Teleky

296 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teleky

  1. 1. ZMLUVA O VYTVORENÍ SLOVESNÉHO DIELA A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE uzatvorená v zmysle zák. č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon) v znení neskorších predpisovČíslo zmluvy: ZH11001596 Administrátor zmluvy: Veronika OstatníkováÚtvar / Stredisko: Centrum spravodajstva / 601 (431) Rozhlas a televízia SlovenskaSídlo: Mýtna č.1, 817 55 BratislavaŠtatutárny orgán: PhDr. Miloslava Zemková, generálna riaditeľkaKorešpondenčná adresa: Rozhlas a televízia Slovenska, organizačná zložka Slovenský rozhlas (ďalej len „OZ SRo“), Mýtna 1, 817 55 BratislavaIČO: 47 232 480DIČ: 2023169973IČ pre DPH: SK2023169973 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, Vložka č.: 1922/BBankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Bratislava, č. účtu: 2624455221/1100(ďalej len „RTVS“)aPriezvisko, meno, titul: Igor Teleky, Ing. Umelecké meno:Rodné číslo:xxxxxxxx Číslo OP: xxxxxxxxAdresa trvalého bydliska:xxxxxxxx PSČ: xxxxxxxxxxxTel. číslo: xxxxxxxxx Fax: e-mail:Bankové spojenie: xxxxxxxx č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxZastupovaný organizáciou – názov:(ďalej len „autor“)uzatvárajú túto zmluvu: Čl. I.1. Autor sa zaväzuje vytvoriť pre RTVS dielo: Žánrovo pestré autorské príspevky do Športového magazínu, Ranného športu, spravodajských a spravodajsko-publicistických športových programov RTVS podľa platnej programovej štruktúry jednotlivých programových služieb OZ SRo, v rozsahu a podľa požiadaviek šéfeditora resp. editorov Centra spravodajstva OZ SRo vyrábať programy a ich výber a zostavu do prúdového vysielania pre programové služby OZ SRo podľa platnej programovej štruktúry. (ďalej len „dielo“). Kód programu: Kód honorárového sadzobníka: 101, 105, 106, 109, 110, 111, 1122. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo osobne s náležitou starostlivosťou v súlade so štatútom programového pracovníka a spolupracovníka RTVS a odovzdať ho editorovi CS OZ SRo, v primeranom predstihu a podľa vzájomnej dohody.3. Autor sa zaväzuje zúčastniť sa na konzultáciách a poradách o pripravovanom diele, ktoré zvolá zástupca OZ SRo, ktorý sa zaväzuje oznámiť autorovi termín konzultácie v dostatočnom časovom predstihu.
  2. 2. 2 Čl. II.1. Za riadne dodané a prijaté dielo a súhlas autora použiť dielo, to znamená jeho zachytenie na trvalý zvu- kový záznam, za súhlas s jeho vysielaním a za súhlas s jeho použitím v zmysle tejto zmluvy, vrátane je- ho zaradenia do programovej výmeny, zaplatí RTVS RTVS autorovi autorskú odmenu podľa platného sadzobníka OZ SRo: Reportáž športových zápasov Autorský príspevok Autorská zvuková správa Moderovanie2. Odmena uvedená v bode 1. tohto článku, po odpočítaní zákonných zrážok, je splatná v najbližšom výplatnom termíne po prijatí diela. Čl. III.1. RTVS určí lehotu dodania diela podľa aktuálnej potreby a začína plynúť v okamihu odovzdania (doručenia) diela. Editor CS OZ SRo je povinný bezodkladne oznámiť autorovi prijatie alebo neprijatie diela. Ak to v stanovenej lehote neurobí, dielo sa považuje za prijaté.2. Ak má dielo nedostatky, ktoré možno odstrániť, editor CS OZ SRo v lehote na prijatie diela, ak nie je dohodnuté inak, vráti autorovi dielo na prepracovanie, pričom musí označiť podstatu potrebných opráv a na ich vykonanie poskytnúť autorovi primeranú lehotu a určiť nový termín dodania.3. Ak autor neprepracuje dielo alebo ho odmietne prepracovať podľa požiadaviek RTVS a dá súhlas, aby dielo prepracoval iný autor, RTVS a autori uzatvoria osobitnú zmluvu.4. Autor udeľuje RTVS týmto súhlas na: a) zaznamenanie diela na zvukový záznam, k jeho prípadnej úprave potrebnej pre účely rozhlasového vysielania, k zverejneniu diela a použitiu diela všetkými formami sprístupňovania verejnosti a ku všetkým spôsobom propagácie, b) rozhlasové vysielanie. Rozhlasovým vysielaním sa rozumie verejný prenos uskutočňovaný RTVS, a to i v prípade, ak ho technicky zabezpečuje iná osoba pod vedením RTVS a na jej zodpovednosť, vrátane káblového vysielania (káblovej retransmisie) a vysielania pomocou satelitu, Za rozhlasové vysielanie sa pre