Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

El pèsol Negre. Nº 16. Abril-Maig-Juny 2004

on

 • 628 views

El pèsol Negre. Nº 16. Abril-Maig-Juny 2004

El pèsol Negre. Nº 16. Abril-Maig-Juny 2004

Statistics

Views

Total Views
628
Views on SlideShare
628
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

El pèsol Negre. Nº 16. Abril-Maig-Juny 2004 El pèsol Negre. Nº 16. Abril-Maig-Juny 2004 Document Transcript

 • atu ïta!Els mossos desquadra tanquen dos2000 exemplars si ó grII època núm. 16Abril-maig-juny de 2004 Presons ni al Bages ni enlloc! difulocals independentistes a BergaDurant la primera setmana dabril els Mossos desquadra que es tracta duna excusa per fer tancar la seu socialhan fet tancar la seu social del Casal Panxo primer i, daquesta entitat i la lectura és clara: governi qui gover-després veien com està el pati sembla que també ha tan- ni els moviments socials fem nosa per la crítica que exer-cat per pròpia voluntat el Casal Moragues. Lexcusa ha cim -des de diferents òptiques- al poder i les sevesestat el fet de tenir un equip de música al seu local, fet corrupteles. Des del Pèsol Negre ens solidaritzem amb Salvem la Baells!que ha originat una quantiosa multa i lamenaça de més els companys independentistes i els oferim el nostrei més quantioses multes si tornen a obrir el local. És clar suport. Pàg 5 La natura torna a ser la víctima de la men- orellaires, mentre ens destrossen les con- tida, la demagògia i dels interessos dels trades. I és que si poden fer més obres i governants de les diferents administra- més destrossa perquè fer-ne menys? cions i els seus amics constructors. En definitiva que per omplir la butxaca de Amb l’excusa d’invertir diners públics per quatre fills de puta i afaborir alguns inte- millorar la infraestructura de carreteres, ressos polítics, estem acabant per sem- Presons ni al Bages ni enlloc! fan veure que l’econòmia creix (solament pre amb el patrimoni natural de tots. Pàg 4 la construcció i amb calès públics), alho- ra que maregen la perdiu amb disputes Com ja anunciàvem al número 15 da- questa publicació, al Bages hi volen fer una presó. Són moltes les persones que shi oposen i és freqüent veure en alguns cotxes cartellets que diuen: "No a la presó" o "No volem la presó al Bages" i per nosaltres això és del tot inacceptable. És com dir que la injustícia no ens moles- ta el que passa és que la volem ben ama- gada. Tanmateix la Coordinadora Antirepressiva de Manresa està treballant el tema amb una gran seriositat i lucide- sa i han engegat una campanya molt encertada on posen de relleu les verita- bles claus del problema. Aquí us repro- duïm un comunicat que han fet públic on queda clar que la presó no és la solució, ni al Bages ni enlloc. A les presons no es Ja hi tornem a ser. A Berga l1 de Primer de Maig com cal. Enguany, respecten els drets humans i no cal anar maig, el dia del treballador, ha estat lassociació cultural Columna Terra lluny, ens referim en aquest país. Per transformat de manera vergonyosa i Llibertat ha tornat a preparat tot això, la nostra posició és clara: Ni pre- en el dia del lladre, de lexplotació. un seguit dactes per tal de fer de sons ni reixes acabaran amb els nostres Però per sort, encara queden perso- l1 de maig una diada festiva i de somnis. Llibertat per tots i totes! No a les nes amb dignitat que celebren el reivindicació obrera com cal. Pàg 4 presons! Pàg 3 2 9 5i6 7 Editorial de la “El latas”, article Aticles sobre el Crònica d’una mort publicació i de temàtica labo- Forum de les anunciada, article ral cultures sobre l’11 de març
 • Castellanovan dieciseis, y no pensamos parar. Salud! Otra vez el pèsol en la calle. Y con este ya Salut! Altre cop el Pèsol al carrer. I amb aquest ja en fem 16, i la cosa no pensa parar. CatalàYa tenemos aquí otra vez al 1 de mayo, y como venimos reivindicando Ja tenim l1 de maig aquí, i com portem denunciant des de fa tresdesde hace tres años, esta fecha se esta convirtiendo aquí en Berga, en la anys, aquesta data sesta convertint a Berga en la festa dels explota-fiesta de los explotadores y no en la de los explotados como debería ser... dors i no en la dels explotats com hauría de ser... Per nosaltres, elsPara nosotros los anarquistas, el uno de mayo jamás será una feria, y es anarquistes l1 de maig mai serà una fira i és per això que el col·lec-por esa razón que el colectivo, Columna Terra i Llibertat se ha encargado tiu Columna Terra i Llibertat sha encarregat dorgantizar una sèriede organizar una serie de eventos para reivindicar esta fecha. dactes per reivindicar aquesta data.Se realizará un concierto y una concentración contra la farsa que repre- Es realitzara un concert i una concentració contra la farsa de la sevasenta su feria, contra la explotación laboral, el capitalismo y el estado, y fira, contra lexplotació laboral, el capitalisme i lestat i aquest any,este año, también contra el cierre de locales alternativos. també contra el tancament de locals alternatius.Y es que últimamente los mossos desquadra, se han puesto las pilas a la I es que últimament els mossos desquadra shan posat les piles ahora de intentar acabar con los movimientos sociales en el Berguedà: el lhora dintentar acabar amb els moviments socials a la comarca delCasal Panxo y el Casal Moragues se han visto obligados a cerrar, uno de Berguedà: el Casal Panxo i el Casal Moragues han hagut de tancar, unlos cuales teniendo que pagar una sanción considerable. Parece ser que dels quals habent de pagar una sanció considerable. Sembla ser quenuestros particulares chimpanzés uniformados, ya no tienen suficiente els nostres particulars ximpanzés uniformats ja no en tenen prou da-con acojonarnos y extorsionarnos cuando nos encuentran por la calle. A collonir-nos i extorsionar-nos, quan ens troben al carrer. A aquest paseste paso pronto tendremos que mirar bien dentro de la taza del water aviat haurem de mirar bé dins la tassa del water abans danar aantes de ir a cagar... cagar...Desde aquí, denunciamos el cierre de dichos locales, y nos solidarizamos Des daqui denunciem el tancament dels esmentats locals i ens hi soli-con ellos. daritzem.También podemos observar el espectáculo que nos ofrecen los vecinos del També podem contemplar lespectacle que ofereixen els veins delBages clamando contra la carcel; "el bages no quiere la cárcel", dicen. Que Bages cridant contra la presó; "el bages no vol la presó", diuen. No fósno se diera el caso que los terrenos perdieran valor, o la comarca se vol- cas que els terrenys perdesin valor o la comarca es tornés mes inse-viera más insegura! ¿Mejor que la construian en otro lado quizás? gura! Millor que la construeixin a un altre lloc potser?Nosotros estamos y estaremos en contra de esta carcel, pero también en Nosaltres estem i estarem en contra daquesta presó, però també encontra de todal las otras cárceles del mundo. Porque son la negación abso- contra de totes les altres presons del món. Perquè són la negacióluta de la libertad (por lo tanto, de la vida) y albergan personas que sufren absoluta de la llibertat (per tant de la vida) i alberguen persones quecada dia los peores malos tratos y torturas; Personas pobres o rebeldes viuen cada dia els pitjors dels mals tractes i tortures. Persones pobresque por su condicion impuesta por el sistema han acabado entre rejas. Por o rebels que per la seva condició donada pel sistema han acabat entrelo tanto, abajo los muros de las prisiones!! reixes. Per tant: a terra els murs de les presons!Y por lo que respecta a la explotación laboral en el Berguedá, es tan pal- I pel que fa al tema laboral lexplotació al Berguedà es fa tan palesapable como siempre, y como si fuera poco aguantarla dia tras dia, nos toca com sempre i per si fos poc haver de soportar-la dia rera dia, ens tocaaguantar a los mayores explotadores de la comarca afirmando que los uni- aguantar als maxims explotadors de la comarca afirmant que elscos que han trabajado para la susodicha comarca, han sido ellos. Al menos unics que han treballat per aquesta han sigut ells. O almenys és el queeso es lo que vimos el pasado 7 de abril, en un debate televisado en Canal vam veure el passat 7 dabril en un debat televisat al canal 4. La indig-4. La indignación no puede ser mayor; como dice Evaristo, cantante de la nació no pot ser major, com diu evaristo, cantant de la Polla Recordspolla records "quien mata mas es premio novel de la paz". Porque los úni- "quien mata más es premio novel de la paz". Perquè els unics que hemcos que trabajamos por la comarca, somos nosotros, los obreros, y no treballat per la comarca som nosaltres els obrers, i no els quatreesos cuatro parasitos que viven a costa de nuestro sudor.. empresaris parasits que viuen a costa de la nostra suor.Los mismos personajes que nos explotan, son los que se enriquecen de la Els mateixos personatges que ens exploten són els que senriqueixendestrucción de la comarca, como en el caso de la carretera que quieren a costa de la destrucció de la nostra comarca, com és el cas de laconstruir para "dinamizar-la". Se trata de la ampliación de la C-16, que carretera que volen construir per "dinamitzar-la" . És lampliació de larepresentará un impacto brutal para nuestra maltratada comarca, pues C16 i representará un impacte brutal per la nostra ja malmesa comar-destrozará la baells, el picantell, y el catllaras. ca, doncs destrosarà la baells, el picantell, i el catllaras.Y no podemos acabar esta editorial sin hacer referencia a la matanza de I no podem acabar aquest editorial sense fer referència a la matançaMadrid. 190 obreros i obreras muertos. No fueron 190 militares, o dipu- de Madrid. 190 obrers i obreres mortes. No foren 190 militars o dipu-tados del PP (cómplices de la matanza). Fuimos los de siempre, el pueblo. tats del PP (complices de la matança). Vam ser els de sempre elsLos mismos que somos explotados en nuestros puestos de trabajo, asesi- escaldats, el poble. Els mateixos que som explotats en els nostresnados por falta de medidas de seguridad, los que morimos intentando huir llocs de treball, assassinats a la feina per la falta de mesures de segu-de la miseria o somos reducidos a ceniza bajo las bombas de Palestina, retat, els que morim intentant escapar de la misèria, els que somIrak, o Madrid. Los que viajamos sin escoltas ni coches blindados. Como reduïts a cendra sota les bombes a Palestina, Irak o Madrid. Els quedecía una de las pancartas madrileñas: "Vuestra guerra, nuestros muertos". no viatgem amb escorta ni amb cotxe blindat. Com deia una pancar-Ante todo esto no podemos permanecer en silencio. Cada día hay mas ta madrilenya: "sus guerras, nuestros muertos".razones para luchar! Davant de tot això no podem restar callats doncs cada dia hi ha mésRecuperemos nuestras vidas! raons per lluitar. Recuperem les nostres vides!I recorda...>> Edita: Col·lectiu Pèsol Negre. El Pèsol Negre no és el portaveu de cap associació ni >> Per contactar amb nosaltres:entitat. El col·lectiu Pèsol Negre és obert i canviant i no representa a ningú, solamenta qui en forma part a cada moment. Daltra banda, com a col·lectiu només intentem pesolnegre@berguedallibertari.orgassumir leditorial i les grans línies de la publicació, la resta de textos són responsabi-litat dels dels seus autors. pesolnegre@hotmail.com>> Tancament daquesta edició: 28/04/04 Properament: leditorial en àrab i tots els números consultables des dinternet.>> En aquest Pèsol Negre han participat: Ángel, Barrikada (maquetació), Pep i tu, Atenció: La premsa anarquista pot erradicar la ignorància i la submissió al poder.Zerototal, M., José María I, Coordinadora antirepressiva, M., Liberto, KFK, Kopkiller, Aquesta revista la fem entre totes i tots i per això és important que ens feu arribar elsDissident, Milicianu i un Republicà Federal. vostres articles de denuncia, pensaments, poemes, etcètera. Intentem publicar-ho tot, tingueu paciència.
