คู่มือพัสดุ1

5,751 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,751
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือพัสดุ1

 1. 1. บันทึกข้ อความ ส่ วนราชการ โรงเรี ยน.................................................................. ที่........................................................................วันที่............................................................... เรื่ อง รายงานขอ ( ) ซื้ อ ( ) จ้าง.............................................................. เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน............................................. ้ ด้วย โรงเรี ยน....................................................มีความจาเป็ นที่จะต้อง ( ) ซื้ อ ( ) จ้าง ่ ..................................................โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ พ.ศ. พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 19 และข้อ 39 ซึ่งได้รับอนุมติเงินงบประมาณจากแผนงาน ั ................................งาน/โครงการ....................................จานวนเงิน.........................บาท กาหนดเวลาที่ตองการใช้ภายในวันที่.....เดือน.........................พ.ศ. .........มีรายละเอียดพัสดุ ดังนี้ ้ ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้ อ/จ้าง จานวนหน่วย ราคามาตรฐาน จานวนเงิน หรื อราคากลาง ที่ขอซื้ อ/จ้างครั้งนี้ ( ) รวมเป็ นเงิน จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา 1.ให้ความเห็นชอบในรายงานขอซื้ อ/ขอจ้าง 2.แต่งตั้งผูตรวจรับ/ คณะกรรมการ ( )ตรวจรับพัสดุ ( )ตรวจการจ้าง ประกอบด้วย ้ 2.1..................................................ตาแหน่ง.......... ระดับ ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับ ้ 2.2............................................ ตาแหน่ง ระดับ กรรมการ 2.3........................................... ตาแหน่ง ระดับ กรรมการสถานศึกษา 3.แต่งตั้งผูควบคุมงานจ้าง(ถ้ามี) ้ 3.1.................................. ตาแหน่ง................................หัวหน้าผูควบคุมงาน ้ 3.2................................... ตาแหน่ง.................................ผูควบคุมงาน ้ (ลงชื่อ)....................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั (ลง ชื่อ)....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสดุ ั - อนุมติ ั (ลงชื่อ)....................................รองผูอานวยการสถานศึกษา ้ (ลงชื่อ) (..................................) ตาแหน่ง.................................... วันที่..................................
 2. 2. ใบตรวจรับพัสดุ เขียนที่............................................ วันที่...........เดือน ..........................พ.ศ................... ด้วย ........................................................ได้ส่งมอบพัสดุ จานวน.......รายการ ให้โรงเรี ยน ตาม( ) ใบสั่งซื้ อ ( ) ใบสั่งจ้าง ( )บันทึกตกลงซื้ อ ( ) บันทึกตกลงจ้าง ( ) สัญญาซื้ อขาย ( ) สัญญาจ้าง เลขที่......./2548 ลงวันที่.............................ไว้ให้แก่โรงเรี ยน.............................................. เพื่อให้ ( ) ผูตรวจรับ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทาการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ ้ 1. ครบกาหนดวันที่.................................... 2. ส่ งมอบ เมื่อวันที่................................... 3. ได้ตรวจรับพัสดุ/บริ การ ตามใบส่ งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่.........../............. ลงวันที่............................ณ....................................................... 4. ให้ถือว่าพัสดุ/บริ การถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วนที่........................................... ั 5. ได้เชิญผูชานาญการหรื อผูทรงคุณวุฒิมาปรึ กษาด้วยคือ....................................... ้ ้ 5. ได้มอบพัสดุไว้ต่อ..............................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั จึงขอรายงานต่อ............................................................เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ ่ ตามนัยข้อ 71 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ลงชื่อ)................................ประธานกรรมการ/ตรวจรับ (..................................) (ลงชื่อ).................................กรรมการ (..................................) (ลงชื่อ).................................กรรมการ (..................................) (ลงชื่อ).................................ผูชานาญการ (ถ้ามี) ้ (..................................) เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน.............................. ้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุ/บริ การ ตามรายละเอียดดังกล่าวไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ซึ่ งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ ( ) ผูขาย ( )ผูรับจ้าง เป็ นจานวนเงิน..................บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย ้ ้ .........................บาท หักค่าปรับ.....................บาท คงเหลือจ่ายจริ ง....................บาท จึงเรี ยนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติเบิกจ่ายเงินต่อไป ั - ทราบ (ลงชื่อ)......................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั - อนุมติ ั (ลงชื่อ)......................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสดุ ั (ลงชื่อ)...................................... (ลงชื่อ)...................................ผูช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ้ (....................................) ตาแหน่ง................................... วันที่...........................
 3. 3. ใบสั่ งซื้อ ที่...../2548 โรงเรี ยน............................... วันที่.................................. เรี ยน................................ ด้วย โรงเรี ยน......................................................โดยได้รับมอบอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอตกลงซื้ อสิ่ งของจากท่าน ตามรายการดังต่อไปนี้ ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะซื้ อ จานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น(.............................................................) จึงเรี ยนมาเพื่อจัดส่ งพัสดุดงกล่าวไปยังโรงเรี ยน................................................................................ ั ภายในวันที่.......เดือน................................พ.ศ. 2548 ถ้าส่ งมอบพัสดุเกินระยะเวลาที่กาหนด ผูขายต้องชาระ ้ ั ้ ค่าปรับเป็ นรายวันให้กบผูซ้ื อในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยงไม่ได้รับมอบ จนกว่าผูขายได้ส่งมอบ ั ้ สิ่ งของให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่ผขายไม่สามารถปฏิบติตามใบสั่งซื้ อได้ และจะต้องมีการปรับตามใบสั่งซื้ อนี้ หากจานวนเงิน ู้ ั ค่าปรับจะเกินร้อยละสิ บของวงเงินค่าพัสดุดงกล่าว ผูซ้ื ออาจจะพิจารณาดาเนินการบอกเลิกใบสั่งซื้ อนี้ สเว้น ั ้ แต่ผขายจะยินยอมเสี ยค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น ผูซ้ื ออาจพิจารณาผ่อนปรนการ ู้ ้ บอกเลิกใบสังซื้ อได้เท่าที่จาเป็ น ่ ลงชื่อ................................