โรงแรมใต้น้ำ

547 views
455 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โรงแรมใต้น้ำ

  1. 1. โรงแรมนี ้ ช ื ่ อ 'โพไซดอน อั น เดอร์ ซ ี รี ส อร์ ต ' โรงแรมใต้ ท ะเลแห่ ง แรกของโลก! ห้องพักบนบกมีสิ่งอำำนวยควำมสะดวกพร้อมสรรพ ทั้งสระว่ำยนำ้ำ ร้ำนจำำหน่ำยอุปกรณ์ดำำนำ้ำ สนำมเทนนิส ร้ำนอำหำร ฯลฯ ในส่วนของห้องพักใต้ทะเล ซึ่งก่อสร้ำงอยู่ลึกลงไปจำกระดับผิวนำ้ำทะเล 40 ฟุต นั้นก็สะดวกสบำยไม่แพ้กัน ภำยในห้องพักใต้บำดำลแห่งนี้มีทั้งอ่ำงอำบนำ้ำจำคุซซี่ ห้องที่โดยรอบติดตั้งกระจก ใสทำำจำกวัสดุอะครีลิก ทำำให้ผู้พักอำศัยมองเห็นบรรยำกำศใต้ท้องทะเล รวมถึง ปะกำรังสีสันสวยงำมแบบ 'ชัดแจ๋ว' ด้วยระบบไฟส่องสว่ำง นอกจำกนั้น ก็ยังมีส่วนห้องรับรองส่วนกลำง ร้ำนอำหำร ห้องสมุด ห้องประชุม โบสถ์จัดงำนวิวำห์ และห้องสปำ ไว้คอยบริกำร รำคำห้องพักใต้ทะเลที่แพงท ี่สุด คือ ห้องสูทนอติลุส ลักษณะห้องพักใต้ทะเล หรูหรำไม่แพ้โรงแรม 5 ดำวบนบก สนรำคำค่ ำ บริ ก ำร 15,000 เหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ 600,000 บำทต่ อ 1 คื น เท่ ำ นั ้ น ในช่วงแรกของกำรเริ่มต้นโครงกำรโพไซดอน อันเดอร์ซี รีสอร์ต โจนส์มองทำำเล เหมำะๆ ไว้หลำยแห่ง อำทิ หมู่เกำะแถบบำฮำมำส แต่ผลสุดท้ำยตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงแรมในฝันที่เกำะส่วนบุคคล บริเวณเกำะ นอร์ทเธิร์นลำอู ทำงฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิจิ ในมหำสมุทร แปซิฟิก โครงสร้ำงโรงแรมบนบกไม่ใช่เรื่องยำกอยู่แล้ว ที่ทีมวิศวกรของโจนส์ต้องทำำงำนหนักก็คือ โครงสร้ำงห้องพักในทะเลจำำนวน 22 ห้อง ซึ่งยึดเรียงติดกันเป็นแถวยำวผ่ำนโครงสร้ำงหลักที่โจนส์เรียกว่ำ 'กระดูกสัน หลัง' ห้องพักและโรงแรมที่อยู่ใต้ทะเลมีระบบปรับแรงดันอัตโนมัติ และมีระบบเข้ำ ออกแบบ 'แอร์ล็อก' ป้องกันไม่ให้นำ้ำทะเลไหลทะลักเข้ำมำภำยในตัวโรงแรมยำม ที่แขกเข้ำ-ออกไปดำำนำ้ำชมปะกำรัง กำรเดินทำงจำกบนบกลงมำใต้นำ้ำ โดยสำรผ่ำนอุโมงค์ลิฟต์แก้ว ซึ่งแยกเป็นของ แขก 1 อุโมงค ์ ของพนักงำนอีก 1 อุโมงค์ ขนำดของห้องพักมีควำมกว้ำงและพื้นที่ใช้สอย 550 ตำรำงฟุต
  2. 2. เนื่องจำกโครงสร้ำงส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ของโรงแรมเป็นกระจกอะครีลิกควำม หนำ 4 นิ้ว จึงต้องมีกำรติดตั้งระบบฉีดนำ้ำทำำควำมสะอำดกระจกให้ใส-สะอำดอยู่ เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ตะไคร่ สำหร่ำย หรือสิ่งสกปรกอื่นใดใต้ทะเลมำบดบัง ทัศนียภำพของลูกค้ำ ในกรณี ท ี ่ ห ้ อ งพั ก เสี ย หำย ช่ ำ งซ่ อ มบำ ำ รุ ง สำมำรถปลดสลั ก ถอดห้ อ ง แต่ ล ะห้ อ งขึ ้ น มำซ่ อ มแซมบนบกได้ เทคโนโลยีที่นำำมำใช้สร้ำงโรงแรมใต้ทะเล เป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ต่อตัวถึงเรือดำำ นำ้ำ โจนส์ กล่ำวว่ำ โชคดีที่ธุรกิจเรือดำำนำ้ำของตนได้รับควำมเชื่อถือมำก เวลำไปติดต่อขำยแนวคิดโครงกำรโพไซดอน อันเดอร์ซี รีสอร์ต จึงง่ำยขึ้น

×