 • La presó no és la solucióD es de que la darreu del món (Guantanamo, Generalitat va plan- Iraq, Afganistan...), però mai tejar la possibilitat no sels passa pel cap que en de construir una les presons del seu propi paíspresó a la comarca del Bages, també sestan vulnerant elsha iniciat un moviment social drets fonamentals de les perso-en contra de la ubicació dun nes.centre penitenciari en aquestterritori. En les presons de lEstat Espanyol existeix: la torturaEls arguments i les opinions física i psicològica (en elshan estat diversos, però tots últims 6 anys shan presentatencaminats a impedir que la 1966 denúncies), la dispersió,meravellosa comarca estigués el FIES (aïllament total de lamalmesa i desmillorada per la persona dins la presó), lexplo-creació daquest centre. Com tació laboral, la precarietatsempre han sortit els fantas- sanitària, la mort de personesmes que envolten aquesta en circumstàncies estranyes lasocietat que ens fan creure que massificació, el tracte inhumàés solidaria i tolerant. als familiars, la falta dintimi-Legoisme, lincredul·litat, la tat,...por, el rebuig, ha estat a lordredel dia. El Govern sempre ha util-En les presons de lEstat itzat com a base dels seusEspanyol existeix: la tortura arguments lesfísica i psicològica (en els capcelera de la manifestació realitzada el 25 d’abril a Barcelona per la llibertat de tots els presos>> Zapling estadístiques, però si lesúltims 6 anys shan observem acuradament El 40% estant empresonades Des de la mort de Franco, i de del Codi Penal. Aquestes lleispresentat 1966 denúncies), per haver comes delictes larribada de lesperat Estat de faran que incrementi el número veurem que les presons nola dispersió, el FIES menors relacionats amb les dret, el nombre de presons i de persones empresonades ja estan plenes de gent(aïllament total de la drogues dempressonats no ha parat de que les penes shan endurit i "perillosa", sinó dhomes i El 25% a causa de furts contra créixer. Lany 1974, en ple fran- lingrés a presó cada cop éspersona dins la presó), la propietat privada quisme, a les presons de lEstat més fàcil; per tant també pro- dones que generalmentlexplotació laboral, la Espanyol hi havia 14.760 per- vocaran la creació de més han comés actes per poderprecarietat sanitària, la Mentrestant els assassins sones preses, a principis del Centres Penitenciaris. sobreviure. governen imperis i llencen 2004, i gaudint duna suposadamort de persones en cir- bombes en nom de la llibertat, democràcia, ens trobem amb Sota la bandera duna societat Actualment moltes de les llui-cumstàncies estranyes la els lladres de milions són lesgarrifosa xifra de 54.000 de progrés, democràtica i total- tes portades per les persones empresonades són per exigirmassificació, el tracte que com a mínim és compleixininhumà als familiars, la “...un cop vaig entrar a la presó, em vaig adonar que tot el que em pensava que sabia della els drets reconeguts per lesfalta dintimitat,... era tan sols un pinzellada del que realment és. Era conscient que pel solament el fet destar lleis creades pel mateix Govern pres comportava la negació de la majoria de tots els meus drets fonamentals, però no vaig que els empresona.Des de la Coordinadora tardar gaire a descobrir que a lescorxador ningú en té de drets. La presó (en teoria una einaAntirepressiva de Manresa, de rehabilitació social) no és més que la gran casa de la mort, la pena de mort encara exis- El bé més preuat és la llibertat,volem desvincular-nos de tot teix a lestat espanyol, com a mínim a les quatre presons que vaig conèixer en el meu pere- viure sense ella és com estaaquest substrat i dir que estem grinatge per la terra dels desheretats. Morts provocades per les arbitrarietats burocràtiques mort. Els que volem viure, sem-en contra daquesta i de qual- (molts presos no saben ni quantes condemnes tenen ), malalties (lassistència mèdica és gai- pre ens rebel·larem contra elssevol presó, ja sigui al Bages rebé inexistent), els dies sense vida, la desesperació...el que pots fer a la presó depèn única murs, les barres i les reixes,com a qualsevol lloc. i exclusivament de tu, no hi ha cap eina, funcionari, assistent "social", carceller, metge, que físiques o immaterials que estigui al servei de la teva "rehabilitació", la seva funció és la damagar sota lestora les dei- empresonen a les persones!!!El Govern sempre ha utilitzat xalles provocades per una societat malalta.”com a base dels seus argu-ments les estadístiques, però si Escrit duna persona que ha estat presa Coordinadora antirepressiva deles observem acuradament veu- Manresarem que les presons no estanplenes de gent "perillosa", sinó ministres dhisenda i els persones preses. Però sembla ment solidària, la majoria delsdhomes i dones que general- camells policies. A la presó hi que encara no nhi ha prou, en ciutadans daquest país sindig-ment han comés actes per va la pobresa, la marginació i la aquest últims anys shan refor- nen i sesgarrifen quan veuen Per més informació:poder sobreviure. Les dades dissidència, és a dir, totes mat cinc lleis: Llei destrange- certes imatges o senten certesparlen per si soles: aquelles parts de la societat ria, Llei del Menor, Llei informacions sobre la situació telf. 645661113El 25% de persones empresona- que "molesten i incomoden". dEnjudiciament Criminal, la en que es troben vivint les per- antirepressiu@manresa.vilaweb.comdes són immigrants Llei de poder Judicial i reformes sones preses en altres parts EL les diferents entitats a sota anunciades no tenen perquè compartir les ideologies dels diferents articles de la publicació BAR MUSICAL plaça Europa nº7 08600 berga tel.botiga 938212895 CAU ronda moreta nº 51 08600, Berga
 • Salvem la Baells! aquesta via només és per arri- poli dAlsina Graells -que impo- bona connexió amb Barcelona bar mes ràpid a la Cerdanya sa preus abusius-; un tren que els caps de setmana. I fins i tot (carallots!). A més, com prete- produiria un impacte ambiental entre setmana algun tren diari nem atreure turisme si des- molt menor i seria molt menys ens podria permetre anar a tre- truïm el poc que tenim, com contaminant; un tren que es ballar a fora (Navàs, Sallent, passarà si sarriba a realitzar podria connectar fins i tot amb Manresa...) o que vinguessin de aquesta carretera? la Cerdanya. Sí, per què no fora a treballar aquí (tot i que poder anar a veure els veïns això últim sembla força impro- Sembla que alguns no ho volen ceretans en tren? bable, tal com està el mon veure, com els regidors de laboral berguedà). En definiti- lAjuntament de Vilada, que ja Potser valdria més que va, serviria per dinamitzar la han aprovat lavantprojecte enlloc de carreteres comarca. Realment, és la gran faraòniques per a la sense cap mena de dubte ni tan aposta pendent, el tren. sols una esmena. Tots, tan le- quip de govern com loposició, burgesia barcelonina, I, això si: si malgrat tot sentes- accepten aquest projecte que portessin duna vegada el ten a fer carretera... : DESDO-C tren al Berguedà. Un tren destruirà irremeiablement la BLAMENT!! Baells, el Picancel i el Catllaràs (tot i ser ambdues serralades amb preus assequibles que Berguedans, no ens deixem incloses als PEIN de la pròpia trenques el monopoli donar més pel cul, que som dAlsina Graells -que Generalitat). Fins i tot van arri- una de les comarques més des- om tots sabem per- Civil) cap a Pedret, remuntaria bar a dir que, si passava més a graciades del país. Salvem el fectament, la el riu fins al pantà, i seguiria prop de Vilada, encara millor. imposa preus abusius-; un Berguedà, salvem la Baells!! Generalitat de pujant pel costat de La Nou i No se quina gràcia hi veuen a tren que produiria un impacte ambiental molt Catalunya -sigui del Vilada, enlloc de fer un lògic viure sota un viaducte, però no signe que sigui- està desdoblament de lactual carre- crec que als seus conciutadansencaparrada en ampliar leix tera. els faci molta il·lusió obrir la menor i seria molt menysdel Llobregat (C-16). I ho vol finestra i trobar-se una autovia contaminant; un tren que P.D.: Ah, i a veure si es nota es podria connectar fins ifer, no pels berguedans -no Aquest projecte es una obra davant dels morros. que hi han Els Verds a lasiguem ingenus- sinó pels bar- faraònica, amb un munt de Generalitat, i els de lesquerracelonins que pugen els caps de ponts, túnels, viaductes, algu- Però pel que es veu, de tot amb la Cerdanya. Sí, per nacionalista que tant diuensetmana a la Cerdanya. nes rotondes -que ara es porta moment ningú mou ni un dit en què no poder anar a veure estimar-se la seva terra! els veïns ceretans en tren? molt-, i suposaria un cost ele- contra. M.Així doncs, ens pretenen fer vadíssim i un impacte visualuna gran carretera que costarà brutal i irreversible. Potser valdria més que enllocmoltíssim diners i ens destros- de carreteres faraòniques per a No seria un tren de rodalies da-sarà la comarca. I, sobretot, en Tot i així, sembla que a la gent la burgesia barcelonina, portes- quests que passen cada vint1 de maig: dia dels explotatsel traçat de lalt Berguedà, que li es igual i fins i tot deuen pen- sin duna vegada el tren al ber- minuts, no ens enganyem (elbaixaria des de Berga (a lalça- sar que pot beneficiar el turis- guedà. Un tren amb preus asse- Berguedà no dona per tant),da de la caserna de la Guàrdia me berguedà. Repeteixo que quibles que trenques el mono- però si que podria tenir unaL 1 de Maig és el dia tes i catalanistes- només els hi del passat segle XX, els empre- internacional dels tre- quedava acabar també amb l1 saris si que han mantingut la tra- balladors, de la classe de Maig. Aquests éssers despre- dició déssers uns dels pitjors 7obrera i hauria de ser ciables, que han estat carlistes, explotadors de Catalunya. un dia de lluita