Creative Commons และแนวคิดลิขสิทธิ์

 • 1,832 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,832
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
21
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • 2.
  • กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองอะไรบ้าง
  • มีลิขสิทธิ์แล้วทำไมต้องมี Creative Commons
  • Creative Commons ขัดแย้งต่อหลักการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือไม่อย่างไร
  • Creative Commons สนับสนุนหลักการคุ้มครองลิขสิทธิหรือไม่อย่างไร
  • กระแส Creative Commons ต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
 • 3.
  • กฎหมายลิขสิทธิ์ คุ้มครองงานอะไรบ้าง ( มาตรา 6 )
  งานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ … มาตรา 6 วรรคสอง , มาตรา 7 Neighboring Right ( สิทธิข้างเคียง )
  • สิทธิของนักแสดง
  • สิทธิของผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง
  • สิทธิขององค์การแพร่เสียงแพร่ภาพ
  • วรรณกรรม ( โปรแกรมคอมพิวเตอร์ )
  • นาฏกรรม
  • ศิลปกรรม
  • ดนตรีกรรม
  Copyright ( ลิขสิทธิ์ )
 • 4.
  • ผู้สร้างสรรค์ เป็นเจ้าของลิขสิทธิในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น ตามกฎหมาย
  • ผู้สร้างสรรค์ มีลิขสิทธิเหนืองานนั้นทันที โดยไม่ต้องจดทะเบียน
  • และเมื่อเป็นเจ้าของลิขสิทธิ
  • ผู้สร้างสรรค์ จึงมีสิทธิแต่ผู้เดียวเหนืองานนั้นตามที่กฎหมายบัญญัติ
  มาตรา 15 มาตรา 17 โอนลิขสิทธิ์ มาตรา 18 - ธรรมสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ( มาตรา 8 ) ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น
 • 5.
  • ผู้สร้างสรรค์ เป็นเจ้าของลิขสิทธิในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น ตามกฎหมาย
  • ผู้สร้างสรรค์ มีลิขสิทธิเหนืองานนั้นทันที โดยไม่ต้องจดทะเบียน
  • และเมื่อเป็นเจ้าของลิขสิทธิ
  • ผู้สร้างสรรค์ จึงมีสิทธิแต่ผู้เดียวเหนืองานนั้นตามที่กฎหมายบัญญัติ
  ( มาตรา 8 ) ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น มาตรา 15 (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน (3) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศน วัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง (4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น (5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม ( 1) (2) หรือ ( 3) โดยจะกำหนด เงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการ จำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้
 • 6.
  • ผู้สร้างสรรค์ เป็นเจ้าของลิขสิทธิในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น ตามกฎหมาย
  • ผู้สร้างสรรค์ มีลิขสิทธิเหนืองานนั้นทันที โดยไม่ต้องจดทะเบียน
  • และเมื่อเป็นเจ้าของลิขสิทธิ
  • ผู้สร้างสรรค์ จึงมีสิทธิแต่ผู้เดียวเหนืองานนั้นตามที่กฎหมายบัญญัติ
  ( มาตรา 8 ) ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น มาตรา 17- โอนลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์นั้นย่อมโอนให้แก่กันได้ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่ บุคคลอื่นได้ และจะโอนให้โดยมีกำหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครอง ลิขสิทธิ์ก็ได้ การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซึ่งมิใช่ทางมรดกต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน ถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน ให้ถือว่าเป็นการโอนมีกำหนดระยะเวลาสิบปี
 • 7.
  • ผู้สร้างสรรค์ เป็นเจ้าของลิขสิทธิในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น ตามกฎหมาย
  • ผู้สร้างสรรค์ มีลิขสิทธิเหนืองานนั้นทันที โดยไม่ต้องจดทะเบียน
  • และเมื่อเป็นเจ้าของลิขสิทธิ
  • ผู้สร้างสรรค์ จึงมีสิทธิแต่ผู้เดียวเหนืองานนั้นตามที่กฎหมายบัญญัติ
  ( มาตรา 8 ) ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น มาตรา 18 - ธรรมสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิ ที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าว และมีสิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอน ลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือทำโดยประการอื่นใดแก่งานนั้นจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ และเมื่อผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายทายาทของผู้สร้างสรรค์มีสิทธิที่จะฟ้องร้องบังคับ ตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
 • 8.
