Memoria 13 14 ok

546 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memoria 13 14 ok

 1. 1. MEMÒRIA CURS 2013-14. MEMÒRIA CURS 2013-14. CEIP PUIG D’EN VALLS. 1
 2. 2. MEMÒRIA CURS 2013-14. C O N T I N G U T 1. RESULTATS ESCOLARS. 3 2. VALORACIÓ DELS OBJECTIUS GENERALS DE LA a. PGA I DE LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. 7 3. CLIMA I CONVIVÈNCIA ESCOLAR DEL CENTRE. 12 4. ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT. 17 5. ATENCIÓ A L’ALUMNAT. 19 6. CURRÍCULUM. 21 7. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT. 24 8. LIDERATGE DE L’EQUIP DIRECTIU. 27 9. PARTICIPACIÓ DEL CENTRE EN PROJECTES. 33 10. INFRAESTRUCTURES I RECURSOS. 35 11. PROPOSTES DE MILLORA EN GENERAL. 40 Memòria Comissió lingüístic. 40 Memòria TIC. 42 Memòria del Programa de reutilització de llibres. 44 ANNEXES: Memòria de l’equip de suport i EOEP. Memòria Projecte ecoambiental i Agenda 21 escolar. Memòries projectes europeus. Memòria de Convivència. 2
 3. 3. MEMÒRIA CURS 2013-14. Memòria Pla Plurilingüe. 1. Resultats escolars: NIVELL GLOBAL POSITIVA GLOBAL NEGATIVA PROMOCIONEN REPETEIXEN NUM % NÚM % TOT APROVAT AMB ÀREES suspeses 1r 48 44 91,7% 4 8,3% 44 4 0 2n 52 46 88,5% 6 11,5% 46 4 2 3r 47 35 74,5% 12 25,5% 35 11 1 4t 43 29 67,4% 14 32,6% 29 11 3 5è 43 22 51,2% 21 48,8% 22 21 0 6è 49 32 65,3% 17 34,7% 32 16 1 3
 4. 4. MEMÒRIA CURS 2013-14. ordinària Cicle 1r A 1r B 2n A 2n B 3r A 3r B 4t A 4t B 5è A 5è B 6è A 6è B Medi 100,0 100,0 100,0 84,7 87,5 78,3 85,7 71,3 63,6 61,9 92,0 87,5 Art 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 72,7 85,7 96,0 100,0 EF 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 E Ciutad 100,0 100,0 Castellà 100,0 95,7 96,2 88,5 95,8 87,0 85,7 95,5 81,8 90,5 84,0 87,1 Català 92,0 95,7 92,3 88,5 95,8 87,0 76,2 95,5 68,2 90,5 72,0 79,2 Anglès 100,0 100,0 100,0 96,2 79,2 91,3 76,2 72,7 86,3 71,4 80,0 87,5 Matem. 100,0 91,3 100,0 88,5 95,8 87,0 71,5 86,4 86,3 95,2 72,0 87,5 Relig. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Núm alumnes 25,0 23,0 26,0 26,0 24,0 23,0 21,0 22,0 22,0 21,0 25,0 24,0 Tot aprov. 23,0 21,0 24,0 22,0 19,0 16,0 14,0 15,0 10,0 12,0 14,0 18,0 1 o 2 susp. 2,0 1r B 1,0 1,0 4,0 5,0 3,0 5,0 7,0 5,0 8,0 3,0 3 a més sups 0,0 1r B 1,0 3,0 1,0 2,0 4,0 2,0 5,0 4,0 3,0 3,0 1.1. Resultats globals per etapes (EI i EP) cicles i cursos segons el tipus d’alumnat Infantil En general s’han assolit tots els objectius proposats per aquest curs. Primària: 1r cicle. En general, els resultats han estat satisfactoris. S'han treballat quasi tots els continguts programats, encara que ens ha mancat bastant temps per afiançar-los i treballar-los amb més profunditat. Les causes han estat per un retard en l'inici de curs i per un tercer trimestre més curt;aquest amb moltes activitats (que han estat significatives) però trobem que es podrien haver repartit entre els tres trimestres. D'altra banda, no s'han dut a terme molts desdoblaments i molts suports ordinaris i de l'equip de suport, a causa de la manca de recursos humans per realitzar les substitucions. 2n cicle. Els resultats són satisfactoris, encara que s’hagi treballat la comprensió lectora a totes les àrees continuen tenint dificultats en la resolució de problemes matemàtics. L'ortografia a l'àrea de llengua castellana s'ha de treballar més. 4
 5. 5. MEMÒRIA CURS 2013-14. 3r cicle. A nivell de cicle, els resultats han estat bastant positius, però hi ha una sèrie d’alumnes que han suspès alguna assignatura i ha estat per falta d’estudi i constància en la feina diària. En general són alumnes desmotivats que no volen treballar ni tenen interès. En tots els grups hi ha una sèrie d’alumnes que distorsionen el desenvolupament normal de les classes. En general a tot el cicle les qualificacions negatives han estat degudes a: Falta d’hàbits d’estudi i de constància en la feina, mala o no presentació de llibretes i de treballs i no respectar els terminis d’entrega dels treballs. A cinquè hi ha 18 alumnes amb 1 o 2 assignatures suspeses per falta d'in terès i estudi. 1.2. Resultats per àrees instrumentals I no instrumentals segons tipus d’alumnat. Primària : 1r cicle. Els 4 grups de primer cicle han estat molt nombrosos i bastant heterogenis. Amb els suports que no s'han pogut dur a terme, així com els pocs desdoblaments que s'han pogut realitzar, ha provocat que els resultats no hagin estat del tot satisfactoris. No hem pogut aprofitar els recursos TIC com haguéssim desitjat, per no tenir un ordinador pels alumnes i el mal funcionament de la xarxa. Hi ha també una manca de programes adequat per dur a terme la tasca docent d'una maner eficient. Proposem que hi hagi un coordinador TIC que pugui posar al dia el manteniment dels equips informàtics. A educació física han mancat materials bàsics o aquest ha estat obsolet per treballar alguns continguts de l'àrea. Els resultats a llengües, en general i a nivell escrit, són satisfactoris. Segueixen tenint dificultats en comprensió lectora, per manca de maduresa (a primer hi ha diferents nivells conceptuals en lectoescriptura). A matemàtiques tenen més dificultats en la resolució de problemes. Hem detectat, tot i que es fa immersió lingüística,que els alumnes s'expressen molt més en llengua castellana a nivell oral. 2n cicle. A llengua anglesa han millorat molt en comprensió i expressió oral, (encara que s’ha de continuar treballant aquest últim aspecte que és el que els costa més). A català, en quant a l’expressió oral, alguns alumnes no fan ús de la llengua catalana a classe. Al pati es generalitza l’ús de la llengua castellana. L’expressió escrita també s’ha de millorar als textos de lliure expressió. A castellà l’ortografia s'ha de continuar treballant. 5
 6. 6. MEMÒRIA CURS 2013-14. A 3r s'han realitzat les proves IAQSE durant el tercer trimestre (molt curt) alterant el normal funcionament del currículum. També es van passar les proves competencials de llengües catalana, castellana i anglesa. VALORACIÓ DE LA PROVA D’IAQSE A 3R PER PART DEL PROFESSORAT DE L’ÀREA DE LA COMPETÈNCIA A AVALUAR. LLENGUA CATALANA: Prova que els alumnes realitzaran fàcilment ja que els continguts estan treballats. Propostes dels professors respecte a la part ORAL,: - L’audició és molt poc significativa I propera als alumnes. - No s’avalua l’expressió oral. Es tracta molt poc l’expressió escrita. Dels textos presentats el conte està treballat a l’aula però el de programa d’activitats escolars no ho està mica, pot ser els alumnes tenguin més dificultat. LLENGUA CATALANA. Prova adequada al nivell curricular dels alumnes. LLENGUA ANGLESA: La dificultat de la prova es troba en part de vocabulari que no s’ha treballat a l’aula, en cap dels grups: - Rutines de treballs a casa. - Parts de la casa. - Vocabulari sobre els menjars. - Seguir instruccions d’una recepta, un joc, etc. - Vocabulari del text de comprensió escrita. Basket, magazine, newspapers, afternoon, evening, turns the lights off. MATEMÀTIQUES: Els resultants no seran molt adequats ja que hi ha continguts que s’han treballat poc a l’aula I és possible que no els contesin. Els continguts estan relacionats amb: - La simetria. - Les hores en format digital colocar-les al rellotge analògic. - Les monedes i bitllets. - Localització de llocs al plànol. - Mesures: litres i pes. - Gràfics. - Cossos geomètrics. Els resultats que esperam coincideixen amb els de les proves de 4t, aquesta valoració justifica més encara la necessitat de dur a terme les propostes de millora aprovades i a tenir en compte en la PGA de 14-15. 3r cicle. 6
 7. 7. MEMÒRIA CURS 2013-14. Les àrees on ha hagut més dificultat han estat les llengües. A català i castellà als alumnes els hi costa prou la part d’expressió escrita i l’aplicació pràctica de l’ortografia. Segons els tipus de text també pot haver-hi dificultats a la comprensió lectora. A l’àrea de Coneixement del Medi alguns alumnes presenten manca d’estudi. També hi ha alumnes que presenten mancances a tenir estratègies personals d’aprenentatge per tal de ser autònoms a l’estudi. A l’àrea de Matemàtiques el nivell és molt baix, pensem que hauríem de fer més càlcul i problemes, ja que on presenten més dificultats és a la resolució de problemes i en general a ser àgils al càlcul mental. 1.3. Propostes de millora. Llegir propostes de millora del punt 7 ja que estan molt relacionades amb els resultats. 2n cicle • Que es faci una previsió o calendari per aplicar les proves IAQSE i competencials a principi de curs per preveure i programar el currículum. • Llegir propostes de millora del punt 7 ja que estan molt relacionades amb els resultats. • Mantenir la distribució dels suports de PT, AD i AL a temps complet respectant la seva dedicació. • Més dies de dedicació a L’EOEP • Seguir treballant la coordinació entre els mestres del mateix nivell. • S’hauria de poder donar les notes de música i plàstica per separat. • Seguir prioritzar continguts, en quant a matemàtiques i llengües. • Fomentar l’autonomia personal a l’hora de fer les activitats dins de l’aula, autocorrecció, lectura de problemes, .. • Potenciar i treballar més la competència d’aprendre a aprendre a totes les àrees • Disminució de la ràtio dins de l’aula • Valoració positiva dels desdoblaments a català amb música a 3r. • La llengua castellana l'ha d'impartir una mateixa professora. 2. Valoració dels objectius generals prioritaris del centre per al curs: 2.1. Objectius de la PGA. - OBJECTIU 1.- Aplicar el Pla de Convivència. Infantil: -Optimitzar i canviar la dinàmica o plantejament de les sessions de suport. -Millorar la puntualitat en els alumnes, fer controls de registres com es feien al 3er trimestre del 2012, ja que es varen solucionar alguns casos. Es proposa que el tutor sol·liciti el paper i el doni a les famílies que arriben tard, i que comuniqui a l’equip directiu quines són aquestes famílies per poder controlar-les millor. 7
 8. 8. MEMÒRIA CURS 2013-14. -Que els mestres que fan la guàrdia a les 14:00 es quedin davant l’escala de baixada per poder localitzar els alumnes més fàcilment. Primària: 1r cicle. Els semàfor de comportament així com el termòmetre de la classe ha funcionat molt bé. En dues classes s'han lliurat medalles de conducta cada divendres que han estat molt efectives i s'han vist resultats positius. A segon, la delegada i subdelegada han tingut el paper de mediadores, per petits conflictes. En general, els alumnes han realitzat el paper de mediació. Hi ha hagut 1 alumne de primer que ha distorsionat el funcionament a l'aula i a l'escola, encara que s'ha pogut reconduir aquesta conducta a la meitat del curs. En tot el primer cicle hi ha un alumne que ha tingut 2 faltes disciplinàries. 2n cicle. • Valoració positiva, s’ha donat un reconeixement personal al bon comportament i a la feina feta. • Mantenir la mediació encara que enguany hagi set un curs molt tranquil. • Majoritàriament els problemes de pati que s'han produït han set a causa del futbol. 3er cicle. S'ha aplicat però amb diferents criteris i mesures segons els mestres i els grups. S'ha fet servir la graella de feines i comportament i l'agenda, així com la normativa del reglament de règim intern... però sempre són els mateixos alumnes, que encara que se'ls apliquin les normes són reiteratius. OBJECTIU 2.- Optimitzar la gestió administrativa del centre. Infantil: A Ed. Infantil s’ha continuat amb el Gestib. Pensem que la informació és incompleta i no està adequada a la realitat de cada aula. Els ítems no reflecteixen el que realment, s’està treballant a la classe. Són molt generals. A més, s’han tingut un munt de problemes perquè Internet es satura i és molt lent. Proposem ampliar el període d’habilitació per introduir les dades als informes. En definitiva, fer els informes a través del Gestib, no ens ha facilitat la feina. Primària: 1r cicle. Pensem que els ítems del Gestib no reflecteixen els continguts treballats realment dins les aules. Es dóna la mateixa importància als diferents blocs de continguts, quan no es treballen de la mateixa manera. S'hauria de donar més importància a la part de competències bàsiques en la Junta d'avaluació. 2n cicle. - El programa Gestib s’ha de seguir millorant, el programa segueix sent molt lent. 3r cicle. L'ús de les noves tecnologies ha facilitat la comunicació administrativa. Però es considera que algunes convocatòries o algun tipus d'informació haurien d'estar exposats als taulells informatius (com per exemple convocatòries de CCP i Claustres). 8
