P.t.Ch­¬ng tr×nh &qt®t cña gd ®h viªt nam <ul><li>pgs,ts  Đ. X.  hải </li></ul><ul><li>Xin kÝnh chµo c¸c ®/c häc viªn <...
Ch­¬ng tr×nh vµ quy tr×nh ®µo t¹o I. VÒ ch­¬ng tr×nh ®µo T¹o: 1. Kh¸i niÖm 2. C¸c cÊp ®é ch­¬ng tr×nh 3. Nguyªn t¾c thiÕt ...
Tµi liÖu thamkh¶o <ul><li>Lª ViÕt khuyÕn :Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o §H </li></ul><ul><li>NguyÔn §øc ChÝnh: Ph¸t triÓn Ch­¬ng tr...
Ch­¬ng tr×nh vµ quy tr×nh ®µo t¹o §H <ul><li>MT: nhËn diÖn ®­îc kh¸I niÖm CT&qt®t vµ ph©n tÝch ®­îc c¸c b­íc cña ph¸t triÓ...
Qu¸ tr×nh ®µo t¹o nãi chung vµ ®¹i häc nãi riªng <ul><li>Qu¸ tr×nh §T bao gåm : MT-ND/CT-PP-GV-HS/SV-®iÒu kiÖn CSVC/MT –qu...
B¹n cho biÕt ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o lµ g× ? <ul><li>Theo quan ®iÓm truyÒn thèng/cæ ®iÓn! </li></ul><ul><li>Theo quan ®iÓm hi...
Kh¸i niÖm vÒ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o (theo quan ®IÓm hiÖn ®¹i) Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o lµ mét b¶n thiÕt kÕ tæng thÓ cho mét ...
Quy ®Þnh cña viÖt nam vÒ ch­¬ng tr×nh §T §H (®iÒu 41 luËt GD 2005) <ul><li>“ ch­¬ng tr×nh gd ®h thÓ hiÖn môc tiªu GD §H;...
Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o bËc ®h ë vn ? <ul><li>C¸c cÊp ®é ch­¬ng tr×nh ? </li></ul><ul><li>®Æc ®iÓm cña chóng? </li></ul>
C¸c lo¹i ch­¬ng tr×nh (gîi ý ) <ul><li>Ch­¬ng tr×nh khung (ai ban hµnh;c¨n cø vµo g× ®Ó xd; quy ®Þnh c¸i g×…) </li></ul>...
C¸c lo¹i ch­¬ng tr×nh <ul><li>Ch­¬ng tr×nh khung (do bé gd&®t ban hµnh): quy ®Þnh lÜnh vùc ®t vµ tr×nh ®é ®t;quy ®Þnh kiÕ...
C¸c lo¹i ch­¬ng tr×nh ( ) <ul><li>Ch­¬ng tr×nh chi tiÕt (do khoa/bé m«n x©y dùng): Chi tiÕt cho tõng m«n häc ®Õn 4 møc : ...
P.t.Ch­¬ng tr×nh &qt®t cña gd ®h viªt nam <ul><li>m ã chương trình: hãy cho biết đây là mã ngành của ngành ĐT nào: 50.14.0...
Ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh lµ g×? <ul><li>Lµ mét qu¸ tr×nh hoµn thiªn liªn tôc ( hoµ quyÖn trong khi triÓn khai ch. Tr.) , Ba...
Ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh lµ g×? <ul><li>1.thiÕt kÕ CT (cã thÓ chia ra lµm mét sè b­íc nhá) –>2. </li></ul><ul><li>->2. tæ...
Chu kú (c ác bước) ph¸t triÓn ch. Tr. <ul><li>1/thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh (®ñ c¶ 4 yÕu tè: MT,ND,PP,KT/§G t ương đương 4 bướ...
Tr×nh tù thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh: <ul><li>1/X¸c ®Þnh ®Þnh nhu cÇu §T </li></ul><ul><li>2/ x©y dùng hÖ thèng môc tiªu cña ch...
Nguyªn t¾c thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh §T 1. Phï hîp : thêi l­îng dµnh cho CT; tr×nh ®é ®µo t¹o; mt& ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ… 2. Hi...
TiÕp cËn trong x©y dùng chuÈn ®Çu ra HÖ thèng MT ChuÈn ®Çu ra yªu cÇu cña vÞ trÝ sau tèt nghiÖp Nhu cÇu cña ThÞ tr­êng søc...
ChuÈn ®Çu ra lµ c¨n cø sè 1 ®Ó x©y dùng ct §T ChuÈn ®Çu ra Ch. Tr×nh §T ngµnh thÞ tr­êng lao ®éng Nh÷ng ng­êi liªn ®íi H·y...
TiÕp cËn trong thiÕt kÕ ch. Tr. V À PHÁT TRIỂN CH. TR. <ul><li>cã mét sè c¸ch tiÕp cËn ®Ó xd&PT ch­¬ng Tr×nh (chñ yÕu ®Ó l...
TiÕp cËn ®Ó PH.TRI ỂN ch.tr. <ul><li>B/ tiÕp cËn môc tiªu : LÊy n¨ng lùc cña s¶n phÈm §T lµm tiªu chÝ x©y dùng ch. Tr×nh...
TiÕp cËn ®Ó thiÕt kÕ ch.tr. <ul><li>C/ theo tiÕp cËn ph¸t triÓn : L­u ý nhiÒu ®Õn viÖc t¹o “n¨ng lùc ph¸t triÓn” cho s¶...
Khi ®¸nh gi¸ s¶n phÈm nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y cÇn ®­îc lµm râ : <ul><li>s¶n phÈm cña ch­¬ng tr×nh ( theo Môc tiªu ch­¬ng tr×n...
Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o bËc ®h <ul><li>Häc g×- nhí g×? </li></ul><ul><li>Th¾c m¾c g× ? Néi dung nµo cÇn trao ®æi thªm ? </li>...
c©u hái ®Æt ra cho «n t©p phÇn ch.tr. Vµ Qt §T <ul><li>1.TR ÌNH BÀY VÀ GIẢI THÍCH K/N Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ; cÊp ®é cña...
vÒ <ul><li>Quy tr×nh (tæ chøc) ®µo t¹o §H !? </li></ul>
Quy tr×nh tc ®µo t¹o 2’. ®µo t¹o niªn chÕ kÕt hîp víi theo giai ®o¹n : ®Æc ®iÓm 2.®µo t¹o theo niªn chÕ kÕt hîp víi häc ...
Th¶o luËn <ul><li>Khi ®/c häc ®¹i häc ®/c ®­îc ®µo t¹o theo quy tr×nh ®t nµo; ®/c cã nhËn diÖn ®­îc nã kh«ng ? ! </li></ul...
Quy tr×nh ®µo t¹o ®µo t¹o theo niªn chÕ vµ ®µo t¹o theo tÝn chØ lµ 2 m« h×nh ®µo t¹o dïng nhiÒu nhÊt: v× sao ? V× sao xu ...
TÝn chØ lµ ®¬n vÞ ®o l­êng kiÕn thøc cã khèi l­îng/thêi gian häc tËp t­¬ng ®­¬ng 15 tiÕt lªn líp lÝ thuyÕt (®vht) víi c¸c ...
®µo t¹o theo hÖ thèng tÝn chØ lµ ®µo t¹o nh­ thÕ nµo? <ul><li>1. quy ®Þnh sè tÝn chØ vµ c¬ cÊu còng nh­ thø tù c¸c häc phÇ...
T­ t­ëng c¬ b¶n cña viÖc ®µo t¹o theo tÝn chØ : T¹o ®iÒu kiÖn c¬ héi cho ng­êi häc thùc hiÖn qu¸ tr×nh häc tËp cña m×nh th...
®Æc ®IÓm cña q.tr. §T theo tÝn chØ: tãm t¾t <ul><li>1/Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®­îc module ho¸ vµ cã sè l­îng m«n häc ®ñ lín ...
®Æc ®IÓm cña q.tr. §T theo tÝn chØ: tãm t¾t (tiÕp) <ul><li>4/Víi mçi m«n häc ®a d¹ng ho¸ ph­¬ng thøc tæ chøc d¹y häc vµ k...
Quy tr×nh §T Trong häc chÕ tÝn chØ cã g× ®Æc biÖt ?
B¶n chÊt cña ppdh theo tc <ul><li>Gv chØ lµ ng­êi chuyÓn giao c¸ch nhËn thøc nd dh; x¸c ®Þnh träng sè nd dh theo mt cña bµ...
CÊu tróc ho¸ NDDH-X¸c ®Þnh träng sè néi dung  ( tõ ®ã triÓn khai DH) <ul><li>ND cèt lâi – ph¶i biÕt (ký hi Ö u 1) </li...
B¹n biÕt g× vÒ néi dung cña ppdh nµy ? PPDH phï hîp víi quy tr×nh ®t theo tÝn chØ lµ “PP c©y kiÕn thøc”
3. Đặc điểm d¹y - häc theo tín chỉ <ul><li>3.2. Phương pháp dạy trong học chế tín chỉ </li></ul>2. PP dạy: D¹y “c¸i” ->...
Bµi tËp vÒ nhµ So s¸nh ®Æc ®iÓm Qt ®t tÝn chØ víi Qt ®t hiÖn hµnh?
ĐỐI CHIẾU (®Æc ®IÓm) ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ VÀ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ <ul><li>Chương trình đào tạo (1) </li></ul>Niên chế ...
ĐỐI CHIẾU …… <ul><li>Phương thức tổ chức đào tạo (2) </li></ul>Niên chế & HP-ĐVHT Tín chỉ - Lớp học tổ chức theo khóa tuyể...
ĐỐI CHIẾU …… <ul><li>Phương thức tổ chức đào tạo (3) </li></ul>Niên chế & HP-ĐVHT Tín chỉ - Chỉ kiểm soát giờ lên lớp của ...
ĐỐI CHIẾU ….. <ul><li>Công cụ quản lý việc giảng dạy/HT của giảng viên/SV (4) </li></ul>Niên chế & HP-ĐVHT Tín chỉ - Chươn...
ĐỐI CHIẾU … <ul><li>Phương pháp dạy – học (5) </li></ul>Niên chế & HP-ĐVHT Tín chỉ SV chủ yếu tiếp thu kiến thức trên lớp,...
