100111 D Conv Axufomgalego Centpub

430 views

Published on

Convocatoria de axudas para o fomento do galego en centros públicos de ensino non universitario de Galicia. Curso 2009-10

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

100111 D Conv Axufomgalego Centpub

  1. 1. 292 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 5 Luns, 11 de xaneiro de 2010 Resolución do 4 de xaneiro de 2010, da O devandito decreto regula, no artigo 18 e seguin- Secretaría Xeral de Política Lingüística, tes, o funcionamento dos equipos de normalización e pola que se anuncia a convocatoria para a dinamización lingüística e das comisións territoriais presentación de proxectos de fomento do uso de coordinación. No artigo 20, establécese que a do galego dos centros de titularidade públi- Consellería de Educación e Ordenación Universita- ca de Galicia, que imparten ensinanzas ria (CEOU) e a Secretaría Xeral de Política Lingüís- regradas de niveis non universitarios, para o tica (SXPL) divulgarán as experiencias positivas curso escolar 2009-2010 (ED101C). desenvolvidas nos centros educativos no campo da normalización lingüística e avaliarán o grao de cum- A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización primento do Plan de Normalización Lingüística nos lingüística, en desenvolvemento das previsións dos centros educativos. Tamén se establece que o Gober- artigos 3.2 e 148.1.17 da Constitución española e no de Galicia, con periodicidade anual, avaliará os mais do artigo 5 do Estatuto de autonomía de Gali- resultados da aplicación deste decreto e desenvolve- cia, establece a obriga dos poderes públicos de rá regulamentariamente cantas disposición fosen garantiren o uso normal do galego e do castelán (arti- necesarias, co fin de que poida achegarse gradual- go 2), así como que o galego, como lingua propia de mente á plena aplicación da Carta europea das lin- Galicia, é lingua oficial no ensino en todos os niveis guas rexionais e minoritarias. educativos (artigo 12). Daquela, e co fin de valorar e apoiar o labor dos Así mesmo, no artigo 14 da citada lei establécese equipos de normalización e dinamización lingüística expresamente que a lingua galega é materia de estu- dos centros de ensino, considérase necesario, ao do obrigado en todos os niveis educativos non uni- igual que en exercicios anteriores, convocar axudas versitarios e que se garantirá o uso efectivo deste para a presentación de proxectos de fomento do uso dereito en todos os centros públicos e privados. No do galego. A achega económica que se asigne a cada parágrafo 3 do mesmo artigo, encoméndaselles ás proxecto determinarase segundo os criterios estable- autoridades educativas da comunidade autónoma cidos nos puntos 10 e 11 desta convocatoria. garantir que ao remate dos ciclos educativos, nos que o ensino do galego é obrigatorio, o alumnado Neste caso, segundo o establecido no artigo 2.2º d) debe coñecer esta lingua, nos seus niveis oral e da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de escrito, en igualdade co castelán. Galicia, as achegas económicas que se lles asignen aos proxectos con motivo desta convocatoria non Deste obxectivo nace a necesidade de adoptar un terán carácter de subvención, ao tratarse de achegas conxunto de medidas de dinamización dirixidas á monetarias a favor de entidades (os centros de ensi- promoción da lingua galega nos centros educativos. no públicos) dependentes da Administración auto- Igualmente, o Plan Xeral de Normalización da nómica, destinadas a financiar actividades da súa Lingua Galega, aprobado por unanimidade no Parla- competencia e impostas por unha norma emanada da mento de Galicia, na súa sesión do día 21 de setem- propia Administración outorgante. bro de 2004, reitera a necesidade de promover Tendo en conta que á Secretaría Xeral de Política medidas favorables para o galego para conseguir Lingüística lle corresponde, por unha banda, planifi- equiparar o nivel de competencia do alumnado en car e desenvolver campañas e medidas de fomento do lingua galega e castelá, así como para corrixir a uso, coñecemento e difusión do galego, segundo esta- situación social de desigualdade entre os dous idio- blece o artigo 6 do Decreto 332/2009, do 11 de xuño, mas, polo que a Administración educativa debe polo cal se establece a estrutura orgánica da Conse- desenvolver e apoiar aquelas medidas que axuden a llería de Educación e Ordenación Universitaria; e, incrementar o uso da lingua galega na comunidade por outra, aprobar as bases, a convocatoria e a reso- educativa. lución de axudas e subvencións no seu ámbito com- petencial, consonte establece o artigo 3 b) da Orde do O Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo cal se 3 de agosto de 