 9. 9. MEMÒRIA CURS 2013-14. OBJECTIU 3.- Formació del professorat. La formació del seminari sobre les CCBB que s’ha dut al centre el cicle la considera molt positiva per tal de tenir un major coneixement sobre les CCBB, una altra visió de treball i també perquè hem fet una reflexió sobre la nostra tasca docent. Infantil La formació del seminari sobre l’Avaluació que s’ha fet al centre no ha superat les expectatives que teníem i s’ha anul·lat a mitjans de curs, ja que el claustre no hi ha participat. Proposem de cara al curs vinent cursos de formació amb ponents, relacionats amb el canvi metodològic que es vol dur a terme al Centre i més concretament a E. Infantil, cursos relacionats amb els Projectes, Filosofia 3-18, Racons… 1er cicle Valorem positivament el treball del coordinador del nostre centre. La formació no ha estat útil, per ser seminari. Proposem un altre tipus de formació: formació entre iguals, amb experiències de mestres d'altres centres i d'aquest, visitant altres centres. Abans de realitzar un curs sobre avaluació, pot ser seria més convenient, consolidar la metodologia del centre, treballada al curs anterior. 2n cicle La formació del seminari sobre l'avaluació de les CCBB que s’ha dut al centre no ha estat positiva, ja que no hi ha hagut temps per dur a terme la planificació de treball feta, no hem estat ben planificats, no hem tengut temps ( s'ha prioritzat l'aplicació del currículum) i ens ha faltat motivació. 3er cicle Enguany, el seminari d'avaluació no ha estat del tot profitós, ja que ens esperàvem formació i no intercanvi d'idees; encara que finalment s'han tret uns productes i unes propostes que pensem que seran molt positives de cara al proper curs. PROPOSTA DE MILLORA. S'aprova en claustre sol·licitar un seminari de formac ió en centres sobre projectes, racons o tallers i formació entre iguals amb l'escola de Sta Gertrudis. OBJECTIU 4.- Revisar i adequar el PEC Des del cicle s'han fet propostes a les revisions del documents que s'han revisat en el present curs acadèmic i s’ha col·laborat en l’elaboració del PCC i en les programacions generals, així com en la renovació dels criteris metodològics. S’ha revisat el PEC. Infantil Des del cicle s'han fet propostes a les revisions del documents que s'han revisat en el present curs acadèmic i s’ha col·laborat en l’elaboració del PEC i en les programacions generals. Primer cicle En el tercer trimestre es va revisar en cicle el PEC i s'han fet les següents aportacions: realitzar 9
 10. 10. MEMÒRIA CURS 2013-14. tallers intercicle, projectes de pati (per anar variant de jocs i evitar sempre jugar a futbol). A la part de metodologia, unificar criteris per incloure'ls, ja que a cada cicle es treballa de manera una mica diferent. S'ha d'acabar de consensuar l'ús de la carpeta d'aprenentatge d'una manera útil, significativa i progressiva. No s'ha emprat enguany. Finalment, s'ha elaborat una graella amb els criteris de qualificació del rendiment. 2n cicle Des del cicle s'han fet propostes a les revisions del documents que s'han revisat en el present curs acadèmic i s’ha col·laborat en l’elaboració del PEC i en la renovació dels criteris metodològics. Els proper curs haurem de torna a revisar-ho per adaptar-ho a la LOMCE. 3er cicle Des del cicle s'han fet propostes a les revisions del documents que s'han revisat en el present curs acadèmic i s’ha col·laborat en l’elaboració del PCC i en les programacions generals, així com en la renovació dels criteris metodològics. OBJECTIU 5.- Millorar la participació i implicació de les famílies en el procés d’ensenyament dels alumnes. Infantil En infantil, encara es continua amb la col·laboració, participació i implicació de les famílies a l’aula i fora d’ella (sortides, activitats d’aula com: préstec de contes, llibre viatger, protagonista de la setmana, carnaval, dia de la pau, festa de la convivència, projectes, tallers ...). Enguany hi ha hagut molta participació. La figura del representant de pares ens ha paregut molt útil i funcional, ha estat una nova via de comunicació amb les famílies. S’ha de tenir en compte que és una feina difícil i amb molta responsabilitat per al pare delegat, i que hauria de ser un càrrec que vagi canviant cada curs escolar si el pare hi està d’acord. Primària: 1r cicle. 1r cicle. Assolit. Pensam que ha estat molt bona idea tenir un representant d'aula. Encara, que pel curs vinent s'hauran de recordar les funcions de manera més clara, per evitar confusions (no és l'encarregat d'enviar deures, per exemple).Valoram positivament que vingui un acompanyant a les sortides, per manca de professorat. D'altra banda, es pot millorar una mica més la implicació d'alguns pares en el seguiment de les tasques escolars i revisió de les agendes. 2n cicle: - Continuar treballant amb les famílies en la seva implicació en el procés d’ensenyament. 3er cicle. En general ha estat satisfactori però s'ha de seguir conscienciant a les famílies amb les tasques i responsabilitats dels seus fills. Hauríem de recomanar als pares, al proper curs, que els premis que donin als seus fills ha de ser proporcional a l'esforç que realitzen al seu rendiment acadèmic, perquè en 10
 11. 11. MEMÒRIA CURS 2013-14. ocasions no es corresponen. Aquest curs hem observat que hi ha pares que no recolzen i no valoren la nostra tasca, a més, en alguna situació dubten de la nostra professionalitat. A principi de curs tractar a la reunió amb els pares assumptes curriculars: continguts que treballarem, metodologia que farem servir, quins criteris d’avaluació se’ls hi farà als alumnes, quina implicació han de tenir les famílies i quines responsabilitats han d’assolir els alumnes durant el curs acadèmic. 2.2. Programa d’activitats complementàries i extraescolars. Infantil: En general s’han fet les sortides programades a 4 anys. A 3 anys i a 5 no s’ha fet cap sortida. Com a cicle hem sortit al centre cultural per fer les actuacions de Nadal i de les Festes de Puig d’en Valls i al Teatre. Primària: 1r cicle. S’han realitzat les programades a la PGA. Valoram positivament la sortida a Sa Cala i animem que es segueixi duent a terme com a final de cicle. Tot i això, es necessitaria un recolzament mínim de 2 mestres i 2 pares, aquests últims només en moments puntuals (menjar i dutxa). Fora de la programació hem dut a terme racons intercicle i el racó cultural. Es valora molt positivament aquest tipus d'activitat. S'hauria de procurar comptar amb mestres que facin un suport durant la realització dels racons. D'altra banda,trobem que hi va haver una desorganitzacióa les Jornades esportives, sobretot en la part de la piscina: moments de desvestir-se ja que va acabar la roba banyada, pocs monitors. Proposem que a 1r cicle es realitzi un activitat aquàtica amb menys risc, com poden ser jocs d'aigua. L'activitat de capoeira no va ser del tot adequada, pel que fa les capgiretes a l'aire. Finalment, seria convenient més informació al principi i durant les jornades per conèixer el recorregut (adjuntar un plànol). Com a centre, podem millorar el fet de fer arribar la informació de l'organització d'aquestes jornades. S'hauria de fer arribar a tots els tutors a través dels coordinadors amb antel·lació i no va ser així. Proposam que el responsable del centre d'educació física que vagi a les reunions, sigui la persona que vagi a totes les jornades per millorar també l'organització i coordinació. Sinó pot ser així, solicitaríem un coordinador per cada grup per color i que pugui acompanyar. 2n cicle: S’han fet les sortides programades a 4rt. Els grups de 3r han quedat amb algunes sortides sense fer per manca de temps. 3r cicle. 11
 12. 12. MEMÒRIA CURS 2013-14. S’han fet les sortides programades a 4rt. Els grups de 3r han quedat amb algunes sortides sense fer per manca de temps. Tots. La cap d’estudis continuarà sent l’encarregada de controlar la pujada a l’autobús per coordinar horaris. El curs vinent recordar tots els nivells i grups que portar un pare/mare com acompanyant és obligatori. 2.3. Compliment del Pla i estratègia de coordinació docent. Infantil: Les hores de coordinació són suficients encara que en cas de necessitat de substituir a algun company solen quedar suprimides. Aquest any s’ha tingut en compte i s’han respectat les hores de coordinació. En relació a les reunions docents aquest any hem tingut molts de canvis, encara que ens pareixen molt positius de cara al curs que ve tenir les reunions de Cicle els dilluns. Les reunions d’Equip Docent no s’han fet al cicle d’Infantil. Primària. 1r cicle.  Valorem positivament que cada any puguem elegir l’horari d’exclusives. − Tenir un calendari de reunions des de principi de curs és molt bo i ho valorem molt positivament. Ens agradaria que es duguessin a terme les reunions d’equip docent, sense coincidir amb altres reunions per poder programar conjuntament. − Valorem positivament que les reunions de cicle es mantinguin els dilluns per transmetre la informació amb temps. 2n cicle. -S’han realitzat els simulacres d’evacuació del centre vàries vegades i ha anat bé. Quant més es practica, millor surt! -Pensem que les guàrdies de la tarda no serveixen, no són necessàries. Tot i això valoram positivament la organització interna per a cobrir aquestes guàrdies. -Creim que seria necessari fer reunions d'equip de suport i tutors individualment per a fer ACIS, preparar material, etc. -El calendari de reunions de l'equip docent no s'ha complert tot i que pensam són molt necessàries. Seria més fàcil complir-ho si només féssim la feina en un cicle. 2.3.- PLA PILOT PLURILINGÜE MEMÒRIA adjunta 3. Clima i convivència escolar al centre : Memòria enviada a l'Institut de l'exit escolar adjunta. 12
 13. 13. MEMÒRIA CURS 2013-14. 3.1 Valoració del Pla de Convivència: Infantil: Hem fet molt poques reunions de Convivència, ja que no hem tingut cap cas a destacar. S’ha prioritzat l’horari d’altres reunions per damunt de les de Convivència, i aquestes s´’han fet a demanda dels tutors en cas de necessitat. *A nivell de centre, aquest no ha estat un curs normal. Vàrem viure un començament de curs amb alteracions degut a la vaga convocada que ha afectat tant a alumnat, com mestres, com famílies durant tot el curs, no només a nivell acadèmic si no també a nivell personal. Primària: 1r cicle. El carnet de convivència no s’ha emprat. Els semàfor de comportament així com el termòmetre de la classe ha funcionat molt bé. En dues classes s'han lliurat medalles de conducta cada divendres que han estat molt efectives i s'han vist resultats positius. A segon la delegada i subdelegada han tingut el paper de mediadores, per petits conflictes. En general, els alumnes han realitzat el paper de mediació. S'han dut a terme poques reunions de convivència per coincidir amb altres reunions i, a partir del canvi en l'horari de reunions. D'altra banda, trobam molt importants els equips docents que també han coincidit amb altres reunions i no s'han pogut compartir les dinàmiques, rutines i normes de comportament establertes a nivell general i, en casos puntuals amb algun alumne. Hi ha hagut 1 alumne de primer que ha distorsionat funcionament a l'aula i a l'escola, encara que s'ha pogut reconduir aquesta conducta a la meitat del curs. En tot el primer cicle hi ha un alumne que ha tingut 2 faltes disciplinàries. 2n cicle. En general el 2n cicle no ha tingut problemes de convivència greus. Puntualment actituds contràries d’atenció, hàbits de comportament a l’aula (música, anglès...). Alguns alumnes empitjoren el seu comportament amb els especialistes. S’han posat punts negatius al carnet de convivència, algunes faltes a 4rt A i 1 alumne es va quedar sense anar a la platja per mal comportament. No han obtingut diplomes de convivència els següents alumnes: alumnes 5 a 3erB, 5 a 4rtA, 3 a 4rt B per no complir les normes. S’ha llevat el futbol durant el temps de l’esplai a algun alumne quan ha tingut reiteradament problemes al joc. Referent a les reunions mensuals de convivència, s’han aplicat les mesures correctores, per tal que aquestes reunions siguin més efectives i millori l’actitud dels alumnes. S’han de dur a terme els acords proposats a les reunions, ja que no sempre s’han aplicat. S’han adoptat mesures com: parlar amb els pares, amb l’alumne, premiar setmanalment l’actitud positiva a l’agenda de l’alumne. 3r cicle. 13
