Pla actuacio equip de suport 12 13

1,082 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,082
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pla actuacio equip de suport 12 13

 1. 1. PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT CURS 2012-13
 2. 2. ÍNDEX1.- Relació dels components de l’equip de suport i perfil professional.2.- Identificació i valoració de totes les necessitats de suport de l’escola a partir de cada grup classe i en funció de cada alumne en particular.3.- Definició dels objectius prioritaris del suport basant-se en els objectius educatius del centre.4.- Programació, en coordinació amb l’equip de cicle, de les actuacions del suport adients per donar resposta a les necessitats detectades.5.- Calendari de reunions.
 3. 3. 1.- RELACIÓ DELS COMPONENTS DE L’EQUIP DE SUPORT I PERFIL PROFESSIONAL. Segons l’article 46 del Reglament Orgànic de les escoles idel col·legis, als centres de nou o més unitats es constituiràl’equip de suport amb la següent composició: Joana Torres Balanzat....................Atenció a la diversitat Núria Torres Tur .................. ........... Audició i Llenguatge MªJosé Ferrando Poquet................. Membre Equip Directiu Teresa Mató Petit ................ ........... Membre EOEP Elisa Benes Álvarez ........................ Educadora Social de l’Ajuntament de Santa Eulària Maria Martín Jiménez .................... Pedagogia terapèutica (coordinadora)
 4. 4. 2.- IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DE TOTES LES NECESSITATS DE SUPORT DE L’ESCOLA A PARTIR DE CADA GRUP CLASSE I EN FUNCIÓ DE CADA ALUMNE EN PARTICULAR I L’ORGANITZACIÓ. ALUMNAT NESE CURS 2012 – 2013Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE)S’entén per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu elsegüent: Alumnat amb necessitats educatives especials.....7 alumnes Alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge (amb AC significativa). 3 alumnes Alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge(sense AC significativa). 5 alumnes Alumnat amb altes capacitats. .. 0 alumnes Alumnat d’incorporació tardana al sistema ....4 . alumnes Alumnat que per condicions personals o d’història escolar, derivades de factors socials,econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o de salut requereix una atenció educativa específica. (A
 5. 5. partir del primer cicle de primària també hi ha d’haver un desfasament curricular significatiu per causa dels factors esmentats en aquest punt) . 8 alumnesAltres alumnes, que degut a les seves necessitats temporals requereixen d’un suport són: 18 alumnes El suport pels alumnes amb retard escolar depèn de les possibilitatsorganitzatives del centre i la disponibilitat d’horari.
 6. 6. 3.- DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS PRIORITARIS DEL SUPORT BASANT-SE EN ELS OBJECTIUS EDUCATIUS DEL CENTRE. EN RELACIÓ AL PROFESSORAT EN GENERAL I ELS TUTORS I LES TUTORES EN PARTICULAR ESTRATÈGIES CRITERIS OBJECTIUS RECURSOS D’ACTUACIÓ D’AVALUACIÓ- Col·laborar participant activament en la planificació, - Participar en - Especialista - Nombrel’elaboració, el seguiment i l’avaluació de l’adaptació sessions PT. d’entrevistes.curricular individual de l’alumnat amb nese. d’avaluació per a - Especialista - Nombre de- Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i la presa de A.L. coordinacionsmetodològiques que facilitin la resposta a la diversitat i per decisions. - Especialista - Nombre de ACstant l’atenció a les nese. - Adaptar material, Atenció a la - Observacions de- Facilitar eines i estratègies útils per l’anàlisi de les mobiliari de l’aula, diversitat. les modificacionsprogramacions d’aula en relació a la seva adequació a la espais, temps, - Tutors /es. que van produint-diversitat de l’alumnat. agrupaments, - Membre de se.- Orientar i facilitar la recerca i/o elaboració de materials facilitar recursos l’EOEPcurriculars per treballar el desenvolupament de les capacitats didàctics.de l’alumnat. - Elaborar ACs- Assessorar i col·laborar per tal de facilitar la millora de la - Realitzarrelació amb les famílies i la seva implicació en el procés coordinacionsd’ensenyament - aprenentatge. - Realitzar- Col·laborar mitjançant l’observació dins l’aula, en la detecció reunions amb lesi l’anàlisi en les necessitats educatives de l’alumnat. famílies, tutors/es- Participar en l’avaluació – promoció de l’alumnat amb nese i i equips de suport.l’orientació en relació amb la sortida del centre. - Elaborar material- Orientar els tutors/es en les activitats de tutoria. per les tutories.
