Dodatok číslo: ZM2003772_1
1
Dodatok č.1
K Zmluve o koprodukcii
pri výrobe audiovizuálneho diela a jeho ekonomickom využit...
Dodatok číslo: ZM2003772_1
2
2.2 Pôvodné znenie Článku IV bod 4.2 zmluvy sa mení nasledovne:
Finančný vklad RTVS pri výrob...
Dodatok číslo: ZM2003772_1
3
Článok III.
Záverečné ustanovenia
3.1 Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho...
Láska na vlásku
vedúca produkcie RTVS 1.300.-
zvukový majster 7.000.-
asistent zvuku 2.130.-
dramaturg RTVS 700.-
pyrotech...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zm2003772 1 txt - scan

580 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
580
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
379
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zm2003772 1 txt - scan

  1. 1. Dodatok číslo: ZM2003772_1 1 Dodatok č.1 K Zmluve o koprodukcii pri výrobe audiovizuálneho diela a jeho ekonomickom využití ZM2003766 zo dňa 23.12.2013 Zmluva so štátom 2013-2014 Článok I ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava organizačná zložka Slovenská televízia Mlynská dolina, 845 45 Bratislava IČO: 47 232 480 IČ DPH: SK2023169973 štatutárny orgán: Václav Mika, generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska bankové spojenie: XXX číslo účtu: XXX zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.: 1922/B (ďalej aj len „RTVS“) a 1.2 JMB Film and TV Production Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Koreničova 12, 811 03 Bratislava 1 IČO: 31343899 IČ DPH: SK2020300920 Bankové spojenie: XXX Číslo účtu: XXX Štatutárny orgán: Mgr. Milan Stráňava, konateľ zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom: Bratislava I., oddiel: SRo, vložka č.: 4484/B (ďalej len „partner”) Článok II. PREDMET DODATKU 2.1 Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia článku 8 bod 8.4 Zmluvy o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela zo dňa 23.12.2013 (ďalej len „zmluva“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k zmluve, ktorým dochádza k navýšeniu finančného koprodukčného vkladu RTVS o 100.000.- Eur (slovom sto tisíc) vrátane DPH a vecného vkladu o 201.601.-Eur v nasledovnom znení:
  2. 2. Dodatok číslo: ZM2003772_1 2 2.2 Pôvodné znenie Článku IV bod 4.2 zmluvy sa mení nasledovne: Finančný vklad RTVS pri výrobe Audiovizuálneho diela predstavuje sumu vo výške 430.000.- Eur vrátane DPH (slovom: štyristotridsať tisíc Eur). RTVS poskytne vecné plnenie (zapožičanie kostýmov, masiek, nábytku, rekvizít, štúdio MD IV. s obsluhou, autodopravu, zvukové štúdio na prípravu zvuku na mix a postsynchóny, zabezpečí výrobu zvukových záznamov hudby vo svojich kapacitách, a to prostredníctvom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu – SOSR), v celkovej hodnote 271.601.-Eur. Partner je povinný postúpiť požiadavku na kapacity v rámci vecného plnenia v predstihu 45 kalendárnych dní pred požadovaným termínom použitia (nakrúcania). Partner sa zaväzuje získať a na svoje náklady vysporiadať so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu súhlas na všetky ostatné spôsoby použitia zvukových záznamov hudby okrem ich šírenia rozhlasovým a televíznym vysielaním. Ak pri výrobe zvukových záznamov hudby vznikne potreba zabezpečiť externých výkonných umelcov do Symfonického orchestra, všetky náklady s tým spojené hradí partner. Celkový vklad RTVS činí 738.377.- Eur vrátane DPH. V celkovej sume sú započítané aj náklady na fázu prípravy v roku 2013 (článok 2, bod 2.8 zmluvy). Pre výpočet percentuálneho podielu z výnosov filmu sa bude zohľadňovať výška priameho finančného vstupu vrátane DPH. 2.3 Článok IV bod 4.4 zmluvy sa dopĺňa o nový odsek nasledovnom znení: Finančný vklad RTVS v sume 100.000.