Your SlideShare is downloading. ×
Tribuna Celíaca nº 21
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tribuna Celíaca nº 21

949
views

Published on

Publicació nº 21 de -Tribuna Celíca- revista de SMAP Celiacs de Catalunya

Publicació nº 21 de -Tribuna Celíca- revista de SMAP Celiacs de Catalunya

Published in: Health & Medicine

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
949
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Los productos sin gluten readytoeat no necesitan horneado previo a su consumo, por eso, son prácticos para consumir fuera de casa. Disponible en formato: readytoeat Classic, Burger, Choco Kombo, Muffins, Vienes Baguette.Vienes Choco Muffins Burger Vienes ClassicBaguette Kombo Sin gluten Sin gluten Panini Sin gluten Sin gluten Sin gluten Sin trigo Sin trigo Sin gluten Sin trigo Sin trigo Sin trigo Sin lactosa Sin lactosa Sin trigo Sin lactosa Sin lactosa Sin soja Sin soja Sin soja Sin lactosa Sin soja Sin soja Sin frutos secos Sin frutos secos Sin soja Sin frutos secos Sin frutos secos Sin frutos secos *puedes descargarte nuestro catálogo en la web. info@proceli.com · Atención al cliente 902 364 334
 • 2. Núm. 21 • Novembre 2011 s u m a r i Celíacs de Catalunya EDITORIAL 3 Balmes, 109, Pral. 2a 08008 Barcelona Tel. CELIAC: 902 235 422 CELÍACS EN MOVIMENT Fax: 93 487 58 58 25 Reunió del Working Group on Prolamin Analysis and Toxicity (PWG) 4 E-mail: info@celiacscatalunya.org www.celiacscatalunya.org 25 Reunió i assemblea general de l’AOECS 6 abrera@celiacscatalunya.org Colònies sense gluten a Vilanova de Sau 10 alacant@celiacscatalunya.org Menorca 11 girona@celiacscatalunya.org lleida@celiacscatalunya.org De campaments a Portugal 12 mataro@celiacscatalunya.org Xerrada a Santa Maria de Palautordera 14 menorca@celiacscatalunya.org reus@celiacscatalunya.org SMAP Mataró obre el servei de psicologia 14 santcugat@celiacscatalunya.org Nova delegació a Lleida 15 smapjove@celiacscatalunya.org tarragona@celiacscatalunya.org Canvi de localització 15 vilafranca@celiacscatalunya.org SMAP JOVE Nou any a SMAP JOVE! 16 The CYE Annual Conference 18 Som celíacs, som normals 20 ENTREVISTA Carlos Milan 22 A FONS Tendències de mercat 26 Direcció El Projecte Senifood 28 Matilde Torralba Equip de Redacció Baltasar Palicio ES MOUEN PER NOSALTRES Matilde Torralba Presentació de nous productes a Mataró 32 Edició Trobada d’il·lustradors a Sarrià 33 Clara Cardona Circuit de Calaf 34 Col·laboradors David Calavia Marta Cardona Eduard Colomer L’ESPECIALISTA RESPON Clara Cornet Obrim el taller de psicologia: Dieta mental 38 Adrià Cunyat Lluís Domènech El dèficit de ferro 39 Àngela Gallastegui Marta Gómez Blanca Méndez Eli Mora PARTICIPA Helena Palumbo Ivan C. Silva Israel i Palestina, la meva experiència 41 Rosa M. Torralba Vicente Varea Esport d’elit sense gluten 45 Joan Vilaseca Realització Celíacs de Catalunya OCI stock.xchng Llibres per a tots els gustos 47 DIPÒSIT LEGAL: B-45806-05Queda prohibida la reproducció total i parciald’aquesta revista sense l’autorització expressa de l’Associació Celíacs de Catalunya.
 • 3. 4 tribuna celíaca novembre 2011
 • 4. editorialEditorial Queden pocs dies per encetar un nou any Quedan  pocos  días para  iniciar un  nue-i volem aprofitar l’espai de l’editorial per vo  año  y  queremos  aprovechar  el espa-parlar d’un col·lectiu que està agafant mol- cio de la editorial para hablar de un colectivota empenta i que són, sens dubte, el futur que está tomando mucho empuje y que son, sinde la nostra associació. duda, el futuro de nuestra asociación.  Es tracta dels joves celíacs de Cata- Se trata de los jóvenes celíacos de Cataluña.lunya. Nois i noies que viuen la celiaquia Chicos y chicas que viven la celiaquía con na-amb naturalitat i que reclamen a la socie- turalidad y que reclaman a la sociedad que notat que no se’ls identifiqui com a persones se les  identifique  como personas  enfermas,malaltes, perquè no ho són. Només tenen porque no lo son. Sólo tienen el inconvenien-l’inconvenient de portar una dieta sense glu- te de  llevar una dieta  sin gluten,  pero esoten, però això no els fa diferents. Els nostres no les hace diferentes. Nuestros jóvenes quie-joves volen que les empreses augmentin el ren  que las  empresas  aumenten  el núme-número de productes sense gluten i millorin ro de productos sin gluten y mejoren su ca-la seva qualitat, volen poder sortir a sopar lidad,  quieren poder  salir  a cenar  y  tener  lai tenir la garantia que en qualsevol establi- garantía de que  en cualquier establecimien-ment de restauració tindran plats per a ells. to de restauración tendrán platos para ellos. Són joves inquiets i preparats, que estu- Son jóvenes inquietos y preparados, que es-dien i viatgen i no es deixen enganyar. Són tudian y viajan y no se dejan engañar. Son nues-els nostres representants a Europa, on com- tros  representantes  en Europa,  donde  com-parteixen experiències amb joves d’altres parten  experiencias  con  jóvenes  de  otrospaïsos i el seu esperit crític els fa reclamar países y su espíritu crítico les hace reclamarmés actuacions. Es mobilitzen, i això és bo más  actuaciones.  Se  movilizan,  y eso esperquè necessitem mantenir la il·lusió i bueno  porque necesitamos  mantener  la ilu-l’esperit de lluita. Ens queden objectius per sión  y  el espíritu de  lucha.  Nos  quedan ob-assolir i ens trobem en una situació econò- jetivos  por  alcanzar y  nos  encontramos enmica molt difícil que deixa, en segon terme, una situación económica difícil que deja, enels problemes dels col·lectius com el nos- segundo término,  los  problemas de colecti-tre. Per això, hem de seguir treballant per la vos  como  el nuestro.  Por ello, debemos se-causa celíaca ara més que mai, i l’empenta guir trabajando por la causa celíaca ahora másdels joves és un dels motors principals per- que nunca, y el empuje de los jóvenes es unoquè les nostres reivindicacions no deixin de de los  motores  principales  para que nues-sentir-se. tras reivindicaciones no dejen de escucharse. Des de Celíacs de Catalunya, us desitgem ¡Desde  Celíacs  de Catalunya,  os  desea-un 2012 ple de bons moments! mos un 2012 lleno de buenos momentos! tribuna celíaca novembre 2011 5
 • 5. celíacs en moviment 25 Reunió del Working Group on ProlaminAnalysis and Toxicity (PWG)Per Marta Gómez PesEn la trobada d’aquest any es va parlar dels projectes que es duen atermen, un dels quals hi col·labora l’Associació de Celíacs de Catalunya La 25 reunió del Prolamin La 25 reunión del Prola-Working Group es va cele- min Working Group se celebróbrar els dies 30 de setembre los días 30 de septiembre y 1i 1 d’octubre a Fellbach, Ale- de octubre en Fellbach, Ale-manya. La trobada va estar mania. El encuentro estuboorganitzada per l’Associació organizado por la AsociaciónAlemanya de Celíacs i pel lí- Alemana de Celíacos y por elder del PWG, el Dr. Martin líder del PWG, el Dr. MartinStern. La trobada es va dividir Stern. El encuentro se dividióen dues reunions principals, la en dos reuniones principales,de divendres, en la qual hi van la del viernes, en la cual par-participar membres del PWG, ticiparon miembros del PWG,i la de dissabte, amb la parti- y la del sábado, con la partici-cipació de científics convidats. pación de científicos invitados.Les reunions del PWG tenen Las reuniones del PWG tienen La 25 reunión del Prolamin Working Group se celebró enper objectiu presentar i deba- por objetivo presentar y debatir Fellbach, Alemaniatre sobre els últims avenços ci- sobre los últimos avances cien-entífics de la malaltia celíaca, ja que en aquestes trobades tíficos de la enfermedad celíaca, ya que en estos encuentroshi assisteixen científics, associacions de celíacs, fabricants asisten científicos, asociaciones de celíacos, fabricantes ded’aliments sense gluten i membres de laboratoris d’anàlisi alimentos sin gluten y miembros de laboratorios de análisisde gluten. de gluten. Las reuniones del PGW reúnen a científicos, asociaciones de celíacos, fabricantes de alimentos sin gluten y miembros de laboratorios de análisis El acto del viernes empezó con la presentación de los es- tudios analíticos y, más tarde, se habló de los estudios clínicos que se están realizando. En la reunión participaron miembros del grupo ejecutivo del PWG, científicos de renombre como Catassi, Chirdo, Ciclitira, Feighery, Köhler, Koning, Mothes, Van Eckert y Schuppanm, entre otros. Uno de los estudios científicos de los que se habló fue el proyecto en el cual Ce- líacs de Catalunya colabora. Se trata de un estudio sobre el riesgo de exposición del gluten en pacientes celíacos. La Dra. Kruizinga, una de las científicas que forma parte del grupo de investigación junto con el Dr. Catassi y la Dra. Anna Gibert, 6 tribuna celíaca novembre 2011
 • 6. celíacs en moviment L’acte de divendres va començar amb la presentació delsestudis analítics i, més tard, es va parlar dels estudis clí-nics que s’estan duent a terme. A la reunió hi van participarmembres del grup executiu del PWG, científics de renomcom ara Catassi, Chirdo, Ciclitira, Feighery, Köhler, Koning,Mothes, Van Eckert i Schuppanm, entre d’altres. Un delsestudis científics dels quals es va parlar és el projecte en elqual Celíacs de Catalunya hi col·labora. Es tracta d’un estudisobre el risc d’exposició del gluten en pacients celíacs. LaDra. Kruizinga, una de les científiques que forma part delgrup d’investigació juntament amb el Dr. Catassi i la Dra.Anna Gibert, va ser l’encarregada de presentar el projecteal Prolamin Working Group. Segons va comentar, aquest es-tudi encara està en una primera fase. Fins ara, s’han agafatdiferents mostres representatives d’aliments sense glutend’Espanya, Itàlia, Noruega i Alemanya i s’han analitzat. Lesproperes fases seran interpretar els resultats i publicar-los. fue la encargada de presentar el proyecto al Prolamin Working Group. Según comentó, este estudio aún está en una primera fase. De momento se han cogido muestras representativas de alimentos sin gluten de España, Italia, Noruega y Alemania y se han analizado. Las siguientes fases serán interpretar los resultados y publicarlos. Durante la cena de la noche del viernes, el Dr. Martin Stern, presidente del PWG, anunció en su tradicional discurso que, después de 25 años como líder del grupo, pasa su relievo al Dr. Köhler. Durant el sopar de la nit de divendres, el Dr. MartinStern, president del PWG, va anunciar en el seu tradicionaldiscurs que, després de 25 anys com a líder del grup, passael relleu al Dr. Köhler. Les reunions del PGW reuneixen científics, associacions de celíacs, fabricants d’aliments sense gluten i membres de laboratoris d’anàlisi Dissabte va ser el torn de presentació dels convidats del El sábado fue el turno de presentación de los invitados delPWG, el Dr. Jussi Loponen, de Helsinki, la Dra. Elke Arendt, PWG, el Dr. Jussi Loponen, de Helsinki, la Dra. Elke Arendt,de Cork, i la Sra. Hertha Deutsch, presidenta de l’Associa- de Cork, y la Sra. Hertha Deutsch, presidenta de la Asocia-ció Austríaca i representant de les Associacions de Celíacs ción Austríaca y representante de las Asociaciones de CelíacosEuropees al Codex Alimentarius. Durant la jornada es va re- Europeas en el Codex Alimentarius. Durante la jornada, sesumir la 25 reunió de l’AOECS a Malta. Per acabar, i com a resumió la 25 reunión de la AOECS en Malta. Para acabar, yhomenatge als 25 anys del Prolamin Working Group, el Dr. como homenaje a los 25 años del Prolamin Working Group,Martin Stern va fer un resum històric del PWG, des que es el Dr. Martin Stern hizo un resumen histórico del PWG, desdeva crear el grup fins a l’actualitat, recordant tots els avenços que se creó el grupo hasta la actualidad, recordando todos losen el món de la celiaquia que hi ha hagut gràcies a aquest avances en el mundo de la celiaquía que ha habido gracias agrup de treball. este grupo de trabajo. tribuna celíaca novembre 2011 7
 • 7. celíacs en moviment 25 Reunió i assembleageneral de l’AOECSPer Ivan C. SIlvaLa trobada a Malta serveix per presentar nous projectes.Eating Out i el sistema europeu de llicències, els més importants Els passats 8, 9, 10 i 11 de setembre es va celebrar a Los pasados 8, 9, 10 y 11 de septiembre se celebró enMalta la 25 Reunió i Assemblea General de l’AOECS, l’Asso- Malta la 25 Reunión y Asamblea General de la AOECS, laciació Europea d’Associacions de Celíacs d’Europa. A la reu- asociación europea de asociaciones de celíacos de Europa. Ennió anual, en què es presenten assumptes d’interès general la reunión anual, en la que se presentan asuntos de interési diferents països expliquen les seves experiències i accions general y distintos países explican sus experiencias y accionesdutes a terme, es van tractar diferents temes: el projecte realizadas, se trataron diferentes temas: el proyecto EatingEating Out; el sistema europeu de llicència; CD Mèdics; Pre- Out; el sistema europeo de licencia; CD Medics; Prevent CD;vent CD; Free Gluten TV, les xarxes socials i l’Associació de Free Gluten TV; las redes sociales y la Asociación de CelíacosCelíacs d’Argentina (ACELA). de Argentina (ACELA). Un dels projectes que es va presentar va ser Eating Out, Uno de los proyectos que se presentaron fue Eating Out,menjant fora. L’objectiu de l’AOECS és conèixer més a fons comiendo fuera. El objetivo de la AOECS es conocer más enel sector de l’hostaleria i de la restauració en els diferents profundidad el sector de la hostelería y de la restauraciónpaïsos de les organitzacions que formen l’AOECS. Per tant, en los distintos países de las organizaciones que forman lavol treballar sobre tres aspectes: conèixer com treballa cada AOECS. Por lo tanto, quiere trabajar sobre tres aspectos: co-país per determinar els restaurants i hotels sense gluten, nocer cómo trabaja cada país para determinar los restauran-elaborar una gran base de dades amb els recursos disponi- tes y hoteles que ofrecen comida sin gluten, elaborar una granbles a tots els països de l’AOECS i, finalment, que aquesta base de datos con todos los recursos disponibles en todos losinformació es pugui compartir. países de la AOECS y, finalmente, que esta información se El següent assumpte va ser el llançament protocol·lari pueda compartir.i les primeres firmes de la Charta, o acord general per co- El siguiente asunto fue el lanzamiento protocolario y las pri-mençar a posar en marxa el Sistema Europeu de Llicèn- meras firmas de la Charta, o acuerdo general para empezar a po-cia (o en les seves sigles en anglès ELS).  Es tracta de la ner en marcha el Sistema Europeo de Licencia (o un sus siglas enculminació d’un gran projecte que fa molts anys que s’hi inglés ELS). Se trata de la culminación de un gran proyecto quetreballa i que té com se lleva años trabajandoa objectiu unificar els y que tiene como objeti-criteris i els símbols vo unificar los criterios yde llicenciar de tots los símbolos de licenciarels països de les orga- de todos los países denitzacions que formen las organizaciones quela AOECS.  D’aques- forman la AOECS. Deta manera, qualsevol esta manera, cualquierconsumidor europeu consumidor europeo,podrà reconèixer fà- podrá reconocer fácil-cilment l’absència mente la ausencia dede gluten en els ali- gluten en los alimentos.ments.  SMAP va ser SMAP fue de los pri-dels primers països a meros países en firmarsignar i culminem així y culminamos así conamb èxit un dels grans éxito uno de los grandesesforços dels últims esfuerzos de los últimosanys. años. També es va parlar También se hablóde l’estudi que s’està del estudio que se estárealitzant a nivell eu- realizando a nivel euro-ropeu, el CD Mèdics. peo, el CD Medics. 8 tribuna celíaca novembre 2011
 • 8. celíacs en moviment Iniciat el febrer de 2008, el projecte en què participa Iniciado en febrero de 2008, el proyecto CD Medics en ell’AOECS compta amb 20 socia de 10 països diferents i que participa la AOECS cuenta con 20 socios de 10 países dis-fons de la Unió Europea. Té per objectiu últim obtenir un tintos y fondos de la Unión EUROPEA tiene el objetivo últimoinstrument que permeti diagnosticar de forma poc invasiva de obtener un instrumento que permita diagnosticar de formai a un cost baix la malaltia celíaca. En aquest sentit, s’han poco invasiva y a un coste bajo la enfermedad celíaca. En esteestat creant eines per difondre el coneixement entre el sentido ha estado creando herramientas para difundir el cono-col·lectiu mèdic. Així, aquest any, s’han presentat mòduls cimiento entre el colectivo médico. Así, este año se han presen-de formació en línia i uns fulletons específics traduïts a 16 tado módulos de formación on line y unos folletos específicosidiomes, entre ells el català i el castellà. traducidos a 16 idiomas, entre ellos el catalán y el castellano. También se habló de Prevent CD, del inglés prevent celiac disease, un programa que tiene por objetivo investigar en la Durant la trobada es van presentar prevención de la enfermedad celíaca. Para ello, se ha hecho iniciatives relacionades amb un seguimiento de alrededor de 380 niños sobre los cuales se estudia la posibilidad de inducir tolerancia al gluten en niños Internet i les xarxes socials con predisposición genética a la enfermedad celíaca. Se trata de un proyecto europeo basado en que estudios suecos rea- lizados recientemente indican que dar pequeñas cantidades de gluten a un neonato  durante el periodo en el que todavía toma el pecho podría prevenir el desarrollo de la enfermedad celíaca. Si la propuesta de intervenir precozmente en la dieta resulta en una prevención efectiva de la EC se desarrollaran nuevas guías europeas para la introducción de los alimentos con el objeto de prevenir la enfermedad. Durante el encuentro se presentaron iniciativas relacionadas con Internet y las redes sociales També es va parlar de Prevent CD, de l’anglès preventceliac disease, un programa que té per objectiu investi-gar en la prevenció de la malaltia celíaca. Per això, s’hafet un seguiment del voltant de 380 nens sobre els qualss’estudia la possibilitat d’induir tolerància al gluten anens amb predisposició genètica a la malaltia celíaca. Estracta d’un projecte europeu basat en uns estudis suecsrealitzats recentment, els quals indiquen que donar pe-tites quantitats de gluten a un nounat durant el períodeen el que encara pren el pit podria prevenir el desenvolu-pament de la malaltia celíaca. Si la proposta d’intervenirprecoçment en la dieta resulta en una prevenció efecti-va de la malaltia celíaca es desenvoluparan noves guieseuropees per a la introducció dels aliments per tal deprevenir la malaltia. Un altre dels projectes que es va presentar a la re-unió de la AOECS va ser Free Gluten TV, el canal de TV Otro de los proyectos que se presentó en la reunión de laper Internet.  Desenvolupat per una empresa italiana i AOECS fue Free Gluten TV, el canal de TV por Internet. Desarro-emetent en anglès, Free Gluten TV és la primera televi- llado por un empresa italiana y emitiendo en inglés, Free Glutensió dedicada íntegrament a la celiaquia. S’ha llançat com TV es la primera televisión dedicada íntegramente a la celiaquía.a mitjà per aglutinar els interessos dels celíacs europeus Se ha lanzado como medio para aglutinar los intereses de losunint informació i entreteniment. En aquest canal es trac- celíacos europeos uniendo información y entretenimiento. Entaran principalment notícies sobre productes, informació este canal se trataran principalmente noticias sobre productos,de destinacions turístiques i restaurants on sortir, i també información de destinos turísticos y restaurantes donde salir yexperiències personals.  S’emet únicament via Internet ja también experiencias personales. Se emite únicamente vía In-que es tracta d’un nou canal, jove i que té un ràpid crei- ternet dado que se trata de un nuevo canal, joven y que tienexement. actualmente un rápido crecimiento. tribuna celíaca novembre 2011 9
