Sprinter 2000 Dutch Brochure

647 views

Published on

Dutch brochure of Sprinter 2000.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
647
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sprinter 2000 Dutch Brochure

 1. 1. $"3(0 %"5" 4:45&.4 #7 '( 23/266,1* 9225 727$/( (;3(',7,( (1 75$163257 $8720$7,6(5,1*
 2. 2. $"3(0 %"5" 4:45&.4 #7 $OJHPHHQ 6SULQWHU is het soft ware pakk et v oor expedit ie- en t ransport bedrij ven. Snel en eenvoudig zendingen regist rer en, docum ent en en fact uren print en is m aar een kleine greep uit de grot e gr oep m ogelij kheden die 6SULQWHU t e bieden heeft . Door het gebruik van st andaard Windows soft ware en bij behorende hardwar e en de t oegepast e prij sst elling is Sprint er 2000 zeer int er essant v oor kleine, m iddelgrot e en st art ende bedrij ven. 6SULQWHU wordt sinds 2000 gebruikt door honderden t ev reden gebruikers. Meer dan 15 j aar vakk ennis, er varing en ent housiasm e st aan garant voor een snel, gem akk elij k en com pleet soft w ar e syst eem . (HQYRXGLJ HFRQRPLVFK FRPSOHHW HQ VXSHUVQHO Tegen zeer concur rerende t ariev en DO YDQDI (85 SHU PDDQG
 3. 3. kunnen be- drij ven m et 6SULQWHU eenv oudig en snel alle wegt ransport , lucht vracht - en zee- vracht - zendingen ( direkt , gr oupage/ consol of full- load) regist rer en. 6SULQWHU heeft v eel voordelen zoals: x de gebruikersvriendelij kheid van het pakk et x de m ogelij kheid om alle benodigde docum ent en af t e druk ken x onm iddellij ke winst / verlies cij fer s ( zowel v oor een enk ele zending als v oor gr ou- page/ consol zendingen) x aut om at ische t ariefsber ek ening x direct e fact urat ie x eenv oudige conv ersie naar de boekhouding x elekt ronische com m unicat ie ( em ail en EDI ) x het m ak en van t alloze r apport en m et m anagem ent inform at ie x digit aal archief x en nog veel m eer belangrij ke t oepassingen ©2010 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 2
 4. 4. $3(0 %5 4:45.4 #7 $OJHPHQH 0RGXOHV 6SULQWHU beschikt ov er m odules v oor de v olgende m odalit eit en: x Wegt ransport en expedit ie x Lucht vracht x Zeevracht x Rail t ransport ( t ankwagons) Deze m odules kunnen t ezam en of afzonderlij k worden gebruikt . $OJHPHQH .HQPHUNHQ Voor alle m odalit eit en heeft u een uit gebreide hoev eelheid funct ies t ot uw beschik- king, zoals: x Snelle invoer van zendingen x Eenv oudig sam enst ellen van consolidat ies/ groupages x Print en en em ailen van alle benodigde docum ent en x Reser veren van k ost en en opbrengst en x Maken en print en van v er koopfact uren x Accorder en van inkoopfact uren x Aut om at ische t ariefsber ek ening x Winst per zending en consolidat ie/ groupage x Afleverinform at ie x Managem ent rapport age Uit eraard heeft elke m odalit eit zij n eigen specifieke funct ies. Zie voor een ov erzicht de v olgende paragrafen. ©2010 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 3
 5. 5. $3(0 %5 4:45.4 #7 :HJWUDQVSRUW HQ ([SHGLWLH Voor w egt ransport - en expedit iezendingen kunt u veel inform at ie vast leggen, zoals: x Verzender en ont vanger x Eén of m eerdere laad– en losadr essen x Ver voerder s, kent ek ens, chauffeur s, v oor- , hoofd- en nat ransport x Colli, afm et ing, gewicht , laadm et ers en volum es x Gevaarlij ke st offen x Tem perat ur en x Klant refer ent ies U heeft de beschikking ov er o.a. de v olgende docum ent en: x CMR x Afleverdocum ent en ( BVA) x Transport bev est iging voor uw klant x Transport opdracht x Manifest x Dossierkaft x Labels x Aankom st m elding x Zendingscert ificaat x Verzoek v oor ret ourner en van een get ekende CMR ©2010 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 4
