เรียนรู้และเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ที่มา http://www.skr.ac.th/~jiraphinya/photoshop.html

29,684 views

Published on

เรียนรู้และเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3

ที่มา http://www.skr.ac.th/~jiraphinya/photoshop.html

เรียนรู้และเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ที่มา http://www.skr.ac.th/~jiraphinya/photoshop.html

 1. 1. F F 1 F F F Adobe Photoshop CS3Photoshop F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F (plug-in) F F F F F F F F F F Photoshop F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF - - F F F F F F F F F F F F F F F F F 3 F F F F F F Photoshop F F F F F F ( F ImageReady CS3 F F F Photoshop CS3 image ready F Photoshop CS3 F F Windows F Animations ) F F F F (Slice), F F F F F (image map).
 2. 2. 2 F (animation) F F (rollover) Photoshop Photoshop Adobe ( - - ) F F FF F F F PostScript FPDF (Portable Document Format) F F F F Photoshop F F F F F F F F Illustrator, PageMaker Acrobat Adobe F Photoshop F 1990 F F F2,2.5, 3, 4, 5, 5.5 6 ,7 ,CS2 F F CS3 F ImageReady ( F Photoshop F F F F F F F F F ) F ImageReady 1.0 F F F 2.0 F Photoshop 5.5 , ImageReady 3.0 FPhotoshop 6.0 F ImageReady F F CS3 F F Photoshop CS3 Photoshop CS3 Photoshop F F F F F F F F CS F F CS3 F F F F F F F F F Creative Suit Macro Media F F Photoshop F F FF F F F F F Adobe Creative Suit F CSPhotoshop CS3 F Creative Suit F Photoshop F F F F
 3. 3. 3 F F F F F F F F F F F F F F Photoshop F F Photoshop F 8 F Photoshop CS F CS2 CS3 F F F F F Photoshop CS3 F Adobe PhotoShop F Web F F F F F F F F F F F F F F F PhotoShop, Photo Impact, PaintShop F PhotoShop F F F F F F F F F F F FF F F F F PhotoShop F (Desktop Publishing) F Web Design PhotoShop F F F F F (Resolution) F F 72 dpi F F F PhotoShop F F F F
 4. 4. 4 F F Resolution 72 dpi F F F Adobe Photoshop CS3 F F Adobe Photoshop CS3 F F1. F Start2. F Programs F F Adobe master collection CS3 Adobe Photoshop CS3 F F Adobe Photoshop CS3 F
 5. 5. 5F F Adobe Photoshop CS3 Splash screen CS3 Adobe Photoshop CS3
 6. 6. 6 F F Photoshop CS3 F F F F F F F F F F F F F F FPhotoshop CS3 Photoshop CS3Photoshop CS3 F F F A B E C DA = M en u B a r F Photoshop CS3 F 9 FF F FB = Option Bar F F F (Tool) F ToolboxC = Toolbox F F F F F
 7. 7. 7D = Active Image Area F F F F F FE = Palette F F F F F F F F F F , Layer Channel (History) F F Palette F Tab F F F F F Menu Bar ( ) Menu Bar F F F Menu Bar Photoshop CS3 F Photoshop CS3 Menu Bar F 9 F F1. File F F F FF F F 2. Edit F F F F Layer F F F Layer
 8. 8. 8 3. Image F F F F ( Layer ) F F Layer F4. Layer F F F Layer F F Layer F F F Layer 5. Select F F F F F F6. Filter F F Filter F 7. Analysis F F ( CS3 F Extended)
 9. 9. 9 8. View F F F F Gird Snap F9. Window F F F F Palette F 10. Help F F F F F F
 10. 10. 10 F F Menu BarF F F F F F ( ) F F F F Tool Box ( F ) F Tool Box F FF Photoshop CS3 Tool Box F F FF Tool Box F F F F F F F F F Tool Box F F F F F FF F F F F F Brush Tool F F Pencil Tool F F F F F F F F F F F F F F F
 11. 11. 11 F F F F F F F FTool Box F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
 12. 12. 12 Option Bar Option Bar F F F FOption Bar F F F Tool box F Option F F , , F F Option Bar FF F F F F F F F F Option Bar F F F F F F F F F F F F Option Bar F Window Options F F F Window Options ( F Option Bar) F F Tool F F option F F F F F F option FF F Reset Tool F option F F F F Reset All Tools F option F F F Option Bar
 13. 13. 13 F (Palette) F Window F F F F Color F Layers F FF F F F F F F / F F F F F F F F F
 14. 14. 14 F / F F F F F F F F F // F - Window >> ( F Window >> Layers Layers ) - F
 15. 15. 15 F / F F F/ - F F - /
 16. 16. 16/ / F - F - F - F F F F
 17. 17. 17F F F F F F (size box)F ( F size box F F) F F F F F
 18. 18. 18 F F F F F F F F F F F F - F F F - F FF F F F F F F F ( F F F ) F F F F F
 19. 19. 19 F F F FF F F
 20. 20. 20F FF F F F F F /
 21. 21. 21 F F F Workspace Workspace F F F F F F F FWindows Workspace Workspace Reset Palette Locations F F F 1. F F F Workspace
 22. 22. 22 2. F FF F F F F FF Workspace F F F F F

×