 • 9. celíacs en moviment En relació amb el món d’Internet també es va parlar de les En relación al mundo de Internet también se habló dexarxes socials. Els representants de Gran Bretanya a la reunió las redes sociales. Los representantes de Gran Bretaña en lavan explicar la seva recent experiència en aquestes xarxes, reunión explicaron su reciente experiencia en dichas redes,com Facebook, Twitter i Youtube, així com el seu treball al como Facebook, Twitter y Youtube, así como su trabajo enseu bloc i a la seva pàgina web. Les conclusions que van ex- su blog y en su página Web. Las conclusiones que extrajerontreure en relació a la seva experiència van ser que a Internet en relación a su experiencia fueron que en Internet hay quecal saber què vols aconseguir, centrar-se només en aquest saber qué quieres conseguir, centrarte solamente en ese obje-objectiu, comprometre’s amb qualsevol cosa que es publiqui tivo, comprometerte con cualquier cosa que publiques en lasa les xarxes socials, ser interessant per poder atreure el teu redes sociales, ser interesante para poder atraer a tu públicopúblic objectiu, buscar la interactivitat ja que és un món on la objetivo, buscar la interactividad dado que es un mundo en elgent vol participar, saber escoltar el que la gent ha de dir ... i que la gente quiere participar, saber escuchar lo que la gentefinalment fer-ho perquè és el futur i ja és aquí. tiene que decir…y por último hacerlo porque es el futuro y ya D’altra banda, els representants d’ACELA van explicar está aquí.com és el treball que desenvolupen al seu país i quines Por otro lado, las representantes de ACELA explicaron cómoactivitats duen a terme. Van explicar els detalls de la recent es el trabajo que desempeñan en su país y que actividadesllei nacional sobre celiaquia i com s’utilitza el símbol de desarrollan. Explicaron los detalles de la reciente ley nacionall’espiga barrada. També van destacar la celebració del dia sobre celiaquía y cómo se utiliza el símbolo de la espiga barra-internacional, quan reuneixen a més de 35.000 persones da. También destacaron la celebración del día internacional,fent una gran graellada típica d’Argentina de dos dies de cuando reúnen a más de 35.000 personas haciendo en unadurada. gran parrillada típica de Argentina de dos días de duración. A part de la reunió de l’AOECS també va tenir lloc A parte de la reunión de la AOECS también tuvo lugar lal’Assemblea General.  A l’Assemblea es van tractar temes Asamblea General. En la Asamblea se trataron temas másmés centrats en el funcionament de la pròpia AOECS, com centrados en el funcionamiento de la propia AOECS, como lal’aprovació de comptes i pressupost, el pla d’accions o la aprobación de cuentas y presupuesto, el plan de acciones o lapresentació de CYE, el grup de celíacs joves que, entre d’al- presentación de CYE, el grupo de celíacos jóvenes que, entretres coses, organitza campaments, trobades o  estudis de otras cosas, organiza campamentos, encuentros o estudios demercat, com la recent enquesta sobre hàbits de menjar fora mercado, como la reciente encuesta sobre hábitos de comerde casa. fuera de casa. 10 tribuna celíaca novembre 2011
 • 10. publireportatgePastassana,la primera pasta fresca per a celíacs Fidels al seu esforç permanent per la gastronomia sa- especialitzats en productes dietètics, i Sempreteca, per alludable, Erre de Vic, 1952 acaba de llançar al mercat una mercat de gran consum. Una tercera gamma de la pas-pasta fresca d’alta qualitat, també apta per al consum de ta fresca, Sempreteca 100% sport, s’ha elaborat amb unapersones celíaques. Es trac- major proporció d’hidrats deta de la primera pasta fresca carboni que la fa especial-d’aquestes característiques ment indicada per al con-que es distribueix a Espa- sum d’esportistes, tambénya, i que ha aterrat als es- celíacs.tabliments amb un extens La creació d’aquest nouventall de formats i gustos. producte respon al compro- La pasta d’Erre de Vic, mís d’Erre de Vic, 1952 de1952 s’elabora amb verdu- vetllar pel benestar de lesres fresques i blat sarraí. La persones, mitjançant unaseva gran aportació proteica oferta gastronòmica sanali dóna un valor nutricional i natural, que combina tra-i biològic més elevat que la dició i innovació en el seuresta de pastes, fet que la fa especialment adequada per procés d’elaboració. Lliures d’al·lèrgens i sense gluten,a celíacs. Al ser fresca, la pasta adquireix una textura molt els productes d’Erre de Vic, 1952 són autèntiques delíciesagradable al paladar i es converteix en un aliment fàcil de gastronòmiques que al mateix temps tenen una alta qua-digerir i molt pràctic de consumir per la seva rapidesa de litat nutritiva. Una gamma de productes sans, lleugers icocció. de fàcil digestió que van del pernil cuit-curat fins a les Aquest nou producte ja es pot trobar al mercat amb noves pastes fresques, passant pel pit de gall d’indi, elsdues marques diferenciades: Pastassana, en establiments frankfurts i les textures. tribuna celíaca novembre 2011 11
 • 11. celíacs en moviment Colònies sense glutena Vilanova de SauPer Clara Cornet i Blanca Méndez Un cop més, aquest mes Una vez más, este mes dede juliol, el carrer Balmes julio, la calle Balmes nº 109 senúm. 109 es va omplir de ca- llenó de rostros emocionados,res emocionades, somrients, sonrientes, tímidos, inocentes,tímides, innocents, adormi- dormidos, otros de despier-des, algunes altres de desper- tos...tes... Primerament hi havia un Al principio había un silen-silenci matinal, però mica en cio matinal, pero poco a pocomica, es van començar a sen- se empezaron a oír esas voceci-tir aquelles veuetes dels nens tas de los niños y niñas. Habíai nenes. Van aparèixer noves nuevas caras, y otras que secares, i d’altres que ja fa un inscriben año tras año.munt de temps que s’apunten Todos dentro del autocar,any rere any. nos dirigimos a Vilanova de Tots a dins de l’autocar, ens Sau, donde nos recibió el de-vam dirigir a Vilanova de Sau, legado de Girona, Josep Mariaon ens va rebre el delegat de Girona Josep Maria Muñoz. Ens Muñoz. Nos alojamos en El Company, una casa de coloniasvam allotjar a El Company, una casa de colònies que es troba que se encuentra muy cerca del Pantà de Sau, a 20 kilóme-molt a prop del Pantà de Sau, a 20 quilòmetres de Vic. Tot tros de Vic. A pesar de ser un sitio fantástico, lleno de bosquei ser un lloc fantàstic, ple de bosc i de tenir possibilitats de y de tener muchas posibilidades de hacer muchas excursio-fer moltes excursions, la pluja ens va fer una mala passada. nes, la lluvia nos fastidió. Pero aun así, gracias a la colabo-Però tot i així, gràcies a la col·laboració dels nens i les ne- ración de los niños y niñas y, también, a la gran disposiciónnes i, també, a la gran disposició i l’atenció dels monitors i y atención de los monitores y monitoras se aprovecharon losles monitores es van aprofitar els set dies, sense un segon siete días, sin un segundo de aburrimiento.d’avorriment. Al ser un conjunto numeroso y de gran variedad de eda- El ser un conjunt força nombrós i amb gran varietat des, se optó por dividir el grupo en dos. Y así se hicierond’edat, es va optar per dividir el grup en dos. I així es van fer juegos adaptados a todas las edades. De esta manera se hi-jocs adaptats a totes les edats. D’aquesta manera es van fer cieron dos excursiones distintas para cada grupo. Los mayo-dues excursions diferents per a cada grup. Els més grans van res disfrutaron de una ruta con bicicleta todo terreno y cayac,gaudir d’una ruta amb bicicleta tot terreny i caiac, una mica un poco pasada por agua. Y los más pequeños exploraron lapassada per aigua. I els més petits van explorar la quantitat cantidad de insectos y animales que se encuentran dentrod’insectes i animalons que es troben dins l’aigua. del agua. A part d’aquestes petites aventures, dins el recinte de Aparte de estas pequeñas aventuras, dentro del recintola casa no es va parar ni un moment. Van haver-hi diferents de la casa no se paró ni un momento. Hubo distintas activi-activitats i tallers, per aprendre i descobrir el nostre entorn. dades y talleres, para aprender y descubrir nuestro entorno. Van ser uns dies molt intensos, Fueron unos días muy intensos, mágicos y màgics i plens de boniques experiències llenos de bonitas experiencias Aprofitant també que aquestes colònies es gestionen i Aprovechando también que estas colonias se gestionanes fan per aquests nens i nenes celíacs, és important fer- y se hacen para estos niños celiacos, es importante hacerne èmfasi en algun moment de la setmana. Per això es va hincapié en algún momento de la semana. Por ello se prepa-preparar una gimcana, on petits i grans van poder debatre ró una gincana, donde chicos y grandes pudieron debatir yi dir la seva en grups reduïts. D’aquesta manera tothom va opinar en grupos reducidos. De esta manera todo el mundoprendre una mica de consciència del seu cos i els efectes tomó un poco de conciencia de su cuerpo y los efectos queque té menjar gluten. Alguns dels temes estrella van ser tiene el comer gluten. Algunos de los temas estrella fueronaquells relacionats amb la part més social. Per això vam aquellos relacionados con la parte más social. Por eso inten-intentar encarar aquesta activitat a l’autoestima i a les ganes tamos encarar esta actividad hacia la autoestima y las ganasde lluitar. En vam rebre un feedback molt positiu, cosa que de luchar. Recibimos feedback positivo, cosa que nos llevóens va empènyer a buscar més activitats i a passar més bons a buscar más actividades y a pasar mejores momentos conmoments amb tothom. todos. 12 tribuna celíaca novembre 2011
 • 12. celíacs en moviment Mica en mica s’apropava Poco a poco se acercabal’últim dia, i per celebrar que el último día, y para celebrarhavien estat uns dies màgics que habían sido unos díasi plens de boniques experièn- mágicos y llenos de bonitascies, es va preparar una gran experiencias, se preparó unavetllada. Espectacles, balls, gran velada. Espectáculos,danses, teatre... tot van ser bailes, danzas y teatro... todorepresentacions d’aquells dies fueron representaciones de es-tan intensos. No es paraven tos días tan intensos. No pa-de sentir rialles, de veure ulls ramos de oír risas, de ver ojosbrillants plens d’emoció, i tota brillando de emoción, y todala sala feia olor d’alegria. Des- la sala olía a alegría. Despuésprés es va engegar la música se puso en marcha la música,i tothom es va posar a ballar. y todos nos pusimos a bailar.Petits i grans tots junts, com Chicos y grandes todos jun-una gran família. Tot i ser una tos, como una gran familia. Avetllada plena de felicitat i pesar de ser una velada llenaalegria, es van poder percebre de felicidad y alegría, se per-algunes llàgrimes d’emoció o cibieron algunas lágrimas debé de tristor i d’enyorança... i emoción o bien de tristeza ya partir d’aquí van començar añoranza...a partir de aquíles abraçades. empezaron los abrazos. Passada una nit màgica, Pasada una noche mági-van arribar els pares de bon matí, i tots els infants es van ca, llegaron los padres por la mañana, y todos los infantesabraçar entre ells i també amb els monitors i les monitores, se abrazaron entre ellos y también con los monitores y lastot aconseguint una llagrimeta de cada un... monitoras, consiguiendo una lagrima de cada uno... Després d’aquestes colònies ens queda clar que, qualse- Después de unas colonias como éstas nos queda claro que,vol nen o nena que vulgui venir, té la diversió, la felicitat, la cualquier niño o niña que quiera venir, tiene la diversión, la felici-màgia i un bon menjar sense gluten asseguradíssim! dad, la magia y una buena comida sin gluten aseguradissimo! Menorca El passat dissabte 19 de no- d’una degustació de productes sen- vembre, el col·lectiu de celíacs de se gluten per cortesia de la pas- Menorca va tenir l’oportunitat d’as- tisseria Lluís Febrer, de Ferreries. sistir a una xerrada sobre aspectes L’acte es va realitzar gràcies a la relacionats amb la malaltia celíaca. col·laboració del Consell Insular de La xerrada va tenir lloc a l’Associa- Menorca, l’Ajuntament d’Es Migjorn ció Cultural i Recreativa d’Es Mig- Gran, l’Ajuntament de Ferreries i jorn Gran, i va estar organitzada per l’Associació Cultural i Recreativa l’Associació de Celíacs de Catalunya d’Es Migjorn Gran. juntament amb la Delegació de Me- Aquesta va ser la segona xer- norca. En primer lloc, la psicotera- rada que es va oferir a Menorca peuta i psicòloga de l’associació, durant el 2011. A banda de la Rosa Maria Torralba, va oferir un ta- conferència del mes de novembre, ller de psicologia. Va tractar temes la delegació també en va organit- com la importància d’adoptar una zar una a principis d’any. El 5 de actitud positiva davant la malaltia, febrer, el Centre Sociocultural de la seva acceptació i el tractament Ferreries va ser l’escenari escollit de l’ansietat que pot causar el fet per a la conferència del Dr. Vicen- d’haver de seguir una dieta tant es- te Varea. La xerrada, organitzada tricta. Seguidament, la presidenta per la delegada a Menorca, Irene de l’Associació de Celíacs de Cata- Pons, va tractar sobre la importàn- lunya, Matilde Torralba, va explicar cia d’una dieta estricta per part del algunes de les accions que s’estan celíac. A més de l’explicació de la duent a terme actualment per part malaltia celíaca i els seus símpto- de l’associació, va respondre les mes, el ponent també va fer cinc preguntes dels assistents i va donar cèntims d’alguns treballs d’investi- a conèixer algunes idees que es volen desenvolupar per gació mèdica que s’estan duent a terme a Catalunya i a al grup de celíacs de Menorca. Finalment, es va gaudir altres països d’Europa. tribuna celíaca novembre 2011 13
 • 13. celíacs en movimentDe campaments a PortugalPer David Calavia (Lleida), Lluís Domènech (Riudoms) i Eduard Colomer (Banyoles) Benvolguts celíacs, Queridos celíacos, Som tres celíacs de Somos tres celíacos de15 anys que ens conei- 15 años que nos conoce-xem gràcies a les colònies mos gracias a las coloniasque organitza l’associa- que organiza la asocia-ció. El passat 2, 3 i 4 de ción. El pasado 2, 3 y 4setembre vam anar al “I de septiembre fuimos al “IAcampamento Nacional Campamento Nacional dede Jovénes celíacos” que Jóvenes celíacos” que or-organitzava l’Associació de ganizaba la Asociación deCelíacs de Portugal (APC), Celíacos de Portugal (ACP),i que la nostra associació y que nuestra asociaciónens va recomanar. nos recomendó. El viatge el vam fer no- El viaje lo hicimos no-saltres tres sols en avió, sotros tres solos en avión,des de Barcelona fins a desde Barcelona hasta Lis-Lisboa. Una vegada vam boa. Una vez llegamos allí,arribar allà, ja ens espera- ya nos esperaba Joâo, unova en Joâo, un dels responsables del campament. Ell ens va de los responsables del campamento. Él nos llevó con su co-portar amb el seu cotxe cap al campament amb els altres che hasta el campamento con los otros niños portugueses.nens portuguesos. Estábamos alojados en un camping de Lisboa, repartidos Estàvem allotjats en un càmping de Lisboa, repartits en en bungalós de entre 5 y 6 personas cada uno. En total éra-bungalows d’entre 5 i 6 persones cadascun. En total érem mos 10 niños y niñas y 4 monitores. La comida la hacían las10 nens/es i 4 monitors. El menjar el feien les pròpies die- propias dietistas de la asociación en el propio bungaló.tistes de l’associació en el propi bungalow. Para nosotros ha sido, sin duda, una expe- Per nosaltres ha estat, sens dubte, riencia que no olvidaremos. Poder compartir una experiència que no oblidarem. Poder nuestras vivencias con los niños portugueses compartir les nostres vivències amb els nos ha enriquecido mucho. nens portuguesos ens ha enriquit molt. El primer dia al matí ens van fer una benvinguda, i vamanar tots a la piscina. Després de dinar, vam fer la prime-ra visita a Lisboa. Vam anar a veure monuments, com perexemple la “Torre de Bélem”, i després de sopar vam passe-jar pel passeig marítim d’Alcântara. El segon dia al matí vam anar una altra vegada a la pis-cina i, per sorpresa nostra, la televisió portuguesa (RTP2)ens va fer un reportatge, on van explicar el funcionament del El primer día por la mañana nos hicieron una bienvenida, y juntos fuimos a la piscina. Después de comer, fuimos a dar la primera visita a Lisboa. Fuimos a ver monumentos, como por ejemplo la “Torre de Bélem”, y después de cenar dimos un paseo por el paseo marítimo d’Alcântara. El segundo día por la mañana fuimos otra vez a la pisci- na y, por sorpresa nuestra, la televisión portuguesa (RTP2) nos hizo un reportaje, donde explicaron el funcionamiento 14 tribuna celíaca novembre 2011
 • 14. celíacs en movimentcampament. Després de dinar vam del campamento. Después de co-fer la segona visita a Lisboa visitant mer dimos una segunda visita porel castell de Sâo Jorge. Per sopar Lisboa visitando el castillo de Sâovam anar tots junts al Telepizza a Jorge. ¡Para cenar fuimos todosmenjar una pizza sense gluten! I, juntos al Telepizza a comer unaper acabar el dia, vam anar al cine- pizza sin gluten! Y, para terminarma a mirar una pel·lícula. el día, fuimos al cine a ver una pe- Finalment, el tercer dia al matí lícula.vam fer dues partides de paint- Finalmente, el tercer día por laball. Després vam fer un partidet mañana hicimos dos partidas dede futbol i, a la tarda, vam anar al paintball. Después hicimos un par-parc de les Nacions. Allà ens vam tido de futbol y, por la tarde, fuimosacomiadar tots, i una altra vegada al parque de las Naciones. Allí nosen Joâo, molt amablement, ens va despedimos todos, y otra vez Joâo,tornar a portar cap a l’aeroport de muy amablemente, volvió a acom-Lisboa. Allà, després d’una estona pañarnos al aeropuerto de Lisboa.de retard, vam poder enlairar-nos i Allí, después de un rato de retraso,arribar a Barcelona, on cadascú ja pudimos despegar y llegar a Barce-se’n va anar cap a la seva província, lona, donde cada uno se fue a sues a dir a casa seva. provincia, es decir a su casa. Per nosaltres ha estat, sens dub- Para nosotros ha sido, sin duda,te, una experiència que no oblida- una experiencia que no olvidare-rem. Poder compartir les nostres mos. Poder compartir nuestras vi-vivències amb els nens portuguesos vencias con los niños portuguesesens ha enriquit molt. nos ha enriquecido mucho. Des d’aquí volem donar gràcies a l’associació per reco- Desde aquí queremos dar las gracias a la asociación pormanar-nos aquest campament i també per fer les colònies recomendarnos este campamento y también por hacer lasde celíacs com cada any. Sense això últim, aquest viatge no colonias de celiacos cada año. Sin esto ultimo, este viajehauria estat possible. no hubiera sido posible. La nostra participació a la televisió al reportatge que ens Nuestra participación en la televisión en el reportaje quevan fer a la televisió portuguesa el podeu trobar al següent nos hicieron en la televisión portuguesa lo podéis encontrarenllaç, entre els minuts 5’54’’ - 10’23’’ en el siguiente enlace, entre los minutos 5’54’’ - 10’23’’ http://www.rtp.pt/play/?tvprog=23317&idpod=63143 http://www.rtp.pt/play/?tvprog=23317&idpod=63143 Into -T.a.c.c ofereix a les persones celíaques aliments 100% sense gluten de marques com Forn Ricardera, Xocoter, Adpan, Schär, Mon Celiac, Bi Aglut, Proceli, Oleander, Estrella DAURA... Us portem directament a casa la vostra comanda. Distribucio d’aliments Per tal de conèixer la nostra sense gluten oferta us podeu posar en per a empreses i particulars a domicili contacte amb nosaltres per correu electrònic o telefònicament. telèfon. 935 620 107 mòbil. 628 125 803 mail. eduard@intotacc.com www.intotacc.com tribuna celíaca novembre 2011 15