 6. 6. $3(0 %5 4:45.4 #7 /XFKWYUDFKW De lucht vracht m odule geeft u de m ogelij kheid om o.a. de volgende gegev ens en func- t ies vast t e leggen en t e gebruiken: x Afzender en ont vanger x Laadadr es ( export ) of losadr es ( im port ) x Not ify x Colli, afm et ing, gewicht , laadm et ers en volum es x Gevaarlij ke st offen x Tem perat ur en x Klant refer ent ies x AWB St ock per airlines ( export ) x I ATA- , inkoop– en v er k oopt arieven ( export ) x Vlucht gegevens x Ver st uren van elekt ronisch AWB, HAWB en m anifest ( export ) x Profit share ( im port ) U heeft de beschikking ov er o.a. de v olgende docu- m ent en: x AWB x HAWB x Manifest x Afhaal- of afleveropdracht x Transport bev est iging x I ATA cargo labels m et barcode x Airline boekingsform ulier x Dossierkaft x Cargo securit y declarat ie x ACN form ulier x Airport aanleveropdracht x Waardev erklaring x Loodsinst ruct ies x Shipper cert ificaat voor levende dier en ©2010 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 5
 7. 7. $3(0 %5 4:45.4 #7 =HHYUDFKW De zeevracht m odule geeft u de m ogelij kheid om o.a. de v olgende gegev ens en func- t ies vast t e leggen en t e gebruiken: x Afzender en ont vanger x Laadadr es ( export ) of losadr es ( im port ) x Colli, afm et ing, gewicht , laadm et ers en volum es x Gevaarlij ke st offen x Cont ainers x Tem perat ur en x Klant refer ent ies U heeft de beschikking ov er o.a. de v olgende docum ent en: x Bill of Lading x Afhaal– en afleverdocum ent en v oor cont ainers x CMR v oor cont ainers x Afhaal- of afleveropdracht x Transport bev est iging x Dossierkaft x Waardev erklaring x Loodsinst ruct ies 5DLO WUDQVSRUW Met behulp van de rail m odule kunt u op eenvoudige wij ze zendingen sam enst ellen uit verschillende t reinwagons m aar ook com plet e t reinen. Door m iddel van de aut om at ische fact urat ie kunt u fact uren snel en accuraat m ak en en print en. Doordat deze m odule is gek oppeld aan diverse t reinoperat or en heeft u direct inzicht in waar uw wagons zich bevinden. Deze inform at ie is ook via de Tracking and Tracing m odule beschikbaar t e st ellen aan uw klant en. Vanuit Sprint er 2000 beheert u alle wagons v oor uw klant en. Denk bij voorbeeld aan het plannen van de wagons, locat iebeheer m aar ook aan schoonm aak en reparat ies. ©2010 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 6
 8. 8. $3(0 %5 4:45.4 #7 2YHULJH 0RGXOHV 6SULQWHU bevat st andaard de volgende m odules: x Klacht enadm inist rat ie Met deze m odule kunt u alle klacht en van u zelf of van uw klant en in een dat abase zet t en. U kunt m eer dan 1 klacht per zending invoeren of u kunt een klacht invoeren die niet direct sam enhangt m et een zending. Deze m odule is speciaal ont worpen voor I SO 9002 gecert ifi- ceerde bedrij ven. x Schadeadm inist rat ie Adm inist reer uw schades zodat u een bet er inzicht krij gt in de kost en, frequent ies en oorza- ken van schades aan m at eriaal en goederen. x Managem ent rapport age ¨ ©¦§¤¥£ ¢  ¡ Door m iddel van de Managem ent I nform at ie m odule kunt u verschillende soort en rap- port en opst ellen, zoals winst rapport en, zendingen per periode of klant en opbrengst en per klant . Alle rapport en kunnen gem aakt worden op basis van specifieke wensen. Bij voorbeeld alleen voor export zendingen, of alleen voor im port zendingen ( of welke com binat ie u ook wenst ) . Bij na alle rapport en zij n t e export eren naar Microsoft Excel, zodat u iedere rapport a- ge geheel aan uw wensen kunt aanpassen. x Fleet m anager ( weg- en rail t ransport ) Beheer uw wagenpark best aande uit t rekkers, t railers en t ankwagons. Door m iddel van een planning van periodieke onderhouds– en keuringsafspraken voorkom t u dat bepaalde ver- voersm iddelen niet beschikbaar