Presentation-การนำเสนอ

8,611 views

Published on

เป็นแหล่งในการบอกเล่าเนื้อหา รูปภาพและข้อมูลอื่น ๆ ให้แก่ผู้เรียน โดยเป็นการสื่อสารทาง เดียวที่ควบคุมโดย ผู้นำเสนอ และไม่มีการตอบสนอง จากผู้เรียน เช่น วีดีโอ การบรรยาย เป็นต้น

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,611
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation-การนำเสนอ

 1. 1. Presentation การนำาเสนอ style Click to edit Master subtitle
 2. 2. การนำาเสนอ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนจะสามารถ - อธิบายความหมายของการนำาเสนอ - ได้รบความรู้และทักษะในการนำา ั เสนอ - ประยุกต์ใช้หลักการต่าง ๆ ใน การนำาเสนอ - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
 3. 3. ความหมายของการนำาเสนอ เป็นแหล่งในการบอกเล่าเนื้อหา รูปภาพและ one-way Source Learners No response
 4. 4. ความหมายใหม่ของการนำาเสนอข้อมูล เป็นแหล่งบอกเล่าเนื้อหา เรืองราว และ ่
 5. 5. Instructional Communication Message by Medium Source Learners Transactional model Interpreter Interpreter of Communication Learners Source Message by Medium
 6. 6. Instructional Communication องค์ประกอบ 1. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล (Gathering) 2. ความสามารถในการคัดเลือกข้อมูล (Selecting) 3. ความสามารถในการเก็บรักษาข้อมูล (Treating) 4. ความสามารถในการส่งข้อมูล (Delivering)
 7. 7. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Gathering) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เอกสาร ตำารา อินเตอร์เน็ต หรือแหล่ง ค้นคว้าอื่น ๆ โดยใช้วิธการ ี หลาย ๆ วิธี
 8. 8. การคัดเลือกข้อมูล (Selecting) คือ การเลือกข้อมูลทีเป็นประโยชน์ ่ และเกียวข้อง ่ กับเนือหาหรือเรืองราวทีจะนำาเสนอ ้ ่ ่ Open or not open
 9. 9. การเก็บรักษาข้อมูล (Treating) คือ การนำาข้อมูลมาจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ให้อยู่ใน รูปของสื่อทีเหมาะสมเพื่อง่ายต่อ ่ การนำาไปใช้และ การศึกษาในโอกาสต่อไป Apple Car
 10. 10. การส่งข้อมูล (Delivering) เป็นการนำาข้อมูลผ่านสื่อเพื่อสร้างความ สนใจ ตรงความต้องการของผู้เรียนและ ต้องการให้ผู้รับจดจำาได้ Visual Sound Object 1 Object 2
 11. 11. รูปแบบการนำาเสนอ (Kinds of Presentation) การนำาเสนอด้วยคำาพูด (Verbal) การนำาเสนอด้วยลักษณะท่าทาง (Nonverbal) การนำาเสนอด้วยสือผสม (Media ่ utilized)
 12. 12. การนำาเสนอด้วยคำาพูด Verbal (words) Presentation การพูดเป็นโครงสร้างการสื่อสารที่สำาคัญ ที่สุด เนื่องจากเป็นการสื่อสารที่ผู้ฟังสามารถ รับฟังและรับรู้ได้โดยตรง Keep speaking, talking
 13. 13. การนำาเสนอด้วยลักษณะท่าทาง Nonverbal (except words) Presentation เป็นการนำาเสนอผ่านการแสดงออกด้วย ลักษณะ ท่าทางการเคลื่อนไหว การมอง การแต่งกาย เป็นต้น
 14. 14. การนำาเสนอด้วยสือผสม ่ Media utilized Presentation รูปแบบของสื่อผสม ได้แก่ กระดานดำา , เครื่องฉายภาพ , วีดีโอ , สไลด์ และ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 15. 15. Effective Presentation Making Plan วางแผน Do ปฏิบัติการ See การตรวจสอบ
 16. 16. Effective Presentation Making Plan ขั้นของการวางแผน การประเมินความต้องการ (Needs assessment) การวิเคราะห์ (Analyze learner) Do การกำาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย (Stat objectives) การเลือกสื่อ วิธการ และเครื่องมือ ี (Select media, method and See materials) การตอบสนองของผู้เรียน
 17. 17. Effective Presentation Making Plan ขั้นปฏิบัติการ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง การควบคุมเสียงหรือระดับของ เสียง Do การแสดงกิริยาท่าทาง การใช้คำาพูดที่เข้าใจง่าย การใช้สายตา See การเคลื่อนไหว การแต่งกาย เป็นต้น
 18. 18. Effective Presentation Making Plan ขั้นตรวจสอบ คุณภาพของเนื้อหา ระยะเวลา Do การจัดลำาดับเนื้อหา ขนาดของตัวอักษร อ่านได้ง่าย ความสมดุลของสี เป็นต้น See
