Audioteka

705 views
664 views

Published on

Aula #66

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
705
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Audioteka

 1. 1. Audioteka.pl wczoraj, dzisiaj i jutro.Rozwój projektu od czasu pierwszej prezentacji na Auli Marcin Beme Audioteka.pl Aula Polska #66, 26 maja 2011 rok, Warszawa
 2. 2. !""#$%%&()*"+,&-#./012-222/3&4+5+6"4*7&89:!/;9",*78),<7/0=2-222/>>/?22@%?202%?200
 3. 3. !"#$%&(#)(&*+",#-./...)0&*#1)#0"+2#34+)5)67008$&9:;<../...)=>?./...@)0A+,B$#"#34+(#5A3)<..CD):5AB+A1)<.E.D)B$F35A1)<.EE
 4. 4. !"#$%&((&)*"%+,-./&01$2#3-4567$)*"%+,-.$&89$**6#:+*;<567$)*"%+,-.$&")"0/$%$#/$&8=/6%>;/#<
 5. 5. !"#$%&((&)*"%+,-./&01$2#3-4567$)*"%+,-.$&89$**6#:+*;<567$)*"%+,-.$&")"0/$%$#/$&8=/6%>;/#<
 6. 6. !"#$%&((&)*"%+,-./&01$2#3-4567$)*"%+,-.$&89$**6#:+*;<567$)*"%+,-.$&")"0/$%$#/$&8=/6%>;/#<
 7. 7. !"#$%&%%()*+%"#)&!(,#)(,-.$*,)/0122)343"567829):!)745;*<:%=>)?%:!#)/@2)7(A65A-!*"B;*4*C)74#!7:$*37)
 8. 8. !""#$%&$()*+(#
 9. 9. !"#$%&(!)*+!"#$%&()*+$,)-./-+0%#1)2)3040/5.)67869:;4/%</1)2=)30409+>-))?),@0AB,0)59%#+0$)
 10. 10. !"#$%&(!)*"!"#$%&()&*+,(-&./-*012&3(456(7080/%./(9:;9<=>8/1?/3(4@(7080<*A-(
 11. 11. !"#$%&(!)*+!"#$%&(&)*+,-./*0,1&0-(23,4*55678#9&2:&4*;<=*>(9(7-&*
 12. 12. !"#$%&(()&(*
 13. 13. !"#$%&(()&(*

×