Quy Che Quyet Dinh 14
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Quy Che Quyet Dinh 14

on

 • 865 views

 

Statistics

Views

Total Views
865
Views on SlideShare
865
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Quy Che Quyet Dinh 14 Quy Che Quyet Dinh 14 Document Transcript

 • bé lao ®éng - th−¬ng binh céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam vμ x· héi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Quy chÕ thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp trong d¹y nghÒ hÖ chÝnh quy ( Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 14 / 2007 /Q§-BL§TBXH ngμy 24 th¸ng 5 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi ) Ch−¬ng I quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vμ ®èi t−îng ¸p dông 1. Quy chÕ nμy quy ®Þnh vÒ viÖc tæ chøc thi, kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc nghÒ vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ, tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, tr×nh ®é s¬ cÊp nghÒ hÖ chÝnh quy ®èi víi sinh viªn, häc sinh, ng−êi häc nghÒ (sau ®©y gäi chung lμ ng−êi häc nghÒ) 2. Quy chÕ nμy ¸p dông trong c¸c tr−êng cao ®¼ng nghÒ, tr−êng trung cÊp nghÒ, trung t©m d¹y nghÒ; tr−êng trung cÊp chuyªn nghiÖp, tr−êng cao ®¼ng, tr−êng ®¹i häc, doanh nghiÖp, hîp t¸c x·, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vμ c¬ së gi¸o dôc kh¸c cã ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ chÝnh quy (sau ®©y gäi chung lμ c¬ së d¹y nghÒ). §iÒu 2. Thi, kiÓm tra trong d¹y nghÒ 1. KiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp gåm: a) KiÓm tra ®Þnh kú; b) KiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un. 2. Thi tèt nghiÖp, kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc gåm: a) Thi tèt nghiÖp ®èi víi tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ bao gåm thi kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ vμ thi m«n chÝnh trÞ; b) Thi tèt nghiÖp ®èi víi tr×nh ®é trung cÊp nghÒ bao gåm thi kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ v thi m«n chÝnh trÞ; ®èi víi ng−êi häc nghÒ ®−îc tuyÓn sinh ë tr×nh ®é trung häc c¬ së cßn ph¶i thi c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng; c) KiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc ®èi víi tr×nh ®é s¬ cÊp nghÒ bao gåm kiÓm tra kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ. §iÒu 3. Yªu cÇu néi dung ®Ò thi, kiÓm tra Néi dung ®Ò thi, kiÓm tra ph¶i n»m trong ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ, phï hîp víi chuÈn kiÕn thøc vμ kü n¨ng ®−îc quy ®Þnh trong ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ vμ ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i tr×nh ®é kiÕn thøc, kü n¨ng cña ng−êi häc nghÒ ®· tÝch luü ®−îc trong qu¸ tr×nh häc tËp vμ rÌn luyÖn.
 • §iÒu 4. Thêi gian «n thi, kiÓm tra 1.Thêi gian «n thi, kiÓm tra ¸p dông cho kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«- ®un, thi tèt nghiÖp hoÆc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc. 2. Ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ c¨n cø vμo thêi gian «n, kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un vμ thi tèt nghiÖp cña kho¸ häc ®−îc quy ®Þnh trong ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ ®Ó quy ®Þnh cô thÓ thêi gian «n, kiÓm tra kÕt thóc cho tõng m«n häc, m«-®un vμ thi tèt nghiÖp hoÆc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc. §iÒu 5. §¸nh gi¸ vμ l−u kÕt qu¶ thi, kiÓm tra 1. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thi, kiÓm tra ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau: a) KÕt qu¶ thi, kiÓm tra ®−îc ®¸nh gi¸ theo ph−¬ng ph¸p tÝnh ®iÓm vμ dïng thang ®iÓm 10 (tõ 0 ®Õn 10); b) §iÓm ®¸nh gi¸ bμi thi, kiÓm tra ®−îc ®−îc tÝnh trßn ®Õn mét ch÷ sè thËp ph©n. 2. KÕt qu¶ thi, kiÓm tra cña c¸ nh©n ng−êi häc nghÒ ®−îc l−u trong Sæ kÕt qu¶ häc tËp (theo mÉu sè 1 kÌm theo Quy chÕ nμy) vμ B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ häc tËp (theo mÉu sè 2a hoÆc 2b kÌm theo Quy chÕ nμy). §iÒu 6. §iÒu kiÖn ®Ó ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp Ng−êi häc nghÒ ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp khi cã kÕt qu¶ thi tèt nghiÖp hoÆc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18, §iÒu 23 cña Quy chÕ nμy. §iÒu 7. Qu¶n lý thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp trong c¸c c¬ së d¹y nghÒ 1. Ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ chÞu tr¸ch nhiÖm toμn bé vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh ®èi víi ho¹t ®éng kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp, thi tèt nghiÖp hoÆc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp cho ng−êi häc nghÒ trong c¬ së d¹y nghÒ cña m×nh. 2. Phßng ®μo t¹o chÞu tr¸ch nhiÖm gióp ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ trong viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp, thi tèt nghiÖp hoÆc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp ®¸p øng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nμy vμ néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp cña c¬ së d¹y nghÒ. 3. Tr−ëng khoa, tr−ëng bé m«n chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ vÒ viÖc tæ chøc kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp cña c¸c m«n häc, m«- ®un. 4. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, hîp t¸c x·, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vμ c¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c cã ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ chÝnh quy th× ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ quy ®Þnh cô thÓ c¸ nh©n hoÆc tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý, tæ chøc ho¹t ®éng kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp, kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp ®¸p øng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nμy vμ néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp cña c¬ së d¹y nghÒ. 2
 • §iÒu 8. Néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp 1. Ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ c¨n cø vμo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nμy vμ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan ®Ó x©y dùng vμ ban hμnh néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c¬ së m×nh. 2. Néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp quy ®Þnh cô thÓ vÒ c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ vμ tæ chøc ho¹t ®éng thi, kiÓm tra; ra ®Ò thi, kiÓm tra; chÊm thi, kiÓm tra, c«ng nhËn tèt nghiÖp vμ c¸c h×nh thøc xö lý vi ph¹m nh»m b¶o ®¶m chÝnh x¸c, c«ng b»ng, kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp. Ch−¬ng II Thi, KiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp ®èi víi tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ Môc 1 kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp §iÒu 9. KiÓm tra ®Þnh kú 1. KiÓm tra ®Þnh kú ®−îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ®−îc quy ®Þnh trong ch−¬ng tr×nh m«n häc, m«-®un. 2. KiÓm tra ®Þnh kú lý thuyÕt ®−îc thùc hiÖn theo h×nh thøc viÕt trong thêi gian tõ 45 - 90 phót; KiÓm tra ®Þnh kú thùc hμnh ®−îc thùc hiÖn theo h×nh thøc thùc hμnh mét bμi tËp kü n¨ng trong thêi gian tõ 2- 4 giê. 3. ViÖc ra ®Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n vμ chÊm bμi kiÓm tra ®Þnh kú do gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y thùc hiÖn. 4. Ng−êi häc nghÒ ph¶i tham dù ®Çy ®ñ c¸c bμi kiÓm tra ®Þnh kú. Tr−êng hîp ng−êi häc nghÒ kh«ng dù kiÓm tra ®Þnh kú th× ®−îc ®−îc gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y bè trÝ kiÓm tra ®Þnh kú bæ sung. 5. Ng−êi häc nghÒ cã ®iÓm trung b×nh céng c¸c ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú d−íi 5,0 ®iÓm th× ®−îc gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y xem xÐt, bè trÝ kiÓm tra lÇn thø hai mét sè bμi kiÓm