 • 15. celíacs en moviment Xerrada a Santa Mariade Palautordera La sala cultural La Quadra, a Santa Maria de Palautorde- La sala cultural La Quadra, en Santa Maria de Palautordera,ra, es va omplir el passat 28 setembre per parlar de la celia- se llenó el pasado 28 de septiembre para hablar de la celia-quia. La localitat del Baix Montseny va ser l’escenari escollit quía. La localidad del Baix Montseny fue el escenario escogidoper parlar de la Dieta Psicològica, una iniciativa de Rosa M. para hablar de la Dieta Psicológica, una iniciativa de Rosa M.Alentorn. També la van acompanyar Marisol Garcia, regidora Alentorn. Tambien la acompañaron Marisol Garcia, concejalad’Ensenyament i Medi Ambient, i Isabel Membrives, regidora de Educación y Medio Ambiente, e Isabel Membrives, conceja-de Benestar social, Igualtat de gènere i Sanitat. la de Bienestar social, Igualdad de género y Sanidad. El col·loqui Dieta psicològica (apta per a celíacs) va anar El coloquio Dieta psicológica (apta para celíacos) fue aa càrrec de la psicòloga de l’Associació de Celíacs de Cata- cargo de la psicóloga de la Associació de Celíacs de Catalun-lunya, Rosa Maria Torralba, la qual va donar a conèixer la ya, Rosa Maria Torralba, la cual dio a conocer la celiaquía yceliaquia i va contestar les preguntes dels assistents. Un cop contestó a las preguntas de los asistentes. Una vez se terminóacabada la sessió, es va oferir una degustació de productes la sesión, se ofreció una degustación de productos sin glutensense gluten als assistents a la xerrada. a los asistentes a la charla. SMAP Mataró obre el servei de psicologia Les sessions tindran lloc el primer dijous de cada mes i aniran a càrrec de Rosa M. Torralba SMAP Mataró va encetar aquest servei, que anirà a SMAP Mataró inició este servicio, que irá a cargo de la càrrec de la psicòloga de l’associació. La delegació va psicóloga de la asociación. La delegación optó por esta ini- optar per aquesta iniciativa després de la bona acollida ciativa después de la buena acogida que habían tenido las que havien tingut les xerrades i conferències que havia charlas y conferencias que había hecho Rosa M. Torralba fet Rosa M. Torralba a la ciutat, i també després que els en la ciudad, y también después que los socios se inte- socis s’interessessin per les consultes privades. Aquest resasen por las consultas privadas. Este servicio de asis- servei d’assistència, suport i recolzament psicològic anirà tencia, suporte y apoyo psicológico irá destinado a todos destinat a tots els socis. En un principi l’atenció psico- los socios. En un principio, la atención psicológica será el lògica serà el primer dijous de cada mes, tot i que està primer jueves de cada mes, aunque esta previsto ampliarlo previst ampliar-ho a més dies en els propers mesos si té a mas días en los próximos meses si tiene buena acogida. bona acollida. Es pot demanar cita per telèfon trucant al Se puede pedir cita por teléfono llamando al 934121789 934121789 o bé per email, enviant un correu electrònic o bien por email, enviando un correo electrónico a info@ a info@celiacscatalunya.org. celiacscatalunya.org 16 tribuna celíaca novembre 2011
 • 16. celíacs en movimentNova delegació a Lleida Per fi podem dir-vos que ja tenim delegació a la capital Por fin podemos deciros que ya tenemos delegación enlleidatana. Estarem a l’Espai d’Entitats de Salut, situat al Lleida. Estaremos en el Espai d’Entitats de Salut, situado encarrer Henry Dunant núm.1, tercer pis, despatx 2. Loli Feli- la calle Henry Dunant nº 1, tercer piso, despacho 2. Loli Feli-pe, a qui podeu veure a la foto, estarà a la vostra disposició pe, a quien podéis ver en la foto, estará a vuestra disposiciónels dilluns de 17.30h a 19.30h. Els telèfons de contacte los lunes de 17.30h a 19.30h. Los teléfonos de contacto sonsón el 973 106 834 i el 639 582 467. També us podeu el 973 106 834 y el 639 582 467. También os podéis dirigiradreçar via mail a lleida@celiacscatalunya.org. por correo mandando un mail a lleida@celiacscatalunya.org Canvi de localització Per qüestions logístiques a causa del trasllat de Por cuestiones  logísticas  debido al  traslado  del Hos- l’Hospital de Reus a una nova ubicació, la delegació de pital  de Reus  a una nueva ubicación,  la delegación Reus s’ha traslladat a Cambrils. Concretament, l’espai de  Reus se ha  trasladado a  Cambrils.  Concretamente, el es troba al Centre Cí- espacio  se  encuentra en vic Vilafortuny, situat a el Centro  Cívico  Vilafor- l’avinguda Mas Clariana, tuny,  situado en la aveni- núm. 33. L’horari d’aten- da Mas Clariana, nº 33. El ció al celíac és els dilluns horario  de atención al  ce- de 9.30h a 12.00h, tot líaco  es  los lunes  de i que és necessari con- 9.30  12.00h, aunque certar cita prèvia. Per a es necesario concertar cita contactar ho podeu fer previa. Para contactar, po- a través del telèfon 622 déis hacerlo  a través del 430 910 o bé enviant teléfono  622 430 910  o un correu electrònic a bien  enviando  un correo reus@celiacscatalunya. electrónico a reus@ce- org. Des d’aquí agraïm a liacscatalunya.org.  Desde la direcció de l’Hospital aquí agradecemos a la di- Sant Joan i a la Dra. Cas- rección  del Hospital Sant tillejo la cessió gratuïta Joan ya a la Dra. Castille- de l’espai durant aquest jo la cesión gratuita del es- temps. pacio durante este tiempo. tribuna celíaca novembre 2011 17
 • 17. smap joveNou any a SMAP JOVE!Per Helena PalumboComença un nou any i, des del grup de joves, volem estrenar-lo dela millor manera possible. Per això ja hem començat a organitzar lesactivitats de la recta final del 2011 i del 2012. Uneix-t’hi! El grup de joves és un grup obert a tots i totes els i les El grupo de jóvenes es un grupo abierto a todos y todas los yjoves celíacs que hi vulguin participar. Ens reunim per fer las jóvenes celíacos que quieran participar. Nos reunimos paradiferents activitats i és sempre un encontre molt positiu, hacer diferentes actividades y es siempre un encuentro muyja que ens permet compartir experiències i vivències amb positivo, ya que nos permite compartir experiencias y viven-altres joves intolerants al gluten. Però sobretot, ens agrada cias con otros jóvenes intolerantes al gluten. Pero sobre todo,passar-nos-ho bé, per això estem preparant un any ple d’ac- nos gusta pasárnoslo bien, ¡por eso estamos preparando untivitats fetes i pensades pels joves!!!! Apunta-t’hi!! año lleno de actividades realizadas y pensadas para los jóve- El passat mes d’Octubre uns quants voluntaris del grup nes! ¡Apúntate!de joves ens vam reunir per començar a preparar les activi-tats per l’any que ve. Les colònies, la venda de samarretes, elssopars de joves i la paradeta de Sant Jordi són algunes de les propostes. Durant tot l’any havíem anat recollint idees, i la veritat ésque ens en van sortir un bon grapat! N’hi ha que ja s’estanfent, com les colònies, la venda de samarretes, la revista, laparticipació a l’AOECS, els sopars de joves, l’assessoramenten treballs de recerca i la participació a xarxes socials comFacebook. N’hi ha d’altres que volem recuperar, com ara laparadeta de Sant Jordi -sense espiga de blat- o els punts dellibre per difondre la celiaquia. I també hi ha altres propos-tes que creiem que són molt interessants i que, com a joves,ens agradaria tenir. Alguns exemples són cursos de cuina pera joves, sortides de cap de setmana, excursions, xerradesespecífiques... El pasado mes de Octubre varios voluntarios del grupo de jóvenes nos reunimos para empezar a preparar las actividades para el próximo año. Durante el año estuvimos recogiendo ideas, ¡y la verdad es que nos salieron un buen puñado! Algunas de ellas ya se es- tán haciendo, como las colonias, la venta de camisetas, la re- vista,  la participación en  la  AOECS,  las cenas  de jóvenes, el asesoramiento a estudiantes y la participación en redes sociales como Facebook . Hay otras iniciativas que queremos recuperar, como la venta de rosas para Sant Jordi -sin espiga de trigo- o los  puntos  de libro  para difundir la  celiaquía.  Y  también  hay otras  propuestas  que creemos que  son  muy  interesantes  y que, como jóvenes, nos gustaría tener. Algunos ejemplos son cursos de cocina para jóvenes, salidas de fin de semana, excur- siones, charlas específicas... Así pues, una vez listadas las actividades a desarrollar las agrupamos y, a continuación, creamos Comisiones de Organi- zación. En total, surgieron diez comisiones: revista; sant jordi, cursos de cocina para jóvenes, colonias, salidas, correo, Fa- 18 tribuna celíaca novembre 2011
 • 18. smap jove Així doncs, un cop llistades les activitats a desenvoluparles vam agrupar i, a continuació, vam crear Comissions d’Or-ganització. En total, van sorgir deu comissions: revista; santjordi; cursos de cuina per a joves; colònies; sortides; correu;facebook; projecte AOECS; xerrades per a joves i treballs derecerca. cebook, proyecto AOECS, charlas para jóvenes y trabajos de investigación. Desde el grupo de jóvenes, ¡esperamos que el 2012 sea un año lleno de actividades y diversiones sin gluten! Las colonias, la venta de camisetas, las cenas de jóvenes y la venta de rosas para Des del grup de joves, esperem que el 2012 sigui un any Sant Jordi son algunas de las propuestas.ple d’activitats i diversions sense gluten! Si vols participar a les activitats i/o en alguna comissió, Si quieres participar en las actividades y / o en alguna comi-envia’ns un e-mail a smapjove@celiacscatalunya.org. T’hi sión, envíanos un e-mail a smapjove@celiacscatalunya.org. ¡Teestem esperant!!! A tope sense gluten!!! estamos esperando! ¡A tope sin gluten! Assabenta’t de les nostres activitats a facebook - SMAP ¡Entérate de nuestras actividades en Facebook - SMAPJOVE! JOVE! La teva compra sense gluten més fàcil i al millor preu Oferta especial del 10% de descompte pels socis de SMAP · Més de 200 productes de les millors marques. · Entrega de productes artesanals i recent elaborats. · Subscriu-te a la nostra Newsletter, rebràs ofertes, descomptes i novetats per estar al dia de la dieta sense gluten. NOVA BOTIGA ONLINE! 10% Registra’t a www.nongluten.es Diga’ns que ets soci de SMAP i t’enviarem descompte el teu val de descompte. www.nongluten.es Per a més informació contacte amb nosaltres: info@nongluten.es - 934 284 669 - Mòbil 649 754 507 tribuna celíaca novembre 2011 19
 • 19. smap joveThe annual CYE ConferencePer Marta CardonaJoves de més de quinze països van assistir-hi Aquest passat mes de setembre va tenir lloc a Malta la El pasado mes de septiembre tuvo lugar en Malta la 2525ena edició de l’AOECS, la Reunió Anual de les Associaci- edición de la AOECS, la Reunión Anual de las Asociacionesons Europees de Celíacs. Des de fa molt de temps els joves Europeas de Celíacos. Des de hace mucho tiempo los jóvenestambé hi participen activament, i cada vegada més associ- también participan activamente, y cada vez más asociacionesacions hi tenen representants. SMAP JOVE ja fa quinze anys tienen representantes. SMAP JOVE hace ya quince años queque hi participa i aquest any tampoc hi vam faltar. participa y este año tampoco faltamos. La CYE conference i la conferència anual AOECS tenen La CYE conference y la conferencia anual AOECS tienenlloc al mateix temps, normalment al setembre. Aquest any la cita al mismo tiempo, normalmente en septiembre. Este añotrobada ha estat amb representants joves de més de quinze el encuentro ha sido con representantes de más de quincepaïsos. Suècia, Itàlia, Sèrbia, Holanda, Noruega, Finlàndia, países. Suecia, Italia, Serbia, Holanda, Noruega, Finlandia,República Txeca, Malta, França, Espanya, Alemanya, Portu- República Checa, Malta, Francia, España, Alemania, Portu-gal, Catalunya, Suïssa i Hongria han estat els participants. gal, Cataluña, Suiza y Hungría han sido los participantes. En el encuentro en Malta se habló de los seis proyectos que la CYE tiene actualmente en marcha La CYE, Jóvenes Celíacos de Europa, es una organización europea de grupos de jóvenes celíacos bajo la tutela de la AOECS. Es un fórum internacional de cooperación para los grupos de jóvenes de las asociaciones de cada país. Se tra- ta de una reunión para responder preguntas e intercambiar conocimientos, así como para trabajar juntos para un mejor futuro. Tiene como objetivo “mejorar las condiciones de vida de los jóvenes con la enfermedad celíaca”. La CYE, Joves Celíacs d’Europa, és una organització eu-ropea de grups de joves celíacs sota la tutela de la AOECS.És un fòrum internacional de cooperació pels grups de jovesde les associacions de cada país. Es tracta d’una trobadaper respondre preguntes i intercanviar coneixement, aixícom per treballar junts per un futur millor. Té per objectiu“millorar les condicions de vida de les persones joves amb lamalaltia celíaca”. A la trobada a Malta es va parlar dels sis projectes que la CYE té actualment en marxa Els objectius del CYE estan estructurats per projectes. Los objetivos del CYE están estructurados por proyectos.Actualment hi ha sis projectes en marxa, el Summer camp; Actualmente hay seis proyectos en marcha, el Summer camp;recerca i consolidació de grups de joves a països encara no búsqueda y consolidación de grupos de jóvenes en países to-participants; màrqueting i relacions públiques; la pàgina davía no participantes; márqueting y relaciones públicas; laweb del CYE; la Travel Net i un projecte principal, al qual página web del CYE; la Travel Net y un proyecto principal, entots els delegats representants hi treballen i és triat per un el cual todos los delegados representantes trabajan y es esco-any a la mateixa conferència anual del CYE. gido para un año en la misma conferencia anual del CYE. El CYE té un comitè jove format per Alexander Schmidt, El CYE tiene un comité joven formado por Alexander Sch-Hanna Koponen i Francesco Valitutti, els quals, durant el midt, Hanna Koponen y Francesco Valitutti, los cuales, duran-període 2010-2012, coordinen la cooperació, especialment te el período 2010-2012, coordinan la cooperación, especial-entre les conferències anuals. mente entre las conferencias anuales. 20 tribuna celíaca novembre 2011
 • 20. smap jove Este año en Malta estuvimos trabajando durante dos días. Primero hicimos una presentación de cada país, explicando cómo funciona cada asociación y qué proyectos nacionales organiza. También tuvimos una presentación del Summer camp, unos campamentos internacionales de jóvenes de 18 a 30 años que se organizan durante una semana en verano. Vimos un vídeo sobre la edición de este pasado verano, en Hungría, y de una presentación del Summer camp que se hará a mediados del próximo mes de agosto en Noruega. También se analizaron los resultados del proyecto que se ha hecho durante este año pasado, el proyecto ¡Hamburgue- sa sin gluten, por favor!. Una iniciativa de cooperación de empresa durante el 2011 con el objetivo de demostrar a los restaurantes y a les cadenas de comida rápida un mercado potencial, y también para conseguir más comida sin gluten en el menú: hamburguesas sin gluten, pizzas, etc. Mediante una encuesta, la cual todavía está colgada al web de la aso- ciación, se quería demostrar, por un lado, qué importancia y Aquest any a Malta vam estar treballant durant dos dies. que resultados tendrían si hubiesen más empresas de comidaPrimer vam fer una presentació de cada país, explicant com rápida que ofrecieran comida sin gluten. Por otro lado, se po-funciona cada associació i quins projectes nacionals orga- drían consolidar los datos a nivel europeo y hacer comparacio-nitza. També vam tenir una presentació del Summer camp, nes entre países sobre los hábitos de consumo de los celíacosunes colònies internacionals de joves de 18 a 30 anys que y las facilidades que se pueden encontrar en cada país.s’organitzen una setmana a l’estiu. Vam gaudir d’un vídeosobre l’edició d’aquest estiu passat, a Hongria, i d’una pre-sentació del Summer camp que es farà a mitjans del propermes d’agost a Noruega. També es van analitzar els resultats del projecte dut aterme aquest any passat, el projecte Hamburguesa sensegluten, si us plau!. Una iniciativa de cooperació d’empresadurant el 2011, amb l’objectiu de demostrar als restaurantsi a les cadenes de menjar ràpid un mercat potencial, i tambéper aconseguir més menjar sense gluten al menú: hambur-gueses sense gluten, pizzes, etc. A través d’una enquesta,la qual encara està penjada al web de l’associació, es voliademostrar, per una banda, quina importància i quin resultattindria si hi haguessin més empreses de menjar ràpid queoferissin menjar sense gluten. Per altra banda, es podrienconsolidar les dades a nivell europeu i fer comparacions en-tre països sobre els hàbits de consum dels celíacs i les faci-litats que es poden trobar a cada país. Aquí ja ha arribat al McDonald’s i al Telepizza, i ja fatemps que tenim el Viena i el Conesa. Encara ens queda Aquí ya ha llegado al McDonald’s y al Telepizza, y ya hacemolta feina per fer, però poc a poc aconseguirem que ser tiempo que tenemos el Viena y el Conesa. Todavía nos quedacelíac no hagi de condicionar el lloc on anar a menjar. Un mucho trabajo por hacer, pero poco a poco conseguiremossegon projecte que es va presentar va ser el que s’ha iniciat a que ser celíaco no tenga que condicionar el lugar dónde irHongria. Es tracta d’un mapa interactiu on poder trobar esta- a comer. Un segundo proyecto que se presentó fue el quebliments i restaurants amb menjar sense gluten arreu d’Eu- comenzó en Hungría. Se trata de un mapa interactivo dónderopa. Més endavant us ho farem saber quan estigui llest. poder buscar tiendas y restaurantes con comida sin gluten. Per últim, ens vam dividir en grups de treball per comen- Más adelante daremos más información cuando esté listo.çar a preparar el projecte del proper any, una revista europea Por último, nos dividimos en grupos de trabajo para em-pels joves, la qual tindrà notícies, activitats, receptes...i .... pezar el proyecto del próximo año, una revista para los jóve-tot just ens hi acabem de posar! nes, la cual tendrá noticias, actividades, recetas...y... ¡justo La CYE conference és una gran oportunitat per reunir-se lo acabamos de empezar!i poder compartir idees i experiències, així com planejar el La CYE conference es una gran oportunidad para reunirsesegüent any de treball. Sempre és una bona experiència, y poder compartir ideas y experiencias, así como planear eluna possibilitat per fer contactes amb altres grups de joves siguiente año de trabajo. Siempre es una buena experiencia,celíacs d’arreu d’Europa, agafar idees d’altres grups i crear una posibilidad para hacer contactos con otros grupos de jó-una nova atmosfera creativa. venes celíacos de toda Europa, coger ideas y crear una nueva Això si, també ens ho vam passar molt bé! Vam conèixer atmósfera creativa.molta gent interessant, vam visitar l’illa de Malta intercanvi- Eso sí, también nos lo pasamos muy bien! Conocimos gen-ant experiències amb joves celíacs d’altres països i sobretot te muy interesante, visitamos la isla de Malta intercambiandovam menjar pasta, pizzes i pastissos boníssims sense glu- experiencias con jóvenes celíacos de otros países y sobretodoten! ¡comimos pasta, pizzas y pasteles buenísimos sin gluten! Podeu consultar més informació sobre la CYE al web: Podéis encontrar más información sobre la CYE en la pá-www.cyeweb.eu gina web: www.cyeweb.eu tribuna celíaca novembre 2011 21
