Slovakia sk

248 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slovakia sk

  1. 1. POLITIKASÚDRŽNOSTIASLOVENSKO1 Marec 2014 Politika súdržnosti Politika súdržnosti a Slovensko V rokoch 2014 – 2020 bude Slovensko spravovať sedem operačných programov v rámci politiky súdržnosti EÚ. Päť z týchto programov bude financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu, jeden program z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a fondu EFRR a jeden z fondu ESF vrátane iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Kritériá na získanie štrukturálnych fondov (EFRR a ESF) na roky 2014 – 2020 ■ Menej rozvinuté regióny (HDP na obyvateľa < 75 % priemeru EÚ-27) ■ Prechodné regióny (HDP na obyvateľa v rozpätí >= 75 % a < 90 % priemeru EÚ-27) ■ Rozvinutejšie regióny (HDP na obyvateľa >= 90 % priemeru EÚ-27) Koľko sa bude na Slovensku investovať v rokoch 2014 – 2020? Na roky 2014 – 2020 bolo pre Slovensko z celkových fondov politiky súdržnosti vyčlenených približne 14 miliárd eur: ● 9,5 miliardy eur pre menej rozvinuté regióny (všetky okrem Bratislavy). ● 44,2 milióna eur pre rozvinutejšie regióny (Bratislava). ● 4,2 miliardy eur v rámci Kohézneho fondu. ● 223,4 milióna eur pre Európsku územnú spoluprácu. ● 72,2 milióna eur pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Z celkovej sumy predstavujú fondy ESF minimálne 1,9 miliardy eur. Aktuálny podiel sa vyčlení na základe špecifických problémov, ktoré musí krajina riešiť v oblastiach, ktoré pokrývajú fondy ESF.
  2. 2. POLITIKASÚDRŽNOSTIASPOJENÉKRÁĽOVSTVO2 POLITIKASÚDRŽNOSTIASLOVENSKO2 Marec 2014 Aké sú hlavné investičné priority Slovenska? Investičné priority na roky 2014 – 2020 sa stanovujú na základe Partnerskej dohody SR s Európskou komisiou. Priority by mali zahŕňať: ● podporu podnikateľského prostredia priaznivého pre inovácie prostredníctvom zlepšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, zlepšenia inovácie a výskumu a rozvoja elektronického hospodárstva, ● rozvoj infraštruktúry so zameraním na hospodársky rast a zamestnanosť v konkrétnych kľúčových dopravných sieťach a udržateľnú mestskú dopravu, ● rozvoj ľudského kapitálu a vyššiu účasť na pracovnom trhu prostredníctvom posilnenia všetkých úrovní vzdelávania, zlepšenia prístupu k zamestnanosti pre najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti (najmä mladí a dlhodobo nezamestnaní ľudia) a podporu sociálneho začleňovania rómskych komunít, ● podporu udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov prostredníctvom propagácie energetickej účinnosti a nízkouhlíkového hospodárstva, ochranu životného prostredia a prispôsobenie sa klimatickým zmenám, ● vybudovanie modernej a profesionálnej verejnej správy prostredníctvom dôkladnej reformy zameranej na zlepšenie riadenia, riešenie korupcie a zabezpečenie efektivity a nestrannosti súdnictva. Osobitnú pozornosť si vyžaduje zabezpečenie stability a profesionality orgánov zodpovedných za fondy EŠIF. Aké výsledky sa zatiaľ dosiahli? Celkovo bolo z fondov politiky súdržnosti na roky 2007 – 2013 vyčlenených 11,6 miliardy eur. Od začiatku finančného obdobia 2007 – 2013 pomohli Slovensku prostriedky politiky súdržnosti EÚ aj v týchto oblastiach: ● vytvorenie viac než 2 671 pracovných miest vrátane 2 000 miest vytvorených v oblasti malých a stredných podnikov, ● poskytnutie priamej investičnej pomoci najmenej 1 000 malým a stredným podnikom, ● podpora pre približne 100 začínajúcich malých a stredných podnikov, ● pomoc viac ako 3 300 