2009 de delegación de competencias regula o uso e a promoción do galego no sistema nos órganos superiores e periféricos da Consellería educativo desenvolve a Lei de normalización lin- de Educación e Ordenación Universitaria, güística para a súa aplicación en todos os centros docentes públicos e privados que imparten as ensi- RESOLVO: nanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de Anunciar a convocatoria para a presentación de maio, de educación (DOG nº 125, do 29 de xuño). proxectos de fomento do uso do galego nos centros Pretende reforzar a dimensión comunicativa do gale- de ensino públicos de Galicia para o curso escolar go en relación con contextos vivos e facilitarlle ao 2009-2010, segundo as seguintes bases: alumnado unha oferta educativa que o axude a per- cibir a utilidade da lingua e que o capacite para o 1. Obxecto. seu uso correcto e eficaz, afastado de usos sexistas e A presentación e a realización de proxectos de respectuoso coa situación sociolingüística en que se fomento do uso do galego nos centros públicos de enmarca cada centro. Con este obxectivo, os centros ensino de Galicia, dependentes da Consellería de elaborarán cadanseu proxecto lingüístico, que será Educación e Ordenación Universitaria, promovidos avaliado e aprobado polo seu respectivo consello polos equipos de normalización e dinamización lin- escolar. güística e polo profesorado responsable do proxecto
  2. 2. Nº 5 Luns, 11 de xaneiro de 2010 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 293 naqueles centros de ensino de menos de tres unida- creta do centro e, a partir dela, establecer os obxec- des, durante o curso escolar 2009-2010, e o estable- tivos e deseñar as actividades que permitan modifi- cemento de axudas que apoien o seu financiamento. car a situación de partida. Desenvolverá os seguin- 2. Destinatarios. tes puntos: Os centros de titularidade pública de Galicia que a) Breve estudo sociolingüístico actualizado aten- imparten ensino regrado de nivel non universitario. dendo: 3. Requisitos. -O contorno sociolingüístico do centro. Poderanse presentar a esta convocatoria todos os -A situación do profesorado. centros públicos de ensino de Galicia. Os proxectos -A situación do alumnado. e as actividades desenvolvidas ao abeiro desta con- vocatoria deberanse presentar e desenvolver de -A situación lingüística do centro. acordo coa vixente normativa ortográfica e morfoló- b) Descrición de obxectivos adecuados a cada un xica do idioma galego fixada pola Real Academia dos catro puntos anteriores. Galega o 12 de xullo de 2003, tal e como se estable- c) Descrición detallada das actividades de dinami- ce na disposición adicional da Lei 3/1983, do 15 de zación lingüística para cada un dos obxectivos pro- xuño, de normalización lingüística (DOG nº 84, do postos. 14 de xullo). Así mesmo, coidarán o respecto da toponimia oficial nos termos previstos no artigo 10 7.2. Cadro resumo de actividades asinado polo da citada lei. coordinador ou coordinadora, co visto e prace do director ou directora do centro, no cal figure expre- 4. Dotación orzamentaria. samente o compromiso de desenvolvemento das acti- O crédito destinado ao financiamento dos proxec- vidades programadas no caso de obter o financia- tos de fomento do uso do galego nos centros de ensi- mento. No cadro teñen que constar de forma resumi- no públicos ascende á cantidade de 800.000 euros. da a temporalización, o nome da actividade, respon- Este crédito financiarase con cargo á aplicación sable/s, destinatarios/as e departamento/s a que orzamentaria 09.03.151A.640.4 dos orzamentos pertence, así como o orzamento previsto. O modelo xerais da Comunidade Autónoma de Galicia. deste cadro resumo figura no anexo II desta resolu- 5. Prazo de presentación de solicitudes. ción. O prazo de presentación de solicitudes rematará o 7.3. Certificación bancaria, selada e asinada pola 1 de febreiro. entidade correspondente, en que consten os datos da 6. Forma de presentación das solicitudes. conta do centro en que se solicita o ingreso da axu- da, se é a primeira vez que recibe este financiamen- As solicitudes para participar nesta convocatoria to da Xunta de Galicia. realizaranse segundo o formulario que figura anexo a esta resolución. 