 19. 19. Effective Presentation Making ตัวอย่างการประเมินตรวจสอบ ชื่อผู้ประเมิน : ชื่อของผู้นำาเสนอหรือวิทยากร : ประเด็นการประเมิน : ต้องปรับปรุง ดีมาก คุณภาพของเนื้อหา 1 2 3 4 5 รูปแบบ/การออกแบบ 1 2 3 4 5 ความง่ายต่อการอ่าน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 กราฟิก (graphics) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ลิขสิทธิ์ (Copyright)
 20. 20. การนำาเสนอสื่อการสอน ควรปฏิบัติด 1. นำาเสนอสื่อการสอนออกใช้ตามทีกำาหนดไว้ใน ่ โดยให้ผู้เรียนได้เห็นได้ยน หรือมีกิจกรรมร่ว ิ 2. ใช้เทคนิคการเสนอสือการสอนทีดี และถูกต้อ ่ ่ ให้อยูกลางจอ การปรับความชัดเจนของภาพ ่ เป็นต้น 3. พยายามพิจารณาหรือสังเกตปฏิกริยาของผู้เ ิ สือการสอนนันเพื่อจะได้นำามาแก้ไขปรับปรุงใน ่ ้ 4. ใช้สอการสอนให้อยูภายในเวลาทีกำาหนดไว้ ื่ ่ ่ ครูจะต้องมีความสามารถหลายประการ เช่น
 21. 21. การนำาเสนอสือการสอน (ต่อ) ่ 4.1 ต้องสามารถใช้เครื่องมือในโรงเรียนได้ 4.2 ต้องสามารถรูข้อบกพร่องของเครืองม ้ ่ 4.3 ต้องสามารถทีจะบอกได้ว่าความมืดขอ ่ เช่น เหมาะสำาหรับเครืองฉายประเภทใด ่ 4.4 ต้องสามารถวางสิงต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เ ่ ลำาโพง และเครืองมือ เพื่อให้นกเรียนได ่ ั มากทีสุด่ 4.5 รู้จักเลือกจังหวะในการนำาเสนอสื่อทีเห ่ 4.6 สามารถแสดงสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างคล่อง
 22. 22. แผนผังและการออกแบบ (Layout Design)
 23. 23. Effective Presentation Making คำาบรรยาย (Description) การแนะนำาหลักของการแสดงภาพหน้าจอ การอธิบายโครงสร้างการออกแบบสำาคัญ อย่างไร การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการสร้าง สื่อ มัลติมีเดีย
 24. 24. Layout Design for Presentation วัตถุประสงค์ (Objectives) หลังจากเรียนรู้หลักการของการออกแบบ ดีไซน์ ผู้เรียนสามารถ อธิบายกฏ 3 ส่วน หรือ Rule of third อธิบายหลักการสร้างสื่อทีมองเห็นง่ายสบาย ่ ตา การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการสร้าง สื่อ
 25. 25. What Layout Design for Presentation is.. การออกแบบสื่อเพื่อนำาเสนอคือ.. To design user oriented interface Expect how users respond and guide. Expect how users to feedback and respond.
 26. 26. Visual Principle Visual Balance Formal Informal Imbalance
 27. 27. Visual Principle Elements Alignment หลักการวางตำาแหน่งของภาพหรือ วัตถุ ควรเป็นแนวเดียวกัน และห่างจาก ขอบในระยะทีสมดุล ่
 28. 28. Visual Principle ทิศทางของเส้น (Flow Line) จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง Exception
 29. 29. ทิศทางของเส้น (Flow Line) ตัวอย่าง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากซ้ายไปขวา
 30. 30. ทิศทางของเส้น (Flow Line) ตัวอย่าง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากบนลงล่าง
 31. 31. Visual Principle หลัก 3 ส่วน (Rule of Third) หลัก 3 ส่วน คือ การแบ่งพื้นที่ของภาพ ออกเป็น 3 ส่วนทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ส่วนที่ตัดกันจะเป็น จุดที่ น่าสนใจของภาพ โดยเฉพาะจุดตัดด้านซ้าย บน
 32. 32. Rule of third Example
 33. 33. Visual Principle Legibility คือ จุดที่ผู้เรียนสามารถมอง เห็นและอ่านได้
 34. 34. Visual Principle หลักความสมดุลของสี (Color BlackgroundCombination ) v.s. Text, Line Yellow, White, Black Magenta, Blue, Green Red, Blue, Black Yellow, White Red, Blue, Black Cyan, White Red, Blue, Black Cyan, Magenta, Yellow Yellow, White, Cyan Black, Green Yellow, White, Black, Blue Red, Green, Cyan Yellow, White, Magenta, Blue, Red Red, Blue, Black Cyan, Yellow
 35. 35. COLORS WHEEL ตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิกา กระทรวงศึกษาธิกา กระทรวงศึกษาธิกา กระทรวงศึกษาธิการ
 36. 36. Visual Principle Font Style: A Sans-serif typeface is suited. Italic and Serif typeface not recommended. Size: 20 point: 012345 32 point: 012345 48 point: 012345 ข้อควรระวัง : การใช้รูปแบบทีหลากหลาย ่ หรือสีหลาย ๆ สี
 37. 37. หลักการนำาเสนอภาพหน้าจอ วัตถุท่ีนำาเสนอ (Projected Materials) ระยะห่างของการชม/ดูที่เป็นไปได้มากที่สุดก็ คือ ประมาณ 8 เท่า ของความสูงของวัตถุนั้น ๆ บนหน้าจอ (หลัก 8 เท่า) 8 times of Height Height

×