 • 21. smap jove Som celíacs, som normals Per Àngela Gallastegui Junta SMAP Jove Em van diagnosticar la celiaquia als vuit anys. Ara en tinc Me diagnosticaron la celiaquía a los ocho años. Ahora ten-vint-i-tres i estic estudiant l’últim any de la carrera d’Ad- go veintitrés y estoy estudiando el último año de la carrera deministració i Direcció d’Empreses. Des que era petita fins Administración y Dirección de Empresas. Desde que era pe-ara, les coses pels celíacs han canviat molt, tot i que hi ha queña hasta ahora, las cosas para los celíacos han cambiadoquelcom que no ha canviat mai per a mi: el meu sentiment mucho, aunque hay algo que no ha cambiado nunca para mí:com a celíaca. mi sentimiento como celíaca. No m’avergonyeixo de ser celíaca i ningú, absolutament No me avergüenzo de ser celíaca y nadie, absolutamenteningú, s’hauria de sentir així. nadie, tendría que sentirse así. ¿Quién y por que se tiene que Qui i per què s’ha de sentir avergonyit per una cosa que sentir avergonzado por una cosa que no se ha provocado élno s’ha provocat ell mateix? Probablement algunes persones mismo? Probablemente algunas personas se pueden pregun-es poden preguntar com se’m pot ocórrer pensar que algú tar cómo se me puede ocurrir pensar que alguien con estaamb aquesta intolerància es pogués sentir d’aquesta mane- intolerancia se pueda sentir de esta manera, pero desgracia-ra, però desgraciadament tots coneixem més d’un que s’ha damente todos conocemos a más de uno que se ha sentido osentit o se sent així. se siente así. Considero que a les primeres persones a Considero que a las primeras personas a les que he d’estar agraïda és la meva las que tengo que estar agradecida es mi família. M’han fet sentir el que era: familia. Me han hecho sentir lo que era: una persona totalment normal una persona totalmente normal Personalment, considero que a les primeres persones a Personalmente, considero que las primeras personas a lasles que he d’estar agraïda és la meva família. Sempre, des que tengo que estar agradecida son mi familia. Siempre, desdel primer dia, m’han fet sentir el que era: una persona to- del primer día, me han hecho sentir lo que era: una personatalment normal. Això no només t’ajuda a adonar-te que no totalmente normal. Eso no solo te ayuda a darte cuenta detenim cap motiu per sentir-nos diferents, sinó també a tenir que no tenemos ningún motivo para sentirnos diferentes, sinoconfiança per afrontar les dificultats amb les que ens trobem también a tener confianza para afrontar las dificultades confora de casa. Si dins la teva llar et fan sentir estrany i dife- las que nos encontramos fuera de casa. Si dentro de tu hogarrent aleshores és normal que fora de casa et sentis igual, no te hacen sentir extraño y diferente entonces es normal quesent capaç d’afrontar que això no és veritat. Acabes avergo- fuera de casa te sientas igual, no siendo capaz de afrontar quenyint del que ets, fins i tot saltant-te la dieta sense gluten eso no es verdad. Acabas avergonzado de lo que eres, hastaper vergonya. Puc entendre que alguns pares que han vist el al punto de saltarte la dieta sin gluten por vergüenza. Puedoseu fill malalt vulguin protegir-lo per tal que no ho torni ha entender que algunos padres que han visto a su hijo enfermoestar, però la millor protecció és donar-li suport, no fer d’ell quieran protegerlo para que no vuelva a estarlo, pero la mejoruna persona feble. protección es apoyarle, no hacer de él una persona débil. La dieta sense gluten és una dieta amb la qual s’ha d’anar La dieta sin gluten es una dieta con la cual se tiene queen compte amb molts aspectes. No només quant surts a vigilar en muchos aspectos. No solo cuando sales a comermenjar fora de casa, sinó també quan cuines pels teus. Això fuera de casa, sino también cuando cocinas para los demás.està claríssim, i ningú ho posa en dubte. Però si amb una Eso está clarísimo, y nadie lo pone en duda. Pero si con unacosa tan quotidiana com és menjar et fan sentir diferent, cosa tan cuotidiana como es comer te hacen sentir diferente,aleshores t’acaba afectant en tot. entonces te acaba afectando en todo. La meva opinió és que a la teva llar és on més normal Mi opinión es que en tu hogar es donde más normal tet’hauries de sentir. Es pot donar el cas que els teus siguin tendrías que sentir. Se puede dar el caso de que los tuyos seanmassa estrictes o protectors, com per exemple quan no et demasiado estrictos o protectores, como por ejemplo cuandopermeten participar en l’elaboració dels menjars, o et po- no te permiten participar en la elaboración de la comida, o tesen separat a l’hora del sopar per por a que puguis estar ponen por separado a la hora de la cena por miedo a que pue-prop dels productes amb gluten. O no confien en tu en l’ús das estar cerca de los productos con gluten. O no confíen en tuo compra dels productes sense gluten, sent tu el que has en el uso o compra de los productos sin gluten, siendo tú quiend’aprendre i conèixer millor què pots menjar i què no. Amb tienes que aprender y conocer mejor que puedes comer y queaixò perds autoconfiança i l’estímul positiu que suposa ser no. Con eso pierdes autoconfianza y el estímulo positivo quetu mateix qui es controla. El meu consell és trobar un punt supone ser tu mismo quien se controla. Mi consejo es encontrar 22 tribuna celíaca novembre 2011
 • 22. smap jovemig, anar en compte a complir la dieta -ja que és la nostra un punto medio, vigilar con cumplir con la dieta –ya que esmedicina-, però sense fer distincions. No només perquè no nuestra medicina-, pero si hacer distinciones. No solo porques’hagin de fer, sinó perquè no té cap sentit fer distinció amb no se tengan que hacer, sino porque no tiene ningún sentidoalgú que és totalment normal. hacer distinciones con alguien que es totalmente normal. El meu consell és trobar un punt mig, Mi consejo es encontrar un punto medio, anar en compte a complir la dieta tener cuidado en cumplir la dieta -ja que és la nostra medicina-, –ya que es nuestra medicina-, però sense fer distincions pero sin hacer distinciones Vull agrair aquesta oportunitat que se m’ha brindat per Quiero agradecer esta oportunidad que se me ha brindadorepresentar, amb SMAP Associació de Celíacs de Catalunya, para poder representar, con SMAP Associació de Celíacs deels joves d’aquest col·lectiu del qual em sento orgullosa de Catalunya, a los jóvenes de este colectivo del cual me sientoformar part. De la mateixa manera que he rebut molt per orgullosa de formar parte. De la misma manera que he recibidopart de l’associació en forma d’ajuda i suport tècnic i perso- mucho por parte de la asociación en forma de ayuda y soportenal, també m’agradaria poder ajudar tant els nous diagnosti- técnico y personal, también me gustaría poder ayudar tanto acats com la resta amb el que estigui al meu abast. Ser vocal los nuevos diagnosticados como al resto con lo que tenga a mid’aquesta associació implica certes responsabilitats però alcance. Ser vocal de esta asociación implica ciertas responsa-també em dóna la possibilitat d’esforçar-me per contribuir bilidades pero también me da la posibilidad de esforzarme paraen la millora de la qualitat de vida del celíac. contribuir en la mejora de la calidad de vida del celíaco. Àngela Àngela tribuna celíaca novembre 2011 23
 • 23. entrevistaCarlos Milan, celíac i cuinerClara Cardona Cuina sense gluten de qualitat. Si hi ha una cosa que Cocina sin gluten de calidad. Si hay algo que Carlos Mi- Carlos Milan té clara és la importància que el celíac gau- lan  tiene  claro es  la importancia de que el  celíaco  disfru- deixi menjant. Ja ha passat molt de temps des que Di- te comiendo. Ya ha pasado mucho tiempo desde que Die- etètica Glòria (coneguda antigament per La Campesina) tética  Gloria  (conocida antiguamente por La Campesina) fos l’únic lloc on poder comprar menjar sense gluten. Ac- fuera el  único lugar  donde se podía comprar comida  sin tualment, l’oferta de botigues de menjar sense gluten ha gluten. Actualmente,  la oferta de tiendas de comida sin augmentat considerablement i hi ha gran quantitat d’es- gluten ha aumentado considerablemente y hay gran  can- tabliments on poder fer la compra, així com restaurants tidad  de  establecimientos  donde poder  hacer la compra, que ofereixin menú sense gluten i, fins tot, supermer- así como restaurantes que ofrezcan menú sin gluten e, in- cats. Aquest jove cuiner celíac del Maresme ja fa molts cluso, supermercados. Este joven cocinero celíaco del Ma- anys que exerceix i, fins i tot, ja ha creuat fronteres i ha resme  ya  hace  muchos  años  que ejerce,  e incluso  ya  ha treballat amb cuiners i a restaurants d’alt renom. Carlos cruzado  fronteras  y  ha trabajado  con  cocineros  y  para Milan, amb només 32 anys, vol anar més enllà i, amb restaurantes  de alto  renombre. Carlos  Milan,  con sólo  32 el seu extens currículum sota el braç, es presenta amb años, quiere ir más allá y, con su extenso currículum bajo Alatria, una empresa de distribució de menjar elaborat el brazo,  se presenta  con  Alatria,  una empresa de distri- sense gluten: gnochis de moniato, escudella, creepes de bución de comida elaborada sin gluten: gnochis de bonia- xocolata, croquetes, canelons, pa...en definitiva, plats to,  escudella,  creeps  de chocolate,  croquetas,  canelones, per a tots els gustos. pan... en definitiva, platos para todos los gustos. Quan et van diagnosticar la celiaquia? ¿Cuándo te diagnosticaron la celiaquía? Als nou mesos, l’any 1980. I crec que és una sort que A los nueve meses, en 1980. Y creo que es una suerte quem’ho diagnostiquessin de ben petit. Jo, com que sempre he me la diagnosticaran de pequeño. Yo, como siempre he sidosigut celíac, no he tingut mai cap problema, perquè des d’un celíaco, no he tenido nunca ningún problema, porque desdeprincipi ja vaig començar amb la dieta sense gluten. un principio ya empecé con la dieta sin gluten.  Creus que ara el celíac té més facilitats a l’hora de menjar ¿Crees que ahora el celíaco tiene más facilidades a lasense gluten? hora de comer sin gluten? Abans si que era un gran problema perquè no hi havia res Antes sí que era un gran problema porque no habíade res. La meva mare em va dir que abans només hi havia nada.  Mi madre me dijo que antes sólo había una tienda...una botiga...això sí que era un problema. eso sí que era un problema. Ara, en canvi, el fet de ser celíac és més aviat una con- Ahora, en cambio, el hecho de ser celíaco es más bien unadició. I tan de bo totes les malalties fossin així, on no fes condición.  Y ojalá todas las enfermedades fueran así, dondefalta medicar-se, sinó seguir una dieta correcta i ja està. Per no hiciera falta medicarse, sino seguir una dieta correcta y yaaquest motiu a mi no m’agrada anome nar-ho “malaltia ce- está. Por este motivo a mí no me gusta llamarlo “enfermedadlíaca”. Ets malalt si no segueixes la dieta, jo no estic malalt celíaca”. Estás enfermo si no sigues la dieta, yo no estoy enfer-de res. Simplement és una intolerància. mo de nada. Simplemente es una intolerancia. Creus que en l’àmbit de la restauració la gent coneix prou ¿Crees que en el ámbito de la restauración la gente cono-bé el que és la celiaquia? ce bien lo que es la celiaquía? Hi ha de tot. Sempre que vaig a restaurants intento anar Hay de todo. Siempre que voy a restaurantes intento ir aa recomanats. Cada vegada el tema de la celiaquia es coneix recomendados.  Cada vez el tema de la celiaquía se conoce más, pero todavía hay mucho miedo. A mí no me gusta ir a un restaurante, que venga un camarero y que dé la posibilidad de elegir entre tres panes diferentes... mientras que un celíaco sólo tenga uno para escoger... si es que tienen. Y luego caen en el “y para el celíaco, una ensalada”... a ver, yo puedo comer de todo. Solo hay que tener un poco de cohe- rencia. A mí lo que me gusta es que el celíaco, si está compar- tiendo mesa, pueda comer igual y que también tenga la posi- bilidad de elegir entre diferentes tipos de pan, como el resto. Lo que está claro es que la población en general está mucho más concienciada... Sí.  Y como más información tenga, mejor.  Antes no te- níamos tanta. En este sentido, la Asociación de Celíacos de Cataluña está luchando mucho.  Está haciendo un tra- 24 tribuna celíaca novembre 2011
 • 24. entrevistamés, però encara hi ha molta por. A mi no m’agrada anar a bajo muy importante.  Poco a poco, el grupo ha ido cre-un restaurant, que vingui un cambrer i que doni la possibili- ciendo y han hecho un trabajo muy importante.  Estatat de triar entre tres pans diferents...mentre que un celíac es una de las más importantes... la de dar a conocer a lanomés en tingui d’un tipus...si és que en tenen. gente lo que pasa con esta minoría.  Hay que explicar que I després cauen en el “i per al celíac, una amanida”...a existe una intolerancia que se llama celiaquía.  Es de agra-veure, jo puc menjar de tot. Només s’ha de tenir una mica decer a la asociación porque ha logrado muchas cosas.de coherència. A mi el que m’agrada és que el celíac, si estàcompartint taula, pugui menjar igual i que també tingui la pos- ¿Por qué decidiste dedicarte profesionalmente al mundosibilitat d’escollir entre diferents tipus de pa, com la resta. de la restauración? Desde siempre he querido ser cocinero.  Es una de las De varietat n’hi ha molta, ja ho tenim tot. cosas que siempre he tenido claras.  Cuando tenía 16 años estudié un ciclo de grado medio de cocina en Calella, donde Crec que ara hem d’apostar més conocí a Esther. Desde entonces que somos compañeros de per la qualitat. viaje. El curso de cocina duró dos años, después hice prácti- cas y, posteriormente, estuve trabajando en el País Vasco con El que està clar és que la població en general està molt Martín Berasategui, en el Racó d’en Freixa, en el Via Veneto ymés conscienciada... también en el restaurante de Carme Ruscalleda. Sí. I com més informació tingui, millor. Abans no en tení-em tanta. En aquest sentit, l’Associació de Celíacs de Cata-lunya està lluitant molt. Està fent una feina molt important.Mica en mica, el grup s’ha anat fent gran i han fet una feinamolt important. Aquesta és una de les més importants...lade donar a conèixer a la gent el que passa amb aquesta mi-noria. Cal explicar que existeix una intolerància que es diuceliaquia. És d’agrair-ho a l’associació perquè ha aconseguitmoltes coses. Per què vas decidir dedicar-te professionalment al mónde la restauració? Des de sempre he volgut ser cuiner. És una de les cosesque sempre he tingut clares. Quan tenia 16 anys vaig estudi-ar un cicle de grau mitjà de cuina a Calella, on vaig conèixerl’Esther. Des d’aleshores que som companys de viatge. Elcurs de cuina va durar dos anys, després vaig fer pràctiques - Tienes un gran currículum por haber trabajado con co-i, posteriorment, vaig estar treballant a al País Basc amb cineros y en restaurantes de renombre, y ahora has empeza-Martín Berasategui, al Racó d’en Freixa, al Via Veneto i tam- do tu propio negocio…. ¿por qué has preferido montar uno?bé al restaurant de Carme Ruscalleda. Uno de mis retos es que el celíaco no tenga ningún problema a la hora de comer, sobretodo en relación a la calidad. Son muchos Tens un gran currículum per haver treballat amb cuiners los años que hemos pasado comiendo pan duro. A mí, en el co-i a restaurants d’alt renom, i ara has engegat el teu propi legio, nunca me habían pedido un bocado de mi bocadillo... nun-negoci...per què has preferit muntar-ne un? ca. Quizás alguna vez por curiosidad, pero nunca les gustaba. Y Un dels meus reptes és que el celíac no pateixi per men- quien me lo pidió una vez, ya no lo volvió a repetir. Esto no puedejar, sobretot per la qualitat. Són molts anys que hem passat ser. Yo quiero conseguir hacer una comida de calidad, buena ymenjant pa dur. A mi, a l’escola, mai m’havien demanat una que tenga el sabor que debe tener.  Ya que el celíaco tiene quemossegada del meu entrepà...mai. Potser algun cop per cu- pagar cuatro veces más que lo que vale un producto con gluten, alriositat, però mai els hi agradava. I qui m’ho va demanar menos que sea bueno.  El producto se encarece porque la materiaun cop ja no ho va tornar a repetir. Això no pot ser. Jo vull prima es diferente y es más cara... Pues entonces, ya que hayaconseguir fer un menjar de qualitat, bo i que tingui el gust que pagar para que lo vale, al menos que sea bueno. El celíacoque ha de tenir. Ja que el celíac ha de pagar quatre vegades también tiene derecho a disfrutar de la comida. més que el que val un producte amb gluten, almenys que De variedad hay mucha, sigui bo. El producte s’encareix perquè la matèria primeraés diferent i és més cara... Doncs aleshores, ja que s’ha de ya lo tenemos todo. Creo que ahora pagar perquè s’ho val, almenys que sigui bo. El celíac també debemos apostar más por la calidad.té dret a gaudir del menjar. Háblanos de Alatria... ¿Cuándo pusisteis en marcha el Parla’ns d’Alatria...quan vau engegar el projecte? Quin és proyecto? ¿Cuál es el funcionamiento de esta empresa?el funcionament d’aquesta empresa? En la empresa somos dos personas, Esther, mi mu- A l’empresa som dues persones, l’Esther, la meva dona, jer, que no es celíaca, y yo.  Empezamos en enero de esteque no és celíaca, i jo. Vam començar el mes de gener año, aunque estuvimos mucho tiempo haciendo prue-d’aquest any, tot i que vam estar molt de temps fent proves. bas.  La actividad en sí de elaborar productos empe-L’activitat en si va començar entre juny i juliol, i la veritat és zó entre junio y julio, y la verdad es que ambos estamosque tots dos estem molt contents perquè està tenint molta muy contentos porque está teniendo mucha aceptación.acceptació. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de la oferta de comi- El nostre objectiu és millorar la qualitat de l’oferta de da. Porque antes no había de nada y ahora, en cambio, haymenjar. Perquè abans no hi havia de res i ara, en canvi, hi muchas cosas diferentes. De variedad hay mucha, ya lo te- tribuna celíaca novembre 2011 25
 • 25. entrevistaha moltes coses diferents. De varietat n’hi ha molta, ja ho nemos todo.  Creo que ahora debemos apostar más por latenim tot. Crec que ara hem d’apostar més per la qualitat. calidad.  En este sentido, Alatria es el mensaje directo.  LoEn aquest sentit, Alatria és el mis- que nos gusta decir es que hacemossatge directe. El que ens agrada dir platos sin gluten aptos para todos losés que fem plats sense gluten aptes públicos. Distribuimos en los restau-per a tots els públics. Distribuïm als rantes Sant Pau, en el Club Astoria,restaurants Sant Pau, al Club Astoria, en Los Tinars, en Nuba, el Massamarea Els Tinars, al Nuba, al Massamare y en el Queixalada, y también vende-i al Queixalada, i també venem di- mos directamente al cliente. Para losrectament al client. Als restaurants restaurantes proporcionamos mini-proporcionem mini-porcions de plats porciones de platos sin gluten porquesense gluten perquè només s’hagin solo tengan que calentarlo y no ten-d’escalfar i no tinguin risc de conta- gan risco de contaminación cruzada.minació creuada. ¿Crees que la cocina es un arte? Creus que la cuina és un art? Sí, la cocina es un arte.  Evi- Sí, la cuina és un art. Evident- dentemente.  La gastronomía es unment. La gastronomia és un art. A arte.  Además se diferencia del restomés es diferencia de la resta perquè porque es un arte que, aparte de ver-és un art que, a part de veure’l, tam- lo, también se puede tocar y se pue-bé es pot tocar i es pot menjar. Tot de comer. Todo el arte se disfruta. Túl’art es gaudeix. Tu pots gaudir d’un puedes disfrutar de un cuadro... peroquadre...però imagina’t que te’l po- imagínate que te lo pudieras comer....guessis menjar....seria fabulós. Jo Sería fabuloso. Yo creo que la cocinacrec que la cuina és més que un art. es más que un arte. La gastronomia és un art. La gastronomía es un arte. Además,  A més, es diferencia de la resta perquè se diferencia del resto porque es un arte és un art que, a part de veure’l, que, aparte de verlo, también se puede també es pot tocar i es pot menjar. tocar y se puede comer. Molt personal... Muy personal... Un lloc per viure: El Maresme. A casa meva Un lugar donde vivir: El Maresme. En mi casa es- estic molt bé. toy muy bien. Mar o muntanya: totes dues coses. És un bon Mar o montaña: ambas cosas. Es un buen plato. Ca- plat. Catalunya té molts bons restaurants, i molts taluña tiene muy buenos restaurantes, y muy buenos coci- bons cuiners. També perquè és un bon balcó. neros. También porque es un buen balcón. Comemos don- Mengem on estem, per això la dieta mediterrània. de  estamos,  por  eso la  dieta mediterránea.  Por eso es Per això és tan bona, perquè té de tot. Ho tenim tan buena, porque tiene de todo. Lo tenemos todo, ¿por- tot, perquè dir que preferim mar o muntanya? que decir que preferimos mar o montaña? una afició: cuiner. És dels oficis que gaudeixo Una afición: cocinero.  Es de los  oficios que  disfru- més. No es pot fer aquesta feina sense gaudir-ne. to más. No se puede hacer este trabajo sin disfrutar. La La majoria els que han estudiat ja no són cuiners. mayoría los que han estudiado ya no son cocineros. Tie- Has de gaudir. És una afició. nes que disfrutar. Es una afición. Una pel·licula: Ratatouille, de les que més Una  película:  Ratatouille,  de las  que más  me gus- m’agrada. També té a veure amb ser cuiner. En ta. También tiene que ver con ser cocinero. En esta pelí- aquesta pel·lícula ens hi veiem molt identificats cula nos vemos muy identificados con lo que hemos he- amb el que hem fet nosaltres. cho nosotros. Una cançó o grup de música: Manolo García o Una canción  o grupo  de música:  Manolo Gar- Fito & Fitipaldis...però sobretot que ho entengui, cía  o  Fito  &  Fitipaldis...  pero sobretodo  que lo  entien- ja sigui en català o en castellà. M’agrada escol- da,  ya  sea  en catalán o  en castellano.  Me gusta  es- tar les lletres de les cançons i descobrir de què cuchar  las letras de  las  canciones  y  descubrir  de qué parlen. hablan. Una època de l’any: Em quedo amb la part Una época  del año:  Me quedo  con  la parte  positi- positiva de les quatre estacions...però si hagués va de las cuatro estaciones... pero si tuviera que elegir de triar-ne una em quedaria amb l’estiu, per la una  me  quedaría  con el verano,  por la playa, porque platja, perquè els dies més llargs...tot i que si tot los  días son más largos...  ¡aunque  si todo  el año  fue- l’any fos estiu, no podria! ra verano no podría! Un plat: això si que ho tinc clar, el pa amb Un plato: esto sí que lo tengo claro, ¡el pan con to- tomàquet! mate! 26 tribuna celíaca novembre 2011