8. Procedemento. As solicitudes, xunto coa documentación indicada Recibidas as solicitudes nos gabinetes provinciais no punto 7, dirixiranse aos gabinetes provinciais de de normalización lingüística desta secretaría xeral, normalización lingüística e presentaranse, preferen- revisarase a documentación e, se se apreciasen erros temente, nos rexistros destas delegacións ou tamén ou omisións, comunicaráselles aos solicitantes para en calquera outro rexistro administrativo propio ou a súa emenda, de acordo co previsto no artigo 71, da concertado da Comunidade Autónoma de Galicia, Lei 30/1992. conforme o Decreto 164/2005, do 16 de xuño (DOG 9. Análise e cualificación dos proxectos. do 24 de xuño). Sen prexuízo de que tamén poidan Comisión de cualificación. Unha vez completos os presentarse segundo o previsto no artigo 38.4º da expedientes administrativos, procederase á cualifi- Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi- cación dos proxectos que resulten admitidos por co das administracións públicas e do procedemento seren presentados en tempo e forma. Con este fin, administrativo común. A data de entrada válida é a constituirase en cada gabinete provincial desta de entrada nalgún dos rexistros anteriores. Para os secretaría xeral unha comisión provincial integrada efectos deste cómputo non ten validez a data de saí- por: da do rexistro do centro de ensino. De enviar a docu- mentación mediante o servizo de correos, será nece- *Presidencia: o xefe ou a xefa do gabinete provin- saria a súa presentación en sobre aberto para que o cial de normalización lingüística. funcionario do servizo postal poida selala e facer *Vogais: constar a data de presentación antes de certificala. -O coordinador ou coordinadora provincial dos 7. Documentación que se xuntará á solicitude. equipos de normalización e dinamización lingüísti- Á solicitude xuntarase a seguinte documentación: ca. 7.1. Copia impresa do proxecto, asinado polo coor- -Un/unha representante da Inspección Educativa, dinador ou coordinadora do equipo de normaliza- que será designado/a polo xefe ou xefa territorial da ción, co visto e prace do director ou directora do Consellería de Educación e Ordenación Universita- centro. O proxecto deberá analizar a realidade con- ria.
  3. 3. 294 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 5 Luns, 11 de xaneiro de 2010 -Un/unha especialista en planificación lingüística, g) Realización de actividades plurianuais: de 0 a 3 designado/a pola Secretaría Xeral de Política Lin- puntos. güística. Cando o número de proxectos o aconselle, h) Diversificación de actividades ao longo do cur- poderán designarse ata 3 especialistas máis por so, número e coherencia entre estas e os obxectivos comisión. correspondentes: de 0 a 3 puntos. -Un profesor ou profesora con experiencia nos equipos de normalización e dinamización lingüísti- 10.2. O número de estudantes terá un peso do ca, designado/a pola Secretaría Xeral de Política 20%. A cada centro concederánselle 0,30 puntos Lingüística. por cada 50 estudantes ou fracción, ata un máximo de 6 puntos. *Secretaría: 11. Contías máximas por proxecto. Desenvolverá estas funcións un funcionario ou funcionaria do gabinete ou delegación territorial. a) O financiamento máximo que poderán recibir os No seo das comisións provinciais, poderanse cons- centros cunha matrícula superior a 50 alumnos e tituír unha ou varias comisións técnicas para facili- alumnas é de 2.500 euros. tar a análise polo miúdo dos proxectos. Aos proxectos destes centros que conten con 20 Homoxeneización de criterios. Coa finalidade de puntos ou máis no apartado 10.1 outorgaráselles homoxeneizar a aplicación dos criterios de valora- automaticamente a cantidade máxima permitida de ción con anterioridade ao inicio das sesións das 2.500 euros. comisións provinciais, na Secretaría Xeral de Políti- b) O financiamento máximo que poderán recibir ca Lingüística levarase a cabo unha sesión conxun- aqueles centros con matrícula comprendida entre 25 ta na cal participen o presidente/a e o coordinador/a e 50 alumnos e alumnas é de 600 euros. de cada comisión provincial e un técnico da Secre- taría Xeral de Política Lingüística, para a valoración c) O financiamento máximo que poderán recibir en común de cinco proxectos de cada unha das pro- aqueles centros con matrícula inferior a 25 alumnos vincias elixidos ao azar. e alumnas é de 400 euros. 10. Criterios para a cualificación dos proxectos. 12. Criterios para a repartición das axudas conce- Para a concesión de incentivos de apoio ao finan- didas. ciamento dos proxectos de fomento do uso do galego, Unha vez que as comisións provinciais avalíen e as comisións terán en conta fundamentalmente a establezan a puntuación que ten cada proxecto, e calidade do proxecto e ponderarase o número de tras descontar as axudas máximas concedidas, se as estudantes do centro. houber, establecidas na alínea a) do número ante- 10.1. A calidade do proxecto terá un peso do 80%. rior, fixarase un valor económico por punto obtido Quedarán desestimadas aquelas solicitudes que non nos proxectos. A multiplicación dese valor polo total reúnan un mínimo de 6 puntos nesta epígrafe. A por- de puntos acadados por cada