Závěrečný úkol KPI

216 views
171 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
216
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. 1. Argumentace:Téma své práce „Multikulturalita ve vzdělávacích institucích a u pedagogů“ jsem zvolilazcela účelově. Je úzce spojeno i s problematikou inkluzivního vzdělávání, jež je řešeno takév rámci vzdělávacích institucí připravujících budoucí pedagogické pracovníky. Tito se budoučím dál více setkávat s cizinci či jinými etnickými skupinami v rámci své praxe. Na tento faktby tedy měli být intenzivně připraveni a umět s ním nakládat. Ve stručnosti zde shrnuzákladní fakta a představím východiska a principy, v jejichž rámci by měla býtmultikulturalita uplatňována. Tímto je i definován název mého textu.Klíčová slova:Multikulturalita, multikulturní výchova, integrace, inkluzivní vzdělávání.Anotace:Text seznamuje čtenáře s nutností, možnostmi a realizací zavádění multikulturní výchovy dovzdělávání. Jejím cílem je práce s žáky takovou formou, aby pochopili kulturní odlišnostijiných etnických případně rasových či náboženských skupin a uměli s nimi pracovat. Samotnárealizace multikulturní výchovy s sebou nese další stránku věci, a tou je vzdělávání pedagogů,jejich rozvoj a práce s tématem interkulturního vzdělávání.
  2. 2. Multikulturalita ve vzdělávacích institucích a u pedagogů Koncem 90. let došlo k podstatnému zvýšení zájmu o problematiku multikulturality,inkluzivního vzdělávání a problematiku integrace ve vzdělávacích institucích. Samotné témamultikulturality je pak řešeno v rámci multikulturní výchovy (dále MV). Průcha ji definujetakto: „Edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi z různých etnik, národů, rasovýcha náboženských skupin žít spolu, vzájemně se respektovat a spolupracovat.“1 Principem fungování multikulturalismu ve vzdělávacích institucích je podporastudentů a žáků ke zjišťování informací z dané oblasti, umožnění bezpečného prostoru protvorbu vlastního názoru na dané téma. Domnívám se, že problematika rasových předsudků vespolečnosti není dána primárně rasistickou výchovou, ale spíše pramení z nepochopení jinýchkultur a etnických skupin, jejich historie a zásadně pak z nedostatečné informovanosti. Jelikožje pedagogická veřejnost prioritně konfrontována s otázkami inkluzivního a integračníhovzdělávání, je nezbytné zachovat několik základních principů. Průcha2 definuje tyto: Je nezbytné učitele teoreticky vybavit znalostmi rasové a etnické problematiky a seznámitse základy MV, předpokladem by měly být didaktické schopnosti, díky nimž by mohla býtrealizována a pochopení pro specifika studentů jiných etnických skupin a dovednost jednat is jejich rodiči. Průcha uvádí i nutnost zavést multikulturalitu jako povinnou součástvzdělávání a to na všech vzdělávacích stupních a současně zjišťovat dopady na pedagogy. Jak uvádí web inkluzivníškola.cz3, práce s třídním kolektivem, kde je žák-cizinec, s sebounese určitá specifika. Je nezbytné minimalizovat problematické situace v interakci mezi tímtožákem a učitelem, stejně tak i mezi žáky navzájem. Průcha uvádí průzkum zaměřený na problematiku etnického vědomí u českých žáků4 adokladuje, že u studentů na ZŠ, tzn. do 15ti let věku, bylo zjištěno, že většina z nich sek těmto otázkám vyjadřovala kladně a jen nízký počet respondentů byl odmítavý. Naprotitomu u žáků SŠ ve věkovém rozmezí od 15ti do 19ti let již dochází k setkávání s cizinci či1 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2006. 263 s. Prvnípomoc pro pedagogy; 4. ISBN 80-7254-866-2.2 Tamtéž3 Inkluzivní škola: Informační portál zaměřený na začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.[online]. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.inkluzivniskola.cz/4 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2006. 263 s. Prvnípomoc pro pedagogy; 4. ISBN 80-7254-866-2.