ผูซ้ื อ ้ (..................................) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสดุ ั ข้าพเจ้า.............................................โดย..............................................อยูเ่ ลขที่............................ ถนน..........................ตาบล......................อาเภอ.......................จังหวัด.........................โทรศัพท์ .................................เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร............................................................... ตกลงขายสิ่ งของตามรายการ ราคาและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ลงชื่อ...............................ผูขาย ้ (...................................) ลงชื่อ..............................พยาน ลงชื่อ..............................พยาน
 4. 4. ใบสั่ งจ้ าง เลขที่..../2548 โรงเรี ยน.................................. วันที่......เดือน............................พ.ศ................. เรี ยน.................................................... ด้วย โรงเรี ยน...........................................................โดยได้รับมอบอานาจจาก เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอตกลงจ้างจากท่าน ตามรายการดังต่อไปนี้ ที่ รายละเอียดการจ้าง จานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น จึงเรี ยนมาเพื่อจัดส่ งมอบงานจ้างตามรายการข้างต้นไปยังผูวาจ้าง ภายในวันที่............. ้่ เดือน...........................พ.ศ. ..........หากส่ งมอบงานจ้างเกินเวลากาหนดตามใบสั่งจ้าง ผูรับจ้างจะต้อง ้ ชาระค่าปรับเป็ นรายวันให้แก่ผวาจ้างในอัตราวันละ 100 บาท (หนึ่ งร้อยบาทถ้วน) จนถึงวันที่งานจ้าง ู้ ่ นั้นแล้วเสร็ จ ในกรณี ที่ผรับจ้างไม่สามารถปฏิบติตามใบสั่งจ้างนี้ได้ และจะต้องมีการปรับตามใบสั่งจ้าง ู้ ั หากจานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิ บของวงเงินค่าจ้างดังกล่าว ผูวาจ้างอาจพิจารณาดาเนินการบอกเลิก ้่ ใบสั่งจ้าง เว้นแต่ผรับจ้างจะได้ยนยอมเสี ยค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น ผูวาจ้างอาจ ู้ ิ ้่ พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกใบสั่งจ้างได้เท่าที่จาเป็ น (ลงชื่อ).................................ผูวาจ้าง ้่ (...............................) ตาแหน่ง................................... ข้าพเจ้า.......................................................โดย.............................................................. ่ ้ อยูบานเลขที่.............ถนน.....................................ตาบล......................................อาเภอ.................... จังหวัด.............................โทรศัพท์............................เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร........................... ตกลงรับจ้างทาการตามรายการ ราคาและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็ จ (ลงชื่อ)................................ผูรับจ้าง ้ (..............................) (ลงชื่อ)................................พยาน (.............................) (ลงชื่อ).................................พยาน (.............................) หมายเหตุ.- ให้ติดอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ต่องานจ้าง 1,000 บาท ส่ วนที่เกิน 1,000 บาท ติดเพิ่ม 1 บาท
 5. 5. บันทึกข้ อความ บจ.13/48 ส่ วนราชการ โรงเรี ยน.................................................................. ที่........................................................................วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เรื่ อง รายงานขอ ( / ) ซื้ อ ( )จ้าง วารสาร หนังสื อพิมพ์ เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน............................................. ้ ด้วย โรงเรี ยน....................................................มีความจาเป็ นที่จะต้อง ( ) ซื้ อ ( ) จ้าง ่ ซื้ อวาร หนังสื อพิมพ์ ตามโครงการ.................โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 19 และข้อ 39 ซึ่งได้รับอนุมติเงินงบประมาณจาก ั แผนงาน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงาน/จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) จานวนเงิน 10,000 บาท กาหนดเวลาที่ตองการใช้ภายใน ้ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2548 มีรายละเอียดพัสดุ ดังนี้ ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้ อ/จ้าง จานวนหน่วย ราคามาตรฐาน จานวนเงิน หรื อราคากลาง ที่ขอซื้ อ/จ้างครั้งนี้ 1 -ซื้ อหนังสื อวารสาร............... สัปดาห์ละ 1 70 บาท/เล่ม 280 ฉบับ -หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ วันละ 1 ฉบับ -หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ วันละ 1 ฉบับ 8 บาท 240 -หนังสื อพิมพ์มติชน วันละ 1 ฉบับ 8 บาท 240 8 บาท 240 ( - หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็ นเงิน 1,000 จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา 1.ให้ความเห็นชอบในรายงานขอซื้ อ/ขอจ้าง 2.แต่งตั้งผูตรวจรับ/ คณะกรรมการ ( )ตรวจรับพัสดุ ( )ตรวจการจ้าง ประกอบด้วย ้ 2.1............................................ ตาแหน่ง ระดับ ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับ ้ 2.2............................................ ตาแหน่ง ระดับ กรรมการ 2.3........................................... ตาแหน่ง ระดับ กรรมการสถานศึกษา 3.แต่งตั้งผูควบคุมงานจ้าง(ถ้ามี) ้ 3.1........................................... ตาแหน่ง................................หัวหน้าผูควบคุมงาน ้ 3.2........................................... ตาแหน่ง.................................ผูควบคุมงาน ้ (ลงชื่อ)....................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั - เห็นชอบ (ลงชื่อ)....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสดุ ั - อนุมติ ั (ลงชื่อ)....................................รองผูอานวยการสถานศึกษา (ลงชื่อ)............................... ้ (..................................) ตาแหน่งผูอานวยการสถานศึกษา ้ วันที่ 1 ตุลาคม 2547