tra ®Þnh kú cã ®iÓm d−íi 5,0 ®iÓm. §èi víi bμi kiÓm tra ®Þnh kú ®−îc kiÓm tra hai lÇn th× lÊy ®iÓm cao nhÊt cña hai lÇn kiÓm tra ®Ó tÝnh ®iÓm trung b×nh céng c¸c ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú vμ ®iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un. 6. §iÓm kiÓm tra ®Þnh kú ®−îc tÝnh hÖ sè 2 trong ®iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un. §iÒu 10. §iÒu kiÖn dù kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un 1. Ng−êi häc nghÒ ®−îc dù kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un khi cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Tham dù Ýt nhÊt 80% thêi gian quy ®Þnh cña häc lý thuyÕt trong ch−¬ng tr×nh m«n häc, m«-®un; 3
 • b) Tham gia ®Çy ®ñ thêi gian rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hμnh ®−îc quy ®Þnh trong ch−¬ng tr×nh m«n häc, m«-®un; c) §ñ sè ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña Quy chÕ nμy vμ cã ®iÓm trung b×nh céng c¸c ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú ®¹t tõ 5,0 ®iÓm trë lªn. 2. Ng−êi häc nghÒ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn dù kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«- ®un ®−îc gi¶i quyÕt nh− sau: a) §èi víi ng−êi häc nghÒ cã sè thêi gian nghØ häc lý thuyÕt d−íi 30% thêi gian quy ®Þnh th× ph¶i tham gia häc bæ sung khèi l−îng häc tËp cßn thiÕu. b) §èi víi ng−êi häc nghÒ cã thêi gian kh«ng tham gia rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hμnh d−íi 15% thêi gian quy ®Þnh th× ph¶i tham gia rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hμnh bæ sung ®Çy ®ñ c¸c bμi tËp rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hμnh cña m«n häc, m«- ®un. Tr−ëng khoa, tr−ëng bé m«n bè trÝ gi¸o viªn phô ®¹o, kiÓm tra bæ sung ®Ó ng−êi häc nghÒ ®¸p øng ®−îc c¸c ®iÒu kiÖn trªn. 3. Ng−êi häc nghÒ kh«ng ®¸p øng ®−îc c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vμ kho¶n 2 cña §iÒu nμy ph¶i ®¨ng ký häc l¹i m«n häc, m«-®un ®ã trong c¸c kho¸ häc sau. §iÒu 11. KiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un 1. KiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un ®−îc thùc hiÖn cho tÊt c¶ c¸c m«n häc, m«-®un trong ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ. 2. KiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un ®−îc tæ chøc hai lÇn. a) LÇn kiÓm tra thø nhÊt ®−îc thùc hiÖn ®èi víi nh÷ng ng−êi häc nghÒ cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 10 cña Quy chÕ nμy; b) LÇn kiÓm tra thø hai dμnh cho ng−êi häc nghÒ cã ®iÓm kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un lÇn thø nhÊt d−íi 5,0 ®iÓm; ng−êi häc nghÒ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 10 cña Quy chÕ nμy sau khi ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn vμ ng−êi häc nghÒ cã ®ñ ®iÒu kiÖn dù kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un lÇn thø nhÊt nh−ng ch−a tham dù kiÓm tra. Thêi ®iÓm tæ chøc kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un lÇn hai c¸ch thêi ®iÓm kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un lÇn thø nhÊt tèi thiÓu lμ 2 tuÇn. §èi víi ng−êi häc nghÒ kh«ng tham dù kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un lÇn thø nhÊt, cã lý do chÝnh ®¸ng th× khi tham dù kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«- ®un lÇn thø hai cã kÕt qu¶ d−íi 5,0 ®iÓm ®−îc ®¨ng ký kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un bæ sung mét lÇn n÷a khi nhμ tr−êng cã tæ chøc kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un ®ã t¹i kú kiÓm tra kh¸c. §èi víi ng−êi häc nghÒ kh«ng tham dù kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un lÇn thø nhÊt, kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng th× chØ ®−îc phÐp kiÓm tra mét lÇn trong lÇn kiÓm tra thø hai. 3. KÕ ho¹ch kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un do phßng ®μo t¹o phèi hîp víi c¸c khoa, bé m«n x©y dùng trªn c¬ së kÕ ho¹ch ®μo t¹o cña kho¸ häc vμ ph¶i ®−îc th«ng b¸o cho ng−êi häc nghÒ biÕt khi b¾t ®Çu tæ chøc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh m«n häc, m«-®un ®ã. 4