-Eur bude uhradený na bankový účet Partnera na základe faktúry vystavenej Partnerom a doručenej do sídla RTVS po schválení hrubého zostrihu AVD na základe preberacieho protokolu podpísaného obidvoma stranami. Faktúra je splatná 30 dní po jej doručení do RTVS. Finančný koprodukčný vklad RTVS v celkovej výške 430.000.-€ pripadajúci na AVD je splatný v štyroch splátkach: 250.000.-€ vrátane DPH bolo vyplatené v roku 2013, 65.000.-€ vrátane DPH v roku 2014 po skončení fázy nakrúcania (dramaturgia schvaľuje denné práce), 100.000.-€ vrátane DPH po schválení hrubého zostrihu AVD a 15.000.-€ vrátane DPH po schvaľovacej projekcii AVD. 2.4 Článok IV bod 4.10 zmluvy sa dopĺňa o nový odsek v nasledovnom znení: Partner je povinný použiť dodatočný koprodukčný vklad RTVS vo výške 100.000.- Eur rovnako výlučne na vytvorenie Audiovizuálneho diela. Partner použije dodatočný vklad na krytie položiek 15. a 16. rozpočtu koprodukčného partnera, ktorý tvorí prílohu koprodukčnej zmluvy. Partner je povinný najneskôr do 30. januára 2015 odovzdať RTVS na odsúhlasenie písomné vyúčtovanie s uvedením činností a nákladov, na ktoré bol použitý koprodukčný vklad RTVS v roku 2014 (spolu 180.000.-) podľa pravidiel Finančnej príručky pre zúčtovanie finančného vkladu. Vyúčtovanie podlieha kontrole a odsúhlaseniu zo strany RTVS. Partner sa zaväzuje akceptovať pripomienky RTVS k vyúčtovaniu a na základe žiadosti RTVS v stanovenej lehote vykonať jeho doplnenie alebo opravu. V prípade, že si Partner riadne a včas nesplní povinnosti dojednané v tomto odseku, je Partner povinný zaplatiť RTVS zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi koprodukčným vkladom RTVS a sumou riadne a včas vyúčtovaných činností a nákladov Partnera, na ktoré bol použitý koprodukčný vklad RTVS, a to najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy došlo k porušeniu zmluvnej povinnosti zo strany Partnera na uvedený bankový účet RTVS. Tým nie je dotknutý nárok RTVS na náhradu škody nad rámec zaplatenej zmluvnej pokuty. 2 .5 V zmysle bodu 3.6 zmluvy sa Partner zaväzuje vysporiadať s autormi (režisérka, autor hudby, hlavný kameraman, architekt, kostýmový výtvarník) postúpenie práv autorov na RTVS bez nároku odmeny za šírenie na premiéru a 5 repríz.
  3. 3. Dodatok číslo: ZM2003772_1 3 Článok III. Záverečné ustanovenia 3.1 Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 3.2 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre RTVS a jeden pre partnera. 3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy, vrátane jej príloh, ostávajú nezmenené 3.4 Tento Dodatok č. 1 k zmluve bol napísaný slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni niektorej zo zmluvných strán. Strany si ho pozorne prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ho ako prejav svojej vôle podpisujú. Príloha: Rozpočet nákladov – vecné plnenie RTVS V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa _______________________ _________________________ Milan Stráňava Václav Mika konateľ generálny riaditeľ JMB Film and TV Production, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
  4. 4. Láska na vlásku vedúca produkcie RTVS 1.300.- zvukový majster 7.000.- asistent zvuku 2.130.- dramaturg RTVS 700.- pyrotechnik 1.300.- požičovné - kostýmy, nábytok, rekvizity, svietidlá 77.021.- nahrávka scénickej hudby - zvukové štúdio SRO, zvukový majster, výkony SOSR, dirigenta 12.000.- vodiči 8.000.- audodoprava - vozidlá 12.000.- náklady na cestovné - diéty pre štáb RTVS 1.550.- záznamová technika - prepisy, KP schvaľovacia 600.- zvukové štúdio + ruchové štúdio 15.000.- kamerový žeriav 2.000.- osvetľovacia technika 20.000.- štúdio MD IV. 111.000.- spolu: 271.601.- Rozpočet RTVS - vecné plnenie

×