 14. 14. MEMÒRIA CURS 2013-14. Hauríem de consensuar tot el centre les mateixes mesures i pla d'actuació. Fent un bon ús del pla de convivència. En aquest curs s’han aplicat sancions privant alumnes d’activitats lúdiques, però aquests alumnes mantenen la mateixa actitud. Considerem que hauríem d'exigir un tracte molt més respectuós dels alumnes i de les famílies, per tal cosa, proposem tractar-ho com a un punt a la reunió de pares: el respecte a les persones grans i a una persona que representa una institució. També hauríem de tractar l’assumpte que molt de pares prioritzen les activitats extraescolars front l’escola. També proposem que cada alumne tingui un document on es vagi fent un registre de comportament i que l’acompanyi durant tota la seua formació acadèmica dins el nostre centre. Hem de buscar un tipus de registre fàcil i pràctic que acompanyi a l'alumne durant tota la seva escolarització (cada grup podria tenir un carpesà amb una funda de plàstic per a cada alumne (d'aquesta manera si l'alumne s'en va o repeteix només es canviar la funda de carpesà) dins la qual, hi apareguesin tot tipus d'incidents que ha anat tinguent l'alumne). Ha estat molt positiu els acords de cicle ja que han estat consensuat en quant a sancions i mesures correctores. Tots. L’equip directiu ha rotat per controlar a les entrades i sortides els llocs d’entrades de les famílies per a que tothom respecti les normes de l’escola. Ha anat molt bé. 3.2 Dada d’incidències parts, expedients, mesures correctives (sancions), suspensions, assistència (expulsions). Causes més freqüents. Infantil: Res a destacar. Primària: 1r cicle. Hi ha hagut un alumne de 1rA amb 2 faltes disciplinàries al llarg del curs. S’han realitzat moltes reunions amb l’equip de suport, equip directiu i tutoria per tractar el cas. Hi hagut una millora. Hi ha hagut un alumne de 2nA amb 2 faltes disciplinàries al llarg del curs. La tutora ha ofert orientacions als pares i ha informat en tot moment. No s’ha notat una millora de la seva conducta. 2n cicle. S’ha aplicat poc la mediació al pati entre alumnes-professors. No s'ha fet cap reunió de convivència per no ser necessàries, només les convocades abans del triemestre. 3r cicle. Segons el reglament del centre i decisió del cicle s’han aplicat sancions privant alumnes d’activitats lúdiques, els principals motius han estat per no tenir una actitud correcta dins les aules, faltes de respecte al professorat i a altres companys, i en alguna ocasió per falta d’estudi i no presentar feines. 3.3 Relació centre: 14
 15. 15. MEMÒRIA CURS 2013-14. Alumnes Infantil: La majoria tot bé. En general hi ha hagut conflictes que entren dins la normalitat. Primària: 1r cicle. Els tallers intercicle han estat molt positius per fomentar les relacions dels alumnes de tot el cicle. Proposem que hi hagi desdoblaments amb l’àrea d’educació física mesclant les dues línies (A i B) per fomentar les relacions. 2n cicle.El carnet de convivència s’ha aplicat. 3r cicle. Les relacions en general han estat positives a excepció dels casos comentats a l’anterior apartat. També hi ha hagut altres alumnes que han tingut alguna falta al carnet de convivència per algun problema amb altres companys, dir paraulotes, insultar a un altre alumne, interrompre alguna classe, i sobretot per tenir i generar conflictes en els patis. En aquest curs a alguns alumnes de 6è s’ha aplicat la mesura de fer classe durant uns dies a un altre espai enlloc de recórrer a l’expulsió. S'agraeix el suport i el recolzament front aquestes mesures a l'equip de suport així com a l'equip directiu. Alumnes-professorat. Infantil: La majoria tot bé. En general hi ha hagut conflictes que entren dins la normalitat. Primària: 1r cicle: Molt bona. 2n cicle. Bé, encara que hi ha hagut alguns alumnes que interrompen molt la classe i no respecten el torn de paraula. 3r cicle. En general els i les alumnes mantenen una actitud positiva de respecte cap al professorat. Però hi ha una sèrie d’alumnes que han mantingut una falta de respecte cap alguns tutors, especialistes i altres mestres del centre. -Professorat –pares. Infantil: Es prega es prenguin mesures per a controlar la puntualitat d’alguns pares. Com per exemples les preses al 3er trimestre del curs 2011-12. La figura de representant de pares ha funcionat molt bé. Primària: 15
 16. 16. MEMÒRIA CURS 2013-14. 1r cicle. En general molt bé. Valorem positivament el fet de posar pissarres pels deures i que puguin entrar els pares en moments molt puntuals i, amb el permís de l’equip directiu. Valorem també de manera molt positiva que hi hagi un representant de pares per coordinar les informacions. En general, els pares han col·laborat molt en les activitats de centre proposades. El fet de donar els informes d’avaluació a tots els pares ha fomentat les relacions mestre- famílies, així com el seguiment acadèmic del seu fill. Proposem seguir recordant a les reunions amb les famílies de principi de curs les normes de puntualitat, el seguiment de l’agenda i interrompre les classes el mínim possible. Proposem finalment, que el lliurament d’informes de fi de curs es faci en dos matins, en comptes de tot un matí. 2n cicle. Seguim el contacte amb reunions individuals i a través d’agenda. En la reunió general de pares i mares de principi de curs insistir en seguir el protocol de respectar les hores de tutoria, i la referència de dirigir-se primerament al tutor o tutora quan hi ha un problema. 3r cicle. Es destaquen els següents aspectes: - En alguns casos la implicació de les famílies en el seguiment dels seus fills no és l’adequada. - Al cicle en general les famílies han acceptat i entès les justificacions dels tutors i les aplicacions de mesures correctives respecte als seus fills. - Així mateix hi ha hagut alguns pares que no han estat d'acord amb les sancions aplicades als seus fills per part del centre, i en alguna ocasió han faltat al respecte. - Considerem i demanem que en alguns casos els pares haurien d’estar més pendent del registre d’anotacions que fan els mestres a les agendes, respecte al comportament, faltes de deures... - En general la relació entre els pares i mestres ha estat correcte. Centre/entitats i institucions. Infantil: Molt bé. Hem tingut contacte amb el centre cultural de Puig d’en Valls i el CEIP S’Olivera, així com també amb EOEP i Serveis Socials i Menors. La tutoria de 3 anys A ha tingut contacte amb l’ONCE. Es valora positivament l’assessorament de principi de curs, però les sessions duites a terme durant el curs no han estat tan profitoses i no s’ha complert el calendari de visites, s’han fet menys del 50% de les visites programades. La tutoria de 5 anys B ha tengut més contacte amb Serveis Socials, encara que la comunicació i es traspàs d’informació no ha estat suficient. La tutoria de 4 anys B ha tengut contacte amb l’associació APNEF, que aquest any ha organitzat a través de l’Associació de Síndrome de Down de Barcelona un curs d’estimulació del llenguatge per nens amb síndrome de Down. 16
 17. 17. MEMÒRIA CURS 2013-14. Primària. 1r cicle. Agrair la col·laboració de les entitats que han col·laborat amb el centre: Fons Pitiús de cooperació i finques d’agricultura ecològica, Can Mussón, Can na Berri, Can Vileta, na Nieves de sa Conselleria de medi Ambient i botiga Torres Costa. Destacar també de manera molt positiva l’ajuda de l’ajuntament amb festes com ara: carnaval, festes del poble, etc Trobem a faltar més relació amb el CEIP S’Olivera. Encara que es va fer la rua tots plegats, no va ser una activitat significativa pels alumnes. Proposem que des del Fons Pitiús de cooperació donin orientacions directes als mestres. Seria necessari fomentar també la visita a la seva seu, on hi ha molts recursos interessants. 2n cicle: Agrair la col·laboració de les entitats que han col·laborat amb el centre: Fundació Deixalles, Fons Pitiús de col·laboració i finques i cooperatives d’agricultura ecològica (Ca'n Musson, Ca na Berri, Ca'n Vileta, Botiga Torres Costa i la finca experimental Ca'n Marines) i l'APIMA. 3r cicle S’agraeix la col·laboració de totes les entitats que ens han ofert participar a diferents activitats i el resultat d’aquestes ha estat molt positiu. Estam contents per l'obtenció per part de diferents alumnes de diferents premis com: el de “Ni un foc al bosc” d'una alumna de 6è, el 2n premi d'Eivissa sobre el Parlament també obtingut per un altre alumne de 6è, el 3r premi del concurs “Fonix” per una alumna de 5è... i també la proposta del centre a una alumna de 6è com a “millor alumna de primària” Agraïments al Consell d'Eivissa, al Consell de Formentera, a l'Ajuntament per la seua col·laboració en les activitats de Comenius. Agraïment a l'ajuntament per la seua implicació i col·laboració amb el centre. 3.4 Alteracions de la convivència entre alumnes. Infantil: Durant el primer trimestre a les aules de 3 anys es va viure un clima complicat degut al període d’adaptació anormal viscut aquest curs. Durant la resta del curs no hi ha hagut cap cap a destacar. 1r cicle. Comentat a punts anteriors. Hi ha hagut un alumne de 1rA amb 2 faltes disciplinàries al llarg del curs. S’han realitzat moltes reunions amb l’equip de suport, equip directiu i tutoria per tractar el cas. Hi hagut una millora. Hi ha hagut un alumne de 2nA amb 2 faltes disciplinàries al llarg del curs. La tutora ha ofert orientacions als pares i ha informat en tot moment. No s’ha notat una millora de la seva conducta. 2n cicle En general no s'han detectat alteracions entre alumnes. A 4tB al principi de curs dos alumnes han tengut conflictes entre ells que s'ha treballat durant el curs. A 3r B s'ha treballat molt la cohesió del grup. A 4t A tres alumnes han tingut faltes de convivència. 17
 18. 18. MEMÒRIA CURS 2013-14. 3r cicle. On més problemes i dificultats han aparegut ha estat al pati. Hi ha alumnes que no respecten les normes dels jocs o provoquen i insulten a altres companys. També hi ha hagut alguna situació de falta de respecte i insults dins de les aules a altres companys/es. Un lloc on es genera conflicte és quan els alumnes fan fila i a la pujada dels patis. Els casos més greus han set d'assajament amb algun alumne a través de les xarxes socials en horari extraescolar. 3.5 Absentisme; aplicacions del protocol. Infantil. El protocol que s’ha seguit ha estat el contemplat al Pla de Convivència. A 4 anys B i a 5 anys B hi ha hagut dos casos d’absetinsme justificats, han estat escolaritzats a una altra comunitat autònoma i a un altre pais, respectivament, per motius familiars. 1r cicle. Hi ha hagut un alumne de 1rB amb períodes intermitents d’absentisme, s’ha comunicat a l’equip directiu. 2n cicle No hem tingut cap absència significativa. Però sí que s'ha hagut de cridar l'atenció a la mare d'un alumne de 4tB per no portar el fill quan ell no volia venir a l'escola. S'ha anat cridant l'atenció per faltes de puntualitat... 3r cicle. A tot el cicle s'ha observat que hi ha una sèrie d'alumnes que tenen faltes d'assistència per viatges de vacances durant el període lectiu o perquè allarguen les vacances de Nadal o Pasqua. Hi ha hagut un alumne a 5è i altre a 6è que han faltat sovint per causes no justificades. 3.6 Propostes de millora. Infantil: Seguir en contacte amb els Serveis Socials per col·laborar en els casos que faci falta. Primària: 1r cicle. És molt important llegir bé a principi de curs el Pla de Convivència i aplicar-lo a tots per igual. Aplicar tots per igual un mateix sistema per a tot el cicle quant a control i seguiment del comportament dels alumnes, ja sigui amb graelles, avisos, gomets ... Es decidirà a principi de curs a les reunions de cicles. Disposar d'una llistat de recursos per, en cas de no funcionar un mètode conèixer l' altre i poder-lo posar en pràctica. 2n cicle. -Informar quan sigui necessari a la llibreta de convivència, fer-la servir més. 3er cicle 18