ĐỐI CHIẾU … <ul><li>Cách đo lường (KT/DG) lao động của sinh viên(6) </li></ul>Niên chế & HP-ĐVHT Tín chỉ Đo được thời gian...
c©u hái ®Æt ra cho «n t©p phÇn ch.tr. Vµ Qt §T <ul><li>1.TR ÌNH BÀY VÀ GIẢI THÍCH K/N Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ; cÊp ®é cña...
Häc g×-nhí g×? Muèn trao ®æi g× thªm ?
chÊt l­îng vµ Qu¶n LÝ/kiÓm ®Þnh ChÊt l­îng GD®h Tr×nh bµy thùc tÕ kiÓm ®Þnh cl ë nhµ tr­êng hiÖn nay?
MT? <ul><li>1. nhËn diÖn vµ thÊu hiÓu c¸c kh¸i niÖm liªn quan nh­ :chÊt l­îng; QLCL vµ c¸c møc ®é QLCL </li></ul><ul><li>2...
ChÊt l­îng GD lµ (tãm l¹i) <ul><li>ChÊt l­îng lµ : </li></ul><ul><li>a/®¶m b¶o môc tiªu ®Ò ra cho qu¸ tr×nh gd; </li></ul...
H·y x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng lªn chÊt l­îng §T? <ul><li>ChÊt l­îng lµ mét “hµm ®a biÕn” theo ®/c ®Ó cã chÊt l­îng cho...
H·y x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng lªn chÊt l­îng §T <ul><li>F CLGD = F ( nhieu yeu to..?? ) </li></ul><ul><li>YÕu tè con...
yÕu tè ¶nh h­ëng nhÊt lªn chÊt l­îng GD-§T <ul><li>1.YÕu tè con ng: vµ v¨n ho¸ chÊt l­îng – mét yÕu tè quan träng trong ®¶...
Quy tr×nh ql chÊt l­îng GD/DH theo tiÕp cËn ht Theo tiÕp cËn ht th× ql chÊt l­îng theo quy tr×nh: 1/QL chÊt l­îng ®Çu vµ...
Quy tr×nh ql chÊt l­îng GD/DH 1/ x¸c lËp c¸c chuÈn/tiªu chÝ liªn quan ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm GD vµ x©y dùng v¨n ho¸ chÊt...
ql chÊt l­îng <ul><li>1. QL chÊt l­îng ph¶i mang tÝnh hÖ thèng </li></ul><ul><li>2.Ql chÊt l­îng g¾n víi ®¸nh gi¸ chÊt l­...
Th¾c m¾c g× n÷a kh«ng?
quy tr×nh KiÓm ®Þnh (c¸c b­íc) ? <ul><li>1/ tù ®¸nh gi¸ (®¸nh gi¸ trong) theo c¸c tiªu chuÈn; tiªu chÝ (®· c«ng bè trong ...
KiÓm ®Þnh - b­íc tù ®¸nh gi¸  <ul><li>1/ tù ®¸nh gi¸ theo c¸c tiªu chuÈn; tiªu chÝ (®· c«ng bè trong quy ®Þnh vÒ k.®) th...
 Häc  xong c¸c chuyªn ®Ò th¾c m¾c g× !? T©m ®¾c g×?
Kt - thu ho¹ch chuyªn ®Ò :CL&QLCL GD/DH <ul><li>1/H·y nªu kh¸i niÖm chÊt l­îng gd vµ tr×nh bµy quy tr×nh (c¸c b­íc) cña ql...
®¸nh gi¸ CL nt nh­ thÕ nµo? <ul><li>1. Ph¶i dùa vµo c¸c minh chøng “cã thËt” cho tõng yÕu tè ®· liÖt kª </li></ul><ul><li...
. KiÓm ®Þnh c.l. lµ g× ? <ul><li>kiÓm ®Þnh lµ sö dông kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña nhiÒu bªn theo mét quy tr×nh ®Þnh s½n ®Ó quyÕt ...
c¸c chuÈn-tiªu chÝ ®Ó K®cl ( Tài liệu) 1/ viÖc x¸c ®Þnh S Ứ MỆNH; CHI ẾN LƯỢC NHÀ TRƯỜNG 2/ chÊt l­îng ®éi ngò GV vµ ...
®¸nh gi¸ CLDH/gv nh­ thÕ nµo? <ul><li>1. Ph¶i dùa vµo c¸c minh chøng “cã thËt” cho muc do dat mtdh </li></ul><ul><li>2. T...
<ul><li>®¸nh gi¸ bµi gi¶ng liªn quan ®Õn CLDH: </li></ul><ul><li>Nh÷ng c©u hái cÇn tr¶ lêi khi ®¸nh gi¸ : </li></ul><ul>...
C¸c lo¹i kiÓm ®Þnh chÊt l­îng §T <ul><li>KiÓm ®Þnh chÊt l­îng mét c¬ së ®t/gd </li></ul><ul><li>KiÓm ®Þnh ch­¬ng tr×nh ®t ...
Møc ®é ®¹t : 4møc <ul><li>Møc o :kh«ng cã minh chøng </li></ul><ul><li>Møc 1 : cã minh chøng nh­ng kh«ng ®ñ </li></ul><ul>...
Xin kÝnh chµo !  <ul><li>Chóc thµnh c«ng ! </li></ul>
Qu¶n lÝ chÊt l­îng <ul><li>QLCL - Quy tr×nh chung lµ: </li></ul><ul><li>X©y dùng c¸c chuÈn chÊt l­îng </li></ul><ul><li>®­...
Nguyên tắc quản lý chất lượng  <ul><li>QMP1: S.P. Hướng vào khách hàng (Customer Focus) </li></ul><ul><li>QMP2: Sự lãnh đ...
Nguyên tắc quản lý chất lượng  <ul><li>QMP5: Cách tiếp cận hệ thống đối với quản lý (System Approach to Management) </li>...
HÖ thèng b¶o ®¶m chÊt l­îng C¸c cÊp ®é ql chÊt l­îng: KiÓm so¸t chÊt l­îng-®¶m b¶o chÊt l­îng-TQM : NC tµi liÖu vµ nªu c©u...
KiÓm so¸t chÊt l­îng vµ “ ®¶m b¶o CL” <ul><li>KSCL lµ qu¶n lÝ chÊt l­îng th«ng qua gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸c c«ng ®o¹n lµm ra ...
HÖ thèng cl theo tqm <ul><li>Tqm lµ m« h×nh qlcl “tæng thÓ”: chÊt l­îng s¶n phÈm chØ cã ®­îc khi b¶o ®¶m “mäi ng­êi-mäi c«...
TiÕp <ul><li>TriÕt lÝ cña m« h×nh qlcl theo tqm: </li></ul><ul><li>1. muèn sp cã chÊt l­îng b¾t buéc ph¶i quan t©m ®Õn mä...
HÖ thèng cl theo iso <ul><li>ISO lµ ph­¬ng thøc QLCL theo 1 hÖ thèng tiªu chuÈn/tiªu chÝ do hiÖp héi tiªu chÈn quèc tÕ quy...
TiÕp <ul><li>Iso cã 3 møc : iso9003-iso9002-iso9001? </li></ul><ul><li>Iso 9001/2000 ? </li></ul><ul><li>TriÕt lÝ qlcl cñ...
Tiền đề xây dựng TQM  <ul><li>TÝnh Hệ thống : mäi ng­êi, mäi lóc, mäi n¬I, mäi c«ng ®o¹n liªn quan ®Õn chÊt l­îng s¶n p...
®¸nh gi¸ vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng ?
 lµm bµI tËp : t×m minh chøng kh¶ng ®Þnh quy tr×nh ®t triÓn khai “b¶o ®¶m chÊt l­îng”
Gîi ý: <ul><li>1/ x¸c ®Þnh MT cã ph©n tÝch nhu cÇu kh«ng : minh chøng ? </li></ul><ul><li>2/c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh viÖc triÓ...
lé trinh chuyÓn ®æi tÝn chØ <ul><li>B¸m vµo c¸c ®Æc ®Iªm ®µo t¹o theo tÝn chØ ®Ó dù thao lé trinh : </li></ul><ul><li>A. q...
: c©u hái «n tËp-kiÓm tra chuyªn ®Ò võa häc <ul><li>1/nªu kh¸I niÖm ch­¬ng tr×nh §T vµ c¸c b­íc cña ph¸t triÓn ch­¬ng tr×...
Bµi tËp: nhËn diÖn c¸c cÊp ®é ch­¬ng tr×nh (NC phôlôc) <ul><li>Gièng nhau ?! </li></ul><ul><li>Kh¸c nhau ?! </li></ul><ul...
Các loại chương trình <ul><li>Chương trình khung (quy ®Þnh tæng khèi l­îng kiÕn thøc cña mét ngµnh häc; cÊu tróc C.T. vµ ...
kÝnh chµo c¸c b¹n !
B¶n chÊt cña ppdh nµy <ul><li>Gv chØ lµ ng­êi chuyÓn giao c¸ch nhËn thøc nd dh; x¸c ®Þnh träng sè nd dh theo mt cña bµI hä...
ThÕ nµo lµ d¹y theo ®óng tÝn chØ <ul><li>Gv biÕt cÊu tróc ho¸ nd dh va d¹y “ c¸ch häc ” </li></ul><ul><li>biÕt vËn dông ...
CÊu tróc ho¸ NDDH-X¸c ®Þnh träng sè néi dung  ( tõ ®ã x©y dùng  “yªu cÇu tèi thiÓu”) <ul><li>ND cèt lâi – ph¶i biÕt (k...
Ph­¬ng ph¸p c©y kiÕn thøc Ph­¬ng ph¸p d¹y häc nµy cã 4 c«ng ®o¹n : 1/ Gi¸o viªn tr­íc khi lªn líp mét bµi häc ph¶i “cÊu t...
Ph­¬ng ph¸p c©y kiÕn thøc (tiÕp) 3/ TËn dông thêi l­îng lªn líp ®Ó “vÏ mÉu” cho ng­êi häc th©n, gèc c©y vµ yªu cÇu ng­êi ...
