รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554

on

 • 1,669 views

จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554

จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554

Statistics

Views

Total Views
1,669
Views on SlideShare
1,669
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
12
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554 รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554 Document Transcript

 • ประมวลสรุป พระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล"าฯ ให"คณะกรรมการอํานวยการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) และเจ"าหน"าที่ เข"าเฝ-าถวายรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย การดําเนิ นงานพัฒนา แต่ก่อนใช้วดด้วยสายตาบ้าง เฉลียไปตามความคิ ดเห็ น ัทีไม่เป็ นเชิงสถิติบาง ทําไปเรื อย ๆ บ้าง แต่ตอนนี ทางราชการมีการสํารวจข้อมูล จปฐ. ้เป็ นข้อ มู ล ที คิ ด ว่ า ในขณะนี ดี ที สุ ด แล้ว ดี ใ นการเป็ นฐานให้ เ ริ มต้น แก้ไ ขปั ญ หาเป็ นข้อมูลทีง่าย ดูง่าย และเห็นด้วยทีมีการสํารวจข้อมูล จปฐ. มีการวัดเพือให้พบปั ญหาซึงเมือรู ้ปัญหาแล้วจะได้มีการแก้ไขสําหรับการวัดนันจะตรงหรื อไม่ตรง แน่นอนต้องมีการผิดพลาดบ้าง ก็ไม่ น่าจะเป็ นปั ญหาใหญ่ ขอให้มีสิงทีจะช่ วยชี ให้ฝ่ายรั ฐเข้าไปหาชาวบ้า นได้ท ราบปั ญหาชาวบ้านบ้าง เมื อเราทํา จริ ง สํารวจจริ งแล้ว จะทําให้พบกับบุคคลที ควรสงเคราะห์ หรื อทําให้พบปั ญหา และเมื อพบปั ญหาแล้วจะแก้ไขอย่างไรเป็ นสิ งซึงจะตามมา หลักการพัฒนาทีควรจะคํานึงถึง คือ ช่วยเขาเพือให้เขาช่วยตัวเองได้การให้คาแนะนําเพือให้ชาวบ้านได้เรี ยนรู ้วธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง จึงเป็ นสิ งสําคัญ ํ ิ(ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ตามหนังสื อสํานักราชเลขาธิการ ที รล. 0017/10527 ลงวันที 29 ตุลาคม 2534)
 • คํานํา รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวตของประชาชน จากข้อมูลความจําเป็ นพื!นฐาน (จปฐ.) เป็ น ิเอกสารที(จดทําขึ!นเพื(อนําเสนอผลการจัดเก็บและวิเคราะห์ขอมูลความจําเป็ นพื!นฐาน(จปฐ.) ปี 0112 ั ้โดยดํา เนิ นการสํา รวจและจัดเก็บ ข้อมู ล จากทุ ก ครั วเรื อน ทุ กหมู่บา นในเขตชนบท ของจังหวัด ้นครราชสี มา ผลที( ได้จากการสํารวจข้อมูลจะทําให้ทราบถึ งคุ ณภาพชี วิตของประชาชนในระดับครั วเรื อน หมู่ บ ้า น ตํา บล อํา เภอ และภาพรวมของจัง หวัด โดยมี เครื( องชี! วดข้อมู ล ความจํา เป็ น ัพื!นฐาน 8 หมวด 20 ตัวชี!วด ั ในการประมวลผลการจัดเก็ บข้อมู ล ความจํา เป็ นพื!นฐาน(จปฐ.) ปี 0112 ภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มาจาก 9::,<1<9 ครั วเรื อน 9,8<2 หมู่บาน 0:1 ตําบล 90 อําเภอ พบว่าตัวชี! วด ้ ัทั!งหมด 8 หมวด 20 ตัวชี! วด มี ตวชี! วดที(บรรลุ เป้ าหมาย 0= ตัวชี! วด ไม่บรรลุ เป้ าหมาย 0= ตัวชี! วด ั ั ั ั ัได้แก่ ตัวชี! วดที( =,0,9,2,8,>,:,=<,=2,=:,=?,0<,0=,02,0>,0:,90,91,98,9> และ 21 ส่ วนผลการจัดเก็บ ัข้อมู ลด้า นรายได้ (ตัวชี! วดที( 9<) จัง หวัดนครราชสี มามี รายได้เฉลี( ย ต่ อคนต่อปี ในภาพรวมของ ัจังหวัดเท่ากับ 11,9::.9= บาทต่อคนต่อปี และมีครัวเรื อนที(มีรายได้เฉลี(ยต่อคนต่อปี ตํ(ากว่าเกณฑ์จปฐ. (09,<<< บาท) จํานวน =,8<1 ครัวเรื อน หวังเป็ นอย่างยิงว่ารายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จากข้อมูลความจําเป็ นพื!นฐาน (จปฐ.) (ประจําปี 0112 ฉบับนี! จะเป็ นเครื( องมือหนึ(งที(ช่วยให้หน่วยงานที(เกี(ยวข้องกับการพัฒนาชนบททั!งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ(น และองค์กรภาคประชาชน ตลอดจนนิสิต นักศึกษาและประชาชนทัวไปได้นาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปั ญหาและพัฒนาคุณภาพชีวตของ ( ํ ิประชาชนให้ดียงขึ!น อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจําเป็ นพื!นฐานทุกตัวชี!วดต่อไป (ิ ั สํ านักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดนครราชสี มา สิ งหาคม
 • สารบัญประมวลสรุ ปพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารีคํานําบทที 1 ข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) % 1 แนวคิดเรื อง จปฐ. เพือพัฒนาคุณภาพชีวต ิ 1 ความหมายของคุณภาพชีวิต และ จปฐ. 1 ข้อมูลความจําเป็ นพืนฐาน จปฐ. 2 ขันตอนการนํา จปฐ. ไปใช้ในการพัฒนา 7 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล จปฐ.โดยความร่ วมมือองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน. 11 บทสรุ ปสําหรับผูบริ หาร ้ 56บทที 2 ผลการสํ ารวจข้ อมูล จปฐ. จังหวัดนครราชสี มา 14 พืนทีจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2554 14 จํานวนประชากร ชาย – หญิง 15 รายได้เฉลียต่อคนต่อปี 16 จํานวนครัวเรื อนทีมีรายได้เฉลียตํากว่าเกณฑ์ 23,000 บาท ต่อคนต่อปี 17 สรุ ปรายรับ – รายจ่าย จากบัญชีครัวเรื อน พ.ศ. 6BB4 18 ผลการสํารวจข้อมูล จปฐ. รายตัวชีวด ั 19บทที 3 รายงานคุณภาพชี วตของประชาชนจังหวัดนครราชสี มา ิ 63 ผลการวิเคราะห์ขอมูล จปฐ. ภาพรวมจังหวัดรายตัวชีวด ้ ั 64 - หมวดที 1 สุ ขภาพดี (13 ตัวชีวด) ั 64 - หมวดที 2 มีบานอาศัย (8 ตัวชีวด) ้ ั 77 - หมวดที 3 ฝักใฝ่ การศึกษา (7 ตัวชีวด) ั 85 ้ - หมวดที 4 รายได้กาวหน้า (3 ตัวชีวด) ั 92 - หมวดที 5 ปลูกฝังค่านิยม (6 ตัวชีวด)ั 95 - หมวดที 6 ร่ วมใจพัฒนา(5 ตัวชีวด) ั 99 ตัวชีวดทียังไม่บรรลุเป้ าหมายภาพรวมจังหวัดนครราชสี มา ั 111 ตัวชีวดทียังไม่บรรลุเป้ าหมายรายอําเภอ ั 112
 • 1 บทที ข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.)แนวคิดเรือง จปฐ. เพือพัฒนาคุณภาพชี วต ิ หลักการและแนวคิดเรื อง จปฐ. นี ในเบื องต้นก็คือการวาดภาพสังคมที พึงประสงค์ของคนไทย โดยคิ ด ว่า ในฐานะที ประชาชนทุ ก คนที เกิ ดเป็ นคนไทยนัน ขันตําของชี วิ ตเขาน่ า จะมีอะไรบ้าง? นันคือ การทีจะทําให้คนไทยมีคุณภาพชีวตทีดี ขันตําเขาควรจะมีอะไรบ้าง ิ ได้ขอสรุ ปว่า การมีคุณภาพชีวตทีดีของคนไทย จะต้องผ่านเกณฑ์ความจําเป็ นพืนฐาน ้ ิ(จปฐ.) ทุกตัวชีวัดความหมายของคุณภาพชี วตและ จปฐ. ิ ความหมายของคําวา “คุณภาพชีวิต” คือ 1. คุณภาพชี วิต หมายถึ ง การดํารงชี วิตของมนุ ษย์ในระดับทีเหมาะสมตามความจําเป็ นพืนฐานในสังคมหนึง ๆในช่วงเวลาหนึง ๆ 2. คุณภาพชีวตของประชาชนจะดี หมายถึง ครอบครัวนันหรื อชุ มชนนันได้บรรลุเกณฑ์ ิความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ครบถ้วนทุกประการ ความหมายของคําว่ า “ความจําเป็ นพืนฐาน” (จปฐ.) คือ ความต้องการพืนฐานสําหรับประชาชน ดํารงชีวิต สิ งจําเป็ นต่อการครองชีพพืนฐาน จปฐ. ความต้องการขันตําทีชาวบ้านควรมี ความต้องการตําทีสุดทีสามารถดํารงชีวต ิ อย่างปกติสุขพอสมควรรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 2 ข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) จปฐ. เป็ นข้อมูลทีแสดงถึงลักษณะของสังคมไทยทีพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขัน ่ ํตําของเครื องชีวัดว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็ นอยูไม่ตากว่าเกณฑ์ระดับไหน ในช่วงระยะเวลาหนึง และทําให้ประชาชนสามารถทราบด้วยตนเองว่า ในขณะนีคุณภาพชี วิตของตนเองครอบครัว รวมไปถึงหมู่บานหมู่บานอยูในระดับใด มีปัญหาทีจะต้องแก้ไขในเรื องใดบ้าง เป็ นการ ้ ้ ่ส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็ นนโยบายสําคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศ หลักการของข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ่ เป็ นเครื องมือกระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนเพือทราบสภาพความเป็ นอยูของตนเอง และชุมชน ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา ใช้ขอมูล จปฐ.เป็ นแนวทางในการคัดเลือกโครงการสอดคล้องกับสภาพปั ญหาของชุมชน ้ แนวคิดและความเป็ นมาของข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูล จปฐ. ที มี การจัดเก็บโดยประชาชนด้วยความสนับสนุ นของคณะทํางานสนับสนุนการปฏิบติการพัฒนาชนบทระดับตําบล (คปต.) และผูแทนขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ั ้(อบต.) หรื อ เทศบาล นันจะทําให้ทราบว่าแต่ละครัวเรื อนมีปัญหาอะไร หมู่บานมีปั ญหาอะไร และ ้เมือทราบแล้ว ส่ วนใดทีไม่สามารถดําเนิ นการเองได้ก็ให้ขอรับการสนับสนุ นบางส่ วนหรื อทังหมดจากโครงการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน (อปท.) เช่น องค์การบริ หารส่ วนตําบล เทศบาล หรื อองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) ส่ วนราชการในภูมิภาค (อําเภอ,จังหวัด) ส่ วนราชการส่ วนกลาง(กรม,กระทรวง) หรื อในระดับรัฐบาล ต่อไป ปี พ.ศ. 1212 แนวความคิดเรื อง จปฐ. เกิ ดขึนครังแรก สํานักงานคณะกรรมการ ํพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ได้กาหนดรู ปแบบลักษณะของสังคมไทยและคนไทยทีพึงประสงค์ในอนาคต โดยกําหนดเป็ นเครื องชี วัดความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ของคนไทยซึ งได้ขอ ้สรุ ปว่า “การมีคุณภาพชีวตทีดีของคนไทยจะต้องผ่านเกณฑ์ความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ) ทุกตัวชีวัด” ิ ปี พ.ศ. 1213 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุ มติเมือวันที BC สิ งหาคม BDBE ให้มีการ ัดํา เนิ น การโครงการปี รณรงค์ คุ ณ ภาพชี วิ ต และประกาศใช้ เ ป็ น “ ปี รณรงค์ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 3ประชาชนในชาติ (ปรช.) ” (BC สิ งหาคม BDBE - GH ธันวาคม BDGC) โดยใช้เครื องชี วัดความจําเป็ นพืนฐาน E หมวด GB ตัวชี วัด เป็ นเครื องมือทีใช้วดคุ ณภาพชี วิตของคนไทยว่า อย่างน้อยคนไทย ัควรมีคุณภาพชีวตในเรื องอะไรบ้าง และควรมีระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึง ๆ ิ ปี พ.ศ. 124 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่ งชาติ (กชช.) มี ม ติ ใ ห้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ มอบโครงการ ปี รณรงค์ให้ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุ มชน เป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบดําเนิ นงานต่อ ภายใต้ชืองานว่า “ งานพัฒนาคุณภาพชีวตของประชาชนในชนบท (พชช.) ” ิ ปี พ.