 19. 19. MEMÒRIA CURS 2013-14. - Presentar als alumnes l’equip de mediació i recordar en què consisteix per saber millor quan s’hi ha d’acudir o no. Enguany aquesta eina s'ha utilitzat molt poc. Pot ser ens ho hauriem de replantejar. - RRI: Seguir amb la norma de qui no porti l’autorització per fer una sortida no es cridarà als pares. - Volem que a les sortides els alumnes amb NESE vagin acompanyats d’un mestre de l’escola perquè aquest ja el coneix ( i no un pare). - El fet de no fer els deures regularment i les feines encomanades suposarà la no assistència de l’alumne a les activitats lúdiques que hi hagi, perquè sinó és com un premi a una actitud que no volem. - Hauriem de fer servir la carpeta de convivència explicant cada incident individual de cada alumne. Per tal de poder passar tota la informació a tots els tutors que passin pel mateix grup al llard de la seva escolarització. - Complir a nivell de centre el pla d'actuació en quant a les exigències (comportament, feina, ...) per poder realitzar les sortides o no.... Tots. Controlar l’entrada dels pares d’infantil per aconseguir també més puntualitat. La mediació s’ha fet a un altre lloc, hi ha anat molt bé. Hem deixat la biblioteca lliure per al seu us. Per evitar molesties a les 14h posar la sortida dels alumnes d'EI a les 13:55h i demanar als pares que no estiguin baix de les finestres. 4. Organització de l’alumnat. (2013/4) 4.1 Matrícula escolar per etapes i cursos. Variacions durant el curs (altes i baixes) ràtios,grups i unitats habilitades. NIVELLS ALUMNES PER GRUPS EN SETEMBRE ALUM NES MATR ICUL ATS VARIACIONS Altes Baixes ALUMNES PER GRUP EN JUNY UNITATS HABILITA DES ALUMNES MATRICU LA JUNY PEL PROPER CURS A B altes baixes A B 3 anys 25 25 25 25 2 50 4 anys 25 25 25 25 2 50 5 anys 25 25 25 25 2 50 EI 1r 25 23 1 25 22 2 47 2n 26 26 26 26 2 52 1r cicle 3r 23 22 2 24 23 2 46 4t 21 21 1 21 22 2 43 2n cicle 5è 22 22 1 22 21 2 43 6è 25 24 25 24 2 49 3r cicle TOTAL CENTRE 430 431 431 19
 20. 20. MEMÒRIA CURS 2013-14. 4.2 Agrupament d’alumnes: distribució d’alumnes ordinaris. EE, Compensatòria i repetidors. Al centre es segueix el criteri de repartir els alumnes de NEE, compensatòria i repetidors en reunió de cicle i amb la participació d’algun membre de l’equip de suport. Infantil: Es proposa que es faci una reunió de cicle i que les mestres que hagin de ser tutores de 3 anys participen en l’agrupació dels alumnes. Els agradaria que es tingués en compte: En 1er lloc la data de naixement, sexe, nom, llengua materna, nacionalitat i si hi ha hagut o no escolarització prèvia, per tal de separar-los en grups diferents per a que hi hagi grups heterogenis. Es demana seguir amb aquest protocol i que es respecti. Si s’ha de fer algun canvi de matrícula (canvi d’alumnes de grup) es proposa que es consulti amb les tutores, en privat, i abans de la reunió de pares. Primària: 1r cicle. S’han de tenir en compte les característiques dels alumnes repetidors a l’hora d’assignar-los un nou grup ( recomanem que estiguin separats) Repeteix un alumne de 2nB. 2n cicle. • Els grups de 3r adequats. • Els grups de 4rt molt adequats. • Repeteixen 3 alumnes. • Com a mesura extraordinària un alumne de tercer no promociona. • Dos alumnes de 3t no promocionen. 3r cicle. Hi ha un alumne repetidor a 6è A. 4.3 Propostes de millora Tots els cicles: Major dotació de personal de suport. Infantil: mantenir la + 2 - Baixar la ràtio - Mantenir una ATE pels casos d’alumnes que no controlen esfínters de manera habitual. -Optimitzar, canviar i/o replantejar la dinàmica de les sessions de suport. Es proposa orientació al tutor i suport/actuació més directa dins l’aula en el cas de l’alumne ambSindrome de Down. Primària: 1r cicle. Donar prioritat als desdoblaments i suports a les àrees instrumentals, prioritzant les llengües. 20
 21. 21. MEMÒRIA CURS 2013-14. Procurar sempre que es pugui que es mantinguin els suports ordinaris i de l’equip de suport. En cas contrari i si es pot preveure, avisar una mica amb temps de què no es tindrà el suport per les programacions. Si no pot ser, podria ser bona idea penjar a la sala de mestres quins mestres van d’excursió o no aniran al suport. Proposem que tinguem moments de programar conjuntament amb l’equip de suport o donar la programació amb temps a l’equip de suport, per tal de fer les adaptacions amb temps. 2n cicle: Fer desdoblaments a les àrees instrumentals i prioritzar els reforços i/o desdoblaments als alumnes de 4tB del proper curs. 3r cicle: Seguir amb el desdoblament a tot el cicle a totes les instrumentals. Important fer-ho amb el tutor del grup paral·lel. Aquest es dividiria en dos grups i s’aniria a un altre espai i treballaria els mateixos continguts. Considerem que seria important fer-ho a una sessió de matemàtiques (per fer càlcul mental i operatiu) i a dues sessions de català (per treballar l’expressió escrita i la comprensió lectora). També seria interessant fer-ho si és possible a altres àrees. Segons el grup, també estaria bé fer un petit grup dins classe. Es proposa continuar amb la mitja hora de lectura amb l’horari que hem fet aquest curs, i a més es demana que no hi hagi interrupcions per megafonia durant el temps de lectura i de classe. Es proposa també posar música només al moment d'entrada i sortida dels alumnes del centre. També es proposa no dir el menú de cada dia per megafonía, ja que ens lleva temps per parlar dins les classes i realment a molts de boixos/es no els interessa... 5. Atenció a l’alumnat. 5.1Atenció ordinària a l’aula. Tots els cicles: Fa falta un altre especialista PT. Infantil: Es valora molt positivament, sobretot, durant el període d’adaptació la feina del +1 i +2 Primària: 1r cicle. El fet de tenir baixes no cobertes per Conselleria ha afectat negativament a l’organització dels suports, desdoblaments... Les mestres de l’equip de suport han hagut de fer substitucions, sense poder atendre correctament les necessitats dels alumnes amb NESE Les ràtios són molt elevades i superen en un cas els 25 alumnes: A 2nA hi havia 25 alumnes, dels quals una era amb nee. A 2nB hi havia 26 alumnes, dels quals 3 eren alumnes amb NESE. Els dos grups de primer eren de 25 alumnes, encara que un dels dos grup va arribar a ser de 26. Valorem molt positivament la feina de l’equip de suport. Sempre que sigui possible no haurien de substituir o només en casos excepcionals. 21
 22. 22. MEMÒRIA CURS 2013-14. 2n cicle - Intentar que els alumnes vagin a l'hort en moments que tenguin classe de medi, ed. Física, música, plàstica ... i evitar així que perdin sessions de matemàtiques i llengües. I que sigui quan el tutor estigui a la classe. • Fer dos sessions seguides a les àrees de català, castellà, matemàtiques i medi i fer desdoblaments. • Consideram que un mestre més de PT faria falta vistes les necessitats dels grups. - 3r cicle. Les àrees desdoblades permeten molta millor atenció als alumnes. 5.2 Atenció als repetidors. Es fa una reunió amb l’Equip de mestres per decidir en quina classe aniran millor els repetidors tenint en compte el número d’alumnes que hi ha i les característiques generals de l’aula. És necessària més implicació de les famílies dels repetidors. 1r cicle Al 2n trimestre es va comunicar a les famílies la repetició del seu fill. Es van fer moltes reunions prèvies durant el primer trimestre per oferir orientacions. Dels tres alumnes alumnes repetidors a 2n B, només ha aprofitat la repetició un dels alumnes amb èxit. 2n cicle. Donar suport ordinari als alumnes, en general, que van fluixos i necessiten més atenció. 3r cicle: L'alumne repetidor ha generat mal ambient i ha creat molts de conflictes i problemes tant amb els pares, els companys i els mestres. 5.3 Atenció a la diversitat i organització dels suports: Infantil: A 3 anys A, on hi ha un alumne NEE els suports han estat suficients. A 4 anys B durant el darrer trimestre no s’ha fet totes les sessions de PT i AL establertes, per haver d’anar a substituir i altres motius (viatges, malalties…) A 4 anys B s’ha fet la derivació d’una alumne per part de la tutora però no s’ha fet cap actuació. Primària: 1r cicle. Valorem positivament les reunions que es fan mensualment amb l’equip de suport, per fer un correcte seguiment dels alumnes amb NESE i de casos específics. 2n cicle. 22
 23. 23. MEMÒRIA CURS 2013-14. El segon i tercer trimestre els mestres que feien algun suport han estat cobrint substitucions per baixes i no s'ha duit a terme una continuïtat d'aquestos. 3r cicle. Que els professors de suport no hagin d’anar a substituir altres professors i puguin anar a la classe corresponent a fer el seu suport. Per poder fer això,dins l'horari, sempre hi hauria d'haver un professor disponible. Respecte als suport que reben els alumnes, determinar molt bé si l'alumne ho aprofitarà correctament. Sinó fou el cas dirigir el suport a altres alumnes que ho puguen necessitar i en treguin rendiment. Amb alguns alumnes que han tingut una adaptació curricular ens hem trobat amb la dificultat que presenta dur a terme aquesta adaptació per diferents motius. 5.4 Propostes de millora. Infantil. Com a cicle proposem, com a mínim, que una de les sessions es realitzi dins l’aula de logopèdia, aprofitant situacions de la vida de l’aula (racons, assemblees, projectes…) 1r cicle. Proposem que l’ ATE assisteixi a les reunions de l’equip de suport, per establir una mateixa línia d’actuació en els casos dels alumnes atesos. L’equip de suport hauria de tenir la programació amb temps i/o programar conjuntament per aprofitar al màxim la sessió. Proposem que a les reunions amb l’equip de suport com a ordre del dia s’informi de la programació treballada també. 2n cicle: Continuar amb els reforços als alumnes NESE. • Establir reunions de coordinació amb els mestres que facin suport o atenguin als alumnes NEE i NESE per elaborar materials, ACIS,... • Demanar un mestre més de PT per les necessitats que presenta el cicle. • Que les baixes laborals es cobreixin des del primer dia. 3r cicle: Les reunions de l'equip de suport, s'haurien de fer tinguent en compte el número d'alumnes NESSE (si un cicle té més alumnes NESSE; s'hauria de reunir més sovint que no un que casi no en té) 6. Currículum. 6.1 Adequació pràctica a les necessitats i diversitat de l’alumnat. Infantil: S’hauria d’agilitzar el procés burocràtic d’atenció de l’alumnatNEE i/o NESE. 3 anys A: Hi ha un alumne amb DV. S’han adaptat alguns materials d’aula, però poc significatiu. El que si s’ha adaptat són alguns espais del centre. 4 anys B:Hi ha un alumne NEE amb DP Síndrome Down. S’han adaptat els treballs d’aula però s’ha notat la falta d’assessorament. 23
 24. 24. MEMÒRIA CURS 2013-14. 5 anys B: Hi ha un alumne amb DEA. Als grups de 3 anys hi ha 9 alumnes que han rebut sessions específiques per part de l’AL. Als grups de 5 anys hi ha un grup de 7 alumnes que han rebut sessions específiques per part de l’AL. Primària: 1r cicle La informació de l’alumnat amb NESE està en el pla d’actuació de l’equip de suport d’aquest curs 13/14. Considerem que és necessari revisar les acis trimestralment. 2n cicle. 3erA: Hi ha un alumne amb CPHE i un altre IT incorporat al 2n trimestre. 3erB: Hi ha dos alumnes d'IT un incorporat el 1r trimestre i l'altre al 2n, i tres alumnes CPHE. 4t A: Hi ha 2 alumnes de DA, i 2 alumnes de CPHE. 4t B: Hi ha un alumne NEE de discapacitat psíquica. Hi ha hagut un alumne d'IT incorporada al 1r trimestre, dos alumnes amb CPHE un d'ells és repetidor de quart. 3er cicle. 5è A: 3 alumnes NESE: 1 amb suport de PT, 1 amb suport de PT i AL i 1 amb suport d'AD. 5è B: 2 alumnes NESE: 1 amb suport de PT i AL i 1 amb suport de PT. 6è A: 4 alumnes NESE: 1 amb suport de PT i AL, 1 amb suport d'AD, 1 amb suport de PT i un amb suport de PT i AD. 6è B: 3 alumnes NESE: 2 amb suport de PT i AL i 1 amb suport d'AD. 6.2 Atenció a les competències bàsiques (lectoescriptura,càlcul...) Valoració a la incorporació d’un temps específic de dedicació a la lectura. Infantil: L'ampliació de l'Apadrinament Lector a 5 anys amb els alumnes de 4rt d'E.Primària ha anat molt bé. Es proposa que els alumnes de 6è facin l’apadrinament lector als alumnes de 5 anys d’EI. No s’han fet els dilluns poètics. Es proposa fer una capsa i posar-la a la sala de mestres i que ho agafin els que ho vulguin treballar a classe. Primària: 1r cicle. S’ha de donar més importància a treballar de manera competencial. A la part d’avaluació del gestib no se li dóna gens d’importància i no queda gens clar. Valorem positivament el desdoblament per treballar la competència digital. A primer cicle s’han introduït els racons, així com aprofitar les activitats a nivell de centre. Proposem que hi hagi més moments compartits d’alumnes de diferents nivells (compartir projectes, materials, exposicions...) 24