 7. 7. - Planificació de les sessions de suport compartides. - Concretar els casos que presenten més dificultats a les reunions dels cicles amb l’Equip de Suport, intentant cercar i trobar solucions més efectives. _Centrar les reunions de lequip de suport per tractar els temes de lalumnat nese. - Participar i col.laborar en el canvi de metodologia que es fa aquest curs. -Elaborar un calendari a principi de curs per lelaboració de les ACs. EN RELACIÓ AL CENTRE EDUCATIU CRITERIS OBJECTIUS ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ RECURSOS D’AVALUACIÓ- Mantenir una coordinació estable amb - Participació aportant objectius, - Especialista - Memòrial’equip directiu per tal de planificar, seguir i estratègies, principis d’identitat, ..., PT. - Avaluacionsavaluar la tasca desenvolupada per l’equip de sobre decisions respecte a l’atenció - Especialista prèvies.suport i la resposta del professorat al treball a la diversitat. AL. - ACs realitzades.amb l’alumnat amb nese. - Adequació d’objectius generals, - Especialista - Informes- Continuar participant en la revisió del seqüenciació i organització de Atenció a la realitzats.PAD, sempre que es consideri necessari. continguts per atendre a l’alumnat diversitat. - Activitats- Elaborar i/o recopilar els materials, amb nese. - Coordinadors desenvolupadesprogrames i recursos adients a les nese i a - Aportació de materials i recursos /esl’aula de suport. didàctics. - Especialistes.- Orientar per tal de facilitar la unificació de - Col·laboració en les definicions de - Membre deles pautes d’actuació família – centre que es pautes respecte criteris l’EOEP.puguin proposar en relació amb les famílies, metodològics i organitzatius. - Cap d’estudisAPIMAS, ... - Adopció d’acords respecte
 8. 8. - Mantenir una coordinació estable amb modalitats de suport i àreesl’equip psicopedagògic i facilitar la relació prioritàries.amb els mestres. - Col·laboració en l`elaboració- Participar activament dins l’àmbit dels d’ACscicles, amb l’organització i - Actuacions com a canal dedesenvolupament d’activitats que faciliten informació entre els distints òrgansl’adequació de l’oferta educativa a la del centre en temes referits adiversitat de l’alumnat. l’atenció als alumnes amb nese.- Potenciar, facilitar i coordinar la - Organització de grups flexibles.intervenció en el centre educatiu dels - Establiment de suports i reforçosserveis externs. - Assessorament a les tutories en- Elaborar materials per a les sessions de criteris de promoció de cicle – etapa.tutoria. - Recerca i elaboració de materials-Elaborar pautes de detecció de signes d’ per la realització d’activitats aalerta en l’ evolució d’ infants a l’ inici de tutoria que tractin els temesl’ escolaritat. transversals del currículum.- Treballar les competències bàsiques. - Participació en l’activitat de- Treballar les proves d’avaluació de 4t amb formació en centres.els tutors i ampliar als de 3r. EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES CRITERIS OBJECTIUS ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ RECURSOS D’AVALUACIÓ- Orientar i col·laborar amb les famílies dels - Adquisició de informació - Especialista P.T. - Entrevistesalumnes que rebin suport. familiar sobre l’alumne. - Especialista A.L. realitzades.- Orientar i col·laborar amb les famílies de tot - Participació en les entrevistes. – Especialista - Informació noval’alumnat amb pautes a principi de curs: - Informació i orientació a les Atenció a la obtinguda.
 9. 9. lectoescriptura, tècniques d’estudi, estimulació famílies juntament amb els diversitat. - Informació nova del llenguatge, etc. tutors/es i EOEP., de forma que - Membre de aportada. - Fer una reunió conjunta de l’AL i la membre de s’impliquin en el procés de l’E.O.E.P. - Acords l’EOEP a principi de curs per tractar pautes desenvolupament dels alumnes. - Tutors/es obtinguts. d’estimulació del llenguatge, llímits educatius a - Atenció directa a les famílies al - - Famílies - Pautes E.I, etc. llarg del curs, en col·laboració d’orientació. amb el tutor/a. EN RELACIÓ A L’ALUMNAT CRITERIS OBJECTIUS ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ RECURSOS D’AVALUACIÓ- Realitzar una tasca preventiva el més àmplia - Assessorament i col·laboració - Especialista PT. - Observarpossible. amb el professorat en - Especialista AL. modificacions de- Potenciar el treball d’aquelles capacitats l’adaptació de materials i - Atenció a la les ACs, com anecessàries pel desenvolupament personal, recursos didàctics (mobiliari de diversitat. canvi en elestablertes com a prioritàries a l’adaptació l’aula i espais, estratègies - Membre de procés educatiu.curricular. organitzatives i metodològiques, l’EOEP. - Grau de- Fer una intervenció dins l’aula ordinària de decisions d’avaluació). - Tutors/es consecució delsforma coordinada amb el professorat i sols en - Realització d’activitats. objectiusaquells casos que degut a la seva especificitat i/o - Ús de materials didàctics generals de ciclecomplexitat, s’hagi justificat i explicitat a diversificats, plantejant una i etapa.l’adaptació curricular, es podran treballar fora de proposta d’activitats amb més - Realitzaciól’aula alguns continguts concrets i en períodes d’una via de desenvolupament. d’activitatsdeterminats de la jornada. - Establiment de diferents programades.- Passar el qüestionari CESC a 6è i a aquells formes d’agrupament i - Elaboració de:
 10. 10. cursos on puntualment es consideri necessari. relacions de comunicació. . Informes - Fomentar el treball autònom i sobre els cooperatiu. progressos dels - Modificació del tipus i grau alumnes d’intervenció del professorat en .Valoració el procés de ensenyament – d’ACs i proposta aprenentatge. de modificació. - Selecció de continguts .Extraure funcionals. informació de l’evolució i el seu estil d’aprenentatge.