ศ. 1241 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่ ง ชาติ (กชช.) มี ม ติ เมื อวันที HDกันยายน BDGB ให้กรมการพัฒนาชุ มชน จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็ นประจําทุกปี ตังแต่ปี BDGG จนถึ งปั จจุบน โดยมีการปรับปรุ งเครื องชี วัดข้อมูล จปฐ. ทุก D ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ ัและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ.1242 มี ก ารปรั บ ปรุ งเครื องชี วัด จปฐ. เพื อใช้ จ ัด เก็ บ ข้อ มู ล ในช่ ว งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที K (พ.ศ. BDGD-BDGL) เป็ น L หมวด GK ตัวชีวัด ปี พ.ศ. 1256 มีการปรับปรุ งเครื องชี วัดข้อมูล จปฐ. เพือใช้จดเก็บข้อมูลในช่ วง ัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที E (พ.ศ. BDMC- BDMM) เป็ น E หมวด GL ตัวชีวัด ปี พ.ศ. 1255 มีการปรับปรุ งเครื องชี วัดข้อมูล จปฐ. เพือใช้จดเก็บข้อมูลในช่ วง ัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที L (พ.ศ. BDMD-BDML) เป็ น N หมวด GK ตัวชีวัด ปี พ.ศ. 1255 คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชาชน(พชช.) มีมติเมือวันที L กุมภาพันธ์ BDMM ให้กรมการพัฒนาชุ มชน รับผิดชอบประสานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตเมืองด้วย โดยให้ใช้เครื องชีวัดเหมือนเขตชนบท (มติเมือ GH พ.ค. BDMD) ปี พ.ศ. 1257 ได้มีการศึกษาปรับปรุ งเครื องชีวัดข้อมูล จปฐ. เพือใช้จดเก็บข้อมูล ั ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที HC (พ.ศ. BDDC-BDDM) โดยสรุ ปตัวชีวัดตาม ความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ทีจะนํามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที HC (พ.ศ. BDDC-BDDM) มีจานวน N หมวด MB ตัวชีวัด ํ ่ จากผลการศึกษาในปี พ.ศ. BDML สามารถสรุ ปได้วา “ ตัวชีวัดความจําเป็ นพืนฐาน จปฐ. ” ทีนํามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที HC (ปี BDDC-BDDM) มีจานวน N หมวด MB ตัวชีวัด ํ หมวดที H สุ ขภาพดี มี HG ตัวชีวัด หมวดที B มีบานอาศัย ้ มี E ตัวชีวัด หมวดที G ฝักใฝ่ การศึกษา มี K ตัวชีวัด ้ หมวดที M รายได้กาวหน้า มี G ตัวชีวัด หมวดที D ปลูกฝังค่านิยมไทย มี N ตัวชีวัดรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 4 หมวดที N ร่ วมใจพัฒนา มี D ตัวชีวัดหมวดที 1 : สุ ขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี) มี 13 ตัวชี วัด เป้ าหมายตัวชีวัดที ตัวชีวัดข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ปี 2550 - 2554 หน่ วย ร้ อยละ 1 หญิงตังครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด และฉี ดวัคซีนครบตามเกณฑ์บริ การ คน 100 2 แม่ทีคลอดลูกได้รับการทําคลอด และดูแลหลังคลอด คน 100 3 เด็กแรกเกิดมีนาหนักไม่ตากว่า 2,500 กรัม ํ ํ คน 100 4 เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เต็มได้รับการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร้าง คน 100 เสริ มภูมิคุมกันโรค ้ 5 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 4 เดือนแรกติดต่อกัน คน 95 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริ ญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน คน 100 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริ ญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน คน 100 8 เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริ ม คน 100 ภูมิคุมกันโรค ้ 9 ทุกคนในครัวเรื อนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัยและได้มาตรฐาน ครัวเรื อน 95 10 คนในครัวเรื อนมีความรู ้ในการใช้ยาทีถูกต้องเหมาะสม ครัวเรื อน 100 11 คนอายุ 35 ปี ขึนไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี คน 50 12 คนอายุ 6 ปี ขึนไป ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที คน 60 13 ผูทีมีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีหลักปะกันสุขภาพ ้ คน 98หมวดที 2 : มีบ้านอาศัย(ประชาชนมีทอยู่อาศัยและสภาพแวดล้ อมทีเหมาะสม) มี 8 ตัวชี วัด ี เป้ าหมายตัวชีวัดที ตัวชีวัดข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ปี 2550 - 2554 หน่ วย ร้ อยละ 14 ่ ครัวเรื อนมีความมันคงในทีอยูอาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร ครัวเรื อน 100 15 ครัวเรื อนมีนาสะอาดสําหรับดืมและบริ โภคเพียงพอตลอดปี ํ ครัวเรื อน 95 16 ครัวเรื อนมีนาใช้เพียงพอตลอดปี ํ ครัวเรื อน 95 17 ครัวเรื อนมีการจัดบ้านเรื อนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สะอาด และถูก ครัวเรื อน 95 สุขลักษณะ 18 ครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ครัวเรื อน 100 19 ครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบติภยอย่างถูกวิธี ั ั ครัวเรื อน 100 20 ครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สิน ิ ครัวเรื อน 100 21 ครอบครัวมีความอบอุ่น ครัวเรื อน 100รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 5หมวดที 3 : ฝักใฝ่ การศึกษา(ประชาชนมีโอกาสเข้ าถึงบริ การด้ านการศึกษา) มี 7 ตัวชีวัด เป้ าหมายตัวชีวัดที ตัวชีวัดข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ปี 2550 - 2554 หน่ วย ร้ อยละ 22 เด็กทีอายุตากว่า 3 ปี เต็ม ได้รับการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้จาการทํากิจกรรมร่ วมกับ ํ คน 80 ผูใหญ่ในบ้าน ้ 23 เด็กอายุ 3 – 5 ปี เต็ม ได้รับบริ การเลียงดูเตรี ยมความพร้อมก่อนวัยเรี ยน คน 80 24 เด็กอายุ 6 – 12 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี คน 100 25 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรี ยนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ คน 95 เทียบเท่า 26 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได้เรี ยนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ คน 80 เทียบเท่า และยังไม่มีงานทําได้รับการฝึ กอบรมอาชีพ 27 คนอายุ 15 - 16 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ทุกคน คน 100 28 คนในครัวเรื อนรับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง ครัวเรื อน 100หมวดที 4 : รายได้ ก้าวหน้ า(ประชาชนมีการประกอบอาชี พและมีรายได้ พอเพียงต่ อการดํารงชี วต) ิ มี 3 ตัวชี วัด เป้ าหมายตัวชีวัดที ตัวชีวัดข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ปี 2550 - 2554 หน่ วย ร้ อยละ 29 คนอายุ 15 - 60 ปี เต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ คน 95 30 คนในครัวเรื อนมีรายได้เฉลียไม่ตากว่าคนละ 23,000 บาทต่อปี ํ ครัวเรื อน 70 31 ครัวเรื อนมีการเก็บออมเงิน ครัวเรื อน 80หมวดที 5 : ปลูกฝังค่ านิยมไทย(ประชาชนมีการปลูกฝังค่ านิยมไทยให้ กบตนเองเพือให้ ั คุณภาพชี วตทีดีขึน) มี 6 ตัวชี วัด ิ เป้ าหมายตัวชีวัดที ตัวชีวัดข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ปี 2550 - 2554 หน่ วย ร้ อยละ 32 คนในครัวเรื อนไม่ติดสุรา คน 100 33 คนในครัวเรื อนไม่สูบบุหรี คน 90 34 คนในครัวเรื อนได้ปฏิบติตนตามขนบธรรมเนียมและมารยาทไทย ั ครัวเรื อน 95 35 คนอายุ 6 ปี ขึนไปทุกคน ได้ปฏิบติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ ั ครัวเรื อน 100 ละ 1 ครัง 36 คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรื อน คน 100 37 คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรื อน คน 100รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 6หมวดที 6 : ร่ วมใจพัฒนา (ประชาชนมีจิตสํ านึกและร่ วมกันรักษาสิ ทธิLของตนเองเพือประโยชน์ ของชุ มชนหรื อท้ องถิน) มี 5 ตัวชี วัด เป้ าหมายตัวชีวัดที ตัวชีวัดข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ปี 2550 - 2554 หน่ วย ร้ อยละ 38 คนในครัวเรื อนเป็ นสมาชิกกลุ่มทีตังขึนในหมู่บาน/ชุมชน ตําบล ้ ครัวเรื อน 95 39 คนในครัวเรื อนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นเพือประโยชน์ของชุมชนหรื อ ครัวเรื อน 95 ท้องถิน 40 คนในครัวเรื อนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมเกียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ครัวเรื อน 90 ธรรมชาติเพือประโยชน์ของชุมชนหรื อท้องถิน 41 คนในครัวเรื อน มีส่วนร่ วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บาน/ชุมชน ้ ครัวเรื อน 100 42 คนอายุ 18 ปี ขึนไป ทีมีสิทธิZเลือกตังไปใช้สิทธิZเลือกตังในชุมชนของตน คน 90รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 7ขันตอนการนํา จปฐ. ไปใช้ ในการพัฒนา 7. สอนชุมชนอืนๆ 6.ประเมินผล 5.ดําเนิน การตามแผน 4. จัดลําดับภูมปั ญญาและวางแผน 3.วิเคราะห์ปัญหา 2. รู ้ปัญหา 1. สํารวจข้อมูล 1. สํารวจ 2. รู ้ปัญหา ข้อมูล 3. วิเคราะห์ปัญหา (หาสาเหตุแนวทางแก้ไข) 4. จัดลําดับภูมิปัญญาและวางแผน 5. ดําเนินการตามแผน N. ประเมินผล สํารวจ จปฐ. ซํา 7. สอนชุมชนอืน ๆรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 8สรุ ปสถานการณ์ การใช้ จปฐ. สรุ ปขันตอนทัง K ขันตอน ของการนํา ข้อมูล จปฐ. มาใช้ใ นกระบวนการพัฒนาชุ ม ชนจะเห็นได้วาสถานะของการใช้ จปฐ. มีอยู่ M สถานะด้วยกัน ดังนี ่ .เป็ นเปาหมาย ้ MBO Goal สภาพปั จจุบน ั บรรลุ จปฐ. ปี 2554 1.เป็ นตัวชี วัด เป็ นเป้ าหมายทีสามารถวัดได้ชดเจน ั 4.เป็ นข้ อมูล สามารถใช้ประกอบการวางแผน 5.เป็ นกระบวนการ การเก็บข้อมูล/วิเคราะห์/หาแนวทาง แก้ไข/วางแผน/ประเมินผลเงือนไขแห่ งความสํ าเร็จของ จปฐ. การที จะนํา จปฐ. มาใช้ เพื อพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิตของประชาชนให้เป็ นผลสํา เร็ จได้นันองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน/เจ้าหน้าที/ข้าราชการ/ประชาชนและองค์กรเอกชน จะต้องมีบทบาทดังต่อไปนี 1. บทบาทของเจ้ าหน้ าทีของรัฐ การทีจะให้เกิดการใช้ จปฐ. ในการพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนไทยดังทีกล่าวมาแล้วนันบทบาทหน้าที ของข้าราชการทุกระดับ จะต้องมีบทบาทดังนี คือ 1) มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการใช้ จปฐ. ในการพัฒนาคุณภาพชีวตเป็ นอย่างดี ิ 2) สามารถเชือมแนวความคิด จปฐ. เข้ากับการพัฒนาชุมชนทีมีอยูเ่ ดิมอย่างดี 3) จะต้องมี ความเข้าใจว่า จปฐ. นี ไม่ใช่ ของข้าราชการกระทรวงใดกระทรวงหนึ งแต่เป็ นของประชาชน เป็ นภาพทีต้องการให้ชาวบ้านบรรลุเกณฑ์หรื อเข้าเกณฑ์ จปฐ.