  3. 3. jinými etnickými skupinami a respondenti vycházející z vlastních zkušeností, navrhovalizavádění integračních opatření bez prvků pozitivní diskriminace. Výše uvedené tedy potvrzuje, že studenti a žáci základních a středních škol nejsou a priorirasisticky zaměření, ale jejich pohled na odlišné skupiny, s nimiž se setkávají, utváří mimojiných i školní prostředí a pedagog. Při aplikaci MV je třeba dodržet několik kroků pro její úspěšnou realizaci. Díky nimby měl být pedagog schopen zvolit jak správné prostředí a téma, tak i metodu. Počáteční fázíje pedagogův pohled na MV. Může být totiž do její aplikace tlačen vzdělávacími kurikuly.Prioritně je nutné si vlastní nechuť uvědomit a následně s ní začít pracovat. Dalším krokem bymělo být výběr konkrétních témat a metod výuky. Vzhledem k tomu, že v současnostineexistuje jednotné dogma pro výuku MV, je třeba vycházet z vlastních sympatií k tématu.Třetím krokem je vlastní zpracování jednotlivých témat prostřednictvím formulovánípedagogických cílů. V návaznosti na zformulovaný konkrétní cíl je třeba správně zvolit ivhodnou metodu, kterou v daném kolektivu může pedagog užít. V dnešní době lze předpokládat, že ředitelé školních institucí a pedagogická veřejnostk problematice interkulturního vzdělávání přistupují s velkou zodpovědností a snahou o jejíkvalitní aplikaci do učebních plánů. Přesto je nezbytné problematiku dále studovat a hledatnové principy, které usnadní žákům z jiného kulturního prostředí snazší zapojení do hlavníhovzdělávacího proudu. Danou problematikou se zabývá mimo jiné i metoda TAR (TeacherAction Research). Jejím cílem je zapojení pedagogů do hodnocení a zdokonalování jejichvlastní praxe, pomáhá k přehodnocování výukových metod a implementaci změnv pedagogickém prostředí.5 Jedná se pak především o netradiční a skupinově založenou formuhodnocení pedagogických aktivit, jež je prováděna pedagogy samotnými se zaměřením nazdokonalení vyučovacího procesu ale i společenských a vnějších faktorů, jež kvalitu aefektivitu vyučování ovlivňují. Principem je snaha o zlepšení a změnu v rámcipřehodnocování a sebereflexe. Následující mapa demonstruje cyklické fáze TAR, vysvětleníprocesu prostřednictvím otázek zaměřených na ekvitu a interkulturní vzdělávání.5 Průvodce INTER: Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách [online]. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/aliance-civilizaci/INTERPRUVODCEFINAL.pdf
  4. 4. Identifikace problému – hodnocení – doporučení – aplikace – reflexe – zvažování nových otázek Z výše uvedeného vyplývá, že okruhů, jimiž je možné se v rámci multikulturality ainkluzivního vzdělávání zabývat, je bezpočet. Prioritou však vždy musí být nejen jejízavedení ve školách, jak ukládá Rámcový vzdělávací program6, ale jeho realizaceprostřednictvím zkušené a sebereflektivní pedagogické veřejnosti.6 Metodický portál: Inspirace a zkušenosti učitelů [online]. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z:http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-s
  5. 5. Seznam použitých zdrojů:1. ČEPOVÁ, Miroslava. Knihovna Muzea romské kultury jako informační, kulturní avzdělávací centrum. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav České literaturya knihovnictví, 2008. 174 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jana Horváthová.2. PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Vyd. 1. Praha:Triton, 2006. 263 s. První pomoc pro pedagogy; 4. ISBN 80-7254-866-2.3. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů I, Red. B.Gracová, R. Psík. Předmluva B. Gracová. Ostrava: Repronis, 1999. 179 s. ISBN 80-7042-558-2.Elektronické zdroje:1. Doporučené očekávané výstupy: Metodická podpora pro výuku průřezových témat vgymnáziích [online]. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenskézařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011[cit. 2013-01-06].ISBN 978-80-87000-77-9. Dostupné z: www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/11/GYMmultikulturni.pdf2. Inkluzivní škola: Informační portál zaměřený na začleňování žáků cizinců do českéhovzdělávacího systému. [online]. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.inkluzivniskola.cz/3. Metodický portál: Inspirace a zkušenosti učitelů [online]. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z:http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-s4. Multi-kulti: Výukové programy přibližující žákům a studentům 7 minorit žijících naúzemí ČR (Romové, Ukrajinci, Rusové, obyvatelé Zakavkazska, Vietnamci, Číňané aMongolové). [online]. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.multi-kulti.cz/multikulturni-vychova.html5. PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova; problémy spojené s její realizací. Metodickýportál: Články [online]. 02. 09. 2004, [cit. 2013-01-06]. Dostupný z WWW:<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/32/MULTIKULTURNI-VYCHOVA-PROBLEMY-SPOJENE-S-JEJI-REALIZACI.html>. ISSN 1802-4785.