 6. 6. (จัดทาเมื่อผู้ขายส่ งใบส่ งของหรือใบแจ้ งหนีมาขอเบิกเงินตามทีกาหนดไว้ ในเงื่อนไข) ้ ่ ใบตรวจรับพัสดุ เขียนที่ โรงเรี ยน............................................ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2548 ด้วย ..................................ได้ส่งมอบพัสดุ จานวน.......รายการ ให้โรงเรี ยน ตาม(/ ) ใบสั่งซื้ อ ( ) ใบสั่งจ้าง ( )บันทึกตกลงซื้ อ ( ) บันทึกตกลงจ้าง ( ) สัญญาซื้ อขาย( ) สัญญาจ้าง เลขที่..../2548 ลงวันที่....................ไว้ให้แก่โรงเรี ยน..........................เพื่อให้ ( ) ผูตรวจรับ ( ) คณะกรรมการตรวจรับ ้ พัสดุ ทาการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 1.ครบกาหนดวันที่ 31 ตุลาคม 2548 2.ส่ งมอบครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 3.ได้ตรวจรับพัสดุ/บริ การ ตามใบส่ งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่.........../............. ลงวันที่ ............................ณ โรงเรี ยน....................................................... 4.ให้ถือว่าพัสดุ/บริ การถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วนที่ 1 – 31 ตุลาคม 2547 ั 5.ได้เชิญผูชานาญการหรื อผูทรงคุณวุฒิมาปรึ กษาด้วยคือ....................................... ้ ้ 6.ได้มอบพัสดุไว้ต่อ..............................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั จึงขอรายงานต่อ............................................................เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ ่ ตามนัยข้อ 71 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิมเติม ่ (ลงชื่อ)................................ประธานกรรมการ/ตรวจรับ (..................................) (ลงชื่อ).................................กรรมการ (..................................) (ลงชื่อ)..................ผูชานาญการ (ถ้ามี) (ลงชื่อ).................................กรรมการ ้ (................................) (..................................) เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน.............................. ้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุ/บริ การ ตามรายละเอียดดังกล่าวไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ซึ่ งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ ( ) ผูขาย ( )ผูรับจ้าง เป็ นจานวนเงิน 1,000บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย ้ ้ .........................บาท หักค่าปรับ.....................บาท คงเหลือจ่ายจริ ง 1,000 บาท จึงเรี ยนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติเบิกจ่ายเงินต่อไป ั - ทราบ (ลงชื่อ)......................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั - อนุมติ ั (ลงชื่อ)......................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสดุ ั (ลงชื่อ)...................................... (ลงชื่อ)...................................ผูช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ้ (....................................) ตาแหน่ง................................... วันที่ 5 มกราคม 2548
 7. 7. ใบสั่ งซื้อ ที่...../2548 โรงเรี ยน............................... วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เรี ยน เจ้าของร้าน............................ ด้วย โรงเรี ยน......................................................โดยได้รับมอบอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอตกลงซื้ อสิ่ งของจากท่าน ตามรายการดังต่อไปนี้ ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะซื้ อ จานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน 1 -ซื้ อวารสาร............................ -ซื้ อหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ -ซื้ อหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ -ซื้ อหนังสื อพิมพ์มติชน (ตามรายละเอียดแนบใบสัง ่ ซื้ อ) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น( หนึ่งพันบาทถ้วน) สัปดาห์ละ 1 เล่ม วันละ 1เล่ม วันละ 1 เล่ม วันละ 1 เล่ม เล่มละ 70 บาท ฉบับละ 8 บาท ฉบับละ 8 บาท ฉบับละ 8 บาท 280 240 240 240 1,000.- จึงเรี ยนมาเพื่อจัดส่ งพัสดุดงกล่าวไปยังโรงเรี ยน................................................................................ ั ภายในวันที่..31.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถ้าส่ งมอบพัสดุเกินระยะเวลาที่กาหนด ผูขายต้องชาระค่าปรับ ้ ั ้ เป็ นรายวันให้กบผูซ้ื อในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยงไม่ได้รับมอบ จนกว่าผูขายได้ส่งมอบสิ่ งของให้ ั ้ ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่ผขายไม่สามารถปฏิบติตามใบสังซื้ อได้ และจะต้องมีการปรับตามใบสังซื้ อนี้ หากจานวนเงิน ู้ ั ่ ่ ค่าปรับจะเกินร้อยละสิ บของวงเงินค่าพัสดุดงกล่าว ผูซ้ื ออาจจะพิจารณาดาเนินการบอกเลิกใบสั่งซื้ อนี้ เว้น ั ้ แต่ผขายจะยินยอมเสี ยค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น ผูซ้ื ออาจพิจารณาผ่อนปรนการ ู้ ้ บอกเลิกใบสั่งซื้ อได้เท่าที่จาเป็ น ลงชื่อ................................ผูซ้ื อ ้ (..................................) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสดุ ั ข้าพเจ้า.............................................โดย..............................................อยูเ่ ลขที่............................ ถนน..........................ตาบล......................อาเภอ.......................จังหวัด.........................โทรศัพท์ .................................เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร............................................................... ตกลงขายสิ่ งของตามรายการ ราคาและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ลงชื่อ...............................ผูขาย ้ (...................................) ลงชื่อ..............................พยาน ลงชื่อ..............................พยาน
 8. 8. รายละเอียดแนบใบสั่ งซื้อ เลขที่..../2548 ลงวันที่..................................... เงื่อนไขการส่ งมอบและจ่ ายเงินค่ าวารสาร,หนังสื อพิมพ์ -การส่ งมอบวารสารและหนังสื อพิมพ์ -ให้ผขายจัดส่ งวารสาร.............................ให้โรงเรี ยนสัปดาห์ละ 1 เล่ม ู้ -ให้ผขายจัดส่ งหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ,เดลินิวส์,มติชน ให้โรงเรี ยนทุกวัน ู้ ฉบับละ 1 เล่ม รวมวันละ 3 ฉบับ - เจ้าหน้าที่ผได้รับมอบหมายของโรงเรี ยนต้องลงลายมือชื่ อรับมอบทุกครั้ง ู้ -การจ่ ายเงินค่ าวารสารและหนังสื อพิมพ์ -โรงเรี ยนจะจ่ายเงินต่อเมื่อผูขายส่ งวารสารและหนังสื อพิมพ์ครบ 1 เดือนแล้ว ้ โดยผูขายต้องจัดส่ งใบส่ งของหรื อใบแจ้งหนี้ ระบุจานวนฉบับ จานวนเงิน ทุกครั้ง ้ (ลงชื่อ)...................................ผูซ้ื อ ้ (ลงชื่อ).........................................ผูขาย ้
 9. 9. ตัวอย่างใบส่ งของ/ใบแจ้ งหนี้ เขียนที่ ร้าน............................ วันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่ อง ส่ งของ/แจ้งหนี้ เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน.......................... ้ อ้างถึง ใบสังซื้ อ เลขที่..../2548 ลงวันที่....................................... ่ ตามใบสั่งซื้ อเลขที่...../2548 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ได้ตกลงซื้ อวารวาร.........และหนังสื อพิมพ์ ไทยรัฐ,เดลินิวส์,มติชน ตั้งแต่วนที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2548 โดยให้ร้านจัดส่ งวารสารไปให้ ั สัปดาห์ละ 1 เล่มและจัดส่ งหนังสื อพิมพ์วนละ 3 ฉบับทุกวัน โดยกาหนดเงื่อนไขว่าจะจ่ายเงินเมื่อส่ งของ ั ครบ 1 เดือน นั้น บัดนี้ ทางร้านได้จดส่ งวารและหนังสื อพิมพ์ตามเงื่อนไขที่ตกลงตามรายละเอียดแนบท้าย ั แล้วจึงขอแจ้งหนี้ เพื่อเบิกเงินค่าวารสารและหนังสื อพิมพ์ประจาเดือนตุลาคม 2547 เป็ นเงิน-1,000 บาท (หนึ่ งพันบาทถ้วน) จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ (ลงชื่อ)....................................เจ้าของร้าน (..................................)