นีทุกข้อดังนัน จึงเป็ นความจําเป็ นร่ วมกันทีจะต้องช่วยกันพัฒนาสนับสนุนชาวบ้านทุกเรื องตาม จปฐ. 4) ข้าราชการทีมีความรู ้ จะต้องสามารถถ่ายทอดความรู ้นีไปให้วิทยากรระดับล่างได้และระดับล่างสุ ดจะต้องถ่ายทอดเรื อง จปฐ.ไปให้ชาวบ้านได้ จนกระทังชาวบ้านสามารถปฏิบติได้ตามแนวคิด จปฐ. ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 9 5) เมือชาวบ้านทําแผนระดับชุ มชนแล้ว เป็ นหน้าทีของข้าราชการทุกกระทรวงทีจะต้องให้การสนับสนุ น กระตุนอย่างต่อเนื อง เพือให้ชาวบ้านเกิ ดการปฏิ บติการพัฒนาคุ ณภาพ ้ ัชีวตตามแผนทีวางไว้ ิ 6) ข้าราชการควรจะต้องมีการออกนิ เทศงาน ติดตาม ช่วยแก้ไขปั ญหาอุปสรรค ัให้กบชาวบ้านอย่างต่อเนืองสมําเสมอ 7) ข้าราชการควรมีการประชุ มร่ วมกันทุกกระทรวงเป็ นประจํา และมีการฟื นฟูความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับการนํา จปฐ. ไปใช้พฒนาคุณภาพชีวต ั ิ 2. บทบาทขององค์ กรประชาชน องค์กรประชาชนในระดับหมู่บาน ซึ งอาจจะเป็ นกรรมการชุ มชน กลุ่มสตรี กลุ่ม ้เยาวชน อสม. ฯลฯ ซึ งจะมีบทบาทในการนํา จปฐ.ไปใช้เป็ นเครื องชี วัดการพัฒนานัน จะต้องมีบทบาท โดยละเอียด ดังนี 1) มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับ การใช้ จปฐ. ในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และสามารถนําไปปฎิบติในหมู่บานตนเองได้ ั ้ 2) จะต้องถ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจนี ไปยังชาวบ้านอืน ๆ หรื อชุมชนใกล้เคียงได้ 3) นําผลสํารวจ จปฐ. มาวางแผนพัฒนาชุ มชนแล้วปฏิบติตามแผนทีวางไว้ได้ ัอย่างจริ งจัง 4) มีการระดมทรั พยากรในท้องถินตนเองมาใช้ ในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตทังเรื องกําลังคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 5) มีการติดตามนิ เทศ ช่ วยเหลื อกันเองเพือแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ภายในชุ มชน หรื อชุ มชนใกล้เคียง ถ้าเกิ นกําลังที จะแก้ไขกันได้เอง ให้ติดต่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน หรื อส่ วนราชการอืน ๆ 6) มี การฟื นฟูความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับการใช้ จปฐ. ในการพัฒนาคุ ณภาพชีวตเป็ นประจํา ิ 7) ประเมินผลการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตในชุ มชนโดยการสํารวจ จปฐ. ซําทุกปีจะทําให้ทราบว่าระดับการพัฒนาคุณภาพชีวตดีขึน หรื อไม่อย่างไร ิ 3. บทบาทองค์ กรเอกชน (NGO) การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต นอกจากในส่ วนของข้าราชการและประชาชนจะประสานช่ วยเหลื อกันแล้ว ยังมี องค์ก รเอกชน (NGO) อี กจํา นวนมาก ที จะเข้า มามี บ ทบาทช่ วยเหลื อการพัฒนาคุณภาพชีวตได้ ดังนี ิรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 10 1) ช่ วยเรื องเงิ นทุน เมื อชาวบ้านขาดเงิ นทุนในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต องค์กรเอกชนอาจจะช่วยหาเงินช่วยเหลือจากแหล่งต่าง ๆ ได้ 2) ช่ ว ยเรื องกํา ลัง คน มี อ งค์ ก รเอกชนจํา นวนมากที ได้ ส่ ง นั ก พัฒ นาหรื อ ํอาสาสมัครเข้าไปช่วยการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนทําให้ชาวบ้านมีกาลังคนเพิมขึน เพือช่วยคิดช่วยทําการพัฒนาคุณภาพชีวต ิ 3) ช่ ว ยเรื องความรู ้ วิ ช าการต่ า ง ๆ มี อ งค์ ก รเอกชนจํา นวนมากที มี บ ทบาทเกียวกับการให้ความรู ้ ความเข้าใจประชาชน องค์กรเอกชนเหล่านี จึงสามารถช่วยได้อย่างมาก 4) การประชาสัมพันธ์ แนวความคิดเรื อง จปฐ. จําเป็ นต้องมีการสื อความหมายถ่ายทอดแนวความคิดเป็ นเอกภาพและความมีพลังในการทํางานพัฒนาคุณภาพชี วิต องค์กรเอกชนทังหลายทีมีบทบาทด้านการสื อสารประชาสัมพันธ์ จึงจําเป็ นต้องช่วยในเรื องเหล่านี อย่างมากทังวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ วารสาร เอกสาร ฯลฯรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 11 การพัฒนาคุณภาพข้ อมูล จปฐ. โดยความร่ วมมือขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน “โครงการท้ องถินสดใส ใส่ ใจคุณภาพข้ อมูล” สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสี มาได้จดทําโครงการ “ท้องถินสดใส ใส่ ใจคุณภาพ ัข้อมู ล เพื อส่ ง เสริ ม สนับสนุ นการใช้ป ระโยชน์ จากข้อมู ล จปฐ. และเป็ นการเผยแพร่ ข ้อมู ล ให้หน่ ว ยงานต่ า ง ๆทังภาครั ฐ เอกชน ได้นํา ข้อ มู ล ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการวางแผนงานโครงการกิจกรรมและเพือเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่ วนท้องถินทีมีผลบริ หารจัดเก็บข้อมูลทีมีคุณภาพและนํา ข้อมู ล ไปใช้ป ระโยชน์ เพื อให้ “ไตรภาคี ” ประกอบด้วย ภาคประชาชน(ผูนํา /อาสาสมัค ร) ้ภาครัฐ (หน่วยงานในพืนที) และ ภาคท้ องถิน (องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน) ซึ งเป็ นกลไกสําคัญทีมีบทบาทในกระบวนการบริ หารจัดเก็ บ ข้อมู ล บันทึ ก ข้อมู ล ได้ม าซึ งข้อมู ลที มี คุ ณภาพ (ถู ก ต้องครบถ้วน เป็ นปั จจุ บน ได้รับการยอมรั บ และนํา ไปใช้ป ระโยชน์ ) เป็ นหัวใจสํา คัญที จะทําทําให้ ักระบวนการในการวางแผนกํา หนดทิ ศ ทางในการแก้ไ ขปั ญ หาและพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล ไตรภาคี • ภาคประชาชน -1 ใชเวทีประชาคมรับรอง ความถูกตองของขอมูลกอน บันทึก 2 ตรวจสอบขอมูลโดยการ คณะกรรมการติดตาม ป$ดประกาศผลใหประชาชน รับรองผลการจัดเก็บขอมูล • ติดตามสุมตรวจผลการ สพจ.นครราชสีมา • ภาครัฐ มอบหนวยงาน ดําเนินงาน/ใหคะแนน เจาภาพหลัก 6 หมวด ตามหลักเกณฑ3 • ภาคท!องถิ่น ประมวลผล • จัดทําโล ขอมูลกอนสงอําเภอ • ประกาศเกียรติคุณ ภาคประชาชน - ถูกต้อง - กระบวนการมีส่วนร่ วม - ครบถ้วน ั ั - เป็ นปจจุบน ข้อมูลมีคุณภาพ - ได้รบการยอมรับ ั - นําไปใช้ประโยชน์ ไตรภาคี ภาคท้องถิ น - การนําไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผน ภาครัฐ - การตรวจสอบรั บรองในพืนทีรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 12 บทสรุ ปของผู้บริหารกระบวนการจัดข้ อมูล จปฐ ปี 1225 สํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดนครราชสี มาดําเนิ นการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระหว่างเดื อนมกราคม BDDM-เมษายน BDDM โดยมีกระบวนการดังนี H. ประชุมชีแจงผูจดเก็บข้อมูล จปฐ.32อําเภอ ในเดือนธันวาคมBDDG ้ั 2. อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลดําเนินการสํารวจข้อมูลจปฐ.รายครัวเรื อนเดือนมกราคมBDDM G. ผูนํา ท้อ งถิ น/อาสาพัฒ นาชุ ม ชนที ได้รั บ มอบหมายตรวจสอบความถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ ้ครบถ้วนของข้อมูล จปฐ.เดือนกุมภาพันธ์ 2554 M. เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูลดําเนินการบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเดือนมีนาคม BDDM D. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจัดเวทีประชาคมตําบลรับรองความถูกต้องของข้อมูลจปฐ.ระดับตํา บลร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น/ผูนําชุ มชนและหน่ วยงานภาคี การพัฒนา แล้ว ้ส่ งกลับข้อมูลเพือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องประมวลผลส่ งสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เดือนเมษายนBDDM N. เจ้าหน้าทีรับผิดชอบข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลประมวลผลเป็ นภาพรวมของจังหวัดส่ งกรมการพัฒนาชุมชนเดือนเมษายน BDDM ผูให้ขอมูล ได้แก่ หัวหน้าครัวเรื อน ผูอยูในหมู่บาน/ชุมชนไม่นอยกว่า Nเดือนในรอบปี ้ ้ ้ ่ ้ ้ ผูจดเก็บข้อมูล ได้แก่ อาสาสมัครทีเข้ารับการอบรมการสํารวจข้อมูล ้ั พืนทีจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในเขตพืนชนบทเท่านัน ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็ นพืนฐานปี BDDM ซึ งจัดเก็บทุกครัวเรื อนในเขตชนบทในจังหวัดนครราชสี มา จํานวน GB อําเภอ BED ตําบล G,NCM หมูบาน 388,503 ครัวเรื อน ซึ งมี ้ประชากร จํา นวน1,393,169 คน แยกเป็ นเพศชาย686,610 คน เพศหญิ ง 706,559 คน พบว่ าประชาชนในเขตชนบทมีคุณภาพชีวตตามเครื องชีวัด จปฐ. จํานวน N หมวด MB ตัวชีวัด สรุ ปได้ดงนี ิ ั จํานวนครัวเรื อน GEE,DCG ครัวเรื อน จํานวนประชากร H,GLG,HNL คน แยกเป็ นเพศชาย NEN,NHC คน แยกเป็ นเพศหญิง KCN,DDL คน ครัวเรื อนทีมีนาดืมเพียงพอ ํ 388,293 ครัวเรื อน ครัวเรื อนทีมีนาใช้เพียงพอ ํ 388,190 ครัวเรื อน เด็กทีไม่ได้เรี ยนต่อชัน ม.M 531 คน คนอายุ HD-NC ปี ไม่มีอาชีพและหรื อรายได้ 2,189 คน จํานวนคนทีอ่าน เขียนภาษไทยไม่ได้ 954 คนรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 13 จํานวนคนพิการ B3,193 คน จํานวนคนทีมีรายได้ตากว่า BG,CCC บาท/คน/ปี ํ H,605 ครัวเรื อน รายได้เฉลีย 55,388.31 บาท/คน/ปี รายรับจากบัญชีครัวเรื อน 52,187.34 บาท/คน/ปี รายจ่ายจากบัญชีครัวเรื อน 86,018.91 บาท/คน/ปี หนีสิ นจากบัญชีครัวเรื อน 10,654.93 บาท/คน/ปี เงินออมจากบัญชีครัวเรื อน 9,403.50 บาท/คน/ปี ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ่างทัวไป ส่ วนใหญ่นบถือศาสนา “พุทธ” ั ระดับการศึกษาของคนในจังหวัด (สู งสุ ด G ลําดับแรก) 1. ป. M – N 2. ม.1-3 3. ตํากว่า ป.M บรรลุเปาหมาย ้ 11 ข้ อ 5,L,HH,HB,HG,HD,HN,HK,BB,BG,BD,BN,BL,GC,GH,GG,GM,GE,GL,MC,MB ไม่ บรรลุเปาหมาย ้ 11 ข้ อ คือ H,B,G,M,N,K,E,HC,HM,HE,HL,BC,BH,BM,BK,BE,GB,GD,GN,GK,MH สํานักงานพัฒนาชุมชนได้ประสานหน่วยงานภาคีนาข้อมูล จปฐ.เพือใช้ประโยชน์ในการ ํแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวตประชาชนในจังหวัดนครราชสี มา ิรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 14 บทที 2 ผลการสํ ารวจข้ อมูล จปฐ. จังหวัดนครราชสี มา ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เขตชนบท จังหวัดนครราชสี มา ในพืนที จํานวน GB อําเภอBED ตําบล G,NCM หมูบาน 388,503 ครัวเรื อน ้ตารางที 1 แสดงพืนทีจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2554 ของจังหวัดนครราชสี มา ที อําเภอ คร ัวเรือน หมูบาน ่ ้ ตําบล 1 เมือง 37,843 214 22 2 คง 13,308 153 10 3 ครบุรี 15,845 148 12 4 จักราช 13,229 109 8 5 โชคชัย 11,971 119 10 6 ชุมพวง 13,119 123 9 7 ด่านขุนทด 22,064 219 16 8 โนนไทย 12,037 128 10 9 บัวใหญ่ 11,730 122 1010 โนนสูง 20,991 192 1511 ปั กธงชัย 20,477 201 1612 ปากช่อง 27,637 214 1213 พิมาย 23,146 211 1214 สีควิ. 