ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่ออาเซียน

1,123 views
884 views

Published on

งานวิชา IS เรื่องคสามสำคัญของภาษาอังกฤษต่ออาเซียน

Published in: Education
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • ดีครับ จะได้ทำให้นักเรียนและบุคลลทั่วไปในประเทศของเราทราบถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษเสียที
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • เป็นงานที่ดีมากๆเลยค่ะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,123
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่ออาเซียน

 1. 1. Independent Study (IS) IS1 Research and Knowledge Formation IS2 Communication and Presentation IS3 Social Service Activity Submitted by Miss Chirapat Songthong Matthayom 5/10 Number. 20 Present Mr. Somchai Pormjan Course : Independent Study (I30202) Semester: 2/2556 Benchama Maharat School
 2. 2. คำนำ รำยงำนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชำ I30202 กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตัวเอง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำในเรื่องที่สนใจรวมถึงเ ป็นประโยชน์แก่สังคมในด้ำนต่ำงๆ และช่วยให้นักเรียนสำมำรถมีทักษะในกำรศึกษำค้นคว้ำและสรุปแนวคว ำมคิดด้วยตนเอง ทำงผู้จัดทำต้องขอขอบคุณ คุณครูสมชำย พรหมจันทร์ ที่ช่วยให้คำแนะนำปรึกษำ จนกำรศึกษำค้นคว้ำครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี จิรำพัชร ซองทอง ผู้จัดทำ
 3. 3. กำรนำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม (Social service activity)
 4. 4. บรรณำนุกรม ทีมสำมกบ.กำรอ่ำนและกำรพิจำรณำวรรณกรรม. สืบค้นเมือ 10 ่ กุมภำพันธ์ 2557 , จำกhttp://www.thaigoodview.com/library/contest2552/typ e2/thai04/07/reading.html Nullzerrobot.กำรอ่ำน . สืบค้นเมือ 10 กุมภำพันธ์ 2557 , จำก ่ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2 %E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B 2%E0%B8%99 ครูภำทิพ.กำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญและกำรวิเครำะห์. สืบค้นเมือ 10 กุมภำพันธ์ 2557 , จำก ่ http://www.st.ac.th/bhatips/tip49/reading1.html

×