สรุป การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์สากล

63,924 views
63,206 views

Published on

9 Comments
20 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
63,924
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
905
Actions
Shares
0
Downloads
746
Comments
9
Likes
20
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุป การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์สากล

 1. 1. การแบ่ งยุคทางประวัตศาสตร์ สากล ิ 1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2. สมัยประวัติศาสตร์
 2. 2. 1. สมัยก่ อนประวัติศาสตร์ 1.1 ยุคหินเก่ า 1,700,000 – 10,000 ปี ก่ อนปัจจุบัน ภาพเขียนที่ถา Niaux ประเทศฝรั่งเศส ้อยู่ในถา เครื่องมือทาจากหิน รู้ จักใช้ ไฟ ้
 3. 3. มนุษย์ สมัยหินกาลังใช้เครื่องมือหินกะเทาะแบบ เครื่องมือสั บตัด
 4. 4. 1.2 ยุคหินกลาง 10,000 – 5,000 ปี ก่ อนปัจจุบน ั ออกจากถา ใช้ ธนู รู้จกเลียงสั ตว์ ทาการเกษตรแบบง่ าย ้ ั ้
 5. 5. 1.3 ยุคหินใหม่ 5,000 – 2,000 ปี ก่ อนปัจจุบัน ขวานหินขัด พร้ อมด้ ามไม้ เครื่ องปั นดินเผายุคหินใหม่ พบในประเทศจีน ้ มนุษย์เริ่มรู้จกทาการเกษตรอย่างเป็ นระบบ สามารถเพาะปลูกพืชและ ัเก็บไว้ เป็ นอาหาร รู้จกทอผ้ าและทาเครื่ องปั นดินเผา ั ้
 6. 6. 2 ยุคโลหะ แบ่ งออกเป็ น 2 ยุค1. ยุคสาริด 3,500 – 2,500 ปี หลักฐานทีปรากฏ เครื่องมือ ่ เครื่องใช้ ทาด้ วยสาริด ( ทองแดง + ดีบุก ) หม้ อสามขา2 . ยุคเหล็ก 2,500 – 1,500 ปี หลักฐานทีปรากฏ เครื่องมือ เครื่องใช้ ทา ่ ด้ วยเหล็ก รู้จกการติดต่ อค้ าขาย ั
 7. 7. 2. สมัยประวัติศาสตร์ 1. ชาวสุ เมเรียน อักษรรู ปลิ่ม” หรื อ “อักษรคูนิฟอร์ ม
 8. 8. อารายธรรมเมโสโปเตเมีย สวนลอยกรุงบาบิโลน
 9. 9. อารายธรรมอียปต์ ิ อักษรเฮียโรกลิฟฟิ กส์ เปรี ยบเทียบกับ อักษรภาษาอังกฤษในปั จจุบัน))
 10. 10. อารายธรรมกรีก พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ มหาราช
 11. 11. วิธีการทางประวัตศาสตร์ ิ (Historical Method)การรวบรวม พิจารณาไตร่ ตรองวิเคราะห์ และตีความจากหลักฐานแล้วนามาเปรียบเทียบอย่ างเป็ นระบบ
 12. 12. 12 ความสาคัญของวิธีการ ทางประวัตศาสตร์ ิ ใช้เป็ นแนวทางสาหรับผูศึกษาประวัตศาสตร์หรือ ้ ิฝึ กฝนทางประวัตศาสตร์ ิ
 13. 13. 13 ขั้นตอนวิธีการทางประวัตศาสตร์ ิ1.กาหนดปั ญหา ตั้งหัวข้อที่จะศึกษา * จะค้นคว้าเรื่องอะไร * เป็ นเรื่องราวของใคร * มีใครเกี่ยวข้องบ้าง เกิดขึ้น เมื่อไร ที่ไหนสิ่งที่เกิดนั้นคืออะไร
 14. 14. 142. การรวบรวมข้อมูลเป็ นขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัตศาสตร์ ิ (หลักฐานทั้งที่เป็ นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็ นลายลักษณ์อกษร) ั
 15. 15. 153.การวิเคราะห์ และประเมินหลักฐาน 1. การตรวจสอบหลักฐาน - อายุของหลักฐาน - ผูสร้างหรื อผูเ้ ขียน ้ - จุดมุ่งหมายของการสร้างหลักฐาน 2.การประเมินคุณค่ าของหลักฐาน
 16. 16. 174. การเลือกสรรและจัดความสั มพันธ์ - คัดเลือกข้ อมูลทีมความสาคัญ ่ ี - จัดลาดับความสาคัญ 5.การเรียบเรียงและการนาเสนอ
 17. 17. 19ตัวอย่ างเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 1.นางนพมาศมีจริงหรือไม่ และ เป็ นบุคคลในสมัยสุโขทัยจริงหรือ 2. พ่ อขุนรามคาแหงมหาราช เคย เสด็จไปเมืองจีนจริงหรือไม่
 18. 18. 203. พระเจ้ าอู่ทองอพยพจากทีใด่4. สงครามยุทธหัตถีมีขนที่ใด ึ้5. การส่ งราชทูตไปเฝ้ าพระเจ้ า หลุยส์ ท่ี 146. พระราชประวัติของพระเจ้ า ตากสิ นมหาราช
 19. 19. 7. การเสด็จประพาสยุโรปของ รัชกาลที่ 58. การประกาศสงครามกับฝ่ าย สั มพันธมิตรในสงครามโลก ครั้งที่ 2
 20. 20. การเปลียนแปลงดินแดน ่ ของสยามและไทย
 21. 21. เนื้อที่ครั้งที่ รัชสมัย ดินแดน เสี ยให้แก่ (ตร.กม.) สเตรทเซทเทิล 1 รัชกาลที่ 1 เกาะหมาก (ปี นัง) 375 เมนท์ (อังกฤษ) 2 รัชกาลที่ 1 มะริ ด ทะวาย ตะนาวศรี อาณาจักรพม่า 55,000 3 รัชกาลที่ 2 บันทายมาศ จักรวรรดิฝรั่งเศส แสนหวี เชียงตุง เมือง 4 รัชกาลที่ 3 อาณาจักรพม่า 90,000 พง สหพันธรัฐมาเลย์ 5 รัชกาลที่ 3 รัฐเประ ฯ (อังกฤษ) 6 รัชกาลที่ 4 สิ บสองปั นนา จักรวรรดิตาชิง ้ 60,000 แคว้นเขมร และเกาะอีก กัมพูชาในอารักขาของ 7 รัชกาลที่ 4 124,000 6 เกาะ ฝรั่งเศส(ฝรั่งเศส)
 22. 22. ครั้งที่ รัชสมัย ดินแดน เสี ยให้แก่ เนื้อที่(ตร.กม.) สิ บสองจุไทและหัวพันห้าทั้ง อินโดจีนของ8 รัชกาลที่ 5 87,000 หก ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าสาละวิน9 รัชกาลที่ 5 (5 เมืองเงี้ยว และ 13 เมือง บริ ติชราช (อังกฤษ) 30,000 กะเหรี่ ยง) ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง หรื อ อินโดจีนของ10 รัชกาลที่ 5 143,000 ราชอาณาจักรลาว ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ าโขง (จาปา อินโดจีนของ11 รัชกาลที่ 5 25,500 สัก และไซยะบูลี) ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) พระตะบอง เสี ยมราฐ ศรี โสภณ อินโดจีนของ12 รัชกาลที่ 5 51,000 (มณฑลบูรพา) ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) สหภาพมาลา

×