ZM2004688
Neoficiálny preklad z ruského jazyka do jazyka slovenského
Zmluva
o poskytovaní služieb v oblasti cestovného ruc...
ZM2004688
Článok 3. Cena služieb a poriadok úhrad
10. Cena zájazdu podľa tejto zmluvy je 103 600 (slovom: stotritisíc šesť...
ZM2004688
zájazdu, za turistické služby rovnakej alebo vyššej kvality, bez dodatočných nákladov pre
Objednávateľa, alebo, ...
ZM2004688
operácie, choroby, epidémie, technologické katastrofy, pirátstvo, zmeny vo vízovom režime a iné
okolnosti, ktoré...
ZM2004688
32. Porušením podmienok Zmluvy nie je ubytovanie detí s rodičmi v izbách pre menší počet osôb,
pokiaľ je táto iz...
ZM2004688
42. Všetky spory vzniknuté na základe tejto zmluvy sa budú riešiť v zmysle zákonov Bieloruskej
republiky.
Právne...
Bielorusko
Bielorusko
Bielorusko
Bielorusko
Bielorusko
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bielorusko

682 views
586 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
682
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
411
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bielorusko

  1. 1. ZM2004688 Neoficiálny preklad z ruského jazyka do jazyka slovenského Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti cestovného ruchu 12.marca 2014 Minsk Republikový unitárny podnik „Centrkurort“, ďalej ako „Vykonávateľ“, zastúpený manažérkou Alesinovou A.D., konajúcej na základe splnomocnenia, na jednej strane, a Rozhlas a televízia Slovenska, zastúpené _____________________________________, konajúcim na základe ______________________________, ďalej ako „Objednávateľ“, na druhej strane, uzavreli túto zmluvu o nasledovnom: Definícia základných pojmov uvedených v tejto zmluve Prostriedky ubytovania – hotely, sanatória, kúpele, zdravotnícke centra, strediska pre odpočinok a iné miesta oddychu. Izba – izolovaný priestor v prostriedkoch ubytovania, ktorý sa skladá z jednej alebo niekoľkých priestorov pre občasný pobyt Objednávateľa (tretích osôb) v súlade s kategóriou izby. Základné služby – služby uvedené v programe turistickej cesty. Dodatočné služby – služby, ktoré nepatria do základných, ktoré sú objednané a zaplatené Objednávateľom (tretími osobami) samostatne v mieste prijatia služby. Dátum zájazdu – dátum príchodu Objednávateľa (tretích osôb) do prostriedkov ubytovania. Dátum výjazdu – dátum odchodu Objednávateľa (tretích osôb) z prostriedkov ubytovania. Partner Vykonávateľa (cestovný operátor, dopravca, sprievodca, kúpele, atd.) – právna alebo fyzická osoba, ktorá podľa uzavretých zmlúv s Vykonávateľom poskytuje služby, patriace do programu cesty klienta Vykonávateľa (Objednávateľovi, tretím osobám) alebo predáva Vykonávateľovi zájazdy podľa požiadaviek Vykonávateľa. Článok 1. Predmet zmluvy 1.Vykonávateľ sa zaväzuje podľa pokynu Objednávateľa v súlade s programom turistického zájazdu podľa prílohy č. 1 poskytnúť turistické služby Vykonávateľovi a/alebo tretím osobám, pre ktorých zahŕňa táto zmluva (ďalej len tretí osoby), a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť tieto služby. 2. Zoznam tretích osôb, v prípade ich existencie, je uvedený v prílohe 2 tejto zmluvy. 3. Vykonávateľ poskytuje služby samostatne, alebo ako agent svojho partnera na zabezpečenie a poskytnutie služieb. Článok 2. Všeobecné podmienky 4. V prípade uzatvorenia zmluvy pre tretie osoby, Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie podmienok vyplývajúcich zo zmluvy týmito tretími osobami a týmto dáva súhlas tretích osôb s podmienkami tejto zmluvy. Tretie osoby majú nárok žiadať od Vykonávateľa poskytnutie turistických služieb. 5. Počet turistov v súlade s touto zmluvou je 37 osôb. 6. Minimálny počet osôb, určený Vykonávateľom pri organizácie tohto zájazdu je 37 osôb. 7. Kvalita turistických služieb musí zodpovedať podmienkam tejto zmluvy, a taktiež požiadavkám technických a právnych predpisov v oblasti technického normovania a štandardizácie, a v prípade ich neexistencii alebo ich nedostatočného stavu – požiadavkám, zvyčajne poskytovaným k službám zodpovedajúceho typu. 8. Dodatočné služby, ktoré si Objednávateľ objedná na základe svojej vôle v prostriedkoch ubytovania a ktoré nie sú zahrnuté v programe zájazdu , zaplatí Objednávateľ samostatne. 9. Omeškanie pri začiatku poskytovania služieb nie je dôvodom pre predlženie doby zájazdu.