 25. 25. MEMÒRIA CURS 2013-14. Es podrien ampliar les tasques dels padrins, ja que és una activitat motivadora, engrescadora i significativa: carnestoltes, puntualment per explicar nous continguts... A les sessions d’apadrinament els dos tutors implicats podrien coordinar- se per crear el material de manera alterna, ja que durant el curs només l’han preparat els 4 tutors de primer cicle. 2n cicle. -Es valora positivament la lectura continuada d'un llibre fins a acabar-lo per després començar-ne un altre. S'han llegit llibres en català i en castellà. 3r cicle. Es proposa revisar la mitja hora de lectura, incorporant temps per lectura en matemàtiques (enguany no es podia fer a 5è per manca de temps ja que s'havia de fer educació a la ciutadania, però per al proper curs això ja no ha de pasar) , i a més es demana que no hi hagi interrupcions per megafonia durant el temps de lectura. PROPOSTA DE MILLORA PER L'APADRINAMENT LECTOR 6è apadrinarà a 5 anys, 5è a 1r, 4t a 2n, i 3r llegiran contes als alumnes de 3 i 4 anys. 6.3 Adequació temporal (suficiència o no de la dedicació horària a diferents àrees) Infantil: Prioritzar als 2 grups de 3 anys que s’incorporen en l’adequació temporal (tenir molt en compte hàbits i rutines). Tenir en compte a l'hora de fer els horaris a les mestres col·laboradores d'E.Infantil en Seccions Europees en la seva funció com a tutores (prioritzar). Prioritzar l’horari a partir d’EI i tenir en compte l’horari d’un infant en quant a la seva alimentació, descans, esplai,... Respectar l’entrada,la rebuda i la sortida dels infants a l’escola a primera hora (9:00h.) darrera hora, a l’hora de posar els especialistes. Sobretot que a 3 anys a l’hora de l’esmorzar (de 10 a 11h) no hi hagi especialistes. Primària. 1r cicle. A primer cicle, tenir les sessions de 45 minuts ens ha estat insuficient per poder treballar en grup o fer activitats de caire més significatiu. A les 9:00h del matí no s’ha fet assemblea. S’han dedicat els deu minuts per seguir rutines d’arribada (menjador, encarregats, escoltar missatges de bon matí...). Trobem necessari tenir en compte que el fet d’esmorzar 10 minuts abans, a vegades no és possible ja que les sessions es fan massa curtes (els alumnes són poc autònoms encara, necessiten més temps per acabar les tasques...). Valorem positivament que les dues sessions últimes dels divendres coincideixen els 4 grups, per poder organitzar racons. 2n cicle. 25
 26. 26. MEMÒRIA CURS 2013-14. Inadequació de temps a dedicat a la llengua catalana. (Es proposa no agafar TIC durant el temps de català ni matemàtiques) 3r cicle. Correcte Tots. Es proposa fer els desdobles de la mateixa manera: els dos grups del mateix nivell faran la mateixa assignatura a la mateixa hora, i mig grup del A i mig grup del B aniran a fer EF, música o anglès, de manera que el tutor es quedarà en mig grup per poder tenir una atenció més individualitzada amb els seus alumnes i poder-los ajudar i explicar millor tots els dubtes que tinguin. Aquest curs s’ha hagut de canviar la manera de fer els desdoblaments a 6è, ja que els grups eren molt moguts i es perdia molt de temps quan es mesclaven per fer l’assignatura d’anglès. Es va adoptar una mesura que va funcionar, i per tant es proposa continuar-la el curs que ve. La mestra d’anglès s’emportarà tot el grup, i es desdoblarà l’altre grup que serà atès per els dos tutors. A 5è es dedicarà mig hora de la lectura a Ciutadania i així Medi podrà comptar amb tres sessions 6.4 Propostes de modificació de seqüències i/o continguts. Infantil: Intentar que “els especialistes” no entrin a l’hora d’entrada ni de sortida ni a l’hora d’esmorzar. El mateix ens passa amb la psicomotricitat i l´ hort. Primària: 1r cicle. Proposem tenir més en compte els continguts procedimentals. Tots els cicles. És necessari més temps de coordinació. És necessari un major compliment del PL. Es demana que els tutors tinguin 1 hora que no sigui d’exclusiva, per facilitar l’aplicació de la nova metodologia. 7.Organització del professorat. 7.1 Adequació de l’assignació de tutories. Infantil: Satisfactòria. Primària: 1r cicle. Positiu. Proposem que els tutors de 1r cicle (sobretot de 1r) no siguin especialistes. En cas contrari, el tutor- especialista hauria de fer les llengües (prioritzar les àrees instrumentals). 2n cicle. • Ha estat satisfactori. 3r cicle. 26
 27. 27. MEMÒRIA CURS 2013-14. • Ha estat bé. 7.2 Adequació dels equips docents. Infantil. Valoram positivament l’adjuducació de l’ATE per al nostre cicle. 1er cicle. En els equips docents han mancat especialistes per coincidència amb altres reunions. Aquestes reunions són molt importants per poder realitzar activitats més globalitzades. 2n cicle. • que un mateix mestre imparteixi la mateixa àrea. • Sempre que sigui possible que un mateix mestre faci el mateix suport al mateix grup d'alumnes. • Intentar mantenir a l'equip docent de cicle dins el mateix. 3er cicle. Molt bé 7.3 Variacions del professorat al llarg del curs( absències, baixes canvis...) Incidència en l’organització i atenció a l’alumnat. BAIXES ALTES SUSANA BENET 13-02-14 ---------------------- IRENE CABANELLAS CABEZAS 10-03-14 29-04-14 MªJOSÉ FERRANDO POQUET 1-09-13 28-04-14 ISABEL FERRER ROIG 20-05-14 19-06-14 MªCARMEN FRANCO FERRER 4-03-14 ----------------------- GARCIA JUNQUERA MªLUISA 7-01-14 9-01-14 SILVIA GARCIA-FOGEDA COMPANY 8-01-14 9-01-14 VIRGINIA GUASCH TORRES 11-06-14 18-06-14 JOAN BIEL MORANTA ALORDA 25-11-14 29-11-14 EDUVIGIS SANCHEZ MEROÑO 27-05-14 30-05-14 CRISTINA SUREDA GOMEZ 10-09-14 11-02-14 Les baixes del professorat han estat per naixement de fills i per malalties. S’ha de felicitar tot el claustre pel compliment de l’ horari. 7.4 Suports externs: tipus, característiques i resultats. Infantil: 27
 28. 28. MEMÒRIA CURS 2013-14. A 3 anys A s’ha rebut suport extern per part d’una assessora de l’ONCE. Ha ajudat a eliminar algunes barreres arquitectòniques però el suport directe dins l’aula ha estat insuficient, ja que ha faltat més del 50% de les sessions. Primària: 1r cicle. Manca la figura del PTSC a l’ EOEP. Proposem que hi hagi més coordinació orientadora-tutor- USMIJ, ja que no s’ha seguit en algun cas puntual els canals de comunicació més adients. 2n cicle L’assistència del membre de l’EOEP és insuficient i pensam que hauria de venir més dies per poder atendre totes les necessitats del centre. 3r cicle. -S'agraeix la col·laboració i les sessions dutes al centre als alumnes per part del CEPCA. Han set molt adequades. - Ampliar el suport i mantenir els desdoblaments a 5è i a 6è i si pot ser ampliar el desdoblament a altres àrees. -S’agraeix el fet de poder tenir un auxiliar lingüístic al centre. − Demanem més professorat a l’Equip de Suport: AD, AL;.. ja que tenim alumnes amb retard significatiu, atenció a la diversitat i problemes d'aprenentatge. − Els serveis d'orientació de l'Ajuntament de Sta. Eulària també ens han agradat molt. 7.5 Propostes de millora. Infantil: -Es necessita més suport a 4 anys B de cara al curs que ve. Aquest grup necessita més hores de suport per un alumne de nee. - En la mesura de lo possible, demanem que l’AD estigui disponible per a possibles casos de nens nouvinguts a TOT el cicle. -Organitzar de manera diferent les hores de castellà. Proposem que es doni una orientació al tutor i un suport o actuació directa dins l’aula: -A més d’aquestes hores de suport ordinari, el alumne amb Síndrome Down, necessita un augment d’hores de suport específic per part de la PT i AL. Es remarca que les hores de suport assignades a aquest alumne es respectin i es prioritzin davant altres tasques. Es proposa que quan les substitucions afecten a l’equip de suport en les sessions dedicades a aquest alumne, sigui la mestra +1 la que faci la substitució, de manera que l’alumne pugui rebre el suport de la mestra especialista. -La tutora/ATE es quedarà amb els especialistes a les sessions de música, anglès i psicomotricitat quan sigui necessari. També es proposa posar una pissarra a la sala de professors on s’apunti quins mestres falten cada dia i quins aniran a substituir a cada sessió. - Agilitzar el procés de derivació i diagnòstic dels alumnes que presenten alguna dificultat o problemes en el seu ensenyament-aprenentatge. Primària: 1r cicle. 28
 29. 29. MEMÒRIA CURS 2013-14. - Pensem que són prioritaris els desdoblaments a primer cicle ja que els alumnes estan adquirint la lectoescriptura que és la base dels aprenentatges posteriors. − Que els tutors no siguin especialistes. − Activitats complementàries: Intentar establir un horari clar de l’organització i avisar amb antelació. Proposem que el tutor estigui amb el seu grup en les activitats de centre. -Pati: substituir els mestres que aquell dia falten. Proposem tenir un calendari de rotació de zones. -Alumnat amb nese: proposem que l’equip de suport informi a tot el claustre de les característiques d’alumnat nese que requereixi algun tipus d’atenció durant el pati o alguna orientació sobre maneres d’actuar amb certs alumnes. - Proposem que les reunions quinzenals de compartir metodologia dels divendres, es vagin fent a diferents aules del centre, per poder observar la distribució de les aules, anar agafant idees i, en definitiva, compartir. -Procurar tenir més coordinacions d’equip docent, per poder programar conjuntament i, sobretot, si un mestre d’un cicle superior imparteix altres àrees en el cicle. 2n cicle. • Mantenir la distribució dels suports de PT, AD i AL a temps complet • Més dies de dedicació a L’EOEP • Seguir treballant la coordinació entre els mestres del mateix nivell. • S’hauria de poder donar les notes de música i plàstica per separat. • Fomentar l’autonomia personal a l’hora de fer les activitats dins de l’aula, auto correcció, lectura de problemes, .. • Potenciar i treballar més la competència d’aprendre a aprendre a totes les àrees • Disminució de la ràtio dins de l’aula • Valoració positiva dels desdoblaments a català amb música a 3r. • Ampliar el suport i els desdoblaments. 3r cicle: -Ampliar el suport a 5è i a 6è i si pot ser ampliar el desdoblament a altres àrees; de manera que es puguin fer diferents tipus d'agrupaments segons les necessitats de cada grup i cada moment específic (desdoblaments, reforç en petit grup, reforç inclusiu o exclusiu...). − Demanem més professorat a l’Equip de Suport: AD, AL;.. ja que tenim alumnes amb retard significatiu. - Insistir en respectar tot el professorat i els alumnes les normes de presentació de les feines. A més baixar la nota quan no compleixen el període d’entrega d’un treball o no hi ha una presentació correcta i adequada. Mantenir els mateixos criteris a tota primària seguint el mode d'avaluació proposat. 29
