Amulet channel

760 views

Published on

Amulet channel

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
760
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Amulet channel

 1. 1. สัมพันธกบวถชวตของชาวไทยมาแตอดตกาล ั ิ ีีิ ีขอมล เรื่องราว ตํานานอันเปนทั้งศาสตรและ  ูศิลปควรไดรับการศึกษาคนควาเผยแพรเพือ ่การอนุรักษสืบทอดภูมิปญญาและวิทยาคมอันทรงคุณคาอยางเปนระบบและตอเนื่องยังยืน ่
 2. 2. การสบสานและสงเสรมงานน้ีตองอาศยการ ื  ิ  ัสนับสนุนจากทุกฝายที่เกี่ยวของและนําสอสารมวลชนททนสมยมาใชอยางมประสทธภาพ ่ื ่ี ั ั   ี ิ ิอนจกเปนปจจยสงเสรมการศึกษาการอนรกษและ ั ั   ั  ิ ุัการสะสมใหมีความเปนมาตรฐานสมกับเปนมรดกทางวฒนธรรมอนทรงคณคา ั ั ุ 
 3. 3. ดังนั้นจึงสมควรนําสื่อโทรทัศนดาวเทียมเคเบิ้ลทีวและ IPTV (Internet Protocol Television) ีมาใชในการนี้เพือนําเสนอองคความรู ่เรองราวตานาน ขอมลขาวสาร ่ื ํ ู ในชองทางแหงสือโทรทัศนยคดิจิตอล ่ ุ
 4. 4. Content Concept : 5A1. Amulet :วัตถุมงคล พระเครื่อง พระบูชา พระเกจิเครื่องราง ของขลัง (ไทย จีน อินเดีย )
 5. 5. Content Concept : 5A2. Antique : โบราณวัตถุ ของเกา ของสะสม
 6. 6. Content Concept : 5A
 7. 7. Content Concept : 5A
 8. 8. Content Concept : 5A
 9. 9. สื่อในการแพรภาพและเสียง• 1. ระบบโทรทัศนดาวเทียม Thaicom 5 C Band• 2. IPTV ( Internet Protocol Television)• 3. เคเบิ้ลทีวีทองถิน  ่• 4. โทรศัพทมือถือ
 10. 10. ผูชมกลุมเปาหมาย• ผูสนใจพระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง ของขลัง• ผูศรัทธาพระคณาจารยทงในอดีตและปจจุบัน ั้• นักสะสมพระครื่อง พระบูชา เครืองราง ของขลัง ่• ผูสนใจศาสตรโบราณ พิธกรรม ความเชือ ี ่• ผูซื้อ ผูขายวัตถุมงคล โบราณวัตถุ ของสะสม • ผูชอบรายการแปลก มหัศจรรย ศิลปวัฒนธรรม
 11. 11. แหลงที่มาของรายได• องคกรทีจัดสรางและใหบูชาวัตถุมงคล ่• ศาสนสถานที่ตองการโฆษณาประชาสัมพันธ• ผูจําหนายวัตถุมงคล ของสะสม ทั้งใหมและเกา• ผูผลิตและจําหนายสินคาที่เนนกลุมสุภาพบุรุษ• ผูชมที่สั่งซื้อสินคาโดยตรงกับทางสถานี• เปอรเซ็นตจากการจําหนาย ประมูล รับจอง
 12. 12. รายการ Amulet Channel• 1. พระเครืองเมืองไทย (พระเครืองยอดนิยม รายการสด + เทป) ่ ่• 2. เปดโลกพระเครือง ( รายการสด โดย อุ กรุงสยาม ) ่• 3. Siam Amulet ( รายการสด โดยทีมงาน นิตยสารสยามอมูเล็ต)• 4.ของดีแดนมังกร (วัตถุมงคล พิธกรรม สายจีน ) ี• 5. สวัสด.ี ..นมัสเต ( ศาสนคดี พิธกรรม วัตถุมงคลสายอินเดีย ี พราหมณ ฮินดู ทัวรชมพูทวีป บอลลีวด ยาตราบูชาเทพ ) ู
 13. 13. รายการ Amulet Channel6. พระเกจิอาจารย (ประวัติและวัตถุมงคลพระเกจิอาจารย )7. ใหม...มาแรง (วัตถุมงคลสรางใหม รับจองพระใหม )8. ของดีตองมีไว (วัตถุมงคล เกา ใหมทนาเก็บสะสม ) ่ี 9. ตลาดพระอมูเล็ตแชนแนล (ตลาดซื้อขายของสมาชิก ผูชม )10. เยี่ยม...รานพระเครือง (แนะนํารานพระเครืองมาตรฐาน ) ่ ่11. ฮอตไลนพระเครื่องของขลัง ( ตอบคําถาม รายการสด )
 14. 14. รายการ Amulet Channel• 12. สัก เสก เลขยันต (เรื่องราวในแวดวงสักยันต***สด+เทป )• 13. เครื่องรางของขลังในสุวรรณภูมิ (เสวนาที่สยามมิวเซียม)• 14. ฮวงจุย ( ศาสตรวาดวยฮวงจุย รายการสด ) • 15. นานาพยากรณ ( ดวงไทย รายการสด )• 16.ดวงจีน ( ดวงจีน รายการสด )• 17.รูทันดวง ( ดวงประยุกตไทย+จีน รายการสด )
 15. 15. รายการ Amulet Channel• 18. เสริมดวง เสริมดี เปนศรีแกตน ( การเสริมสิรมงคล ) ิ• 19. พระเครื่อง ของขลัง ขมังเวทย (สารคดี+ สัมภาษณ )• 20. พระดีสภาค ( สายเหนือ สายใต สายอีสาน สายตะวันออก ) ่ี• 21. แอนทีค วีคเอ็น (โบราณวัตถุ ของเกา ของสะสม )• 22. แขวนพระอะไรใหโฉลก ( รายการสด )• 23. คนเกาเลาตํานาน ( ศาสตรโบราณ คติชน ตํานาน )
 16. 16. รายการ Amulet Channel• 24. วดไทยมรดกธรรม( สารคดทวรวดไทย ) ั ี ั ั• 25. มนตขลงหนงไทย ( สกฟตานานหนงไทยและฉายหนงไทยในอดตใหชม )  ั ั ู ํ ั ั ี • 26. เสนทางสายธรรม (สงเสรมพระพทธศาสนา การเจรญจตภาวนา )   ิ ุ ิ ิ• 27. ทะลุมิติ ( เรื่องแปลก มหัศจรรย นาสนใจ )• 28. Auction Amulet Channel LIVE ( ประมล วัดใจ รายการสด ) ู• 29. คูบานคูเมือง (สารคดศลปวฒนธรรม การทองเทยวเชิงวัฒนธรรม ) ี ิ ั  ่ี• 30. Amulet News : (สกฟงานประกวดพระ พุทธาภเิ ษก วงการพระเครอง ) ู ่ื• 31. ACF: Amulet Channel Fan Club กจกรรมพเิ ศษเพอผชมและสมาชก ิ ่ื ู ิ ลด แลก แจก แถม
 17. 17. Amulet Channel 34/16-17 วชิรธรรมสาธิต 8 ถนนสุขุมวิท 101/1 บางนา กรุงเทพฯ 10260โทร 02-399-2000 โทรสาร 02-399-2001 www.amuletchannel.com

×