 10. 10. รายละเอียดการรับมอบวารสาร ,หนังสื อพิมพ์ วันที่ 1 ต.ค. 47 2 ต.ค. 47 3 ต.ค. 47 4 ต.ค. 47 31 ต.ค. 47 รายการ ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ,มติชน สตรี สาร ไทยรัฐ,เดลินิวส์,มติชน ไทยรัฐ,เดลินิวส์ ,มติชน จานวน 3 ฉบับ 1 เล่ม 3 ฉบับ 3 ฉบับ ลายมือชื่อผูรับเงิน หมายเหตุ ้ นางทัสรา นางทัสรา นางทัสรา นางทัสรา
 11. 11. บันทึกข้ อความ ส่ วนราชการ โรงเรี ยน.................................................................. ที่........................................................................วันที่............................................................... เรื่ อง รายงานขอ ( ) ซื้ อ ( / )จ้าง ถ่ายเอกสาร เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน............................................. ้ ด้วย โรงเรี ยน....................................................มีความจาเป็ นที่จะต้อง ( ) ซื้ อ ( /) จ้าง ่ ถ่ายเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอน โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการ พัสดุ พ.ศ. พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 19 และข้อ 39 ซึ่งได้รับอนุมติเงินงบประมาณจากแผนงาน ั จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) งาน/โครงการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนเงิน.................บาท กาหนดเวลาที่ตองการใช้ภายในวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2548 มีรายละเอียดพัสดุ ดังนี้ ้ ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้ อ/จ้าง จานวนหน่วย ราคามาตรฐาน จานวนเงิน หรื อราคากลาง ที่ขอซื้ อ/จ้างครั้งนี้ 1 จ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สาเนา (ตามจานวนที่ แผ่นละ ....... เอกสารในการปฏิบติงานและ ถ่ายเอกสาร) ั สตางค์ ประกอบการเรี ยนการสอน ( ) รวมเป็ นเงิน จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา 1.ให้ความเห็นชอบในรายงานขอซื้ อ/ขอจ้าง 2.แต่งตั้งผูตรวจรับ/ คณะกรรมการ ( )ตรวจรับพัสดุ ( )ตรวจการจ้าง ประกอบด้วย ้ 2.1............................................ ตาแหน่ง ระดับ ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับ ้ 2.2............................................ ตาแหน่ง ระดับ กรรมการ 2.3........................................... ตาแหน่ง ระดับ กรรมการสถานศึกษา 3.แต่งตั้งผูควบคุมงานจ้าง(ถ้ามี) ้ 3.1........................................... ตาแหน่ง................................หัวหน้าผูควบคุมงาน ้ 3.2........................................... ตาแหน่ง.................................ผูควบคุมงาน ้ (ลงชื่อ)....................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั - เห็นชอบ (ลงชื่อ)....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสดุ ั - อนุมติ ั (ลงชื่อ)....................................รองผูอานวยการสถานศึกษา (ลงชื่อ)............................... ้ (..................................) ตาแหน่ง.................................... วันที่ 1 ตุลาคม 2547
 12. 12. ใบตรวจรับพัสดุ เขียนที่............................................ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ด้วย ........................................................ได้ส่งมอบพัสดุ จานวน.......รายการ ให้โรงเรี ยน ตาม( ) ใบสั่งซื้ อ ( / ) ใบสั่งจ้าง ( )บันทึกตกลงซื้ อ ( ) บันทึกตกลงจ้าง ( ) สัญญาซื้ อขาย ( ) สัญญาจ้าง เลขที่......./2548 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ไว้ให้แก่โรงเรี ยน.............................................. เพื่อให้ ( ) ผูตรวจรับ ( / ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทาการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ ้ 1.ครบกาหนดวันที่ 31 มีนาคม 2547 2.ส่ งมอบ เมื่อวันที่................................... 3.ได้ตรวจรับพัสดุ/บริ การ ตามใบส่ งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่.........../............. ลงวันที่............................ณ....................................................... 4.ให้ถือว่าพัสดุ/บริ การถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วนที่........................................... ั ได้เชิญผูชานาญการหรื อผูทรงคุณวุฒิมาปรึ กษาด้วยคือ....................................... ้ ้ 5. ได้มอบพัสดุไว้ต่อ..............................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั จึงขอรายงานต่อ............................................................เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ ่ ตามนัยข้อ 71 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิมเติม ่ (ลงชื่อ)................................ประธานกรรมการ/ตรวจรับ (..................................) (ลงชื่อ).................................กรรมการ (..................................) (ลงชื่อ).................................กรรมการ (..................................) (ลงชื่อ).................................ผูชานาญการ (ถ้ามี) ้ (..................................) เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน.............................. ้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุ/บริ การ ตามรายละเอียดดังกล่าวไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ซึ่ งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ ( ) ผูขาย ( )ผูรับจ้าง เป็ นจานวนเงิน..................บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย ้ ้ .........................บาท หักค่าปรับ.....................บาท คงเหลือจ่ายจริ ง....................บาท จึงเรี ยนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติเบิกจ่ายเงินต่อไป ั - ทราบ (ลงชื่อ)......................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั - อนุมติ ั (ลงชื่อ)......................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสดุ ั (ลงชื่อ)...................................... (ลงชื่อ)...................................ผูช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ้ (....................................) ตาแหน่ง.................................. วันที่ 1 ตุลาคม 2547
 13. 13. ใบสั่ งจ้ าง เลขที่..../2548 โรงเรี ยน.................................. วันที่......เดือน............................พ.ศ................. เรี ยน.................................................... ด้วย โรงเรี ยน...........................................................โดยได้รับมอบอานาจจาก เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอตกลงจ้างจากท่าน ตามรายการดังต่อไปนี้ ที่ รายละเอียดการจ้าง จานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน 1 จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการ ปฏิบติงานและประกอบการเรี ยน ั การสอน ตามเงื่อนที่กาหนดไว้ใน เอกสารแนบท้าย แผ่นละ......สตางค์ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น จึงเรี ยนมาเพื่อจัดส่ งมอบงานจ้างตามรายการข้างต้นไปยังผูวาจ้าง ภายในวันที่ 31 ้่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2548 หากส่ งมอบงานจ้างเกินเวลากาหนดตามใบสังจ้าง ผูรับจ้างจะต้อง ้ ่ ชาระค่าปรับเป็ นรายวันให้แก่ผวาจ้างในอัตราวันละ 100 บาท (หนึ่ งร้อยบาทถ้วน) จนถึงวันที่งานจ้าง ู้ ่ นั้นแล้วเสร็ จ ในกรณี ที่ผรับจ้างไม่สามารถปฏิบติตามใบสั่งจ้างนี้ได้ และจะต้องมีการปรับตามใบสั่งจ้าง ู้ ั หากจานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิ บของวงเงินค่าจ้างดังกล่าว ผูวาจ้างอาจพิจารณาดาเนินการบอกเลิก ้่ ใบสังจ้าง เว้นแต่ผรับจ้างจะได้ยนยอมเสี ยค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น ผูวาจ้างอาจ ู้ ิ ้่ ่ พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกใบสั่งจ้างได้เท่าที่จาเป็ น (ลงชื่อ).................................ผูวาจ้าง ้่ (...............................) ตาแหน่ง................................... ข้าพเจ้า.......................................................โดย.............................................................. ่ ้ อยูบานเลขที่.............ถนน.....................................ตาบล......................................อาเภอ.................... จังหวัด.............................โทรศัพท์............................เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร........................... ตกลงรับจ้างทาการตามรายการ ราคาและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็ จ (ลงชื่อ)................................ผูรับจ้าง ้ (..............................) (ลงชื่อ)................................พยาน (.............................) (ลงชื่อ).................................พยาน (.............................)