i reivin- franquistes i ara resulta que sóndicació dels explotats. L1 de demòcrates i summament cata- És insultant transformar el diaMaig recorda i ret homenatge als lanistes, han fet del dia de rei- dedicat a les víctimes del capita-Màrtirs de Chicago, que el 1886 vindicació dels explotats, del dia lisme en el dia dels botxins. Ésvan ser executats per reivindicar de la consciència de classe, de la imperdonable organitzar aques-la jornada de vuit hores. Per des- lluita per lalliberament de la ta farsa, participar-hi i acceptar-gracia les coses no han canviat i vida; doncs han fet el dia de lex- la. Però alguns anarquistes enca-lexplotació sha multiplicat i ara plotació de la persona per la per- ra estem vius i estem aquí, comés general arreu del món, de sona, de lespeculació, del vil sempre donant la cara. La lluitadiverses maneres. Ara tenim tre- mercadeig, de lautoritat i la sub- no sha acabat i serà, com sem-balls i vides precàries i això a missió. pre, dura.occident, perquè a la resta delmón ja us podeu imaginar. L1 de Maig recorda i ret No oblidem qui som, cal prendre homenatge als Màrtirs de consciència de la nostra posicióA Berga igual que ahir, avui les a la societat i actuar en con-forces conservadores i les reac- Chicago, que el 1886 van ser seqüència i sense por. Amb lacionàries, mantenen la seva acti- executats per reivindicar la solidaritat obrera podrem aca-tud prepotent, tirànica i desver- jornada de vuit hores. bar amb lexplotació de la perso-gonyida. A Berga les forces vives na per la persona, amb lobe-un bon dia van decidir transfor- diència i amb la misèria econò-mar l1 de Maig en el dia per fes- Al Berguedà actualment hi ha mica, moral, social i política a latejar el capitalisme. Aquests ben poca feina i la que hi ha és que ens condemnen el capitalis-il·lustres berguedans, un cop duna qualitat pèssima. Amb la- me, els estats i les religions.havien assassinat o fet marxar menaça de latur molts empresa-totes aquelles persones que van ris berguedans sotmeten els VISCA L1 DE MAIG! VISCAformar part del magnífic movi- seus assalariats a duríssimes LEMANCIPACIÓ DE LES EXPLO-ment obrer i llibertari del condicions laborals. No es cap TADES! VISCA LANARQUIA!Berguedà -amb lajuda del seu novetat, tothom ho sap. Si bé els Pep i tuestimat general Franco, tot i que obrers del Berguedà no hanells diuen ara que són demòcra- mantingut la tradició de lluita
 • 5 Els mossos d’esquadra tanquen dos Sobre el carrilet locals independentistes a Berga i el clot del moroE fectivament, han tan- ment van fomentar. Doncs el Sestrena amb mal peu el recolzament per prendre les Des daquesta publicació hem cat les seus socials procés és semblant, els movi- govern local de Berga: no accions que es convinguin denunciat les diverses il·legalitats, del Casal Panxo i del ments socials estan bé per fer enyorarem mai els simis de oportunes. No sha de callar irregularitats i "xanxullos" diversos Casal Moragues de manifestacions abans de les convergència però això no fa davant de les injustícies i cal que tot lafer del Clot del Moro posaBerga -aquest darrer però, eleccions i innocents cacero- que desitgem canviar damo; actuar amb contundència al descobert mostrant com la corrup-sembla que ha tancat per prò- lades, però alguns moviments el que volem és no tenir amo. davant de les agressions que ció, els favoritismes polítics i el caci-pia voluntat, en veure el tan- socials poden ser molt incò- Sota un programa, un discurs pateixen els nostres iguals. quisme més ranci estan a lordre delcament del primer-. És tracta modes i en tot cas, ho són la i fins i tot una nova regidoria Davant duna agressió tant dia en aquestes contrades de laduna acció que han executat majoria per als governants. que evoca la participació ciu- clara com aquesta no podem Catalunya profunda on vivim.els mossos desquadra per tadana, només samaga la vacil·lar i els diferentsordres suposem que del ferma voluntat de fer desa- col·lectius al marge de les Hem assenyalat els abusos i frauspoder executiu o judicial. Davant duna agressió parèixer justa això, la partici- sensibilitats de cadascú cal entorn els suposats cursos -subven-Queda clar que els moviments tant clara com aquesta no pació ciutadana i qualsevol que coordinem una resposta cionats- de lescola taller i el corrup-socials fan nosa a tothom, podem vacil·lar i els difer- esperit crític. Pel que fa al tri- unitària i contundent de veri- te i mafiós Carles Salmerón.sobretot un cop han passat partit catalanista i desque- tat. No entendrem la inacció Igualment, em assenyalat les sempreles eleccions. Dretes i esque- ents col·lectius al marge rres ja veiem com les gasta la dels col·lectius afectats ni la brutes accions del cacic, troglodita irres, nacionalistes duna de les sensibilitats de seva consellera dinterior, tot indiferència de la resta. alcalde de Castellar de NHug Josepbanda o de laltre..., a tots els cadascú cal que recollint la pitjor tradició Qualsevol agressió als movi- Orriols i em mostrat els interessospolítics que governen els fan repressora del PSUC. I dels ments socials de la comarca, econòmics i polítics entorn la gestiónosa els moviments socials. coordinem una resposta socialistes a lestat millor que els anarquistes la considera- de la Fundació Museu del Transport i unitària i contundent de ens equivoquem, però ja es rem com a pròpia, no ho dub- el nou carrilet turístic. En definitivaEn aquest sentit podem recor- veritat. No entendrem la veurà. teu. Contra la repressió: acció hem assenyalat en diversos textos aldar la utilització que el PSUC directa! número 14 i 15 daquesta publicacióva fer de sindicats com CCOO inacció dels col·lectius Els llibertaris ens solidaritzem el que em anat sabent daquest gran afectats ni la indiferènciaJo al Fòrum no hi participoi les associacions de veïns sincerament amb els col·lec- pastís de merda que hi ha a laltdurant la transició i la desmo- de la resta. tius afectats i que no dubtin Pep i tu Berguedà. Tanmateix som cons-bilització que molt conscient- que conten amb el nostre cients de que "no sabem de la missa la meitat", però del que estemT segurs és que no hi ha cap personat- ge implicat en aquest afer que no estigui ben corcat. Darrerament, han fet saltar a Ramon Minoves, president de Convergència ots som Forum", promès a posar contenidors ment-, es posa copyright, és del Berguedà i que era el gestor del ens diuen desde de plàstic a cada cantonada. Berga, amb la seva manifes- a dir, marca, a aquest mateix Consorci del Ferrocarril Turístic de Barcelona, i nosal- A Cercs shauran pres la tació cultural i popular més patrimoni, per així monopo- lalt Llobregat -càrrec tècnic guanyat tres, com a part da- mesura amb una gran alegria. universal, contribuirà da- litzar-la. Privatitzar lo públic, políticament- pel que cobrava sisquest tot, ens veiem aboca- Endesa* patrocina. Algunes questa manera a aquesta universalitzar lo privat. mil euros al mes -un milió de pesse-des a participar-hi. Les auto- fonts apunten fins i tot que gran operació especulativa, a tes- (els mateixos que lhan cessatritats locals de Berga han els nans sortiran sense "la promoure la pau dels qui fan Per Corpus, desen- reconeixien que cobrava més deldecidit associar la Patum en mascarem la seva farsa.: festa que li corresponia), en fi un altre per-els actes del Forum Universal si, lluita també. sonatge que no desentona al costatde les Cultures, el gran circ dOrriols i Salmerón.mundial de la hipocresia i el Libertocinisme. En definitiva tot un exemple de com els polítics fan servir els diners de Al bestiari potser no li fa *Endesa, empresa socia del tots i com afavoreixen els amics.gens de gràcia això destar Forum emet 73 tonelades de Entre aquest entrellat dinteressos hipatrocinat per empreses CO2 a lany, contaminació ha com a mínim dos bàndols enfron-explotadores i genocides. procedent de les seves cen- tats Orriols i Salmerón que aprofitenAquest any, i per promoure trals tèrmiques. Es la quarta les diferents conjuntures polítiquesels valors de la PAU, en mis- empresa europea en emis- al seu favor i que pretenen influir ensió humanitària, la Guita sions causants del canvi lopinió pública i els mitjans, desca-haurà de repartir caramelets climàtic. El 43% de lelectrici- radament. Com a exemple divertitamb el casc blau pacificador, tat que genera procedeix de tenim com Josep Orriols des dei deixar-se de guspires i pol- les tèrmiques de carbó, el lAjuntament de Castellar de NHugvora, massa bèliques. Pel que 34% de les centrals nuclears, va ser qui va intentar iniciar unfa al segon principi del l11% dembassaments i el 6% fòrum entorn la seva figura totForum, el de la DIVERSITAT, de les tèrmiques de fuel o donant-se suport i signant anònima-es veu que això dels gegants, gas. Empresa responsable de ment a la pàgina web www.bergue-moros i cristians hi dona joc, la destrucció de la vida dels da.org, la qüestió és que la personai ja preparen un ball dabraça- ecosistemes de lAlt Bio (i del que gestiona la pàgina ho va desco-des, una apoteosi multicultu- poble peuenche-mapuche), brir i així ho a fet públic al mateixral, pero amb compte, no Chile. fòrum.sigui que amb tanta euforiaes posin a repartir papers per orella" com a gest amistós les guerres, el rentat verd de *Indra, empresa patrocinado- És per això que volem prendre ambtothom i ens quedem sense cap als ecologistes de la les multinacionals, a netejar ra del Forum, és puntera en l pinces les informacions que ens arri-patrocinadors i sense mà do- comarca. Tothom content, i les consciències del melic industria de larmament. ben sobre aquest tema. Sigui combra barata. Per vendre SOSTE- per a que res no sels escapi, occidental i sostenir, pacifi- Fabrica radars, tancs i missils sigui una cosa és clara: guanyi quiNIBILITAT, i acabar darreglar- potser a lÀliga li posaran car i diversificar el seu imperi per lexèrcit nord-americà, guanyi en tot plegat, per desgràciaho, es proposava que la tan dues càmeres als ulls, a capitalista, mentre reivindi- així com el caçabombarder els que perdem som el conjunt de laapreciada barreja es distri- càrrec dIndra*, per vigilar ca que la Unesco, institució europeu Eurofighter. societat que a sobre som els quebuiria en envàs de vidre, reci- heretges mentre fa voltes pública internacional, declari (font:Fotut 2004) financem tot plegat. Fora polítics iclable, menys contaminant, sobre si mateixa a la Plaça la Patum patrimoni cultural explotadors!pero davant les queixes del Sant Pere. de la Humanitat, alhora que -gremi, el consistori sha com- com sha pogut llegir darrera-