16,826 154 1215 สูงเนิน 14,130 124 1116 ประทาย 12,376 144 1317 ห ้วยแถลง 12,088 119 1018 ขามทะเลสอ 5,129 46 519 ขามสะแกแสง 6,187 72 720 เสิงสาง 10,171 84 621 บ ้านเหลือม 4 3,203 38 422 หนองบุญมาก 11,965 104 923 แก ้งสนามนาง 7,174 56 524 โนนแดง 3,844 57 525 วังนํ. าเขียว 6,426 83 526 เมืองยาง 5,364 46 427 เทพารักษ์ 4,364 59 428 พระทองคํา 7,051 72 529 ลําทะเมนชัย 4,875 53 430 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 53 531 สีดา 3,499 44 532 บัวลาย 3,948 43 4 รวม 388,503 3,604 285หมายเหตุ พืนทีจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เฉพาะในเขตชนบทเท่านันรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 15ตารางที 2 แสดงจํานวนประชากร ชาย - หญิง ปี 2554 ของจังหวัดนครราชสี มา จํานวนที อําเภอเมือง รวม ชาย หญิง 1 เมือง 66,688 70,355 137,043 2 คง 22,257 23,507 45,764 3 ครบุรี 27,551 27,488 55,039 4 จักราช 25,088 25,086 50,174 5 โชคชัย 21,174 22,226 43,400 6 ชุมพวง 23,467 24,219 47,686 7 ด่านขุนทด 39,875 39,780 79,655 8 โนนไทย 20,324 21,282 41,606 9 บัวใหญ่ 20,440 21,821 42,26110 โนนสูง 37,978 39,754 77,73211 ปั กธงชัย 34,843 37,096 71,93912 ปากช่อง 46,320 46,302 92,62213 พิมาย 39,648 41,288 80,93614 สีควิ. 30,980 30,766 61,74615 สูงเนิน 24,574 25,846 50,42016 ประทาย 22,529 24,228 46,75717 ห ้วยแถลง 22,798 23,329 46,12718 ขามทะเลสอ 8,959 9,171 18,13019 ขามสะแกแสง 10,014 10,264 20,27820 เสิงสาง 19,098 18,976 38,07421 บ ้านเหลือม 4 5,773 5,760 11,53322 หนองบุญมาก 23,601 22,955 46,55623 แก ้งสนามนาง 14,455 14,624 29,07924 โนนแดง 6,321 6,975 13,29625 วังนํ. าเขียว 11,417 11,484 22,90126 เมืองยาง 8,501 8,867 17,36827 เทพารักษ์ 7,336 6,568 13,90428 พระทองคํา 11,577 11,756 23,33329 ลําทะเมนชัย 8,461 8,975 17,43630 เฉลิมพระเกียรติ 11,843 12,310 24,15331 สีดา 5,644 6,100 11,74432 บัวลาย 7,076 7,401 14,477 รวม 686,610 706,559 1,393,169หมายเหตุ จํานวนประชากรเฉพาะในเขตชนบทเท่านันรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 16ตารางที 3 แสดงรายได้เฉลียต่อคนต่อปี เรี ยงลําดับจากน้อยไปหามากลําด ับที อําเภอ รายได้เฉลียต่อคนต่อปี (บาท) 1 จักราช 47,238.50 2 เฉลิมพระเกียรติ 48,245.88 3 โนนแดง 48,455.12 4 โนนสูง 48,487.96 5 ชุมพวง 48,809.61 6 โนนไทย 49,896.71 7 เทพารักษ์ 49,946.09 8 ห ้วยแถลง 50,207.99 9 ลําทะเมนชัย 50,775.85 10 ปั กธงชัย 51,969.08 11 ประทาย 52,595.71 12 บัวใหญ่ 52,751.96 13 เมืองยาง 52,947.19 14 ขามสะแกแสง 54,017.30 15 บัวลาย 54,270.79 16 ด่านขุนทด 54,470.90 17 เสิงสาง 54,639.69 18 พระทองคํา 54,974.50 19 พิมาย 55,028.60 20 ขามทะเลสอ 55,821.13 21 ครบุรี 55,864.80 22 สีดา 56,236.74 23 บ ้านเหลือม 4 56,401.47 24 คง 56,660.00 25 สีควิ. 57,458.63 26 สูงเนิน 58,421.68 27 โชคชัย 58,490.28 28 หนองบุนนาก 58,864.87 29 วังนํ. าเขียว 58,954.06 30 แก ้งสนามนาง 59,458.74 31 เมืองนครราชสีมา 61,723.23 32 ปากช่อง 67,292.17 ่ 2 เฉลียรายได้ตอคนต่อปี ของคนในพืนที 55,388.31หมายเหตุ จํานวนประชากรเฉพาะในเขตชนบทเท่านันรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 17ตารางที 4 แสดงจํานวนครัวเรื อนทีมีรายได้เฉลียตํากว่า 23,000 บาท ต่อคนต่อปี ที อําเภอเมือง จํานวน(คร.) 1 เมือง 23 2 คง 48 3 ครบุรี 53 4 จักราช 5 5 โชคชัย 54 6 ชุมพวง 64 7 ด่านขุนทด 196 8 โนนไทย 67 9 บัวใหญ่ 7510 โนนสูง 24211 ปั กธงชัย 5512 ปากช่อง 7713 พิมาย 1814 สีควิ. 2715 สูงเนิน 3116 ประทาย 7017 ห ้วยแถลง 618 ขามทะเลสอ 2719 ขามสะแกแสง 1320 เสิงสาง 6621 บ ้านเหลือม 4 2822 หนองบุญมาก 7723 แก ้งสนามนาง 524 โนนแดง 1025 วังนํ. าเขียว 3826 เมืองยาง 3127 เทพารักษ์ 828 พระทองคํา 10329 ลําทะเมนชัย 3830 เฉลิมพระเกียรติ 2831 สีดา 332 บัวลาย 19 รวม 1,605รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 18ตารางที 5 สรุ ปรายรับ – รายจ่าย จากบัญชีครัวเรื อน พ.ศ. BDDM จํานวนเงินรวม เฉลียต่อ คร. เฉลียต่อคน ประเภทรายจ่าย (บาท/ปี ) (บาท/คร./ปี ) (บาท/คน/ปี )1)รายร ับจากบ ัญชีคร ัวเรือน 72,705,779,063.16 187,143.42 52,187.342)รายจ่ายจากบ ัญชีคร ัวเรือน(2.1)รายจ่ายทีเป็ นต ้นทุนการผลิต 4(2.2.1)ค่าพันธุพช/สัตว์ ์ ื 4,628,587,922.97 11,913.91 3,322.34(2.1.2)ค่าสารเคมีเพือการผลิต 4 7,352,369,635.89 18,924.87 5,277.44(ปุย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ) ๋(2.1.3)ค่าจ ้าง/ค่าแรงงาน/ค่าเช่า 7,334,420,972.75 18,878.67 5,264.56(2.1.4)ค่าเครืองจักรต่างๆ ค่านํ. ามัน 4 6,302,398,153.39 16,222.26 4,523.79และอืนๆ 4รวมรายจ่ายต้นทุนการผลิตทงหมด ั2 25,617,776,685.00 65,939.71 18,388.13(2.2)การทําสวน(2.2.1)ค่าอาหาร(1)ค่าใช ้จ่ายเพือซือข ้าวสาร 4 . 6,159,300,322.85 15,853.93 4,421.07(2) ค่าใช ้จ่ายเพือซืออาหารทีจําเป็ น 4 . 4 27,200,745,595.39 70,014.25 19,524.37(เช่น เนือสัตว์ ไข่ ผัก ฯลฯ) .(3) ค่าใช ้จ่ายเพือซือขนมกินเล่น ขนม 4 . 15,649,167,352.45 40,280.69 11,232.78กรุบกรอบ ฯลฯรวมค่าอาหาร 49,009,213,270.69 126,148.87 35,178.23(2.2.2)ค่าใช ้จ่ายเกียวกับเสือผ ้า เครือง 4 . 4 2,318,683,012.83 5,968.25 1,664.32แต่งกาย(2.2.3)ค่าใช ้จ่ายเกียวกับทีอยู่อาศัย 4 4 1,145,245,295.50 2,947.84 822.04(2.2.4) ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา 797,432,547.76 2,052.58 572.39(2.2.5) ค่าใช ้จ่ายด ้านการศึกษา 2,679,135,716.28 6,896.05 1,923.05(2.2.6) ค่าการเดินทาง (ค่านํ. ามันรถ 8,131,605,514.12 20,930.61 5,836.77ค่าโดยสาร)(2.2.7) ค่านํ. า ค่าไฟ 4,644,018,511.23 11,953.62 3,333.42(2.2.8) ค่าโทรศัพท์ โทรศัพท์มอถือ ื 8,142,374,923.39 20,958.33 5,844.50บัตรเติมเงิน(2.2.9) ค่าใช ้จ่ายส่วนบุคคล (สบู่ ยาสี 7,364,214,819.74 18,955.36 5,285.95ฟั น ฯลฯ)(2.2.10) ค่าบันเทิง หวย และการพนัน 897,497,458.42 2,310.14 644.21(2.1.11) ค่าบุหรี4 เหล ้า ยาดอง 3,571,144,906.85 9,192.07 2,563.32(2.1.12) ค่าใช ้จ่ายอืนๆ 4 5,520,537,198.89 14,209.77 3,962.58รวมรายจ่ายในการอุปโภคบริโภค 94,221,103,175.70 242,523.49 67,630.78ทงหมด ั2รวมรายจ่าย 119,838,879,860.70 308,463.20 86,018.91 2 ิ3) หนีสนจากบ ัญชีคร ัวเรือน 14,844,123,827.60 38,208.52 10,654.934) เงินออมจากบ ัญชีคร ัวเรือน 13,100,660,549.41 33,720.87 9,403.50รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 15 10 5 0ผลการสํารวจขอมูล จปฐ. รายตัวชี้วัด ประจําป 2554
 • 20 ตัวชี วัดที หญิ งตังครรภ์ได้รับการดู แลก่อนคลอดตามเกณฑ์บริ การและฉี ดวัคซี นครบตามเกณฑ์ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มา พบว่า หญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด ตามเกณฑ์บริ การ (คือในช่วง ) เดือนแรก ไปตรวจครรภ์อย่างน้อย , ครัง ในช่วง - เดือนขึนไป ไปตรวจครรภ์ ํอย่างน้อยเดือนละ , ครัง) และได้รับการฉี ดวัคซี นครบตามเกณฑ์ (คือการได้รับวัคซี นตามที2กาหนดไว้ในตารางสร้างเสริ มภูมิคุมกันโรค) ผ่านเกณฑ์จานวน 11,960 คน คิดเป็ นร้อยละ ==.= จากจํานวน ้ ํ ่หญิงตังครรภ์ที2สํารวจทังหมด 11,971 คน ไม่ผานเกณฑ์ 11 คน ซึ2 งตํ2ากว่าเป้ าหมายร้อยละ @., ผล ่การสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. หญิงตังครรภ์ทงหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ั ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 11,734 11,720 14 99.9 100 2554 11,971 11,960 11 99.9 100 ั ่ แผนภูมิที แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 21 ตัวชี วัดที หญิงตังครรภ์ได้รับการทําคลอดและการตรวจหลังคลอดจากแพทย์พยาบาล ผดุงครรภ์หรื อผดุงครรภ์โบราณที2อบรมแล้ว การตรวจหลังคลอดตามเกณฑ์ หมายถึงแม่ได้รับการตรวจหลังคลอดอย่างน้อย G ครัง ครังที2 ,H เยี2ยมที2บาน ในช่วงสัปดาห์ที2 ,-G หลังคลอด ้ครังที2 G เยี2ยมที2บานหรื อนัดตรวจที2สถานี อนามัย/โรงพยาบาล/คลิ นิก ในช่ วงสัปดาห์ที2 H-) หลัง ้คลอด ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มา พบว่าผ่านเกณฑ์ 10,778 คน จากจํานวนที2 สํารวจ ่ทังหมด 10,782 คน คิดเป็ นร้อยละ ไม่ผานเกณฑ์ 4 คน ซึ2 งตํ2ากว่าเป้ าหมายร้อยละ @.04 ผลการ ่สํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. แม่ที2คลอดลูกทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 11,556 10,546 10 99.9 100 2554 10,782 10,778 4 99.9 100 ั ่ แผนภูมิที แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 22 ตัวชี วัดที หญิงตังครรภ์ได้กินอาหารอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ2 งมีผลให้เด็กแรกเกิดมีนําหนักให้ไม่ต2 ากว่า G,L@@ กรัม ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มา พบว่ามีหญิงตังครรภ์ได้กิน ํอาหารอย่างเหมาะสมและเพียงพอซึ2 งมีผลทําให้เด็กแรกเกิ ดมีนาหนักไม่ต2 ากว่า G,L@@ กรัม พบว่า ํ ํ ่ผ่านเกณฑ์ 14,621 คน คิดเป็ นร้อยละ ==.6 จากจํานวนที2สํารวจทังหมด 14,674 คน ไม่ผานเกณฑ์ ่-) คน คิดเป็ นร้อยละ @.4 ผลการสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. เด็กแรกเกิดทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 15,881 15,805 76 99.5 100 2554 14,674 14,621 53 99.6 100 ั ่ แผนภูมิที แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 23 ตัวชี วัดที เด็กที2มีอายุต2 ากว่า , ปี ได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค วัณโรค คอตีบ ไอกรน ํบาดทะยัก หัด โปลิโอ หัดเยอรมัน คางทูม ตับอักเสบชนิ ดบี ครบตามตารางเสริ มสร้างภูมิคุมกันโรค ้ ํ(หมายถึ ง การได้รับฉี ดวัคซี นครบตามจํานวน ชนิ ดและช่ วงอายุที2กาหนดไว้ในตารางเสริ มสร้ างภูมิคุมกันโรค) ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มา พบว่าผ่านเกณฑ์ทงหมด 14,651 คน คิดเป็ น ้ ั ่ร้อยละ ==.8 จากจํานวนที2สํารวจทังหมด 14,674 คน ไม่ผานเกณฑ์ 23 คน คิดเป็ นร้อยละ @.2 ผล ่การสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. เด็กที2มีอายุต2ากว่า 1 ปี (คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ํ ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 15,880 15,814 66 996 100 2554 14,674 14,651 23 99.8 100 ั ่ แผนภูมิที แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 24 ตัวชี วัดที2 L เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย H เดือนแรกติดต่อกัน ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มาพบว่า มีเด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย H เดือนแรกติดต่อกันผ่านเกณฑ์จานวน 10,888 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.2 จากจํานวนที2สารวจทังหมด 11,431 คน ไม่ผาน ํ ํ ่เกณฑ์ 543 คน คิดเป็ นร้อยละ H.8 ผลการสํารวจถือว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. เด็กแรกเกิดทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 12,306 11,818 488 96 95 2554 11,431 10,888 543 95.2 95 ั ่ แผนภูมิที แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 25 ตัวชี วัดที ) เด็กแรกเกิ ดถึ ง L ปี เจริ ญเติ บโตตามเกณฑ์มาตรฐานโดยได้กินอาหารอย่างเหมาะสมเพยงพอตามวัย ซึ2 งมีผลให้มีการเจริ ญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน (โดยการประเมินจากนําหนัก เที ยบกับอายุตามเกณฑ์มาตรฐาน) ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มาพบว่า มีเด็กแรกเกิ ดถึง L ปี มีการเจริ ญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์จานวน 85,094 คน คิดเป็ นร้ อยละ ==.