคัญปรากฏดังรายละเอียดตามตารางดานลางนี้ ยุทธศาสตรหลัก/ยุทธศาสตร เปาหมาย แนวทางการดําเนินการ รอง1. การศึกษาอยูในระดับชั้นนํา -เดนมารกควรมีระบบโรงเรียนประถมศึกษาและ - การทําหลักสูตรสําหรับการศึกษาระดับของโลก มัธยมศึกษาตอนตนระดับโลก ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนควรใหมีการ1.1 มีระบบโรงเรียน - นักเรียนในระบบโรงเรียนประถมศึกษาและ ระบุที่ชัดเจนวาความรูทางวิชาการและทักษะมีประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนควรมีผลการเรียนยอดเยี่ยม ความสําคัญตอนตนชั้นนําของโลก ใน 4 วิชาแกนหลัก ไดแก การอาน คณิตศาสตร - ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการอาน วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ -นักเรียนทุกคนควรไดรับความรูทางวิชาการและ - การทดสอบและประเมินผล ทักษะที่ดี นักเรียนที่เปนเลิศควรสอดคลองกับ - การกลั่นกรองดานภาษาสําหรับเด็กนักเรียนทุก คน ระดับที่ดีที่สุดของประเทศอื่นๆ ในขณะที่นักเรียน ที่ผลการเรียนออนควรมีการยกระดับและควรให - ความเขาใจเกี่ยวกับโลก แนใจวานักเรียนไดความรูและทักษะที่ทําให - อาจารยควรเปนผูเชี่ยวชาญ สามารถมีสวนรวมอยางแข็งขันของโลกยุคโลกา - มีเครื่องมือที่ดีในการจัดการศึกษา ภิวัตน - ความรับผิดชอบของสภาเทศบาลควรมีการทําให โปรงใส1.2 นักเรียนทุกคนควรสําเร็จ - อยางนอยรอยละ 85 ของนักเรียนสําเร็จ - เทศบาลควรมีความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อทําใหการศึกษาทั่วไปหรือการศึกษา การศึกษาทั่วไปหรือการศึกษามัธยมศึกษาตอน แนใจไดวานักเรียนทุกคนไดรับความรูทางมัธยมศึกษาตอนปลายสาย ปลายสายอาชีวศึกษาในป 2553 และอยางนอย การศึกษาอยางเพียงพออาชีวศึกษา รอยละ 95 ในป 2558 - การจัดการฝกอบรมและจัดหางานใหใหมากขึ้น - การศึกษาทั่วไปหรือการศึกษามัธยมศึกษาตอน - การมีแผนงานดานการใหคําแนะนํา สิ่งแวดลอม ปลายสายอาชีวศึกษาตองมีความจูงใจและมี ในโรงเรียน และการใหคําแนะนํา คุณภาพสูง - มีแนวทางการดําเนินการที่ยืดหยุนสําหรับผูรับ - แผนการอาชีวศึกษาและฝกอบรมควรมีความทา การฝกอบรม และการฝกปฏิบัติวิชาพื้นฐาน ทายสําหรับนักเรียนที่เกงที่สุดและทําใหเขามี - แผนปฏิบัติการเพื่อสงเสริมอัตราการสําเร็จ โอกาสสําหรับการศึกษาตอและฝกอบรม ตลอด การศึกษาใหสูงขึ้น ทั้งการจัดการศึกษาใหสําหรับผูมีผลการเรียน - การจําแนกการศึกษาและแผนการฝกอบรม ออนดวย ออกเปนระดับตางๆ1.3 ระบบการศึกษาที่มีความ - บริการใหคําแนะนําควรจัดหาใหแกเด็กนักเรียน - การใหคําแนะนําที่มีความเชี่ยวชาญเชื่อมโยงและการใหคําแนะนําที่ โดยอยูบนพื้นฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลือก - การจัดทําเกณฑตัวชี้วัดมีความเชี่ยวชาญ แผนการศึกษาหรือฝกอบรมที่สอดคลองกับความ - ทางเลือกของการศึกษาที่เหมาะสม ตองการของนักเรียนและความตองการของ - การใชแผนเสนทางการศึกษารายบุคคล ตลาดแรงงานมีฝมือในสังคม - แผนการใหคําแนะนําสําหรับเด็กนักเรียน - มีความจําเปนที่ระบบการศึกษาควรมีความ โดยเฉพาะผูดอยโอกาส