ľuďom s projektmi v oblasti odpadových vôd a vodného hospodárstva, ● zlepšenie verejnej dopravy v slovenských regiónoch prostredníctvom zakúpenia nových osobných vlakov, rekonštrukcie železničných tratí atď. Úspechy politiky súdržnosti v období 2007 – 2013 Projekty EFRR ● Obnovenie vozového parku za účelom dosiahnuť plynulejšiu verejnú osobnú železničnú dopravu Železničná spoločnosť Slovensko zakúpila nový vozový park na zvýšenie počtu cestujúcich v medziregionálnej a regionálnej doprave o 10 % do roku 2015 v porovnaní s rokom 2008. Predpokladané výhody tohto projektu zahŕňajú vyššiu kvalitu, pohodlnejšiu a bezpečnejšiu železničnú dopravu v slovenských regiónoch. Výsledkom by tiež malo byť zníženie hluku a znečistenia vzduchu, ktoré spôsobujú v súčasnosti používané staršie vozne. Celkové náklady: 232 miliónov eur (príspevok EFRR: 88,5 milióna eur) ● Vybudovanie/rekonštrukcia systému dodávky tepla v meste Hnúšťa Prebehla celková výmena systému dodávok tepla v meste Hnúšťa. Ako palivový základ sa využíva biomasa, solárna energia (napríklad 360 solárnych kolektorov v 27 obytných budovách) a prírodný plyn. Cieľom bolo znížiť skleníkový efekt a plynové emisie. Vďaka projektu je systém v meste Hnúšťa jedinečný nielen na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe. Projekt bol ocenený komisárom Oettingerom ako najlepší projekt v rámci Európskej iniciatívy pre energetické služby za rok 2011. Celkové náklady: 7,2 milióna eur (príspevok EFRR: 2,6 milióna eur)
  3. 3. POLITIKASÚDRŽNOSTIASPOJENÉKRÁĽOVSTVO3 POLITIKASÚDRŽNOSTIASLOVENSKO3 Marec 2014 ● Výskum v oblasti šírenia neidentifikovaných infekčných patogénov Je preukázané, že aj zdraví ľudia majú v sebe stále niekoľko neidentifikovaných vírusových infekcií. Projekt preto pomáha zlepšiť kvalitu diagnóz týchto infekčných patogénov v snahe predchádzať možným závažným komplikáciám. Výskumný tím vyplnil dve patentované žiadosti na diagnostické súpravy. Projekt predstavuje úspešnú spoluprácu súkromného sektora (hlavným príjemcom je spoločnosť SME BioScience Slovakia) a výskumných organizácií. Celkové náklady: 1,6 milióna eur (príspevok EFRR: 1,2 milióna eur) Projekty ESF ● Z dávok k platenej práci Mesto Banská Bystrica ponúklo dočasne dotované pracovné miesta v mestských a súkromných podnikoch 40 dlhodobo nezamestnaným ľuďom (polovica z nich sú Rómovia). Zamestnanci absolvovali školenie a poradenstvo v oblasti osobného rozvoja a riešenia existenčných a osobných problémov, ako je napríklad zadlžovanie. Na otvorenom pracovnom trhu si našlo pracovné miesta 11 osôb (27,5 %). Celkové náklady: 313 000 eur (príspevok ESF: 266 000 eur) ● V škole ako doma V snahe pomôcť žiakom s ťažkosťami pri učení a znížiť riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky u slabších žiakov ponúkla Základná škola v Markušovciach v košickom kraji celodenný vzdelávací program (činnosti po vyučovaní) a poradenstvo v oblasti ďalšieho profesijného rozvoja. Vďaka úspešnému absolvovaniu projektu zaznamenalo približne 390 žiakov (väčšinou sociálne vylúčených Rómov) významný nárast v pokračovaní na úrovni stredoškolského vzdelávania. Celkové náklady: 278 000 eur (príspevok ESF: 235 900 eur) Ďalšie informácie o projektoch v rámci politiky súdržnosti EÚ na Slovensku Ďalšie príklady projektov spolu s odkazmi na kompletný zoznam príjemcov fondov politiky súdržnosti EÚ nájdete na nasledujúcich webových stránkach: ● Webová stránka regionálnej politiky Európskej komisie ● Webová stránka Európskeho sociálneho fondu

×