 • 4. KiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un ®−îc thùc hiÖn theo mét hoÆc kÕt hîp hai h×nh thøc trong c¸c h×nh thøc sau: h×nh thøc kiÓm tra vÊn ®¸p cã thêi gian cho 1 thÝ sinh lμ 40 phót chuÈn bÞ vμ 20 phót tr¶ lêi; h×nh thøc kiÓm tra viÕt trong thêi gian tõ 60 - 120 phót; h×nh thøc kiÓm tra thùc hμnh bμi tËp kü n¨ng tæng hîp cã thêi gian thùc hiÖn tõ 4-8 giê. 5. §Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n vμ thang ®iÓm chÊm kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«- ®un do tr−ëng khoa hoÆc tr−ëng bé m«n tæ chøc biªn so¹n vμ phª duyÖt. 6. ViÖc chÊm bμi kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un do hai gi¸o viªn ®−îc tr−ëng khoa hoÆc tr−ëng bé m«n chØ ®Þnh thùc hiÖn. Quy tr×nh chÊm ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh trong néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp cña tr−êng. 7. Ng−êi häc nghÒ sau hai lÇn kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un mμ vÉn cã ®iÓm kiÓm tra d−íi 5,0 ®iÓm ph¶i häc l¹i m«n häc, m«-®un ®ã trong c¸c kho¸ häc sau. 8. §iÓm kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un ®−îc tÝnh hÖ sè 3 trong ®iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un. §iÒu 12 . §iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un. 1. §iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un cña ng−êi häc nghÒ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: n 2. ∑ §i §K + 3. § KT i=1 §TKM = 2n+3 Trong ®ã: - §TKM: §iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un - §i §K: §iÓm kiÓm tra ®Þnh kú m«n häc, m«-®un lÇn i - n: Sè lÇn kiÓm tra ®Þnh kú. - § KT : §iÓm kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un. §èi víi ng−êi häc nghÒ ph¶i dù kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un hai lÇn th× ®iÓm ®−îc tÝnh lμ ®iÓm cao nhÊt cña hai lÇn kiÓm tra. 2. §iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un ®−îc tÝnh trßn ®Õn mét ch÷ sè thËp ph©n. Môc 2 thi tèt nghiÖp vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp §iÒu 13. §iÒu kiÖn dù thi tèt nghiÖp Ng−êi häc nghÒ ®−îc dù thi tèt nghiÖp khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. Cã kÕt qu¶ häc tËp m«n häc, m«-®un ®¸p øng ®−îc ®iÒu kiÖn sau: - §iÓm tæng kÕt m«n chÝnh trÞ tõ 5,0 ®iÓm trë lªn ®èi víi ng−êi dù thi m«n chÝnh trÞ; 5
 • - §iÓm tæng kÕt c¸c m«n häc v¨n ho¸ tõ 5,0 ®iÓm trë lªn ®èi víi ng−êi dù thi c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng; - §iÓm tæng kÕt c¸c m«n häc, m«-®un ®μo t¹o nghÒ ®¹t tõ 5,0 ®iÓm trë lªn ®èi víi ng−êi dù thi kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ. 2. Kh«ng trong thêi gian ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù t¹i thêi ®iÓm tæ chøc thi. §iÒu 14. §èi t−îng dù thi tèt nghiÖp 1. §èi t−îng ®−îc dù thi tèt nghiÖp bao gåm: a) Ng−êi häc nghÒ cã ®ñ ®iÒu kiÖn dù thi tèt nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña Quy chÕ nμy; b) Ng−êi häc nghÒ c¸c kho¸ tr−íc cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc dù thi tèt nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña Quy chÕ nμy nh−ng ch−a tham dù thi hoÆc thi tr−ît tèt nghiÖp, cã ®¬n xin dù thi vμ ®−îc hiÖu tr−ëng quyÕt ®Þnh cho phÐp tham dù thi tèt nghiÖp theo c¸c néi dung ch−a thi tèt nghiÖp hoÆc thi tr−ît tèt nghiÖp; c) Ng−êi häc nghÒ c¸c kho¸ tr−íc kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc dù thi tèt nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña Quy chÕ nμy, ®· tham gia häc tËp vμ rÌn luyÖn hoμn thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn cßn thiÕu, cã ®¬n xin dù thi tèt nghiÖp vμ ®−îc hiÖu tr−ëng quyÕt ®Þnh cho phÐp tham dù thi tèt nghiÖp. 