 • 26. entrevista S’aprèn o és innat? -¿Se aprende o es innato? Afortunadament aquest ofici s’aprèn. Recordo que el dia Afortunadamente este oficio se aprende. Recuerdo que elabans de començar el curs de cuina sabia que volia ser cui- día antes de empezar el curso de cocina sabía que quería serner, però, en canvi, no sabia cuinar. De fet, el dia abans li cocinero, pero, en cambio, no sabía cocinar. De hecho, el díavaig demanar a la meva àvia que m’ensenyés a pelar una antes le pedí a mi abuela que me enseñara a pelar una patata.patata. - ¿Crees que hay competitividad en el mundo de la restau- Creus que hi ha competitivitat en el món de la restauració? ración? Ara sí, perquè està una mica de moda. Abans el cui- Ahora sí, porque está un poco de moda.  Antes el co-ner estava amagat a la cuina, que no es veiés, i ara s’està cinero estaba escondido en la cocina, que no se viera, yconvertint en una persona amb un rol diferent, públic. Hi ahora se está convirtiendo en una persona con un rol dife-ha molt bons cuiners. Hi ha moltes figures destacades, com rente, público.  Hay muy buenos cocineros.  Hay muchas fi-Ferran Adrià, una persona que ha ajudat moltíssim a aquest guras destacadas, como Ferran Adrià, una persona que haofici. També tenim una gran sort que aquí a Catalunya hi ha ayudado muchísimo a este oficio.  También tenemos unamolt bons restaurants i molt bons cuiners. És una gran sort. gran suerte de que aquí en Cataluña haya muy buenos res- taurantes y muy buenos cocineros.  Es una gran suerte. I ara que hi ha més productes sense gluten però els preussegueixen sent elevats, creus que alhora la gent també cuina - Y ahora que hay más productos sin gluten pero los preciosmés? siguen siendo elevados, ¿crees que la gente también cocina más? Si, molt més. I a mi em demanen consells, alternatives Si, mucho más. Y a mí me piden consejos, alternativas paraper poder aconseguir, per exemple, fer pa rallat, una cosa poder conseguir, por ejemplo, hacer pan rallado, algo muymolt cara que es paga a preu de gamba. Fem degustacions caro que se paga a precio de gamba. Hacemos degustacionesper donar consells als nostres clients, perquè el celíac ha de para dar consejos a nuestros clientes, porque el celíaco tienemenjar bé. que comer bien. tribuna celíaca novembre 2011 27
 • 27. a fonsEls productes per les al·lèrgies i lesintoleràncies causaran un impacteal mercat global que superarà els11,2 bilions d’euros el 2017Segons un estudi de Global Industry Analysts, el creixement globalen relació al consum de productes “lliures de” provocarà unaugment del valor del mercat que superarà, l’any 2017,els 11,2 bilions d’euros (26 bilions de dòlars) A través de l’estudi Al·lèrgia als aliments i Intole- A través del estudio Alergia a los alimentos e In- rància als productes: informe global de negocis estra- tolerancia a los productos: informe global de negocios tègics, la Global Industry Analysts Inc proporciona una estratégicos, la Global Industry Analysts Inc. proporcio- visió general de les tendències de mercat en relació na una visión general de las tendencias de mercado en a les al·lèrgies i a la intolerància. L’informe parla dels relación a las alergias y a la intolerancia. El informe ha- darrers llançaments de productes i de les iniciatives bla de los últimos lanzamientos de productos y de las estratègiques de les empreses, així com dels perfils iniciativas estratégicas de las empresas, así como de los dels participants clau del mercat. perfiles de los participantes clave del mercado. L’estudi de la GIA apunta que el creixement de la El estudio de la GIA apunta que el crecimiento de venda al detall d’aliments sense gluten, blat, lactosa, la venta al por menor de alimentos sin gluten, trigo, llet de vaca, nous ou, soja i aliments ominosos ha estat lactosa, leche de vaca, nueces, huevo, soja y alimen- impulsat per l’increment del diagnòstic de les condi- tos ominosos ha sido impulsado por el incremento del cions de salut digestives, el creixent interès per les diagnóstico de las condiciones de salud digestivas, el dietes sense gluten, la millora en la reglamentació de creciente interés por las dietas sin gluten, la mejora en la l’etiquetatge i la millora de la qualitat dels productes. reglamentación del etiquetado y la mejora de la calidad L’informe també proporciona estadístiques de ven- de los productos. da anuals i projeccions per als productes d’al·lèrgies i El informe también proporciona estadísticas de venta intoleràncies fins l’any 2017, estimant que el mercat anuales y proyecciones para los productos de alergias e in- global tindrà un valor de més d’ 11, 2 bilions d’euros. tolerancias hasta el año 2017, estimando que el mercado global tendrá un valor de más de 11, 2 billones de euros. Creixement Crecimiento El mercat de produc- El mercado de produc-tes per les al·lèrgies i les tos para las alergias y lasintoleràncies és creixent, intolerancias es creciente,sobretot a causa de l’aug- sobre todo debido al au-ment de demanda de pro- mento en la demanda deductes “lliures de”. productos “libres de”. L’informe assenyala El informe señala que,que, ens els darrers anys, en los últimos años, elel mercat ha evolucionat mercado ha evolucionadogradualment, essent una gradualmente, siendo unàrea prometedora al prin- área prometedora al princi-cipi, fins a esdevenir un pio, hasta convertirse en unnegoci en diversos països. negocio en varios países.Actualment, el mercat Actualmente, el mercadomés gran de productes per más grande de productosa les al·lèrgies i les into- para las alergias y las into- 28 tribuna celíaca novembre 2011
 • 28. a fonsleràncies es situa, per molta diferència, als Estats Units, lerancias se sitúa, por mucha diferencia, en los Estados Unidos,on, segons l’informe, al voltant d’un 10% de la població té donde, según el informe, alrededor de un 10% de la poblaciónproblemes d’intolerància al gluten. tiene problemas de intolerancia al gluten. No obstant això, a més a de la popularitat entre els qui Sin embargo, además de la popularidad entre quienes pa-pateixen la malaltia celíaca, també cal tenir present que els decen la enfermedad celíaca, también hay que tener presentealiments sense gluten també atrauen una part de la pobla- que los alimentos sin gluten también atraen a una parte de lació en general, en part per la creixent preocupació relacio- población en general, en parte por la creciente preocupaciónnada amb el consum de blat i els símptomes associats amb relacionada con el consumo de trigo y los síntomas asociadosla malaltia celíaca. a la enfermedad celíaca. Un futur lliure de? ¿Un futuro libre de? L’informe de la GIA afirma que una base de consumidors El informe de la GIA afirma que una base de consumido-en augment ajuda a encoratjar els fabricants perquè inver- res en aumento ayuda a alentar a los fabricantes para queteixin en més productes lliures de, com per exemple aquells inviertan en más productos libres de, por ejemplo aquellosque no continguin gluten, blat, lactosa, llet de vaca, nous, que no contengan gluten, trigo, lactosa, leche de vaca, nue-ou, soja o additius ominosos. ces, huevo, soja o aditivos ominosos. Per altra banda, l’estudi apunta que les empreses espe- Por otra parte, el estudio apunta que las empresas espe-cialitzades prèviament a oferir aquests tipus de productes, cializadas previamente a ofrecer este tipo de productos, hanhan estat testimonis del creixement del mercat, no només sido testigos del crecimiento del mercado, no sólo en cuantopel que fa al nombre de fabricants d’aliments especialit- al número de fabricantes de alimentos especializados, sinozats, sinó que també de fabricants principals. A banda, un también de fabricantes principales, como Anheuser-Bush ycreixent nombre marques blanques en supermercats i res- General Mills. Además, un creciente número marcas blancastaurants també promouen l’expansió del mercat de produc- en supermercados y restaurantes también promueven la ex-tes “lliures de”. pansión del mercado de productos “libres de”. tribuna celíaca novembre 2011 29
 • 29. a fonsProjecte SenifoodA Catalunya s’està portant a terme a l’Hospital Sant Joan de Reus i a l’Hospital Sant Joan de Déu. Aquest  estudi  neix  com a continuació  de l’es- El presente estudio nace como continuación del es- tudi  PROFICEL, ambdós dirigits  per  la Dra.  Yolan- tudio PROFICEL, ambos dirigidos por la Dra. Yolanda da Sanz, de l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Ali- Sanz, del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Ali- ments  (IATA), centre  pertanyent al  Consell  Superior mentos (IATA), centro perteneciente al Consejo Supe- d’Investigacions Científiques (CSIC) de València. A Ca- rior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Valencia. talunya s’està duent a terme en dos hospitals. D’una En Cataluña se está llevando a cabo en dos hospitales. banda,  a l’Hospital  Sant  Joan de Reus, l’investiga- Por un lado, en el Hospital Sant Joan de Reus, cuyo in- dor principal  del qual és  la Dra.  Gemma  Castille- vestigador principal es la Dra. Gemma Castillejo, y, por jo,  i,  per l’altre,  a l’Hospital  Sant  Joan de Déu  de el otro, en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Barcelona, amb el Dr. Vicente Varea com a investiga- con el Dr. Vicente Varea como investigador principal. dor principal. El nou estudi es desenvolupa també en El nuevo estudio se desarrolla también en colaboración col·laboració amb Biópolis SL en el marc del projec- con Biópolis S.L. en el marco del proyecto CENIT-SE- te CENIT-SENIFOOD. NIFOOD. La malaltia celíaca (MC) és una intolerància permanent La enfermedad celíaca (EC) es una intolerancia permanen-en les proteïnes del gluten dels cereals.  Es tracta d’una te en las proteínas del gluten de los cereales. Se trata de unamalaltia que pateixen individus genèticament predisposats enfermedad que padecen individuos genéticamente predis-i, actualment, és la patologia digestiva crònica més comu- puestos y, actualmente, es la patología digestiva crónica másna. L’únic tractament és el seguiment d’una estricta exempta común. El único tratamiento es el seguimiento de una estrictade gluten de per vida, però el seu seguiment és molt di- exenta de gluten de por vida, pero su seguimiento es muyfícil a causa de la presència de gluten en la majoria dels difícil debido a la presencia de gluten en la mayoría de losaliments elaborats i, amb freqüència, els pacients pateixen alimentos elaborados y, con frecuencia, los pacientes sufrentrastorns gastrointestinals i més riscos de salut (deficiències trastornos gastrointestinales y más riesgos de salud (deficien-nutricionals, infeccions, malalties autoimmunes, etc.). Com cias nutricionales, infecciones, enfermedades autoinmunes,a conseqüència d’això, s’estan investigant altres estratègies etc.). Como consecuencia de ello, se están investigando otrascoadjuvants o complementàries a la dieta exempta de gluten estrategias coadyuvantes o complementarias a la dieta exenta(Sanz et al., 2009). de gluten (Sanz et al., 2009). El estudio se realiza a 40 personas con el objetivo de encontrar herramientas para mejorar el estado de salud y la calidad de vida del celíaco. Las bifidobacterias constituyen la microbiota predomi- nante de la población infantil, y contribuyen de forma signi- ficativa al desarrollo de las defensas y a la tolerancia oral a los antígenos de la dieta en los primeros años de vida. Este grupo bacteriano representa hasta el 91% del total de bacte- rias intestinales en niños amamantados con leche materna y, en particular, la especie B. longum es predominante tanto en niños como en adultos (Harmsen, et al. 2000; Biavati, et al. 2001 Collado et al., 2008). A su vez, la lactancia materna parece ejercer un efecto protector frente al desarrollo de la enfermedad celíaca en la infancia, ya que podría estar asociado con la protección ejer- cida por las bifidobacterias de la microbiota intestinal. Ade- más, las bifidobacterias poseen una maquinaria enzimática especialmente adaptada para co-existir en el intestino, apor- tando nutrientes esenciales al hospedador (Klijn et al. 2005). 30 tribuna celíaca novembre 2011
 • 30. a fons Les bifidobacteries constitueixen la microbiota predomi-nant de la població infantil i contribueixen de forma signifi-cativa al desenvolupament de les defenses i la tolerància oralals antígens de la dieta en els primers anys de vida. Aquestgrup bacterià representa fins el 91% del total de bacterisintestinals en nens alletats amb llet materna i, en particular,l’espècie B.  longum és predominant tant en nens com enadults (Harmsen, et al. 2000; Biavati, et al. 2001 Colladoet al., 2008). L’estudi es realitza a 40 persones amb l’objectiu de trobar eines per millorarl’estat de salut i la qualitat de vida del celíac. Al seu torn, la lactància materna sembla exercir un efecteprotector enfront del desenvolupament de la malaltia celíacaen la infància, ja que podria estar associat amb la proteccióexercida per les bifidobacteris de la microbiota intestinal. Amés, les bifidobacteris tenen una maquinària enzimàtica es-pecialment adaptada per coexistir en l’intestí, aportant nu-trients essencials a l’hoste (Klijn et al. 2005). També poden También pueden contribuir a mejorar el estado nutricional decontribuir a millorar l’estat nutricional de grups de població grupos de población susceptibles (Steenhout et al., 2009) y,susceptibles (Steenhout et al., 2009) i, així mateix, podrien asimismo, podrían contribuir a mejorar el síndrome de ma-contribuir a millorar la síndrome de malabsorció associat a labsorción asociado a la EC. Además, las cepas del génerola MC. A més, les soques del gènere Bifidobacterium es con- Bifidobacterium se consideran globalmente inductoras de res-sideren globalment inductores de respostes immunològiques puestas inmunológicas reguladoras, incluso en mayor gradoreguladores, fins i tot en major grau que els lactobacils (Zeut- que los lactobacilos (Zeuthen et al. 2006), constituyendo ahen et al. 2006), constituint a priori la millor alternativa per priori la mejor alternativa para mejorar el curso de enferme-millorar el curs de malalties inflamatòries cròniques. De fet, dades inflamatorias crónicas. De hecho, la administración del’administració de llets fermentades amb bacteris probiòtics leches fermentadas con bacterias probióticas y especialmentei, especialment amb bifidobacteiras, s’ha relacionat amb la con bifidobacteiras se ha relacionado con la reducción de lareducció de la incidència d’infeccions i malalties de base incidencia de infecciones y enfermedades de base inmunoló-immunològica (al·lèrgies, etc.) i, en general, amb la millora gica (alergias, etc.) y, en general, con la mejora del estado dede l’estat de salut en els primers anys de vida (Kim et al., salud en los primeros años de vida (Kim et al., 2009; Merens-2009; Merenstein et al., 2010). tein et al., 2010). En el context de la MC, el nostre grup de recerca ha de- En el contexto de la EC, nuestro grupo de investigación hatectat alteracions en la microbiota intestinal de pacients ce- detectado alteraciones en la microbiota intestinal de pacien-líacs,  caracteritzada  per una  reducció  del nombre  de bi- tes celíacos, caracterizada por una reducción del número defidobacteris  i,  en particular,  de l’espècie  B.  longum.  Per bifidobacterias y, en particular, de la especie B. longum. Porcontra,  s’ha detectat un  augment  del nombre  de bacte- el contrario, se ha detectado un aumento del número de bac-ris Gram-negatives pro-inflamatòries (Nadal et al., 2007; Co- terias Gram-negativas pro-inflamatorias (Nadal et al., 2007;llado et al., 2008, 2009; Sánchez et al., 2008; De Pama et Collado et al., 2008, 2009; Sánchez et al., 2008; De Pamaal., 2010 ). La bifidobacteria, objecte d’aquest estudi, (Bi- et al., 2010). La bifidobacteria, objeto de este estudio, (Bifi-fidobacterium longumCECT 7347 o IATA-ES1) ha demostrat dobacterium longum CECT 7347 o IATA-ES1) ha demostradoser capaç d’atenuar la resposta pro-inflamatòria induïda per ser capaz de atenuar la respuesta pro-inflamatoria inducidala  microbiota  intestinal  de pacients  celíacs. També pels por la microbiota intestinal de pacientes celíacos. Tambiénfactors que desencadenin la malaltia (gliadines i IFN-gam- por los factores que desencadenen la enfermedad (gliadinas ema)  a través  de la inducció  de citoquines  antiinflamatòri- IFN-gamma) a través de la inducción de citoquinas anti-infla-es (IL10) i de l’expressió de marcadors de superfície de cèl· matorias (IL10) y de la expresión de marcadores de superficielules  responsables  de l’activació  de limfòcits  T  (Medina  et de células responsables de la activación de linfocitos T (Medi-al.,2009; de Palma et al., 2010). Estudis posteriors també na et al., 2009; De Palma et al., 2010). Estudios posterioreshan demostrat la capacitat de la Bifidobacteria  per modificar también han demostrado la capacidad de la bifidobacteriaels pèptids derivats de la digestió gastrointestinal de les gli- para modificar los péptidos derivados de la digestión gastroin-adines i reduir la seva toxicitat (Laparra i Sanz,20.010). La testinal de las gliadinas y reducir su toxicidad (Laparra y Sanz,seva administració a individus sans ha demostrat que és ca- 20010). Su administración a individuos sanos ha demostradopaç  de sobreviure  al trànsit  intestinal, passant  a consti- que es capaz de sobrevivir el transito intestinal, pasando atuir un 70-80% de les bifidobacteris en excrements. També constituir un 70-80% de las bifidobacterias en heces. Tam-ha demostrat que és capaç d’augmentar la síntesi de IgA, la bién ha demostrado que es capaz de aumentar la síntesisqual constitueix una primera línia de defensa davant patò- de IgA, que constituye una primera línea de defensa frente agens i antígens de la dieta, i la deficiència també s’ha rela- patógenos y antígenos de la dieta, y cuya deficiencia tambiéncionat amb el risc de patir EC. se ha relacionado con el riesgo de padecer EC. L’objectiu  d’aquest  estudi  és  avaluar  si el consum  re- El objetivo del presente estudio es evaluar si el consu-gular d’un  producte  lacti  que conté  aquest potencial  pro- mo regular de un producto lácteo que contiene este potencialbiòtic  (Bifidobacterium  longum  CECT  7347)  contribueix a probiótico (Bifidobacterium longum CECT 7347) contribuye a tribuna celíaca novembre 2011 31