 • 6Comença “el carnestoltes de les cul-E stem a poc més duna Iberia, Corte Inglés, Indra. La dificis antics per la posterior policíacs disponibles) que van lovin it") i "electrònics" (de la setmana perquè majoria implicades en atacs construcció dhotels i vivendes des de el 2002 fins a lactualitat, moda "pastis sin fronteras"), hi comenci una de les indiscriminats contra el medi de luxe, centres comercials, poden estar relacionades amb ha el "hip hop meeting" i la "nit cites més esperades en ambient i capdavanteres del acompanyat de desallotjament lobjectiu principal per part de sónar de fórum" respectiva- els últims dos anys capitalisme més agressiu que es indiscriminat dels veïns de la les institucions organitzadores, ment, per que tots estiguem(esperada perquè tho trobes viu actualment. En el cas dIndra zona. El pressupost està fixat recolzades pels seus finança- contents/es.fins a la sopa): el mal anomenat és encara més agosarat, ja que entre 2000-2300 milions decos, dors directes en aquest acte:"Fòrum de les cultures" o la font principal dels seus bene- els quals 319 seran destinats als mantenir la ciutat "neta" per Per acabar-ho dadobar, el preu"Fòrum 2004". ficis és del sector de la tecnolo- continguts dels actes, i la resta quan arribin els invitats. de lentrada oscil·la entre 960 gia militar, finançant un acte (1740 milions decos) per la ecos (1 día, infantil/grups mésCobert per un vel de valors que promou la "pau". citada reforma urbanística. Els Es calcula una assistència de grans de 60 anys PAD) la méssuposadament "democràtics" (ja beneficiaris directes de tota 1.000.000.000 de persones, barata i 168 ecos (Adult, pasino nestic segur del significat de Fonamentant el "diàleg", hi hau- aquesta especulació són les que suposen la 1/6 part de la temporada des de 09/05/04la paraula "democràcia" i els ran uns quants temes dels quals grans lobbys i companyies població mundial. La publicitat fins 26/09/04) la més cara.seus mots derivats) i de no es podrà parlar: Iraq, immobiliàries diverses, a més acompanyada de les campanyes Els valors que defensen el fòrum"tolerància", com la "pau", la Afganistan, Palestina, de les empreses que van invertir de sensibilitat a la població (no de les cultures (pau, diversitat,"diversitat" i la "sostenibilitat/le- Exyugoslavia i el País Basc. Sha en la compra dels terrenys, per separat, sinó que maten dos sostenibilitat/equilibri econò-quilibri econòmic", samaga un de dir, que en nom del fòrum desequilibrant encara més la pardals dun tret) i els diferents mic) pateixen una "mutació" alpassat i present obscur per part (de la plataforma, no de indivi- balança de leconomia nacional, artistes invitats (de tot el món i conèixer les accions a les quede tots els organismes impli- dualitats) no es va fer cap pro- amb repercussió mundial. estils) justifiquen el gran afora- sha de recórrer per viure aquestcats: institucions, socis, empre- testa formal en contra de la gue- ment que recull aquest acte. acte, a la sensibilització agressi-ses finançadores, etc. rra dIrak. Tot això, en un acte Pel que fa lagitació que sha Invitant artistes i grups suposa- va a la qual ha estat sotmesa la que intenta potenciar un "món produït en els últims dos anys a dament "dissidents" (transfor- població i el pressupost del qualTot va començar en el 2001. El multicultural". Barcelona, es pot deure a la mant-se en la moda "social-dis- disposa i com sen fa servei;"carnestoltes de les cultures" no voluntat per part de sident", "neodissident" o passant a ser uns altres valorses va realitzar, per la falta de Les empreses lAdministració daquesta ciutat digueu-li com més ràbia us gairebé contraris: fomentar larecolzament generalitzat entre finançadores bàsicament dacabar amb la "diversitat" que doni) intenten acaparar la màxi- cursa armamentística, unifor-associacions, institucions i per- són: Telefónica, Endesa, molesta al turista i a potenciar ma atenció i aconseguir un mar la ciutat als ulls dels turis-sones emblemàtiques, que lavenç sense obstacles de les marge de públic encara més tes i lespeculació, convertint eldevien ser la "vanguardía" del Damm, Iberia, Corte reformes. Poden estar implicats ampli: de totes les edats, condi- "fòrum de les cultures", en elaconteixement. Els exemples Inglés, Indra. La majoria fets com els dels immigrants cions socials, ideologies, etc. denigrant "carnestoltes de lesmés clars són la F.A.V.B. implicades en atacs que dormien a les casernes cultures".(Federació dAssociacions de abandonats de Torres y Bages, Entre els diferents espectaclesVeïns de Barcelona) que no van indiscriminats contra el detinguts per dormir en un musicals, hi ha noms que sor- Des del 9 de maig fins a mitjansrecolzar lacte per la falta de medi ambient i espai abandonat; van ser afec- prenen a més dun (o potser no de setembre, tenim una citainterès per part dels organitza- capdavanteres del capi- tats 600 "sense papers" sense tant)que estiguin en lordre dels antifòrum per tots els insultsdors en contemplar les condi- solució alternativa a la seva actes: Macaco, Costo Rico, Bob que rebem dia a dia per part delcions que exposaven i lactitud talisme més agressiu situació; i altres fets diversos Dylan, Martires del Compás, capitalisme "neolliberal" i contrapurament dimatge que veien que es viu actualment. En com el desallotjament de les Fundación Tony Manero, la hipocresia especu-aquésts sobre la citada associa- el cas dIndra és encara c.s.o. les Naus i l’intent del de la Des+karadas, Jabier Muguruza, lativa .ció. Persones emblemàtiques Kasa de la Muntanya, les dues Ojos de Brujo. I NO AL CARNESTOL-com Josep Ramoneda (director més agosarat, ja que la ubicades al barri de Gràcia. pels més "rape- TES DE LES CULTU-del Centre de Cultura font principal dels seus ros" (de la moda "I RESContemporània de Barcelona) i beneficis és del sector Diverses actuacions "antidisi-Josep Caminal (director del dents" (utilitzant els dispositius KFKLiceu) que haurien dhaber sigut de la tecnologia militar,peces claus en la direcció delacte, es van retirar per motius Lespeculació que envoltasemblants als de la F.A.V.B., així aquesta plataforma (semblant ocom lEscola de Cultura de Pau més a les Olimpíades del 92)de la Universitat de Barcelona. pot acabar de resoldre els dub- tes dels objectius reals que sa-Després del fracàs del 2001, les maguen. La "remodelació" de lainstitucions organitzadores del ciutat (que també patiran altresfòrum (unesco, administració zones com el Barri de la Mina)general de lestat, la Generalitat porta el nom dun projecte terri-de Catalunya i lAjuntament de torial: Districte 22 @. ConsistiràBarcelona) van començar a rea- en la reforma de tot el litorallitzar convenis de col·laboració nord de Barcelona, coincidintamb grans empreses privades amb Poble Nou. El territorimultinacionals, per cobrir els esmentat, va ser comprat percostos previstos. Les empreses les diferents empreses finance-finançadores bàsicament són: res i va deixar de ser propietatTelefónica, Endesa, Damm, pública o veïnal. Demolició de- les diferents entitats a sota anunciades no tenen perquè compartir les ideologies dels diferents articles de la publicació
 • 7Crònica d’una mort anunciadaS egurament lanomenat cartant la posibilitat de lauto- La impressió que tinc, arribat i més perillosos terroristes, memòria. La consciència obrera "11-m" es ben present ria dETA. Quan al gobern li ha aquest moment, és que hi ha aquells que viuen del nostre ha mort a mans de la societat a la ment de tothom. interessat, sempre shabia fet dues opinions generalitzades. sou, de la nostra suor. Aquells del benestar, ben repapada en Un fet que daquí un un simil Otegui-ETA. Vull dir, La del govern y els seus feligre- a qui atorguem la possibilitat el sofà i canviant de canal quan temps no tant llunyà, que des del punt de vista sos, y la dels paranoics com jo, de governar-nos, de moure els a les nostres orelles no elssestudiarà als llibres dhistòria. governamental, semblava que que barallavem la possibilitat nostres fils, aquells que no agrada el que senten. Ara ja noPerò, oblidem-nos per un Otegui fos com el portaveu de que hagues estat un mun- necessiten tacar-se les mans de ens governarà el neo-franquistamoment de la masacre, dels dETA. En canvi, aquest cop de tatge del mateix estat, per a sang, perquè ja tenen qui ho Partit Popular. Ara ho farà elmorts, dels ferits, del sofri- seguida se’l titlla de mentider, sortir reforsats de les eleccions faci. Aquests són els verdaders reaccionari Partit Socialista,ment... No cal remenar més les y de miserable, per intentar i seguir amb el seu autoritaris- i els pitjors terroristes. Els que que de socialista no en té resferides. "enverinar" la informació. És me in-crescendo, tot i que em gaudeixen dimpunitat, una més que el nom. Ja ningu es curios oi? semblava una opció molt "bès- impunitat que, torno a repetir, recorda de qui había governatEn esclatar les tretze bombes, tia" donada