 11. 11. ÀMBIT ESPECÍFIC D’AUDICIÓ I LLENGUATGE ESTRATÈGIES OBJECTIUS RECURSOS CRITERIS D’AVALUACIÓ D’ACTUACIÓ- Avaluació del llenguatge i la parla mitjançant - Valoració del nivell de - Programa iproves estandarditzades, proves d’elaboració l’alumnat. - Tutors/es temporalització de lespròpia i observació directa en l’aula, en petits - Intervenció directa, - Especialista intervencions en l’aula.grups o de manera individual. individualment o en petit AL - Memòria anual.- Presa de decisions sobre el tipus d’intervenció grup, amb una - Especialista - Proves estandarditzadesmés adient, valorant els avantatges i programació específica en PT i d’elaboració pròpia.inconvenients. cada cas. - Membres de - Informes.- Realitzar les tasques pròpies de planificació de la - Seguiment periòdic dels l’EOEP - Entrevistes.intervenció, des de la programació dels objectius objectius programats. - Família. - Seguiment dins i fora defins l’elaboració, si cal, de material a utilitzar. - Intervenció indirecta en l’aula.- Intervenir en tasques de reeducació amb la els processos de - Sessions de coordinació.finalitat que l’alumnat pugui assolir el màxim prevenció, estimulació onivell possible de comunicació, llenguatge i parla. reeducació.- Assessorar a les famílies conjuntament amb els - Taller d’estimulació delaltres professionals implicats. llenguatge a Ed.Infantil.- Revisar/elaborar un guió per a la detecció de -Elaboració de pautes - Membres depossibles dificultats des dels 3 anys. d’identificació de l’Equip de- Seguir el criteri de prioritat de l’alumnat d’AL trastorns del llenguatge Suportestablert al PAD prioritzant els casos segons les i/o parla.necessitats rellevants.
 12. 12. ÀMBIT ESPECÍFIC DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA CRITERIS OBJECTIUS ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ RECURSOS D’AVALUACIÓ- Intervenir directa, individualment o en petit - Atenció directa a l’alumnat amb - Tutors /es. - Col·laboraciógrup, amb una programació específica en cada necessitats educatives especials. - Especialista en ciclescas, dins l’aula sempre que sigui possible. - Realització d’activitats diverses. PT. - Reunions amb- Observar els progressos dels alumnes i - Temporalització i tipus de - Membre EOEP tutors /es.avaluació sistemàtica en col·laboració amb els recolzament adequant i ajustant - Especialista - Avaluació detutors /es. les activitats a les necessitats AL Competència- Coordinar amb tots els suports que rep individuals i als alumnes. - Família Curricular.l’alumne. - Ajustant la metodologia i els - Especialista - Memòria.- Desenvolupar activitats escolars que facilitin recursos a les necessitats dels AD - Informes.la integració de l’alumnat. alumnes. - Sessions de- Realitzar una atenció directa amb els pares i - Facilitant un sistema de coordinació.mares de l’alumnat que rep suport. comunicació cada vegada més - Registre de favorable. participacions i - Reforçant les relacions de intervencions l’alumne. - Seguiment. - Dissenyant activitats que - Nombre recolzen la motivació, autoestima d’entrevistes. i autonomia. - Informacions puntuals. - Establiment d’entrevistes. - Facilitant ajuda per a què col·laboren amb els seus fills en algunes de les feines que deuen realitzar a casa.