  2. 2. ZM2004688 Článok 3. Cena služieb a poriadok úhrad 10. Cena zájazdu podľa tejto zmluvy je 103 600 (slovom: stotritisíc šesťsto) USD. 11. Objednávateľ urobí 100% úhradu podľa vystavenej faktúry bankovým prevodom na bankový účet Vykonávateľa v priebehu 2 bankových dní od momentu podpísania tejto zmluvy. V prípade ak suma nebola uhradená, Vykonávateľ má právo odmietnuť plniť túto zmluvu, o čom bude písomne informovať Objednávateľa, a nebude zodpovedný za dôsledky, ktoré môžu vyplynúť Objednávateľovi z tohto odmietnutia. Článok 4. Práva a záväzky strán 12. Vykonávateľ má nárok na: 12.1. včasné obdržanie úplnej, vernej informácie od Objednávateľa, dokumentov a údajov o sebe a tretích osobách v rozsahu, potrebnom pre plnenie tejto zmluvy. 12.2. úhradu škôd zapríčinených Objednávateľom v zmysle právneho poriadku. 12.3. výmenu dopravcu, miesta odchodu alebo príchodu, trasy prevozu do miesta pobytu a späť bez dodatočného súhlasu Objednávateľa (tretích osôb) za podmienky zachovania zásadných podmienok tejto zmluvy. 13. Vykonávateľ má nárok na výmenu prostriedkov ubytovania, bez predbežnej dohody s Objednávateľom, nemeniac cenu zájazdu. V prípade výmeny prostriedkov ubytovania, Objednávateľ bude ubytovaný v mieste s rovnakými podmienkami, alebo lepšími (kategória, typ ubytovania). 14. V prípade zmeškania začiatku poskytnutia služieb Objednávateľom (tretích strán), alebo skoršieho odchodu Objednávateľa, peniaze za neužité dní vrátené nebudú, s výnimkou prípadov neužitých dní Partnermi Vykonávateľa. 14.1. V prípade zrušenia zájazdu Vykonávateľom pred termínom jeho začiatku budú peniaze za zaplatený zájazd vrátené vo výške, zníženej o reálne nákladov Vykonávateľa, spojené s organizáciou zájazdu, vrátane zaplatenie bankového prevodu, pokuty, ktorá bola vystavená na meno Vykonávateľa Partnermi za odvolanie zájazdu, iné náklady Vykonávateľa, potvrdené dokumentmi. V prípade zrušenia zájazdu sa finančné prostriedky za letenky, služby spojené s rezerváciou miest pobytu a turistické informačné služby nevracajú. 15. Vykonávateľ sa zaväzuje: 15.1. včas poskytnúť Objednávateľovi nevyhnutnú a vernú informáciu o programe zájazdu, o cestovnom operátorovi, ktorý cestu organizuje, prostriedkoch ubytovania, pravidlách príchodu a odchodu do/z krajiny (miesta) dočasného pobytu a potreby poskytnutia garancií úhrady za zdravotnícku pomoc, potrebné pre prechodný pobyt ľudí, ktorí vycestovávajú mimo územie Bieloruskej republiky, a informáciu podľa právnych predpisov tykajúcich sa turistiky a ochrany práv užívateľov. 15.2. inštruovať Objednávateľa o dodržiavaní pravidiel osobnej bezpečnosti podľa právneho poriadku; 15.3. odovzdať Objednávateľovi dokumenty potrebné pre uskutočnenie zájazdu; 15.4. prijať opatrenia pre dodržiavanie práv a právnych záujmov Objednávateľa a tretích osôb. 15.5. zabezpečiť kvalitné a bezpečné turistické služby vyplývajúce z tejto zmluvy; 15.6. v prípade minimálneho počtu turistov, určeného v b. 6 tejto zmluvy, informovať o tom Objednávateľa najneskôr 10 dní pred začiatkom zájazdu; 15.7. uhradiť škodu a náklady, zapríčinené Objednávateľovi a/alebo tretím osobám v zmysle právneho poriadku; 15.8. ak Objednávateľ počas zájazdu jednostranne