1 chapter2

234 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
234
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 chapter2

 1. 1. ครูสมศรีเป็นครูสอนวิชาสังคมศึกษา เป็นผู้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นอย่างดี โดยวิธีการสอนนักเรียนในแต่ละครั้ง ครูสมศรีมักจะสอนหรือบรรยายให้นักเรียนจา และสื่อการสอนที่นามาใช้ในประกอบการสอนก็เป็นในลักษณะที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียน, การสอนบนกระดาน หรือแม้กระทั่งวิดีโอที่นามาเปิดให้นักเรียนได้เรียน โดยครูสมศรีมีความเชื่อที่ว่า การสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น คือสามารถทาให้นักเรียนสามารถจาเนื้อหา เรื่องราวในบทเรียนให้ได้มากที่สุด ส่วนนักเรียนของครูสมศรีก็เป็นประเภทที่ว่ารอรับเอาความรู้จากครูแต่เพียงอย่างเดียว ดาเนินกิจกรรมการเรียนตามที่ครูกาหนดทั้งหมด เรียนไปได้ไม่นานก็เบื่อ ไม่กระตือรือร้นที่จะหาความรู้จากที่อื่นเพิ่มเติม ครูให้ทาแค่ไหนก็ทาแค่นั้นพอซึ่งจากวิธีการสอนของครูสมศรีและลักษณะของนักเรียนที่กล่าวมาทั้งหมด ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้นคือ เมื่อเรียนผ่านมาได้ไม่นานก็ทาให้ลืมเนื้อหาที่เคยเรียนมา ไม่สามารถคิดได้ด้วยตนเองและไม่สามารถที่จะนามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
 2. 2. 1. วิเคราะห์แนวคิดวิธีการจัดการเรียนการสอน และการใช้สื่อการสอนของครูสมศรีตลอดจนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ว่าสอดคล้องกับยุคปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญหรือไม่ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
 3. 3. แนวคิดวิธีการจัดการเรียนการสอนการใช้สื่อการสอนของครูสมศรี และ วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนครูสมศรีวิธีการจัดการเรียนการสอนการใช้สื่อการสอนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ผ่านการบรรยายหนังสือเรียน กระดานและวิดีโอเน้นทักษะการจดจา ท่องจา
 4. 4. จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า แนวคิดวิธีการจัดการเรียนการสอน และการใช้สื่อการสอนของครูสมศรี ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่สอดคล้องกับยุคปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 5. 5. การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 6. 6. 2. วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษามาสู่ยุคปฏิรูปการเรียนรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านใดบ้าง พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลสนับสนุน
 7. 7. บทบาทเดิม บทบาทในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ผู้สอนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ครูยืนอยู่หน้าชั้นเรียนและถ่ายทอดเนื้อหาในขณะที่ผู้เรียนนั่งฟังและรอรับความรู้จากผู้สอนเน้นให้นักเรียนคิด แก้ไขปัญหาเป็นและสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองการเรียนการสอนมีกรอบเนื้อหาอยู่เฉพาะในหนังสือ และชั้นเรียนเท่านั้น ไม่สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้การเรียนการสอนเป็นแบบพลวัตรเน้นผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ เน้นวิธีการมากกว่าผลลัพธ์
 8. 8. บทบาทเดิม บทบาทในยุคปฏิรูปการเรียนรู้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้ส่งเสริม หรือชี้แนะให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นผู้ควบคุมการเรียนการสอนและส่งเนื้อหาความรู้ไปยังผู้เรียนโดยตรงเป็นผู้จัดเตรียมสถานการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นผู้ควบคุม วางแผนการสอนทั้งหมดเองเป็นผู้วางแผนการสอน โดยให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน
 9. 9. Jerome Seymour Bruner
 10. 10. Bruner (1993) กล่าว “ผู้เรียนต้องยกระดับการเรียนที่เพิ่มจากการจดจา ไปสู่การเริ่มต้นที่จะคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์” ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวครูผู้สอนควรจะศึกษาเทคนิค วิธีการ เทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่ๆ มีทักษะในการคิดระดับสูง(คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาได้) การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลที่มีศักยภาพ ได้แก่ ครู เทคโนโลยี พ่อแม่ ภูมิปัญญาชาวบ้านและบุคคลอื่นๆ เพื่อที่จะนามาสู่การหยั่งรู้ปัญหาและการแก้ปัญหา บทบาทของครูได้เปลี่ยนแปลงมาสู่การเป็นผู้แนะแนว ช่วยเหลือให้ผู้เรียนบรรลุเป้ าหมายการเรียนรู้
 11. 11. บทบาทเดิม บทบาทในยุคปฏิรูปการเรียนรู้เป็นผู้รอรับความรู้จากผู้สอน เป็นผู้ร่วมเรียนรู้เป็นผู้คัดลอกและจดจาความรู้ เป็นผู้สร้างและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เรียนคนอื่นๆทากิจกรรมรายบุคคล ทากิจกรรมเป็นกลุ่ม
 12. 12. Driscoll (1994) กล่าวว่า อาจจะไม่ใช่เวลาที่จะคิดว่าผู้เรียนเป็นภาชนะที่ว่างเปล่าที่รอรับการเติมให้เต็ม แต่น่าจะคิดว่าผู้เรียนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความตื่นตัวกระฉับกระเฉงและค้นหาความหมาย ซึ่งขณะนี้ผู้เรียนได้ถูกมองว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ คิดค้น เสาะแสวงหาวิธีที่จะวิเคราะห์ ตั้งคาถาม อธิบาย ตลอดจนทาความเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาBrother John G. Driscoll
 13. 13. บทบาทเดิม บทบาทในยุคปฏิรูปการเรียนรู้มีหนังสือ กระดานดา คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โปรเจกเตอร์อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ ฯลฯโต๊ะเรียนเป็นแถวตรง โต๊ะเรียนสามารถจัดเป็นกลุ่มได้
 14. 14. 3. ปรับวิธีการสอนและวิธีการใช้สื่อการสอนของครูสมศรี ให้เหมาะสมกับยุคปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 15. 15. วิธีการสอนและวิธีการใช้สื่อการสอนของครูสมศรี
 16. 16. ครูสมศรีวิธีการจัดการเรียนการสอนการใช้สื่อการสอนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ผ่านการบรรยายหนังสือเรียน กระดานและวิดีโอเน้นทักษะการจดจา ท่องจาวิธีการสอนและวิธีการใช้สื่อการสอนของครูสมศรี
 17. 17. การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 18. 18. การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 19. 19. วิธีการสอนและวิธีการใช้สื่อการสอนของครูสมศรีการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญครูสมศรีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญศึกษาเทคนิค วิธีการเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะนามาใช้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่เป็นผู้ส่งเสริม เอื้ออานวย ร่วมแก้ปัญหาโค้ช ชี้นาความรู้ และผู้ร่วมเรียนรู้จัดเตรียมหรือให้สิ่งที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลายผู้เรียนทักษะการคิดในระดับสูง(Higher-Order Thinking Skills)
 20. 20. รายชื่อสมาชิกในกลุ่มนางสาวชนาทิพย์ นครังสุ รหัส 553050065-3นางสาววิภารัตน์ ขานเกตุ รหัส 553050099-6นางสาวช่อผกา นาค-อก รหัส 553050281-7นายณรงค์ฤทธิ์ บัวใหญ่ รหัส 553050283-3นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้รหัสวิชา 241203 sec.2

×