2. Danh s¸ch c¸c ®èi t−îng dù thi tèt nghiÖp ph¶i ®−îc hiÖu tr−ëng phª duyÖt vμ c«ng bè c«ng khai tr−íc ngμy b¾t ®Çu tiÕn hμnh thi tèt nghiÖp tèi thiÓu 15 ngμy. §iÒu 15. Héi ®ång thi tèt nghiÖp 1. Héi ®ång thi tèt nghiÖp do hiÖu tr−ëng ra quyÕt ®Þnh thμnh lËp, bao gåm: - Chñ tÞch héi ®ång lμ hiÖu tr−ëng hoÆc phã hiÖu tr−ëng phô tr¸ch ®μo t¹o; - Phã chñ tÞch héi ®ång lμ phã hiÖu tr−ëng phô tr¸ch ®μo t¹o hoÆc tr−ëng phßng ®μo t¹o; - Uû viªn th− ký lμ tr−ëng phßng hoÆc phã tr−ëng phßng ®μo t¹o; - C¸c uû viªn: gåm mét sè c¸n bé, gi¶ng viªn, gi¸o viªn cña tr−êng (cã thÓ mêi thªm ®¹i diÖn doanh nghiÖp cã tuyÓn dông ng−êi häc nghÒ tèt nghiÖp cña tr−êng). 2. Héi ®ång thi tèt nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm gióp hiÖu tr−ëng trong c¸c ho¹t ®éng tæ chøc thi tèt nghiÖp, gåm: a) Tæ chøc vμ l·nh ®¹o kú thi tèt nghiÖp theo ®óng Quy chÕ nμy, néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp cña nhμ tr−êng vμ kÕ ho¹ch ®· ®−îc hiÖu tr−ëng quyÕt ®Þnh; b) Tr×nh hiÖu tr−ëng ra quyÕt ®Þnh thμnh lËp c¸c ban gióp viÖc cho héi ®ång thi tèt nghiÖp, gåm: - Ban th− ký: do uû viªn th− ký héi ®ång lμm tr−ëng ban; 6
 • - Ban ®Ò thi: do chñ tÞch héi ®ång hoÆc phã chñ tÞch héi ®ång kiªm nhiÖm tr−ëng ban. Ban ®Ò thi gåm c¸c tiÓu ban; mçi m«n thi do mét tiÓu ban phô tr¸ch; mçi tiÓu ban cã sè l−îng kh«ng qu¸ ba ng−êi vμ do mét tr−ëng tiÓu ban phô tr¸ch; - Ban coi thi: do chñ tÞch héi ®ång hoÆc phã chñ tÞch héi ®ång kiªm nhiÖm tr−ëng ban; - Ban chÊm thi: do chñ tÞch héi ®ång hoÆc phã chñ tÞch héi ®ång kiªm nhiÖm tr−ëng ban. Ban chÊm thi gåm c¸c tiÓu ban; mçi tiÓu ban phô tr¸ch mét m«n thi tèt nghiÖp vμ do mét tr−ëng tiÓu ban phô tr¸ch. c) XÐt vμ th«ng qua danh s¸ch ®èi t−îng ®−îc dù thi tèt nghiÖp; danh s¸ch ®èi t−îng kh«ng ®−îc dù thi tèt nghiÖp, tr×nh hiÖu tr−ëng duyÖt vμ c«ng bè; d) B¶o ®¶m viÖc thùc hiÖn néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp; ®) XÐt kÕt qu¶ thi tèt nghiÖp vμ gi¶i quyÕt ®¬n khiÕu n¹i (nÕu cã). LËp danh s¸ch ng−êi häc nghÒ ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp vμ kh«ng ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp tr×nh hiÖu tr−ëng xem xÐt, ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn tèt nghiÖp; e) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do hiÖu tr−ëng giao. §iÒu 16. Tæ chøc thi tèt nghiÖp 1. Thi m«n chÝnh trÞ a) Thi m«n chÝnh trÞ ®−îc tæ chøc theo h×nh thøc thi viÕt tù luËn víi thêi gian 120 phót hoÆc thi tr¾c nghiÖm víi thêi gian 60 phót. b) KÕ ho¹ch thi m«n chÝnh trÞ do hiÖu tr−ëng quyÕt ®Þnh vμ ph¶i ®−îc th«ng b¸o cho ng−êi häc nghÒ biÕt tr−íc 15 ngμy tr−íc khi tiÕn hμnh tæ chøc thi. 2. Thi kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ a) Thi kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ gåm thi lý thuyÕt nghÒ vμ thi thùc hμnh nghÒ. - Thi lý thuyÕt nghÒ ®−îc tæ chøc theo h×nh thøc thi viÕt (tù luËn hoÆc tr¾c nghiÖm) víi thêi gian thi kh«ng qu¸ 180 phót hoÆc thi vÊn ®¸p víi thêi gian cho 1 thÝ sinh lμ 40 phót chuÈn bÞ vμ 20 phót tr¶ lêi. - Thi thùc hμnh nghÒ ®−îc tæ chøc theo h×nh thøc thùc hμnh bμi tËp kü n¨ng tæng hîp ®Ó hoμn thiÖn mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô. Thêi gian thi thùc hμnh cho mét ®Ò thi tõ 1 ®Õn 3 ngμy vμ kh«ng qu¸ 8 giê/ngμy. b) Thi kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ ®−îc tæ chøc sau khi kÕt thóc ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é cao ®¼ng, ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é trung cÊp. c) KÕ ho¹ch thi kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ do hiÖu tr−ëng quyÕt ®Þnh vμ ph¶i ®−îc th«ng b¸o cho ng−êi häc nghÒ biÕt tr−íc 30 ngμy tr−íc khi tiÕn hμnh tæ chøc thi. 3. Thi c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng ®èi víi ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é trung cÊp hÖ tuyÓn sinh trung häc c¬ së ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau : a) Thi c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé tr−ëng Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o vÒ thi tèt nghiÖp c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng ®èi víi hÖ trung cÊp chuyªn nghiÖp tuyÓn sinh trung häc c¬ së. 7
 • b) KÕ ho¹ch thi c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng do hiÖu tr−ëng quyÕt ®Þnh vμ ph¶i ®−îc th«ng b¸o cho ng−êi häc nghÒ biÕt tr−íc 15 ngμy tr−íc khi tiÕn hμnh tæ chøc thi. 4. C¸c bμi thi tèt nghiÖp cña ng−êi häc nghÒ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3 §iÒu nμy thùc hiÖn theo h×nh thøc thi viÕt ph¶i ®−îc räc ph¸ch tr−íc khi chÊm. Thi vÊn ®¸p vμ thi thùc hμnh ph¶i cã mÉu phiÕu chÊm thi thèng nhÊt phï hîp víi tõng h×nh thøc thi. HiÖu tr−ëng quy ®Þnh néi dung, h×nh thøc c¸c mÉu giÊy lμm bμi thi, phiÕu chÊm thi vμ c¸ch ®¸nh gi¸ vμo bμi thi, phiÕu chÊm thi cña tr−êng m×nh. §iÒu 17. ChÊm thi tèt nghiÖp 1. Mçi bμi thi tèt nghiÖp ph¶i ®−îc hai thμnh viªn ban chÊm thi tèt nghiÖp ph©n c«ng ®¸nh gi¸ vμ thèng nhÊt ®iÓm. NÕu hai thμnh viªn kh«ng thèng nhÊt ph¶i b¸o c¸o tr−ëng ban chÊm thi tèt nghiÖp xem xÐt quyÕt ®Þnh. 2. §iÓm chÊm thi tèt nghiÖp ph¶i ®−îc c«ng bè c«ng khai chËm nhÊt lμ 20 ngμy sau khi thi. §iÒu 18. C«ng nhËn tèt nghiÖp cho ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é trung cÊp 1. Ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é cao ®¼ng vμ tr×nh ®é trung cÊp hÖ tuyÓn sinh trung häc phæ th«ng sÏ ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp khi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn: a) KÕt qu¶ thi m«n chÝnh trÞ ®¹t tõ 5,0 ®iÓm trë lªn; b) KÕt qu¶ thi kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ cã ®iÓm thi lý thuyÕt nghÒ vμ ®iÓm thi thùc hμnh nghÒ ®Òu ®¹t tõ 5,0 ®iÓm trë lªn. 2. Ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é trung cÊp hÖ tuyÓn sinh trung häc c¬ së ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp khi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy ®ång thêi cã ®iÓm thi c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng ®¹t tõ 5,0 ®iÓm trë lªn. 3. Ng−êi häc nghÒ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng nhËn tèt nghiÖp ®−îc b¶o l−u kÕt qu¶ c¸c ®iÓm thi tèt nghiÖp ®· ®¹t yªu cÇu trong thêi gian 4 n¨m kÓ tõ ngμy c«ng bè kÕt qu¶ thi tèt nghiÖp cña lÇn thi ®ã ®Ó xÐt c«ng nhËn tèt nghiÖp. Tr−êng hîp ng−êi häc nghÒ kh«ng cã nhu cÇu tham dù kú thi tèt nghiÖp kho¸ sau sÏ ®−îc hiÖu tr−ëng cÊp giÊy chøng nhËn ®· hoμn thμnh kho¸ häc. 4. HiÖu tr−ëng ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn tèt nghiÖp, c«ng bè c«ng khai víi ng−êi häc nghÒ vμ b¸o c¸o danh s¸ch ng−êi häc nghÒ ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp vμ kh«ng ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp lªn c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp tr−êng (nÕu cã) vμ Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi n¬i tr−êng ®ãng chËm nhÊt lμ 30 ngμy sau khi kÕt thóc kú thi tèt nghiÖp. §iÒu 19. §iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp 1. §iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp ®−îc sö dông ®Ó xÕp lo¹i tèt nghiÖp vμ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: 3.§TB + 2.§TNTH + §TNLT §TN = 6 8
 • Trong ®ã: §TN: §iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp §TB: §iÓm trung b×nh chung toμn kho¸ häc ®−îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 cña §iÒu nμy. §TNTH: §iÓm thi thùc hμnh nghÒ §TNLT: §iÓm thi lý thuyÕt nghÒ 2. §iÓm trung b×nh chung toμn kho¸ häc ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: a) C«ng thøc tÝnh ®iÓm trung b×nh chung toμn kho¸ häc: n ∑ ai. §i TKM i=1 §TB = n ∑ a i. i=1 Trong ®ã: §TB: lμ ®iÓm trung b×nh chung toμn kho¸ häc ai: HÖ sè m«n häc, m«-®un ®μo t¹o nghÒ thø i ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: - §èi víi m«n häc lý thuyÕt th× lÊy sè giê häc lý thuyÕt cña m«n häc ®ã chia cho 15 vμ quy trßn vÒ sè nguyªn. - §èi víi m«-®un thùc hμnh th× lÊy sè giê thùc hμnh cña m«-®un ®ã chia cho 40 vμ quy trßn vÒ sè nguyªn. - §èi víi