 • 31. a fonsrestablir l’ecosistema intestinal, a reduir els marcadors d’in- restablecer el ecosistema intestinal, a reducir los marcadoresflamació  i  també  a millorar  l’estat  nutricional  i  de sa- de inflamación y también a mejorar el estado nutricional y delut de els pacients celíacs. salud de los pacientes celíacos. L’objectiu  principal  és determinar  les  diferènci- El objetivo principal es determinar las diferencias es comparatives derivades del consum diari d’una llet su- comparativas derivadas del consumo diario de una leche plementada en la composició de la microbiota intesti- suplementada en la composición de la microbiota intes- nal. Com a objectius secundaris es planteja determinar tinal. Como objetivos secundarios se plantea determinar les diferències comparatives derivades del consum diari las diferencias comparativas derivadas del consumo dia- d’una llet suplementada amb el probiòtic en: rio de una leche suplementada con el probiótico en: • Els paràmetres bioquímics indicatius de l’estat nu- • Los parámetros bioquímicos indicativos del estado tricional nutricional • Els paràmetres antropomètrics. • Los parámetros antropométricos. • Els marcadors serològics de la malaltia • Los marcadores serológicos de la enfermedad • Els marcadors d’inflamació • Los marcadores de inflamación • La seguretat en funció de: • La seguridad en función de: - Esdeveniments adversos - Acontecimientos adversos - Perfil bioquímic general - Perfil bioquímico general • Millora  de la simptomatologia  i  normalització  de • Mejoría de la sintomatología y normalización del l’examen físic examen físico Es  tracta  d’un  estudi  d’intervenció  nutricional,  aleato- Se trata de un estudio de intervención nutricional, aleato-ritzat,  controlat,  doble  cec, paral·lel, realitzat  en subjec- rizado, controlado, doble ciego, paralelo, realizado en sujetostes amb MC recentment diagnosticada. con EC recientemente diagnosticada. Els  subjectes  es  distribuiran  en dos grups  de 20  par- Los sujetos se distribuirán en dos grupos de 20 participan-ticipants  cadascun  d’ells.  Un dels  grups  rebrà el  pro- tes cada uno de ellos. Uno de los grupos recibirá el productoducte  en recerca  (grup  actiu)  i  l’altre  rebrà el  producte en investigación (grupo activo) y el otro recibirá el productoplacebo (grup control). En aquest estudi s’espera un benefi- placebo (grupo control). En el presente estudio se espera unci individual directe. beneficio individual directo. El seguiment  clínic  i  analític  que s’efectuarà  serà  l’ha- El seguimiento clínico y analítico que se efectuará serábitual després del diagnòstic de la malaltia. Adicionalment, el habitual tras el diagnóstico de la enfermedad. Adicional-s’han de prendre mostres de femta per realitzar anàlisis mi- mente, se tomarán muestras de heces para realizar análisiscrobiològiques al centre promotor (IATA-CSIC). microbiológicos en el centro promotor (IATA-CSIC). Només es podrà incloure en aquest estudi aquells Sólo se podrá incluir en este estudio a aquellos sujetossubjectes que compleixin els criteris per a la inclu- que cumplan los criterios para la inclusión y que, además, nosió i que, a més, no compleixin cap dels criteris d’ex- cumplan ninguno de los criterios de exclusión, tras una visitaclusió, després d’una visita amb el metge investigador. con el médico investigador. Els criteris d’inclusió que s’exigeixen són: Los criterios de inclusión que se exigen son: 1. Subjectes d’entre 2 i 14 anys d’edat. 1. ujetos de entre 2 y 14 años de edad. S 2. Subjectes els pares dels quals, després d’entendre 2. ujetos cuyos padres, después de entender el proto- S el protocol i el procés de l’estudi, hagin proporcionat colo y el proceso del estudio, hayan proporcionado su el seu consentiment informat per escrit per partici- consentimiento informado por escrito para participar par en l’estudi. en el estudio. 3. Subjectes diagnosticats amb MC d’acord amb 3. ujetos diagnosticados con EC de acuerdo con las S les recomanacions de la ESPGHAN, basant-se recomendaciones de la ESPGHAN, basándose en la en la simptomatologia, l’anàlisi d’anticossos de sintomatología, el análisis de anticuerpos de la enfer- la malaltia (anti-transglutaminasa) i l’examen medad (anti-transglutaminasa) y el examen de biop- de biòpsies duodenals que demostrin un grau sias duodenales que demuestren un grado de atrofia d’atròfia vellositària compatible amb la malaltia. vellositaria compatible con la enfermedad. Els criteris d’exclusió són: Los criterios de exclusión son: 1.Subjectes que estiguin participant en un altre assaig 1. ujetos que estén participando en otro ensayo clínico S clínic o hagin rebut un producte en investigació o o hayan recibido un producto en investigación o anti- antibiòtics en els trenta dies anteriors a la seva se- bióticos en los treinta días anteriores a su selección/ lecció / inclusió en l’estudi. inclusión en el estudio. 2. Al·lèrgia als productes lactis. 2. lergia a los productos lácteos. A 3. Subjectes amb altres patologies 3. ujetos con otras patologías S Amb independència de la seva procedència, tots els Con independencia de su procedencia, todos los productosproductes que s’envien per a la seva distribució a centres que se envían para su distribución a centros de investigaciónde recerca són fabricats, emmagatzemats i distribuïts de son fabricados, almacenados y distribuidos de conformidad aconformitat a les regulacions sanitàries d’aplicació al país las regulaciones sanitarias de aplicación en el país de origen.d’origen. 32 tribuna celíaca novembre 2011
 • 32. a fons Els paràmetres que s’avaluaran durant aquest estudi Los parámetros que se evaluaran durante este estudio seran els següents: serán los siguientes: Paràmetre principal d’eficàcia: Parámetro principal de eficacia: Valoració de la composició de la microbiota intesti- Valoración de la composición de la microbiota intes- nal. A l’inici, meitat i final de l’estudi (3 mesos) es tinal. Al inicio, mitad y final del estudio (3 meses) se realitzarà una valoració dels canvis en la composi- realizará una valoración de los cambios en la com- ció intestinal a partir de mostres de femta per tal posición intestinal a partir de muestras de heces a d’avaluar si la intervenció nutricional afavoreix el fin de evaluar si la intervención nutricional favorece restabliment de l’ecosistema intestinal, factor que el restablecimiento del ecosistema intestinal, factor s’ha de correlacionar amb els paràmetres secunda- que se correlacionará con los parámetros secunda- ris d’eficàcia. rios de eficacia. Paràmetres secundaris d’eficàcia: Parámetros secundarios de eficacia: • Paràmetres bioquímics indicatius de l’estat nutrici- • Parámetros bioquímicos indicativos del estado nu- onal i de la remissió de la síndrome de malabsor- tricional y de la remisión del síndrome de malabsor- ció ción • Els paràmetres antropomètrics • Los parámetros antropométricos • Els marcadors serològics de la malaltia • Los marcadores serológicos de la enfermedad • Els marcadors d’inflamació • Los marcadores de inflamación • La seguretat en funció de: • La seguridad en función de: - Esdeveniments adversos -Acontecimientos adversos - Perfil bioquímic general -Perfil bioquímico general En conclusió, es tracta d’un intent més d’aportar al ma- En conclusión, se trata de un intento más de aportar allalt celíac unes eines que permetin millorar el seu estat de enfermo celíaco unas herramientas que permitan mejorar susalut i la qualitat de vida. estado de salud y su calidad de vida. La participació voluntària en aquests temes és molt im- La participación voluntaria en estos temas es muy impor-portant, i també que els familiars tinguin la suficient paci- tante, y también que los familiares tengan la suficiente pacien-ència com per complir amb els controls que se’ls aconsellen cia como para cumplir con los controles que se les aconsejansense que flaquegin les forces a meitat, ja que, si així succe- sin que flaqueen las fuerzas a mitad, ya que, si así sucede, eleix, la despesa originada fins llavors seria inútil. gasto originado hasta entonces sería inútil. tribuna celíaca novembre 2011 33
 • 33. es mouen per nosaltresPresentació de nous productes a Mataró Mataró ha presentat aquests darrers mesos dues noves Mataró ha presentado estos últimos meses dos nuevasempreses de menjar sense gluten. Es tracta d’Alatria i Alindus, empresas de comida sin gluten. Se trata de Alatria y Alindus,dues companyies que fabriquen menjar apte per a celíacs. dos compañías que fabrican comida apta para celíacos. La primera sessió va tenir lloc el passat 30 de juny, amb La primera sesión tuvo lugar el pasado 30 de junio, conuna degustació dels productes que ofereix l’empresa Alatria. una degustación de los productos que ofrece la empresa Ala-Celíacs i no celíacs van assistir a la presentació de l’empresa. tria. Celíacos y no celíacos asistieron a la presentación de laTots ells van tenir l’oportunitat de tastar la gran varietat de empresa. Todos ellos tuvieron la oportunidad de probar la granproductes que prepara Carlos, cuiner i celíac . Es tracta de variedad de productos que preparar Carlos, cocinero y celía-plats cuinats, pasta, pizza i croquetes, entre d’altres, així com co. Se trata de platos cocinados, pasta, pizza y croquetas,també pa fresc i postres. Tots els assistents van sortir satisfets entre otros, así como también pan fresco y postres. Todos losde la degustació de productes d’aquesta empresa que també asistentes salieron satisfechos de la degustación de productosofereix servei a domicili. de esta empresa que también ofrece servicio a domicilio. La segona degustació es va oferir el passat 29 de setem- La segunda degustación se ofreció el pasado 29 de sep-bre. En aquesta ocasió els assistents van rebre mostres de tiembre. En esta ocasión, los asistentes recibieron muestrasproductes de l’empresa Alindus. L’empresa, que ofereix pro- de productos de la empresa Alindus. La empresa, que ofreceductes congelats, es situa a València i distribueix la seva gam- productos congelados, se sitúa en Valencia y distribuye suma de productes sense gluten a través de Carrefour. gama de productos sin gluten a través de Carrefour. 34 tribuna celíaca novembre 2011
 • 34. es mouen per nosaltresTrobada d’il·lustradors a Sarrià En el marc de la primera Trobada d’Il·lustradors que esva celebrar a la llibreria A peu de pàgina, una de les mésemblemàtiques del barri de Sarrià, el professor universitarii gran il·lustrador Antonio Fernández-Coca va estar signantexemplars del manual de Restauració Sense Gluten, editatper l’associació. L’autor de les il·lustracions va estar acom-panyat de Gemma Barrufet, propietària de la llibreria, i dela presidenta, i vam gaudir de la companyia dels socis quees van acostar a saludar-nos i a comprar exemplars. En el marco de la primera Trobada d’Il·lustradors que se celebró en la librería A peu de pàgina, una de las más emble- máticas del barrio de Sarriá, el profesor universitario y gran ilustrador Antonio Fernández-Coca estuvo firmando ejempla- res del manual de la Restauración sin gluten, editado por la asociación. El autor de las ilustraciones estuvo acompañado de Gemma Barrufet, propietaria de la librería, y de la pre- sidenta, y disfrutamos de la compañía de los socios que se acercaron a saludarnos y a comprar ejemplares. tribuna celíaca novembre 2011 35
 • 35. es mouen per nosaltresCelíacs i Porsches al Circuït de CalafPer Joan Vilaseca Canals, pare d’en Guillem i la Mireia, celíacs. Alella El passat 17 de setembre es va celebrar una trobada de El pasado 17 de septiembre se celebró un encuentro dePorscheonline al circuït de Calafat, a l’Ametlla de Mar (Baix Porscheonline en el circuito de Calafat, en L’Ametlla de MarEbre), a la qual hi va assistir SMAP Celíacs de Catalunya (Baix Ebre), al cual asistió SMAP Celíacs de Catalunya comocom a convidada. invitada. Només arribar els nens inscrits van rebre una polsera Nada más llegar, los niños inscritos recibieron una pulseraidentificativa que els havia de donar accés a pujar al cotxe, identificativa para darles acceso a subir al coche, comida yàpat i beguda gratis. bebida gratis. Per a la majoria dels nens, un Porsche és un vehicle ago- Para la mayoría de los niños, un Porsche es un vehículosarat i potent, i quan en veuen un pel carrer pensen i s’ex- atrevido y potente, y cuando por la calle ven uno piensan y ex-clamen: “Quin cotxe més guai!”. Per a mi, de fet, això dels claman: “¿Qué coche más guay”. Para mí, esto de los cochescotxes em queda una mica distant, però al meu fill no. No se me queda un poco lejos, pero a mi hijo no. No se le escapali escapa cap cotxe, ni cap marca, ni cap model. ningún coche, ni marca, ni modelo. Aquest dia va ser molt especial per a molts nens que, Ese día fue muy especial para muchos niños que, como micom el meu fill, de Porsches només n’havien vist en els cro- hijo, Porsches sólo los habían visto los cromos o en las imá-mos o en les imatges del Google. El meu fill coneix un munt genes de Google. Mi hijo conoce un montón de coches y, ende cotxes i, en canvi, té un pare que, exagerant, només sap cambio, tiene un padre que, exagerando, sólo sabe distinguirdistingir un SEAT d’un Renault...i para de comptar. Això sí, un SEAT de un Renault... y para de contar. Eso sí, él me ibaell m’anava dient: “Mira, 959, o 911 Carrera 4, o aquest diciendo: “Mira, 959, o 911 Carrera 4, o este más antiguo, elmés antic, el 944... Papa, papa el Porsche 986 Boxtster! I 944... Papá, papá ¡el Porsche 986 Boxtster! ¡Fíjate! El 997fixa’t! El 997 GT3!”. GT3”. El cert és que, només arribar al circuït, vam veure apar- Lo cierto es que, al llegar al circuito, vimos aparcados máscats més d’un centenar de Porsches. La jornada va ser molt de un centenar de Porsches. La jornada fue muy bonita, y losmaca, i els nens estaven frisosos per saber quan, per fi, niños estaban ansiosos por saber cuándo, por fin, podrían as-podrien pujar a un d’aquests magnífics vehicles. Els pares, cender a uno de estos magníficos vehículos. Los padres está-d’altra banda, estàvem neguitosos. Això de deixar el teu fill bamos nerviosos. Eso de dejar a tu hijo a vete a saber a quien, 36 tribuna celíaca novembre 2011
 • 36. es mouen per nosaltresa vés a saber a qui perquè li donin voltes a un circuït com el para que le den vueltas en un circuito como el de Calafat,de Calafat et feia empassar saliva i no acabaves de veure-ho hacía que te tragaras saliva y no lo vieras claro.clar. “¿Y cuántas vueltas harán?  No irán muy rápido, ¿ver- “I quantes voltes faran? No aniran gaire de pressa, oi? dad? María, ¡ponte el cinturón! Haz caso del conductor y noMaria, posa’t el cinturó! Fes cas del conductor i no et mo- te muevas. ¿Me oyes? “guis. Em sents?” Subir a uno de estos vehículos, especial- mente para un niño, es mucho más que emocionante. Es un sueño hecho realidad. Por un lado, los niños con los padres en fila y, por otra, una hilera de Porsches esperando embarcar niños, uno tras otro. Y por fin, los pequeños subieron. Y los padres, inquietos, se acercaron lo más posible al asfalto del circuito para hacer- les fotos en estos magníficos vehículos. Justo antes de entrar al circuito, los pilotos pisaron el acelerador en punto muerto y tocaban el claxon haciendo un ruido estrepitoso. Finalmente, uno a uno, todos los coches empezaron a correr por el asfalto, satisfaciendo el deseo de los niños. Per una banda, els nens amb els pares en una fila i, peruna altra, una filera de Porsches esperant embarcar nens, undarrere l’altre. I per fi, els petits van pujar. I els pares, ne-guitosos, es van apropar el més possible a l’asfalt del circuïtper fer fotos als seus fills en aquests magnífics vehicles. Justabans d’entrar al circuït, els pilots van prémer l’acceleradoren punt mort i tocaven el clàxon tot fent un soroll estrepitós.Finalment, un a un, tots els cotxes van començar a córrer perl’asfalt, tot satisfent el desig dels nens. Pujar a un d’aquests vehicles, especialment per a un nen, és molt més que emocionant. És un somni fet realitat. Los coches dieron unas cuantas vueltas, y entraron y salie- Els cotxes van fer unes quantes voltes, i van entrar i sortir ron del circuito varias veces hasta haber montado a todos losdel circuït vàries vegades fins haver portat tots els nens. Més niños. Más de uno salió mareado, pero aun así todos salierond’un en va sortir marejat, però tot s’ha de dir que molt i molt muy contentos: “¡Que divertido!”, decían.contents: “Que divertit!”, deien. Personalmente, quiero destacar y agradecer el enorme Personalment, vull ressaltar i agrair l’enorme afecte que afecto que estos fans de los Porches dieron a la gran familiaaquests fans dels Porches van donar a la gran família celía- celíaca. El trato cordial hacia nuestros hijos y su amabilidadca. El tracte cordial cap als nostres fills i la seva amabilitat fueron exquisitos.van ser exquisits. Subir a uno de estos vehículos, especialmente para un Pujar a un d’aquests vehicles, especialment per a un niño, es mucho más que emocionante.  Es un sueño hechonen, és molt més que emocionant. És un somni fet realitat. realidad. Además, de toda la magnífica jornada con estos co-A més, de tota la magnífica jornada amb aquests cotxes i els ches y sus pilotos, nuestros hijos, si querían, podían disfrutarseus pilots, els nostres fills, si volien, podien gaudir d’un ex- de un extra: hinchables, pistas de Scalextric y simuladores detra: inflables, pistes d’Scalextric i simuladors de conducció. conducción. També vull donar les gràcies a SMAP Celíacs de Cata- También quiero dar las gracias a SMAP Celíacs de Ca-lunya per l’organització de l’acte i a totes les empreses ali- talunya por la organización del acto y a todas las empresasmentàries per patrocinar-lo i perquè, dia a dia, lluiten per fer alimentarias por patrocinarlo y porque, día a día, luchan porla vida del celíac més fàcil: a Dr.Schär que, a través de DS hacer la vida del celíaco más fácil: a Dr.Schär que,  a tra-Food van aportar les pizzes, a Damm per la cervesa DAURA, vés de DS Food aportaron las pizzas, a Damm por la cervezaa Travel Gluten Free, que va sortejar tres packs d’experièn- DAURA, a Travel Gluten Free, que sorteó tres packs de expe-cies inoblidables Dakota Box i, finalment, a Celipan, que va riencias inolvidables Dakota Box y, finalmente, a Celipan, queproporcionar el servei de càtering sense gluten. proporcionó el servicio de catering sin gluten. tribuna celíaca novembre 2011 37
 • 37. Oh, sole mi...ni... ar pizzas recién el placer de saboresalidas de la tostadora 4x Mini Pizz i iz a Margheriita para t ser tost ada TOAST IT O D NOVEDASu tostadora le anuncia con una melodía que su mini pizza“Bella Italia” está lista. Rápida y crujiente salta de la tostadorasiempre en el momento justo para saciar el apetito de quien lasaborea. Este gran placer para los sentidos se basa en una recetaoriginal italiana, exquisita desde el primer al último mordisco. Eldistintivo de calidad “Quality by Schär” no solo le garantiza lamejor calidad sino también la seguridad de poder saborearla librede preocupaciones. ¿Tiene mucho apetito? El especialista encongelados DS – gluten free le ofrece apetitosas pizzas en diferen-tes tamaños, todas igual de buenas. Estas pizzas tan tentadoraspresentan una delicada base crujiente y están cocidas en horno depiedra. Podrá escoger entre la pizza Margherita o nuestra gran Great food, great fun.novedad: la pizza de jamón y champiñones. ¿Por cuál se decanta? www.ds4you.com
 • 38. Empanadassin gluten con rellenode mozzarella ytomate Ingredientes 1 paquete de hojaldre DS 1 cebolla pequeña 1 diente de ajo 400 g de tomates Sal, pimienta y nuez moscada 80 g de mozzarella 30 g de piñones Aceite para freír 1 yema de huevo 1 cucharada de leche Preparación Descongelar el hojaldre durante 3 horas a temperaturaambiente dentro del envase. Una opción más rápida esdescongelar el hojaldre durante 5 minutos a 160 W en elmicroondas. Pelar la cebolla y el ajo y cortarlos en dados finos. Calentar el aceite en una sartén y sofreír la cebolla yel ajoen ella. Añadir los tomates cortados en dados y freír sintapadera. Salpimentar al gusto. Apartar hasta que los tomates estén tibios. Añadir el queso mozzarella y mezclar con los piñonespicados. Extender con un rodillo el hojaldre descongelado hastaun grosor de 3 mm sobre una tabla de cocina espolvorea-da con harina (harina sin gluten de Schär). Cortar rectángulos de 8x12 cm. Untar los bordes conagua, añadir el relleno de tomate y mozzarella y doblar endiagonal. Apretar el borde con un tenedor. Poner en unabandeja forrada con papel para hornear. Untar la superficie con yema de huevo. Hornear a 200°durante 18-20 min con calor superior e inferior hasta quese dore. Mezclar la yema de huevo con la leche y untar laempanada con la mezcla. Esta receta también es maravillosa como pastel. Paraello extender con un rodillo la masa en forma de pastel.Extender la masa hacia adentro y hornear durante 25-30min. Preparación 30 min. Tiempo de horneado 25-30 min.