proxecto dará como centaxe do 80%, correspondente á calidade, será resultado a contía económica da axuda que recibirá puntuada de 0 a 24 puntos. As variables que se ava- cada un que, en ningún caso, poderá exceder as con- liarán coas respectivas puntuacións serán as seguin- tías máximas establecidas no punto 11 nin o custo tes: total do proxecto. a) Implicación activa dos membros da comunidade Se para o mesmo proxecto se solicitase algunha no proxecto (pais/nais, profesorado de distintos axuda ou subvencións ante calquera outra Adminis- departamentos, alumnado de distintos ciclos, etapas tración ou ente público, deberá xuntarse á solicitude e niveis, así como persoal de administración e servi- unha declaración na cal se exprese o conxunto das zos): de 0 a 3 puntos. solicitudes efectuadas ou concedidas. b) Orixinalidade nas propostas para incidir nos 13. Proposta de resolución. usos reais, orais e escritos, da comunidade educati- va: de 0 a 3 puntos. Rematadas as sesións, as comisións provinciais elaborarán a listaxe coa puntuación outorgada a c) Potenciación das competencias activas sobre as cada proxecto e a xefatura de gabinete de normaliza- pasivas, con especial atención a aquelas que fomen- ción lingüística correspondente formulará unha pro- ten a oralidade: de 0 a 3 puntos. posta de resolución de adxudicación do financia- d) Utilización de novas tecnoloxías: de 0 a 3 pun- mento de cada proxecto. tos. Estas propostas faranse públicas na web www.xun- e) Colaboración con outras institucións, entidades ta.es/linguagalega. Nelas expresarase a contía pro- ou asociacións externas ao centro, co obxectivo de posta para cada proxecto admitido, así como as cau- potenciar o uso da lingua galega fóra do centro: de 0 sas que determinaron a exclusión das restantes soli- a 3 puntos. citudes. Os centros interesados disporán de 10 días f) Colaboración con outros centros educativos no hábiles para formular as alegacións que consideren deseño da planificación lingüística e/ou realización oportunas sobre esta proposta ante a xefatura de de actividades: de 0 a 3 puntos. gabinete de normalización lingüística.
  4. 4. Nº 5 Luns, 11 de xaneiro de 2010 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 295 14. Resolución. 17. Pagamento. Correspóndelle ao secretario xeral de Política Lin- O pagamento non poderá ser superior á contía con- güística a competencia para resolver esta convocato- cedida na resolución da convocatoria, nin aos gastos ria, segundo se establece no artigo 3º b) da Orde do realmente realizados, de seren estes inferiores ao 3 de agosto de 2009 de delegación de competencias importe concedido. nos órganos superiores e periféricos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Os pagamentos serán efectuados a través das res- pectivas xefaturas territoriais da Consellería Educa- A resolución definitiva publicarase no Diario Ofi- ción e Ordenación Universitaria. cial de Galicia e na web www.xunta.es/linguagalega. As solicitudes entenderanse desestimadas de non 18. Seguimento e avaliación da realización dos recaer resolución expresa no prazo de seis meses, proxectos. contados a partir da publicación desta convocatoria O seguimento e a avaliación da realización dos no DOG. proxectos de fomento da lingua galega que presenten 15. Xustificación de gastos. os equipos será realizado polos coordinadores e A data límite para a xustificación dos gastos coordinadoras territoriais sobre a base das memorias correspondentes aos centros que obtiveron financia- de xustificación. mento mediante esta convocatoria para o curso 19. Delegación de competencias e desconcentra- 2009-2010 é o 1 de xullo de 2010. Deberá presen- ción de créditos. tarse ante os gabinetes provinciais de normalización lingüística. Para unha máis eficaz xestión, a Secretaría Xeral de Política Lingüística desconcentrará os créditos A forma de presentación é a mesma que a sinala- necesarios para sufragar os gastos desta convocato- da no punto 6, a propósito da presentación das soli- ria e delegaranse as facultades correspondentes para citudes. resolver e pagar os importes correspondentes a cada A xustificación incluirá a seguinte documentación: centro de ensino nas correspondentes xefaturas a) Unha memoria descritiva e gráfica en que, por territoriais da Consellería Educación e Ordenación unha banda, se analice en detalle o desenvolvemen- Universitaria, en que teñen establecida a súa sede to de cada unha das actividades para as que se con- os gabinetes de normalización lingüística de cada cedeu a asignación económica e, por outra, se rela- provincia. cione cada gasto en que se incorreu coa actividade 20. O secretario xeral de Política Lingüística do proxecto a que vai imputado. poderá ditar, no