 14. 14. หมายเหตุ.- ให้ติดอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ต่องานจ้าง 1,000 บาท ส่ วนที่เกิน 1,000 บาท ติดเพิ่ม 1 บาท รายละเอียดแนบใบสั่ งจ้ าง เลขที่..../2548 ลงวันที่..................................... เงื่อนไขการถ่ ายเอกสาร/การส่ งมอบและจ่ ายเงินค่ าถ่ ายเอกสาร -การถ่ ายเอกสาร -ให้ผรับจ้างถ่ายเอกสารตามรายการและจานวนที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาตถ่ายเอกสารตาม ู้ แบบฟอร์ มที่โรงเรี ยนกาหนด ซึ่งจะต้องมีลายมือชื่อผูมีอานาจลงนามอนุมติในใบอนุญาตทุก ้ ั ครั้ง หากมีการถ่ายเอกสารที่ไม่มีลายมือชื่อผูมีอานาจลงนามอนุมติทางโรงเรี ยนจะไม่ ้ ั รับผิดชอบจ่ายเงินให้สาหรับการถ่ายเอกสารในครั้งนั้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้ น สัปดาห์ละ 1 เล่ม -การจ่ ายเงินค่ าถ่ ายเอกสาร -โรงเรี ยนจะจ่ายเงินให้แก่ผรับจ้างเมื่อผูรับจ้างถ่ายเอกสารตามเงื่อนไขที่กาหนด เมื่อครบ ู้ ้ 1 เดือน -โดยเมื่อผูรับจ้างถ่ายเอกสารครบ 1 เดือนให้จดทาใบส่ งของหรื อใบแจ้งหนี้ 0 ้ ั ระบุจานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรที่โรงเรี ยนต้องจ่ายส่ งให้โรงเรี ยนทุกครั้งที่ครบ กาหนดการจ่ายเงิน (ลงชื่อ).....................................ผูวาจ้าง ้่ (ลงชื่อ).....................................ผูรับจ้าง ้
 15. 15. บันทึกข้ อความ ส่ วนราชการ โรงเรี ยน...............................................สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 ที่............................................................................. วันที่............................................................. เรื่ อง ขออนุมติถ่ายเอกสาร ั เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน............................. ้ ขออนุมติถ่ายเอกสาร เรื่ อง....................................................................................... ั ...................................................................................................................................................... เพื่อใช้............................................................ขอได้โปรดพิจารณาอนุมติ ดังนี้ ั 1. กระดาษขนาด เอ 3 จานวน.......................แผ่น 2. กระดาษขนาด เอ 4 จานวน.......................แผ่น 3. กระดาษขนาด บี 4 จานวน.......................แผ่น 4. กระดาษขนาด บี 5 จานวน.......................แผ่น 5. กระดาษขนาด เอฟ 4 จานวน.......................แผ่น 6. ถ่ายย่อส่ วน จานวน.......................แผ่น รวมจานวน......................แผ่น มีความจาเป็ นต้องใช้เอกสารที่ถ่าย ในวันที่......เดือน........................พ.ศ......... (ลงชื่อ).................................ผูขอ ้ (..................................) ความเห็น ..................................... (ลงชื่อ)........................หัวหน้างาน (.........................) ความเห็น ....................................รองผูอานวยการสถานศึกษา ้ (............................) คาสั่ ง อนุมติให้ถ่ายเอกสารได้ จานวน..........แผ่น ั (ลงชื่อ)..........................ผูอนุมติ ้ ั (............................) ตาแหน่ง................................. วันที่......................... (ลงชื่อ)................................ผูรับเอกสาร ้ (..............................) วันที่......เดือน.....................พ.ศ.......
 16. 16. ตัวอย่างใบส่ งของ/ใบแจ้ งหนี้ เขียนที่ ร้าน............................ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เรื่ อง แจ้งหนี้ค่าถ่ายเอกสาร เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน.......................... ้ อ้างถึง ใบสั่งจ้าง เลขที่..../2548 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ตามใบสังจ้างเลขที่...../2548 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ได้ตกลงจ้างถ่ายเอกสาร ตั้งแต่วนที่ 1 ั ่ ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548 โดยให้ร้านถ่ายเอกสารตามรายการ/จานวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาตถ่าย เอกสารของโรงเรี ยน โดยกาหนดเงื่อนไขว่าจะจ่ายเงินเมื่อถ่ายเอกสารครบ 1 เดือน นั้น บัดนี้ ทางร้านได้ถ่ายเอกสารตามเงื่อนไขที่ตกลงกันครบ 1 เดือนแล้วจึงขอแจ้งหนี้เพื่อเบิกเงิน ค่าถ่ายเอกสาร ประจาเดือนตุลาคม 2547 เป็ นเงิน.........บาท(............................) จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ (ลงชื่อ)....................................เจ้าของร้าน (..................................)
 17. 17. บค.12/48 บันทึกข้ อความ ส่ วนราชการ โรงเรี ยน.................................................................. ที่........................................................................วันที่ 3 มกราคม 2548 เรื่ อง รายงานขอ ( ) ซื้ อ ( / )จ้าง เหมารถยนต์เพื่อนาเด็กนักเรี ยนไปแข่งขันความเป็ นเลิศทางวิชาการ เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน............................................. ้ ด้วย โรงเรี ยน....................................................มีความจาเป็ นที่จะต้อง ( ) ซื้ อ ( /) จ้าง รถยนต์นาเด็กนักเรี ยนไปแข่งขันความเป็ นเลิศทางวิชาการโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสานัก ่ นายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 19 และข้อ 39 ซึ่งได้รับอนุมติเงิน ั งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งาน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการเงินอุดหนุน จานวน เงิน 3,000 บาท กาหนดเวลาที่ตองการใช้ภายในวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2548 มีรายละเอียดพัสดุ ดังนี้ ้ ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้ อ/จ้าง จานวนหน่วย ราคามาตรฐาน จานวนเงิน หรื อราคากลาง ที่ขอซื้ อ/จ้างครั้งนี้ 1 จ้างเหมารถยนต์เพื่อนาเด็ก 1 คัน 3,000 นักเรี ยนไปร่ วมแข่งขันความ เป็ นเลิศทางวิชาการ (ระบุสถานที่ที่ไป หรื อแนบ ตารางกาหนดการ) (-สามพันบาทถ้วน ) รวมเป็ นเงิน 3,000 จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา 1.ให้ความเห็นชอบในรายงานขอซื้ อ/ขอจ้าง 2.แต่งตั้งผูตรวจรับ/ คณะกรรมการ ( )ตรวจรับพัสดุ ( )ตรวจการจ้าง ประกอบด้วย ้ 2.1............................................ ตาแหน่ง ระดับ ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับ ้ 2.2............................................ ตาแหน่ง ระดับ กรรมการ 2.3........................................... ตาแหน่ง ระดับ กรรมการสถานศึกษา 3.แต่งตั้งผูควบคุมงานจ้าง(ถ้ามี) ้ 3.1........................................... ตาแหน่ง................................หัวหน้าผูควบคุมงาน ้ 3.2........................................... ตาแหน่ง.................................ผูควบคุมงาน ้ (ลงชื่อ)....................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั - เห็นชอบ (ลงชื่อ)....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสดุ ั - อนุมติ ั (ลงชื่อ)....................................รองผูอานวยการสถานศึกษา (ลงชื่อ)............................... ้ (..................................) ตาแหน่ง.................................... วันที่ 3 มกราคม 2548
