0
“ คิดถึงฟรีเว็บบอรด คิดถึง 212cafe.com ”
โดย ภูมิจิต ศิระวงศประเสริฐ
 Domain Name: 212CAFE.COM
 Creation Date:  02-nov-2002
 Expiration Date: 02-nov-2011 บริการเครื่องมือสําหรับเว็บม...
 ประมาณวันที่   23-27 เมษายน 2551 ภรรยาไดรับโทรศัพท
 ซึ่งอางชื่อ พ.ต.ท. ..... (ไมมีการยืนยันตัวตน จึงขอใชคําวาพล...
 ประมาณวันที่ 30 เมษายน 2551 หลังจากที่ไดรับทราบเรื่องและ
 พบเบอรโทรศัพท เว็บมาสเตอรไดติดตอกลับไปยังพลเมืองดีทานน...
 วันที่
    22 พฤษภาคม 2551 หลังจากดําเนินการประมาณ 1 เดือน
 เจาหนาที่ตํารวจนํารถมาจอดที่หนาบาน จึงสอบถามขอมูล พ...
 จากนั้นเวลาประมาณ   19.00 น. เจาหนาที่ไดนําตัวไปยัง บก. ปดส
 เพื่อสอบปากคํา โดยเบื้องตนไดใหการปฏิเสธทุกขอกลา...
 นัดรายงานตัวประมาณ  5 ครั้ง จากนั้นจึงสงเรื่องไปที่ สนง.
 อัยการสูงสุด รัชดาฯ
 สนง. อัยการสูงสุด รัชดาฯ ตรวจสอบและนั...
 ความมั่นใจ  ความเชื่อมั่น กําลังใจ
 ธุรกิจ
 ครอบครัว
Poomjit Sirawongprasert

      poomjit@tel.co.th
     poomjit@gmail.com
poomjit-212cafe
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

poomjit-212cafe

241

Published on

from : thainetizen.org

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
241
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "poomjit-212cafe"

 1. 1. “ คิดถึงฟรีเว็บบอรด คิดถึง 212cafe.com ” โดย ภูมิจิต ศิระวงศประเสริฐ
 2. 2.  Domain Name: 212CAFE.COM  Creation Date: 02-nov-2002  Expiration Date: 02-nov-2011 บริการเครื่องมือสําหรับเว็บมาสเตอร อาทิ เว็บบอรด, สมุดเยี่ยม, บล็อก, ประกาศซื้อขาย, ขาว, โปรโมทเว็บ, พจนานุกรม
 3. 3.  ประมาณวันที่ 23-27 เมษายน 2551 ภรรยาไดรับโทรศัพท ซึ่งอางชื่อ พ.ต.ท. ..... (ไมมีการยืนยันตัวตน จึงขอใชคําวาพลเมือง ดี) ใหทําการตรวจสอบเว็บไซต มีภาพไมเหมาะสม ซึ่งไดรองขอให ใชการแจงทาง Fax, Email แตไมไดรับการตอบรับ จึงไดขอ เบอรติดตอกลับไว
 4. 4.  ประมาณวันที่ 30 เมษายน 2551 หลังจากที่ไดรับทราบเรื่องและ พบเบอรโทรศัพท เว็บมาสเตอรไดติดตอกลับไปยังพลเมืองดีทานนั้น และไดรับการแจงรายละเอียด จึงดําเนินการตามขั้นตอน โดยมีการ สอบถามวิธีการจัดการ (แตทางเทคนิค เราเปนฝายเสนอ) โดยทํา การปดกั้นการเขาถึง ดังนี้ <? If($user==“xxx”) { header(“Location: http://www.212cafe.com/”); ?> ซึ่งทําใหการเรียกเปดทุกสวนที่เกี่ยวของกับ user ที่กระทําผิดนั้น redirect ไปที่หนาแรกทั้งหมด, จากนั้นจึงประสานแจงเจาหนาที่ และไดยืนยันการรับทราบเรื่อง (โดยเราเปนฝายโทรประสานงาน 3-4 ครั้ง) จากนั้นก็จบเรือง นอนหลับสบาย. ่
 5. 5.  วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 หลังจากดําเนินการประมาณ 1 เดือน เจาหนาที่ตํารวจนํารถมาจอดที่หนาบาน จึงสอบถามขอมูล พบวามี หมายจับในนามของ นายศิริพร สุวรรณพิทักษ และเวลา 17.30 น. เจาหนาที่ไดเขามาในบาน เพื่อดําเนินการตรวจคน เพือยึดอายัติ ่ หลักฐานประกอบคดี ดังนี้ - notebook 3 เครื่อง - Server 1 เครื่อง (ของลูกคา นํากลับมาเตรียมสงลูกคา เกือบ โดนลูกคาฟอง) - USB Drive + HDD
 6. 6.  จากนั้นเวลาประมาณ 19.00 น. เจาหนาที่ไดนําตัวไปยัง บก. ปดส เพื่อสอบปากคํา โดยเบื้องตนไดใหการปฏิเสธทุกขอกลาวหา  เวลาประมาณ 21.30 น. พนักงานสอบสวนไดนําตัวไปฝากขังที่ สน. พหลโยธิน (และปฏิเสธการประกันตัว)  เจาหนาที่รับตัวไปทําการสํารองฐานขอมูลเวลา 16.00 น. ออกจาก หองขัง  เวลา 21.30 น. ไดรับการประกันตัว กลับถึงบานเวลา 22.10 น. (ภรรยา, ลูก และครอบครัวรอพรอมอยูที่ “บาน”)
 7. 7.  นัดรายงานตัวประมาณ 5 ครั้ง จากนั้นจึงสงเรื่องไปที่ สนง. อัยการสูงสุด รัชดาฯ  สนง. อัยการสูงสุด รัชดาฯ ตรวจสอบและนัดอีกประมาณ 6 ครั้ง จึงสงสํานวนฟองไปยังศาลอาญา (รวมระยะเวลาประมาณ 1 ป)  ศาลอาญานัดตรวจสอบพยาน หลักฐาน และนัดสืบพยานในวันที่ 23-26 เมษายน 2553 (รวมเวลาประมาณ 2 ป)
 8. 8.  ความมั่นใจ ความเชื่อมั่น กําลังใจ  ธุรกิจ  ครอบครัว
 9. 9. Poomjit Sirawongprasert poomjit@tel.co.th poomjit@gmail.com
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×