la magnitud de la- nosaltres mateixos els donem. abans dAznar? Només han temptat... El fet és que les passat vuit anys, però sembla hores passen, y apareix la pos- Realment espantós, però que la memòria col.lectiva es sibilitat Al-Qaeda. Una posibili- de què ens extranyem? No perd en poc més duns mesos, tat, de la qual si tinc una cosa ha estat el nostre poble el perquè si gairebé ningú es clara, es que al govern, sota recorda del Prestige, qui carai cap concepte li interessaria que ha anat a cambiar sang s’ha de recordar dels GAL, per dacceptar-la, perquè és una per petroli?. exemple... Sembla mentida que llança directa al cor de la politi- Ens han posat en el punt de la gran majoría continuï creient ca autoritària que els nostres en la validesa de la democràcia, dirigents han exercit... Que la- mira. No es va tenir en o que si més no shi resigni, i temptat fos obra dAl-Qaeda compte tota aquella gent cada quatre anys vagi a votar suposaria que el govern sen- que sortía al carrer, alló que li sembla "menys fonsés davant lopinió publica, dolent". ja que per molt rucs que siguin clamant el no a la guerra. la gent, segur que sadonarien No van fer cas de les Fa vint-i-cinc anys que juguem que la masacre es una conse- massives al mateix joc estúpid, on quència CLARA Y DIRECTA del casualment, sempre ens toca vessament de sang iraki en que concentracions... i el perdre. En tot aquest temps, el nostre meravellos païs ha resultat sang del poble per hem vist com se’n reien a la participat per a treure una mica a pagar la vessada pels nostra cara una vegada i un dor negre. En aquest moment altra, i com només tenim veu ho veig tot clar. La teoria de poderosos. un cop cada quatre anys, i tot lautoria dETA no saguanta per Així doncs, permetem que ens plegat, aquesta veu només la enlloc des del principi, perquè segueixin governant, que facin podem fer servir, per a triar el atempta contra els interessos amb nosaltres el que els doni la què ens donen, no el què de la banda. Així doncs lame- gana... Quan lestat va decidir volem. I què és el que ens naça integrista es real, el mun- de col.laborar amb la masacre donen? Doncs ens donen l’o- tatge, tot y que molt diferent iraki, promulgada per aquella portunitat de sortir al carrer a del que les nostres ments mena de ximpanzé (les meves cridar el què no ens agrada, i si havien imaginat, també... y bé, sinceres disculpes a tots els tenim sort rebrem alguna no és que vulgui defensar la- simis) que goberna a laltra garrotada per part d’aquells temptat, sinó tot el contrari. banda de latlàntic, una bretols prepotents que es fan Em sembla horrorós, més de grandíssima part del poble va dir antidisturbis. Si no potser 190 persones que viatjaven mostrar el seu rebuig. La gent acabarem a comissaria, acusatsel gobern de seguida fa unes La democracia que vivim, amb tren, amb el transport del carrer no volíem participar de fer apologia del terrorisme,declaracións carregant latemp- públic, civils, obrers, com- en una guerra per petroli, i ho mentre rebem brutals pallissestat a ETA. Ara bé, qui es sufi- es una farsa. Som nosaltres panys... Realment espantós, van demostrar duna forma i vexacions que recorden altrescientment idiota com per a mateixos, els que ali- però de que ens extranyem? No pacífica. Si la "democracia teò- époques, mentre ens fan firmarcreure que ETA, tres dies abans mentem els autentics i mes ha estat el nostre poble el que rica" shagués dut a la pràctica, la nostra “declaracio”. O potserde les eleccions generals, amb ha anat a cambiar sang per lestat espanyol no hagués par- no tenim tanta sort, i simple-unes enquestes favorables al perillosos terroristes, petroli? Ens han posat en el ticipat en aquell inutil i absurd ment quedem reduïts a boci-PP, y un ambient de recessió y aquells que viuen del nos- punt de mira. No es va tenir en vessament de sang, ja que en nets, en el vagó d’algún trencensura cap a tot alló "basc", tre sou, de la nostra suor. compte tota aquella gent que teoria, és el poble qui mana en que els nostres governants pre-monta una masacre de tal mag- sortía al carrer, clamant el no a la democràcia. Pero realment, viament, s’hauràn encarregatnitud? Una masacre contra Aquells a qui atorguem la la guerra. No van fer cas de les la democràcia no és res més de convertir en punt de mira... Kopkillerobjectius directament civils, possibilitat de gob- massives concentracions...i el que una oligarquia disfressada,contra obrers... Una masacre ernarnos, de moure els resultat sang del poble per a i així doncs, tot i el rebutj gai-que li posa a tothom en contra, pagar la vessada pels podero- rebé massiu del poble, vami que li regala una amplia nostres fils, aquells que no sos. El que vinc a dir amb aixó, veure com ens ficaven en unamajoría al Sr. Rajoy en els comi- necessiten tacar-se les és que, el terrorisme, és una guerra que tots vam rebutjar. Icis del proper diumenge... mans de sang, perque ja preocupació real, però ja nhi què passa? Aqui no ha passatDoncs segurament, la trista ha prou de fer el ximple, de res... Les conseqüències de lamajoria esta prou capacitada, o tenen qui ho faci. Aquests pintarse les mans de blanc, nostra més que relativa passivi-millor dit, "aborregada" per a son els verdaders i els dencendre ciris, y de cridar tat? Doncs més de vint i cinccreure’s això, i molt més, i si pitjors terroristes. Els que pau y llibertat. Lenemic el anys de feixisme disfressat deno, només cal mirar enrere... tenim a casa, y li atorguem el democràcia, on escollim quiUn dels fets curiosos que (un gaudeixen dimpunitat, una poder cada quatre anys!!! Em ens donara pel cul els properscop més) demostren la instru- impunitat que, torno a repe- sembla realment terrible un quatre anys. Realment lhomementalització que ha anat por- tir, nosaltres mateixos els atemptat de tal magnitud, però es lunic animal que ensopegatant a terme el gobern del PP, no nhi ha prou amb horrorit- dues, i tres, i mil vegades ambde tot allò que "envolta" ETA, es donem. zar-se y lamentar-se. Nosaltres la mateixa pedra. I tot el quela manera en que va respondre mateixos ens estem cavant la sens acut és anar a votar, anarel sr.Acebes a les declaracions fossa. Què més li cal a aquest a treure aquell engendre ambdArnaldo Otegui, poc després poble per a entendre-ho? La bigoti del seu palau, per ade latemptat. Otegui de segui- democràcia que vivim, és una posar-n’hi un altre que ho facida va fer unes declaracións en farsa. Som nosaltres mateixos, millor. El nostre gran proble-que donava la seva opinió, des- els que alimentem els autèntics ma, és que hem perdut la
 • 8Feixistes d’ahir i feixistes d’avuiS eria poc seriós anome- Dic hipòcrita perquè sent un Felipó en aquest darrer marti- amb altres joies. Tot i constatar Tarradelles a lexili (que no va nar a don Ramón com perfecte representat de les for- rologi que ha tret, en diu de ell mateix que la corona de la ajudar ni als seus), doncs lluny a historiador o en tot ces que obriren els braços a molt grosses. A part, de fer una mare de Deu de Queralt va ser de fer això en Felipó torna a cas com a bon histo- Franco, ara es canvia de camisa critica a un procés revoluciona- entregada a la Generalitat de carregar contra el comitè. I ésriador però és molt interessant i mante la crítica als revolucio- ri regit per la democràcia direc- Catalunya, en comptes de criti- clar, lestil den Felipó no esper a la filosofia de la història naris que posaren en perill els ta, des de la democràcia repre- car en aquest organisme per atacar als poderosos sinó tot elel que aquest personatge fa en privilegis de la seva classe tot i sentativa burgesa (de la que lús que en va fer o indagar més contrari. Aquest home tant ridí-sodomitzar aquesta disciplina. que ara ho fa interpretant un, mai van formar part ni ell ni els i mullar-se tot dient que cul acaba girant-ho tot: noDon Ramón critica el poder poc creïble, rol de demòcrata. que soposaren a la revolució, aquests bens junt amb molts només no investiga per saberpopular sorgit de la revolució com ja he dit), ens obsequia daltres sels va fondre en on va anar a parar la corona i lade 1936 per no ser fruit de la resta de materials entregats a Però qui és Ramon Felipó?democràcia representativa bur- la Generalitat sinó que acusa igesa i amb això no sols demos- responsabilitza a les forces quetra ser un mal historiador sinó formaven el comitè de lesmen-també un hipòcrita. Aquest personatge ja va ser citat a un article aparegut a la darrera pàgina del número 12 da- tat espoli. I aquí ja no podem questa publicació. En lesmentat article titulat "El Velocista" aquest personatge es tractat de més i riem. El destí daquestsTot i constatar ell mateix legitimista. I és que les simpaties den Ramon Felipó cap a lantic règim són de mal dissimu- bens no només no és responsa-que la corona de la mare de lar. bilitat de cap de les forces que formaven el comitè (CNT, UGT,Deu de Queralt va ser Don Ramón és un personatge que pot semblar paradoxal: fa escrits patriòtics dun naciona- POUM, PSUC, ERC i Rabassaires)entregada a la Generalitat lisme català ranci en alguns mitjans locals però alhora escriu al portaveu del nacionalisme sinó que si lestat hagués dede Catalunya, en comptes ranci espanyol La razón. El franquisme li va donar tot i lha permès tant a ell com als seus tornar per exemple a la CNT antecessors "viure del cuento" i poder-se dedicar a la pseudohistòria, tanmateix ell ara hi rene- tots els bens materials mobilia-de criticar en aquest ga políticament -almenys de paraula-, tot i que de fet només ha doblat al català el seu ranci ris, immobiliaris i els beneficisorganisme per lús que en discurs nacionalcatòlic, tot aplicant-li una finíssima capa de vernís democràtic. que van generar durant el fran-va