m«-®un tÝch hîp c¶ lý thuyÕt vμ thùc hμnh th× hÖ sè m«-®un lμ tæng cña th−¬ng hai phÐp chia tÝnh theo c¸ch tÝnh trªn.. §iTKM : §iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un ®μo t¹o nghÒ thø i. n: Sè l−îng c¸c m«n häc, m«-®un ®μo t¹o nghÒ. b) §iÓm trung b×nh chung ®−îc tÝnh ®Õn mét ch÷ sè thËp ph©n. c) §iÓm tæng kÕt c¸c m«n häc gi¸o dôc thÓ chÊt, gi¸o dôc quèc phßng, chÝnh trÞ, tin häc, ngo¹i ng÷ vμ c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng kh«ng tÝnh vμo ®iÓm trung b×nh chung toμn kho¸ häc. §èi víi c¸c nghÒ cã yªu cÇu sö dông tin häc, ngo¹i ng÷ trong ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp th× ®iÓm tæng kÕt m«n häc tin häc, ngo¹i ng÷ ®−îc tÝnh vμo ®iÓm trung b×nh chung toμn kho¸ häc. §iÒu 20. XÕp lo¹i tèt nghiÖp 1. ViÖc xÕp lo¹i tèt nghiÖp c¨n cø vμo ®iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp. 2. C¸c møc xÕp lo¹i tèt nghiÖp ®−îc quy ®Þnh nh− sau: a) Lo¹i xuÊt s¾c cã ®iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp tõ 9,0 ®Õn 10; b) Lo¹i giái cã ®iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp tõ 8,0 ®Õn d−íi 9,0; c) Lo¹i kh¸ cã ®iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp tõ 7,0 ®Õn d−íi 8,0; 9
 • d) Lo¹i trung b×nh kh¸ cã ®iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp tõ 6,0 ®Õn d−íi 7,0; ®) Lo¹i trung b×nh cã ®iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp tõ 5,0 ®Õn d−íi 6,0. 3. Møc xÕp lo¹i tèt nghiÖp ®−îc ghi vμo b»ng tèt nghiÖp vμ b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ häc tËp cña ng−êi häc nghÒ. Ch−¬ng III KiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp ®èi víi tr×nh ®é s¬ cÊp nghÒ §iÒu 21. KiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp 1. KiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp ®èi víi ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp hÖ chÝnh quy ®−îc thùc hiÖn nh− kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp ®èi víi tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, cao ®¼ng nghÒ ®−îc quy ®Þnh t¹i môc I, ch−¬ng II cña Quy chÕ nμy. 2. Ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ quy ®Þnh cô thÓ viÖc kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp cña ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp. §iÒu 22. KiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc 1. KiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc chØ thùc hiÖn ®èi víi ng−êi häc nghÒ ®¶m b¶o ®ñ hai ®iÒu kiÖn sau: a) C¸c ®iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un ph¶i ®¹t tõ 5,0 ®iÓm trë lªn; b) Kh«ng trong thêi gian ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù t¹i thêi ®iÓm tæ chøc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc. 2. KiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc thùc hiÖn theo h×nh thøc thùc hμnh bμi tËp kü n¨ng tæng hîp ®Ó hoμn thiÖn mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô. 3. Ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ quy ®Þnh viÖc ra ®Ò kiÓm tra, thêi gian vμ quy tr×nh chÊm bμi kiÓm tra ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c, c«ng b»ng trong viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn cña ng−êi häc nghÒ. 4. Héi ®ång kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc do ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ ra quyÕt ®Þnh thμnh lËp c¨n cø vμo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c¬ së m×nh. Héi ®ång kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc cã tr¸ch nhiÖm gióp ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ trong ho¹t ®éng kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc, gåm: a) Th«ng qua danh s¸ch ®èi t−îng ®−îc dù kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc; b) X©y dùng ®Ò, ®¸p ¸n vμ quy tr×nh chÊm bμi kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc; c) Tæ chøc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc, xö lý c¸c tr−êng hîp vi ph¹m néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp; d) ChÊm bμi kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc; ®) XÕp lo¹i tèt nghiÖp cho ng−êi häc nghÒ sau khi kÕt thóc kho¸ häc. 10