odmietne plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, Vykonávateľ zorganizuje jeho/ich návrat do miesta začiatku/ukončenia zájazdu za podmienok nie horších ako sú dohodnuté v tejto zmluve. Táto podmienka sa vzťahuje na prípady, kedy cena za dopravné služby je zahrnutá do celkovej sumy zájazdu; 15.9. v prípade, keď sa počas zájazdu dokáže, že rozsah a kvalita turistických služieb nezodpovedajú podmienkam tejto zmluvy a právnym predpisom, zameniť turistické služby, poskytnuté počas
  3. 3. ZM2004688 zájazdu, za turistické služby rovnakej alebo vyššej kvality, bez dodatočných nákladov pre Objednávateľa, alebo, po súhlase s Objednávateľom (treťou stranou) - turistickými službami nižšej kvality s úhradou rozdielu medzi cenou turistických služieb a cenou fakticky poskytnutých turistických služieb podľa tejto zmluvy; 15.10. informovať Objednávateľa o zmenách termínov zájazdu a/alebo podmienkach poskytovania služieb, na čo je potrebné písomné potvrdenie, alebo nesúhlas Objednávateľa. 15.11. plniť podmienky vyplávajúce z tejto zmluvy; 16.Vykonávateľ nenesie zodpovednosť za uhradenie zdravotníckych nákladov Objednávateľa (tretích osôb), vzniknutých v počas zájazdu, vrátene tých, ktoré nespadajú do zdravotného poistenia. 17. Objednávateľ má nárok: 17.1. požadovať poskytnutie turistických služieb v zmysle tejto zmluvy a právneho poriadku; 17.2. na úhradu škôd zapríčinených Vykonávateľom podľa právneho poriadku; 17.3. na zabezpečenie kvality a bezpečnosti Vykonávateľom poskytovaných turistických služieb . 18. Objednávateľ sa zaväzuje: 18.1. oboznámiť sa a informovať tretiu stranu s podmienkami tejto zmluvy, dodržiavaním pravidiel osobnej bezpečnosti a informáciami obdržanými v súlade s b. 15.1. 15 čl. 4 tejto zmluvy; 18.2. včas poskytnúť Vykonávateľovi potrebnú a vernú informáciu ako aj dokumenty a údaje o sebe a tretích osobách v rozsahu potrebnom na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy; 18.3. V prípade jednostranného odmietnutia vykonania tejto zmluvy uhradiť reálne náklady, vrátane zaplatenie bankového prevodu, pokuty, ktorá bola vystavená na meno Vykonávateľa Partnermi za odvolanie zájazdu, iné náklady Vykonávateľa potvrdené dokumentmi. Letenky a cena na služby rezervácie miest pobytu a turistické informačné služby sa Objednávateľovi nevracajú; 18.4. vykonať sám a zabezpečiť plnenie tretími osobami nasledovných záväzkov: - včas prichádzať do miesta začiatku zájazdu, do prostriedkov ubytovania a miest stretnutia a odchodu počas zájazdu; - dodržiavať právny poriadok krajiny prechodného pobytu, rešpektovať jej politický a sociálny poriadok, tradície a obyčaje, náboženstvo obyvateľstva; - zachovávať životné prostredie, kultúrne a historické pamiatky; - dodržiavať pravidlá vjazdu a výjazdu do/z krajiny prechodného pobytu; - dodržiavať pravidlá osobnej bezpečnosti; - mať pri sebe platný pas; - dodržiavať podmienky tejto zmluvy; 18.5. písomne informovať Vykonávateľa o zrušení cesty. Článok 5. Zmeny a zrušenie zmluvy 19. Zmena a ukončenie, vrátane zrušenie, tejto zmluvy sa robia v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve a právnym poriadkom. 20. Zmena a zrušenie tejto zmluvy sa na základe súhlasu oboch strán uskutoční v písomnej forme. 