fer o indagar més en quisme i els interessos corres- Ramon Felipó practica la poc honorable tasca de "disparar" contra persones honestes, revolu- ponents, lestat faria fallidaFelipó torna a carregar cionàries i dignes que ja patiren en el seu temps la repressió, lassassinat físic i sociocultural econòmica. Esperem que lacontra el comitè. I és clar, i ara, en Ramon, hi posa el colofó: no content amb lindigna oblit en que es troben persones seva propera actuació sigui allestil den Felipó no es Fent memòria: Just Lacau com Just Lacau, es dedica a difamar-los. Enhorabona senyor Ramon, no se si amb els seus "club de la comedia", no enfon- actes shaurà guanyat ja un lloc privilegiat al costat de la mare de Deu de Queralt però de si més el prestigi de la lletraatacar als poderosos sinó "boquilla" segur. El senyor Ramon no empaita a les criades però empaita a tot el món impresa si us plau.tot el contrari.E n Just Lacau Peralta, va ser un músic, mestre i Per més informació anarcosindicalista de Berga nascut a Podeu llegir les Barbastre (Osca) lany seves biografies junt amb1884 i mort a Berga lany 1954. les de centenars de militants obrers de la comarca a: Diccionari Biogràfic delEn Just Lacau va entrar en en Moviment Obrer als Països Catalans.contacte amb el moviment Edicions de la Universitat deobrer a principis dels anys 20 Barcelona i Publicacions de lAbadiaamb els Sindicats Únics, als quèva ajudar a crear. Durant la dic-tadura de Primo de Rivera va Esquerre:fundar una escola densenya- Just Lacau en un hort delment general. carrer Boixader donant instruc- ció a un milicians de Berga enEn arribar la II República, lany preparació per anar al front.1931, va participar en la reor-ganització de la CNT. Va ser el A sota:director de la Cobla Detall de Just Lacau en aquestOrquestrina Joventut hortBerguedana durant el períoderepublicà. Durant la guerra civil(1936-1939) va donar classes alescola de la Colònia Rosal.Durant aquest mateix període ifruit de la creació dels comités Durant el juny el plè va presidir que restà a lexili va ser mem- pobres lany 1954.de milicies antifeixistes, en Just de manera accidental i al 2 de bre de lAgrupació deLacau entarà a lAjuntament de juliol es va triar nou alcalde. Al Berguedans a lExili i amb La resta de persones queBerga amb altres companys en 26 doctubre de 1937 la CNT el aquesta organització va partici- van formar el comitè igual-representació de la CNT, esde- va cessar pel que fa als seus par en diferents aplecs. ment ho feren amb respon-venint alcalde. càrrecs municipals. És a dir que sabilitat, entgrega i hones- en Just Lacau fou alcalde de Posteriorment va tornar a tedat, tant els de CNT, comEl 20 doctubre de 1936 en Berga durant el període revolu- Berga, on va patir el pacte de la els del POUM, com els de laconstituir-se el nou ajuntament cionari, concretament va ser-ho gana fet per els feixistes de la UGT i el PSUC, els de lava ser escollit alcalde en repre- des doctubre de 1936 i fins a ciutat. Va sobreviure aquest Unió de Rabassaires i elssentació de la CNT. L11 dabril loctubre de 1937. darrers anys de la seva vida tot dERC.de 1937, presentà la dimissió fent classes particulars acom a alcalde de manera irre- Al 1939, amb la victòria dels infants de famílies humils i Pep i tuvocable, després de discutir- feixistges, és va exiliar a amb la solidaritat dalgunsho, es decidí que restés al França, concretament sestablí companys. Va morir a Berga encàrrec durant vuit dies més. a Narbonne. Durant els anys unes condicions de vida molt
 • 9 Empresaris i governants I mpressionant fou el en el sector hostaler o turístic debat televisat per Canal està més que assumida, el treball 4, el passat dia 7 dabril, temporal (sobretot en els joves) on la flor i nata de lem- és la única sortida laboral, les presariat berguedà hores extres són treballades a ladesenvolupà les seves magnífi- força, loferta de "magnífics" con-ques teories de desenvolupa- tractes basura, els treballa-ment turístic de la comarca. dors/es de les anomenades esco-Lalineació era de primera fila, les-taller són carn de canó perper una banda el nanu del engreixar les empreses privadesPirineus 2000 (reconegut per les dels promotors a canvi de quatreseves maniobres dintermediari rals (a part de ser un desastre pelamb suculentes comissions), sort que fa el funcionament i la for-en tenim que el seu negoci des- mació), del treball desclau pelspeculació és "en benefici de la immigrants, del frau dels con-comarca"; com la del famós xeic tractes de formació, de lemigra-de Peguera, gràcies li haurem de ció laboral de molts berguedansdonar per poder treballar-hi i ser en busca dun treball més oels súbdits del molt honorable menys digne fora de la comar-magnat del petroli quan tingui ca...construït el seu complex turístico la seva finca privada en un dels Local de l’ ACEB (patronal berguedana) >>Zapling A aquest pas i amb lapatia delsparatges més verges del sindicats oficials, la comarca tanBerguedà. Per laltre banda, Comarcal dEmpresaris) vanaglo- sorci de turisme hagués de ser la crua realitat és que sols arribarà a ser un gran gerià-teníem el ressentit campista del riant-se del pla estratègic da- conjunt per tota la comarca, que mentre els vostres tric o una ciutat dormitori. comptes bancaris noBerga Resort, que amb el pobre questa, afirmant que des de fa el Consell Comarcal hauria din- Davant de tot això, els hi hauriahome no li van deixar fer el seu anys són els únics que han tre- vertir més diners en el sector, de caure la cara de vergonya deprojecte de parc natural-zoo ballat per la comarca, el què no que shan portat a terme incomp- paren dinflar-se, la fanfarronejar que són dels pocsentre Berga i Cal Rosal; i és que ensenyaran és el tuf dexplotació tables iniciatives empresarials, situació laboral de la que treballen per la comarca, no comarca és més queaixò de voler muntar un negoci que van deixant al darrera els bla bla bla... La crua realitat és ens enganyin senyors només tre-privat amb diners públics... ja ho col·legues de lACEB, com ha que mentre els vostres comptes balleu per omplir les vostres but-coneixem massa per desgràcia, anat traient a la llum els Pèsols bancaris no paren dinflar-se, la precària xaques de bitllets a costa de laque li pregunti amb el Salmerón anteriors. situació laboral de la comarca és dignitat dels treballadors/es ber-“El Latas”o lAcebillo com sho feren. I com més que precària: els salaris de guedans. JA NHI HA PROUno hi podia faltar, la representant I és que senyors empresaris per misèria són el pa de cada dia, la DEXPLOTACIÓ LABORAL! Milicianupatronal de lACEB (Associació molt que es queixin de si el con- contractació irregular sobretotE El 18 de octubre de los bufetes de abogados y ase- seguía su curso burocrático, reales, se hizo hincapié desde la dicato debe ofrecer a los obreros 2002, cerraba definiti- sores de los sindicatos. Éstos, apareció una segunda corriente dirección del gabinete de nego- garantías y seguridad ante situa- vamente la empresa por regla general, resuelven de opinión muy crítica con la ciador que la oferta del "Latas" ciones de despido y cierre patro- textil: Hilados y Tejidos estas crisis sobre la base de dos actuación del comité, pero sin era la única posible y real. nal.Fuste, la última colonia textil del principios: En primer lugar, reu- alternativas a éste, sus únicasrió Llobregat y "empresa cente- nir la mayor cantidad posible de diferencias consistían en conse- La operación especulativa del Los actuales sindicatos sonnaria". dinero para sus defendidos y en guir una mayor cuantía econó- "Latas" nos enseña que la porte meros gabinetes jurídicos que segundo lugar vender el patri- mica con la venta del patrimo- social, la de los trabajadores, se no ofrecen ninguna seguridadHabían pasado casi diez años monio de la forma más rápida nio. Ésta segunda opción se encuentra actualmente indefen- fiable a los obreros. El modelodesde el último expediente de posible para liquidar el conflicto aglutinó en torno a las siglas sa ante situaciones como ésta. El sindical vigente esta obsoleto, esregulación de empleo. Los traba- cuanto antes. CCOO. sindicato tiene que tener a su simplemente una organizaciónjadores acogieron con resigna- alcance unos medios de nego- burocrática y un trampolín políti-ción el cierre. Los especuladores Habían pasado casi diez Con éste panorama y la pasivi- ciación eficaces acordes con los co para sus líderes. Hay quevieron en este cierre un negocio años desde el último de dad de la mayoría de trabajado- tiempos que corren. El sindicato crear un nuevo modelo sindicallucrativo y el más beneficiado de regulación de empleo. Los res, el "Latas" lo tubo muy fácil debe dotarse de elementos vita- que recoja en su seno: primeroesta banda resultó ser el "Latas", para hacerse con la mayor tajada les para negociar en igualdad de la bolsa de trabajo i segundo laconocido amo de la comarca que trabajadores acogieron del botín a un precio de risa. El condiciones con la patronal, inspección de trabajo, comose dedica a la transformación de con resignación el cierre. "Latas" siguió al pie de la letra el para evitar que los carroñeros y objetivos a corto plazo. A largolatas y derivados en cajas de Los especuladores vieron famoso refrán: "Los tontos viven especuladores se aprovechen de plazo, la creación de una entidadmuertos con ruedas. de su trabajo y los listos del tra- estas situaciones de desánimo y financiera que permita mantener en este cierre un negocio bajo de los tontos". El "Latas", de división que originan estos al sindicato independienteÉste señorito, acaparador de lucrativo y el más aprendiz de Mario Conde, utilizó acontecimientos. La organiza- económicamente, cortando asítítulos y grandezas, como el de beneficiado