 18. 18. ใบตรวจรับพัสดุ เขียนที่............................................ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2548 ด้วย ........................................................ได้ส่งมอบพัสดุ จานวน.......รายการ ให้โรงเรี ยน ตาม( ) ใบสังซื้ อ ( / ) ใบสังจ้าง ( )บันทึกตกลงซื้ อ ( ) บันทึกตกลงจ้าง ( ) สัญญาซื้ อขาย ่ ่ ( ) สัญญาจ้าง เลขที่......./2548 ลงวันที่ 3 มกราคม 2548 ไว้ให้แก่โรงเรี ยน.............................................. เพื่อให้ ( ) ผูตรวจรับ ( / ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทาการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ ้ 1.ครบกาหนดวันที่ 5 มกราคม 2548 2.ส่ งมอบ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 3.ได้ตรวจรับพัสดุ/บริ การ ตามใบส่ งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่.........../............. ลงวันที่ ..............................ณ. โรงเรี ยน...................................................... 4.ให้ถือว่าพัสดุ/บริ การถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วนที่ 5 มกราคม 2548 ั 5.ได้เชิญผูชานาญการหรื อผูทรงคุณวุฒิมาปรึ กษาด้วยคือ....................................... ้ ้ ได้มอบพัสดุไว้ต่อ..............................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั จึงขอรายงานต่อ............................................................เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ ่ ตามนัยข้อ 71 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ลงชื่อ)................................ประธานกรรมการ/ตรวจรับ (..................................) (ลงชื่อ).................................กรรมการ (..................................) (ลงชื่อ).................................กรรมการ (..................................) (ลงชื่อ).................................ผูชานาญการ (ถ้ามี) ้ (..................................) เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน.............................. ้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุ/บริ การ ตามรายละเอียดดังกล่าวไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ซึ่ งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ ( ) ผูขาย ( / )ผูรับจ้าง เป็ นจานวนเงิน 3,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย ้ ้ .........................บาท หักค่าปรับ.....................บาท คงเหลือจ่ายจริ ง 3,000 บาท จึงเรี ยนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติเบิกจ่ายเงินต่อไป ั - ทราบ (ลงชื่อ)......................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั - อนุมติ ั (ลงชื่อ)......................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสดุ ั (ลงชื่อ)...................................... (ลงชื่อ)...................................ผูช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ้ (....................................) ตาแหน่ง.................................. วันที่ 5 มกราคม 2548
 19. 19. ใบสั่ งจ้ าง เลขที่..../2548 โรงเรี ยน.................................. วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ 2548 เรี ยน.................................................... ด้วย โรงเรี ยน...........................................................โดยได้รับมอบอานาจจาก เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอตกลงจ้างจากท่าน ตามรายการดังต่อไปนี้ ที่ รายละเอียดการจ้าง จานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน 1 จ้างเหมารถยนต์ ยีหอ......เลขทะเบียน ่ ้ 1 คัน 3,000 3,000 ......เพื่อนาเด็กนักเรี ยนไปแข่งขัน ความเป็ นเลิศที่...................... (แนบกาหนดการเดินทาง) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น (สามพันบาทถ้วน) 3,000.จึงเรี ยนมาเพื่อจัดส่ งมอบงานจ้างตามรายการข้างต้นไปยังผูวาจ้าง ภายในวันที่ 5 ้่ เดือน มกราคม พ.ศ.2548 หากส่ งมอบงานจ้างเกินเวลากาหนดตามใบสั่งจ้าง ผูรับจ้างจะต้อง ้ ชาระค่าปรับเป็ นรายวันให้แก่ผวาจ้างในอัตราวันละ 100 บาท (หนึ่ งร้อยบาทถ้วน) จนถึงวันที่งานจ้าง ู้ ่ นั้นแล้วเสร็ จ ในกรณี ที่ผรับจ้างไม่สามารถปฏิบติตามใบสั่งจ้างนี้ได้ และจะต้องมีการปรับตามใบสั่งจ้าง ู้ ั หากจานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิ บของวงเงินค่าจ้างดังกล่าว ผูวาจ้างอาจพิจารณาดาเนินการบอกเลิก ้่ ใบสั่งจ้าง เว้นแต่ผรับจ้างจะได้ยนยอมเสี ยค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น ผูวาจ้างอาจ ู้ ิ ้่ พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกใบสั่งจ้างได้เท่าที่จาเป็ น (ลงชื่อ).................................ผูวาจ้าง ้่ (...............................) ตาแหน่ง................................... ข้าพเจ้า.......................................................โดย.............................................................. ่ ้ อยูบานเลขที่.............ถนน.....................................ตาบล......................................อาเภอ.................... จังหวัด.............................โทรศัพท์............................เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร........................... ตกลงรับจ้างทาการตามรายการ ราคาและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็ จ (ลงชื่อ)................................ผูรับจ้าง ้ (..............................) (ลงชื่อ)................................พยาน (.............................) (ลงชื่อ).................................พยาน (.............................) หมายเหตุ.- 1. ให้ติดอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ต่องานจ้าง 1,000 บาท ส่ วนที่เกิน 1,000 บาท ติดเพิ่ม 1 บาท 2. .ให้แนบใบขับขี่, หนังสื อสาคัญแสดงความเป็ นเจ้าของรถ
 20. 20. ใบส่ งมอบงาน เขียนที่................................................. วันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่ อง ส่ งมอบงานจ้างและแจ้งหนี้ขอเบิกเงิน เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน.................................. ้ ตามที่โรงเรี ยน..........................ได้ตกลงให้ขาพเจ้า............................................................. ้ จ้างเหมารถยนต์นาเด็กนักเรี ยนไปแข่งขันความเป็ นเลิศทางวิชาการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 ตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ ........./2548 ลงวันที่ 3 มกราคม 2548 ในวงเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดาเนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จึงขอส่ งมอบงานจ้าง เพื่อตรวจรับ และขอเบิกจ่ายเงิน จานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อไป จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการ ขอแสดงความนับถือ (ลงชื่อ).............................
 21. 21. ตัวอย่างใบส่ งของ/ใบแจ้ งหนี้ เขียนที่ ร้าน............................ วันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่ อง แจ้งหนี้ค่าจ้างเหมารถยนต์นาเด็กนักเรี ยนไปแข่งขันความเป็ นเลิศทางวิชาการ เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน.......................... ้ อ้างถึง ใบสั่งจ้าง เลขที่..../2548 ลงวันที่ 3 มกราคม 2548 ตามใบสั่งจ้างเลขที่...../2548 ลงวันที่ 3 มกราคม 2548 ได้ตกลงจ้างเหมารถยนต์นาเด็ก นักเรี ยนไปแข่งขันความเป็ นเลิศทางวิชาการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 นั้น บัดนี้ ทางข้าพเจ้าได้นาเด็กนักเรี ยนไปแข่งขันความเป็ นเลิศ เรี ยบร้อยแล้วจึงขอแจ้งหนี้เพื่อ เบิกเงินค่าจ้างเหมารถยนต์ เป็ นเงิน 2,000.-บาท(สองพันบาทถ้วน) จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ (ลงชื่อ)....................................เจ้าของร้าน (..................................)
