DADES ESTRUCTURALS DEL CENTREA) DADES GENERALSCOL·LEGI: CP PUIG DEN VALLSADREÇA: Puig den VallsPOBLACIÓ: Santa Eulària des...
- TIPOLOGIA DEL PROFESSORAT  Nombre de Professors   al Claustre: 30  Definitiu/Interí:  la major part del claust...
CP PUIG DEN VALLSMEMBRE DE L’EOEP: Teresa Mató Petit (orientadora)/ Hortensia Gallego del Valle (PTSC)PROCÉS DE CONCRECIÓ ...
materials adients                                        demandes ateses.Col·labora...
Implementació del blog de lequip de                 Al llarg del curs                  su...
l’aplicació del model propi                        Cap d’estudis/ coordinador equipd’avaluació psic...
lEOEP ha intervingut                                         Adequació dels recur...
per tal d’ajustar la seva d’aprenentatge i adaptació escolar                               ...
reunions                Intercanvi d’informació família-escola i/o Tutor i EOEP              ...
absentisme escolar.           Reunió amb l’equip directiu per a la Cap d’estudis i PTSC          Reun...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pla eoep puig de'n valls 12 13

455 views
360 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pla eoep puig de'n valls 12 13

 1. 1. DADES ESTRUCTURALS DEL CENTREA) DADES GENERALSCOL·LEGI: CP PUIG DEN VALLSADREÇA: Puig den VallsPOBLACIÓ: Santa Eulària des RiuTELÈFON: 971.31.54.27CORREU ELECTRÒNIC: ceippuigdenvalls@educació.caib.esNom i llinatges de: Director: Eduvigis Sánchez Meroño Cap destudis: Mª José Ferrando Secretària: Virginia Guasch Inspector de referència: Vicent Torres Membres EOEP: Orientadora: Teresa Mató Petit. Atenció preferent al centre els dimecres de 8.00 a 14.00. PTSC: Hortensia Gallego del Valle. Atenció no preferent al centre. El dia d’atenció serà el segon dimecres de cada mes de 12:00 a 14:00hHorari: Horari lectiu: 9 a 14h. Exclusives: Tots els dies de 8 a 9 h.Té menjador: NoTé transport escolar: SiLlengua densenyament a lescola: CatalàB) DADES D’INTERÉS: - UBICACIÓ DEL CENTRE: Centre situat a un nucli de població a les rodalies de la ciutat d’Eivissa, encara que administrativament depenent de l’Ajuntament de Santa Eulària - TIPOLOGIA DE L’ALUMNAT Trets lingüístics i/o culturals (llengua materna, país de procedència, minories ètniques):El centre ha tingut fins ara un alumnat majoritàriament cataloparlant. Durant elsdarrers cursos i a l’actual, s’han escolaritzat alumnes estrangers sobretot de païsossud-americans.Trets socio-econòmics i laborals de la família:Les famílies pertanyen majoritàriament a un nivell socioeconòmic mitjà.Mobilitat familiar/incorporació tardana:No significativaAbsentisme:No significatiu
 2. 2. - TIPOLOGIA DEL PROFESSORAT Nombre de Professors al Claustre: 30 Definitiu/Interí: la major part del claustre és definitiu. Antiguitat al Centre: més de la meitat del claustre té entre 10-15 anys d’antiguitat al centre Equip de Suport (dotació, antiguitat): Està format per una mestra de Pedagogia Terapèutica, una mestra d’atenció a la diversitat i una mestra d’Audició i Llenguatge.C) DADES PER UNITATS/ ALUMNES ATESOS INFANTIL PRIMÀRIA UECP TotalsNombre de: EI/E I3 I4 I5 1r 2n 3r 4t 5è 6è ES P Unitats 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 escolars Alumnes 50 47 50 50 48 37 46 48 52 428N NEEE 1SE 1Alumnes de 58seguiment 1 1 1 2 7 AC
 3. 3. CP PUIG DEN VALLSMEMBRE DE L’EOEP: Teresa Mató Petit (orientadora)/ Hortensia Gallego del Valle (PTSC)PROCÉS DE CONCRECIÓ DEL PLA DE L’EOEP: Reunió prèvia amb lequip de suport, anàlisi del pla i memòria del curs passat, incorporant les noves propostes al Pla;Concreció destratègies i actuacions a realitzar. S’informarà a la CCP dels objectius del Pla.ATENCIÓ: Preferent setmanal per part de la orientadora, els dimecres. L’horari d’atenció de la orientadora serà de 8 a 14 hores. Per part de la PTSC, com a la resta de centresno preferents, l’atenció és per demandes que puguin sorgir, i el segon dimecres de mes al centre de 12:00-14:00hDISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LES TASQUES: 8:00 a 9:00 h. : Reunions de cicle - equip de suport.9:00 a 12:00h: Tasques amb alumnes, atenció/entrevistes amb famílies12:00 a 14 h.: Reunió equip de suport i cap d’estudis; elaboració conjunta materials.Mensualment:Calendari PTSC: 10 octubre, 14 de novembre, 12 desembre, 16 gener, 13 febrer, 13 març, 10 abril, 15 maig. ÀREA D’INTERVENCIÓ: ASSESSORAMENT