Ph­¬ng ph¸p c©y kiÕn thøc Cèt lâi cña PPDH nµy lµ : 1/GV ph¶i lµ ng­êi thiÕt kÕ chu ®¸o “con ®­êng ®i ®Õn tri thøc”: GV ph...
kÝnh chµo ! hÑn gÆp l¹i !
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

P T C H U O N G T R I N H Q T D T C U A G D D H V I E T N A M Mr. Hai

222

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
222
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P T C H U O N G T R I N H Q T D T C U A G D D H V I E T N A M Mr. Hai

 1. 1. P.t.Ch­¬ng tr×nh &qt®t cña gd ®h viªt nam <ul><li>pgs,ts Đ. X. hải </li></ul><ul><li>Xin kÝnh chµo c¸c ®/c häc viªn </li></ul><ul><li>giíi thiÖu chuyªn ®Ò (trong 3 buæi) (2 b uổi cho chuyên đề QLCL !!) </li></ul>
 2. 2. Ch­¬ng tr×nh vµ quy tr×nh ®µo t¹o I. VÒ ch­¬ng tr×nh ®µo T¹o: 1. Kh¸i niÖm 2. C¸c cÊp ®é ch­¬ng tr×nh 3. Nguyªn t¾c thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh/®¸nh gi¸ CT 4. Ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh II.VÒ quy tr×nh ®µo t¹o : chñ yÕu qt®t theo tÝn chØ
 3. 3. Tµi liÖu thamkh¶o <ul><li>Lª ViÕt khuyÕn :Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o §H </li></ul><ul><li>NguyÔn §øc ChÝnh: Ph¸t triÓn Ch­¬ng tr×nh §T§H </li></ul><ul><li>Hå TuÊn Nhùt(dÞch) : x©y dùng ch­¬ng tr×nh theo tiÕp cËn CDIO </li></ul>
 4. 4. Ch­¬ng tr×nh vµ quy tr×nh ®µo t¹o §H <ul><li>MT: nhËn diÖn ®­îc kh¸I niÖm CT&qt®t vµ ph©n tÝch ®­îc c¸c b­íc cña ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh ®t ®h, so s¸nh c¸c cÊp ®é ch­¬ng tr×nh </li></ul><ul><li>Kt 60 phót vÒ thu ho¹ch ND chñ yÕu </li></ul>
 5. 5. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o nãi chung vµ ®¹i häc nãi riªng <ul><li>Qu¸ tr×nh §T bao gåm : MT-ND/CT-PP-GV-HS/SV-®iÒu kiÖn CSVC/MT –quy tr×nh KT/§G…c¸c yÕu tè nµy cã mèi quan hÖ biÖn chøng -> Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o lµ mét yÕu tè quan träng cña qu¸ tr×nh §T! </li></ul><ul><li>§èi víi §H c¸c yÕu tè trªn cã ®Æc ®iÓm riªng (MT-Ng: häc, ppdh..) vµ chóng lµm nªn ®Æc thï cña viÖc §T/DH ë bËc §H:… </li></ul>
 6. 6. B¹n cho biÕt ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o lµ g× ? <ul><li>Theo quan ®iÓm truyÒn thèng/cæ ®iÓn! </li></ul><ul><li>Theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i ! </li></ul>
 7. 7. Kh¸i niÖm vÒ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o (theo quan ®IÓm hiÖn ®¹i) Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o lµ mét b¶n thiÕt kÕ tæng thÓ cho mét ho¹t ®éng ®µo t¹o ( mét kho¸ häc- mét tr×nh ®é ®t….) Nãi tæng thÓ lµ nãi nã ph¶i bao gåm c¸c yÕu tè sau: 1. Môc ®Ých /yªu cÇu - Môc tiªu cña CT 2. Néi dung ( Nh­ lµ chÊt liÖu ®Ó thùc hiÖn môc tiªu) vµ thêi l­îng; tr×nh tù tiÕn hµnh néi dung 3. Ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o ( Nh­ lµ c¸ch thøc tiÕn hµnh triÓn khai néi dung) : m« t¶ râ c¸ch thøc, quy tr×nh tiÕn hµnh 4. C¸ch thøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ct ®µo t¹o
 8. 8. Quy ®Þnh cña viÖt nam vÒ ch­¬ng tr×nh §T §H (®iÒu 41 luËt GD 2005) <ul><li>“ ch­¬ng tr×nh gd ®h thÓ hiÖn môc tiªu GD §H; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc ND GD §H; ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc ®µo t¹o; c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh häc, tr×nh ®é ®µo t¹o…” </li></ul><ul><li>Bé GD&§T quy ®Þnh ch­¬ng tr×nh khung cho c¸c ngµnh ®t gåm c¬ cÊu ND m«n häc; thêi gian ®µo t¹o; tØ lÖ thêi gian gi÷a c¸c khèi kiÕn thøc </li></ul><ul><li>Tõ ch­¬ng tr×nh khung c¸c tr­êng §H thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cho tr­êng m×nh </li></ul>
 9. 9. Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o bËc ®h ë vn ? <ul><li>C¸c cÊp ®é ch­¬ng tr×nh ? </li></ul><ul><li>®Æc ®iÓm cña chóng? </li></ul>
 10. 10. C¸c lo¹i ch­¬ng tr×nh (gîi ý ) <ul><li>Ch­¬ng tr×nh khung (ai ban hµnh;c¨n cø vµo g× ®Ó xd; quy ®Þnh c¸i g×…) </li></ul><ul><li>Ch­¬ng tr×nh ®µo tao (ai ban hµnh dùa vµo g× ®Ó xd;nd cña nã) </li></ul><ul><li>Ch­¬ng tr×nh chi tiÕt (cã ®Æc ®iÓm g×) </li></ul>
 11. 11. C¸c lo¹i ch­¬ng tr×nh <ul><li>Ch­¬ng tr×nh khung (do bé gd&®t ban hµnh): quy ®Þnh lÜnh vùc ®t vµ tr×nh ®é ®t;quy ®Þnh kiÕn thøc tèi thiÓu vµ tØ lÖ gi÷a c¸c khèi kiÕn thøc: </li></ul><ul><li>CT§H cã mÊy khèi kiÕn thøc? </li></ul><ul><li>M· ngµnh ®t ®­îc quy ®Þnh nh­ thÕ nµo ? </li></ul>
 12. 12. C¸c lo¹i ch­¬ng tr×nh ( ) <ul><li>Ch­¬ng tr×nh chi tiÕt (do khoa/bé m«n x©y dùng): Chi tiÕt cho tõng m«n häc ®Õn 4 møc : </li></ul><ul><li>1/ tªn ch­¬ng </li></ul><ul><li>2/ tªn ND lín : (môc lín) :I. </li></ul><ul><li>3/Tªn néi dung nhá (tiÓu môc): I.1.. </li></ul><ul><li>4/ Néi dung chÝnh cña tõng tiÓu môc </li></ul>
 13. 13. P.t.Ch­¬ng tr×nh &qt®t cña gd ®h viªt nam <ul><li>m ã chương trình: hãy cho biết đây là mã ngành của ngành ĐT nào: 50.14.05; 60.14.05; 62.14.05.01 </li></ul>
 14. 14. Ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh lµ g×? <ul><li>Lµ mét qu¸ tr×nh hoµn thiªn liªn tôc ( hoµ quyÖn trong khi triÓn khai ch. Tr.) , Bao gåm nhiÒu b­íc (s¬ ®å !) – tèi thiÓu cã 3 b­íc c¬ b¶n : ->thiÕt kÕ CT (cã thÓ chia ra lµm mét sè b­íc nhá) – tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh vµ ®¸nh gi¸ CT -- ®iÒu chØnh/thiÕt kÕ l¹i cho phï hîp víi yªu cÇu míi -> chu kú tiÕp theo </li></ul><ul><li>Chu kú xem xÐt/®iÒu chØnh CT phô thuéc vµo lo¹i CT vµ yªu cÇu míi ®èi víi ch­¬ng tr×nh cô thÓ </li></ul>
 15. 15. Ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh lµ g×? <ul><li>1.thiÕt kÕ CT (cã thÓ chia ra lµm mét sè b­íc nhá) –>2. </li></ul><ul><li>->2. tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh vµ ®¸nh gi¸ CT -  3. </li></ul><ul><li>-> 3.®iÒu chØnh/thiÕt kÕ l¹i cho phï hîp víi yªu cÇu míi -> chu kú tiÕp theo </li></ul>
 16. 16. Chu kú (c ác bước) ph¸t triÓn ch. Tr. <ul><li>1/thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh (®ñ c¶ 4 yÕu tè: MT,ND,PP,KT/§G t ương đương 4 bước nhỏ ) </li></ul><ul><li>2/ triÓn khai thùc hiÖn Ch. Tr. (cô thÓ ho¸ thµnh kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn) </li></ul><ul><li>3/ ®¸nh gi¸ tÝnh phï hîp cña CH. Tr. So víi yªu cÇu x· héi ®Ó ph¸t hiÖn “®é vªnh” so víi nhu cÇu (trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ph¸t hiÖn ra!) </li></ul><ul><li>4/nÕu “®é vªnh” d­íi 20% : ®IÒu chØnh ch. Tr. NÕu “®é vªnh” qu¸ 20% : thiÕt kÕ l¹i,tøc lµ quay vÒ b­íc 1 vµ chu kú lÆp l¹i </li></ul>
 17. 17. Tr×nh tù thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh: <ul><li>1/X¸c ®Þnh ®Þnh nhu cÇu §T </li></ul><ul><li>2/ x©y dùng hÖ thèng môc tiªu cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ chuÈn ®µo t¹o (dùa vµo yªu cÇu cña bªn ngoµi vµ cña chÝnh sø mang cña c¬ së ®µo t¹o vµ tr×nh ®é, cÊp ®é cña s¶n phÈm ®µo t¹o) </li></ul><ul><li>3/ lùa chän néi dung vµ c¸ch thøc s¾p xÕp/triÓn khai nd </li></ul><ul><li>4/X¸c ®Þnh ph­¬ng thøc kt/®g møc ®é ®¹t ®­îc mt ( c¶i tiÕn viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ h­íng vµo n¨ng lùc cña s¶n phÈm ®µo t¹o) </li></ul>
 18. 18. Nguyªn t¾c thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh §T 1. Phï hîp : thêi l­îng dµnh cho CT; tr×nh ®é ®µo t¹o; mt& ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ… 2. HiÖu qu¶ : t¹o ra s¶n phÈm §T ®¸p øng yªu cÇu cña ttl®/XH mU ỐN VẬY CẦN XÁC ĐỊNH TỐT “CHUẨN ĐẦU RA” 3. S­ ph¹m : b¶o ®¶m tÝnh hÖ thèng; thø bËc hîp lÝ cña néi dung d¹y häc chøa trong ch­¬ng tr×nh
 19. 19. TiÕp cËn trong x©y dùng chuÈn ®Çu ra HÖ thèng MT ChuÈn ®Çu ra yªu cÇu cña vÞ trÝ sau tèt nghiÖp Nhu cÇu cña ThÞ tr­êng søc lao ®éng víi s¶n phÈm §T H·y gi¶I thÝch c¸c mèi quan hÖ nµy !!