 22. 22. บันทึกข้ อความ บจ.1/48 ส่ วนราชการ โรงเรี ยน.................................................................. ที่........................................................................วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เรื่ อง รายงานขอ (/ ) ซื้ อ ( )จ้าง วัสดุพฒนาปรับปรุ งอาคารสถานที่ ั เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน............................................. ้ ด้วย โรงเรี ยน....................................................มีความจาเป็ นที่จะต้อง ( / ) ซื้ อ ( ) จ้าง วัสดุเพื่อปรับปรุ งอาคารสถานที่ ตามโครงการปรับปรุ งอาคารสถานที่ โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสานัก ่ นายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 19 และข้อ 39 ซึ่งได้รับอนุมติ ั เงินงบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งาน/จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) จานวนเงิน 5,000 บาท กาหนดเวลาที่ตองการ ้ ใช้ภายในวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547 มีรายละเอียดพัสดุ ดังนี้ ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้ อ/จ้าง จานวนหน่วย ราคามาตรฐาน จานวนเงิน หรื อราคากลาง ที่ขอซื้ อ/จ้างครั้งนี้ 1 พันธุ์ไม้ประดับ 10 ต้น 50 500.2 กระถางต้นไม้ 10 ใบ 60 600.3 สายยางรดน้ า 20 เมตร 20 400.4 กระดาษชาร์ทสี 50 แผ่น 10 500.5 สี น้ า 5 กล่อง 200 1,000.6 เครื่ องเย็บกระดาษตัวใหญ่ 2 ตัว 1,000 2,000.(-ห้าพันบาทถ้วน ) รวมเป็ นเงิน 5,000.จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา 1.ให้ความเห็นชอบในรายงานขอซื้ อ/ขอจ้าง 2.แต่งตั้งผูตรวจรับ/ คณะกรรมการ ( )ตรวจรับพัสดุ ( )ตรวจการจ้าง ประกอบด้วย ้ 2.1............................................ ตาแหน่ง ระดับ ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับ ้ 2.2............................................ ตาแหน่ง ระดับ กรรมการ 2.3........................................... ตาแหน่ง ระดับ กรรมการสถานศึกษา 3.แต่งตั้งผูควบคุมงานจ้าง(ถ้ามี) ้ 3.1........................................... ตาแหน่ง................................หัวหน้าผูควบคุมงาน ้ 3.2........................................... ตาแหน่ง.................................ผูควบคุมงาน ้ (ลงชื่อ)....................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั - เห็นชอบ (ลงชื่อ)....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสดุ ั - อนุมติ ั (ลงชื่อ)....................................รองผูอานวยการสถานศึกษา (ลงชื่อ)............................... ้ (..................................) ตาแหน่ง.................................... วันที่ 1 ตุลาคม 2547
 23. 23. ใบตรวจรับพัสดุ เขียนที่............................................ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547 ด้วย ........................................................ได้ส่งมอบพัสดุ จานวน.......รายการ ให้โรงเรี ยน ตาม( / ) ใบสั่งซื้ อ ( ) ใบสั่งจ้าง ( )บันทึกตกลงซื้ อ ( ) บันทึกตกลงจ้าง ( ) สัญญาซื้ อขาย ( ) สัญญาจ้าง เลขที่......./2548 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ไว้ให้แก่โรงเรี ยน.............................................. เพื่อให้ ( ) ผูตรวจรับ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทาการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ ้ 1.ครบกาหนดวันที่ 1 ตุลาคม 2547 2.ส่ งมอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 3.ได้ตรวจรับพัสดุ/บริ การ ตามใบส่ งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่.........../............. ลงวันที่ ณ. โรงเรี ยน...................................................... 4.ให้ถือว่าพัสดุ/บริ การถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วนที่ 1 ตุลาคม 2547 ั 5.ได้เชิญผูชานาญการหรื อผูทรงคุณวุฒิมาปรึ กษาด้วยคือ....................................... ้ ้ 6.ได้มอบพัสดุไว้ต่อ..............................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั จึงขอรายงานต่อ............................................................เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ ่ ตามนัยข้อ 71 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิมเติม ่ (ลงชื่อ)................................ประธานกรรมการ/ตรวจรับ (..................................) (ลงชื่อ).................................กรรมการ (..................................) (ลงชื่อ).................................กรรมการ (..................................) (ลงชื่อ).................................ผูชานาญการ (ถ้ามี) ้ (..................................) เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน.............................. ้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุ/บริ การ ตามรายละเอียดดังกล่าวไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ซึ่ งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ ( / ) ผูขาย ( )ผูรับจ้าง เป็ นจานวนเงิน – 5,000.-บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย ้ ้ .........................บาท หักค่าปรับ.....................บาท คงเหลือจ่ายจริ ง -5,000.-บาท จึงเรี ยนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติเบิกจ่ายเงินต่อไป ั - ทราบ (ลงชื่อ)......................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั - อนุมติ ั (ลงชื่อ)......................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสดุ ั (ลงชื่อ)...................................... (ลงชื่อ)...................................ผูช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ้ (....................................) ตาแหน่ง................................... วันที่ 1 ตุลาคม 2547
 24. 24. ใบสั่ งซื้อ ที่...../2548 โรงเรี ยน............................... วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เรี ยน................................ ด้วย โรงเรี ยน......................................................โดยได้รับมอบอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอตกลงซื้ อสิ่ งของจากท่าน ตามรายการดังต่อไปนี้ ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะซื้ อ จานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน 1 2 3. 4. 5. 6. พันธุ์ไม้ประดับ กระถางต้นไม้ สายยางรดน้ า กระดาษชาร์ทสี สี น้ า เครื่ องเย็บกระดาษตัวใหญ่ 10 ต้น 10 ใบ 20 เมตร 50แผ่น 5 กล่อง 2 ตัว 50 60 20 10 200 1,000 500.600.400.500.1,000.2,000.5,000.- รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น(ห้าพันบาทถ้วน) จึงเรี ยนมาเพื่อจัดส่ งพัสดุดงกล่าวไปยังโรงเรี ยน................................................................................ ั ภายในวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถ้าส่ งมอบพัสดุเกินระยะเวลาที่กาหนด ผูขายต้องชาระค่าปรับเป็ น ้ ั ้ รายวันให้กบผูซ้ื อในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยงไม่ได้รับมอบ จนกว่าผูขายได้ส่งมอบสิ่ งของให้ ั ้ ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่ผขายไม่สามารถปฏิบติตามใบสังซื้ อได้ และจะต้องมีการปรับตามใบสังซื้ อนี้ หากจานวนเงิน ู้ ั ่ ่ ค่าปรับจะเกินร้อยละสิ บของวงเงินค่าพัสดุดงกล่าว ผูซ้ื ออาจจะพิจารณาดาเนินการบอกเลิกใบสั่งซื้ อนี้ เว้น ั ้ แต่ผขายจะยินยอมเสี ยค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น ผูซ้ื ออาจพิจารณาผ่อนปรนการ ู้ ้ บอกเลิกใบสั่งซื้ อได้เท่าที่จาเป็ น ลงชื่อ................................ผูซ้ื อ ้ (..................................) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสดุ ั ข้าพเจ้า.............................................โดย..............................................อยูเ่ ลขที่............................ ถนน..........................ตาบล......................อาเภอ.......................จังหวัด.........................โทรศัพท์ .................................เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร............................................................... ตกลงขายสิ่ งของตามรายการ ราคาและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ลงชื่อ...............................ผูขาย ้ (...................................) ลงชื่อ..............................พยาน ลงชื่อ..............................พยาน