ámbito das súas competencias, as Esta memoria deberá dar conta dos cambios reali- instrucións e aclaracións precisas para o desenvol- zados con respecto á programación inicial e nela vemento desta resolución. avaliarase, ademais, a consecución ou non dos obxectivos previstos e proporanse actuacións de 21. Esta convocatoria tramítase ao abeiro da Orde mellora para vindeiros proxectos. do 11 de febreiro de 1998 pola cal se regula a trami- tación anticipada de expedientes de gasto, modifica- b) Facturas orixinais correspondentes ao da pola Orde do 27 de novembro de 2000 e pola ano 2010, ou copias compulsadas expedidas a nome Orde do 25 de outubro de 2001, con base nas previ- do centro educativo, en que se exprese, de xeito sións de dotacións orzamentarias que figuran no pro- explícito, o concepto e a súa relación coas activida- xecto de orzamentos xerais da comunidade autóno- des programadas. Non se admiten facturas compul- ma para o ano 2010, aprobado polo Consello da sadas polo propio centro educativo. Xunta o día 15 de outubro de 2009. De acordo con c) Xunto coas facturas enviarase unha relación de isto, a convocatoria queda sometida á condición sus- todas elas en que se especifique: emisor, número de pensiva de que exista crédito axeitado e suficiente factura e importe desta. para financiar as obrigas que dela se derivan na Lei 16. Perda do dereito ao cobramento do financia- de orzamentos xerais da comunidade autónoma para mento. o ano 2010. O centro perderá o dereito ao cobramento do finan- 22. Contra esta resolución caberá interpoñer ciamento concedido polas seguintes causas: recurso de reposición, no prazo dun mes, perante a Secretaría Xeral de Política Lingüística ou, directa- -Xustificación presentada fóra do prazo (con pos- mente, o recurso contencioso-administrativo, no pra- terioridade ao 1 de xullo de 2010). zo de dous meses, perante o Tribunal Superior de -Non realización das actividades e/ou incumpri- Xustiza de Galicia, contados os prazos, en ambos os mento dos fins, obxectivos ou variación substancial casos, desde o día seguinte ao da publicación desta na realización do proxecto, sen o xustificar debida- resolución no Diario Oficial de Galicia. mente. Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2010. -Incumprimento do requisito previsto no punto 3.4 desta convocatoria sobre o uso correcto do galego e Anxo M. Lorenzo Suárez o respecto á toponimia oficial. Secretario xeral de Política Lingüística
  5. 5. 296 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 5 Luns, 11 de xaneiro de 2010 ANEXO I CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA Secretaría Xeral de Política Lingüísitca PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO FINANCIAMENTO PARA OS PROXECTOS DE FOMENTO DO USO DO GALEGO DOS CENTROS PÚBLICOS DE GALICIA QUE IMPARTEN ED101C SOLICITUDE ENSINO REGRADO DE NIVEL NON UNIVERSITARIO NOME DO CENTRO EDUCATIVO Nº DE UNIDADES Nº DE ALUMNOS/AS CURSO 2009/2010 ENDEREZO PROVINCIA CONCELLO TELÉFONO NIF ENDEREZO ELECTRÓNICO Don / Dona coordinador/a do equipo de normalización e dinamización lingüística do centro antes mencionado, SOLICITA: Financiamento para a realización das actividades que se mencionan no proxecto que acompaña a esta solicitude, acolléndose ao disposto na resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia, que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2009-2010. CANTIDADE SOLICITADA De conformidade coas epígrafes 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publicarase no Diario Oficial de Galicia e na páxina web oficial a relación de beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta resolución; e incluirase igualmente a dita axuda e as sancións, que puidesen impoñerse, nos correspondentes rexistros públicos. A presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos persoais dos beneficiarios e a referida publicidade. LEXISLACIÓN APLICABLE Resolución do 4 de xaneiro de 2010, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola cal se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia, que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2009-2010 (ED 101 C). SINATURA DO/A COORDINADOR/A DO EQUIPO VISTO E PRACE DO/A DIRECTOR/A DO CENTRO , de de , de de Gabinete de Normalización Lingüística de Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
  6. 6. Nº 5 Luns, 11 de xaneiro de 2010 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 297 ANEXO II Cadro-resumo da actividade Temporalización Título actividade Responsable/s e Destinatarios/as Orzamento (incluídas as que departamento/s ao non teñen custo que pertence económico) O/a coordinador/a do proxecto... Nome e apelidos: Visto e prace O/a director/a do centro... Nome e apelidos

×