 20. 20. ChuÈn ®Çu ra lµ c¨n cø sè 1 ®Ó x©y dùng ct §T ChuÈn ®Çu ra Ch. Tr×nh §T ngµnh thÞ tr­êng lao ®éng Nh÷ng ng­êi liªn ®íi H·y gi¶I thÝch c¸c mèi quan hÖ nµy !!
 21. 21. TiÕp cËn trong thiÕt kÕ ch. Tr. V À PHÁT TRIỂN CH. TR. <ul><li>cã mét sè c¸ch tiÕp cËn ®Ó xd&PT ch­¬ng Tr×nh (chñ yÕu ®Ó lùa chän ND cho ch.tr×nh: </li></ul><ul><li>a/tiÕp cËn néi dung : sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc MT  lùa chän néi dung theo quan ®iÓm ch­¬ng tr×nh cµng “nhÐt ®­îc nhiÒu kiÕn thøc cµng tèt” vµ cã quan t©m ®Õn kü n¨ng vËn dông cña ng­êi häc nh­ng mê nh¹t. </li></ul>
 22. 22. TiÕp cËn ®Ó PH.TRI ỂN ch.tr. <ul><li>B/ tiÕp cËn môc tiªu : LÊy n¨ng lùc cña s¶n phÈm §T lµm tiªu chÝ x©y dùng ch. Tr×nh : B¸m s¸t vµo MT ®Ó lùa chän néi dung “h÷u dông” vµ quan t©m ®Õn kü n¨ng vËn dông cña ng­êi häc, h­íng tíi n¨ng lùc hµnh ®éng cña s¶n phÈm §T </li></ul><ul><li>Chó ý c¸c n¨ng lùc chøa trong MT §T: </li></ul><ul><li>a/n¨ng lùc t­ duy </li></ul><ul><li>b/n¨ng lùc hµnh ®éng </li></ul><ul><li>c/n¨ng lùc x· héi </li></ul><ul><li> lùa chän nd </li></ul>
 23. 23. TiÕp cËn ®Ó thiÕt kÕ ch.tr. <ul><li>C/ theo tiÕp cËn ph¸t triÓn : L­u ý nhiÒu ®Õn viÖc t¹o “n¨ng lùc ph¸t triÓn” cho s¶n phÈm cña ch­¬ng tr×nh vµ n¨ng lùc nµy g¾n víi viÖc häc suèt ®êi cña s¶n phÈm ®µo t¹o .Theo tiÕp cËn nµy ®t ®h chØ lµ “có hÝch ®Çu tiªn” mµ th«I vµ t¹o kh¶ n¨ng tù häc, tù nghiªn cøu, cËp nhËp suèt ®êi cho b¶n th©n  Néi dung chñ yÕu cña môc tiªu lµ “d¹y c¸ch” nhiÒu h¬n “d¹y c¸i” </li></ul>
 24. 24. Khi ®¸nh gi¸ s¶n phÈm nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y cÇn ®­îc lµm râ : <ul><li>s¶n phÈm cña ch­¬ng tr×nh ( theo Môc tiªu ch­¬ng tr×nh vµ theo t­ t­ëng”ph¸t triÓn” c.t.) cã phï hîp vµ ph¸t huy ®­îc t¸c dông nh­ mong muèn kh«ng </li></ul><ul><li>ViÖc thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh vµ viÖc tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh tu©n thñ theo nh÷ng quy t¾c </li></ul><ul><li>CÊu tróc ch­¬ng tr×nh ®· hîp lÝ vµ ®­îc cËp nhËt ch­a-> SP cã ph¸t huy t¸c dông trong bèi c¶nh thay ®æi cña kt-xh ? </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 25. 25. Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o bËc ®h <ul><li>Häc g×- nhí g×? </li></ul><ul><li>Th¾c m¾c g× ? Néi dung nµo cÇn trao ®æi thªm ? </li></ul>
 26. 26. c©u hái ®Æt ra cho «n t©p phÇn ch.tr. Vµ Qt §T <ul><li>1.TR ÌNH BÀY VÀ GIẢI THÍCH K/N Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ; cÊp ®é cña ch­¬ng tr×nh ? </li></ul><ul><li>2. tr×nh bµy quy tr×nh hay c¸c b­íc ph¸t triÓn ch.tr.? </li></ul><ul><li>3. nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm cña qt ®t theo tÝn chØ; liªn hÖ thùc tÕ ? </li></ul><ul><li>4. ®µo t¹o theo tÝn chØ cã g× ®Æc biÖt vµ b¹n cho biÕt ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña b¹n ? </li></ul>
 27. 27. vÒ <ul><li>Quy tr×nh (tæ chøc) ®µo t¹o §H !? </li></ul>
 28. 28. Quy tr×nh tc ®µo t¹o 2’. ®µo t¹o niªn chÕ kÕt hîp víi theo giai ®o¹n : ®Æc ®iÓm 2.®µo t¹o theo niªn chÕ kÕt hîp víi häc phÇn , ®¬n vÞ häc tr×nh : ®Æc ®iÓm 1. ®µo t¹o theo niªn chÕ : ®Æc ®iÓm 3. ®µo t¹o theo tÝn chØ : ®Æc ®iÓm
 29. 29. Th¶o luËn <ul><li>Khi ®/c häc ®¹i häc ®/c ®­îc ®µo t¹o theo quy tr×nh ®t nµo; ®/c cã nhËn diÖn ®­îc nã kh«ng ? ! </li></ul><ul><li>®/c hiÓu ®µo t¹o theo theo hÖ thèng tÝn chØ nh­ thÕ nµo? H·y nªu nh÷ng yÕu tè nhËn diÖn ! </li></ul><ul><li>15 phót th¶o luËn </li></ul>
 30. 30. Quy tr×nh ®µo t¹o ®µo t¹o theo niªn chÕ vµ ®µo t¹o theo tÝn chØ lµ 2 m« h×nh ®µo t¹o dïng nhiÒu nhÊt: v× sao ? V× sao xu thÕ lµ bá quy tr×nh ®µo theo niªn chÕ vµ tiÕn tíi ®µo t¹o theo tÝn chØ ?
 31. 31. TÝn chØ lµ ®¬n vÞ ®o l­êng kiÕn thøc cã khèi l­îng/thêi gian häc tËp t­¬ng ®­¬ng 15 tiÕt lªn líp lÝ thuyÕt (®vht) víi c¸c h×nh thøc d¹y häc kh¸c nhau vµ tho¶ m·n 3 ®iÒu kiÖn sau: 1. Mét häc phÇn (m«n häc ) cã x tÝn chØ th× mét tuÇn ph¶i bè trÝ cè ®Þnh x tiÕt vµo mét thêi gian x¸c ®Þnh vµ c«ng khai ngay tõ ®Çu häc kú 2. Khi d¹y theo tÝn chØ cÇn thiÕt ph¶i ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc giê häc tËp (Mét tiÕt lªn líp ng­êi häc ph¶i cã thªm tèi thiÓu 2 giê häc ngoµi giê lªn líp theo yªu cÇu cña GV d¹y kiÕn thøc ®ã (®­îc ®­a vµo néi dung kt/®g) 3. C¸c kiÕn thøc tÝch luü ë c¸c h×nh thøc häc tËp kh¸c nhau ®­îc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ®Ó kh¶ng ®Þnh TÝn chØ lµ g×
 32. 32. ®µo t¹o theo hÖ thèng tÝn chØ lµ ®µo t¹o nh­ thÕ nµo? <ul><li>1. quy ®Þnh sè tÝn chØ vµ c¬ cÊu còng nh­ thø tù c¸c häc phÇn-m«n häc cÇn ph¶I tÝch luü ®Ó cã thÓ lÊy mét v¨n b»ng ®¹i häc ®Ó ng. häc chän </li></ul><ul><li>2. ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc tæ chøc d¹y häc : lªn líp ®Ó chuyÓn t¶I néi dung dh, xemina-th¶o luËn, thùc hµnh/thùc tÕ.. Khi lªn líp chñ yÕu lµ giíi thiÖu cÊu tróc nd, c¸ch häc vµ häc liÖu </li></ul><ul><li>3.yªu cÇu sv tù chiÕm lÜnh nd dh vµ thùc hiÖn mt dh d­íi sù h­íng dÉn cña gv vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ liªn tôc kÕt qu¶ chiÕm lÜnh cña ng­êi häc: bµI tËp tuÇn-th¸ng; bµI tËp lín cuèi kú… lµ ®iÒu b¾t buéc ®èi víi häc chÕ tÝn chØ </li></ul><ul><li>®iÒu kiÖn cÇn cho ®t theo tc: ph¶i c«ng khai ®Ò c­¬ng m«n häc vµ ch­¬ng tr×nh-quy tr×nh dÉn tíi v¨n b»ng </li></ul>
 33. 33. T­ t­ëng c¬ b¶n cña viÖc ®µo t¹o theo tÝn chØ : T¹o ®iÒu kiÖn c¬ héi cho ng­êi häc thùc hiÖn qu¸ tr×nh häc tËp cña m×nh theo tiÕn ®é vµ nguyÖn väng cña b¶n th©n trªn c¬ së ®iÒu kiÖn, n¨ng lùc vµ hoµn c¶nh cña m×nh. §T theo tÝn chØ cã c¸c dÊu hiÖu sau : 1. Líp häc kh«ng theo kho¸ tuyÓn sinh mµ theo häc phÇn ng­êi häc chän 2. KiÓm tra ®¸nh gi¸ diÔn ra th­êng xuyªn vµ g¾n víi viÖc hoµn thµnh c¸c häc phÇn 3. Sv LËp kÕ ho¹ch tù TÝch luü ®ñ tÝn chØ theo yªu cÇu cña v¨n b»ng th× ®­îc cÊp v¨n b»ng
 34. 34. ®Æc ®IÓm cña q.tr. §T theo tÝn chØ: tãm t¾t <ul><li>1/Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®­îc module ho¸ vµ cã sè l­îng m«n häc ®ñ lín ®Ó SV cã thÓ lùa chän theo quy ®Þnh cña c¬ së ®µo t¹o </li></ul><ul><li>2/KÕ ho¹ch ®µo t¹o ®­îc bè trÝ theo tinh thÇn “lÊy ng­êi häc lµm trung t©m” nghÜa lµ líp häc ®­îc bè trÝ theo häc phÇn mµ ng­êi häc chän (sù lùa chän häc do kÕ ho¹ch häc tËp cña c¸ nh©n SV quyÕt ®Þnh dùa trªn c¸c quy ®Þnh vÒ tiÕn ®é vµ tÝnh hÖ thèng cña m«n häc) </li></ul><ul><li>3/Tån t¹i hÖ thèng cè vÊn häc tËp ®Ó t­ vÊn cho SV lùa chän vµ lªn kÕ ho¹ch häc tËp phï hîp víi yªu cÇu ®µo t¹o theo tÝn chØ </li></ul>
 35. 35. ®Æc ®IÓm cña q.tr. §T theo tÝn chØ: tãm t¾t (tiÕp) <ul><li>4/Víi mçi m«n häc ®a d¹ng ho¸ ph­¬ng thøc tæ chøc d¹y häc vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt quA häc tËp cña m«n häc, nhUng néi dung nµy ®­îc c«ng khai ho¸ trong “®Ò c­¬ng m«n häc”, ®­îc qUAn lÝ th«ng qua “®Ò c­¬ng m«n häc” </li></ul><ul><li>5/Khi ®· chuÈn ho¸ ch­¬ng tr×nh ng­êi häc cã thÓ liªn th«ng vµ c«ng nhËn b¢o l­u kÕt quA häc tËp c¸c m«n häc vµ cã thÓ dïng chóng ®Ó “l¾p r¸p” lÊy vAn b»ng theo yªu cÇu cña v¢n b»ng cô thÓ nµo ®ã </li></ul>
 36. 36. Quy tr×nh §T Trong häc chÕ tÝn chØ cã g× ®Æc biÖt ?