 • 5. Danh s¸ch ng−êi häc nghÒ ®−îc dù kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc ph¶i ®−îc th«ng b¸o c«ng khai tr−íc kú kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc 15 ngμy. §iÒu 23. C«ng nhËn tèt nghiÖp cho ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp 1. Ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp khi cã ®iÓm tæng kÕt kho¸ häc ®−îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 cña §iÒu nμy tõ 5,0 trë lªn. 2. §iÓm tæng kÕt kho¸ häc cña ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: n ∑ §i TKM + 2 §KTKT i=1 §TKKH = n+2 Trong ®ã: §TKKH: ®iÓm tæng kÕt kho¸ häc § i TKM: ®iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un thø i §KTKT: ®iÓm kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc n: sè l−îng c¸c m«n häc, m«-®un ®μo t¹o nghÒ 3. ViÖc xÕp lo¹i tèt nghiÖp cho ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp ®−îc c¨n cø vμo ®iÓm tæng kÕt kho¸ häc. C¸c møc xÕp lo¹i ®−îc x¸c ®Þnh t−¬ng tù nh− quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 20 cña Quy chÕ nμy. Møc xÕp lo¹i tèt nghiÖp ®−îc ghi vμo chøng chØ s¬ cÊp nghÒ vμ b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ häc tËp cña ng−êi häc nghÒ. 4 . Ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ c¨n cø b¸o c¸o cña héi ®ång kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn tèt nghiÖp, c«ng bè c«ng khai víi ng−êi häc nghÒ vμ b¸o c¸o kÕt qu¶ c«ng nhËn tèt nghiÖp lªn c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp c¬ së d¹y nghÒ (nÕu cã) vμ Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi n¬i c¬ së d¹y nghÒ ®ãng chËm nhÊt lμ 20 ngμy sau khi kÕt thóc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc. Ch−¬ng IV Thanh tra, kiÓm tra vμ xö lý vi ph¹m §iÒu 24. Thanh tra, kiÓm tra ho¹t ®éng thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp Thanh tra D¹y nghÒ, thanh tra Së Lao ®éng- Th−¬ng binh vμ X· héi c¸c ®Þa ph−¬ng vμ thanh tra c¸c Bé, ngμnh theo thÈm quyÒn tiÕn hμnh thanh tra ho¹t ®éng thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp cña c¸c c¬ së d¹y nghÒ §iÒu 25. Xö lý vi ph¹m ®èi víi ng−êi häc nghÒ, gi¸o viªn, c¸n bé vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp 1. Trong qu¸ tr×nh thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp nÕu ng−êi häc nghÒ vi ph¹m Quy chÕ nμy vμ Néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp cña c¬ së d¹y nghÒ, tuú theo møc ®é hμnh vi sÏ bÞ xö lý theo mét trong c¸c h×nh thøc sau: 11
 • a) KhiÓn tr¸ch, cho tiÕp tôc thi hoÆc kiÓm tra nh−ng trõ 25% ®iÓm bμi thi hoÆc bμi kiÓm tra; b) C¶nh c¸o, cho tiÕp tôc thi hoÆc kiÓm tra nh−ng trõ 50% ®iÓm bμi thi hoÆc bμi kiÓm tra; c) §×nh chØ thi hoÆc kiÓm tra vμ cho ®iÓm “0” cho bμi thi hoÆc bμi kiÓm tra ®ã; d) §×nh chØ buéc th«i häc hoÆc kh«ng c«ng nhËn tèt nghiÖp. 2. C¸n bé, gi¸o viªn vi ph¹m Quy chÕ nμy vμ néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp cña c¬ së d¹y nghÒ, tuú theo møc ®é hμnh vi sai ph¹m ph¶i ®−îc xö lý theo c¸c h×nh thøc kû luËt cña c¬ së d¹y nghÒ hoÆc bÞ truy tè tr−íc ph¸p luËt. 3. C¸c tr−êng hîp vi ph¹m ®Òu ph¶i lËp biªn b¶n vμ b¸o c¸o ng−êi cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh trong néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp xem xÐt, quyÕt ®Þnh. §iÒu 26. Xö lý khiÕu n¹i, tè c¸o trong thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp Ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi c¸c khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ viÖc kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp; thi tèt nghiÖp hoÆc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp trong thêi h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o. Bé tr−ëng NguyÔn ThÞ H»ng 12