zij n t ij dens het plannen van zendingen. Tevens krij gt u bet er inzicht in allerlei kost en variërend van brandstof- t ot onderhoudskost en. x Bellen I s uw telefoon gekoppeld aan uw com put er ( TAPI ) dan heeft u de m ogelij kheid t e bellen van- ! £ £ ¤¨ ¡ uit . Om kost en t e besparen kunt u ook bellen via een VOI P oplossing zoals Skype of Voipbust er. x Agenda U en uw collega’s boeken alle afspraken in één Out look- acht ige agenda, zodat u bet er inzicht heeft in alle afspraken binnen uw bedrij f. Tev ens is 6SULQWHU nog uit t e br eiden m et de v olgende opt ionele m odules: x Docum ent Manager x Barcode Her kenning x Elekt r onische Fact ur en x Planning en Truckboard x War ehouse m odule x Em ballage m odule x Credit Cont r ol ( debit eurenbewaking) x Tracking en Tracing ( St andard/ Advanced) x Cust om s Link x Message Serv er x Client / Server Deze m odules w orden op de v olgende pagina’s verder uit gelicht . ©2010 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 7
 9. 9. $3(0 %5 4:45.4 #7 'RFXPHQW 0DQDJHU Met de Docum ent Manager m odule kunt u een digit aal archief opbouwen v oor al uw zendingen. Per zending kunnen alle docum ent en die u print of em ailt worden opgesla- gen in het archief van de zending. U kunt ook docum ent en inscannen en deze dan t oev oegen aan het archief. Wanneer u em ails ont vangt kunt u deze en/ of de bij behorende bij lagen in het archief van de desbet r effende zending slepen. Alle docum ent en zij n in een lat er st adium t e em ailen. Docum ent en vanuit ander e sy st em en ( zoals Sagit t a, NCTS, Cargonaut ) kunnen recht - st reek s en aut om at isch worden gekoppeld aan de j uist e zendingen via de Message serv er. Docum ent en die u opslaat in het archief van de zending kunnen m et behulp van de Tracking en Tracing Advanced m odule op uw websit e beschikbaar worden gest eld aan al uw klant en. De docum ent en kunnen ook per em ail door m iddel van de Elekt roni- sche Fact ur en m odule w orden m eegest uurd. Met behulp van deze Docum ent Manager m odule kunt u ook docum ent en opslaan op klant - , t ruck- , t railer– en pallet niveau. Met de m odule heeft u snel t oegang t ot alle docum ent en ook al bet reft het docum en- t en van zendingen die al j aren geleden plaat s hebben gev onden. %DUFRGH +HUNHQQLQJ Docum ent en ( zoals CMR’s en afleverbonnen) worden v oorzien van een bar code. I n- dien u deze docum ent en lat er ( nadat ze get ek end ret our k om en) weer inscant dan worden deze docum ent en aut om at isch in het archief van de j uist e zending geplaat st . Deze m odule v er eist het gebruik van de Docum ent Manager m odule. Gebruikt u een handscanner dan kunt u de barcodes op de docum ent en ook gebrui- ken om snel de zendingen t e openen. (OHNWURQLVFKH )DFWXUHQ Met behulp van deze m odule kunt u uw fact ur en per em ail ver st ur en in plaat s van per post . De fact ur en worden als bij lage in PDF for m aat per em ail verst uur d. De m ogelij k- heid best aat om st andaard uw lev eringsvoorwaarden m ee t e st ur en. Gebruikt u ook de Docum ent Manager m odule dan kunnen ook diverse docum ent en ( bij voorbeeld CMR of AWB) w orden m eegest uurd m et de fact uur. Per klant kunt u aangeven of deze de fact uur per em ail wenst t e ont vangen. Voor een klant waar deze opt ie st aat uit geschak eld wordt de fact uur uit geprint en kunt u deze vervolgens per r eguliere post verst ur en. Deze m odule zal u veel t ij d en geld ( briefpapier, env eloppen en post zegels) besparen. ©2010 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 8