 37. 37. B¶n chÊt cña ppdh theo tc <ul><li>Gv chØ lµ ng­êi chuyÓn giao c¸ch nhËn thøc nd dh; x¸c ®Þnh träng sè nd dh theo mt cña bµI häc mµ gv ®· x¸c ®Þnh; h­íng dÉn con ®­êng ®I ®Õn ®Ých </li></ul><ul><li>Gv lu«n cè vÊn c¸ch t×m kiÕm vµ xö lÝ kiÕn thøc th«ng qua chØ râ c¸c ®Þa chØ cña th«ng tin cÇn t×m / cÇn xö lÝ vµ th­êng xuyªn kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®Ó kh¶ng ®Þnh kiÕn thøc SV ®· tÝch luü ®­¬c (c©y kiÕn thøc ®· ®­îc sv vÏ ®ñ-®óng!) </li></ul>
 38. 38. CÊu tróc ho¸ NDDH-X¸c ®Þnh träng sè néi dung ( tõ ®ã triÓn khai DH) <ul><li>ND cèt lâi – ph¶i biÕt (ký hi Ö u 1) </li></ul><ul><li>Nd quan tr ä ng - n ª n biÕt (ký h. 2) </li></ul><ul><li>N é i dung m ë r é ng – cã th Ó biÕt (3) </li></ul>1 2 3
 39. 39. B¹n biÕt g× vÒ néi dung cña ppdh nµy ? PPDH phï hîp víi quy tr×nh ®t theo tÝn chØ lµ “PP c©y kiÕn thøc”
 40. 40. 3. Đặc điểm d¹y - häc theo tín chỉ <ul><li>3.2. Phương pháp dạy trong học chế tín chỉ </li></ul>2. PP dạy: D¹y “c¸i” -> D¹y ”c¸ch” Giảng những vấn đề c hÝnh :N1&(..N2..)? Nhấn mạnh MT vµ cÊu tróc ND Hướng dẫn tù häc, tù NC ..N2-N3 Đánh giá thái độ &KQ học tập N1-N2-N3 Đánh giá các ý kiến thảo luận KQ tù NC Tổ chức kiểm th­êng xuyªn ,… Giới thiệu các häc liÖu vµ những vấn đề học thuật/ tù häc thªm
 41. 41. Bµi tËp vÒ nhµ So s¸nh ®Æc ®iÓm Qt ®t tÝn chØ víi Qt ®t hiÖn hµnh?
 42. 42. ĐỐI CHIẾU (®Æc ®IÓm) ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ VÀ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ <ul><li>Chương trình đào tạo (1) </li></ul>Niên chế & HP-ĐVHT Tín chỉ - Đơn vị đo lường là đơn vị học trình - Đơn vị đo lường là tín chỉ - Một chương trình đào tạo đại học gồm 210 đvht - Một chương trình đào tạo đại học gồm 120 - 140 tc - Môn học có thể gồm 1 hay vài học phần; học phần có thể là bắt buộc, lựa chọn hoặc tự do - Môn học có thể là bắt buộc (required) hoặc tùy ý (elective) - Kết quả học học phần tự do không được dùng để tính điểm TBC học tập - Kết quả học tập môn học tùy ý được tính điểm TBC học tập
 43. 43. ĐỐI CHIẾU …… <ul><li>Phương thức tổ chức đào tạo (2) </li></ul>Niên chế & HP-ĐVHT Tín chỉ - Lớp học tổ chức theo khóa tuyển sinh - Lớp học tổ chức theo môn học - Sinh viên học theo TKB do nhà trường sắp đặt - Sinh viên học theo TKB do mình tự đăng ký - Số môn học được trường tổ chức dạy cho 1 ngành đào tạo có tổng số đvht thường chỉ bằng số đvht quy định cho 1 chương trình đào tạo ĐH (210 đvht) - Số môn học được nhà trường tổ chức dạy cho 1 ngành có tổng số tín chỉ lớn hơn nhiều so với số tín chỉ yêu cầu SV phải tích lũy để tốt nghiệp
 44. 44. ĐỐI CHIẾU …… <ul><li>Phương thức tổ chức đào tạo (3) </li></ul>Niên chế & HP-ĐVHT Tín chỉ - Chỉ kiểm soát giờ lên lớp của SV - Kiểm soát cả giờ tự học của SV ở nhà - Đào taọ chính quy và đào tạo tại chức được tổ chức riêng biệt nên có sự phân biệt về chất lượng - Không có sự phân biệt về chất lượng đào tạo full time và part-time
 45. 45. ĐỐI CHIẾU ….. <ul><li>Công cụ quản lý việc giảng dạy/HT của giảng viên/SV (4) </li></ul>Niên chế & HP-ĐVHT Tín chỉ - Chương trình đào tạo Đề cương môn học (syllabus)( cô thÓ ho¸ cho ho¹t ®éng d¹y häc tõng tuÇn) - Chương trình chi tiết môn học
 46. 46. ĐỐI CHIẾU … <ul><li>Phương pháp dạy – học (5) </li></ul>Niên chế & HP-ĐVHT Tín chỉ SV chủ yếu tiếp thu kiến thức trên lớp, từ bài giảng của thầy. SV vừa tiếp thu kiến thức/ kü nang xö lÝ KT trên lớp, vừa tự tìm kiếm kiến thức ở ngoài lớp học (qua tài liệu mà thầy yêu cầu đọc, qua các bài tập, TN mà thầy giao và tự mình tìm kiếm, tÝch luü, kiÓm chøng ).
 47. 47. ĐỐI CHIẾU … <ul><li>Cách đo lường (KT/DG) lao động của sinh viên(6) </li></ul>Niên chế & HP-ĐVHT Tín chỉ Đo được thời gian lao động của SV trên lớp; đánh giá kết quả học tập của sinh viên chủ yếu qua điểm thi kết thúc môn học Đo được thời gian lao động của SV trên lớp và thời gian tự học; đánh giá kết quả học tập của sinh viên qua: a) hoạt động trên lớp; b) tự học ở nhà; c) làm việc trong phòng TN, đi thực tế; d) các bài kiểm tra tuÇn/th¸ng.. ; e) bài thi kết thúc môn học
 48. 48. c©u hái ®Æt ra cho «n t©p phÇn ch.tr. Vµ Qt §T <ul><li>1.TR ÌNH BÀY VÀ GIẢI THÍCH K/N Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ; cÊp ®é cña ch­¬ng tr×nh ? </li></ul><ul><li>2. tr×nh bµy quy tr×nh hay c¸c b­íc ph¸t triÓn ch.tr.? </li></ul><ul><li>3. nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm cña qt ®t theo tÝn chØ; liªn hÖ thùc tÕ ? </li></ul><ul><li>4. ®µo t¹o theo tÝn chØ cã g× ®Æc biÖt vµ b¹n cho biÕt ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña b¹n ? </li></ul>
 49. 49. Häc g×-nhí g×? Muèn trao ®æi g× thªm ?
 50. 50. chÊt l­îng vµ Qu¶n LÝ/kiÓm ®Þnh ChÊt l­îng GD®h Tr×nh bµy thùc tÕ kiÓm ®Þnh cl ë nhµ tr­êng hiÖn nay?
