Letter writing - worksheet

541 views
451 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Letter writing - worksheet

  1. 1. pZ leqn p@n samg/IpZ ilqna Ok kla hE. pZaeH ke ma|ym se hm Apne ivcaraeH kae dUsraeH tk phu¥cate hEH. ACKapZ vhI khlata hE ijsmeH pZ ilqne vala Apne ivcaraeH kae p/wavxalI #Hg se p/k! kre.pZ ilqte smy inMn bataeH ka |yan rqna caihO:- 1. pZ ilqne vale ka pUra pta AaEr idnaHk _pyuÉt S=an pr ilqa jana caihO. 2. ijs VyiÉt kae pZ ilqa gya hae _ske ilO _ict sHbaen ka p/yaeg krna caihO.jEse-pUßy,pUjnIy,Aadr`Iy,mhaedy,maNyvr,Aaid. 3. ijs VyiÉt kae pZ ilqa gya hae _ske ilO _ict Aiwvadn ka p/yaeg krna caihO. jEse:-cr` SpxR,sadr p/`am ,sadr nmSte,nmSkar,Aaid. 4. pZ kI wa*aa srl, Sp*!,iv*ayanusar t=a _pyuÉt haenI caihO. 5. pZ meH AnavXyk ivStar n hae t=a ApnI bat sHÙep meH khI g{ hae. 6. pZ ke AHt meH ilqne vale ke ilO p/yÉt ikO jane vale xBdaeH ka ivxe*a |yan rqna u caihO,jEse-Aapka Aa&akarI puZ, ix*y,tuMhara imZ,Aaid. 7. p/a=Rna-pZaeH meH p/a=Rna krne vale kae Apne kae Kae!a mante huO AikarI ya VyiÉt ke p/it sMmanpU`R wa*aa ka p/yaeg krna caihO t=a ApnI p/a=Rna SvIkar krne ke ilO kuK kar` wI dena caihO. 8. Pairvairk-pZaeH meH OesI AaTmIy t=a SnehyuÉt wa*aa ka p/yaeg krna caihO ijsse p#ne vale kae lge ik vh Apne iksI prm imZ,puZ,sqI,shpa@I,wa{,Aaid ka pZ p# rha hE.pZ ke p/kar :- pZ dae p/kar ke haete hEH-AaEpcairk -(formal) AaEpcairk pZ meH p/a=Rna pZ,Vyvsaiyk pZ,AikairyaeH yakayaRlyaeH ke pZ Aate hEH. AnaEpcairk -(informal) AnaEpcairk pZ jae Apne sHbHiyaeH mata ipta,imZaeH,Aaid kaeilqe jate hEH: jEse ba{ pZ,inmNZ` pZ,xaek pZ Aaid.
  2. 2. pZ ke AHg - pZ ke inMniliqt AHg haete 1) pZ-leqn ka pta v tarIq- tarIq-injI pZaeH meH pZ ke ba{H AaEr épr ke kaEne meH pZ leqk ka pta ilqa jata hE t=a _ske nIce idnaHk. 2) pZ pane vale ka sHbaen OvH Aiwvadn idnaHk ilqne ke bad n{ la{n meH ba{H Aiwvadn:- Aaer sHbaen ilqa jata hE,_ske bad AglI la{n meH ba{H Aaer hI Aiwvadn ilqa jata hE. 3) iv*ay vStu:- -Aiwvadn ke bad valI la{n meH iv*ay vStu ilqte hEH jae tIn AnuCKed meH haetI hE- 1)phle AnuCKed meH VyiÉtgt bateH ilqIH jatI hE ijsmeH bDe raeck trIke se halcal pUKa jata hE. 2) dUsre AnuCKed me iv*ay pr ilqa jata hE. 3) tIsre AnuCKed meH Fr pirvar ka halcal pUKte huO pZ ka jvab dene kae kha jata hE AaEr bhut hI $ickr #Hg se AHitm pHiÉt ilqI jatI hE. 4) pZ kI smaiPt smaiPt:-pZ ke AHt meH nIce ba¥{ Aaer ilqne vale ka sHbHsUck xBd AaErnam ilqa jata hE.pZ ilqne meH sHbaen,Aiwvadn AaEr smaPtI :-k) Apne se bDaeH ke ilO : sHbaen- pUßy,pUjnIy,Aadr`Iy. Aiwvadn- sadr p/`am, cr` SpxR. smaiPt- Aapka be!a,paeta,Anuj,wanja,wtIja,Aaid.q) brabr valaeH ke ilO sHbaen-ip/y wa{,ip/y imZ,ip/y sqI,ip/y bhn. ilO:- Aiwvadn- nmSte,nmSkar. smaiPt-tuMhara SnehI,tuMhara AiwNn imZ,tuMharI sqI.g) Kae!aeH ke ilO sHbaen-icrHjIvI,ip/yvr. ilO:-
  3. 3. Aiwvadn-AaxIRvad,p/sNn rhea. smaiPt- tuMhara xuwicHtk,ihtE*aI,xuweCKuk ,xuwakaHÙI.pZ ka p/a$pinMniliqt p/XnaeH ke _Ttr deH AaEr _TTar dete smy jvab _L!e ha= ke pas qIHcIg{ marijn la{n ke pas se hI xu$ kreH. • Aapke Fr ka nam ya nMbr • Saaesa{!I, maEhLle, Apa!RmeN! ka nam • glI nMbr (yid hae tae) • pas iS=t p/isdŸ S=an • raeD ka nam • xhr ka nam-ipn kaeD • tarIq- • Ok la{n KaeDeH. • sMbaen • Aiwvadn • phla AnuCKed:- halcal pUKna,VyiÉtgt bateH ilqte huO pZ ilqne ka kar` btana • dUsra AnuCKed:-idO gO iv*ay pr ivSt<t jankarI ilqna
  4. 4. • tIsra AnuCKed:-Fr ke swI sdSyaeH ke bare meH pUKna ,Apnapn idqate huO pZ ka jvab dene kae khna• Ok la{n KaeDeH.• Apna sHbHsUck btate huO nam ilqna.

×