AL CENTRE EN ELS ASPECTES ORGANITZATIUS I DE CONCRECIÓ CURRICULAR MITJANÇANT LA COL.LABORACIÓ A LA CCP, A L’EQUIP DE SUPORT I/O ALTRES ESTRUCTURES DE COORDINACIÓ DEL CENTRE CONCRECIÓ DE ESTRATÈGIES DACTUACIÓ RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS LOBJECTIU DESTRATÈGIES DAVALUACIÓCol·laborar amb l’equip Reunions setmanals amb Cap d’estudis Equip directiu i EOEP Definició del Pla a l’inici Nombre de reunions i contingutsdirectiu en els aspectes per a la concreció i intercanvi del curs, i seguiment i treballats en les mateixesorganitzatius i funcionals del d’informació. avaluació al final de cadacentre. trimestre/final de curs. Participació en les reunions de Assessorament i col·laboració en EOEP Reunions setmanals amb coordinació. aspectes que l’Equip directiu vagi la cap destudis. demandant. Participació, sempre que sigui possible, CCP. En funció del calendari Acords adoptats i compliment en les CCP que es considerin pertinents proposat dels mateixos. (les CCP es fan els dijous de 8 a 9h, coincidint amb latenció a un altre centre de lorientadora) Aportació/ elaboració de documents i/o Equip directiu i EOEP Al llarg del curs Nombre de demandes realitzades/
 4. 4. materials adients demandes ateses.Col·laborar en la revisió del Reunions equip de suport- cap Equip suport, equip directiu i Al llarg del curs, Acompliment de les sessionsPAD (aplicació de canvis d’estudis- orientadora EOEP orientadora EOEP. seguiment. previstes.segons la nova metodologia.)El.laboració dun resum del Reunions de cicle- equip de suport . Valoració de les sessions en lesPAD (fer-lo més breu i concís) quals es treballi l’objectiu. Revisió de la documentació ja elaborada Al llarg del curs Acords adoptats, i aplicació Recerca de documentació actualitzada i Al llarg del curs pràctica dels mateixos. aportació del material que sol·liciti el centre. Materials aportats: funcionalitat i aplicabilitat dels mateixos.Participar amb l’equip de Reunions setmanals EOEP- equip de Membres equip suport i cap Al llarg del curs a les Continguts de les reunionssuport en la detecció de suport- cap destudis destudis reunions d’equip desituacions de risc en educació suport Dinàmica de les reunionsinfantil. Participar en les reunions en que es Equip directiu, equip de suport iCol.laborar en la implementació tracti el tema de la detecció dindicadors orientadora EOEP Presa de decisionsdel blog de lequip de suport de risc en EI, segons proposta de l’equip(concreció de la idea, aportació directiu. Materials aportatsde recursos, materials...) Recerca de materials. Anàlisi conjunta Al larg del curs Funcionalitat i aplicabilitat dels mateixos Realització de propostes per a la seva Al llarg del curs valoració per la resta de professorat del Documentació escrita dels centre. criteris elaborats.
 5. 5. Implementació del blog de lequip de Al llarg del curs suport Difusió a lEE i famílies del realitzat, en En finalitzar cas que es consideri pertinent.Col·laborar amb l’equip de Anàlisi de documentació/ materials/ Equip de suport i orientadora Al llarg del curs. Nombre de reunions i contingutssuport en l’elaboració i/o programes relatius a activitats per a EOEP. treballats en les mateixes.recopilació de materials, realitzar amb l’alumnat (dificultatsprogrames i/o recursos adients a d’aprenentatge, atenció, memòria, Participació activa de tots elsles NESE i/o a altres situacions discriminació visual, necessitats implicats en les reunions deper atendre la diversitat de educatives específiques....). coordinació.l’alumnat. Presa d’acords i arxiu del material Optimització del temps elaborat o recopilat. Valoració conjunta dels professionals implicats. Difusió/aplicació a l’aula de suport, aula Equip de suport ordinària, professorat en general. Format, espai, temps i difució adequada. Participació. Xerrades per als pares de P3 Mestra de AL i Orientadora (llenguatge, hàbits i límits educatius) ÀREA D’INTERVENCIÓ: AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA I ASSESSORAMENT SOBRE LA RESPOSTA EDUCATIVACONCRECIÓ DE L’OBJECTIU ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS D’ESTRATÈGIES D’AVALUACIÓAjustar la resposta educativa Complimentar el full de demanda Tutor Primer i segon trimestre Adequació de l’estratègia idels alumnes que puguin sistemàticament Al llarg del curs, sobretot responsablepresentar NESE, sistematitzant al 1r i 2n trimestre.