 30. 30. MEMÒRIA CURS 2013-14. − A matemàtiques treballar molt més el raonament i la comprensió dels conceptes i procurar que sigui més significatiu i més proper a la realitat. − Actualitzar els programes informàtics. − Disposar de millor conexió a internet. − Tenir accés a la carpeta de professors dels centre des dels ordinadors de totes les aules. − Tenir penjat al costat de cada pissasrra i/o ordinador d'aules les instruccions bàsiques de funcionament (equilibrar, contrasenya, ...). − A principi de curs, tenir clara la memòria per poder inserir dins la programació d'aula totes les activitats proposades. 8. Lideratge de l’equip directiu. 8.1 Organització pedagògica i curricular. S’ha complit el calendari de coordinació i gestió inclòs a la PGA d’acord amb la temporalització indicada i amb l’ordre del dia indicat. Claustres 2013/4 data caràcter temes 02/09/12 ordinari Salutació i benvinguda a tots/es Lectura i aprovació, si pertoca, de l’acta de la sessió anterior. Comunicacions: A.-Calendari. B.- Situació econòmica. C.- Obres fetes al centre. D.- Instruccions curs 2013-14 de la Conselleria. Projecte de direcció. Proposta de l’equip directiu “Anuncis de bon matí”. Adscripció professorat i matrícula. Coordinadors Horari complementari. Documentació aplicable. Monogràfic. Feim poble. Calendari de setembre – octubre de reunions. Calendari COMENIUS. Contingut carpeta de recepció del professorat o de l’USB curs 2013-14. FOTO DEL CLAUSTRE, grup i per cicles. Sopar de benvinguda. Proposta de l’equip directiu de sopar de benvinguda. Torn obert de paraula 30
 31. 31. MEMÒRIA CURS 2013-14. /09/13 Ordinari Aprovació si pertoca de les actes anteriors Salutació i benvinguda a tots/es i presentació dels tallers del Fons Pitiüs (12.00h) Llistes i nous alumnes. Comunicacions. Dia de lliure elecció. Mestres en pràctiques UIB. Projecte de formació en centres. PGA. Entrades i sortides. Comenius Autorització general dels alumnes. Activitats complementàries. Fons de llibres Plà lector Fotocopiadores. Ús del mòbil. Torn obert de paraula 17/10/13 Ordinari Aprovació si pertoca de l’acta de la sessió anterior Comunicacions PGA Activitats complementàries Participació de l’ajuntament Agenda 21 escolar Centre eco ambiental Noves instruccions absentisme. Torn obert de paraula 15/11/13 Extraordinari Curs de formació en centres. Avaluació competent i intruments al Ceip Puig d’en Valls 20 i 21 012014 Ordinari Aprovació, si pertoca, de les actes de les sessions anteriors del 17-10- 2013 i 15-11-2013 Comunicacions Funcionament general del centre Avaluació Curricular Avaluació Convivència Activitats Complementàries Avaluació absentisme. Avaluació de diagnòstic 2012-13. Informació del funcionament general del cicle per part dels coordinadors. Conclusions del simulacre. Activitat complementària de final d’etapa de sisè. Informació Comenius. Participació concurs de Fonix. Activitats de formació del professorat assistència a cursos o visites a altres centres, acords que pertoquin. Calendari de guàrdies. Torn obert de paraula. 05/03/14 extraordina Aprovació del nou plà de Formació Erasmus k1 pels cursos 2014-2015 i 15-16 27/03/14 extraordinari Presentar els resultats de les proves IAQSE curs 2012-13 i aprovar les propostes de millora per incloure a la PGA. (S’adjunta document per anàlisi). Informar dels canvis a la PGA sobre l’entrega de notes, a partir d ela segona avaluació serà de forma individualitzada per a totes les famílies amb un calendari i horari específic. 31
 32. 32. MEMÒRIA CURS 2013-14. Aprovació, si pertoca, de les actes de les sessions anteriors del 19 de desembre de 2013 i de l’acta extraordinària de 27 de març de 2014. Comunicacions Funcionament general del centre segona avaluació. Avaluació Curricular Avaluació Convivència Activitats Complementàries Avaluació absentisme. Avaluació de les àrees no lingüístiques en anglès. Informació del funcionament general del cicle per part dels coordinadors. Revisió acord de que els alumnes de la UIB no estiguin presents en les tutories, acords que pertoquin. Programa activitats Comenius. Organització especial del centre. Aprovació del calendari de revisió del PEC. Torn obert de paraula. 09-06-2014 Extraordinari Selecció àrea en castellà en primària. S'aprova que sigui matemàtiques. Es farà una sessió desdoblada amb anglès per fer TIMEELINE i càlcul i problemes. S'afegeixen 5 hores en castellà per tot el grup en Infantil. De 3r a 6è es farà naturals amb anglès. Les TIC passarà a l'hora de castellà 24 i 25 /06/2013 Extraordinari Acords metodològics del centre per aplicar a partir de 2014-15 30 /06/2014 oRDINARI Aprovació, si pertoca, de les actes de les sessions anteriors i extraordinàries. Comunicacions. Memòria curs 2012/13. MEMÒRIA DE CENTRE SEGONS INSTRUCCIONS, DE CONVIVÈNCIA, MEDIOAMBIENTAL, SUPORT, TIC, PLURILINGÜE, LINGÜÍSTICA ACORDS I/O `PROPOSTES DE CENTRE PEL CURS 2013-14 Funcionament general del centre Avaluació curricular: AVALUACIÓ DE DIAGNÒSTIC IAQSE Avaluació convivència Activitats complementàries Situació econòmica o SITUACIÓ o PROPOSTES DE MILLORA CANVI DE LLIBRES APROVACIÓ DEL PEC Adscripció del professorat o MATRICULA o ADSCRIPCIÓ VALORACIÓ COM A CENTRE DE LA SITUACIÓ EDUCATIVA ACTUAL. Torn obert de paraula Consells escolars 13/14 data caràcter temes 21/10/13 ordinari Aprovació si pertoca de l’acta anterior. Comunicacions. Estudi i aprovació si pertoca de la P.G.A. Aprovació de les activitats extraescolars de l’APIMA i altres. Aprovació de la relació de voluntaris educatius. Aprovació dels dies de lliure elecció del centre. Aprovació Agenda 21 escolar i Projecte Ecoambiental. Funcionament del menjador escolar. Situació econòmica. 32
 33. 33. MEMÒRIA CURS 2013-14. Torn obert de paraula. 13/01/14 Ordinària Aprovació, si pertoca, de les actes de les sessions anteriors del 17-10-2013 i 15-11-2013 Comunicacions Funcionament general del centre Avaluació Curricular Avaluació Convivència Activitats Complementàries Avaluació absentisme. Avaluació de diagnòstic 2012-13. Informació del funcionament general del cicle per part dels coordinadors. Conclusions del simulacre. Activitat complementària de final d’etapa de sisè. Informació Comenius. Participació concurs de Fonix. Activitats de formació del professorat assistència a cursos o visites a altres centres, acords que pertoquin. Torn obert de paraula. 27-03-2014 Extraordinària Presentar els resultats de les proves IAQSE curs 2012-13 i aprovar les propostes de millora per incloure a la PGA (S’adjnta document per anàlisi) Informar dels canvis a la PGA sobre l’entrega de notes, a partir de la segona avaluació que serà de forma indidualitzada per a totes les famílies amb un calendari i horari específic. Informar del nou Projecte de renovació d’equip directiu pel curs 2014-2018. 05/05/14 Ordinari Aprovació, si pertoca, de les actes de les sessions anteriors . Comunicacions Funcionament general del centre segona avaluació. Avaluació Curricular Avaluació Convivència Activitats Complementàries Avaluació absentisme. Avaluació de les àrees no lingüístiques en anglès. Informació del funcionament general del cicle per part dels coordinadors. Revisió acord de que els alumnes de la UIB no estiguin presents en les tutories, acords que pertoquin. Programa activitats Comenius. Organització especial del centre. Aprovació del calendari de revisió del PEC. Torn obert de paraula. 15/05/14 Extraordinari Ajudes de menjador escolar pel curs 13/14. Matrícula curs 14/15 4 reclamacions a solucionar. 05/06/2014 Extraordinari Programa de fons de llibres 30/06/2014 oRDINARI Aprovació, si pertoca, de les actes de les sessions anteriors i extraordinàries. Comunicacions. Memòria curs 2012/13. MEMÒRIA DE CENTRE SEGONS INSTRUCCIONS, DE CONVIVÈNCIA, MEDIOAMBIENTAL, SUPORT, TIC, PLURILINGÜE, LINGÜÍSTICA ACORDS I/O `PROPOSTES DE CENTRE PEL CURS 2013-14 Funcionament general del centre Avaluació curricular: 33
 34. 34. MEMÒRIA CURS 2013-14. AVALUACIÓ DE DIAGNÒSTIC IAQSE Avaluació convivència Activitats complementàries Situació econòmica o SITUACIÓ o PROPOSTES DE MILLORA CANVI DE LLIBRES APROVACIÓ DEL PEC Adscripció del professorat o MATRICULA o ADSCRIPCIÓ VALORACIÓ COM A CENTRE DE LA SITUACIÓ EDUCATIVA ACTUAL. Torn obert de paraula 13/01/14 C. Econòmica ordinaria Lectura de l’acta anterior Estat de comptes Acords que pertoquin Precs i preguntes 27/06/14 C. Econòmica Ordinària Lectura de l’acta anterior. Estat de comptes primer semestre de 2014. Acords que pertoquin. Precs i preguntes. 8.2 Organització i gestió. Infantil: Es proposa un registre de cada tutor dels sous de cada aula mitjançant un full on es reflexin les quantitats que es van gastant durant el curs juntament amb els rebuts o tiquets. Proposem que els sous segueixin sent administrats per l’APIMA i que estiguin a disposició de les tutores per cobrir les necessitats de cada aula. Degut a les baixes i/o permisos d’aquest curs hi ha hagut ocasions en que no hi ha hagut cap representant de l’equip directiu. 1r cicle: Aquest inici de curs ha estat molt dur, per tot el que comporta una vaga educativa. Aquest aspecte ha dificultat l’organització de les programacions, coordinacions...Proposem que pels mestres nous hi hagi més acompanyament sobre orientacions d’organització i funcionament del centre en general. Segurament les característiques d’aquest curs, han fet que no es dugui a terme com s’acostumava a fer. Proposem que inici de curs es realitzin reunions de l’equip directius amb cada cicle, per recordar i repassar acords presos del curs anterior. 2n cicle Ha estat positiva, però consideram que un administratiu agilitzaria la feina de secretaria. 34
 35. 35. MEMÒRIA CURS 2013-14. 3er cicle L'Organització i la gestió ha anat bé aquest curs, i a més a més ha hagut bon clima i ambient de feina, de manera que hem pogut treballar sense problemes. 8.3 Govern i lideratge. Infantil: Es proposa que es notifiqui qualsevol comunicació que facin els pares a l’equip directiu als mestres/tutors. 1r cicle: Hi ha hagut recolzament per part de l’equip directiu amb problemes de conducta i l’aplicació de les mesures. S’ha trobat a faltar més coordinació amb protocols d’actuació amb tot el professorat implicat, en un cas concret de conducta greu. Valorem positivament que l’equip directiu vetlli per un bon clima de treball i engresqui a realitzar a tot el claustre activitats lúdiques fora del centre. 2n cicle: L'equip directiu ha recolzat al cicle, i quan hi ha hagut conflictes amb famílies o alumnes s'han resolt. 3er cicle El tercer cicle s'ha sentit molt recolzat per l'Equip Directiu en tots aquells aspectes relacionats amb problemes de conducta i l'aplicació de sancions i mesures correctives 8. 4-Propostes de millora. Infantil: - Notificar qualsevol comunicació que facin els pares a l’equip directiu als mestres/tutors. - Intentar que a les visites Comenius no hi vagi més d’un membre de l’equip directiu. - Dins de lo possible, que no s’organitzen viatges durant les festes del poble i períodes importants (escolarització, principi i final de curs, final de trimestre,...). - Demanar ajuda als pares en moments crítics. Personal administratiu a secretaria.Es proposa fer un horari setmanal on quedin reflectides les substitucions de tot el claustre, ja sigui per estar informats de les substitucions que hem de fer com de les sessions que alguns mestres no podran fer. 1r cicle S’ha comentat al punt anterior. 2n cicle Necessitat de personal administratiu a secretaria.Seguir amb el bon clima que hi ha. 3er cicle Necessitat de personal administratiu i sol·licitat auxiliar en pràctiques (FIOP) 35
 36. 36. MEMÒRIA CURS 2013-14. 9. Participació del centre en projectes. 9.1 Projectes de formació. Infantil : El seminari sobre AVALUACIÓ pensem que no ha estat funcional i que hauria de ser més pràctic. Demanem formació per part d’experts enfocada al canvi de metodologia que busca el centre: Racons, Projectes, Globalització de continguts… 1er cicle: El seminari ha estat profitós en el cas de crear rúbriques d’avaluació. S’ha comentat en punts anteriors. A les reunions de CCBB es podria també fer més reflexió sobre metodologia per cicles. Seria bona idea anar fent autoavaluacions per cicles sobre com van anant els canvis metodològics nous. Organitzar activitats de centre, que són competencials, durant aquestes reunions, ha estat positiu per l’organització general del centre. Proposta de millora: la primera setmana de setembre que vinguin cada any a fer-nos xerrades de primers auxilis. Valorem positivament la xerrada que es va fer de protecció civil de cara al simulacre. 2n cicle No s'ha pogut finalitzar i no ha estat pràctic per les nostres necessitats. 3er cicle − El seminari d'avaluació que hem fet enguany, no ha resultat del tot profitós i no ha set el que esperàvem, ja que ha set més una informació entre iguals. − Ens sembla molt bona la proposta per al proper curs de fer intercanvi d'idees entre els mestres cada setmana en claustre. PROPOSTA MILLORA Un curs de projectes o racons i seminari entre iguals amb Sta Gretrudis com a model de centre de projectes Projectes d’Innovació del centre. BIBLIOPATI El funcionament ha sigut mínim. Es proposa de cara al curs que ve que es reactivi. 1r cicle: Trobem que el projecte Comenius està molt bé per compartir experiències, però pensem que haurien d’estar tot el matí al centre, visitant totes les aules, fent observacions, així com assistir a les reunions. Les sortides haurien de fer-se fora d’horari lectiu, per evitar que personal del centre s’hagi de substituir. Valorem molt positivament el projecte ecoambiental del centre. Trobem que és molt significatiu pels alumnes. 36