  6. 6. 6. Průvodce INTER: Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání veškolách [online]. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/aliance-civilizaci/INTERPRUVODCEFINAL.pdf7. TYKVARTOVÁ, Oľga. Interkulturní výchova a její využití ve volném čase dětí amládeže [online]. České Budějovice, 2007 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z:http://theses.cz/id/yhn9f1/downloadPraceContent_adipIdno_9372. Diplomová práce.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Vedoucí práce PaedDr. Petr Bauman.Argumentace zdrojů:Odborný článek:PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova; problémy spojené s její realizací. Metodický portál:Články [online]. 02. 09. 2004, [cit. 2013-01-06]. Dostupný z WWW:<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/32/MULTIKULTURNI-VYCHOVA-PROBLEMY-SPOJENE-S-JEJI-REALIZACI.html>. ISSN 1802-4785. - Zdroj je vzhledem ke svému obsahu zcela relevantní, slouží jako prostor pro sdílení informací a zkušeností pedagogů. - Autor je zakladatelem České asociace pedagogického výzkumu, působí v mezinárodních vědeckých organizacích a redakčních radách odborných časopisů. Přední odborník v oblasti pedagogické teorie a výzkumu, pracuje jako nezávislý expert a konzultant, přednáší na našich i zahraničních univerzitách. - Článek se přímo zabývá aplikací multikulturní výchovy a důrazem na nutnost vzdělávání pedagogických pracovníků. - Stručně a jasně shrnuje základní oblasti multikulturního vzdělávání a vzdělávání pedagogů v této oblasti. - Současně pak odkazuje na další literaturu vhodnou k tématu.Odborná monografie:PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Vyd. 1. Praha: Triton,2006. 263 s. První pomoc pro pedagogy; 4. ISBN 80-7254-866-2.
  7. 7. - Kniha poskytuje poznatky, na kterých stojí a o něž se opírá multikulturní výchova. - Autor shrnuje a představuje praxi a teorii, uvádí příklady dobré praxe a výzkumy jak z Česka, tak ze zahraničí. - Kniha může sloužit nejen pedagogické, ale i laické veřejnosti, neboť je psána srozumitelnou a čtivou formou. - Text je doprovázen četným ilustračním materiálem, který jej obohacuje a výborně doplňuje. - Autor je zakladatelem České asociace pedagogického výzkumu, působí v mezinárodních vědeckých organizacích a redakčních radách odborných časopisů. Přední odborník v oblasti pedagogické teorie a výzkumu, pracuje jako nezávislý expert a konzultant, přednáší na našich i zahraničních univerzitách.Webová stránka:Inkluzivní škola: Informační portál zaměřený na začleňování žáků cizinců do českéhovzdělávacího systému. [online]. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.inkluzivniskola.cz/ - Webová stránka se přímo zabývá problematikou inkluzivního vzdělávání a multikulturní výchovou. - Poskytuje podrobné návody, jak se v rámci dané problematiky chovat, jaké metody volit a jak postupovat při aplikaci modelu inkluzivního vzdělávání. - Tento zdroj poskytuje množství kvalitních odkazů a dostatek studijních materiálů k tématu. - Cílem webové stránky je seznámit zejména pedagogy, ale i sociální pracovníky a další pracovníky interkulturního vzdělávání s co nejširším pohledem na danou problematiku a tím jim pomoci lépe začleňovat tyto žáky do výuky, kolektivu i do společnosti. - Poskytuje jak obecné, tak odborné informace k problematice, které předkládá srozumitelnou a přehlednou formou.

×