 10. 10. $3(0 %5 4:45.4 #7 3ODQQLQJ DQG 7UXFN %RDUG Deze m odule best aat uit drie onderdelen, nam elij k Planning, Planning Advanced en Truck Board. Deze m odule is alleen beschikbaar in com binat ie m et de w egt ransport ( Road) m odule. Het onderdeel Planning geeft u de m ogelij kheid om op eenv oudige m anier via slepen van zendingen een consol/ groupage op t e bouwen. Een groupage kan gezien worden als een v olledige aut olading of rondrit . Het onderdeel Planning Advanced is een planbord waarin u zendingen sleept naar aut o’s. Zendingen kunnen van aut o naar aut o worden gesleept en net zo lang t ot dat de zending op de eindlocat ie is aangek om en. Deze m odule is uit erm at e geschikt in- dien u over verschillende loodsen beschikt en een zending vaak door verschillende aut o’s wordt v er voerd v oordat deze op de eindbest em m ing aankom t . Het onderdeel Truckboard is een elekt ronische versie van een whit eboard of bur eau- onderlegger waarm ee u een soort kalender heeft waarop u per aut o kunt aangeven wat deze gaat doen. :DUHKRXVH 0RGXOH De War ehouse m odule st elt u in st aat om een pallet - adm inist rat ie t e voer en. Vanuit elke zending kunt u pallet s inslaan of uit slaan uit de loods. Een pallet kan best aan uit 1 of m eerder e colli. Tev ens w ordt er per loods bij gehouden op w elke loods- locat ie de pallet st aat en van welke klant deze pallet is. Voor elke pallet kan er een pallet label worden geprint . Wanneer u beschikt ov er de Docum ent Manager heeft u eveneens de m ogelij kheid om uw docum ent en, em ails en scans op t e slaan per pallet . Beschikt u ook ov er de Tracking en Tracing m odule dan kunnen ook de pallet gege- vens op uw websit e door uw klant en worden opgev raagd. Met behulp van het inge- bouwde t ariev ensy st eem kan het syst eem aut om at isch de kost en v oor inslag en op- slag uit rekenen. (PEDOODJH 0RGXOH Adm inist reer alle t ransact ies m et bet r ek king t ot pallet s ( blok/ euro) , CC karr en en an- der e verpak kingen voor uw klant en. Accessoir es van verpak kingen ( zoals plat en en opzet st ukk en v oor CC k arr en) kunnen ook geadm inist reerd worden. 'HELWHXUHQEHZDNLQJ Met deze m odule kunt u aanm aningen/ herinneringen verst uren per em ail of post . Ook zal het syst eem u waarschuw en wanneer een klant zij n krediet lim iet overschrij dt . Met behulp van de Cr edit Cont rol act ion point s kunt u al uw gegevens om t rent debi- t eurenbewaking vast leggen en wordt u t ij dig op de hoogt e gest eld wanneer u act ie m oet ondernem en. ©2010 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 9
 11. 11. $3(0 %5 4:45.4 #7 7UDFNLQJ DQG 7UDFLQJ Tracking en Tracing voorziet uw klant en van belangrij ke zendinginfor m at ie online op uw eigen websit e. Met een gebruikerscode en wacht woord geeft u uw klant en t oe- gang t ot inform at ie over al zij n zendingen. De websit e kan geheel in uw eigen huisst ij l worden opgem aakt . Met de Advanced variant van deze m odule kunt u ook docum ent en ( bij voorbeeld CMR, AWB en fact ur en) uit de Docum ent Manager m odule uploaden naar de websit e en beschikbaar st ellen aan uw klant en. XVWRPV /LQN Met behulp van deze m odule kunt u Sagit t a, NCTS, RVV en PD aangift en sam enst ellen en v er st uren naar m yUnidoc van Minhouse. De aangift en worden sam engest eld uit de oper at ionele zendinggegev ens en wordt via com m unicat ie soft war e naar m yUnidoc verzonden. m yUnidoc ver werk t de aangift en en st uurt deze door naar de douane. Event uele ret ourinform at ie ( bij voorbeeld DMA en VMA) van de douane k an weer naar 6SULQWHU worden v erzonden en verw er kt worden in de 6SULQWHU dat abase ( dit ver eist de Message Serv er m odule) . I ndien ret ourinform at ie wordt ont vangen kan bij de fact urat ie aut om at isch de bedragen voor invoerr echt en en bt w bij invoer w orden opgenom en. Deze m odule zelf verzorgt geen aangift en en/ of com m unicat ie m et de douane. U heeft hierv oor m yUnidoc van Mi- nihouse nodig. Zie voor m eer inform at ie over m yUnidoc, de websit e www.m inihouse.nl. Van deze m odule is zow el een st andaard als een advanced versie beschikbaar. 