Your SlideShare is downloading. ×
Taraah material
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Taraah material

1,894
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,894
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. À.õóâèëáàð1.Ìàë õýäèéä òºëëºäºã âý? Ǻâ õàðèóëòûíºìíºõ ¿ñãèéã äóãóéëààðàé.À.Çóí Á. Õàâàð Â.íàìàð2. ¯ãèéã çºâ áàéðëóóëæ ºã¿¿ëáýð áîëãîîðîé. (õººðõºí, òºë, Íÿëõ, ìàø) Á. õóâèëáàð_ ¯ñýã íºõºæ, ¿ã á¿òýýãýýðýé. ( òàâàí õîøóó ìàë) ó ëë á î à
  • 2. В õóâèëáàð Çàãâàðò òîõèðîõ ¿ãèéã çºâ îëæ õàðãàëçóóë. ÝÃÝà õàâàð ÝÃÃÝ ìººã ÃÝÝà ¿çýã ÃÝÃÝà àðãà Ñ õóâèëáàð1.¯ãèéã ýâë¿¿ëæ, ºã¿¿ëáýð áîëãîîðîé. Õèéâ, æèìñýýðýý,Ò¿¿ñýí, àíàìàë2. Äàðààõ ¿ãýíä íºõöëèéã çºâ çàëãàíáè ýýðýé. çààí+ (û,èé)= ìîðüä+ (ûí,èéí)= ýìãýí+ (û,èé)= ö¿íõ+ (û,íèé)=
  • 3. Å õóâèëáàð Ýõèéã óíøààä ýð ýãøèãòýé ¿ãèéã îëæ òýìäýãëýýðýé. Îé øóãóé• Ìàíàé îðíû õîéò õýñýã îé ìîäîîð ýëáýã. Îé ìîä àãààðûã öýâýðø¿¿ëäýã. Îé ìîäîî ãàë ò¿éìðýýñ õàìãààëüÿ. Îé øóãóéä ÿâàõäàà òººðºõººñ áîëãîîìæèë. õóâèëáàð Ýõèéã óíøààä ýì ýãøèãòýé ¿ãèéã îëæ äóãóéëààðàé. Çààí Çààí õàëóóí îðîíä àìüäàðíà. Çààíû èõ òîì õîøóó óðò õ¿ç¿¿ áîãèíî õºë á¿ä¿¿í. Çààí èõ õ¿ òýé. Õóóðàé ãàçðûí àìüòäààñ õàìãèéí òîì íü çààí þì.
  • 4. Ã.õóâèëáàðÄàðààõ ýõýýñ óðò ýãøèãòýé ¿ãèéã îëæ çóðààðàé. ÇóíǺºëºí áîðîî îðëîî. Íàð ãàð ñîëîíãîòàòàâ. Õ¿¿õä¿¿ä ñîëîíãî áàðèõààð ã¿éëäýâ.Áè òýäíèé àðààñ ã¿éëýý.Õººðõºí ãºëºã ìèíü íàìàéã äàãàí ã¿éâ. Ä.õóâèëáàð1.Õîñ ýãøèã îðñîí ¿ãèéã îëæ äóãóéëààðàé.ÿçýýëçãýíý, òóóëàé, óëààëçãàíà, ìîéë, õºëòýé, áàéäàã2. ªã¿¿ëáýðýýñ ãèéã¿¿ëýã ¿ñãèéã ÿëãàæáè ýýðýé. Îðîé áîëæ Ñ¿¿ëýíõ¿¿ øîðãîîëæíû ãýðò çî èëëîî.
  • 5. Æ õóâèëáàð ªã¿¿ëáýðèéã çºâ äàðààëàëä îðóóëæ, ýõ áîëãîí áè ýýðýé. Çóðàà õ¿¿ Ìàøèíóóäàà ººðèéí äóðòàé ºí㺺ð áóäëàà. Òýð îëîí ìàøèí çóðàâ. Îðãèë ìàøèí çóðàõ äóðòàé Ç õóâèëáàðÕýí îëîí ¿ã çîõèîõ âý? ñà àâ Ñàí ëàà âàí õàð õè íî õ¿¿ õýä ýýë ãîî
  • 6. È. Õóâèëáàð1. Äàðààõ ¿ãýíä û, èé- ã çºâ çàëãàí áè . Ö¿íõ..ã îõèí.. ñ¿¿.. Íîì..í õ¿í.. Õàðóóë..ã íàéç..í ººð..í ìîðüä..í É õóâèëáàð1.Õîñ ýãøèã îðñîí ¿ã 3-ûã áè ýýðýé.2. Îíüñîãûã òààãààðàé Àì õýë íü õàâòãàé öîîõîð Àëàã í¿ä íü á¿ëòãýð öîîõîð ĺðâºí õºë íü ìàéãà öîîõîð Òºðñºí áèå íü õ¿éòýí öîîõîð ........................