Workshop Bart Van Ham Regeerakkoord het plukken van de gans

336 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Workshop Bart Van Ham Regeerakkoord het plukken van de gans

  1. 1. Het plukken van de gansHoewel onze wagens ook wel heilige koe worden genoemd zou men de maatregelen inzakefirmwagens vermeld in het regeerakkoord toch willen omschrijven met een uitspraak inzakebelastingen van Jean-Baptiste Colbert, een Franse minister in de Zeventiende Eeuw: “de kunst van hetbelastingheffen, is het grootst mogelijk aantal pluimen te bekomen met het minst mogelijke kabaalvan de gans”. Immers de voorgestelde maatregelen zullen op zich gemiddeld genomen geen groteverschuivingen teweegbrengen in de fleetwereld. Er zijn zoals steeds (beperkte) winnaars en(meerdere) verliezers. De geplande maatregelen tesamen met de brandstofprijsverhogingen,aangekondigde verhogingen van omniumverzekeringen zullen zeker grote impact hebben en zullenreeds ingezette trends van downsizing en drivermanagement versterken.Regeerakkoord - Even recapitulerenIn het regeerakkoord wordt vermeld dat er een 200 miljoen EUR zal worden ‘gehaald’ bij defirmawagens, 100 miljoen bij de werknemers en 100 miljoen bij de werkgevers. Dit heeft zich voor dewerknemers vertaald in een verandering van de formule voor het bepalen van het voordeel van alleaard (VAA) wegens het privé-gebruik van een firmawagen. Vanaf 2012 zou dit gelinkt worden aan decataloguswaarde van het betreffende voertuig, inclusief opties en btw zonder rekening te houden metverkregen korting. Het VAA wordt bepaald door een percentage afhankelijk van de Co2-uitstoot. Ditstart op 5.5% en wordt vermeerderd of verminderd met 0.1% per gram Co2 boven of onder 95grCo2/km voor diesel en 115 gr Co2/km voor benzinevoertuigen met een minimum van 4% en eenmaximum van 18%. Het aldus bekomen voordeel dient voor 2012 vermenigvuldigd te worden met 6/7en dient minimaal 1200 EUR/jaar te bedragen.Een aantal berekeningen laten zien dat diegene die meer dan 25 kilometer van hun werk wonen en eenCo2-vriendelijke wagen besturen (Co2<130 gr/km) met een catalogusprijs van minder dan 30.000 EUR erniet slechter van worden. Zij die dichter dan op 25 km wonen, betalen bijna altijd meer.Voor de grotere Co2-uitstoters, meestal ook gelinkt aan een hogere cataloguswaarde, zijn stijgingen vanhet VAA van 7000 à 8000 EUR per jaar niet uitzonderlijk.Een werknemer in een gemiddeld wagenpark (ik veronderstel Co2 +/- 136 gr/km en eencataloguswaarde van +/- 32.500 EUR) zal gemiddeld +/- 450 EUR bruto per jaar meer moeten betalenvoor het privé-gebruik (zie voorbeeld in kader voor >25km woon-werkverkeer, impact voor <25km =1062.39 EUR verschil). Hij zal voor +/- 2650 EUR bruto per jaar nog steeds met een firmawagen kunnenrijden, alle (of bijna alle) kosten betaald door de werkgever.De impact van deze gemiddelde stijging is mijn inziens niet voldoende om de aantrekkelijkheid vanfirmawagens in het gedrang te brengen. Uiteraard zijn er extremen die wel een gedragwijziging zullenteweeg brengen. Werknemers die dicht bij hun plaats van tewerkstelling wonen kunnen deaantrekkelijkheid van een firmawagen in vraag stellen. Anderzijds zullen werknemers die een Co2-onvriendelijk voertuig besturen (met hoge catalogusprijs) heel graag naar een Co2-vriendelijk voertuigkijken (zelfs voor het einde van hun lease-termijn).
  2. 2. Ook de werkgever deelt in de klappen; 17% van het bekomen VAA voor de werknemer wordt bijkomstigbij de reeds bestaande verworpen uitgaven geteld in de vennootschapsbelasting. Voor een gemiddeldwagenpark betekent dit een extra belastingkost van +/- 170 EUR/jaar (zijnde +/- 500 EUR/jaar *34%). Ditvertegenwoordigd gemiddeld een 2% à 2.5% van de TCO van de vloot. Ook deze impact op zich zal geensignificante wijzigingen met zich meebrengen. Gecombineerd met de impact van hogerebrandstofprijzen (van 1.1 EUR naar 1.5 EUR in 2011) en de aangekondigde stijgingen van deomniumverzekeringen zullen de fleetkosten van een onderneming als snel met meer dan 10% gestegenzijn of stijgen. In het huidige klimaat zal de werkgever vermoedelijk inspanningen vragen van dewerknemer om deze kostenstijging te minimaliseren. Keuzelijsten van wagens zullen meer dan ooitingevuld worden door Co2-vriendelijke voertuigen waarbij de combinatie Co2-vriendelijk nu ook wordtgemaakt met gunstige catalogusprijs. De