= ํจากจํานวนเด็กที2 สํารวจทังหมด 85,186 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 92 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ @., ผลการ ่สํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมาย เด็กแรกเกิด - 5 ปี เต็มปี พ.ศ. ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย ทังหมด(คน) 2553 85,569 88,500 69 99.9 100 2554 85,186 85,094 92 99.9 100 ั ่ แผนภูมิที แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 26 ตัวชี วัดที เด็กอายุ )-,L ปี ได้กินอาหารถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการของร่ างกายซึ2 งมีผลทําให้มีความเจริ ญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน (โดยการประเมินจากนําหนัก ส่ วนสู ง เทียบกับอายุตามเกณฑ์มาตรฐาน) ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มาพบว่า มีเด็กอายุ )-,L ปี มีการเจริ ญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์จานวน 214,550 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ ==.= จากจํานวนที2 สํารวจ ํ ่ ่ทังหมด 214,675 คน ไม่ผานเกณฑ์ 125 คน คิดเป็ นร้อยละ @., ผลการสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. เด็กอายุ 6 - 15 ปี ทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 214,044 218,926 118 99.9 100 2554 214,675 214,550 125 99.9 100 ั ่ แผนภูมิที แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 27 ตัว ชี วัดที เด็ก อายุ )-,G ปี ได้รับ การฉี ดวัค ซี นป้ องกันโรควัณ โรค คอตี บ บาดทะยักโปลิโอและวัคซี นรวมครบตามตารางสร้างเสริ มภูมิคุมกันโรค (คือได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคฯ ้ ํครบตามช่ วงอายุที2กาหนด) ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มา พบว่าเด็กอายุ )-,G ปี ได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคครบ ผ่านเกณฑ์จานวน 142,226 คน จากจํานวนที2สํารวจทังหมด 142,259 คน คิด ํเป็ นร้ อ ยละ ==.= ไม่ ผ่า นเกณฑ์ 33 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ @., ผลการสํา รวจถื อ ว่า ไม่ ผ่า นเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. เด็กอายุ 6 - 12 ปี ทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 146,192 146,163 29 99.9 100 2554 142,259 142,226 33 99.9 100 ั ่ แผนภูมิที แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 28 ตัวชี วัดที2 = ทุกคนในครัวเรื อนได้กินอาหารถูกสุ ขลักษณะปลอดภัย เป้ าหมายร้ อยละ =Lโดยต้องปฏิ บ ติใ ห้ค รบทุ ก ข้อ คื อ ,.ถ้า กิ นอาหารบรรจุ สํา เร็ จ ต้องมี เครื2 องหมาย อย. G. ถ้า กิ น ัเนือสัตว์ตองทําให้สุกด้วยความร้อน Q. ถ้ากินผัก ต้องเป็ นผักปลอดสารพิษหรื อได้ทาการแช่ดวยนํา ้ ํ ้ผสมด่างทับทิม หรื อ นํายาล้างผักแล้วล้างด้วยนําสะอาดหลาย ๆ ครัง H. ก่อนรับประทานอาหารทุกครังต้องล้างมือให้สะอาด และในการรับประทานอาหารร่ วมกันต้องใช้ชอนกลางในการตักอาหาร ้ทุกครัง (หากขาดข้อใดข้อหนึ2 งให้ถือว่า ปฏิ บติไม่ครบ) ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มาพบว่า ัมีครัวเรื อนได้กินอาหารถูกสุ ขลักษณะปลอดภัยจํานวน Q--,GHG ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ 99.2 ่จากจํานวนที2สํารวจทังหมด QSG,@QQ ครัวเรื อน มีครัวเรื อนที2ไม่ผานเกณฑ์ H,-=, ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 0.8 ผลการสํารวจถือว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมาย ปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 377,242 4,791 99.2 95 2554 391,852 388,819 3,033 99.2 95 ั ่ แผนภูมิที แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 29 ตัวชี วัดที คนในครัวเรื อนมีความรู ้ ในการใช้ยาที2ถูกต้อง เป้ าหมายร้อยละ ,@@ คือ เมื2อคนในครัวเรื อนเจ็บป่ วย หากยังไม่ได้ไปรักษาที2สถานี อนามัยหรื อโรงพยาบาล ได้ปฏิบติตนครบทัง ัQ เรื2 อง คือ ,.ไม่กินยาชุ ด G.ไม่กินยาสมุนไพร หรื อ ยาแผนโบราณที2ไม่ได้ปรุ งขึนเฉพาะสําหรับตนเอง Q. เมื2อเจ็บป่ วยเล็กน้อยใช้ยาสามัญประจําบ้านรักษา (หากขาดข้อใดข้อหนึ2 งถื อว่าปฏิ บติ ัไม่ ค รบ) ผลการสํ า รวจในภาพรวมจัง หวัด นครราชสี ม าพบว่า ครั ว เรื อ นมี ก ารใช้ย าที2 ถู ก ต้อ งเหมาะสมจํานวน 387,647 ครั วเรื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ ==.8 จากจํานวนที2 สํารวจทังหมด 388,503 ่ครัวเรื อน มีครัวเรื อนไม่ผานเกณฑ์จานวน 856 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 0.2 ผลการสํารวจถือว่า ํ ่ไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมาย ปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 380,866 1,167 99.7 100 2554 388,503 387,647 856 99.8 100 แผนภูมที ิ ั ่ แสดงอัตราส่วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 30 ตัวชี วัดที คนอายุ QL ปี ขึนไปได้รับการตรวจสุ ขภาพประจําปี เป้ าหมายร้อยละ L@ และคนอายุ QL ปี ขึนไปได้รับการตรวจสุ ขภาพประจําปี (เป็ นการตรวจสุ ขภาพหลายอย่างที2ไม่เจาะจงโรค เพื2อประเมิ นสุ ขภาพของบุ คคลประจําปี อย่างน้อยปี ละ , ครั ง ได้แก่การตรวจร่ างกายทัวไป 2การตรวจเลือด การตรวจปั สสาวะ ไม่ใช่ การไปพบแพทย์เพื2อตรวจรักษา) ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มาพบว่า คนอายุ QL ปี ขึนไป ผ่านเกณฑ์ 717,924 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.3 จากจํานวนที2สํารวจทังหมด 737,790 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ ,9,866 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.7 ผลการสํารวจถือว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. คนอายุ 35 ปี ขึนไปทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 725,850 715,589 10,261 98.6 50 2554 737,790 717,924 19,866 97.3 50 แผนภูมที ั ่ แสดงอัตราส่วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 31 ตัวชี วัดที คนอายุ ) ปี ขึนไป ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ Q วัน วันละ Q@ นาทีซ2 ึ ง ํตัวชี วัด การออกกํา ลัง กายในที2 นีหมายถึ ง การเคลื2 อนไหวร่ า งกายตามรู ป แบบที2 ก า หนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื2อสร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างใดอย่างหนึ2 ง หรื อการออกแรง ออกกําลัง ไม่ใช่ยืนหรื อนัง 2ทํา งานเฉย ๆ ทํางานประกอบอาชี พ ทํางานบ้า น เดิ นทาง หรื อออกกําลังกาย โดยภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มา มีคนอายุ ) ปี ขึนไป ออกกําลังกายผ่านเกณฑ์จานวน 1,305,742 คน คิดเป็ น ํ ่ร้อยละ ==.S จากจํานวนที2สารวจทังหมด 1,307,983 คน ไม่ผานเกณฑ์ 2,241 คน คิดเป็ นร้อยละ @.G ํ ่ผลการสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. คนอายุ 6 ปี ขึนไปทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 1,307,820 1,305,047 2,773 99.8 100 2554 1,307,983 1,305,742 2,241 99.8 100 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 32 ตัวชี วัดที2 ,Q ผูที2มีสิทธิU ในระบบประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า มีหลักประกันสุ ขภาพ เป้ าหมาย ้ร้อยละ =S คือผูมีหลักประกันสุ ขภาพสามารถเข้าถึงบริ การสุ ขภาพที2จาเป็ นเมื2อต้องไปรับการรักษา ้ ํสถานที2พยาบาลสามารถใช้สิทธิ ตามหลักประกันสุ ขภาพได้ และสิ ทธิ ดานสุ ขภาพของคนไทยทุก ้คนได้รับความคุ มครองตามกฎหมาย โดยภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มามีผูที2มีสิทธิU ในระบบ ้ ้ประกันสุ ขภาพผ่านเกณฑ์ จํานวน 1,364,072 คน คิดเป็ นร้ อยละ ==.= จากจํานวนที2สํารวจทังหมด ู้ ่1,364,985 คน เมื2อเทียบเป้ าหมายแล้วผ่านเกณฑ์ มีผไม่ผานเกณฑ์ จํานวน 913 คน คิดเป็ นร้อยละ@., ผลการสํารวจถือว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. คนในครัวเรื อนทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 1,364,567 1,366,004 1,564 99.9 98 2554 1,364,985 1,364,072 913 99.9 98 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 33 ่ ตัวชี วัดที ครัวเรื อนมีความมันคงในที2อยูอาศัยและมีสภาพคงทนถาวร เป้ าหมายร้อยละ 2,@@ คือ อยู่ได้โดยไม่ตองกังวลว่าจะมีปัญหาเรื2 องที2พกอาศัย เช่ น ถูกไล่ที2 และมีสภาพบ้านคงทน ้ ั ่ถาวร หมายถึง บ้านมีหลังคามุงกระเบืองหรื อสังกะสี และมีฝาครบทัง H ด้าน อยูคงทนต่อไปได้ไม่ ่น้อยกว่า L ปี ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มามีครัวเรื อนที2มีความมันคงในที2อยูอาศัยและมีสภาพ 2คงทนถาวร จํานวน 387,998 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ ==.