účely tejto zmluvy považuje aj sprístupňovanie vysielania prostred- níctvom siete internet (webcasting, streaming) a sprístupňovanie archívnych programov RTVS pros- tredníctvom elektronickej siete internet (downloading, on demand, podkast), resp. iných dnes zná- mych alebo počas platnosti tejto zmluvy vyvinutých komunikačných sietí (technológií). c) šírenie zvukového záznamu s dielom na všetkých programových službách RTVS, vrátane vysielania do zahraničia, formou káblového vysielania (káblová retransmisia), satelitného vysielania, simultán- neho vysielania a na všetky spôsoby použitia prostredníctvom digitálnych technológií vrátane inter- netu (webcasting, streaming, downloading, on demand, podkast) resp. iných dnes známych alebo počas platnosti tejto zmluvy vyvinutých komunikačných sietí (technológií), d) postúpenie zvukového záznamu s dielom na vysielanie tretej osobe formou poskytnutia licencie a / alebo sublicencie, a to vcelku alebo po častiach, neobmedzene alebo v obmedzenom rozsahu. Podmienky takéhoto poskytnutia práv budú predmetom osobitnej dohody. e) použitie záznamu s dielom pre potreby výroby rozhlasových programov vyrábaných RTVS vlastnými technickými prostriedkami, vo vlastnej réžii a pre vlastné vysielanie (synchronizačné práva), f) nekomerčné vysielanie medzinárodnými verejnoprávnymi rozhlasovými spoločnosťami v rámci me- dzinárodnej výmeny členov European Broadcasting Union (EBU), pričom podmienky výmeny budú predmetom osobitnej dohody, g) rozmnožovanie a rozširovanie zvukového záznamu s dielom alebo jeho rozmnoženiny na nosičoch predajom, nájmom, vypožičiavaním alebo akoukoľvek formou prevodu vlastníckych práv alebo práva držby. Podmienky tohto spôsobu použitia budú predmetom osobitnej zmluvy. Licenciu podľa bodu 4. tohto článku zmluvy poskytuje autor RTVS bez teritoriálneho a časového obme- dzenia.5. RTVS má právo odstúpiť od zmluvy ak: a) autor dielo neodovzdal ani v dodatočnej lehote, ktorú mu RTVS poskytol, b) dielo ani po prepracovaní nemá požadovanú kvalitu a rozsah.
  3. 3. 3 Autor v týchto prípadoch nemá nárok na autorskú odmenu a je povinný vrátiť prípadne vyplatené zálohy.6. Autor sa zaväzuje, že nepostúpi právo na použitie inému, pokiaľ RTVS nerozhodne o prijatí, resp. nepri- jatí diela. Ak RTVS dielo prijme, autor sa zaväzuje nedisponovať ním po dobu 5 rokov od jeho prijatia, ak nie je dohodnuté inak.7. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, autor sú- hlasí so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol RTVS. Tento súhlas platí výhradne pre spracúvanie osobných údajov na účely tejto zmluvy a len počas doby je trvania.8. Osobitné ustanovenia: V prípade vyslania na pracovnú cestu RTVS uhradí cestovné náklady podľa Smernice o cestovných náhradách RTVS. Ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca odovzdá výkaz práce riaditeľke Centier spravodajstva RTVS, na základe čoho bude autorovi vyplatená autorská odmena uvedená v bode 1, čl.2. Čl. IV1. Akékoľvek zmeny, doplnky zmluvy možno vykonať len v písomnej forme osobitným dodatkom k tejto zmluve so súhlasom obidvoch zmluvných strán.2. Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek spory z tejto zmluvy riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Vo veciach osobitne neupravených v tejto zmluve platia ustanovenia Autorského zákona, Občianskeho zákonníka a vykonávacích predpisov.3. Táto zmluva bola uzatvorená v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako zákazka s nízkou hodnotou.4. Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť Rozhlasu a televízie Slovenska zverejniť túto zmluvu podľa § 5a) zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a na tento účel zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia so zverejnením zmluvy v celom jej rozsahu. Autor zároveň súhlasí so zverejnením jeho osobných údajov ( v rozsahu: meno, priezvisko).5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.6. Táto zmluva má platnosťou do 31.12.2012V Banskej Bystrici, dňa V Bratislave, dňa Ing. Teleky Igor PhDr. Miloslava Zemková generálna riaditeľka RTVSAutor zodpovedá za pravdivosť osobných údajov.Pozn. 1) viď Vestník č. 8/07 bod 2

×