 37. 37. MEMÒRIA CURS 2013-14. Finalment, el projecte “ Què sona a Puig d’en Valls?”, ha funcionat molt bé Projecte xarxipèlag: no ha funcionat correctament pels problemes amb internet. Animació a la lectura amb l'apadrinament: és positiu, però s’hauria de compartir amb els tutors de cicles superiors la creació de material. Tenir en compte que es pot usar aquestes sessions per realitzar activitats globalitzades amb altres àrees. Proposem que es vagi fent cada any un recull del material elaborat. Pla plurilingüe: les mestres implicades han fet molta feina i hi ha bona organització. 2n i 3r cicle. Aposta: molt bé Centre ecoambiental: Molt bé Projecte Xarxipièleg: Bé Anmació a la lectura: Molt positiu el fet de continuar amb un llibre fins que s'acaba i després començar-ne un altre amb l'altra llengua. Pla Plurilingüe: Molt bé. 9.3 Projectes d´intercanvi.(professorat/alumnes). Infantil Es considera que la rua de carnaval que es fa conjuntament amb s’Olivera, s’hauria de continuar fent, i que cada escola vagi al seu centre a celebrar la festa. Seguir tenint Practicants de Magisteri. 1r cicle: A nivell de centre, ha mancat conèixer els projectes d’aula dels companys, per poder compartir idees i experiències. Valorem positivament que es proposi pel curs vinent realitzar les reunions quinzenals d’intercanvi de metodologia. 2n cicle:Millorar l'organització de la RUA, tenint en compte que aquest curs no ens hem vist durant el recorregut. 3er cicle. Els alumnes de 6è varen anar i visitar l'institut de referència “Sa Blanca Dona” el dia del centre i varen participar a les activitats programades. Es valora molt positivament. La reunió de traspàs d'informació entre els caps d'estudi de l'institut amb els tutors de 6è i la coordinadora de suport ha estat molt positiva També la visita que va realitzar el Director, el cap d'estudis i dos ex-alumnes al nostre centre per tal d'explicar el funcionament de l'institut ha estat molt adequada. - La rua de carnaval, es podria mirar de fer de manera que en algún moment, les dos escoles es puguesin veure i lluir les seves disfresses. Valorem possitivament que cadasqú quedi al seu centre. 9.4 Propostes de millora. Infantil: - Formació al centre per aconseguir el canvi metodològic desitjat. 1r cicle 37
 38. 38. MEMÒRIA CURS 2013-14. Seria interessant intercanviar informació amb altres escoles de la mateixa comunitat. Proposen visitar altres centres per aprendre a emprar millor la nova metodologia que hem adoptat al centre. 2n cicle Es considera positiu continuar amb les jornades esportives. Projecte xarxipèlag: Que els ordinadors estiguin tots connectats en xarxa. Que tenguin el programari actualitzat, que internet tengui banda ampla per a que no es pengi, i es pugui imprimir des de l'ordinador de la classe. Projecte d'alimentació: que coincideixi amb el tutor/a per poder fer un seguiment exhaustiu dels alumnes( que portin el menjar adequat, que no portin papar d'alumini, fiambreres, etc.) Hort: Control del seguiment de les fitxes de l'hort. Incloure les activitats dins la programació i avaluar-les. Comenius i la festa de la convivència: Es valora positivament haver sortit tots junts, però consideram que hi ha d'haver més control en els tallers on hi ha intercanvi de sous i substituir-los per sous de plàstic o paper. Punt verd: fomentar més la participació. Fer un registre de quanta gent participa cada dia. Jocs tradicionals: dinamitzar i donar més publicitat per a que els alumnes participin. Recordar-lo als anuncis de bon matí. Mantenir una línia comú de criteris si porten materials de fora (jugarois, pilotes cartes,...) 3r cicle - Ens ha agradat adelantar la festa de la convivència; però estaria bé que no coincideixi amb les festes del poble. 10. Infraestructures i recursos. 10.1 Incidència en l’organització del centre. Infantil. - Pissarres digitals i ordinadors: Millorar la dotació Xarxipèlag. - Millora de la xarxa WIFI 1er cicle: Millorar els equips informàtics, així com la xarxa d’Internet. Intentar que el coordinador de xarxipèlag actualitzi els programes a tots els ordinadors i que tots tinguin els mateixos. El coordinador podria tenir una safata o una pissarra vileda a la sala d’ordinadors dels mestres. per a què els mestres hi anotem incidències amb els ordinadors. A l’aula de 1r A necessita estors opacs ja que no es veu correctament la pissarra digital. A l’aula de 2n B (número 9) hi ha persianes trencades. La pissarra verda, que ja es va canviar per una altra, però no s’hi pot escriure bé. Manca el comandament a distància de la pissarra digital (ja no hi era a principi de curs). A l’aula de 1r B no tanca bé la porta principal i dificulta les entrades i sortides dels boixos. Pel que fa a l’organització d’activitats de centre: Totes les activitats en les que vinguin pares, es podrien delimitar amb cintes o cons, per evitar interrupcions d’organització dels alumnes. Proposem delimitar espais visualment de cada grup, així és més fàcil la seva col·locació. 2n cicle. 38
 39. 39. MEMÒRIA CURS 2013-14. La celebració del dia de la Pau va ser diferent i molt positiva, ja que es va celebrar a la plaça del poble i la gent que hi havia hi va participar. Es valora molt positivament la feina de l’equip directiu i de les mestres que han col·laborat. • s'han d'arreglar els banys i les cisternes de la primera planta perquè tuden molta d'aigua i fan molta pudor. • S'han d'arreglar calaixos de taules dels mestres de segon cicle. • Millorar l'equip informàtic. • A l'aula de religió entra aire i aigua quan plou, i queda mitja aula embassada. 3r cicle. − Un pavelló per fer E.F. − El pati podría ser fins el passadís d'entrada principal, i així guanyar espais d'ombra. 10.2 Propostes de millora. Infantil: - Fer una porxada a darrera les classes de 4 anys:molta humitat. .La calefacció a les classes de 3 i 4 anys arriba molt fluixa i les classes són molt fredes i humides. Queda pendent la reforma del pati d’E. Infantil. Instal·lar un sistema per fixar les portes del bany del pati una vegada obertes i que no peguin portades, Habilitar l’accés al pati d’E. Infantil adequat a les necessitats dels infants (caminet a la zona del pins) Primària: 1r cicle: Millorar els equips informàtics, així com la xarxa d’Internet. Intentar que el coordinador de xarxipèlag actualitzi els programes a tots els ordinadors i que tots tinguin els mateixos. El coordinador podria tenir una safata o una pissarra vileda a la sala d’ordinadors dels mestres. per a què els mestres hi anotem incidències amb els ordinadors Totes les activitats en les que vinguin pares, es podrien delimitar amb cintes o cons, per evitar interrupcions d’organització dels alumnes. Proposem delimitar espais visualment de cada grup, així és més fàcil la seva col·locació. Arreglar un fonament de formigó davant el quartet d’educació física, per evitar caigudes. Revisar la farmaciola amb més freqüència i posar un manual clar, visual i senzill de primers auxilis al costat de la farmaciola. 2n cicle: Continuar així de bé, i si la professora de música té més ajuda amb la col·laboració de la resta del professorat serà molt millor. Un espai cobert per poder fer sessions d'Educació Física( gimnàs). Renovar els banys de l'escola. Millorar l'aula de religió. Arreglar la pista de terra i el quartet d'EF. 39
 40. 40. MEMÒRIA CURS 2013-14. Fer funcional la terrassa que hi ha al costat de les classes de 3r. Posar una porta, una barana per poder instal·lar una estació meteorològica. Sembrar més arbres al pati ( acàcies, arbres de ràpid creixement per crear ombres als patis) Canviar les canastres de bàsquet ja que són perilloses pels alumnes. Eliminar les barreres arquitectòniques (ascensor). Sol·licitar a l'entitat que li correspongui l'ús de la biblioteca per al poble. 3er cicle Sol·licitar un espai cobert per poder sortir i/o protegir-se. Adequar el mobiliari de les aules dels dos grups de 5è. Posar cortines en aquelles classes que la llum impedeix que es pugui veure bé les pissarres digitals. Condicionar adequadament el pati d'infantil. Fer un gimnàs. Protegir els contrapesos de les cistelles de bàsquet. Eliminar les barreres arquitectòniques Es necessari un ascensor Arreglar pista de terra i el quartet d’EF. Arreglar junta dilatació per filtració d’aigua quan plou davant l'aula de religió. Fer net amb una mànega les voreres i les escales exteriors una vegada per setmana. Canviar la porta de Bibliopati. Tots -Sol·licitar un espai cobert per poder sortir i/o protegir-se. -Fer un gimnàs i posar aire condicionat. -Ventiladors a primer cicle. -Els ordenadors i la xarxa wifi podrien ser adients. -Protegir o eliminar els contrapesos de les cistelles de bàsquet. -Eliminar les barreres arquitectòniques. -Es necessari un ascensor. -Arreglar pista de terra i el quartet d’EF. -Arreglar junta dilatació per filtració d’aigua quan plou davant Música. -Posar una porxada al camp de terra, -Un toldo per EI en condicions. 11. Serveis escolars. 11.1Característiques i resultats dels serveis existents, (menjadors, transport...) Infantil: Transport: Aquest any hem tengut molts de canvis de monitora del servei de transport. Es recomanaria que, per bé dels alumnes, famílies i escola, aquesta figura tengui més continuï tat i no pateixi tants canvis. Menjador: El servei de menjador ha estat satisfactori. Alguns matins hi ha hagut confusions amb els alumnes que es quedaven a dinar, però en general ha anat molt bé. 40
 41. 41. MEMÒRIA CURS 2013-14. A mitjans de curs es va cridar l’atenció al servei de catering per la qualitat del menjar, que va millorar considerablement. 1er cicle: Transport escolar: valorem positivament la feina de la coordinadora. . Escola Matinera: positiu Menjador escolar: positiu, però pot millorar alguns cops la qualitat. Seria necessari fer una valoració final d’aquest servei per part de les famílies i de l’equip directiu. Ha funcionat bé informar a l’equip directiu a través de les pissarres vileda. 2n cicle. Molt positiu el fet de tenir un menjador a l'escola, tot i que haurien de millorar alguns menús. El servei de transport escolar ha funcionat molt correctament. Molt bé es fet de tenir una línia ja pel nostre centre. Es proposa que al servei d'escola matinera es tenguin preparades activitats més tranquil·les i relaxades pels alumnes, que hi hagi supervisió als nins de l'escola matinera que són al pati. Pensam que es vergonyós el preu que paguen de transport els alumnes per les sortides culturals, i creim que ho hauríem de fer públic als mitjans de comunicació. S'agraeix a l'ajuntament de Santa Eulàlia per subvencionar el bus de les jornades esportives. 11.2 Propostes de millora. 2n cicle. Ser puntuals que tots tinguin cinturó. Millorar l’escola matinera. Fer activitats per tal d’entretenir i relaxar l’alumnat participant. Baixar els preus del bus per fer les sortides extraescolars. 3r cicle. No haver de fer guàrdies per la tarda durant els mesos de setembre i juny. 12. PROPOSTES DE MILLORA EN GENERAL Infantil. Tenir una altra AD i una ATE. Tenir personal administratiu a secretaria. Elaborar un document d’autorització de recollida d’alumnes. Les famílies hauran d’emplenar-ho, a principi de curs, amb les dades personals i fotocòpia de DNI d’aquelles persones que puguin recollir en alguna ocasió a l’infant. En cas de que unes altres persones, no incloses en aquest llistat hagin de recollir l’infant, s’haurà d’avisar a la tutora per escrit. En cas d’un imprevist s’haurà d’avisar al centre telefònicament. Elaborar un document de compromís de les famílies per millorar la seva implicació en la normativa i funcionament del centre/aula: activitats proposades, material, puntualitat, plaç d’entrega de tasques, calendari d’esmorzars… 1r cicle. − Les famílies haurien de respectar l’horari de tutoria i no intentar parlar a les 9h o a les 14 h quan finalitza les classes. − La festa de convivència . Organitzar més tallers i més manipuladors i també més temps fora. − Reestructurar la present memòria, ja que hi ha aspectes que es repeteixen moltes vegades o no queden del tot clar què es demana. Tot allò dit anteriorment 41