= จากจํานวนที2สํารวจทังหมด 388,503 ่ ่ครัวเรื อน ไม่ผานเกณฑ์ 505 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ @., ผลการสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,003 381,708 325 99.9 100 2554 388,503 387,998 505 99.9 100 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 34 ตั ว ชี วั ด ที ครั ว เรื อ นมี นําสะอาดดื2 ม และบริ โ ภค เพียงพอตลอดปี เป้ าหมายร้อยละ =L นําสะอาดหมายถึง นําฝน นําประปา นําบาดาลที2 ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานนําสะอาดของ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ2 น (อปท.) หรื อกรมอนามัย ที2 สาธารณสุ ข ตํา บลตรวจสอบแล้ว ว่า ใช้ดื2 ม ได้ ถ้า เป็ นนําจาก แหล่งธรรมชาติตองนํามาต้มเสี ยก่อนหรื อแกว่งสารส้มแล้วเติม ้ ่ คลอรี น จึงจะจัดว่าเป็ นนําสะอาด หรื อนําที2ผานเครื2 องกรองนําที2 ได้มาตรฐาน หรื อนําบรรจุขวด (ต้องมีเครื2 องหมาย อย.) บริ โภคคนละ L ลิตรต่อวัน คือใช้สําหรับดื2ม G ลิ ตร และอื2นๆ อีก Q ลิตร เช่ น ใช้ประกอบอาหาร ล้างหน้าบ้วนปาก แปรงฟั น เป็ นต้น โดยภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มา มีครัวเรื อนมีนาสะอาดดื2 มและ ํบริ โภคเพียงพอตลอดปี จํานวน 388,293 ครัวเรื อน จากจํานวนที2สํารวจทังหมด 388,503ครัวเรื อน ่คิดเป็ นร้อยละ ==.= ไม่ผานเกณฑ์ทงหมด 210 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ @., ผลการสํารวจถือว่าผ่าน ัเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 381,862 170 99.9 95 2554 388,503 388,293 210 99.9 95 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 35 ตั ว ชี วัด ที ครั วเรื อนมี นําใช้เพี ย งพอตลอดปี เป้ าหมายร้ อยละ =L ครั วเรื อ นมี นําใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ HL ลิตร (ประมาณ G ปีY บ) ต่อวัน นําใช้หมายถึง นําใช้ในครัวเรื อนเช่น อาบ ซักผ้า ทําความสะอาดเป็ นต้น โดยภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มามีครัวเรื อนที2มีนาใช้ ํเพียงพอตลอดปี จํานวน 388,190 ครั วเรื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ ==.= จากครั วเรื อนที2 สํารวจทังหมด ่388,503 ครัวเรื อน ไม่ผานเกณฑ์ 313 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ @., ผลการสํารวจถือว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 381,797 236 99.9 95 2554 388,503 388,190 313 99.9 95 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 36 ตัวชี วัดที ครัวเรื อนมีการจัดเก็บบ้านเรื อนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สะอาด ถูกสุ ขลักษณะเป้ าหมายร้อยละ =L คือครัวเรื อนมีการจัดบริ เวณบ้านและภายในบ้าน โดยมีที2ประกอบอาหาร มีที2 ํเก็บนําสะอาด ไม่มีแหล่ งเพาะพันธุ์ สัตว์/แมลงนําโรค มี อุปกรณ์ กาจัดขยะมูลฝอย สภาพในบ้านสะอาด ไม่มีแหล่งนําขังเสี ย มี ส้วมถู กสุ ขลักษณะ เป็ นระเบี ยบ ครบทุกเรื2 อง ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มา มี ครั วเรื อนที2 มีก ารจัดเก็ บบ้า นเรื อนเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย สะอาด ถู ก สุ ข ลัก ษณะจํานวน 387,861 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ ==.S จากจํานวนที2 สํารวจทังหมด 388,503 ครั วเรื อน ่ไม่ผานเกณฑ์จานวน 642 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ @.G ผลการสํารวจถือว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมาย ํปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 381,425 608 99.8 95 2554 388,503 387,861 642 99.8 95 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 37 ตัวชี วัดที ครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ เป้ าหมายร้ อยละ ,@@ คือ ครัวเรื อนนี ถูกรบกวนจากเสี ยง ความสั2นสะเทือน ฝุ่ นละออง กลิ2น หรื อมลพิษทางอากาศ นําเสี ย ขยะ หรื อสารพิษที2เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพอย่างใดอย่างหนึ2 งหรื อหลายอย่าง ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มาครั วเรื อนไม่ถู กรบกวนจากมลพิษ จํานวน 385,284 ครั วเรื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ ==.G จากจํานวน ่ครัวเรื อนที2สํารวจทังหมด 388,503 ครัวเรื อน ไม่ผานเกณฑ์ 3,219 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ @.S ผล ่การสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 378,879 3,154 99.2 100 2554 388,503 385,284 3,219 99.2 100 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 38 ตัวชี วัดที ครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบติภยอย่างถูกวิธี เป้ าหมายร้อยละ ,@@ คือ ครัวเรื อน ั ัเมื2อมีการขับขี2ยานพาหนะ ใช้เครื2 องใช้ไฟฟ้ า หรื อ เครื2 องป้ องกันในการประกอบอาชี พ ได้มีการป้ องกันอุบติภยอย่างถู กวิธี ได้แก่ การปฏิ บติตามกฎหมายในการขับขี2ยานพาหนะที2 กาหนด เช่ น ั ั ั ํสวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิ รภัย มีการตรวจซ่ อมแซมอุปกรณ์ เครื2 องใช้ไฟฟ้ าในบ้านให้อยูใน ่สภาพดี เช่ น สายไฟฟ้ า ปลัYก หรื อ สวิ ตช์ ไ ฟ พัดลม หม้อ หุ ง ข้า ว มี ก ารใช้เ ครื2 อ งป้ องกันในการประกอบอาชี พ เช่ น ปฏิ บ ัติ ต ามคํา แนะนํา ของการใช้ส ารเคมี ที2 มี พิ ษ ในภาพรวมของจัง หวัดนครราชสี มา ครัวเรื อนมีการป้ องกันภัยอย่างถูกวิธีจานวน 388,289 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ ==.= ํ ่จากจํานวนครัวเรื อนที2สารวจทังหมด 388,503 ครัวเรื อน ไม่ผานเกณฑ์ 214 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อย ํ ่ละ @., ผลการสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 381,818 215 99.9 100 2554 388,503 388,289 214 99.9 100 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 39 ตัวชี วัดที ครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน เป้ าหมายร้อยละ ,@@ คือในรอบปี ที2 ผ่านมาในครั วเรื อนมี ค นถู ก ลัก ทรั พย์ วิ2ง ราวทรั พ ย์ ปล้นทรั พย์ หลอกลวงให้เสี ย ทรั พ ย์ ่กระทําอนาจาร ข่มขืน กระทําชําเรา ถูกทําร้ ายร่ างกาย ถูกฆ่าตาย หรื อมีการบุกรุ กที2อยูอาศัย หรื ออาชญากรรมอื2นๆ ที2เกี2ยวกับชี วิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน คือการได้รับการปกป้ องคุ ้ม ครองชี วิต และทรั พ ย์สิ น ในภาพรวมจัง หวัด นครราชสี ม า มี ค รั ว เรื อนที2 มี ค วามปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สิน จํานวน 387,876 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 99.8 จากจํานวนครัวเรื อน ิที2 สํา รวจทังหมด จํานวน 388,503 ครั วเรื อน มี ค รั วเรื อนที2 ไ ม่ผ่านเกณฑ์จานวน 627 ครั วเรื อน ํ ่คิดเป็ นร้อยละ @.2 ผลการสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 381,054 979 99.7 100 2554 388,503 387,876 627 99.8 100 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 40 ตัวชี วัดที ครอบครัวมีความอบอุ่น เป้ าหมายร้ อยละ ,@@ คือ ครัวเรื อนมีโอกาสอยู่พร้ อม ้ ่หน้ากัน (พ่อ แม่ ลูก หรื อญาติพี2นองที2อาศัยอยูประจําในครัวเรื อน) ได้ทากิจกรรมร่ วมกันอย่างน้อย ) ํครังต่อปี หรื อ ในกรณี ที2ไม่สามารถพบกันได้จะต้องมีการติดต่อสื2 อสารกัน เช่น โทรศัพท์ จดหมายหรื ออีเมล์ คนในครอบครัวมีความเคารพนับถื อซึ2 งกันและกัน คนในครัวเรื อนไม่เคยหนี ออกจากบ้าน กรณี อยูคนเดียว ถ้าดํารงชีวตได้อย่างมีความสุ ขถือว่าเป็ นครอบครัวอบอุ่น แต่ถาดํารงชี วิตโดย ่ ิ ้ไม่มีความสุ ขให้ถือว่าเป็ นครอบครัวไม่อบอุ่น ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มามีครัวเรื อนที2มีครอบครัวอบอุ่น 388,187 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ ==.= จากครัวเรื อนที2สํารวจทังหมด 388,503ครั วเรื อน ไม่ ผ่านเกณฑ์ 316 ครั วเรื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ @., ผลการสํา รวจถื อว่าไม่ ผ่านเกณฑ์เป้ าหมาย ปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 381,719 314 99.9 100 2554 388,503 388,187 316 99.9 100 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 41 ตัวชี วัดที เด็กอายุต2 ากว่า Q ปี เต็มได้รับการส่ งเสริ ม ํ การเรี ยนรู ้ จากการทํากิ จกรรมร่ วมกับผูใหญ่ในบ้าน เป้ าหมาย ้ ร้ อยละ S@ คื อ เด็ ก อายุต2 า กว่า Q ปี เต็ม ได้รับ การส่ ง เสริ ม การ ํ เรี ยนรู ้ จากการทํากิ จกรรมร่ วมกับ ผูใหญ่ใ นบ้าน เช่ น การอ่า น ้ หนังสื อให้เด็กฟัง หรื อการเล่านิ ทานอย่างน้อยวันละ ,L นาที จะ ช่ วยกระตุ นการเรี ยนรู ้ ของเด็ ก หรื อการสนทนากับ เด็ กเรื2 อยๆ ้ โดยการชวนคุย การร้องเพลงกล่อมเด็ก หรื อการให้เด็กได้มีส่วน ร่ วมในการช่ วยเหลื องานบ้านที2เด็กทําได้ เช่ น ช่ วยหยิบของเบา ๆ กิ นข่าวได้ดวยตนเอง การหัดเดิ น กิ จกรรมเหล่ านี จะพัฒนา ้ สติปัญญา (IQ) และพัฒนาอารมณ์ (EQ) ของเด็ก และสร้างความ อบอุ่นให้ครอบครัว ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มามีเด็กอายุตํ2ากว่า Q ปี เต็ ม ได้รับ การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ จากการทํา กิ จ กรรมร่ ว มกับ ผูใ หญ่ ใ นบ้า นจํา นวน ้33,263 คน คิดเป็ นร้อยละ ==.= จากจํานวนที2สํารวจทังหมด 33,306 คน ไม่ผานเกณฑ์ 43 คน คิด ่เป็ นร้อยละ @., ผลการสํารวจถือว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. เด็กอายุต2ากว่า 3 ปี ทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย ํ 2553 36,870 36,822 48 99.9 80 2554 33,306 33,263 43 99.9 80 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 42 ตั ว ชี วั ด ที เด็ ก อายุ Q-L ปี เต็ ม ได้รั บ บริ ก ารเลี ยงดู เ ตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นวัย เรี ย นเป้ าหมายร้อยละ S@ คือ เด็กอายุ Q-L ปี เต็ม ได้รับบริ การเลียงดูในศูนย์พฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พฒนาเด็ก ั ัเล็กเคลื2 อนที2 ศูนย์พฒนาเด็กเล็กก่ อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา โรงเรี ยนอนุ บาล หรื อ ได้เข้าร่ วม ักิ จ กรรมเกี2 ย วกับ การเตรี ย มความพร้ อ มของเด็ ก ก่ อ นวัย เรี ย นทุ ก คน ในภาพรวมของจัง หวัดนครราชสี มามีเด็กอายุ Q-L ปี เต็มได้รับบริ การเลียงดูเตรี ยมความพร้อมก่อนวัยเรี ยน จํานวน 52,400คน คิดเป็ นร้ อยละ ==.9 จากจํานวนที2สํารวจทังหมด 52,458 คน ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 58 คน คิด ํเป็ นร้อยละ @.1 ผลการสํารวจถือว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมาย ปี พ.