 51. 51. MT? <ul><li>1. nhËn diÖn vµ thÊu hiÓu c¸c kh¸i niÖm liªn quan nh­ :chÊt l­îng; QLCL vµ c¸c møc ®é QLCL </li></ul><ul><li>2.LiÖt kª ®­îc C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn CLGD/DH hay c¸c yÕu tè cho ®¶m b¶o chÊt l­îng </li></ul><ul><li>3.gi¶i thÝch ®­îc c¸c b­íc KiÓm ®Þnh CLGD/§T </li></ul>
 52. 52. ChÊt l­îng GD lµ (tãm l¹i) <ul><li>ChÊt l­îng lµ : </li></ul><ul><li>a/®¶m b¶o môc tiªu ®Ò ra cho qu¸ tr×nh gd; </li></ul><ul><li>b/tu©n thñ c¸c tiªu chÝ ®èi víi s¶n phÈm GD vµ tho¶ m·n “kh¸ch hµng”cña gd </li></ul>
 53. 53. H·y x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng lªn chÊt l­îng §T? <ul><li>ChÊt l­îng lµ mét “hµm ®a biÕn” theo ®/c ®Ó cã chÊt l­îng cho s¶n phÈm ®µo t¹o cÇn cã chÊt l­îng cña nh÷ng yÕu tè nµo ? </li></ul>
 54. 54. H·y x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng lªn chÊt l­îng §T <ul><li>F CLGD = F ( nhieu yeu to..?? ) </li></ul><ul><li>YÕu tè con ng  (GV;sv..) </li></ul><ul><li>YÕu tè ch­¬ng tr×nh </li></ul><ul><li>YÕu tè c¸c ®k/m«i tr­êng gd&®t </li></ul><ul><li>YÕu tè tæ chøc triÓn khai quy tr×nh ®t </li></ul><ul><li>Cßn yÕu tè nµo n÷a ?! </li></ul>
 55. 55. yÕu tè ¶nh h­ëng nhÊt lªn chÊt l­îng GD-§T <ul><li>1.YÕu tè con ng: vµ v¨n ho¸ chÊt l­îng – mét yÕu tè quan träng trong ®¶m bµo chÊt l­îng s¶n phÈn GD-®t ! </li></ul><ul><li>2. Cã hÖ thèng Qu¶n lÝ chÊt l­îng lµ yÕu tè ®¶m b¶o cã chÊt l­îng bÒn v÷ng </li></ul>
 56. 56. Quy tr×nh ql chÊt l­îng GD/DH theo tiÕp cËn ht Theo tiÕp cËn ht th× ql chÊt l­îng theo quy tr×nh: 1/QL chÊt l­îng ®Çu vµo : B¶o ®¶m c¸c ®IÒu kiÖn nguån lùc cho chÊt l­îng cho s¶n phÈm GD-§T 2/ QL chÊt l­îng qu¸ tr×nh : KiÓm so¸t viÖc hiÖn thùc ho¸ c¸c tiªu chÝ chÊt l­îng ®· ®Ò ra cho qu¸ tr×nh GD 3/QL chÊt l­îng ®Çu ra : kiÓm tra, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu “b¶o ®¶m chÊt l­îng” GD-§T.
 57. 57. Quy tr×nh ql chÊt l­îng GD/DH 1/ x¸c lËp c¸c chuÈn/tiªu chÝ liªn quan ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm GD vµ x©y dùng v¨n ho¸ chÊt l­îng 2/ Tæ chøc ®­a c¸c chuÈn/tiªu chÝ ®ã vµo qu¸ tr×nh triÓn khaI ®Ó t¹o ra chÊt l­îng cho s¶n phÈm GD/§T 3/ KiÓm so¸t viÖc hiÖn thùc ho¸ c¸c tiªu chÝ chÊt l­îng ®· ®Ò ra cho s¶n phÈm GD/®t 4/ kiÓm tra, ®¸nh gi¸, kiÓm ®Þnh viÖc thùc hiÖn môc tiªu “b¶o ®¶m chÊt l­îng” GD/§T.
 58. 58. ql chÊt l­îng <ul><li>1. QL chÊt l­îng ph¶i mang tÝnh hÖ thèng </li></ul><ul><li>2.Ql chÊt l­îng g¾n víi ®¸nh gi¸ chÊt l­¬ng th­êng xuyªn </li></ul><ul><li>3.Qu¶n lÝ chÊt l­îng g¾n víi kiÓm ®Þnh chÊt l­îng vµ ®Ó k®cl cã kÕt qu¶ ph¶i coi träng c«ng t¸c l­u gi÷ hå s¬, minh chøng </li></ul>
 59. 59. Th¾c m¾c g× n÷a kh«ng?
 60. 60. quy tr×nh KiÓm ®Þnh (c¸c b­íc) ? <ul><li>1/ tù ®¸nh gi¸ (®¸nh gi¸ trong) theo c¸c tiªu chuÈn; tiªu chÝ (®· c«ng bè trong quy ®Þnh vÒ k.®) th«ng qua tËp hîp c¸c minh chøng ®èi v¬Ý ho¹t ®éng GD cña chÝnh c¬ së ®¨ng ký kiÓm ®Þnh </li></ul><ul><li>2/ C¸c chuyªn gia - ®ång nghiÖp xem xÐt thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ b¸o c¸o tù ®¸nh gi¸ cña b­íc 1/ (gäi lµ ®¸nh gi¸ ngoµi) vµ cho “biªn b¶n thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸” cña m×nh (cña ®oµn ®¸nh gi¸ ngoµi) </li></ul><ul><li>3/Héi ®ång kiÓm ®Þnh sÏ xem xÐt toµn bé kÕt qu¶ cña b­íc 1&2 vµ ®­a ra quyÕt ®Þnh ®¸nh gi¸ cuèi cïng vÒ chÊt l­îng cña ®èi t­îng k® ( vµ ®©y chÝnh lµ kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh: ®¹t hay kh«ng ®¹t c¸c tiªu chu©n c.l.). </li></ul><ul><li>-> c«ng bè kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh </li></ul>
 61. 61. KiÓm ®Þnh - b­íc tù ®¸nh gi¸ <ul><li>1/ tù ®¸nh gi¸ theo c¸c tiªu chuÈn; tiªu chÝ (®· c«ng bè trong quy ®Þnh vÒ k.®) th«ng qua tËp hîp c¸c minh chøng ®èi v¬Ý ho¹t ®éng GD cña chÝnh c¬ së ®¨ng ký kiÓm ®Þnh : </li></ul><ul><li>a/thµnh lËp héi ®ång tù ®¸nh gi¸ </li></ul><ul><li>b/ ph©n c«ng thu thËp minh chøng cho tõng tiªu chuÈn/tiªu chÝ trong yªu cÇu k® cl </li></ul><ul><li>c/ viÕt b¶n b¸o c¸o tù ®¸nh gi¸ </li></ul>
 62. 62. Häc xong c¸c chuyªn ®Ò th¾c m¾c g× !? T©m ®¾c g×?
 63. 63. Kt - thu ho¹ch chuyªn ®Ò :CL&QLCL GD/DH <ul><li>1/H·y nªu kh¸i niÖm chÊt l­îng gd vµ tr×nh bµy quy tr×nh (c¸c b­íc) cña ql chÊt l­îng . (Cã ph©n tÝch-liªn hÖ thùc tiÔn! ) </li></ul><ul><li>2/ nªu quy tr×nh kiÓm ®Þnh chÊt l­îng mét c¬ së GD vµ ph©n tÝch kü b­íc tù ®¸nh gi¸;liªn hÖ thùc tÕ ! </li></ul><ul><li>3.tr×nh bµy c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn clGD (thùc chÊt lµ c¸c tiªu chuÈn ®Ó k®cl ë mét nhµ tr­êng) </li></ul>
 64. 64. ®¸nh gi¸ CL nt nh­ thÕ nµo? <ul><li>1. Ph¶i dùa vµo c¸c minh chøng “cã thËt” cho tõng yÕu tè ®· liÖt kª </li></ul><ul><li>2. Thùc hiÖn ®óng t­ t­ëng : c¬ së ®­îc ®¸nh gi¸ ph¶i tù nguyÖn, kh«ng b¾t Ðp theo kiÓu “bÖnh thµnh tÝch” </li></ul><ul><li>3. ®/g theo quy tr×nh 4 b­íc : mäi ng­êi liªn quan ®Õn clsp tù ®¸nh gi¸ møc ®é- tËp thÓ ®¸nh gi¸, ph¶n biÖn vµ lµm b¸o c¸o – dùa vµo b¸o c¸o tù ®¸nh gi¸ “héi ®ång ®ång nghiÖp” bªn ngoµi ®¸nh  c¸c bªn ®èi tho¹i ®Ó thèng nhÊt møc ®é ®¹t ®­îc CLSP vµ chØ râ ®iÓm cÇn kh¾c phôc vµ c¸ch kh¾c phôc ®Ó CLSP tèt h¬n </li></ul>
 65. 65. . KiÓm ®Þnh c.l. lµ g× ? <ul><li>kiÓm ®Þnh lµ sö dông kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña nhiÒu bªn theo mét quy tr×nh ®Þnh s½n ®Ó quyÕt ®Þnh ®¹t hay kh«ng ®¹t c¸c tiªu chuÈn/tiªu chÝ ®Æt ra cho ®èi t­îng kiÓm ®Þnh. </li></ul><ul><li>Cã nhiÒu c¸ch ph¸t biÓu vÒ K®cl cã ®iÓm chung,®ã lµ: </li></ul><ul><li>a/ ®¸nh gi¸ nhiÒu bªn </li></ul><ul><li>b/ theo quy tr×nh c¸c b­íc </li></ul><ul><li>c/ g¾n víi kiÓm ®Õm møc ®é ®¹t ®­îc c¸c tiªu chuÈn/tiªu chÝ th«ng qua c¸c minh chøng </li></ul>
 66. 66. c¸c chuÈn-tiªu chÝ ®Ó K®cl ( Tài liệu) 1/ viÖc x¸c ®Þnh S Ứ MỆNH; CHI ẾN LƯỢC NHÀ TRƯỜNG 2/ chÊt l­îng ®éi ngò GV vµ sinh viªn 3/ C¬ së vËt chÊt vµ ®iÒu kiÖn, nguån lùc cho GD/Dh . 4/ quy tr×nh triÓn khai qu¸ tr×nh ®µo t¹o: ho¹t ®éng d-h-kt/®g… 5/ tæ chøc vµ qu¶n lÝ c¸c ho¹t ®éng liªn quan (NCKH-QHÖ…)
