สรุปขั้นตอนที่สำำคัญในกำรดำำเนินงำน
 โปรแกรมระบบบริหำรสำรสนเทศสถำนศึกษำ (SMIS)

กำรย้ำยออก
1. เข้าเมนูระบบงานกิจการนักเรี...
ให้เราใส่เลขประจำาตัวเด็กเพื่อค้นหา หรือเลื่อนหาจนเจอ จากนั้น
เมื่อเจอชื่อเด็กนักเรียนคนที่เราต้องการจะย้ายออกแล้วก็ให้คลิ...
จะปรากฏชื่อโรงเรียนที่เราต้องการเลือก ก็ให้คลิกที่ชื่อโรงเรียนที่
เราต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม ตกลง
หลังจากคลิกที่ปุ่มตกล...
เมื่อครบหมดทุกช่องแล้วก็ให้คลิกทีปุ่ม บันทึกได้เลย
                 ่
โปรแกรมจะถามว่าต้องการบันทึกลงแผ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Smisการย้ายออก

1,312 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,312
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smisการย้ายออก

 1. 1. สรุปขั้นตอนที่สำำคัญในกำรดำำเนินงำน โปรแกรมระบบบริหำรสำรสนเทศสถำนศึกษำ (SMIS) กำรย้ำยออก 1. เข้าเมนูระบบงานกิจการนักเรียน 2. ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 3. เข้าเมนูการย้ายออกของนักเรียน 4. เมื่อเข้าเมนูการย้ายออกของนักเรียนแล้วก็จะเจอหน้าจอของการ ย้ายออกของนักเรียน 5. ให้เราคลิกที่ปุ่ม ย้ายออก เพื่อค้นหาเด็กนักเรียนที่เราต้องการจะย้าย ออก คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 30
 2. 2. ให้เราใส่เลขประจำาตัวเด็กเพื่อค้นหา หรือเลื่อนหาจนเจอ จากนั้น เมื่อเจอชื่อเด็กนักเรียนคนที่เราต้องการจะย้ายออกแล้วก็ให้คลิกที่ชื่อ เด็กคนนั้น จากนั้นคลิกทีปุ่ม ตกลง ่ หลังจากเราคลิกเลือกชื่อเด็กคนที่เราต้องการย้ายออกแล้ว จะปรากฏชื่อเด็กนักเรียนขึ้นมาให้ ในหน้านี้เราจำาเป็นจะต้อง กรอกวันทีย้ายออก สังกัดที่ย้ายไป โดยสังกัดที่ยายไป ่ ้ ถ้าหากเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถม ก็ให้เราเลือก สปช.(เดิม) แต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาก็ ให้คลิกที่ สามัญ(เดิม) ในที่นี้เราเลือก สปช.(เดิม) พอเลือกสังกัดที่ย้ายไปแล้วในช่องต่อมาจะเป็นสถานศึกษาที่จะ ย้ายไปก็ให้เราระบุรหัสโรงเรียนลงไปในช่อ หรือโรงเรียน หรือ ตำาบล หรือ อำาเภอ อย่างใดอย่างหนึงหรือจนครบ แล้วคลิกที่ปม ค้นหา ่ ุ่ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 31
 3. 3. จะปรากฏชื่อโรงเรียนที่เราต้องการเลือก ก็ให้คลิกที่ชื่อโรงเรียนที่ เราต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม ตกลง หลังจากคลิกที่ปุ่มตกลงแล้วรายชื่อโรงเรียนก็จะมาปรากฏที่หน้าจอการ ย้ายออก หลังจากนั้นจะเหลือสาเหตุการย้ายออก ก็ให้เราเลือกสาเหตุที่เด็กคน นั้นขอย้ายออก โดยในตัวอย่างจะเลือกอพยพตามผู้ปกครอง สุดท้ายให้ กรอกข้อมูลในส่วนของสาเหตุ โดยจะใส่เหตุผลอะไรก็ได้ ในตัวอย่างจะ ใส่เหตุผลว่าอพยพตามครอบครัว ถ้าหากไม่ใส่โปรแกรมจะไม่สามารถ บันทึกให้เราได้จึงจำาเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องหมายเหตุด้วย คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 32
 4. 4. เมื่อครบหมดทุกช่องแล้วก็ให้คลิกทีปุ่ม บันทึกได้เลย ่ โปรแกรมจะถามว่าต้องการบันทึกลงแผ่น Disk หรือไม่ ในที่นี้เราไม่ ต้องการก็ให้คลิกที่ปุ่ม Cancel จากนั้นโปรแกรมจะแจ้งให้ทราบว่า เด็กนักเรียนคนนั้นได้ย้ายออก เรียบร้อยแล้ว ให้เราคลิกที่ปุ่ม OK คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 33

×