ศ. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 53,535 53,450 85 99.8 80 2554 52,458 52,400 58 99.9 80 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 43 ตัวชี วัดที เด็กอายุ )-,L ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ = ปี เป้ าหมายร้อยละ ,@@ คือ เด็กอายุ )-,L ปี ทุ กคนได้เข้าเรี ยนการศึ กษาในระดับชัน ป., ถึ ง ม.Q (การศึกษาภาคบังคับ = ปี ) ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มา มีเด็กอายุ )-,L ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ = ปี จํานวน 214,414 ่คน คิดเป็ นร้อยละ ==.9 จากจํานวนสํารวจทังหมด 214,675 คน ไม่ผานเกณฑ์ จํานวน 261 คน คิด ่เป็ นร้อยละ @.1 ผลการสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. เด็กอายุ 6 - 15 ปี ทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 219,044 218,675 369 99.8 100 2554 214,675 214,414 261 99.9 100 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 44 ตัว ชี วัด ที เด็ ก ที2 จบการศึ ก ษาภาคบัง คับ = ปี ได้เรี ย นต่ อมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อเที ย บเท่ า เป้ าหมายร้ อ ยละ =L คื อ เด็ ก จบชัน ม.Q (การศึ ก ษาภาคบัง คับ = ปี )ได้เ รี ย นต่ อ ในมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.H-ม.)) หรื อเที ย บเท่า ซึ2 ง รวมถึ ง การได้เรี ย นต่ อในสายอาชี พ ด้วย ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มา เด็กที2 จบการศึ กษาภาคบังคับ = ปี ได้เรี ยนต่อมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า จํานวน 28,865 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.2 จากจํานวนที2สํารวจทังหมด 29,396 คน ่ไม่ผานเกณฑ์จานวน 531 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.8 ผลการสํารวจถือว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมาย ํ เด็กที2จบการศึกษาปี พ.ศ. ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย ภาคบังคับ 9 ปี ทังหมด(คน) 2553 27,856 27,051 805 97.1 95 2554 29,396 28,865 531 98.2 95 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 45 ตัวชี วัด เด็กที2จบการศึกษาภาคบังคับ = ปี แต่ไม่ได้เรี ยนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเที ย บเท่ า และยัง ไม่ มี ง านทํา ได้รั บ การฝึ กอบรมอาชี พ เป้ าหมายร้ อยละ S@ คื อ เด็ ก จบชัน ม.Q(การศึกษาภาคบังคับ = ปี ) ที2ไม่ได้เรี ยนต่อชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.H-ม.)) หรื อเทียบเท่า (เช่ นปวช.) ที2ยงไม่มีงานทําได้รับการฝึ กอบรมด้านอาชี พต่างๆ ที2 หน่ วยงานของรัฐ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อ ัเอกชนจัดขึนทุกคน อย่างน้อย , อาชี พ ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มา มีเด็กที2จบการศึกษาภาคบังคับ = ปี จํานวน 454 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.5 จากจํานวนที2สารวจทังหมด 531 คน ไม่ผานเกณฑ์ ํ ่ ่จํานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.5 ผลการสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมาย เด็กที2จบการศึกษาปี พ.ศ. ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย ภาคบังคับ 9 ปี ทังหมด(คน) 2553 805 619 190 76.4 80 2554 531 454 77 85.5 80 ั ่ แผนภูมิที 26 แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 46 ตัว ชี วัด ที คนอายุ ,L-)@ ปี เต็ม อ่ าน เขี ย น ภาษาไทยและคิ ดเลขอย่า งง่ า ยได้ทุ ก คนเป้ าหมายร้อยละ ,@@ คือ คนไทยทุกคนควรจะต้องสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ทุกคน โดยเฉพาะคนอายุ ,L-)@ ปี เต็ม เป็ นกลุ่มที2จบการศึกษาภาคบังคับ = ปี แล้วและยังอยู่ในช่ วงของวัยทํางาน ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มาคนอายุ ,L-)@ ปี เต็มอ่านเขียนภาษาไทยและ คิดเลขอย่างง่ายได้ทุกคนจํานวน 915,854 คน คิดเป็ นร้อยละ ==.= จากจํานวนสํารวจทังหมด916,808 คน ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 954 คน คิดเป็ นร้ อยละ @., ผลการสํารวจถื อว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ํเป้ าหมายปี พ.ศ. คนอายุ 15 - 60 ปี ทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 920,612 919,398 1,214 99.4 100 2554 916,808 915,854 954 99.9 100 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 47 ตัว ชี วัดที คนในครั วเรื อนรั บรู ้ ข่ าวสารที2 เป็ นประโยชน์อย่า งน้อยสั ปดาห์ ละ L ครั งเป้ าหมายร้ อยละ ,@@ คื อ ข่าวสารด้านการประกอบอาชี พ ด้านการตลาด ด้านอาหารการกิ น ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านกฎหมายที2ควรรู ้ ด้านข่าวสารบ้านเมือง ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยสัปดาห์ละ L ครัง ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มาคนในครัวเรื อนรับรู ้ข่าวสารที2เป็ นประโยชน์อย่างน้อยสัปดาห์ ละ L ครัง จํานวน 388,216 ครั วเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ ==.= จากจํานวนที2 สํารวจทังหมด ่388,503 ครัวเรื อน ไม่ผานเกณฑ์จานวน 287 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ @., ผลการสํารวจถือว่าไม่ ํผ่านเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 381,690 343 99.9 100 2554 388,503 388,216 287 99.9 100 แผนภูมที ิ ั ่ แสดงอัตราส่วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 48 ตัวชี วัดที คนอายุ ,L-)@ ปี เต็ม มีการประกอบอาชี พและมีรายได้ เป้ าหมายร้ อยละ =L ้ ํคือ คนอายุ ,L-)@ ปี เต็ม ทุกคนมีการประกอบอาชี พและมีรายได้ (ยกเว้นผูที2กาลังศึกษาอย่างเดียวโดยไม่ได้ประกอบอาชีพ คนพิการทางสมอง หรื อ คนพิการไม่สามารถช่วยตนเองได้ การประกอบ ่อาชีพและมีรายได้ คือ การทํางานที2เป็ นงานประจํา ทังที2อยูภายในครัวเรื อน และหรื อนอกครัวเรื อนโดยมีรายได้ที2เกิ ดจากการทํางานดังกล่าว ทังในลักษณะ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายชิ นงานหรื องานเหมา ภาพรวมของจังหวัดนคราชสี มามีคนอายุ ,L - )@ ปี เต็ม มีการประกอบอาชี พและมีรายได้จานวน 832,885 คน คิดเป็ นร้อยละ 99.7 จากจํานวนที2สํารวจทังหมด 832,885 คน ไม่ผาน ํ ่เกณฑ์ 2,189 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.Q ผลการสํารวจถือว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. คนอายุ 15 - 60 ปี ทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 826,782 821,274 5,508 99.3 95 2554 832,885 830,696 2,189 99.7 95 แผนภูมที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 49 ตัวชี วัดที คนในครัวเรื อนมีรายได้เฉลี2ยไม่ต2ากว่าคนละ GQ,@@@ บาทต่อปี เป้ าหมายร้อย ํละ-@ คือ รายได้คิดจากผลผลิตรวมทังหมดที2ผลิตได้ ทังที2ขายไปเป็ นเงิน หรื อการหามาได้ การเก็บไว้ หรื อการทํา/การปลูก/การเลี ยง ไว้กินเองแล้วคํานวณมาเป็ นตัวเงิ น รวมทังเงิ นที2ได้มาจากการทํางานด้วย รายได้จะนําไปวางแผนแก้ไขปั ญหาเพื2อพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชาชน โดยเฉพาะการสร้างงานเพื2อให้มีการประกอบอาชี พและมีงานทําเท่านัน ไม่เกี2ยวข้องกับเรื2 องของภาษีแต่อย่างใด ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มา คนในครัวเรื อนมีรายได้เฉลี2ยไม่ต2ากว่าคนละ GQ,@@@ บาท ํต่อปี จํานวน 386,898 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 99.6 ของจํานวนสํารวจทังหมด 388,503 ครัวเรื อน ่ไม่ผานเกณฑ์ 1,605 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ @.4 ผลการสํารวจถือว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 380,887 1,146 99.7 70 2554 388,503 386,898 1,605 99.6 70 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 50 ตัวชี วัดที ครัวเรื อนมีการเก็บออม เป้ าหมายร้อยละ S คือ การออม เช่น เงินฝากธนาคารเงิ นฝากกลุ่ มออมทรั พ ย์ เงิ นฝากสหกรณ์ เงิ นฝากกองทุ นต่า งๆ เงิ นสดที2 เก็ บออมไว้เอง การซื อพันธบัตร การซื อทอง การซื อบ้าน การซื อประกัน หรื อเงิ นฌาปนกิ จสงเคราะห์ ในภาพรวมของจัง หวัดนครราชสี ม า ครั วเรื อนมี ก ารเก็ บ ออมจํา นวน 371,261 ครั วเรื อน คิ ดเป็ นน้อยละ 95.6 ่จากจํานวนที2สํารวจทังหมด 388,503 ครัวเรื อน ไม่ผานเกณฑ์ 17,242 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 4.4ผลการสํารวจถือว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 360,543 21,484 94.4 S@ 2554 388,503 371,261 17,242 95.6 S@ แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 51 ตัวชี วัดที คนในครัวเรื อนไม่ติดสุ รา เป้ าหมายร้อยละ ,@@ คือ คนในครัวเรื อนไม่ติดสุ รา(เหล้า เบี ย ร์ ยาดอง กะแช่ หรื อเครื2 องดื2 มที2 มี แอลกอฮอล์) ติ ดสุ รา คื อมี ค วามต้องการดื2 ม ทุ ก วันขาดไม่ได้ และต้องการดื2 มในปริ มาณเพิ2มขึนเรื2 อยๆ หรื อมีอาการพิษสุ ราเรื อรังปรากฏ เช่ น มือสั2นในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มา มีคนในครัวเรื อนไม่ติดสุ รา จํานวน 1,383,315 คน คิดเป็ นร้อยละ ่99.3 จากจํานวนที2สารวจทังหมด 1,393,169 คน ไม่ผานเกณฑ์ จํานวน 9,854 คน คิดเป็ นร้อยละ @.7 ํ ่ผลการสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. จํานวนทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 1,396,390 1,384,617 11,773 99.2 ,@@ 2554 1,393,169 1,383,315 9,854 99.3 ,@@ แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 52 ตัวชี วัดที คนในครั วเรื อนไม่สูบบุ หรี2 เป้ าหมายร้ อยละ =@ คื อไม่สูบบุ หรี2 ให้นับรวมยาสู บ ยาเส้น ยามวน ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มา คนในครัวเรื อนไม่สูบบุหรี2 จานวน 1,304,738 ํ ่คน คิดเป็ นร้อยละ 93.7 จากจํานวนสํารวจทังหมด 1,393,169 คน ไม่ผานเกณฑ์จานวน 88,431 คน ํ ่คิดเป็ นร้อยละ ).3 ผลการสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. จํานวนทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 1,396,389 1,304,598 88,791 93.6 ,@@ 2554 1,393,169 1,304,738 88,431 93.7 ,@@ แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 