 6. 6. l’aplicació del model propi Cap d’estudis/ coordinador equipd’avaluació psicopedagògica de Recollida del full de demanda de suportl’EOEP Nombre de demandes Equip de suport, professorat Al llarg del curs, així com Rebudes/ateses. Nombre de En la reunió amb ,lequip de suport, tutor, orientador/a., altre vagin sorgint les demandes:d’avaluació clarificació de la demanda i anàlisi professorat , si cal. demandes. psicopedagògica, assessorament, conjunta de tots els implicats, establint Sociofamiliar... Durant la realització de acords i compromisos d’actuació. Tutor, orientador/a, PTSC. - - l’avaluació Adequació del contingut de la Recollida d’informació a partir orientadora EOEP/ professionals psicopedagògica. demanda de:observació de l’alumne, anàlisi dels serveis externs treballs escolars, anàlisi del context EOEP Reunions amb tutors, equip sociofamiliar, Proves directiu i famílies. Coordinacions psicopedagògiques i qüestionaris, Competència curricular, entrevistes Adequació del temps, espais i professorat/ alumne, recollida acords d’informació d’altres professionals... Al llarg del curs Implicació dels professionals Equip de suport i orientador/a Derivació i reunions amb altres serveis i/o recursos En finalitzar l’avaluació Establiment i compliment psicopedagògica. d’acords. Orientadora Posada en comú de la informació Intervenció conjunta Implicació recollida. dels professionals Al llarg del curs. Tutor/a, Equip de suport, Retorn de la informació a la família Orientadora, PTSC. Dictàmens elaborats i informes d’intervenció Realització del dictamen i de l’informe EOEP Al llarg del curs psicopedagògic, en cas necessari. Informes d’alumnes amb AC Realització d’un informe d’intervenció Equip de suport, professorat Implementació de les AC i (full d’actuació ) en el cas d’alumnat implicat i orientadora continua revisió daquestes que requereix adaptacions curriculars significatives o en aquells casos en què
 7. 7. lEOEP ha intervingut Adequació dels recursos a les Segons calendari establert necessitats Col·laboració en l’elaboració de l’AC Professor tutor, equip de suport i Assessorament als professors per cercar orientador/a i PTSC Difusió de recursos la resposta educativa més adequada. sociocomunitaris Suport a les famílies d’alumnes amb nese, per assessorament, orientació i recursos sociocomunitarisRealitzar l’avaluació Realització de l’avaluació EOEP Al llarg del curs. Grau d’implicació dels diferentspsicopedagògica dels alumnes psicopedagògica de l’alumne. professionals en el procés deamb NEE que promocionen valoració.d’etapa, afavorint la Realització del dictamen i de l’informe EOEP 3r trimestre.coordinació amb els IES de psicopedagògic de canvi d’etapa. Grau d’acompliment dels acordsreferència en els casos que adoptats entre els diferentspertoquin. Elaboració de l’informe d’actuacions Equip de suport/ EOEP 3r trimestre. implicats. per al DO de l’IES sobre els alumnes que no són de NEE, però que han estat Reunions realitzades per l’EOEP valorats per l’EOEP i necessiten algun amb les famílies i els tipus de suport. professionals implicats en el cas: pertinència dels continguts Establiment de reunions de coordinació Orientadores dels IES de Dues reunions al llarg del treballats, acords adoptats, amb els departaments d’orientació dels referència i EOEP. curs. implicació... IES de referència. Pertinença de les avaluacions Realització duna trobada per pares de Educadora social, PT, ED i 3r trimestre psicopedagògiques realitzades 6è, per al pas a lIES. EOEP Format, espai, temps i difució adequada. Participació.Realitzar el seguiment dels Reunions amb el professorat implicat Professor tutor/a, equip educatiu, Al llarg del curs a les Seguiment de les activitatsalumnes amb NESE amb el cas (tutor/a, equip educatiu i equip de suport i EOEP reunions de l’equip de proposadescol·laborant en l’elaboració, equip de suport) per recollir informació suport i a les reunions deseguiment i avaluació de les AC sobre l’evolució en el procés cicle. Pertinència de les propostes en