de esta banda la misma técnica que el banque- ción sindical debe adoptar como la dependencia de los sindicatosjefe de comercio de la comarca, ro utilizó para hacerse con mínimo las siguientes medidas: de las subvenciones y de los pre-Patumaire de honor, mandamás resultó ser el "Latas", cono- Carburos Metálicos. La toma de crear un organismo de gestión, supuestos del Estado parade comités y gastos lúdicos. El cido amo de la comarca éste patrimonio la llevo a cabo el capaz de comprar y vender el sobrevivir. Hay que recuperar el"Latas" de pocos estudios y nula que se dedica a la transfor- "Latas" a la velocidad de la luz. patrimonio a buen precio, evi- espíritu sindical de la CNT i laformación, estereotipo del lato- En ésta maniobra intervinieron tando así los precios de saldo horizontalidad de éste.so de taberna, paso a la acción, mación de latas i derivados varios personajes de dudosa que carroñeros y especuladorespor medio de sus vasallos en la en cajas de muertos con honorabilidad, a las que luego el ofrecen a los trabajadores. Crear Desde esta tribuna solicito de lasempresa i ofertó una cantidad ruedas. "Latas" recompensó en especie y una entidad financiera con el instituciones públicas y del pro-hacerse con el control del patri- comisiones. objetivo económico de que sirva pio paraíso, la medalla de oromonio a un precio de saldo. para adelantar las cantidades de con brillantes plateados para el Ante esta situación, la gran El éxito del "Latas" y de su equi- la indemnización del Fondo de rey de la lata berguedana: DonEl comité de empresa constitui- mayoría de los trabajadores, po se debió fundamentalmente Garantía Salarial (FOGASA) como Fulanito alias "El Latas" comodo y tutelado por la UGT, dio optó por aceptar las orientacio- a la poca capacidad de los obre- las del patrimonio, para paliar digno ejemplo de especulador y Un Republicano Federalrápidamente muestras de inex- nes del comité. Con el paso del ros para organizarse. Los obre- las demoras en las pagas que carroñero.periencia y de subordinación a tiempo, mientras que el papeleo ros no encontraron soluciones originan las instituciones. El sin-
 • 10www.berguedallibertari.org es concentren en pocs dies una però sense cap tipus de censura bona quantitat dactes. Un altre de continguts, que per això ja dels canvis previstos, gràcies als tenim suficients televisions, companys del Pèsol Negre que ràdios i premsa. També podran ho han pogut fer possible, és disposar, com tots els usuaris lenllaç al portal de la publicació registrats, accés a les diferents en format PDF a través duna utilitats del portal. Tot això, no pàgina externa. Això farà possi- els suposarà cap cost, només la ble consultar íntegrament col·laboració en el portal i una aquesta publicació des dinter- mínima utilització de lespai net i augmentarà labast de la ofert. revista, sent més còmode pels lectors. Per últim, també shi Per últim, també volem anunciar inclouran canvis menors en la que ja està disponible, per tot- pàgina i utilitats vàries: la lliure hom que li interessi, els correus elecció del disseny de la pàgina @berguedallibertari.org, però a través del menú dusuari regis- de moment, només es submi- trat; on també es podrà consul- nistraran a través dun missatge tar el correu @berguedalliberta- al webmaster a través de lapar- ri.org (de moment només es pot tat suggerències del portal. aconseguir a través duna peti- Daquí un temps seguramentT ció al webmaster); un espai des també serà operatiu de manera don es podrà consultar el tràfic automàtica. de les carreteres (molt conven- ient sobretot al Berguedà); la Com veieu, aquesta iniciativa previsió del temps; un espai des està en ple procés de construc- don es podrà veure la televisió i ció. Per tant, necessitem que la al i com es va anunciar cipació fins ara gràcies als usua- Centre dEstudis Josep Ester escoltar la ràdio online; un anti- gent participi i utilitzi la pàgina, en lanterior edició del ris registrats, i els enllaços a Borràs shi inclou un anuari, els virus online; una galeria amb les per fer arribar a molta més gent Pèsol Negre, a internet altres pàgines web llibertàries o diferents projectes editorials, fotos dactes duts a terme pels el pensament llibertari, les acti- hi ha un nou portal relacionades amb el tema, acon- musicals, didàctics i arxivistics col·lectius i les enviades per vitats que es porten a terme adedicat als col·lectius i indivi- seguint així que aquestes millo- que shan dut a terme, les edi- usuaris; millores dapartats que través dels diferents col·lectiusdualitats llibertàries del rin la seva afluència de visitants cions de llibres que shan fet, un actualment ja estan operatius, i grups llibertaris i les denúnciesBerguedà, que es va posar en i/o que siguin descobertes pels apartat de lluites on shi com el dusuaris o el de descà- fetes pels actes repressius a quefuncionament a partir de l1 de usuaris que visiten el portal. A inclouen alguns dels actes fets i rregues, i moltes altres. estem sotmesos contínuament.març. Aquest, encara està en part daquestes utilitats, també articles sobre la lluita llibertària, A partir dara tenim dues einesconstrucció però ja està opera- sha aconseguit una bona i altres apartats dinterès. A la Per altra banda, a part de la molt útils per fer-ho possible: eltiu. En aquest període de temps afluència de visitants, degut en de lAteneu Llibertari i a la de tasca individual en la construc- Pèsol Negre i el portal www.ber-que es compren entre lanunci al part a la posició de la pàgina en lAssociació Columna Terra i ció i en les aportacions dels guedallibertari.org. Aprofitem-Pèsol Negre fins ara, han sigut els buscadors més coneguts Llibertat també es fa una expli- col·lectius adscrits, el portal les i fem arribar la nostra veu arebudes les pàgines dels dinternet, com el Google. cació de les activitats que por- també ofereix la possibilitat du- molta més gent! Per això, descol·lectius Centre dEstudis ten a terme. tilitzar part del seu espai dinter- dels responsables daquesta ini-Josep Ester Borràs, Ateneu A partir de l1 de maig el portal net a altres col·lectius lliberta- ciativa, us proposem que usLlibertari del Berguedà i de encara patirà més canvis, i segu- Una altra de les utilitats que ris, oferint així un espai on registreu el portal i que lutilit-lAssociació Columna Terra i rament els més interessants: un sestan preparant és la visualit- manifestar els seus pensa- zeu. Em posat molt esforç per-Llibertat. De moment, i degut en dels primers previstos serà la zació de les notícies del portal a ments, activitats i inquietuds. què el portal hagi pogut arribargran part per problemes del incorporació definitiva de les través del WAP del mòbil, exte- Als col·lectius que shi inscri- fins ara a més de 1700 visitants.webmaster amb Timofònica, no pàgines dels col·lectius. nent així labast de la informació guin sels oferirà també, a part Esperem que cada dia enhan pogut ser possibles molts Actualment, sestan acabant de dels actes del portal i facilitant i de lespai en el servidor ftp, un siguem més, per això, animem adel canvis previstos en el portal. revisar i arreglar els errors de fent-ne més còmode la visualit- apartat en el fòrum i en el xat, tothom a col·laborar-hi, per unaRespectar és estimarDe moment shan habilitat els codi de les pàgines i els enllaços zació. Aquesta utilitat pot arri- que podrà ser controlat per un extensió cada dia més gran delfòrums, les sales de xat, lapar- que les componen, perquè no hi bar a ser molt important com administrador del col·lectiu i pensament i les inquietuds Zerototaltat de notícies dactes i notícies hagi problemes amb el seu ús quan es fan els actes de les mar- que serà supervisat únicament anarquistes!del portal, amb una bona parti- quan siguin operatives. A la del xes-homenatge als maquis, on per ladministrador del portal,C om a simpatitzant ser que alguns joves estan rebutjades per tothom. anarquistes, sou la veritable de les idees llibertà- totalment equivocats al creu- Llibertat no vol dir, que els riquesa. ries, i del moviment re, que aquests espais lliber- altres tinguin de netejar la àcrata en general, taris siguin llocs per portar a nostra merda. Noi, la teva Perquè tots portem un mónvoldria fer una crítica a bona terme, els seus objectius prin- inconsciència esta plena de nou dins dels nostres cors!!part del personal que, es dei- cipals: fumar, jugar, embru- deixalles, i només tu la pots Visca la llibertat ! Visca la-xen caure per alguns locals tar, espatllar o bé emportar- canviar i netejar. Les vostres narquia!!llibertaris. Per començar, se coses etc. Tots aquells que mares, no podran anar sem- Àngelrecordar que aquests centres només poden oferir això, pre darrera vostre recollint lessón llocs per treballar: desen- davant duna comunitat de "caquetes" que aneu deixant COMENTARI A PART:volupar projectes, fer assem- persones lliures i motivades, per la vida. Estic segur queblees, contactar amb daltres per la més alta expressió de algun dia, després de recapa- Magrada molt la nostra caver-col·lectius, organitzar actes, lordre i, el respecte al treball citar, us sentireu millor i més na revolucionària, perquè ellafer comunicats, etc. També es i lesforç col·lectiu de tots els útils oferint amb voluntat hem dóna tot allò que a fora,pot llegir o senzillament companys, crec que shaurien positiva, la vostra col·labora- ningú hem pot oferir: con-escoltar, i segurament moltes de plantejar algun canvi ció i compromís amb el movi- fiança llibertària. Per tant, només coses, i totes elles cons- important amb les seves acti- ment llibertari. Aquí, tots tinc cap necessitat per sortirtructives. Doncs bé, sembla tuds, més aviat negatives i som iguals i vosaltres, amics de passeig amb desconeguts.