21. Táto zmluva môže byť zrušená jednostranne: Vykonávateľom za podmienok úplnej úhrady nákladov Objednávateľovi. Objednávateľom za podmienok úhrady reálnych nákladov Vykonávateľa, vrátane nákladov uvedených v b. 18.3 tejto zmluvy. 22. V prípade minimálneho počtu osôb, určeného v b. 6 tejto zmluvy, zmluva skončí svoju platnosť za podmienok vrátenia finančných prostriedkov za zaplatenú cestu Objednávateľovi Vykonávateľom. Článok 6. Zodpovednosť strán 23. Strany nesú zodpovednosť za neplnenie, alebo nesprávne plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy v súlade s právnymi predpismi Bieloruska. 24. Strany nenesú zodpovednosť za neplnenie, alebo nesprávne plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy následkom vzniku mimoriadnej situácie zapríčinenej vyššou mocou, ktorá vznikla až po uzavretí tejto zmluvy: záplavy, požiare, zemetrasenia alebo iné prírodné javy, vojny, vojenské
  4. 4. ZM2004688 operácie, choroby, epidémie, technologické katastrofy, pirátstvo, zmeny vo vízovom režime a iné okolnosti, ktoré sú mimo vplyvu oboch Strán podľa tejto zmluvy. 25. V prípade vzniku mimoriadnej situácie zapríčinenej vyššou mocou a z toho vyplývajúcej nemožnosti plnenia záväzkov vyplývajúcich s tejto zmluvy má každá strana nárok žiadať od druhej strany vrátenie všetkého, čo ona vykonala a za čo nezískala vzájomné uspokojenie. 26. Vykonávateľ nenesie zodpovednosť za možné škody zapríčinené Objednávateľovi (tretím osobám) ich vlastným zavinením. 27. Keď Objednávateľ odmietne nejakú zo služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, cenu tejto služby Vykonávateľ neuhradí. Ak sa Objednávateľ rozhodne zmeniť služby, náklady vzniknuté na poskytnutie týchto služieb bude hradiť sám, pričom mu nevzniká nárok na vrátenie finančných prostriedkov Vykonávateľom za neužité služby, ako ani na vrátenie cenového rozdielu medzi jednotlivými službami. 28. Vykonávateľ nenesie zodpovednosť za: 28.1. správnosť vyhotovenia pasu Objednávateľa (tretích osôb); 28.2. získanie cestovného víza, alebo omeškania pri vydávaní dokumentov na veľvyslanectvách (konzulárnych oddeleniach) zahraničných krajín; 28.3. škody, zapríčinené Objednávateľom v dôsledku nedodržiavania pravidiel bezpečnosti a tiež vlastnou nedbanlivosťou; 28.4. porušenie podmienok zmluvy v dôsledku, že Objednávateľ poskytol nedôveryhodné údaje o sebe a turistoch, nezaplatil za služby; 28.5. neuskutočnenie zájazdu pre porušenie právneho poriadku Bieloruska, krajiny prechodného pobytu alebo tranzitnej krajiny, vrátane porušení colných, pohraničných sanitných a karanténnych pravidiel Objednávateľom; 28.6. kvalitu dodatočných služieb (vrátane exkurzií), ktoré poskytuje primajúca strana, ako aj kvalitu v prostriedkoch ubytovania, kde bude Objednávateľ je ubytovaný; 28.7. neskorý príchod Objednávateľa (tretích osôb) na stretnutie skupiny v čase odchodu dopravného prostriedku, colnej kontroly, ubytovávania, odchodu na výlet a na iné akcie; 28.8. počasie v mieste prechodného pobytu; 28.9. to, že colné, pohraničné alebo iné orgány zakážu Objednávateľovi vjazd, alebo odlet Objednávateľa; 28.10. nesprávnosť vyplnenia dokumentov na veľvyslanectvách (konzulátoch) zahraničných