 67. 67. ®¸nh gi¸ CLDH/gv nh­ thÕ nµo? <ul><li>1. Ph¶i dùa vµo c¸c minh chøng “cã thËt” cho muc do dat mtdh </li></ul><ul><li>2. Thùc hiÖn ®óng t­ t­ëng : gv ®­îc ®¸nh gi¸ ph¶i tù nguyÖn, kh«ng b¾t Ðp theo kiÓu “bÖnh thµnh tÝch” </li></ul><ul><li>3. ®/g theo quy tr×nh 4 b­íc : mäi ng­êi liªn quan ®Õn clsp tham gia tù ®¸nh gi¸ møc ®é- tËp thÓ ®¸nh gi¸, ph¶n biÖn vµ lµm b¸o c¸o – dùa vµo b¸o c¸o tù ®¸nh gi¸ “ ®ång nghiÖp”  c¸c bªn ®èi tho¹i ®Ó thèng nhÊt møc ®é ®¹t ®­îc CLSP vµ chØ râ ®iÓm cÇn kh¾c phôc vµ c¸ch kh¾c phôc ®Ó CLSP tèt h¬n </li></ul>
 68. 68. <ul><li>®¸nh gi¸ bµi gi¶ng liªn quan ®Õn CLDH: </li></ul><ul><li>Nh÷ng c©u hái cÇn tr¶ lêi khi ®¸nh gi¸ : </li></ul><ul><li>møc ®é ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra vµ minh chøng cña nã ? </li></ul><ul><li>néi dung cña bµi gi¶ng phï hîp víi MT vµ yªu cÇu tèi thiÓu ch­a? </li></ul><ul><li>kh©u chuÈn bÞ cña gv vµ c¸c minh chøng ? </li></ul><ul><li>lùa chän vµ sö dông, phèi hîp ppdh phï hîp vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ ? </li></ul><ul><li>ph©n bæ thêi l­îng vµ logic bµi gi¶ng? </li></ul><ul><li>cã t¹o ®­îc m«i tr­êng häc tËp tÝch cùc vµ l«i cuèn sù tham gia cña SV kh«ng? </li></ul><ul><li>Gv cã lµm chñ ®­îc c¸c t×nh huèng sp vµ tæ chøc ho¹t ®éng nhËn thøc tèt cho sv kh«ng? </li></ul><ul><li>c¸c nguån lùc d¹y häc (phong c¸ch gv, häc liÖu, thiÕt bÞ...) cã ®­îc khai th¸c tèt kh«ng? </li></ul><ul><li>kh«ng khÝ líp häc vµ c¸ch söa lçi cho hs ? </li></ul>
 69. 69. C¸c lo¹i kiÓm ®Þnh chÊt l­îng §T <ul><li>KiÓm ®Þnh chÊt l­îng mét c¬ së ®t/gd </li></ul><ul><li>KiÓm ®Þnh ch­¬ng tr×nh ®t </li></ul><ul><li>B¹n cã ph©n biÖt ®­îc kh«ng ? </li></ul>
 70. 70. Møc ®é ®¹t : 4møc <ul><li>Møc o :kh«ng cã minh chøng </li></ul><ul><li>Møc 1 : cã minh chøng nh­ng kh«ng ®ñ </li></ul><ul><li>Møc 2 : cã ®ñ minh chøng vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ë tõng tiªu chuÈn cao </li></ul><ul><li>Møc 3 : minh chøng thuyÕt phôc vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao </li></ul><ul><li>HiÖn nay Bé GD&§T chØ quy ®Þnh 2 møc : ®¹t (nÕu 80% tiªu chÝ ®¹t);kh«ng ®¹t : trªn 20% tiªu chÝ kh«ng ®¹t </li></ul>
 71. 71. Xin kÝnh chµo ! <ul><li>Chóc thµnh c«ng ! </li></ul>
 72. 72. Qu¶n lÝ chÊt l­îng <ul><li>QLCL - Quy tr×nh chung lµ: </li></ul><ul><li>X©y dùng c¸c chuÈn chÊt l­îng </li></ul><ul><li>®­a c¸c chuÈn c.l. vµo qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm </li></ul><ul><li>Gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh/nguyªn t¾c liªn quan ®Õn chÊt l­îng </li></ul><ul><li>Tham gia c«ng t¸c kiÓm ®Þnh chÊt l­îng </li></ul>@/ Cã mét sè møc ®é QLCL
 73. 73. Nguyên tắc quản lý chất lượng <ul><li>QMP1: S.P. Hướng vào khách hàng (Customer Focus) </li></ul><ul><li>QMP2: Sự lãnh đạo h­íng vµo v¨n ho¸ chÊt l­îng </li></ul><ul><li>QMP3: Sự tham gia của mọi người (Involvement of People) </li></ul><ul><li>QMP4: Cách tiếp cận theo quá trình (Process Approach) </li></ul>
 74. 74. Nguyên tắc quản lý chất lượng <ul><li>QMP5: Cách tiếp cận hệ thống đối với quản lý (System Approach to Management) </li></ul><ul><li>QMP 6: Cải tiến liên tục (Continual Improvement) </li></ul><ul><li>QMP 7: Quyết định dựa trên sự kiện; ®¸nh gÝa dùa vµo b»ng chøng (Factual Approach to Decision Making) </li></ul>
 75. 75. HÖ thèng b¶o ®¶m chÊt l­îng C¸c cÊp ®é ql chÊt l­îng: KiÓm so¸t chÊt l­îng-®¶m b¶o chÊt l­îng-TQM : NC tµi liÖu vµ nªu c©u hái vÒ: c¸c hÖ thèng qu¶n lÝ chÊt l­îng nh­ ISO; TQM…
 76. 76. KiÓm so¸t chÊt l­îng vµ “ ®¶m b¶o CL” <ul><li>KSCL lµ qu¶n lÝ chÊt l­îng th«ng qua gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸c c«ng ®o¹n lµm ra s¶n phÈm ®Ó phßng ngõa sp kÐm chÊt l­îng </li></ul><ul><li>®¶m b¶o CL lµ ph¸t hiÖn, phßng ngõa sù xuÊt hiÖn (liªn tôc-mäi lóc-mäi n¬i) nh÷ng yÕu tè lµm gi¶m chÊt l­îng SP </li></ul><ul><li>Cã thÓ coi m« h×nh nµy lµ : </li></ul><ul><li>KSCL + kiÓm ®Þnh -> B§CL </li></ul><ul><li>TQM lµ B§CL + V¨n ho¸ chÊt l­îng </li></ul>
 77. 77. HÖ thèng cl theo tqm <ul><li>Tqm lµ m« h×nh qlcl “tæng thÓ”: chÊt l­îng s¶n phÈm chØ cã ®­îc khi b¶o ®¶m “mäi ng­êi-mäi c«ng ®o¹n t¹o ra sp-mäi lóc-mäi n¬i” ®Òu chó ý ®Õn viÖc “b¶o ®¶m cho sp ®¹t chÊt l­îng tèt nhÊt” </li></ul><ul><li>Cã thÓ coi tqm = iso + “v¨n ho¸ chÊt l­îng” </li></ul><ul><li>Nãi ®Õn v¨n ho¸ chÊt l­îng lµ nãi ®Õn ý thøc sèng cßn cña chÊt l­îng sp ®Ó c¬ së/tæ chøc cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn :“chÊt l­îng hay lµ chÕt!” </li></ul>
 78. 78. TiÕp <ul><li>TriÕt lÝ cña m« h×nh qlcl theo tqm: </li></ul><ul><li>1. muèn sp cã chÊt l­îng b¾t buéc ph¶i quan t©m ®Õn mäi yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng cña s¶n phÈm (HT-ISO) </li></ul><ul><li>2.Tho¶ m·n tèi ®a nguyÖn väng cña ’’kh¸ch hµng” (bªn trong vµ bªn ngoµI: t«n träng cam kÕt) </li></ul><ul><li>3.C¶i tiÕn- hoµn thiÖn liªn tôc víi môc ®Ých cã chÊt l­îng s¶n phÈm tèt nhÊt( HT c¶I tiÕn ) </li></ul>
 79. 79. HÖ thèng cl theo iso <ul><li>ISO lµ ph­¬ng thøc QLCL theo 1 hÖ thèng tiªu chuÈn/tiªu chÝ do hiÖp héi tiªu chÈn quèc tÕ quy ®Þnh </li></ul><ul><li>Theo quan ®iÓm qlcl cña iso th× cl ph¶i qu¶n lÝ theo 1 hÖ thèng tiªu chÝ (24 tiªu chÝ) liªn qua ®Õn 3 kh©u cña quy tr×nh t¹o nªn s¶n phÈm : ®Çu vµo (thiÕt kÕ SP)-qu¸ tr×nh t¹o ra SP (mäi c«ng ®o¹n)-®Çu ra </li></ul>
 80. 80. TiÕp <ul><li>Iso cã 3 møc : iso9003-iso9002-iso9001? </li></ul><ul><li>Iso 9001/2000 ? </li></ul><ul><li>TriÕt lÝ qlcl cña iso lµ : </li></ul><ul><li>1.Lµm ®óng ngay tõ ®Çu </li></ul><ul><li>2. viÕt ra nh÷ng ®iÒu cÇn lµm ®Ó cã chÊt l­îng vµ lµm ®óng nh÷ng ®iÒu ®· viÕt </li></ul><ul><li>3. Tho¶ m·n kh¸ch hµng </li></ul>
 81. 81. Tiền đề xây dựng TQM <ul><li>TÝnh Hệ thống : mäi ng­êi, mäi lóc, mäi n¬I, mäi c«ng ®o¹n liªn quan ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm ®Òu coi träng tiªu chuÈn chÊt l­îng , </li></ul><ul><li>Làm đúng ngay từ đầu : mäi ng­êi liªn quan ®Õn viÖc t¹o ra s¶n phÈm ®Òu cã v¨n ho¸ chÊt l­îng cao </li></ul><ul><li>Th¶o m·n kh¸ch hµng lµ tiªu chÝ quan träng nhÊt </li></ul><ul><li>Quản lý theo quá trình: liªn tôc c¶I tiÕn </li></ul>
 82. 82. ®¸nh gi¸ vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng ?