 25. 25. บจ.7/48 บันทึกข้ อความ ส่ วนราชการ โรงเรี ยน.................................................................. ที่........................................................................วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เรื่ อง รายงานขอ (/ ) ซื้ อ ( )จ้าง วัสดุเครื่ องแบบสาหรับนักเรี ยนยากจน เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน............................................. ้ ด้วย โรงเรี ยน....................................................มีความจาเป็ นที่จะต้อง ( / ) ซื้ อ ( ) จ้าง ่ วัสดุเครื่ องแบบสาหรับนักเรี ยนยากจน โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการ พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 19 และข้อ 39 ซึ่งได้รับอนุมติเงินงบประมาณจากแผนงานจัด ั การศึกษาขั้นพื้นฐาน งาน/จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการเงินอุดหนุน ปั จจัยพื้นฐานนักเรี ยนยากจนจานวน เงิน -10,000 บาท กาหนดเวลาที่ตองการใช้ภายในวันที่ 20 เดือน ตุลาคม 2547 มีรายละเอียดพัสดุ ดังนี้ ้ ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้ อ/จ้าง จานวนหน่วย ราคามาตรฐาน จานวนเงิน หรื อราคากลาง ที่ขอซื้ อ/จ้างครั้งนี้ 1 เครื่ องแบบนักเรี ยนชาย 50 ชุด 2 เครื่ องแบบนักเรี ยนหญิง 80 ชุด (-หนึ่ งหมื่นบาทถ้วน ) รวมเป็ นเงิน 10,000.จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา 1.ให้ความเห็นชอบในรายงานขอซื้ อ/ขอจ้าง 2.แต่งตั้งผูตรวจรับ/ คณะกรรมการ ( )ตรวจรับพัสดุ ( )ตรวจการจ้าง ประกอบด้วย ้ 2.1............................................ ตาแหน่ง ระดับ ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับ ้ 2.2............................................ ตาแหน่ง ระดับ กรรมการ 2.3........................................... ตาแหน่ง ระดับ กรรมการสถานศึกษา 3.แต่งตั้งผูควบคุมงานจ้าง(ถ้ามี) ้ 3.1........................................... ตาแหน่ง................................หัวหน้าผูควบคุมงาน ้ 3.2........................................... ตาแหน่ง.................................ผูควบคุมงาน ้ (ลงชื่อ)....................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั - เห็นชอบ (ลงชื่อ)....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสดุ ั - อนุมติ ั (ลงชื่อ)....................................รองผูอานวยการสถานศึกษา (ลงชื่อ)............................... ้ (..................................) ตาแหน่ง.................................... วันที่ 1 ตุลาคม 2547
 26. 26. ใบตรวจรับพัสดุ เขียนที่............................................ วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547 ด้วย ........................................................ได้ส่งมอบพัสดุ จานวน.......รายการ ให้โรงเรี ยน ตาม(/ ) ใบสั่งซื้ อ ( ) ใบสั่งจ้าง ( )บันทึกตกลงซื้ อ ( ) บันทึกตกลงจ้าง ( ) สัญญาซื้ อขาย ( ) สัญญาจ้าง เลขที่......./2548 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2547ไว้ให้แก่โรงเรี ยน............................... เพื่อให้ ( ) ผูตรวจรับ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทาการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ ้ 1.ครบกาหนดวันที่ 20 ตุลาคม 2547 2.ส่ งมอบ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 3.ได้ตรวจรับพัสดุ/บริ การ ตามใบส่ งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่.........../............. ลงวันที่ ..................................... ณ. โรงเรี ยน...................................................... 4.ให้ถือว่าพัสดุ/บริ การถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วนที่ 20 ตุลาคม 2547 ั 5.ได้เชิญผูชานาญการหรื อผูทรงคุณวุฒิมาปรึ กษาด้วยคือ....................................... ้ ้ 6.ได้มอบพัสดุไว้ต่อ..............................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั จึงขอรายงานต่อ............................................................เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ ่ ตามนัยข้อ 71 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ลงชื่อ)................................ประธานกรรมการ/ตรวจรับ (..................................) (ลงชื่อ).................................กรรมการ (..................................) (ลงชื่อ).................................กรรมการ (..................................) (ลงชื่อ).................................ผูชานาญการ (ถ้ามี) ้ (..................................) เรี ยน ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน.............................. ้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุ/บริ การ ตามรายละเอียดดังกล่าวไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ซึ่ งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ ( / ) ผูขาย ( )ผูรับจ้าง เป็ นจานวนเงิน –10,000.-บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย ้ ้ ............... บาท หักค่าปรับ.....................บาท คงเหลือจ่ายจริ ง 10,000.-บาท จึงเรี ยนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติเบิกจ่ายเงินต่อไป ั - ทราบ (ลงชื่อ)......................................เจ้าหน้าที่พสดุ ั - อนุมติ ั (ลงชื่อ)......................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสดุ ั (ลงชื่อ)...................................... (ลงชื่อ)...................................ผูช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ้ (....................................) ตาแหน่ง................................... วันที่ 20 ตุลาคม 2547
 27. 27. ใบสั่ งซื้อ ที่...../2548 โรงเรี ยน............................... วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เรี ยน................................ ด้วย โรงเรี ยน......................................................โดยได้รับมอบอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอตกลงซื้ อสิ่ งของจากท่าน ตามรายการดังต่อไปนี้ ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะซื้ อ จานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน 1. 2. เครื่ องแบบนักเรี ยนชาย เครื่ องแบบนักเรี ยนหญิง (ตามคุณลักษณะแนบ) 10,000.- รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จึงเรี ยนมาเพื่อจัดส่ งพัสดุดงกล่าวไปยังโรงเรี ยน................................................................................ ั ภายในวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถ้าส่ งมอบพัสดุเกินระยะเวลาที่กาหนด ผูขายต้องชาระค่าปรับ ้ ั ้ เป็ นรายวันให้กบผูซ้ื อในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยงไม่ได้รับมอบ จนกว่าผูขายได้ส่งมอบสิ่ งของให้ ั ้ ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่ผขายไม่สามารถปฏิบติตามใบสังซื้ อได้ และจะต้องมีการปรับตามใบสังซื้ อนี้ หากจานวนเงิน ู้ ั ่ ่ ค่าปรับจะเกินร้อยละสิ บของวงเงินค่าพัสดุดงกล่าว ผูซ้ื ออาจจะพิจารณาดาเนินการบอกเลิกใบสั่งซื้ อนี้ เว้น ั ้ แต่ผขายจะยินยอมเสี ยค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น ผูซ้ื ออาจพิจารณาผ่อนปรนการ ู้ ้ บอกเลิกใบสั่งซื้ อได้เท่าที่จาเป็ น ลงชื่อ................................ผูซ้ื อ ้ (..................................) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสดุ ั ข้าพเจ้า.............................................โดย..............................................อยูเ่ ลขที่............................ ถนน..........................ตาบล......................อาเภอ.......................จังหวัด.........................โทรศัพท์ .................................เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร............................................................... ตกลงขายสิ่ งของตามรายการ ราคาและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ลงชื่อ...............................ผูขาย ้ (...................................) ลงชื่อ..............................พยาน ลงชื่อ..............................พยาน

×