bestuurders zullen gevraagd worden uitstekend rijgedrag tevertonen om brandstofbesparingen en verminderde schadestatistieken te bekomen.Verder leren ons omliggende landen dat in systemen waarbij de belasting afhankelijk is van decataloguswaarde inclusief opties, de wagens met minder opties worden uitgerust (vb Nederland) en erinderdaad andere financieringsproducten aan de oppervlakte komen zoals de “Employee car ownershipplans” in de UK.Een aantal vragen blijven nog onbeantwoord en zullen (hopelijk) verder worden verduidelijkt wanneerhet regeerakkoord wordt omgezet in een goedgekeurde begroting: wat met elektrische wagens; dezegaan van 500 EUR/jaar minimum tot 1200 EUR/jaar minimum en meer wegens hoge cataloguswaarde?Wat met tweedehands firmawagens; zal er een correctiefactor worden toegepast? Wat met decataloguswaarde; deze voor B2C of voor B2B (als er een andere komt)?BTW-aftrek?Begin november was het ook even opschudding toen er een adminstratieve beslissing werdgepubliceerd die de aftrek van btw voor firmawagens voortaan à rato van het werkelijke beroepsgebruikzou zetten en dit met terugwerkende kracht tot 1/1/2011. Door de heisa en de vele vraagtekens rond dewettelijkheid van deze actie, werd deze al snel terug ingetrokken. De minister kondigde echter aan nogeen nieuwe regeling te publiceren voor nieuwjaar.Indien de basisregels worden behouden zou dit betekenen dat voortaan (buiten enkeleuitzonderingsgevallen) er geen btw meer moet worden gerekend op het VAA. Anderzijds zou de aftrekvan btw ten belope van het (bewezen) beroepsgebruik beperkt worden met een maximum van 50%. Ditbetekent een kostenvermindering (nml geen btw op het VAA meer) voor vloten waar voornamelijk meerdan 50% beroepsgebruik is. Vloten waarbij de wagens minder dan 50% beroepsgebruik hebben zullenhun kosten door een verminderde btw-aftrek en een verhoogde administratie dan weer zijntoennemen....Het wordt afwachten of een dergelijke interpretatie er komt. Wegens de “stand-still” clausule kan eenfeitelijke verstrenging voor de aftrek van btw in prinicipe niet. Deze en andere vraagtekens zijn duidelijkvoer voor specialisten die nog mening inkt hierover zullen laten vloeien.
  3. 3. Vlaamse BIVDe Vlaamse regering kondigde al enkele weken geleden aan de Belasting op de Inverkeerstelling (BIV) telinken aan milieunormen van de voertuigen. Hierbij werd gekozen om rekening te houden met de Co2-uitstoot, de euronorm, leeftijd en brandstoftype van het betreffende voertuig (ziebelastingen.vlaanderen.be). Kranten hebben reeds uitvoerig geschreven over de mogelijke impact voorverschillende categoriën. Samenvattend kan gezegd worden dat dit algemeen een verhoging van de BIVtot gevolg heeft tot verandering in aankoopgedrag van de consument. De consument is in dezevooralsnog diegene die in het Vlaamse landsgedeelte woont of gevestigd is en die de wagen aankoopt.Voor leasewagens blijft het oude regime van toepassing. De nieuwe Vlaamse BIV heeft bijgevolg geenrechtstreekse invloed op de leasewagens. Gezien ook het merendeel van de einde-leasewagens in hetbuitenland worden verkocht zal ook de mogelijke impact op de residuele waarde eerder beperkt zijn.Wegens de verschillen in BIV zal leasing voor bepaalde wagens aantrekkelijker worden. Voor anderewagens zal een inschrijving op naam van de privé-persoon of de firma aantrekkelijker zijn dan vandaag.Een verwittigde gans...Bovenstaande maatregelen hebben vooralsnog twee dingen gemeen; ze zijn geen van allen definitief enze veroorzaken allen extra kosten.Er worden geen grote wijzigingen verwacht aan de voorgestelde maatregelen, eerder verduidelijkingenin de marge. Wordt vervolgd...U bent alvast verwittigd: pluimen zal u verliezen maar net niet voldoende om firmwagens de rug toe tekeren....Bart VanhamSpecialist Autofiscaliteit Werknemer Voordelen van alle aard 2011 versus 2012 - dieselvoertuigen Afstand woon- werkverkeer (enkel) 30 km Co2-uitstoot van wagen in gr/km 136 gr/km catalogusprijs in EUR 32500 EUR (aanschafwaarde+opties+BTW zonder rekening te houden met korting)
  4. 4. VAA 2011Co2-uitstoot * 0,00237 *5000/7500 km= 2417,4 EURVAA 2012Cataloguswaarde * 5,5% (+/- 0,1% per gram meer ofminder dan 95 gr) * 6/7 = 2674,29 EUR Netto (50%) 1337,14 EUR verschil/jaar 2011 vs 2012 256,89 EUR netto verschil(50% tarief)/jaar 128,44 EURExtra kostwerkgever/jaarVAA 2012 *17%= 454,63 EUR

×