  3. 3. -3 - ยุทธศาสตรหลัก/ยุทธศาสตร เปาหมาย แนวทางการดําเนินการ รอง เชื่อมโยงกันทุกระดับ - กิจกรรมการใหคําแนะนําภายหลังสําเร็จการศึกษา1.4 อยางนอยรอยละ 50 ของ - อยางนอยรอยละ 50 ของนักศึกษาควรสําเร็จ - การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไปควรนักศึกษาควรสําเร็จการศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในป 2558 จัดเตรียมใหนักเรียนเพื่อการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา - ใหมีจํานวนนักศึกษาเลือกเรียนทางดาน - นักศึกษาควรเลือกแผนการเรียนทางดาน วิศวกรรม วิทยาศาสตร และสุขภาพ ใหมากขึ้น วิศวกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารหรือสุขภาพใหมากขึ้น - ใหมีความเชื่อมโยงใหมากขึ้นระหวางการศึกษา ระดับอุดมศึกษารอบระยะสั้นและการศึกษา อาชีวศึกษา1.5 แผนการศึกษาและฝกอบรม - นักศึกษาทุกคนควรสําเร็จแผนการศึกษาที่มี - การสอนภาษาอังกฤษควรไดรับการเสริมสรางที่มีมุมมองทั่วโลก มุมมองทั่วโลก ความเขมแข็งในสาขาอาชีวศึกษาและการศึกษา - นักศึกษาเดนมารกควรศึกษาตอตางประเทศให มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไป มากขึ้นเพื่อใหไดความเขาใจเกี่ยวกับการ - ใหมีกิจกรรมระหวางประเทศใหมากขึ้น ตางประเทศและวัฒนธรรมอื่นๆ - มีทุนการศึกษาสําหรับการศึกษาตางประเทศโดย - การตองทําใหมึความนาสนใจสําหรับนักศึกษา มีเปาหมายที่กลุมวัยรุน ตางชาติและอาจารยที่มีคุณสมบัตพรอมเพื่อเขา - สถาบันการศึกษาควรจัดทําวัตถุประสงคสําหรับ ิ มาศึกษาในเดนมารก การทําใหเปนสากล - การศึกษาและสถาบันฝกอบรมควรพัฒนา - การจัดทําเปาหมายเพื่อใหมีจํานวนและแผนการ สภาวะแวดลอมทางการศึกษาและความเชี่ยวชาญ ศึกษาทําการสอนเปนภาษาอังกฤษ ใหนาสนใจเพื่อจูงใจและรักษาแรงงานที่มีฝมือสูง - ทําการตลาดใหเดนมารกเปนประเทศที่มุงเนน และบริษัทตางๆ ไวในเดนมารก ดานการศึกษาในสาขาทีไดรับการจัดลําดับ ความสําคัญและอาชีวศึกษา - มีทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติทีมีผล การเรียนเปนเลิศ1.6 มีการจัดการศึกษา - คุณภาพของการศึกษาอุดมศึกษารอบระยะสั้น - มีมหาวิทยาลัยใหม ซึ่งเนนการเปนสหวิทยาการอุดมศึกษาใหเปนระดับโลก และรอบระยะปานกลางควรใหสามารถ และมีสาขาใหเลือกเรียนมากขึ้นสําหรับรอบระยะทางดานรอบระยะสั้นและรอบ เปรียบเทียบไดกับประเทศชั้นนําอื่นๆ กลางระยะปานกลาง - การศึกษาอุดมศึกษารอบระยะสั้นและรอบระยะ - การศึกษารอบระยะสั้นควรใหมีการรวมกลุม*การศึกษารอบระยะสั้นเนน ปานกลางควรใหมเนื้อหาที่สะทอนความตองการ โรงเรียนและวิทยาลัยใหมีจํานวนนอยลง ีทางดานอาชีวศึกษาและนําไปสู ของสังคม - หนวยงานใหการรับรองอิสระควรประเมินวิชาชีพเฉพาะ เชน ผูจัดการขอมูล แผนงานการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและชางเทคนิคหองปฏิบัติการ - แผนงานการศึกษาใหมควรดําเนินการที่สอดคลอง* การศึกษารอบระยะปานกลาง กับความตองการใหมๆเนนใหเปนผูมีความรู เชน - การเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานทางพยาบาล และวิศวกร ซึ่งทั้งการให การศึกษาและบริษัทการศึกษาทั้งสองรอบดังกลาว - ใหมีการเผยแพรความรูจากมหาวิทยาลัยสูมุงเนนใหเปนอาชีพเฉพาะ มหาวิทยาลัย -การมีความยืดหยุนมากขึ้นสําหรับการศึกษารอบ ระยะสั้นที่สอดคลองกับความตองการของ