štátov, ako aj v Bieloruskej republike; 28.11. porušenie pravidiel transferu, registrácie alebo prepravy batožín a iných pravidiel, ktoré je povinný Objednávateľ dodržiavať; 28.12. počet jedál a osobitnosti ich prípravy v mieste pobytu; 28.13. umiestnenie izby, ktorú poskytne administrácia prostriedkov ubytovania (poschodie, vzdialenosť od recepcie atd.) 28.14. ochranu a dodávku batožiny, okrem prípadov, keď Vykonávateľ je dopravcom a batožina je stratená alebo poškodená z viny Vykonávateľa; 28.15. krádež osobných vecí Objednávateľa alebo ich poškodenie tretími osobami; 28.16. zrušenie alebo zmenu odletu alebo príletu lietadiel, odchodu a príchodu vlakov alebo autobusov, ktoré môžu vyvolať zmeny v programe cesty. Všetky údaje sú obyčajne uvedené na lístkoch; 28.17. za rozpor medzi kvalitou služieb a subjektívnym hodnotením služieb Objednávateľom; 29. Vykonávateľ nesie zodpovednosť za vernosť len tých informácií, ktoré sú umiestnené v jeho katalógoch. Nesie zodpovednosť za možné chyby spôsobené v reklame, ktorú ponúkli partneri Vykonávateľa, keďže tieto boli vyhotovené bez účasti Vykonávateľa a používajú sa v činnosti Vykonávateľa ako pomocný materiál. To sa týka aj web -stránok. 30. V prípade ak má Objednávateľ záväzky pred súdom alebo inými štátnymi orgánmi, ktoré zakážu Objednávateľovi výjazd do zahraničia, Vykonávateľ nebude niesť zodpovednosť za dôsledky, vyplývajúce týmto zákazom (obmedzením). 31. Porušením podmienok Zmluvy nie je ubytovanie dvoch osôb v izbe, určenej pre tri osoby.
  5. 5. ZM2004688 32. Porušením podmienok Zmluvy nie je ubytovanie detí s rodičmi v izbách pre menší počet osôb, pokiaľ je táto izba vybavená prístelkou. Článok 7. Poriadok vyriešenia sporov a nárokov 33. V prípade ak vzniknú v zmysle tejto zmluvy rozpory, obe Strany urobia všetko pre to, aby vyriešiť konfliktnú situáciu cestou rokovaní. Táto zmluva predvída predbežný poriadok riešenia sporov cestou výmeny písomných nárokov s písomnými odpoveďami. 34. V prípade vzniku sporných otázok v mieste ubytovania je Objednávateľ povinný ihneď informovať o vzniknutej situácii predstaviteľa primajúcej strany s tým, aby bol spor vyriešený na mieste. V prípade, že sa tak nestane, je Objednávateľ povinný napísať sťažnosť a uplatňovať ju u predstaviteľa primajúcej strany, potvrdiť svoj nárok dokumentmi a tiež zavolať Vykonávateľovi na tel. 226 99 71. 35. Ak podanie sťažnosti v čase cesty nebolo možné, Objednávateľ má nárok podať ju Vykonávateľovi ihneď, ako to bude možné a tento bude odpovedať na sťažnosť v lehote podľa právneho poriadku. 36. Nároky musia byť v písomnej forme spolu s potvrdzujúcimi dokumentami (protokoly, akty, šeky, lístky atd.). Nárok na úhradu poškodenia sa nedá uplatniť ak: a) poškodenie bolo zavinené Objednávateľom b) ak poškodenie bolo uhradené poistením. 