0HVVDJH 6HUYHU De Message Serv er zal zorg dragen voor het bericht enverk eer t ussen diverse sy st e- m en. Voorbeelden: x verst ur en van bericht en en docum ent en naar de Tracking en Tracing Ser ver x het verw er ken van r et ourinform at ie vanuit m yUnidoc van Minihouse x het verw er ken van st at usbericht en van Cargonaut m .b.t E- AWB x door m iddel van het gebruik van ‘plugins’ is de Message Serv er in st aat diverse bericht en t e verw er ken, bij voorbeeld afleverbericht en van t r ansport bedr ij ven OLHQW6HUYHU I ndien u gebruik wilt m aken van 6SULQWHU m et 5 of m eer gebruiker s is het aan t e bev elen om t e kiezen voor de Client / Server v er sie van Sprint er 2000. Deze Client / Ser ver v ersie v erhoogt de bet rouwbaarheid en de snelheid. De Client / Server v ersie is inclusief de DBI SAM dat abase serv er . De v oordelen voor u: x De Client / Server v ersie is st abiel en bet r ouwbaar x De Client / Server v ersie is nog sneller x De Client / Server is m inder belast end v oor uw net werk ©2010 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 10
 12. 12. $3(0 %5 4:45.4 #7 3ULM]HQ I HFDB@ P G E C A C Hbc`aYX9WV USQ d b R I P T R ! #£ £ ¤¨ ¡ 4¤ ¡ )201)¤ (¤ !¢ ¡ 3 £ ¤ £ ' % BASI S LI CENTI E , inclusief één gebruiker ( $ $ $ , 140.00 Wegt ransport ( road) m odule 40.00 Lucht vracht ( air) m odule 40.00 Zeevracht ( sea) m odule 40.00 Rail m odule 40.00 4¤ ¡ ©9#67¢! 3 £ ¤ 0 8£ ¤ ¨ ¤ Ext ra gebruiker $ 5 35.00 Client / Server m odule ( t e gebruiken bij 5 of m eer gebruikers, 50.00 inclusief Dat abase Server software) Planning and Truck Board 30.00 Warehouse m odule 30.00 Em ballage m odule 30.00 Docum ent Manager 35.00 Barcode Herkenning ( vereist Docum ent Manager) 15.00 Elect ronische Fact uren 40.00 Credit Cont rol ( debit eurenbewaking) 30.00 Tracking en Tracing St andard 50.00 Tracking en Tracing Advanced 100.00 Cust om s Link (koppeling m et Minihouse, Sagit t a I nvoer, Uit voer en NCTS) 45.00 Cust om s Link Advanced ( vereist Message Server) 85.00 SMS Messaging Prij zen op aanvraag Message Server 30.00 RQGLWLHV x Fact uren worden voor 3 m aanden vooruit gem aakt x Bet aling dient t e geschieden binnen 14 dagen na fact uurdat um x Minim ale huurperiode is één j aar x Support wordt per em ail, fax of t elefoon gegeven x Support op locat ie is hier niet bij in begrepen en wordt apart berekend! x Soft ware wordt verhuurd “ AS I S” x Prij zen zij n in EURO exclusief BTW, inst allat ie, t raining en event uele aanpassingen x Wij handelen volgens onze st andaard leveringscondit ies ( Fenit voorwaarden) Zie ht t p: / / www.cds- nl.com / voorwaarden x Cargo Dat a Syst em s bv kan de soft ware specificat ies en prij zen wij zigen zonder schrift elij ke kennisgeving ©2010 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 11
 13. 13. $3(0 %5 4:45.4 #7 RQWDFW Wij st aan klaar om al uw vragen t e beant w oor den. Graag gev en wij u een persoonlij - ke en v rij blij vende dem onst rat ie waarin wij alle voordelen van 6SULQWHU op een rij t j e kunnen zet t en. Neem dus gerust cont act m et ons op! 6SULQWHU ²'H RSORVVLQJ YRRU WRWDOH H[SHGLWLH HQ WUDQVSRUW DXWRPDWLVHULQJ DUJR 'DWD 6VWHPV %9 De St ok 24 4703 SZ Roosendaal Nederland Tel: + 31 - 165 - 56 56 67 Fax: + 31 - 84 - 74 16 449 Em ail: info@cds- nl.com Websit e: www.sprint er2000.com Helpdesk: support @cds- nl.com ©2010 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 12

×