  4. 4. -4 - ยุทธศาสตรหลัก/ยุทธศาสตร เปาหมาย แนวทางการดําเนินการ รอง ตลาดแรงงาน1.7 มีมหาวิทยาลัยในระดับชั้น - มหาวิทยาลัยของเดนมารกควรใหสามารถ - เงินทุนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยควรจัดสรรใหนําของโลก เปรียบเทียบไดกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก ตามคุณภาพ อื่นๆ - สถาบันการวิจัยของภาครัฐควรใหมีการเชื่อมโยง - การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยควรใหมี กับมหาวิทยาลัย คุณภาพระดับสูงและมีเนื้อหาที่สอดคลองกับ - แผนงานการศึกษาตางๆ ของมหาวิทยาลัยควร ความตองการของสังคม และผูไดรับการจางงาน ไดรับการประเมินที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยเปนการศึกษาที่ใชการวิจัยเปนพื้นฐาน - จํานวนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและ - มหาวิทยาลัยควรผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง การศึกษาปริญญาเอกดานอุตสาหกรรมควรไดรับ และเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงผลการวิจัยให การจัดสรรเปนสองเทา เปนเทคโนโลยีใหมๆ กระบวนการ สินคาและ - ความรูของมหาวิทยาลัยควรใหประโยชนตอสังคม บริการ ตลอดทั้งจูงใจและรักษาแรงงานทีมทักษะ ่ ี สูงและบริษัทตางๆ ไวในเดนมารก2. ใหมีการแขงขันใหมากขึ้น -คาใชจายจากภาครัฐเพื่อการวิจัยและพัฒนาควร - การจัดสรรเงินทุนการวิจัยของภาครัฐใหมากขึ้นและใหงานวิจัยภาครัฐมี ถึงระดับรอยละ 1 ของ GDP ในป 2553 และ - ประมาณรอยละ 50 ของเงินทุนการวิจัยควรจัดใหคุณภาพสูงขึ้น คาใชจายจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันอยาง มีการแขงขัน นอยรอยละ 3 ของ GDP ในป 2553 - การจัดสรรเงินทุนการวิจัยควรใหมการแขงขันกัน ี - งานวิจัยจากภาครัฐควรเปนนวัตกรรมและมี ระหวางมหาวิทยาลัย คุณภาพสูง - ใหมีจํานวนโครงการขนาดใหญใหมากขึ้นรวมทั้ง - งานวิจัยของภาครัฐควรมีความเกี่ยวของและ เงินทุนการทําวิจัยระยะยาว สงเสริมความมั่งคั่งและสวัสดิการ - การใหทุนการวิจัยแบบรวมสวนกลางสําหรับการ จัดหาโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัย - การจัดหาเงินทุนเพื่อการวิจัยเชิงกลยุทธ2.1 การมีสภาพกรอบการ -เดนมารกควรเปนประเทศที่ภาคเอกชนทําการ - มีจํานวนของบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงดําเนินงานที่ดีสําหรับการวิจัย วิจัยและพัฒนามากประเทศหนึ่งในโลกอยางนอย - เงินทุนสําหรับความรวมมือควรมีการรวบรวมแบบของบริษัท การพัฒนาและ รอยละ 2 ของ GDP รวมสวนกลางนวัตกรรม - เดนมารกควรเปนประเทศหนึ่งที่มีการ - มีการจัดลําดับความสําคัญของเงินทุนสําหรับ เปลี่ยนแปลงผลการวิจัยใหเปนเทคโนโลยีใหมๆ การบมเพาะการวิจัยใหดีขึ้น กระบวนการ สินคาและบริการ - บริษัทเอกชนควรมีโอกาสทีดขึ้นในการมีสวนรวม ี - เดนมารกควรเปนประเทศหนึ่งที่มีบริษัทเอกชน ในงานวิจัยที่ใชเงินทุนของภาครัฐ ที่มีนวัตกรรม - แผนงานผูใชงานวิจัยเปนตัวขับเคลื่อนควรใหเกิด ความรูใหมเกี่ยวกับลูกคาและตลาด - การมีตลาดสําหรับการซื้อขายองคความรู สิทธิบัตร ตราสินคา เปนตน2.2 การแขงขนใหมากขึ้นและ - ภายในป 2553 เดนมารกควรอยูในระดับ - มีการแขงขันมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐการเปดใหมากขึ้น และความ เดียวกับประเทศที่ดีที่สุดของ OECD และการใหบริการตางๆโปรงใสเพื่อเสริมสราง - สถาบันภาครัฐของเดนมารกควรเปนองคกรที่มี - มีกรอบการดําเนินงานที่ดีขึ้นสําหรับการประสานนวัตกรรม นวัตกรรมสูงที่สุด โดยเนนการพัฒนาแนวคิด ความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน ใหมๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อการจัดหาบริการ - การออก Green card เพื่อใหมีจํานวนแรงงาน