 • 39. l’especialista respon Obrim el taller de psicologia: Dieta mentalRosa M. Torralba Navío,psicòloga - terapeuta Una alimentació adequada determina la nostra salut i Una alimentación adecuada determina nuestra salud yens ajuda a tenir una vida plena d’energia i vitalitat. L’ali- nos ayuda a tener una vida llena de energía y vitalidad.  Lamentació és quelcom més que allò que alimenta per la boca alimentación es algo más que lo que alimenta por la boca unun cos físic. De fet, podríem dir que hi ha un altre cos que cuerpo físico. De hecho, podríamos decir que hay otro cuerpotambé hem d’atendre, el mental i l’emocional. que también debemos atender, el mental y el emocional. Per una banda, acceptem canviar la nostra dieta i passar Por un lado, aceptamos cambiar nuestra dieta y pasara menjar sense gluten, però per l’altra, ens costa acceptar a comer sin gluten, pero por el otro, nos cuesta aceptar elel compromís de canviar d’estil de vida, modificar hàbits i compromiso de cambiar de estilo de vida, modificar hábitos yreconèixer-nos diferents. reconocernos diferentes. El malestar que pot venir després d’un llarg temps de El malestar que puede venir después de un largo tiempodieta no és solament per culpa dels errors en la ingesta o no de dieta no es sólo por culpa de los errores en la ingesta odel gluten. Potser hem de mirar altres aspectes de la nostra no del gluten. Quizás tenemos que fijarnos en otros aspectosvida més enllà de la pròpia dieta per comprendre millor el de nuestra vida más allá de la propia dieta para comprenderque està passant. L’autoestima decau i, en conseqüència, mejor lo que está pasando. La autoestima decae y, en conse-pot arribar a causar tristor, malestar o estrès. En aquest sen- cuencia, puede llegar a causar tristeza, malestar o estrés. Entit, podem afrontar millor tots aquests aspectes amb tècni- este sentido, podemos afrontar mejor todos estos aspectosques psicològiques, valorant-nos, estimant-nos i cuidant-nos con técnicas psicológicas, valorando, amando y cuidando denosaltres mateixos d’una altra manera. nosotros mismos de otra manera.La “Dieta psicològica” ens dóna pautes per tal La “Dieta psicológica” nos da pautas para d’afrontar, tot el que ens ha aportat afrontar, todo lo que nos ha aportado estaaquesta malaltia des del punt de vista positiu. enfermedad desde el punto de vista positivo. Es pot aprendre a “cuinar” un nou menú, el qual ha d’in- Se puede aprender a “cocinar” un nuevo menú, el cual debecloure l’atenció al cos físic, al cos emocional i al mental: incluir la atención al cuerpo físico, al cuerpo emocional y alsón una trilogia que ha de funcionar en harmonia. Ara podem mental: son una trilogía que debe funcionar en armonía. Ahoraajudar-nos a no anticipar les pors, a viure en aquest present, podemos ayudarnos a no anticipar los miedos, a vivir en estea reduir angoixes que moltes vegades no són nostres. No es presente, a reducir angustias que muchas veces no son nues-tracta de fer teràpia psicològica. Es tracta de cuidar la ment tras. No se trata de hacer terapia psicológica. Se trata de cuidar laper tal de mantenir l’estat de benestar i ampliar-lo a millor. mente para mantener el estado de bienestar y ampliarlo a me-Amb tècniques senzilles controlem el desig de gluten. Amb jor. Con técnicas sencillas controlamos el deseo de gluten. Conla relaxació i la visualització imaginem com serà la futura la relajación y la visualización imaginamos cómo será la futurasituació a la vida amb una dieta sense gluten, i la portem a situación en la vida con una dieta sin gluten, y la llevamos a lal’acció. Amb això, ens ajudem a nosaltres mateixos a mante- acción. Con ello, nos ayudamos a nosotros mismos a mantenernir la dieta en calma i en el present. la dieta en calma y en el presente. Els tallers de psicologia, que hem començat aquest mes Los talleres de psicología, que hemos empezado ested’octubre, estan dirigits a tothom i volen cobrir aquest apre- mes de octubre, están dirigidos a todos y quieren cubrir estenentatge. Tenen com a objectiu ajudar-nos a conviure amb aprendizaje. Tienen como objetivo ayudarnos a convivir con lala malaltia celíaca de forma natural i sense estrès. La “Dieta enfermedad celíaca de forma natural y sin estrés. La “Dietapsicològica” ens introdueix en un altre món sense el tòxic psicológica” nos introduce en otro mundo sin el tóxico glutengluten i ens dóna pautes per tal d’afrontar, al llarg de la vida, y nos da pautas para afrontar, a lo largo de la vida, todo lotot el que ens ha aportat aquesta malaltia des del punt de que nos ha aportado esta enfermedad desde el punto de vistavista positiu. positivo. Cal continuar caminant i descobrint coses noves amb Hay que seguir caminando y descubriendo cosas nuevasl’ajuda de la nostra ment. Lliures de models obsolets, de con la ayuda de nuestra mente. Libres de modelos obsoletos,comparacions i judicis, la por desapareix i comencem a ser de comparaciones y juicios, el miedo desaparece y empeza-més intel·ligents emocionalment. mos a ser más inteligentes emocionalmente. 40 tribuna celíaca novembre 2011
 • 40. l’especialista respon El dèficit de ferro Marta Gómez i Pes Nutricionista i Tecnòloga dels aliments de Celíacs de Catalunya La deficiència de ferro es produeix quan les reserves a l’organisme són baixes, i és una carència nutricional freqüent en la població. Marta Gómez ens explica què és el dèficit de ferro i per què és comuna sobretot en persones amb celiaquia sense diagnosticar. 1. Què és el dèficit de ferro? 1. ¿Qué es el déficit de hierro? El ferro és un element essencial que es troba present El hierro  es  un elemento  esencial que  se  encuentra  pre-en totes les cèl·lules del nostre cos. El cos humà conté uns sente  en todas  las  células  de nuestro  cuerpo.  El cuer-4g de ferro. D’aquests, la major part, uns 2,5g, es troben po  humano  contiene  unos  4g  de hierro.  De estos, la ma-en l’hemoglobina dels hematies. L’hemoglobina és la mo- yor parte,  unos 2,5  g,  se  encuentran en  la hemoglobina  delècula que realitza la funció de transport d’oxigen a tot el los  hematíes.  La hemoglobina es  la molécula  que reali-cos. za  la función  de transporte  de  oxígeno a  todo el  cuerpo. La deficiència de ferro es produeix quan les reserves de La deficiencia de hierro se produce cuando las reservas de hie-ferro a l’organisme són baixes. La deficiència de ferro no es rro en el organismo son bajas. La deficiencia de hierro no sepresenta a vegades com una clara anèmia, es a dir, amb presenta  a veces  como una clara  anemia, es decir,  con  unun recompte d’hematies per sota dels 4 millons per mm³. recuento  de hematíes  por  debajo de los 4  millones  porLa carència de ferro constitueix la carència nutricional més mm³.  La carencia  de hierro  constituye la  carencia  nutricio-extensa al món, que afecta tant a països desenvolupats com nal más extensa en el mundo, que afecta tanto a países de-en via de desenvolupament. Aquesta és l’alteració analítica sarrollados como en vías de desarrollo. Esta es la alteraciónque, amb més freqüència, apareix amb la celiaquia. analítica que, con más frecuencia, aparece con la celiaquía. La causa és la malabsorció del ferro al duodè, encara La causa es la mal absorción de hierro en el duodeno, aun-que també pot haver-hi pèrdues de sang a través de l’in- que también  puede haber pérdidas  de sangre a través  deltestí. intestino. 2. Està relacionat amb la celiaquia? 2. ¿Está relacionado con la celiaquía? La deficiència de ferro és comuna en persones amb ce- La  deficiencia  de hierro  es común  en perso-liaquia sense diagnosticar perquè el cos no pot absorbir el nas  con  celiaquía  sin  diagnosticar porque  el cuer-ferro del menjar. L’intestí està danyat per la ingesta de gluten po  no puede  absorber  el hierro  de la comida.  El intesti-i això provoca que es redueixi la ingesta de nutrients, entre no  está  dañado por la ingesta  de gluten y  esto provocaells el ferro. que se reduzca la ingesta de nutrientes, entre ellos el hierro. Aquesta és la manifestació extraintestinal més comu- Esta es la manifestación extraintestinal más común en la ce-na en la celiaquia. S’ha estimat que una quarta part dels liaquía. Se ha estimado que una cuarta parte de los adultosadults que són diagnosticats de celiaquia, pateixen anèmia que  son  diagnosticados de  celiaquía, sufren  anemia  por de-per deficiència de ferro. Un tret característic de l’anèmia per ficiencia de hierro. Un rasgo característico de la anemia pordeficiència de ferro associada amb la celiaquia és la refrac- deficiencia de hierro asociada con la celiaquía es la refracta-tarietat al tractament amb ferro oral. riedad al tratamiento con hierro oral. 3. Com es pot diagnosticar? 3. ¿Cómo se puede diagnosticar? La deficiència de ferro es diagnostica amb un simple test La deficiencia de hierro se diagnostica con un simple test enen sang mesurant els nivells d’hemoglobina en sang. sangre  midiendo  los niveles  de hemoglobina  en sangre. 4. Quins són els símptomes? 4. ¿Cuáles son los síntomas? Fatiga, respiracions curtes, pell pàl·lida, baixa concen- Fatiga,  respiraciones  cortas,  piel  pálida,  baja  concentra-tració, mal de caps, entre d’altres. La falta de gana, una nu- ción, dolores de cabeza, entre otros. La falta de apetito, unatrició deficient, la presència de nàusees o vòmits, el sagnat, nutrición  deficiente,  la presencia  de náuseas  o vómitos,  elels embarassos, i les malalties cròniques augmenten el risc sangrado,  los  embarazos,  y  las  enfermedades  crónicas  au-de falta de ferro. mentan el riesgo de falta de hierro. tribuna celíaca novembre 2011 41
 • 41. l’especialista respon 5. Quant ferro necessitem? 5. ¿Cuánto hierro necesitamos? La quantitat de ferro que necessita un celíac no és di- La cantidad de hierro que necesita un celíaco no es dife-ferent de les persones que no pateixen la celiaquia. Segons rente a las personas que no padecen la celiaquía.  Según lal’època de la vida en que ens trobem, les necessitats varien. época de la vida en que nos encontramos, las necesidadesPer exemple, les dones en edat fèrtil tenen unes necessi- varían.  Por ejemplo, las mujeres en edad fértil tienen unastats més elevades de ferro a causa de les pèrdues durant la necesidades más elevadas de hierro debido a las pérdidasmenstruació. Per tant, la quantitat de ferro que necessitem durante la menstruación. Por tanto, la cantidad de hierro quedepèn de l’edat i del sexe. necesitamos depende de la edad y del sexo. 6. Quines fonts de ferro tenim? 6. ¿Qué fuentes de hierro tenemos? La quantitat de ferro contingut en un aliment no pot ser La cantidad de hierro contenido en un alimento no puedeseparada de la biodisponibilitat, la capacitat major o menor ser separada de la biodisponibilidad, la capacidad mayor ode poder ser absorbit. menor poder ser absorbido. Hi ha dos tipus de Ferro: Hay dos tipos de Hierro: - Ferro Hemo ; d’origen animal. Aquest s’absorbeix millor - Hierro Hemo, de origen animal. Este absorbe mejor queque el d’origen vegetal. Bones fonts de ferro hemo en una el de origen vegetal. Buenas fuentes de hierro hemo en unadieta sense gluten poden ser: carn vermella, fetge i peix. dieta sin gluten pueden ser: carne roja, hígado y pescado. - Ferro no –hemo: d’origen vegetal. Verdures de fulles - Hierro no hemo: de origen vegetal.  Verduras de hojasverdes, llegums (pèsols, faves i llenties), fruits secs com verdes, legumbres (guisantes, habas y lentejas), frutos secospanses, albercocs i figues, nous i llavors. como pasas, albaricoques e higos, nueces y se- Hi han alguns aliments o begudes millas.que poden reduir l’absorció del fer- Hay algunos alimentos o bebidasro no-hemo, com són els tanins que pueden reducir la absorción(que trobem al té), polifenols del hierro no-hemo, como son(que trobem al cafè o a la los taninos (que encontra-xocolata) i els oxalats mos en el té), polifenoles(que trobem als espi- (que encontramos en elnacs). café o en el chocolate) Per tal de millo- y los oxalatos (querar l’absorció del encontramos a lasferro no-hemo cal espinacas).que incloem als Para mejorarmenjars aliments la absorción deli begudes riques hierro no-hemoen vitamina C, hay que incluircom per exemple a la comida ali-sucs naturals de mentos y bebidastaronja, verdures ricas en vitaminafresques de fulla C, como por ejem-verda, patates i plo zumos naturalesfruites (especial- de naranja, verdurasment fruites cítri- frescas de hoja verde,ques). patatas y frutas (espe- La millor manera de cialmente frutas cítricas).prevenir el dèficit de ferro La mejor manera de prevenirés realitzar una alimenta- el déficit de hierro es realizarció equilibrada i variada, en la una alimentación equilibrada yqual no hi faltin aliments rics en variada, en la cual no falten alimentosferro. Les persones amb major desgast ricos en hierro. Las personas con mayorfísic, com els nens o esportistes, i les dones desgaste físico, como los niños o deportistas, yamb menstruacions abundants, embarassades o a las mujeres con menstruaciones abundantes, embara-la lactància, són els grups de risc de patir anèmia. zadas o en lactancia, son los grupos de riesgo de padecer anemia. Consell: Consejo: Si t’han diagnosticat una deficiència de ferro, t’hau- Si te han diagnosticado una deficiencia de hierro te ran recomanat suplements de ferro. Alguns dels efectes habrán recomendado suplementos de hierro. Algunos de del suplement et causen nàusees, estrenyiment o do- los efectos de los suplementos te causan náuseas, es- lor d’estomac. Si introduïm aquests suplements als els treñimiento o dolor de estómago.  Si introducimos estos menjars podem reduir aquest efectes. Si persisteixen, suplementos en las comidas podemos reducir estos efec- cal que parleu amb el vostre metge. Quan segueixes la tos. Si persisten, es necesario que hable con su médico. dieta per algun temps l’intestí comença a millorar, i els Cuando sigues la dieta por algún tiempo el intestino em- nivells d’hemoglobina comencen a augmentar a mesura pieza a mejorar, y los niveles de hemoglobina comienzan a que l’absorció de ferro millora. aumentar a medida que la absorción de hierro mejora. 42 tribuna celíaca novembre 2011
 • 42. participaIsrael i Palestina, la meva experiènciaPer Eli Mora de Checa El passat setembre, per motius de feina, em va sorgir la El pasado septiembre, por motivos de trabajo, me surgiópossibilitat d’anar a Israel a un congrés de biologia. Ja que la posibilidad de ir a Israel en un congreso de biología. Comono hi havia estat mai, vaig aprofitar l’avinentesa per anar-hi no había estado nunca, aproveché la ocasión para ir unos díasuns dies abans i conèixer el país. La veritat és que no tenia antes y conocer el país. La verdad es que no tenía absoluta-absolutament ni la més mínima idea de com podia organit- mente la más mínima idea de cómo podía organizarme allízar-me allí per a poder menjar sense gluten amb seguretat. para poder comer con seguridad. Vaig contactar, en anglès, amb l’associació de celíacs Contacté, en inglés, con la asociación de celíacos Israe-israeliana, amb la sorpresa que una noia molt amable em lí, con la sorpresa de que una amable chica me respondiórespondria en castellà. Tenen una part de la seva pàgina web en castellano. Tienen una parte de su página web traducidatraduïda de l’hebreu a l’anglès, on hi ha llistats de llocs on del hebreo al inglés, con listados de sitios donde comprar lacomprar el menjar, de restaurants on anar, i també una carta comida, de restaurantes a donde ir, y también una carta enen hebreu que explica què és la celiaquia (per a facilitar-la hebreo que explica qué es la celiaquía (para facilitarla a losals restaurants) i un seguit de indicacions. restaurantes) y una serie de recomendaciones. A Palestina em van tractar millor respecte En Palestina me trataron mejor respecto a al menjar. Només ensenyant el llibret en la comida. Solo mostrando el libreto àrab el propi cambrer em va fer el menjar en árabe el camarero en persona per a controlar me hizo la comida en persona para que tot estigués bé. controlar que todo estaba bien. Algunes d’aquestes indicacions em van sorprendre molt. Algunas de estas indicaciones me sorprendieron mu-Per exemple, que tot i que et comenten que totes les etique- cho.  Por ejemplo, que aunque te comentan que todas lastes estan en hebreu i en anglès, en la majoria dels casos no etiquetas están en hebreo y en inglés, en la mayoría de losera així. T’avisen que durant el Sàbat, des de divendres a la casos no era así. También te avisan que durante el Sabbath, tribuna celíaca novembre 2011 43
 • 43. participa del viernes noche al sábado noche, está cerrado y no hay forma de conseguir nada abierto.  También te explican que en muchos lugares no está permitida la entrada de comida sin gluten si no es Kosher. Aunque personalmente no me lo encontré en ninguna ocasión, dos personas que conocí me dijeron que era frecuente. Me llevé un libro titulado No thanks!  I’m Allergic!, que explica en 38 idiomas qué es la enfermedad celíaca, la into- lerancia a la lactosa y la alergia a los frutos secos. Este libro me fue en Palestina, donde la carta en hebreo no me ayudó mucho. Descubrí una página Web israelí donde vendían por Internet y a domicilio con lo que conseguí que la comida me llegara a tiempo. Durante los primeros días del viaje visitamos Jerusalén, la ciudad antigua. Es muy bonita y es muy interesante ver comonit fins dissabte a la nit, tot està tancat i no hi ha manera conviven las tres religiones monoteístas más influyentes ded’aconseguir cap lloc obert. També t’expliquen que en molts la historia. Un gran parte del turismo de todo Israel son pe-llocs no està permesa l’entrada de menjar sense gluten si regrinos que quieren ver todos los lugares más famosos delno és Kosher. Tot i que personalment no m’ho vaig trobar en antiguo testamento. Dejando aparte las creencias religiosascap ocasió, dues persones que vaig conèixer em van dir que de cada uno, la experiencia de visitar Jerusalén es muy inte-era freqüent. resante. Te transporta en el tiempo, es impresionante ver, por Em vaig endur un llibre que es diu No thanks! I’m aller- ejemplo, la Mezquita The Dome of the Rock, o bien el murogic!, que explica en 38 idiomes què és la malaltia celíaca, de las lamentaciones, del que siempre había oído hablar porla intolerància a la lactosa i l’al·lèrgia als fruits secs. Aquest televisión entre conflictos pero no me imaginaba cómo se-llibre em va ser molt útil a Palestina, on la carta en hebreu ría. Todavía es más impactante cuando, a menos de diez mi-no em va ajudar gaire. nutos de tanta historia, hay una ciudad muy moderna, com- Els primers dies del viatge vam visitar Jerusalem, la ciu- parable a cualquier ciudad europea donde hay pizzerías Pizzatat antiga. És molt maca i és molt interessant veure com Hut sin gluten y una cadena de hamburgueserías Black’nconviuen les tres religions monoteistes més influents de la Burger donde ofrecen soufflé de chocolate para celíacos. 44 tribuna celíaca novembre 2011
 • 44. participa Nuestra ruta siguió hacia Palestina, donde me trataron mejor respeto a la comida. Sólo enseñando el libreto en ára- be, el propio camarero me hizo la comida en persona para controlar que todo estuviera bien, incluidas las patatas fritas, hechas aparte. La entrada en Palestina fue un choque en toda regla, ya que sólo se puede hacer a través de checkpoints o puntos de controles del ejército israelí, armado hasta los dientes, porque alrededor de Palestina se está construyendo un muro de hasta siete metros de altura que aísla a los pales- tinos. Es el llamado muro de la vergüenza, y verlo no te deja indiferente. Está todo lleno de arte de los diferentes grafiteros del mundo que se han desplazado a pintarlo como forma de protesta. Además, en estos puntos de control, los palestinos no pueden salir con su propio vehículo. Son registrados y el personal militar decide si pueden volver a no a su casa.història. Un gran part del turisme de tot Israel són peregrinsque volen veure tots els llocs més famosos de l’antic tes-tament. Deixant a part les creences religioses de cadascú,l’experiència de visitar Jerusalem és molt interessant. Ettransporta en el temps, és impressionant veure, per exem-ple, la Mesquita The Dome of the Rock, o bé el mur de leslamentacions, del qual sempre n’havia sentit parlar per latelevisió entre conflictes però no m’imaginava com seria.Encara és més impactant quan, a menys de deus minuts detanta història, hi ha una ciutat molt moderna, comparable aqualsevol ciutat europea on hi ha pizzeries Pizza Hut sensegluten i una cadena d’hamburgueseries Black’n Burger onofereixen soufflé de xocolata per a celíacs. Vaig descobrir una pàgina web israeliana on venien per Internet i a domicili, amb la qual cosa vaig poder fer Después de esta experiencia cruzamos Palestina hacia el que el menjar m’arribés a temps. norte para ver la región de Golán, que es un parque natural, y el mar de Galilea. Cabe destacar que, cerca de las ruinas La nostra ruta va seguir cap a Palestina, on em van trac- del castillo de Nimrod, cerca de la frontera con Siria, sólo ne-tar millor respecte al menjar. Només ensenyant el llibret en cesité las cartas que llevaba para poder comer unas chuletasàrab el propi cambrer em va fer el menjar en persona per a de cordero a la brasa. Sin poder hablar en inglés ni comuni-controlar que tot estigués bé, incloses les patates fregides, carnos con la gente ¡pude comer unas costillas como pocasfetes a part. L’entrada a Palestina va ser un xoc en tota re- había probado hasta entonces!gla, ja que només es pot fer a través de checkpoints o punts La siguiente parada fue hacia el sur, al Mar Muerto. Comode controls de l’exèrcit israelià, armat fins les dents, perquè buenos turistas fuimos a flotar un rato. El agua es muy visco-al voltant de Palestina s’està construint un mur de fins a setmetres d’alçada que aïlla els palestins. És l’anomenat murde la vergonya, i veure’l no et deixa indiferent. Està tot pled’art dels diferents grafiters del món que s’han desplaçat apintar-lo com a forma de protesta. A més, en aquests puntsde control, els palestins no poden sortir amb el seu propivehicle. Són registrats i el personal militar decideix si podentornar a no a casa seva. Després d’aquesta experiència vam creuar Palestina capal nord per veure la regió de Golan, que és un parc natural,i el mar de Galilea. Cal destacar que, a prop de les runesdel castell de Nimrod, prop de la frontera amb Síria, nomésvaig necessitar les cartes que portava poder menjar unescostelles de xai a la brasa. Sense poder parlar en anglès nicomunicar-nos amb la gent vaig poder menjar unes coste-lles com poques n’havia tastat! La següent parada va ser cap al sud, al Mar Mort. Coma bons turistes vam anar a surar una estona. L’aigua és moltviscosa i realment, fins que no t’hi poses, no ho veus. Real- tribuna celíaca novembre 2011 45