 42. 42. MEMÒRIA CURS 2013-14. 2n cicle • Millorar i treballar conjuntament tot el claustre i alumnes el tema de les entrades i sortides al i del centre (a les 9'00 h., abans i després del pati i a les 14'00h.). Implicar-se per igual tot el claustre en la revisió i vigilància de les normes que s'hagin adoptat. • -Més puntualitat a l'hora de sortir al pati a fer vigilància. • Continuar controlant a la porta d'entrada aquells alumnes que arriben tard. Ha estat positiu. • Acordar uns criteris per fer les files( entrades, sortides, amb especialistes) • Conèixer, dominar i aplicar més i millor i amb el mateix grau d'exigència per part de tot el professorat el pla de convivència. Ser més rigorosos i estrictes en l'aplicació. Anar tots a una. • Acordar reunions d'equip docent per revisar, recordar, acordar, controlar totes les actuacions i mesures que es van duent a terme pel que fa a comportament i així tots seguir una mateixa línia. • Tenir un tècnic informàtic per solucionar temes d'ordenadors. • Mantenir més puntualitat, silenci, respecte i atenció a totes les reunions que es van duent a terme durant el curs i que, a vegades, es veuen alterades perquè es parla molt i al mateix temps. • No augmentar les ràtios, sinó disminuir-les. Sobretot a Educació Infantil. • Plantejar a nivell de centre el treball d'un objectiu que ens afecta a tots com és respectar el torn de paraula. • Necessitat d’un gimnàs. • Un administratiu per la sobrecàrrega de secretaria. • Posar l’horari d’obertura i tancament del centre i comunicar-lo als pares, així mateix les normes de convivència, remarcar-les als pares, ex. No entrar ni sortir per l’aparcament ni els pares ni els alumnes. • Millorar i treballar conjuntament tot el claustre el tema d’entrades i sortides. • Millorar la WIFI/internet per tal de no trobar-se penjats quan tenim programada una feina amb l’alumnat. • Sembrar acàcies al pati de terra, així com garrovers. • Respectar els acords metodològics del passat claustre dels dies 23 i 24 de juny de 2014. • Que els mestres de 1r no siguin especialistes. 3r cicle. - Necessitat d’un gimnàs. - Un administratiu per la sobrecàrrega (matrícules i notes) de secretaria. - Un ordinador portàtil per aula per al professor. - Disposar d’estors foscos per a evitar llum a les aules amb pissarres digitals, ja que no es veu res. - Arreglar finestres. - Arreglar quartet d’EF. - Posar l’horari d’obertura i tancament del centre i comunicar-lo als pares, així mateix les normes de convivència, remarcar-les als pares, ex. No entrar ni sortir per l’aparcament ni els pares ni els alumnes. 42
 43. 43. MEMÒRIA CURS 2013-14. Seguir treballant la puntualitat dels mestres a les entrades ( hi ha dos mmestres que han tengut algun retard) mantenir el registre d'entrades, puntualitat entre canvis de classe, també treballar la puntualitat de les famílies MEMÒRIA comissió de normalització lingüística. Objectius Actuacions Responsables observacions Valoració 1. Realitzar el seguiment del PL del centre. Es procurarà que també és compleixi l’ensenyament en llengua catalana a les activitats complementàries. Recollir les aportacions que fan els cicles. Comissió de normalització lingüística El model lingüístic que emprem els mestres és molt important per fomentar la llengua. Hem de fer l’ús del català ent totes les situacions comunicatives així com als actes culturals, de portes obertes, i altres activitats complementàries organitzades pel centre. S’ha de continuar en el proper curs Insistir en la demanada de monitors que parlin català en les activitats complementàries realitzades per altres entitats. Exemple Jornades esportives, Educacó Vial i Cala Jondal. 2. Fomentar l’ús del català en contextos no educatius: pati, activitats complementàries i extraescolar Recordar el PL entre el professorat i l’alumnat. Festa als nouvinguts a l’aula i presentar la nostra cultura i Claustre Continuar treballant. Els alumnes de forma espontània parlen castellà entre ells . S’ha d’insistir que el claustre és el primer que sempre s’ha de dirigir a 43
 44. 44. MEMÒRIA CURS 2013-14. tradicions l’alumnat en català en situacions de fora de l’aula. Tenir cura de l’expressió oral des des d’infantil. Recordar al claustre que la llengua vehicular és el català. 3. Procurar que la fonètica i el vocabulari s’adeqüin a la parla local. Comunicar-ho al professorat. Tots els membres del claustre Assolit. Treballar en altres cursos. 4. Fomentar els jocs tradicionals com a activitat de pati. Explicar els jocs durant les sessions de psicomotricitat o educació física i tutoria. Organitzar un taller de jocs per part de les famílies el dia de la festa de la convivència. Tot el claustre Famílies Divendres el dia dels “Jocs al pati” S’han fet les actuacions proposades però no s’ha jugat al pati de manera espontània. Si amb la professora responsable del taller del punt verd de jocs tradicionals. Pel curs vinent els professors de pati han d eser dinamitzadors de pati 5. Informar el professorat de les activitats relacionades amb la llengua que organitzin les institucions. Informar en la reunió de comissió de coordinació pedagògica. Comissió lingüística S’ha informat continuament a través de l’email. 6. Distribuir el material que arribi de les diferents institucions. Repartir-lo en la reunió de comissió de coordinació pedagògica i carpetes de coordinadors. Recordar que Comissió lingüística S’ha distribuit 44
 45. 45. MEMÒRIA CURS 2013-14. encara es pot treballar l’obra i vida dee Marià Villangómez 7. Col·laborar amb l’edició de la revista escolar. S’ha col·laborat 8. Diccionari de paraules eivissenques Treballar en grup d’aula una paraula eivissenca durant un mes i fer després un diccionari visual a tota l’escola Comissió lingUística selescciona les paraules i les distribueix per grups Es valora molt positivament s’ha de continuar. A més a més ha estat clau pel Racó cultural. MEMÒRIA PLA D’ÚS DE LES TIC VALORACIÓ DELS OBJECTIUS DEL PLA: - Ajudar al professorat a ensenyar més eficaçment. - Millorar la gestió administrativa del centre. - Ajudar a l’alumnat a estudiar més eficaçment. - Facilitar la inclusió i l’accés a l’aprenentatge dels alumnes nese. - Facilitar la comunicació entre la comunitat educativa. - Innovar i treballar cooperativament el professorat S’han treballat per aconseguir tots els objectius i es proposa continuar amb ells. A.- RESPECTE AL CENTRE: A.1.- Millorar i modernitzar la gestió de la informació en les tasques d’administració escolar. A.2.- Facilitar la comunicació amb la comunitat educativa. A.3.- Portar Internet a tots els espais del centre. A.4.- Potenciar les TIC com l’entorn d’ensenyament i aprenentatge tant en el cas de docents –per la planificació, per la recerca d’informació, per la preparació de les classes o com mitjà de comunicació entre companys- com per els estudiants. A.5.- Facilitar la inclusió dels alumnes amb diverses necessitats d’aprenentatge. Instal·lar PDI a les aules. A.6.- Utilitzar el correu electrònic ( professorat, alumnes i pares) com a una eina educativa i de comunicació. A.7.- Crear la Comissió de TIC. Mantenir reunions periòdiques per a decidir les línies de treball amb els alumnes i la inclusió de les TIC en la programació d’aula. 45
 46. 46. MEMÒRIA CURS 2013-14. S’ha treballat per aconseguir tots les objectius i s’ha aconseguit el següent: - S’Han utilitzat els microportàtils des de 3r i ha estat molt positiu. - S’ha fet el bloc de TIC d’infantil, es valora molt positiu. - Es proposa comprar dues tablets pels alumnes nee. - Es porposa dels beneficis dels llibres comprar tablets per a cada dos alumnes del segon cicle. - - És urgent tenir una coordinadora TIC que no sigui de l’equip directiu. B.- RESPECTE AL PROFESSORAT: B.1.- Programar activitats per desenvolupar la competència digital des de totes les àrees del currículum. B.2.- Portar a terme la formació necessària –instrumental i curricular- en noves aplicacions i continguts. B.3.- Crear blogs o altres comunitats virtuals per àrees i/o projectes per a poder traspassar el concepte d’espais i temps en el procés d’aprenentatge, fer-lo més actiu i significatiu. S’ha treballat per aconseguir els objectius i es proposa pel curs 2013-14: - Continuar impartint les classes de TIC del professor especialista i els tutors del grup per aconseguir una formació entre iguals a la vegada que es treballa amb els alumnes. - La formació ha estat individual i a distància a través dels cursos organitzats per la Conselleria.. - Molt positiva la coordinació entre les persones que realitzen TIC. Han compartit formació i nous recursos. - Necessari formar a un professor per ser coordinador TIC. C.- RESPECTE A L’ALUMNAT: C.1.- Aconseguir que els nostres alumnes al finalitzar l’etapa de Primària tenguin unes habilitats en TIC tant en la vertient instrumental com a curricular. C.2.- Conèixer les múltiples fonts de formació, informació i comunicació que proporciona internet. C.3.- Identificar les TIC com una eina de treball intel·lectual.. S’ha aconseguit els objectius i cal destacar: - Utilitzar els miniportàtils des de 3r fins a 6è ha estat molt positiu. - El curs vinent s’ha de respectar compartir un carretó d’ordinadors per cada nivell ja que hi ha dos grups i poden treballar individualment o dos alumnes amb un ordinador. Coordinar-se el professorat. - S’han realitzat les proves de Diagnòstic de 5è amb els miniportàtils i ha anat molt bé. - Han aplicat de forma molt satisfactoria els alumnes del 3r cicle els aprenentatges adquirits en TIC a les àrees curriculars. - Molt positiu utilitzar un USB de forma individual per part de cada alumne, pels treballs. Han estat molt responsables i els han tornat a final de curs. 46
 47. 47. MEMÒRIA CURS 2013-14. - Respecte a le famílies cal destacar el gran nombre de famílies que ja tenen contrasenya del GESTIB per fer el seguiment dels seus fills i de les notícies de l’escola. PROPOSTES PEL CURS 2014-15. - Revisar tots els equips vells. - Continuar fent les TIC professorat amb un domini de la matèria. - Desdoblar els grups d’Infantil i de primer cicle en les sessions de TIC. - Treballar el professor de TIC i el tutor a l’aula amb els miniportàtils. - Motivar més al professorat per la utilització d’aquesta eina com a un recurs dins l’aula. - Fer TIC en una de les assignatures de castellà. - Comprar tablets pel centre. - Utilitzar els criteris de qualificació i d’informació sobre el que es treballa i informar a les famílies. (S’han elaborat al curs de formació de rúbriques). - Millorar la connectivitat a INTERNET. Memòria del Programa de Reutilització Memòria de l’aplicació a l’ensenyament primari del Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic (curs 2013-2014) Centre educatiu: CEIP PUIG D’EN VALLS Codi: 07005091 Localitat: Puig d’en Valls 1. Grau d’assoliment dels objectius del Programa [Valorau d’1 (mínim) a 4 (màxim) el grau d’assoliment de cadascun dels objectius següents:] Objectius 1 2 3 4 1. Fomentar l’ús responsable dels llibres de text i del material didàctic per conservar-los en bon estat i possibilitar-ne la reutilització. X 2. Abaratir el cost dels llibres per a les famílies. X 3. Fomentar l’ús racional dels recursos. X 4. Optimitzar els recursos del centre. X Observacions...............S’han inscrit al programa el 98% de l’alumnat 47

×