 8. 8. per tal d’ajustar la seva d’aprenentatge i adaptació escolar relació al desenvolupamentresposta educativa, seguint els curricular d’alumnes amb neeprocediments establerts al Pla Col·laboració en l’establiment de Professor tutor, equip educatiu, Al llarg del cursd’Atenció a la Diversitat del mesures adients per a la seva AC equip de suport i Orientadora Grau d’implicació delscentre. professionals Anàlisi dels progressos i dificultats dels Equip de suport, EOEP, Trimestralment alumnes amb l’adopció de mesures professorat Establiment de coordinacions recollides a l’AC corresponent, cooperatives entre els trimestralment amb l’equip de suport. professionals de l’equip de suport Seguiment de l’alumne. Valoració dels Seguiment a trevés de les i la resta de professionals resultats obtinguts a partir de les reunions dequip de suport implicats en la demanda. mesures educatives adoptades (suports, i coordinacions de cicle. materials, orientacions proposades...). Reunions realitzades amb els pares i altres serveis comunitaris Recollida d’informació sobre aspectes PTSC, Orientadora Al llarg del curs per part de l’equip educatiu. familiars rellevants i orientació a les famílies. Reunions amb les famílies Reunions realitzades de l’ EOEP amb les famílies: pertinència de les informacions, assoliment d’acords per a la cooperació entre l’escola i la família, implicació.. ÀREA D’INTERVENCIÓ: COL.LABORAR AMB EL CENTRE EN L’ESTABLIMENT DE MESURES AFAVORIDORES DE LES RELACIONS AMB LES FAMÍLIES I ALTRES INSTITUCIONS DEL SECTOR. CONCRECIÓ DE ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS L’OBJECTIU D’ESTRATÈGIES D’AVALUACIÓAssessorar en els casos Anàlisi de la demanda amb professorat Tutor, equip de suport i EOEP. Al llarg de tot el curs, en Grau de consens quant a acords iplantejats per la família o el tutor. funció de les demandes compromisos presos. Seguimentcentre amb repercussió d’aquests acordsescolar, i que requereixen la Entrevistes amb la família/ entrevistes i/o EOEP:intervenció de l’EOEP observacions de l’alumne/a. Compliment del calendari de
 9. 9. reunions Intercanvi d’informació família-escola i/o Tutor i EOEP derivacions a altres serveis. Grau d’implicació de l’equip de suport/ directiu, dels tutors/es i Reunions de coordinació entre centre, EOEP de les famílies serveis sociocomunitaris i EOEP. Grau de coordinació i implicació Als casos que ho requereixen, establiment Equip de suport, directiu, EOEP, dels diversos serveis. d’un pla d’actuació consensuat amb serveis externs l’escola o altres serveis. Reunions realitzades, i la seva Seguiment i suport a les famílies. pertinença. Valoració dels recursos sociocomunitaris EOEP/ PTSC del sector més adients per a cada cas i informació a les famílies. Reunions de treball en xarxa per aquells SSCB, EOEP, USMIJ, SPM casos que requereixen un suport coordinat de diferents serveis.Col·laborar amb el centre i Establiment de canals dintercanvi EOEP i· Centre Al llarg del curs Nombre de demandes.famílies en activitats dinformació entre els serveis diferents.encaminades a la integració de Fluïdesa en les coordinacionsl’alumnat en situació de Realització de les tasques preceptives en EOEP Durant els mesos de Juny amb altres serveis.desavantatge social. la tramitació de les ajudes de NESE per les beques de NESE sol·licitades (enguany sha realitzat en Adequació de la informació el mes de setembre ja que subministrada per l’EOEP a les la convocatòria va sortir a famílies. lagost) . Seguiment de les ajudes sol.licitades PTSCCol.laborar en la intervenció Instruccions sobre absentisme escolar de Equip directiu i EOEP Al llarg del curs, en Ús i grau d’aplicació de laals casos d’alumnes amb la Conselleria per al curs actual. funció de les demandes normativa actual.
 10. 10. absentisme escolar. Reunió amb l’equip directiu per a la Cap d’estudis i PTSC Reunions setmanals de Nombre de demandes noves i de recollida i anàlisi de les demandes seguiment seguiment ateses. respectant els passos marcats per la normativa de la Conselleria. Nombre de reunions realitzades. Treball/seguiment amb famílies PTSC Resposta de les famílies: grau implicades d’implicació. Full de derivació a l’EOEP quan Professorat tutor i cap d’estudis Coordinació de tots els serveis l’absentisme persisteix. implicats. Establiment d’un pla d’actuació concret Equip directiu, de suport, EOEP , Reunions mensuals Seguiment dels acords i decisions per a cada cas. SSCB i SPM presos. Seguiment dels casos. Comunicar el cas Cap d’estudis, professorat tutor, Al llarg del curs. En les Resultats obtinguts/ nombre de als SSCB o al servei de SPM en els casos EOEP i SSCB reunions de xarxa casos resolts. que ho requereixen. PTSC

×