  • อย่างไรจึงจะถือเป็นการละเมิด ? ( มาตรา 27 )
  • การละเมิด คือการกระทำต่อ “งานอันมีลิขสิทธิ์” ดังต่อไปนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 15(5)
  งานอันมีลิขสิทธิ์ (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียง (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน (3) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าว งานแพร่เสียง แพร่ภาพ (1) จัดทำโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่ เสียงแพร่ภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (2) แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ำ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (3) จัดให้ประชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นในทางการค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน (3) ให้เช่าต้นฉบับหรือ สำเนางานดังกล่าว
 • 9.
  • หลัก ( มาตรา 32 วรรคหนึ่ง )
  • กระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดย
   • ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ
   • ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
  • หลัก ( มาตรา 32 วรรคหนึ่ง )
  • กระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดย
   • ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ
   • ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
 • 10.
  • หลัก ( มาตรา 32 วรรคหนึ่ง )
  • กระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดย
   • ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ
   • ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
  • หลัก ( มาตรา 32 วรรคหนึ่ง )
  • กระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดย
   • ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ
   • ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
  • มาตรา 33 การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์
  • โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง
  • หลัก ( มาตรา 32 วรรคหนึ่ง )
  • กระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดย
   • ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ
   • ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
  ข้อยกเว้นอื่นๆ
 • 11.
  • หลัก ( มาตรา 32 วรรคหนึ่ง )
  • กระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดย
   • ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ
   • ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
  • หลัก ( มาตรา 32 วรรคหนึ่ง )
  • กระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดย
   • ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ
   • ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
  ข้อยกเว้นอื่นๆ
 • 12.
  • มีลักษณะเป็น Non-Exclusive © Agreement
  • ผู้อนุญาตสามารถอนุญาตให้หลายคน
  • ไม่ตัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีต่องานสร้างสรรค์ของตนเอง
  คือแบบของสัญญาอนุญาต ที่ผู้อนุญาต อนุญาตให้บุคคลอื่นนำงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
  • โดยไม่เก็บค่าใช้สิทธิ์
  • ตลอดอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์
  ทั้งนี้ ภายใต้ “เงื่อนไข” ที่กำหนดของสัญญา ผู้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาตของ ไม่มีลิขสิทธิ์เหนืองานที่ตนได้รับอนุญาตให้ใช้ และไม่สามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ในงานนั้นต่อได้
 • 13. สัญญาอนุญาตของ จัดทำขึ้นบนพื้นฐานหลักการของ 4 เงื่อนไขหลัก BY - แสดงที่มา SA - อนุญาตแบบเดียวกัน NC - ไม่ใช้เพื่อการค้า ND - ไม่ดัดแปลง
 • 14.
  • BY = แสดงที่มา
  • BY-NC = แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า
  • BY-NC-ND = แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ห้ามดัดแปลง
  • BY-NC-SA = แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - อนุญาตแบบเดียวกัน
  • BY-ND = แสดงที่มา - ห้ามดัดแปลง
  • BY-SA = แสดงที่มา - อนุญาตแบบเดียวกัน
 • 15.
  • ตัวอย่างเช่น BY-ND = แสดงที่มา - ห้ามดัดแปลง
  • ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ภายใต้สัญญารูปแบบนี้
  • สามารถ ...
  • มีเสรีภาพที่จะแจกจ่าย = การจัดให้มีงานต้นฉบับหรือสำเนาของงาน ไม่ว่าในรูปแบบใด ให้ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์อื่นใด
  • ภายใต้เงื่อนไข ...
  • ต้องแสดงที่มาของงาน
  • ห้ามดัดแปลงงาน
 • 16.
  • ขัดแย้ง ?
  • สนับสนุน ?
  • กระแส Creative Commons ต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย