Smisการจำหน่ายนักเรียนรายบุคคล
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Smisการจำหน่ายนักเรียนรายบุคคล

 • 1,865 views
Uploaded on

การจำหน่ายนักเรียนรายบุคคล โปรแกรมsmis52

การจำหน่ายนักเรียนรายบุคคล โปรแกรมsmis52

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,865
On Slideshare
1,865
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. สรุปขั้นตอนที่สำำคัญในกำรดำำเนินงำน โปรแกรมระบบบริหำรสำรสนเทศสถำนศึกษำ (SMIS) กำรจำำหน่ำยนักเรียนรำยบุคคล 1. เข้าเมนูระบบงานกิจการนักเรียน 2. ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 3. เข้าเมนูการจำาหน่ายนักเรียนรายบุคคล 4. เมื่อเข้าเมนูนี้แล้วให้คลิกเลือกที่แว่นขยาย หลังช่องเลขประจำาตัว เด็ก ดังภาพ หลังจากคลิกที่ปุ่มแว่นขยายแล้วจะเกิดหน้าต่างค้นหาขึ้นมาให้เรา กรอกเลขประจำาตัวเด็กนักเรียนเพื่อค้นหารายชื่อเด็กที่เราต้องการ จาก คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 26
 • 2. นั้นคลิกที่คำาว่า ค้นหา ทางด้านขวาของหน้าต่าง แล้วจะปรากฏชื่อเด็ก นักเรียนที่เราต้องการขึ้นมาให้คลิกที่ชื่อเด็กนักเรียนคนนั้นแล้วคลิกที่ปุ่ม ตกลง จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอการจำาหน่ายเด็กนักเรียน โดยโปรแกรมจะ แสดงชื่อนักเรียนที่เราต้องการจะจำาหน่าย ให้เราเลือกวันที่ ทีต้องการจะ ่ จำาหน่ายนักเรียน จากนั้นก็เลือกสถานะ การจำาหน่ายว่าจะให้จำาหน่ายในสถานะไหน จากตัวอย่างจะจำาหน่ายนักเรียนคนนี้ในสถานะ ออกกลางคัน แล้วจาก นั้นเลือกสาเหตุที่จำาหน่าย ในตัวอย่างจะเลือกอายุพ้นเกณฑ์ ซึ่งจะใช้ใน กรณีเด็กคนนี้มีอายุพ้นเกณฑ์ ดังภาพ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 27
 • 3. หลังจากที่เราเลือกข้อมูลที่จะจำาหน่ายครบแล้วก็ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก เมื่อโปรแกรมบันทึกแล้วข้อมูลของเด็กนักเรียนคนนี้จะถือว่าเป็น เด็กที่ถูกจำาหน่ายทันที แต่หากว่าเราคิดว่าได้จำาหน่ายเด็กผิดพลาดไปแล้วก็สามารถแก้ คืนมาได้โดยการลบข้อมูลการจำาหน่ายออกจาก การจำาหน่ายได้ โดยให้ ทำาดังนี้ ให้กรอกเลขประจำาตัวเด็กคนที่เราได้ทำาการจำาหน่ายลงไปในช่อง เลขประจำาตัวเด็ก เมื่อเราใส่เลขประจำาตัวเด็กแล้วก็ให้กดปุ่ม Enter ทีคีย์บอร์ด ่ โปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลเด็กคนนี้ขึ้นมาให้ จากนั้นเราก็คลิกที่ปุ่ม ลบ ซึ่งอยู่ในแถบเครื่องมือด้านบน คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 28
 • 4. โปรแกรมก็จะถามว่าต้องการลบข้อมูลนี้หรือไม่ ถ้าหากเราต้องการ ลบ ก็ให้คลิกที่ปุ่ม Yes แต่ถ้าหากไม่ต้องการลบก็ให้คลิกที่ปุ่ม Cancel หลังจากนั้นก็ให้ทำาการออกจากเมนูการจำาหน่ายโดยการคลิกที่ปุ่ม ปิด เพื่อออกจากเมนูนี้ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 29