  5. 5. -5 - ยุทธศาสตรหลัก/ยุทธศาสตร เปาหมาย แนวทางการดําเนินการ รอง ที่ดีกวาสําหรับประชาชนและบริษัทเอกชน ตางชาติที่มีทักษะสูงเขาทํางานในเดนมารก - การออกใบอนุญาตการอยูอาศัยและใบอนุญาต ทํางานสําหรับผูมีอัตราเงินเดือนสูงใหเร็วขึ้น - ลดอัตราการชําระภาษีรายได2.3 การมีความสัมพันธกับ - ความสนใจของเดนมารกไดรับการปกปองและ - การพัฒนาเครื่องมือและศักยภาพของกระทรวงประเทศอื่นๆ และวัฒนธรรม สงเสริมอยางมีประสิทธิผลในระดับโลกทั้งดาน การตางประเทศของเดนมารกตางๆ ใหมากขึ้น การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ในแนวทางที่ - การมีนโยบายเชิงรุกดานการคาเพื่อสงเสริมการ เขมแข็งสําหรับประชาชนของเดนมารกและบริษัท ลดอุปสรรคทางการคา ตางๆ - การขยายของความรวมมือระดับโลกเพื่อรวมกัน - สังคมเดนมารกตองมีความรูและความเขาใจ สงเสริมไปยังเขตเศรษฐกิจตางๆ ที่มีอัตราการ เกี่ยวกับประเทศอื่นๆ และวัฒนธรรมตางๆ ตลอด ขยายตัวสูง ทั้งวัฒนธรรมตางๆ ที่แตกตางจากของเดนมารก - การจัดตั้งศูนยบมเพาะทางธุรกิจในหนวยงานของ เดนมารกในตางประเทศ - การจัดตั้งศูนยเพื่อเสริมสรางความรูและขีด ความสามารถเกี่ยวกับตะวันออกกลางและ ตลาดโลกมุสลิม - เพิ่มการทําการตลาดใหเดนมารกเปนประเทศที่นา ลงทุนและแหลงทองเที่ยว3. การใหมีการจดทะเบียน - เดนมารกควรสานตอใหเปนประเทศในยุโรปที่มี - การจัดทําวิธีการสอนในระดับประถมศึกษาและธุรกิจเกิดใหมใหมากขึ้น การจดทะเบียนบริษัทใหมตอปมากที่สุด มัธยมศึกษาตอนตนแกอาจารยใหสงเสริม - เดนมารกควรเปนประเทศที่มีอัตราการขยายตัว ความสามารถในการสรางสรรคและขีด ของการจดทะเบียนบริษัทใหมมากที่สุดในป 2558 ความสามารถทางนวัตกรรม - การจัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับการผูประกอบการใน ดานอาชีวศึกษาและแผนงานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา - การจัดตั้งศูนยสําหรับใหบริการธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม เพื่อใหคําแนะนําอยางครบวงจร - การลดอัตราภาษีโดยมีเปาหมายเพื่อลดอุปสรรค สําหรับธุรกิจที่จัดตั้งใหมและกําลังขยายตัว - การมีแหลงเงินรวมทุน - การลดภาระใหนอยลงแกบริษัทโดยการ ดําเนินการผานระบบสารสนเทศ - มีกระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับการลมละลายที่ รวดเร็วขึ้น4.ทุกคนเกี่ยวของกับการเรียนรู -การศึกษาสําหรับผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง - มีการเขาถึงไดงายและคําแนะนําที่ตรงไปตรงมาตลอดชีวิต ควรมีประสิทธิผลและยืดหยุนเพื่อสงเสริมโอกาส - งายตอการยอมรับกอนการเขาเรียน ในการจางงานที่ดีสําหรับบุคคล ขีดความสามารถ - มีการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทตางๆ ในการแขงขันที่เขมแข็งของบริษัทเอกชน และ อยางเปนระบบ อัตราการจางงานที่สูงในสังคม และความมั่งคั่ง - มีคุณภาพและจํานวนของแผนการศึกษา
  6. 6. -6 -ยุทธศาสตรหลัก/ยุทธศาสตร เปาหมาย แนวทางการดําเนินการ รอง ของสังคม ตลอดทั้งสอดคลองกับความตองการ ระดับอุดมศึกษามากขึ้น ของตลาดแรงงาน - มีความยืดหยุนและการสรางความแตกตางของ คาธรรมเนียมการศึกษาและเงินอุดหนุน

×