 83. 83. lµm bµI tËp : t×m minh chøng kh¶ng ®Þnh quy tr×nh ®t triÓn khai “b¶o ®¶m chÊt l­îng”
 84. 84. Gîi ý: <ul><li>1/ x¸c ®Þnh MT cã ph©n tÝch nhu cÇu kh«ng : minh chøng ? </li></ul><ul><li>2/c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh viÖc triÓn khai d¹y-häc-kt/®g GV/HS cã râ rµng, kh¶ thi kh«ng: minh chøng? </li></ul><ul><li>3/ quy tr×nh gi¸m s¸t cã chÆt chÏ, th­êng xuyªn kh«ng : minh chøng ? </li></ul><ul><li>4/l­u gi÷ hå s¬ ®¸nh gi¸ cã tèt kh«ng: minh chøng? </li></ul>
 85. 85. lé trinh chuyÓn ®æi tÝn chØ <ul><li>B¸m vµo c¸c ®Æc ®Iªm ®µo t¹o theo tÝn chØ ®Ó dù thao lé trinh : </li></ul><ul><li>A. qu¸n triÖt, n¾m v÷ng C¸c ®Æc ®IÓm cña ®µo t¹o theo tÝn chØ : -> x©y dùng “v¨n ho¸ tÝn chØ” cho ®éi ngò </li></ul><ul><li>b. thiÕt kÕ c¸c m«n häc/tÝn chØ nµy ®ñ lín cho viÖc lùa chän :-> thiÕt kÕ ch­¬ng trinh phï hîp víi yªu cÇu </li></ul><ul><li>c.®æi míi c¸ch d¹y – häc vµ kiÓm tra/®¸nh gi¸ :-> </li></ul><ul><li>CÇn cã ®Ò c­¬ng m«n häc ®Ó cô thÓ ho¸ nh­ng ®Iªu nµy </li></ul><ul><li>D. líp häc tæ chøc theo häc phÇn ng­êi häc chän vµ häc theo tiÕn ®é cña SV : -> sap xÕp kÕ ho¹ch d¹y häc; ®æi míi QL dt </li></ul><ul><li>E. c«ng nhËn-chuyÓn ®æi : -> chuÈn ho¸ ch­¬ng trinh vµ cam kÕt c¸c tr­êng víi nhau </li></ul>
 86. 86. : c©u hái «n tËp-kiÓm tra chuyªn ®Ò võa häc <ul><li>1/nªu kh¸I niÖm ch­¬ng tr×nh §T vµ c¸c b­íc cña ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh ®t . liªn hÖ thùc tÕ vn </li></ul><ul><li>2/ ®Æc ®iÓm quy tr×nh ®µo t¹o theo tÝn chØ - liªn hÖ thùc tÕ? </li></ul>
 87. 87. Bµi tËp: nhËn diÖn c¸c cÊp ®é ch­¬ng tr×nh (NC phôlôc) <ul><li>Gièng nhau ?! </li></ul><ul><li>Kh¸c nhau ?! </li></ul><ul><li>V× sao ?! </li></ul><ul><li>Thùc hiÖn trongngµy mai vµ Nép kÕt qu¶ lµm bµi kt </li></ul>
 88. 88. Các loại chương trình <ul><li>Chương trình khung (quy ®Þnh tæng khèi l­îng kiÕn thøc cña mét ngµnh häc; cÊu tróc C.T. vµ phÇn cøng (cì 60-70%)ph¶i cã trong ch­¬ng tr×nh) </li></ul><ul><li>Chương trình §T: Cô thÓ ho¸ ch­¬ng tr×nh khung cho c¸c ngµnh häc cô thÓ </li></ul><ul><li>Chương trình chi tiết : Chi tiÕt ho¸ cho tõng m«n häc </li></ul><ul><li>§ ề cương (chi tiết) m«n häc/bµi d¹y häc: mÉu </li></ul>
 89. 89. kÝnh chµo c¸c b¹n !
 90. 90. B¶n chÊt cña ppdh nµy <ul><li>Gv chØ lµ ng­êi chuyÓn giao c¸ch nhËn thøc nd dh; x¸c ®Þnh träng sè nd dh theo mt cña bµI häc mµ gv ®· x¸c ®Þnh; h­íng dÉn con ®­êng ®I ®Õn ®Ých </li></ul><ul><li>Gv lu«n cè vÊn c¸ch t×m kiÕm vµ xö lÝ kiÕn thøc th«ng qua chØ râ c¸c ®Þa chØ cña th«ng tin cÇn t×m / cÇn xö lÝ vµ th­êng xuyªn kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®Ó kh¶ng ®Þnh kiÕn thøc SV ®· tÝch luü ®­¬c (c©y kiÕn thøc ®· ®­îc sv vÏ ®ñ-®óng!) </li></ul>
 91. 91. ThÕ nµo lµ d¹y theo ®óng tÝn chØ <ul><li>Gv biÕt cÊu tróc ho¸ nd dh va d¹y “ c¸ch häc ” </li></ul><ul><li>biÕt vËn dông pp s­ ph¹m tÝch cùc (vÝ dô pp c©y kiÕn thøc) trong qu¸ tr×nh dh va dm c¸ch kiÓm tra ®¸nh gi¸ </li></ul><ul><li>Thùc hiÖn kt/®g th­êng xuyªn-liªn tôc vµ coi kiÓm tra ®¸nh gi¸ nh­ mét ph­¬ng ph¸p d¹y häc cña tÝn chØ </li></ul><ul><li>T­ vÊn häc tËp lµ mét c«ng viÖc cña c¸c gv </li></ul>
 92. 92. CÊu tróc ho¸ NDDH-X¸c ®Þnh träng sè néi dung ( tõ ®ã x©y dùng “yªu cÇu tèi thiÓu”) <ul><li>ND cèt lâi – ph¶i biÕt (ký hi Ö u 1) </li></ul><ul><li>Nd quan tr ä ng - n ª n biÕt (ký h. 2) </li></ul><ul><li>N é i dung m ë r é ng – cã th Ó biÕt (3) </li></ul>1 2 3
 93. 93. Ph­¬ng ph¸p c©y kiÕn thøc Ph­¬ng ph¸p d¹y häc nµy cã 4 c«ng ®o¹n : 1/ Gi¸o viªn tr­íc khi lªn líp mét bµi häc ph¶i “cÊu tróc ho¸” néi dung d¹y häc thµnh N1-N2-N3, 2/ Gi¸o viªn khëi ®Çu ho¹t ®éng d¹y häc b»ng viÖc chØ cho ng­êi häc “c¸ch vÏ c©y kiÕn thøc” ( thùc chÊt lµ nªu râ toµn bé cÊu tróc vµ logic cña néi dung bµi häc) víi quan ®iÓm kiÕn thøc b¾t buéc ph¶i n¾m v÷ng ®Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu bµi häc lµ kiÕn thøc “gèc vµ th©n cña c©y kiÕn thøc” (néi dung N1) ; Cµnh vµ nh¸nh,l¸ t¹o nªn d¸ng c©y (chÝnh lµ néi dung N2-N3 nªu trªn). Trªn líp GV ph¶i chØ râ cho ng­êi häc “c¸ch vÏ c©y kiÕn thøc – c¸ch x¸c ®Þnh vµ tù t×m kiÕm néi dung bµi häc” , tøc lµ giíi thiÖu kü môc ®Ých yªu cÇu vµ c¸ch thøc h×nh thµnh; chiÕm lÜnh néi dung bµi häc.
 94. 94. Ph­¬ng ph¸p c©y kiÕn thøc (tiÕp) 3/ TËn dông thêi l­îng lªn líp ®Ó “vÏ mÉu” cho ng­êi häc th©n, gèc c©y vµ yªu cÇu ng­êi häc hoµn thµnh nèt viÖc “vÏ c©y kiÕn thøc” (t×m kiÕm néi dung 2-3 ®Ó hoµn thµnh bµi häc). 4/ ChØ râ ®Þa chØ c¸c kiÕn thøc “nh¸nh - l¸” ( s¸ch nµo; ch­¬ng nµo; phÇn nµo, tõ trang nµo ®Õn trang nµo...) vµ yªu cÇu ng­êi häc vÒ vÏ – hoµn thµnh cho ®­îc “ c©y kiÕn thøc” mµ gi¶ng viªn ®· giíi thiÖu (hoµn thµnh bµi häc mµ GV ®· thiÕt kÕ) §Çu buæi häc sau yªu cÇu ng­êi häc tr×nh bµy “s¶n phÈm trÝ tuÖ” cña m×nh vµ GV ph¶i kÕt luËn kiÕn thøc vµ kh¶ng ®Þnh ph­¬ng thøc t×m kiÕm vµ xö lÝ kiÕn thøc mµ ng­êi häc ®· thùc hiÖn
 95. 95. Ph­¬ng ph¸p c©y kiÕn thøc Cèt lâi cña PPDH nµy lµ : 1/GV ph¶i lµ ng­êi thiÕt kÕ chu ®¸o “con ®­êng ®i ®Õn tri thøc”: GV ph¶i kh¶ng ®Þnh ph­¬ng thøc t×m kiÕm vµ xö lÝ kiÕn thøc ®Ó ng­êi häc thùc hiÖn 2/ GV Cung cÊp ®ñ t­ liÖu, häc liÖu cho ng­êi häc vµ h­íng dÉn hä chi tiªt, cô thÓ c¸c “®Þa chØ” cña tri thøc 3/ GV ph¶i ®¸nh gi¸, kiÓm chøng vµ kh¶ng ®Þnh kÕt qu¶ häc tËp cho ng­êi häc vµ söa ch÷a, ®iÒu chØnh kÞp thêi nÕu thÊy cÇn thiÕt
 96. 96. kÝnh chµo ! hÑn gÆp l¹i !
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×