 • 11Carta al PèsolA paseando... Poesies apostates III preciados lectores y exsúbditos, paseando nuestros sueños No sóc jo por un despertar eterno ni res és res Antes de todo quiero dar mi más profunda gratitud donde todo tiene un dueño, fora de la Seva voluntat. a este humilde periódico por permitirme expresar todo menos nuestros sueños Els teus desitjos,mi opinión a través de sus páginas. Digo ésto, porque hoy en tots els anhelsdía es muy difícil encontrar un medio que no sea manipulado sin tristeza ni alegria, TOTpor las hordas judeo-masónicas, rojas y separatistas, tal como sabes ke nos quedaría. li pertany.quedó demostrado el pasado mes de marzo. sin un sueño inalcanzable, A més és bo, una vida interminable. caritatiuHace unos días me llegó la noticia que en una pequeña ciudad justicier,de su comunidad autónoma, un escritor y gran coleccionista la esperanza, es la ilusión implacablede libros de talante carlista había escrito un libro sobre una la ilusión, una mentira devastadorvirgen, a la qué adoran los ciudadanos de dicha villa. En ese la mentira, es la razón i ple damor.libro habla, entre otras verdades, del robo que el santuario de la razón... inalcanzable. Però jo no sóc jola virgen sufrió durante la guerra civil. Si no estoy mal infor- i heu convençut a moltsmado, se cita que un "Comité" no elegido democráticamente, paseando a la verdad daixò.había robado las joyas de la vírgen, facilitándolas al gobierno por un mundo de mentiras, I em reduïurojo de la Generalidad de Cataluña. liberando corazones, i sé que sóc aun nos queda la pasión. sóc tan menutQuiero reflexionar sobre este hecho porqué pienso que es però no obstant sóc,muy importante. Entiendo su forma de pensar amigo carlista, sin pasión ni indiferencia, sense vergonya de ser,ciertamente este país ha pasado por muchas épocas goberna- quedaría la paciencia, i sóc,do de forma no democrática. Por ejemplo en la actualidad, y una vida sin sentido, i nodonde en Cataluña hay un gobierno, llamado "tripartito", que en un corazon vacio. no-sóc,no representa la real voluntad del honorable pueblo catalán, o i sense vergonya sócigualmente, por el nuevo gobierno que ha salido de las elec- la esperanza, es la ilusión que si no volgués Ellciones del pasado marzo. En dicho proceso electoral, com- la ilusión, es la venganza jo no seria,pañero carlista, los electores se dejaron llevar por la burda la venganza, una razón i sense negar-me sóc,manipulación de los medios de comunicación, dominados por la razon, inalcanzable... i de resultes,actores socialistas y de otros elementos extremos que no Dissident manifestant-me,quiero nombrar. descobrint-me sóc. Cercant,¡¡¡Ah!!! Cómo lo entiendo amigo tradicionalista, quién pudiera aprenentvolver al siglo XIX cuando nuestro querido Carlos andaba por i clavant-me morradesnuestra amada tierra. España y Cataluña tienen una gran suer- empassant sorrate de que haya personas como usted, que se preocupan por o beventcuestiones realmente importantes: las joyas, y no por vanali- el vi dels Déus,dades como fueron los miles de muertos y represaliados de sóc.los que tanto hablan los mismos de siempre. I en tant que sigui això seguirà així José María ISiempre suyo, i reafirmant-me en el meu Profesor Asociado en Estados Unidos propi fet de ser, seguiré essent.Directori I aquest fet engrandiré en tant que entengui el fet de ser de la col·lectivitat, i en tant que entengui que qui em vol negar no és, BERGA: que qui els meus avantpassats ha negat ·Ateneu Llibertari del Berguedà: c/ Pinsania núm. 7 bxos, Berga 08600. Adreça electrònica: alliberga@hotmail.com i ateneullibertari no ha estat, ·Associació Cultural Columna Terra i Llibertat (col·lectiu difusor del pensament i la pràctica anarquistes): c/ del Balç núm. 4 baixos, però de la negació de molts Berga. Adreça postal: apartat de correus 16 Berga 08600. Adreça electrònica: ACCTLL@berguedallibertari.org. nheu tret material profit ·www.berguedallibertari.org (Portal llibertari del Berguedà). fomentant-ho, ·Centre dEstudis Josep Ester Borràs (centre de documentació, recerca i difusió de la història social de la comarca): c/ del Balç núm. 4 bai- després dhaver muntat xos, Berga. Adreça postal: apartat de correus 16 Berga 08600. Adreça electrònica: CEJEB@hotmail.com i CEJEB@berguedallibertari.org. i imposat, heu creat un dimoni MANRESA: basat en gent coaccionada ·CGT (anarcosindicat): c/ Circunvalació núm. 77, 2on, 08240 - Manresa (Barcelona). Telf. : 93 874 72 60 - Fax : 93 874 75 59. Adreça per la por en ELL electrònica: manre@cgt.es -o ELLA- ·Coordinadora antirepressiva de Manresa: http://www.nodo50.org/cam/ (en construcció). i dopinions nheu fet lleis ·Na Bastardes (centre social okupat): c/ Bastardes núm. 13, Manresa. i de dogmes veritats, MONISTROL DE MONTSERRAT: de prejudicis ·CNT-AIT (anarcosindicat): c/ Sant Pere núm. 35, 08691 Monistrol de Montserrat. Adreça postal: Federico Beltrán, St. Pere núm. 7, 08691 normes de conducta Monistrol de Montserrat. Adreça electrònica: pavongeme@hotmail.com i de la negació la salvació. NAVARCLES: I tot només ·Casal Carrasclet: http://navarcles.noodles.cc/casal/index.htm pel material gaudiment ·LEscletxa (Portal Llibertari de Navarcles): http://navarcles.tk duns quants. Sargantanu SALLENT: ·Amics dAgustín Rueda ·Ateneu Popular Ferroka ·CGT (anarcosindicat): c/ Clos núm. 5, 08650 - Sallent (Barcelona). Telf. : 93 837 07 24 - Fax : 93 820 63 61. Adreça electrònica: sallent@cgt.es. Pàgina Web: http://www.cgt.es/sallent SÚRIA: ·LAlternativa (col·lectiu polític): c/Magí Fàbrega, 3, 2n, 08260 Súria. Telf. 93 869 64 26. Adreça electrònica: surialternat@hotmail.com
 • La ressenya Agenda llibertaria En aquest apartat anunciem els actes dels que tenim notícia que es pro- duiran en les properes setmanes a la comarca. PRIMER DE MAIG A BERGA 18 h. Concentració a la plaça de Sant Pere. 23.00 h. Concert a la plaça Rivera, a càrrec de: ·Manolitos ·Orquestra de Trinxera ·Kolumna Metralla Organització: Associació Cultural Columna Terra i Llibertat PUNK AL BOSC: ATTACK 2004, BERGA 7 I 8 DE MAIG Plana Rodona, carretera de la Figuerasa, gratuït Divendres 7 de maig a les 23 h: Hash&boot, Estrogenos, Tururu, Kolumna Metralla, Habitación 101, Pies pake os kiero. Dissabte 8 de maig a les 19 h: Terrorismo sonoro, Hasta enkontrar algo mejor, Kiss-t, Nervio, Kasparrata, la Purria. Chill out, d.js, distris, malabars, zona dacampada...EULÀLIA VEGA. Entre revolució i reforma. La CNT a Catalunya (1930-1936). Lleida: Pagès editors, 2004. VII JORNADES DEL CENTRE DESTUDIS JOSEP ESTER BORRÀSAquest treball estudia la Confederació Regional del Treball de "Si no es pot ballar aquesta no és la meva revolució". Per la igualtat, la lli-Catalunya durant la segona República, mostrant les diferents propos- bertat i la solidaritat: juguem totes juntes contra la discriminació. BERGA,tes tàctiques dins lanarcosindicalisme català. Després de molts anys 21 de maig de 2004.dinvestigació lautora publica aquest text que al nostre entendre téuna gran virtut: tot i ser fruit dun estudi acadèmic supera en gran A les 9 del matí ens trobem a la plaça de sant Joan i tot seguit per les pla-mesura molts dels permanents vicis que aquest tipus de treballs con- ces que hi al costat del carrer major sinicien els jocs tradicionals detenen. col·laboració.Lautora abans de construir les seves interpretacions sobre les dife- A les 12 h a la plaça de sant Pere joc final i danses del món.rents tendències i posicionaments dins la CNT fa un esforç de com-prensió del funcionament intern de lorganització (federalisme, acció A les 17 h al centre cívic de Berga xerrada sobre "La llei destrangeria" adirecta, horitzontalitat, antipoliticisme, grupisme, etcètera) de manera càrrec de ladvocada de CGT de Lleida i especialista en el tema Estherque les interpretacions esdevenen molt més riques, mesurades i apro- Sancho.ximades a la realitat que la majoria destudis acadèmics que abordenla CNT com si es tractés simplement dun partit polític, organització A les 19 h al bar musical El Cau projecció de la pel·lícula La Haine (El Odio)marxista o dorganització vertical. Entendre millor el funcionament de de Mathieu Kassovitz.lorganització a permès a lautora fer un estudi més ampli, tenint encompte més federacions comarcals i locals, el seu dia a dia i mostrantel fenomen del trentisme duna manera més rica i complexa. PATUM AUTOGESTIONÀRIAAquest treball trenca molts i diversos mites entorn la CNT en general Del 9 al 13 de juny veniu a les barraques que muntem els col·lectius lli-i el trentisme en particular, com ara posem per cas els que pretenen bertaris, perquè lautogestió és possible. Festa sí, lluita més.relacionar la tendència que simpatitza amb la FAI amb la immigraciódel sud de la península (iniciada per Vicenç Vives i potenciada per per-sonatges com el berguedà mossèn Armengou) i altres simplificacions ACTES DE LA VII MARXA HOMENATGE ALS MAQUIS AL BERGUEDÀcom les que presenten el trentisme com una tendència homogènia,reformista i tendent a lacceptació de la política parlamentaria. Cal dir Divendres 23 de juliol:que aquestes simplificacions que es comencen a superar en aquest A les 19 h a la carretera vella de Vilada: Homenatge a Joan Vilella,treball han estat mantingudes des de posicions diverses i fins i tot Josep Puertas i Josep Bertobillo.antagòniques: des dalguns treballs dAlbert Balcells fins a la recent A les 21 h sopar al local de lassociació cultural Columna Terra iobra de Miquel Amorós. Just per això lúnic que no ens agrada del lli- Llibertat (c/ del Balç 4 bxos esquerra).bre és el títol, que segueix la línia simplista que critiquem i de la qual A les 22.30 h Concert de cantautors a la plaça Rivera.el mateix text es desmarca; diem això perquè considerem més apro-piat considerar el trentisme com una tendència tant revolucionaria Dissabte 24 de juliol:com la que representava la FAI amb una diferència tàctica centrada A les 13 h trobada davant la casa natal de Marcel·lí Massana (c/sobretot en els ritmes i temps. Mossèn Huch núm. 8) i homenatge en aquest guerriller anarcosindicalista. A les 14 h dinar al local de lassociació cultural Columna Terra iEs tracta doncs dun molt bon llibre i no és estrany ja que com hem dit Llibertat (c/ del Balç 4 bxos esquerra).és fruit duna intensa investigació (sempre important) i duna no Aportacions personalsmenys important reflexió (que malauradament es sol deixar debanda). Aquesta obra és un pas molt ferm en lestudi duna qüestiómolt mal tractada, o no tractada, com és el trentisme. Esperem podergaudir aviat daportacions tant vàlides com aquesta respecte aspectespoc estudiats com els de la cultural llibertària (seria molt desitjableveure publicada la tesi de Dolors Marín) o les col·lectivitzacions indus- Ramona: 15 ecustrials (tenim ben pocs estudis amb cara i ulls a part de lobra den El xinu: 7 ecusCastells). No podem esperar que ens facin la feina els altres i ens calenmés estudis sobre el nostre passat llibertari per poder dur a terme i Pep i tu: 5 ecustirar endavant iniciatives llibertàries sòlides i efectives. Pep i tu Barrikada: 1 ecu