Research process
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Research process

on

 • 1,671 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,671
Views on SlideShare
1,667
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

2 Embeds 4

http://www.aihd.mahidol.ac.th 3
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Research process Research process Presentation Transcript

 • กระบวนการวิจัย
  ศ. ดร. พันธุ์ทิพย์ รามสูต
  Ph.D. (Social Epidemiology)
  สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิจัย (Research) คือ อะไร
  วิจัย = ค้นหา Facts (ข้อเท็จจริง)
  Truth (ความจริง)
  เพื่อตอบคำถาม (Research Question)
  วิจัย = ต่อเนื่องระหว่างความคิด กับระบบข้อเท็จ จริง
 • กระบวนการวิจัยResearch Process
  View slide
 • ปัญหาการวิจัย
  สถานการณ์
  ความขัดแย้ง
  คำถาม - ความอยากรู้
  คำตอบที่เป็นไปไม่ได้อย่างน้อย 2 คำตอบขึ้นไป
  View slide
 • การพิจารณาปัญหา
  1.มีอยู่จริง เร่งด่วน อยู่ในเหตุการณ์
  2. กว้างขวาง กระทบกระเทือนคนจำนวนมาก กระจายทั่วไป
  3. กระทบกระเทือนกลุ่มพิเศษ เด็ก คนชรา วัยรุ่น หญิงมีครรภ์
  4.เกี่ยวข้องกับโครงการที่ทำอยู่
 • การพิจารณาปัญหา (ต่อ)
  5. มีผลต่อสังคมส่วนใหญ่ในแง่เศรษฐกิจ
  สุขภาพ (ว่างงาน การกระจายรายได้
  สถานภาพสตรี การศึกษาสิ่งแวดล้อม)
  6. อยู่ในนโยบาย (ผู้บริหาร รัฐบาล หน่วยงาน)
  MISSION
  SOUNDING. RECONNAISANCE
 • การประเมินปัญหา
  PERSONAL - CONSIDERATION
  • ความรู้-ความสามารถ-ทักษะ
  • ความสนใจ DICTATED R.
  • ปัจจัยสนับสนุน
  • การเข้าถึงข้อมูล-ตัวอย่าง
 • การประเมินปัญหา (ต่อ)
  SOCIAL CONSIDERATION
  • เพิ่มพูนองค์ความรู้ B.O.K.
  • ประโยชน์ต่อสถาบัน-หน่วยงาน
  • PRACTICAL VALUE, GENERALIZATION
  • ขยายขอบเขต-ต่อเนื่องจากวิจัยก่อน
  • ความเหมาะสมต่อมนุษย์ชาติ-สังคม
  - เทคนิค subject
  - คุณภาพ
  - วิธีการ
 • การเขียนชื่อเรื่องวิจัย (Research Title)
  • ตัวแปร - ตัวแปรประเด็น - คำถามหลัก
  • ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
  • ประชากรที่ศึกษา (Study Population)
  • รูปแบบการวิจัย (Research Design)
  • รูปแบบการเขียนชื่อ
 • รูปแบบการวิจัย (Research Designs)
  ทดลอง
  Experiment
  ไม่ทดลอง
  Non Experiment
  (Observational)
  Pre. exp
  Quasi exp.
  True exp.
  วิจัยพรรณนา
  (Descriptive R.)
  • Survey, Expolratory
  • Correlation
  • Evaluative
  • Surveillance
  Cross section
  Case review
  Longitudinal
  วิจัยวิเคราะห์
  (Analytic)
  Cross section
  Pospective
  Retrospective
 • ตัวอย่างชื่อวิจัย
  • พฤติกรรมการเสพยาบ้าในคนขับรถบรรทุก
  • ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการดำเนิน งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารของรัฐ
  • การมีส่วนร่วม ประชาชน การดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในเขตเมืองลพบุรี
  • ผู้ติดเชื้อ HIV คลินิกนิรนาม ร.พ.จุฬาลงกรณ์
 • ตัวอย่างเรื่องชื่อวิจัย
  • ความพร้อมของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
  ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในการปฏิบัติ
  ตามแผนบริรักษ์
  • การรับรู้ และการยอมรับบทบาทขยายของ
  พยาบาลสาธารณสุขเวชปฏิบัติ
  • การเพิ่มสมรรถภาพของระบบงานสาธารณสุข
  มูลฐานในชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรค เอดส์
 • ตัวอย่างเรื่องชื่อวิจัย (ต่อ)
  • ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อประสิทธิภาพ
  การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กทม.
  • เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างการเกษตรธรรมชาติ
  กับการเกษตรเทคโนโลยี จ.อ่างทอง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อทาง
  สุขภาพกับการปฏิบัติของมารดาในการดูแล
  บุตรที่ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง
 • จุดมุ่งหมายของการวิจัย (Purpose)
  - สิ่งที่คาดหวัง (Aims)
  - เหตุผล ทำไม? (WHY)
  วัตถุประสงค์
  - สิ่งที่จะทำในการวิจัยนี้ อะไร (WHAT)
  - สัญญา พันธะกรณี
  - สอดคล้องกับปัญหา
 • วัตถุประสงค์ (ต่อ)
  - ระบุตัวแปรที่จะศึกษา วิธีวัด สถานการณ์
  - วัดได้ ศึกษา ค้นหา เปรียบเทียบ ประเมิน
  วัดสำรวจ ทดสอบ กำหนด
  - ตรรก (Logic)
  - ไม่ลำเอียง อคติ
  - เป็นพันธะสัญญากับผู้ให้ทุน
 • การเขียนวัตถุประสงค์
  • ระบุว่าจะทำอะไร
  • เน้นจุดปัญหา
  • ชัดแจ้ง, เจาะจง (ระบุขอบเขต, วิธีการ)
  • ระบุตัวแปรที่ศึกษา
  • ระบุเป้าหมายของการวิจัย
  • นำทางการวิจัย
 • ตัวอย่างวัตถุประสงค์
  • เพื่อปลุกจิตสำนึกของชาวบ้าน และองค์กรชุมชน
  ต่อปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุ
  • เพื่อศึกษาผลของการให้ภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด
  • เพื่อเปรียบเทียบอัตราป่วยตาย (CFR) ของผู้ป่วยที่ สงสัยว่าเป็น MI ที่รักษาตัวที่บ้านกับที่รักษาตัวในร.พ.
  • เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้ความเจ็บป่วย พฤติกรรมการรักษาตัวของผู้ป่วย
  • เพื่อวัดระดับความรู้เรื่องโรคเอดส์ในกลุ่มคนงาน
 • วัตถุประสงค์ทั่วไป
  เพื่อศึกษาสภาวะความพิการของผู้สูงอายุ
  วัตถุประสงค์เฉพาะ
  1. เพื่อประเมิน จำนวน ประเภท ของความพิการ
  2. เพื่อวัดสภาวะความสามารถในการประกอบการงาน
  3. เพื่อประเมินสภาวะการประกอบกิจวัตรประจำวัน
  4. เพื่อวัดระดับความเคลื่อนไหวของร่างกาย
  5. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางสังคม ประชากรของผู้สูงอายุ
  6. เพื่อพรรณนา 1, 2, 3, 4 ตาม 5
 • สมมติฐาน Hypothesis
  Hypo - น้อยกว่า
  Thesis - ข้อเสนอ
  เป็นข้อเสนอของผู้วิจัย หรือเป็นคำอธิบายที่ผู้วิจัยตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งผู้วิจัยจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม แต่ตั้งใจจะทดสอบว่าเป็นจริงหรือไม่
 • สมมติฐาน
  • เป็นข้อความที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป
  • เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าตัวแปรจะมีแบบแผน อย่างไร
  • เป็นข้อเสนอที่จะทดสอบว่าข้อสังเกตนั้นจะเป็นจริง หรือไม่จริง
  • หลังจากที่ทดสอบว่าจริง - ข้อเสนอนั้นจะตั้งเป็นทฤษฎีใหม่, ขยายทฤษฎีเดิม, รับรองหรือล้มล้างทฤษฎีเดิมก็ได้
  • ไม่ใช่ทุกวิจัยจะต้องตั้งสมมติฐานเสมอไป
 • การเขียนสมมติฐาน
  • มีทิศทาง
  • อยู่บนหลักเหตุผล
  (ทบ, ประสบการณ์, สิ่งที่พบมาก่อน,ทบทวนเอกสาร)
  • ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
  • ครอบคลุมวัตถุประสงค์
  • ชัดเจน - สื่อความหมายได้
  • ไม่คลุมเครือ ซ้ำซ้อน
  • ไม่ฝืนสามัญสำนึก
  • ทดสอบได้
 • ตัวอย่างสมมติฐาน
  • ประสบการณ์ในวัยเด็กมีผลต่อการสร้างบุคลิกภาพ
  • ความนับถือตนเอง (S.E.) มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมทำลายตนเอง
  • การสอบตกทำให้เด็กเกียจคร้าน
  • การเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น สัมพันธ์กับการ ปฏิบัติในประเทศไทย
  • การสอนแบบควบคุมจะทำให้เด็กเรียนรู้ช้า และ
  ส่ง ผลให้เด็กขี้เกียจ