37. V súvislosti s tým, že cestovné lístky sú osobitnými zmluvami medzi Objednávateľom a dopravcom a poistenie je zmluvou medzi Objednávateľom a poisťovňou, sťažnosti musia byť uplatňované u dopravcu a v poisťovni. Článok 8. Záverečné ustanovenia 38. Objednávateľ je informovaný o tom, že: 38.1. po príchode do sanatória je on sám povinný dodatočne zaplatiť kúpeľný poplatok v sume _____ od sumy zdravotníckych služieb poskytovaných v sanatóriu; 38.2. pri ubytovaní do sanatória treba mať so sebou zdravotnícke osvedčenie, ktoré bolo vydané jeden mesiac pred začiatkom cesty. Keď bude chýbať toto osvedčenie, kúpeľné liečenie bude odložené do momentu, kedy bude urobená prehliadka v podmienkach sanatória, za čo bude potrebné zaplatiť nad rámec služieb; 38.3. objednávateľ nesie plnú materiálnu zodpovednosť za škody vzniknuté počas pobytu, ktoré zapríčiní osobám poskytujúcim služby zákazníkom; 38.4. v prostriedkoch ubytovania je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti, bez čoho nebude poskytnuté ubytovanie; 38.5. zakazuje sa prísť do prostriedkov ubytovania so zvieratami, v opačnom prípade Vykonávateľ nebude niesť zodpovednosť za odmietnutie ubytovania Objednávateľa; 38.6. pri ubytovaní je jediný správny čas ____. Objednávateľ môže byť predčasne ubytovaný v prostriedkoch ubytovania v prípade voľných miest a za dodatočnú platbu v súlade s platným cenníkom na moment ubytovania; 38.7 vykonávateľ nenesie zodpovednosť za to, že v mieste ubytovania môžu byť realizované stavby, inžinierske prace, cestné komunikácie a zariadenia, obchody, reštaurácie, diskotéky, parkoviska, iné organizácie, svetelné zariadenia, cesty atd., ktoré sú mimo sféry pôsobenia Vykonávateľa. Článok 9. Doba platnosti zmluvy a iné ustanovenia 39. Zájazd je kupovaný Objednávateľom pre vlastnú potrebu a bude uhradený z vlastného účtu. 40. Táto zmluva nadobúda platnosť od momentu jej podpísania do úplného vykonania záväzkov z nej vyplývajúcich. 41. Dokumenty a ich kópie, ktoré potvrdzujú fakt zaplatenia turistických služieb, sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Táto zmluva je vyhotovené v dvoch výtlačkoch v ruštine, ktoré majú rovnakú právnu moc.
  6. 6. ZM2004688 42. Všetky spory vzniknuté na základe tejto zmluvy sa budú riešiť v zmysle zákonov Bieloruskej republiky. Právne adresy strán, údaje a podpisy strán. Vykonávateľ Filiálka Belinturist Republikový unitárny podnik Centrkurort 220004 Minsk pr. Pobeditelej 19-8 IČ 100726604 OKPO 0201611 č.ú. XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX Pečiatka Objednávateľ Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Organizačná zložka Slovenská televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava IČO: 47 232 480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973 Bankové spojenie: XXXXXX Číslo účtu: XXXXXX IBAN: XXXXXX SWIFT: XXXXXX Pečiatka Objednávateľ potvrdzuje, že: - dostal úplné informácie o turistickej ceste a o hoteli (mieste prechodného pobytu)_________ (podpis Objednávateľa) - bol informovaný o pravidlách pobytu, doprave, prechodu štátnej hranice, osobnej bezpečnosti a ochrany majetku, sanitárnymi a hygienickými podmienkami krajiny pobytu)_________ (podpis Objednávateľa) - bol oboznámený s ustanoveniami Zákonu BR č. 350-3 z 07.01.2012 „O boji proti obchodu s ľudmi“. Výjazd mimo územia BR robím dobrovoľne ______________ (podpis Objednávateľa) - bol oboznámený s pravidlami poistenia, dostal informácie o dobe cesty a dokumentoch, potrebných pre vybavovanie víz a o konzulárnom poplatku. _____________ (podpis Objednávateľa) Vykonávateľ Objednávateľ

×