 • 45. participament sures. És més, has de fer molt d’esforç per intentar-te sa y realmente, hasta que no te pones, no lo ves. Realmenteenfonsar, perquè és molt difícil. I les sals de l’aigua van molt flotas. Es más, tienes que hacer mucho esfuerzo para intentarbé per a la pell. La zona està plena de balnearis. Aquella hacerte hundir, porque es muy difícil. Y las sales del agua vanpart ja em va semblar més complicada, ja que, a banda dels muy bien para la piel. La zona está llena de balnearios. Esagrans complexos hotelers, hi havia molt poca infraestructura parte ya me pareció más complicada, ya que, aparte de losturística. Gairebé tot és desert. grandes complejos hoteleros, había muy poca infraestructura Això si, a Masada, una ciutat antiga elevada enmig del turística. Casi todo es desierto.desert, vam conèixer una noia que tot just havia obert un Eso si, en Masada, una ciudad antigua elevada en me-bufet lliure i que s’estava plantejant l’opció d’adaptar-lo per dio del desierto, conocimos una chica que había abierto undonar servei als celíacs. Tot i que em vaig haver de con- bufete libre y que se estaba planteando la opción de adap-formar amb una amanida, el fet de veure l’amabilitat i la tarlo para dar servicio a los celíacos.  Aunque me tuve quepredisposició de la gent va fer que gaudís més del que vaig conformar con una ensalada, el hecho de ver la amabilidadmenjar. y la predisposición de la gente hizo que disfrutara más de lo Però les vacances s’acabaven i havia d’anar al congrés, que comí.en un campus universitari on només hi havia un supermer- Pero las vacaciones se acababan y había que ir al congre-cat i un pub. A diferència de l’amabilitat amb què m’havia so, en un campus universitario donde sólo había un super-trobat fins ara, els organitzadors estaven pocs sensibilitzats. mercado y un pub. A diferencia de la amabilidad con que meTenint menjador propi i cuineres, ni tan sols es van mo- había encontrado hasta entonces, los organizadores estabanlestar a demanar-los res. Simplement em van donar una pocos sensibilizados. Teniendo comedor propio y cocinerashabitació on m’havia de fer el dinar i un tupperware per al ni siquiera se molestaron en pedirles nada. Simplemente mesopar, perquè ni tan sols es van molestar a demanar-ho al dieron una habitación donde tenía que cocinarme la comidacàtering. A més, tres dies abans del congrés, em van enviar y prepararme un tupperware para la cena, porque ni siquieraun mail dient-me que al supermercat no hi havia res per a se molestaron en pedirlo al catering. Además, tres días an-celíacs. Per sort, tot passa per alguna raó, i vaig descobrir tes del congreso, me enviaron un mail diciéndome que en eluna pàgina web israeliana on venien per Internet i a domici- supermercado no había nada para celíacos. Por suerte, todoli, amb la qual cosa vaig poder fer que el menjar m’arribés a pasa por alguna razón, y descubrí una página web israelítemps. Tenen una amplia varietat de productes, molts d’ells donde vendían por Internet y a domicilio, con lo que conse-asiàtics i d’importació. I tot sense gluten! Distribueixen a guí que la comida me llegara a tiempo. Tienen una ampliatot el món, aquí us la deixo per si us interessa: http://www. variedad de productos, muchos de ellos asiáticos y de impor-glutenfree.co.il. tación. ¡Y todo sin gluten! Distribuyen en todo el mundo, aquí os la dejo por si os interesa: http://www.glutenfree.co.il. Malgrat aquesta última mala experiència, en general A pesar de esta última mala experiencia, en general todotothom va mostrar molt bona predisposició i interès a do- el mundo mostró muy buena predisposición e interés en dar-nar-me alguna cosa per menjar. La gent en general té molt me algo para comer. La gente en general tiene buen nivel debon nivell d’anglès i, malgrat que no sabien ben bé què era inglés y, aunque no sabían muy bien qué era el gluten, todoel gluten, tothom mostrava moltes ganes d’ajudar. el mundo mostraba muchas ganas de ayudar. 46 tribuna celíaca novembre 2011
 • 46. participaEsport d’elit sense glutenPer Adrià Cunyat Auberni Sóc celíac i tinc tretze anys. Des dels sis que esquio, i Soy celíaco y tengo trece años. Des de los seis añosactualment faig competició amb l’Ainhoa Ibarra Ski Club. que esquío, y actualmente hago competición con el AinhoaVaig començar fent aquest esport quan ens vam traslladar a Ibarra Ski Club. Empecé practicando este deporte cuandoviure a Roní, un poble del municipi de Rialp, al Pallars So- nos mudamos en Roní, un pueblo del municipio de Rialp,birà, tot i que no va ser fins al cap de quatre anys que vaig en el Pallars Sobirà, aunque no fue hasta cuatro años máscomençar a fer competició. Ara ja en porto tres fent-ne. tarde que empecé a hacer competición. Ahora ya llevo tres M’agrada molt esquiar i fer competició. De fet, he par- haciéndolo.ticipat als Campionats de Catalunya i als d’Espanya. Tot iaixò, l’exigència que comporten els entrenaments i les car-reres no es pot veure repercutida en els meus estudis. Aixòrepresenta un sacrifici molt important tant per a mi com perals meus pares, ja que els desplaçaments a les competici-ons i als entrenaments representen un esforç, tant a nivelleconòmic com de temps. Pel que fa al menjar, cada cop ho tincmés fàcil per trobar els aliments necessaris per afrontar l’esforç que suposa fer una activitat com l’esquí de competició. Me gusta mucho esquiar y hacer competición. De hecho, Però com la majoria de coses, tot sacrifici, a la llarga, té he participado en los Campeonatos de Cataluña y en los dela seva recompensa. I aquest any ha estat així. He aconse- España. Aún así, la exigencia que significan los entrena-guit ser segon de Catalunya a la categoria infantil de moda- mientos y las carreras no se puede ver repercutida en mislitat gegant i de modalitat supergegant, i també he quedat estudios. Eso representa un sacrificio muy importante tantonovè a la general dels campionats d’Espanya. para mi como para mis padres, ya que los desplazamientos a las competiciones y a los entrenamientos representan un esfuerzo, tanto a nivel económico como de tiempo. Para comer, cada vez lo tengo más fácil parar encontrar los alimentos necesarios parar afrontar el esfuerzo que supone hacer una actividad como el esquí de competición. Pero como en la mayoría de cosas, todo sacrificio, a la larga, tiene su recompensa. Y este año ha sido así. He con- seguido ser segundo de Cataluña de la categoría infantil de la modalidad gigante y de modalidad supergigante, y tam- bién he quedado noveno en la general de los campeonatos de España. Para comer, cada vez lo tengo más fácil para encontrar los Pel que fa al menjar, cada cop ho tinc més fàcil per alimentos necesarios para afrontar, con buenas condiciones,trobar els aliments necessaris per afrontar, amb bones con- el esfuerzo que supone hacer una actividad como el esquí dedicions, l’esforç que suposa fer una activitat com l’esquí de competición. Aunque lo tengo más complicado que el restocompetició. Tot i que ho tinc més complicat que la resta per para encontrar los alimentos que me proporcionen suficientetrobar els aliments que em proporcionin prou energia per energía como ara aguantar toda una jornada de deporte enaguantar tota una jornada d’esport als llocs que competeixo, los lugares donde compito, cada vez tengo más facilidadescada vegada tinc més facilitats i em costa menys. Quan vam y me cuesta menos. Cuando fuimos a Chile con el equipo,anar a Xile amb l’equip, per exemple, vam haver d’avisar por ejemplo, tuvimos que avisar al hotel donde nos alojába-l’hotel on ens allotjàvem perquè em preparessin i em com- mos para que me preparasen y me comprasen los alimentospressin els aliments adequats per a mi per poder esquiar adecuados para mi para poder esquiar y hacer, por la tarde,i fer, a la tarda, un entrenament físic. També hem hagut un entrenamiento físico. También hemos tenido que avisar ad’avisar els hotels amb antelació quan hem anat d’estada a los hoteles con antelación cuando hemos ido de estada enEuropa. Tot i això, cada vegada és més fàcil trobar menjar Europa. Aun así, cada vez es más fácil encontrar comida sinsense gluten als hotels on ens allotgem. gluten en los hoteles donde nos alojamos. tribuna celíaca novembre 2011 47
 • 47. participa Para practicar un deporte de elite se tiene que seguir un entrenamiento físico constante y se tienen que practicar de- portes similares a lo que haces. Por ejemplo, yo que esquío, también entreno patinando como complemento. Por este mo- tivo, es importante consultar siempre un preparador físico. Nuestro preparador es Carlos Álvarez, quien nos controla la evolución de nuestro cuerpo físico. El resto de los técnicos que nos ayudan diariamente son Xavi Borja, el entrenador, y Ainhoa Ibarra, la directora técnica y campeona de España en distintas ocasiones. Per practicar un esport d’elit s’ha de seguir un entre-nament físic constant i s’han de practicar esports similarsal que fas. Per exemple, jo que esquio, també entreno pa-tinant com a complement. Per aquest motiu, és importantconsultar sempre un preparador físic. El nostre preparadorés Carlos Álvarez, que ens controla l’evolució del nostre cosfísic. La resta dels tècnics que ens ajuden diàriament sónXavi Borja, l’entrenador, i Ainhoa Ibarra, la directora tècnicai campiona d’Espanya en vàries ocasions. Quan practiques un esport és important entrenar cons- Cuando practicas un deporte es importante entrenar cons-tantment i intentar millorar dia a dia. Jo esquio a l’hivern, tantemente e intentar mejorar día a día. Yo esquío en el in-que és quan hi ha neu aquí a Catalunya. Però a la primavera vierno, que es cuando hay nieve aqui en Cataluña. Pero eni a l’estiu no m’aturo i segueixo entrenant. Sempre fem es- primavera y en verano no me paro y sigo entrenando. Siempretades per practicar, com per exemple les que fem a l’estiu hacemos estadas para practicar, como por ejemplo las quea diferents glaceres d’Europa. A la tardor també anem a es- hacemos en verano en distintos glaciares de Europa. En otoñoquiar, tot plegat per no perdre la constància en la pràctica también vamos a esquiar, todo por no perder la constancia ende l’esport i per preparar-nos de cara a les competicions que la practica del deporte y para prepararnos para las competici-comencen a partir del mes de desembre. ones que empiezan a partir del mes de diciembre. Per aquest motiu, vull donar ànims a tots els celíacs que, Por este motivo, quiero dar ánimos a todos los celíacoscom jo, practiqueu algun esport. També animo els pares per- que, como yo, practicáis algún deporte. También animo a losquè, si els seus fills volen fer un esport d’elit, no ho dubtin padres porque, si sus hijos quieren hacer un deporte de elite,en cap moment. no lo duden en ningún momento. Us animo a provar-ho! Os animo a probarlo! 48 tribuna celíaca novembre 2011
 • 48. ociLlibres per a tots els gustos us proposem una llista de llibres ben diferents per llegir durant les vacances de Nadal! Ramon Solsona. L’home de la maleta. Edi- Ramon Solsona. L’home de la maleta. Edi- cions Proa cions Proa Un antic músic d’orquestres de ball deci- Un antiguo músico de orquestas de baile de- deix, en quedar-se vidu, vendre el pis, fer cide, al quedarse viudo, vender el piso, hacer la maleta i viure un mes a casa de cada una la maleta y vivir un mes en casa de cada una de les seves tres filles. Tot i ser un gat vell de sus tres hijas. A pesar de ser un gato viejo que n’ha vist de mil colors, l’home se sent que las ha visto de mil colores, el hombre se descol·locat davant d’unes filles que no són siente  descolocado  ante unas hijas que  no pas com voldria, d’uns néts internautes que son como quisiera, de unos nietos internautas tenen més d’un pare, d’uns models de fa- que tienen más de un padre, de unos mode- mília que no entén i, en definitiva, davant los de familia que no entiende y, en definitiva, d’un món que va massa de pressa. La novel· ante un mundo que va demasiado deprisa. Lala combina l’emoció d’uns personatges de carn i ossos amb la mirada novela  combina la  emoción  de  unos  personajes  de carne  y hueso  con lacàustica i humorística del protagonista sobre el món d’avui i el nostre mirada  cáustica  y humorística  del protagonista  sobre el mundo de  hoy  ydia a dia. Ramon Solsona va estar guardonat amb el Premi Sant Jordi nuestro  día  a día.  Ramon Solsona  estuvo  galardonado  con el Premi  Sant2011 per aquesta novel·la que retrata la societat actual a través d’un Jordi 2011 por esta novela que retrata la sociedad actual a través de unhome gran que creu que tot va massa de pressa. anciano que cree que todo va demasiado deprisa. Jaume Cabré. Jo confesso. Edicions Proa Jaume Cabré. Yo confieso. Editorial Destino Si la botiga d’antiguitats de la família és Si  la tienda  de  antigüedades  de la fami- tot un univers per al petit Adrià, el despatx lia  es  todo un  universo  para el pequeño del seu pare és el centre d’aquest univers, i Adrià,  el despacho  de su padre  es  el centro el tresor més preuat de tots és un magnífic de este universo, y el tesoro más preciado de violí del segle XVIII al voltant del qual gi- todos es un magnífico violín del siglo XVIII en ren moltes històries d’aquesta novel·la de torno al cual  giran  muchas historias  de  esta novel·les. Jo confesso és una llarga carta novela  de novelas.  Yo  confieso  es  una lar- d’amor d’algú que ha hagut de jugar sol du- ga  carta de amor  de alguien que  ha tenido rant molts anys, entre llibres vells i secrets que  jugar solo  durante  muchos  años,  entre inconfessats; d’algú que ha estimat de libros  viejos  y secretos  inconfesados​​ de al- ,  manera incondicional; d’algú que se sent guien  que ha amado  de manera  incondicio-culpable d’una mort violenta, i d’algú que no entén el mal que recorre nal; de alguien que se siente culpable de una muerte violenta, y de alguienla història d’Occident. La novel·la de Jaume Cabré s’ha convertit en que no entiende el mal que recorre la historia de Occidente. La novela detot un èxit en pocs mesos, encapçalant la llista de venda de llibres en Jaume Cabré se ha convertido en todo un éxito en pocos meses, encabe-molt poc temps. zando la lista de venta de libros en muy poco tiempo. Jonathan Franzen. Llibertat. Editorial Sa- Jonathan Franzen. Libertad. Editorial Sala- lamandra/ Columna mandra/ Columna La novel·la de Jonathan Franzen ens en- La novela  de Jonathan  Franzen  nos aden- dinsa aparentment en la vida d’una fa- tra  aparentemente en  la vida de una  fami- mília americana, però en el fons, és molt lia americana,  pero  en el fondo,  es  mucho més. En cadascun dels personatges que más.  En  cada uno de los  personajes  que descriu Franzen podem trobar un munt describe Franzen podemos encontrar un mon- de conductes, sentiments i emocions que tón  de conductas,  sentimientos  y emociones són i seran sempre universals. Aquesta que son y serán siempre universales. Esta es la és la novel·la d’un dels escriptors nord- novela de uno de los escritores estadouniden- americans contemporanis més destacats ses  contemporáneos  más destacados  y se i s’ha convertit en un dels èxits que en- ha convertido en uno de los éxitos que enca- capçala la llista de vendes en castellà beza la lista de ventas en castellano. Maria Tarragó. Bocins de felicitat. SD Edi- Maria Tarragó. Bocins de felicitat. SD Edi- cions cions A vegades necessitem moments dolços A veces necesitamos momentos dulces que que ens parlin de coses senzilles, com les nos  hablen  de cosas  sencillas,  como petites frases i les il·lustracions que recull las  pequeñas  frases y  las  ilustraciones  que aquest llibre. SD edicions és una editori- recoge  este  libro.  SD  ediciones  es una edi- al que té col·leccions de diferents temes i torial que tiene colecciones de diferentes te- que aposta per joves talents. . mas y que apuesta por jóvenes talentos. tribuna celíaca novembre 2011 49
 • 49. oci Walter Isaacson. Steve Jobs. La biografia de- finitiva. Editorial Debate Walter Isaacson. Steve Jobs. La biografía La mort  de Steve  Jobs,  fundador  d’Ap- definitiva. Editorial Debate ple,  ha  commocionat el  món. Després  en- La muerte de Steve Jobs, fundador d’Apple, ha trevistar  en més de quaranta  ocasions en conmocionado al mundo. Tras entrevistarlo en els últims dos anys, a més d’un centenar de más de cuarenta ocasiones en los últimos dos persones  del seu entorn,  familiars,  amics, años, además de a un centenar de personas adversaris  i  col·legues,  Walter  Isaac- de su entorno, familiares, amigos, adversarios y son  ens  presenta  l’única  biografia escrita colegas, Walter Isaacson nos presenta la única amb  la col·laboració  de Jobs,  el retrat  de- biografía escrita con la colaboración de Jobs, el finitiu  d’un dels icones  indiscutibles  del retrato definitivo de uno de los iconos indiscutibles nostre temps, la crònica de l’agitada vida i de nuestro tiempo, la crónica de la agitada vida yabrasiva personalitat del geni, la creativitat, l’energia i l’afany de per- abrasiva personalidad del genio cuya creatividad, energía y afán de perfeccio-feccionisme dels quals van revolucionar sis indústries: la informàtica, el nismo revolucionaron seis industrias: la informática, el cine de animación, lacinema d’animació, la música, la telefonia, les pastilles i l’edició digital. música, la telefonía, las tabletas y la edición digital. Su historia, por tanto, estáLa seva història, per tant, està plena d’ensenyaments sobre innovació, llena de enseñanzas sobre innovación, carácter, liderazgo y valores. La vida decaràcter, lideratge i valors. La vida d’un geni capaç de enfurismar i se- un genio capaz de enfurecer y seducir a partes iguales.duir a parts iguals. Diversos autors. Els nens de la Masia. Varios autores. Els nens de la Masia. Edi- Ediciones B ciones B Fa poques setmanes s’inaugurava la Nova Hace  pocas  semanas  se inauguraba  la Masia, Centre de Formació Oriol Tort, el Nueva  Masía,  Centro  de Formación  Oriol nou edifici situat a la ciutat esportiva Tort,  el nuevo  edificio  situado en la Ciutat Sant Joan Despí, que acollirà els futurs Esportiva  Sant Joan Despí,  que acogerá a cracks del FC Barcelona. Amb això, se’ns los  futuros  cracks  del FC Barcelona.  Con presenta ara un moment idoni per llegir ello, se nos  presenta ahora  un momen- Els nens de la Masia, un recull de foto- to idóneo  para  leer  Els nens de la Masia, grafies i històries inèdites que repassen una recopilación  de fotografías  e historias el pas dels futbolistes del primer equip inéditas que  repasan  el paso de los  futbo- que van passar per la Masia. Inaugurada listas del primer equipo que pasaron por la el 1979 pel president Núñez, la masia Masía. Inaugurada en 1979 por el presiden- fou el bressol del millor planter del món. te Núñez, la masía fue la cuna de la mejorEs tracta, en gran part, d’autèntiques primícies extretes directament cantera del mundo. Se trata, en gran parte, de auténticas primicias extraí-dels arxius familiars dels protagonistes: Leo Messi, Víctor Valdés, Car- das directamente de los archivos familiares de los protagonistas: Leo Mes-les Puyol, Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Sergio Bus- si, Víctor Valdés, Carles Puyol, Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Xavi Hernán-quets, Bojan Krkic i Pedro Rodríguez. Però el llibre no es queda aquí, dez, Sergio Busquets, Bojan Krkic y Pedro Rodríguez. Pero el libro no sei també aproxima els aficionats a les noves promeses que ja estan queda  aquí, y  también aproxima a los  aficionados  a las  nuevas  prome-deixant la seva empremta al primer equip. Joves com Gerard Deulofeu, sas que ya están dejando su huella en el primer equipo. Jóvenes como Ge-Andreu Fontàs, Thiago Alcántara, Sergi Roberto, Oriol Romeu o Marc rard Deulofeu, Andreu Fontàs, Thiago Alcántara, Sergi Roberto, Oriol Ro-Bartra també apareixen a Els nens de la Masia. meu o Marc Bartra también aparecen en Els nens de la Masia. Ricardo Alcàntara i Montse Tobella. Ricardo Alcàntara y Montse Tobella. Dorm, petita. Edicions Baula Dorm, petita. Edicions Baula Un deliciós llibre de l’editorial Baula Un delicioso  libro  de la editorial  Bau- per acompanyar els nens a l’hora d’anar la para acompañar a los niños a la hora de a dormir. Al mateix temps, en ser un acostarse. Al mismo tiempo, al ser un li- llibre de lletra lligada, es pot fer servir bro de letra ligada, se puede utilizar como com a primeres lectures per aprendre primeras lecturas para aprender a leer. a llegir. Fundació Alícia i Associació de Celíacs Fundació Alícia i Associació de Celíacs de Catalunya. Restauració sense gluten. de Catalunya. Restauración sin gluten. Associació de Celíacs de Catalunya Associació de Celíacs de Catalunya Un manual per als restauradors per tal Un manual para los restauradores para de familiaritzar-se amb la celiaquia i familiarizarse con la celiaquía y ampliar ampliar el seus coneixements, el qual sus conocimientos, el cual también resul- també resulta molt útil per al dia a dia ta muy útil para el día a día del celíaco. del celíac. L’Associació de Celíacs de La Associació de Celíacs de Catalunya, Catalunya, la Fundació Alícia i l’Agèn- la Fundació Alícia y la Agència Catala- cia Catalana de Seguretat Alimentària na de Seguretat Alimentària han editado han editat aquest manual per tal de este manual para facilitar el trabajo a los facilitar la feina als restauradors que restauradores que quieran ofrecer comidavulguin oferir menjar sense gluten amb les màximes garanties. sin gluten con las máximas garantías. 50 tribuna celíaca novembre 2011
 • 50. tribuna celíaca novembre 2011 51
 • 51. ¡ Novedad en el surtido de productos sin gluten! Disco Ciok está de moda La mayor novedad del año: Disco Ciok ¡El número 1 de los productos estrella sin gluten! ¡El sabroso y crujiente sándwichde galleta con delicioso sabor a cacao y suave relleno de nata tiene, sencillamente, un sabor arrebatadoramente divino! Y de nuevo la pastelería de productos sin gluten de Schär ha logrado una obra maestra: ¡Disco Ciok, una garantía de éxito! Descubra más deliciosas obras maestras en Información: tel. 800 678 018 8 www.schaer.comSchär es el número 1 de Europa en vida sana sin gluten:• naturalmente sin gluten • una amplia gama de productos s• líder en investigación • la mejor calidad D!• más de 30 años de experiencia • disponible en toda Europa 52 tribuna celíaca novembre 2011 ¡N OVEDA

×