 13. 13. ÀMBIT ESPECÍFIC D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT OBJECTIUS ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ RECURSOS CRITERIS D’AVALUACIÓ- Afavorir l’acollida de l’alumnat - Valoració inicial del nivell de - Tutors /es. - Programa inouvingut i el que pertany a l’alumnat. - Atenció a la temporalització de lesminories ètniques o culturals en - Intervenció directa, individualment o diversitat. intervencions en l’aula.desavantatge i altres sectors socials en petit grup, amb una programació - Família - Memòria anual.desfavorits. específica en cada cas. - Informes- Afavorir l’acollida de l’alumnat - Seguiment periòdic dels objectius - Seguiment dins i foranouvingut d’altres comunitats programats. de l’aula.autònomes amb desconeixement de - Realització d’activitats diverses per la - Col·laboració en ciclesla llengua catalana. integració en el grup classe i en el - Reunions amb tutors- Impulsar la inserció de l’alumnat centre. /es.nouvingut i/o pertanyent a minories - Temporalització i tipus de - Avaluació deètniques o culturals en desavantatge recolzament: Competència Curricular.i a altres sectors socials desfavorits. * Adequant i ajustant les activitats a - Sessions de- Donar suport a la consecució dels les necessitats individuals i als coordinació.objectius educatius per part de alumnes.l’alumnat destinatari de les * Ajustant la metodologia i els recursosactuacions de compensació a les necessitats dels alumnes.educativa. * Facilitant un sistema de comunicació-Revisar el pla d’acollida, si es cada vegada més favorable.considera necessari. * Reforçant les relacions de l’alumne.- Col·laborar en l’elaboració del Pla * Dissenyant activitats que recolzin lad’acollida d’Educació Infantil. motivació, autoestima i autonomia. - Informacions puntuals.
 14. 14. 4.- PROGRAMACIÓ, EN COORDINACIÓ AMB L’EQUIP DE CICLE, DE LES ACTUACIONS DEL SUPORT ADIENTS PER DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS DETECTADES. Durant el curs escolar, l’equip de suport es reunirà 1 copper setmana, dins de l’horari lectiu, el dimecres de 12:00h a14:00 h. Es preparen les reunions que es faran amb cada cicle(un cop al mes), així com les altres tasques de l’equip de suport:revisió del PAD, elaboració de material, seguiment d’AC,potenciar un espai de l’Equip de Suport a la pàgina web del’escola, preparació de reunions amb famílies, etc. A principi de cada curs, l’equip de suport organitza unesreunions informatives amb cada cicle per parlar dels alumnesamb NESE que hi ha al centre. En aquestes reunionsassisteixen tots els membres del cicle, així com els especialistesque fan alguna classe amb aquest cicle. L’equip de suportelabora un petit resum dels alumnes, i, en els casos necessaris,se li dóna als mestres possibles pautes a seguir (mitjançantfotocòpies). Aquestes reunions informatives es faran seguint elsegüent calendari: 17 de setembre de 2012 a les 8,00 h ........ E. Infantil 19 de setembre de 2012 a les 8,00 h ........ 1r cicle d’ E. P. 20 de setembre de 2012 a les 8,00 h ....... 2n cicle d’ E. P. 21 de setembre de 2012 a les 8,00 h ........ 3r cicle d’ E. P.
 15. 15. Cada dimecres, de 8,00h a 9,00h, es realitzaran reunionsde coordinació de l’equip de suport amb cada un dels cicles,amb el següent calendari de treball: 26 de setembre de 2012 .......... Educació Infantil 3 d’octubre de 2012 ................ 1r cicle 10 d’octubre de 2012 ............. 2n cicle 24 d’octubre de 2012 .............. 3r cicle 31 d’octubre de 2012 ............. Educació Infantil 7 de novembre de 2012 ........... 1r cicle 14 de novembre de 2012 ........ 2n cicle 21 de novembre de 2012 ......... 3r cicle 28 de novembre de 2012.........E.I. 5 de desembre de 2012.........1r cicle 12 de desembre de 2012......2n cicle 9 de gener de 2013...............3r cicle 16 de gener de 2013 .............. E.Infantil 23 de gener de 2013 .............. 1r cicle 30 de gener de 2013 .............. 2n cicle
 16. 16. 6 de febrer de 2013 ................ 3r cicle13 de febrer de 2013 .............. Educació Infantil20 de febrer de 2013 ............... 1r cicle27 de febrer de 2013 .............. 2n cicle6 de març de 2013 ................ 3r cicle13 de març de 2013 ............... Educació Infantil10 d’abril de 2013 .................. 1r cicle17 d’abril de 2013 ...............2n cicle24 d’abril de 2013..................3r cicle.8 de maig de 2013 ................Educació Infantil15 de maig de 2013.................1r cicle.22 de maig de 2013 ................2n cicle29 de maig de 2013.................3r cicle.5 de juny de 2013................ Educació Infantil12 de juny de 2013 ................ 1r cicleA juny........................ Previsió alumnat curs 2013-2014* Aquest calendari pot ser modificat com a conseqüència d’un canvi en el calendari global delcentre.

×