53 ตั ว ชี วัด ที คนในครั วเรื อนทุ ก คนได้ป ฏิ บ ติ ธ รรมตามขนบธรรมเนี ย มและมารยาท ัเป้ าหมายร้ อยละ =L คื อ คนในครั วเรื อนได้ปฏิ บติตามขนบธรรมเนี ยมที2 ดีง ามและมารยาทไทย ัได้แก่ การปฏิ บติในสิ2 งเหล่านี การไปมาหาสู่ และการลาจากกัน ควรจะมีการยกมือไหว้ หรื อการ ักล่าวคําว่า สวัสดี เพื2อเป็ นการทักทาย หรื อการกล่าวคําว่า ขอบคุณ ในการรับ หรื อ กล่าวคําว่า ขอโทษ กรณี ที2ทาผิดหรื อให้เกี ยรติแก่ผูอาวุโส ตลอดจนปฏิ บติตามขนบธรรมเนี ยมของท้องถิ2นหรื อ ํ ้ ัหลักศาสนาที2แต่ละคนนับถือ ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มา คนในครัวเรื อนทุกคนได้ปฏิบติตาม ัขนบธรรมเนี ยมและมารยาท จํานวน 387,740 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ ==.8 จากจํานวนที2สํารวจ ่ทังหมด 388,503 ครัวเรื อน ไม่ผานเกณฑ์ 763 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ @.2 ผลการสํารวจถือว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 380,975 1,058 99.7 =L 2554 388,503 387,740 763 99.8 =L แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 54 ตัวชี วัดที2 QL คนอายุ ) ปี ขึนไปทุกคน ได้ปฏิบติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ , ัครั งเป้ าหมายร้ อยละ ,@@ คื อในรอบปี ที2 ผ่านมาคนในครั วเรื อนที2 อายุตงแต่ ) ปี ขึ นไป ได้มีการ ัปฏิบติกิจกรรมทางศาสนาอย่างใดอย่างหนึ2 งหรื อหลายอย่าง เช่น การทําบุญตักบาตร ร่ วมพิธีกรรม ัทางศาสนา ทําสมาธิ สวดมนต์ ฟั งเทศน์ ฟั งธรรม หรื อการละหมาด เป็ นต้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ ,ครัง ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มา คนอายุ ) ปี ขึนไปทุกคนได้ปฏิ บติกิจกรรมทางศาสนาอย่าง ัน้อยสัปดาห์ละ , ครัง จํานวน 387,167 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ 99.7 จากจํานวนสํารวจทังหมด ่388,503 ครัวเรื อน ไม่ผานเกณฑ์จานวน 1,336 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ @.3 ผลการสํารวจถือว่าไม่ ํผ่านเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 380,040 1,993 99.5 ,@@ 2554 388,503 387,167 1,336 99.7 ,@@ แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 55 ตัวชี วัดที คนสู งอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ ในครัวเรื อน เป้ าหมายร้อยละ ,@@ คือ คนสู งอายุทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ในชี วิต ความเป็ นอยู่ดานอาหารการกิ น เสื อผ้าเครื2 องนุ่ งห่ ม ้และได้รับ การดู แลเมื2 อยามเจ็บไข้ได้ป่ วย การเอาใจใส่ ด้า นสภาพจิ ตใจจากคนในครั วเรื อน ในภาพรวมจัง หวัดนครราชสี ม า มี ค นสู ง อายุไ ด้รับ การดู แลเอาใจใส่ ใ นครั วเรื อนจํา นวน 200,547 ่ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ ==.= จากจํานวนที2สํารวจทังหมด 200,632 ครัวเรื อนไม่ผานเกณฑ์ 85 คน ่คิดเป็ นร้อยละ @., ผลการสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. จํานวนทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 192,533 192,369 164 99.9 ,@@ 2554 200,632 200,547 85 99.9 ,@@ แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 56 ตัวชี วัดที คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากคนในครัวเรื อน เป้ าหมายร้อยละ ,@@ คือคนพิการทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ในชี วิตความเป็ นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื อผ้า เครื2 องนุ่งห่ มและได้รั บ การดู แ ลเมื2 อ ยามเจ็ บ ไข้ไ ด้ป่ วย การเอาใจใส่ ด้า นสุ ข ภาพจิ ต ใจจากคนในครั ว เรื อ นในภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มา มีคนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากคนในครัวเรื อนจํานวน ํ ่23,170 คน คิดเป็ นร้อยละ ==.9 จากจํานวนที2สารวจทังหมด 23,193 คน ไม่ผานเกณฑ์จานวน 23 คนํ ่คิดเป็ นร้อยละ @.1 ผลการสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. จํานวนทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 22,230 22,175 55 99.8 ,@@ 2554 23,193 23,170 23 99.9 ,@@ แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 57 ตัวชี วัดที คนในครัวเรื อนเป็ นสมาชิ กกลุ่มที2ตงขึนในหมู่บาน/ชุ มชน ตําบล เป้ าหมาย ั ้ร้ อยละ =L คื อ คนในครั วเรื อนอย่างน้อย , คน ที2 เป็ นสมาชิ กกลุ่ ม สมาชิ กกองทุ นหมู่บาน หรื อ ้กองทุนเฉพาะกิจ หรื อ สมาชิ กองค์กรประชาชนที2จดตังในหมู่บาน ตําบลนี อย่างใดอย่างหนึ2 ง หรื อ ั ้หลายอย่าง ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มา คนในครัวเรื อนเป็ นสมาชิกกลุ่มที2จดตังขึนในหมู่บาน/ ั ้ชุ มชน ตําบล จํานวน 379,922 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 97.8 จากจํานวนที2สํารวจทังหมด 388,503 ่ครัวเรื อน ไม่ผานเกณฑ์ 8,581 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ G.2 ผลการสํารวจถือว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 371,452 10,581 97.2 95 2554 388,503 379,922 8,581 97.8 95 แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 58 ตัวชี วัดที คนในครัวเรื อนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นเพื2อประโยชน์ของชุ มชน หรื อท้องถิ2น เป้ าหมายร้อยละ =L คือ ในรอบปี ที2ผานมา คนในครัวเรื อนอย่างน้อย , คน ได้มีส่วนร่ วม ่ในการแสดงความคิดเห็น เพื2อเป็ นประโยชน์ของชุ มชนหรื อท้องถิ2น เช่น ร่ วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาชุ มชนหรื อท้องถิ2 น โดยการจัดเวทีประชาคม ร่ วมแสดงความคิดเห็ นเพื2อรับฟั งข้อมูล คําชี แจง และเหตุผลจากทุกฝ่ ายที2มีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อชุ มชนหรื อท้องถิ2 น ร่ วมแสดงความคิดเห็ นในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบติงานของเจ้าหน้าที2และหรื อหน่วยงานของรัฐ ัในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มา คนในครัวเรื อน มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็ นเอาประโยชน์ของชุมชน จํานวน 385,166 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 99.1 จากจํานวนสํารวจทังหมด 388,503 ครัวเรื อน ่ไม่ผานเกณฑ์ 3,337 ครัวเรื อนคิดเป็ นร้อยละ 0.9 ผลการสํารวจถือว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 377,718 4,315 98.9 =L 2554 388,503 385,166 3,337 99.1 =L แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 59 ตั ว ชี วั ด ที คนในครั ว เรื อนมี ส่ วนร่ วมในการทํ า กิ จ กรรมเกี2 ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื2อประโยชน์ของชุมชนหรื อท้องถิ2น เป้ าหมายร้อยละ =@ คือ ในรอบปี ที2ผานมา ่คนในครัวเรื อนอย่างน้อย , คน ได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมเกี2 ยวกับการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บาน/ชุมชน เช่นการปลูกป่ า การปลูกต้นไม้ การรักษาแหล่งนําลําธาร เป็ นต้น เพื2อประโยชน์ ้ของชุ ม ชนหรื อ ท้องถิ2 น ในภาพรวมจัง หวัดนครราชสี ม า คนในครั วเรื อ นมี ส่ วนร่ วมในการทํากิจกรรมเกี2ยวกับการอนุ รักษ์ จํานวน 385,730 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 99.3 จากจํานวนทังหมดที2 ่สํารวจจํานวน 388,503 ครัวเรื อน ไม่ผานเกณฑ์ จํานวน 2,773 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 0.7 ผลการสํารวจถือว่าผ่านเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 377,704 4,329 98.9 =@ 2554 388,503 385,730 2,773 99.3 =@ แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 60 ตัวชี วัดที คนในครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บาน เป้ าหมายร้อยละ ้ ่SS.) คือ ในรอบปี ที2ผานมาคนในครัวเรื อนอย่างน้อย , คน ได้เคยเข้าร่ วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บาน โดยการออกแรงงาน เงิ น หรื อวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่ น สร้ าง/ซ่ อมแซม ถนน ลอกคลอง ้การกํา จัด ขยะมู ล ฝอยและนําเสี ย แปรรู ป ผลผลิ ต เป็ นต้น อย่า งใดอย่ า งหนึ2 งหรื อ หลายอย่ า งในภาพรวมจัง หวัดนครราชสี ม า คนในครั วเรื อนมี ส่ วนร่ วมทํา กิ จกรรมสาธารณะของหมู่บ ้า นจํานวน 385,990 ครั วเรื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ 99.4 ของจํานวนที2 สํารวจทังหมดจํานวน 388,503ครั วเรื อน ไม่ผ่านเกณฑ์ 2,513 ครั วเรื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.6 ผลการสํารวจถื อว่าไม่ผ่านเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. ครัวเรื อนทังหมด(คร.) ผ่านเกณฑ์(คร.) ตกเกณฑ์(คร.) ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 382,033 378,006 4,027 98.9 ,@@ 2554 388,503 385,990 2,513 99.4 ,@@ แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 61 ตัว ชี วัด ที คนอายุ ,S ปี ขึ นไปที2 มี สิ ท ธิU เลื อกตังไปใช้สิ ท ธิ เลื อกตังในชุ ม ชนของตนเป้ าหมายร้ อยละ =@ คื อ คนอายุ ,S ปี ขึ นไปที2 มีสิท ธิU เลื อกตัง ไปใช้สิ ทธิU เลื อกตังครั งล่ า สุ ด (นับเฉพาะสมาชิ ก ที2 อ าศัย อยู่จ ริ ง ในครั ว เรื อ นเท่ า นัน ไม่ นับ คนที2 ไ ม่ ไ ด้อ าศัย อยู่จ ริ ง เช่ น คนที2 อ ยู่กรุ งเทพฯ พอถึงเวลาเลื อกตังแล้วกลับบ้านไปเลื อกตัง) ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มาคนอายุ ,Sปี ขึนไปที2มีสิทธิU เลือกตังไปใช้สิทธิU เลือกตังในชุ มชนของตน จํานวน 1,023,725 คน คิดเป็ นร้อยละ ่99.7 จากจํานวนที2สารวจทังหมด 1,026,739 คนไม่ผานเกณฑ์ จํานวน 3,014 คน คิดเป็ นร้อยละ @.3 ํ ่ผลการสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมาย คนอายุ 18 ปี ขึนไปปี พ.ศ. ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ร้อยละ เป้ าหมาย ทังหมด(คน) 2553 1,023,071 1,007,679 5,398 99.5 =@ 2554 1,026,739 1,023,725 3,014 99.7 =@ แผนภูมิที ั ่ แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 6 5 4 3 2 1 0ผลการวิเคราะหขอมูล จปฐ. รายตัวชี้วัด ประจําป 2554
 • 63 บทที 3 รายงานคุณภาพชีวตประชาชนจังหวัดนครราชสี มา ิ จากข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ปี ,--. รายงานการพัฒนาคุณภาพชี วิตประชาชนจังหวัดนครราชสี มา ปี ทีนําเสนอในส่ วนนี%เป็ นการวิเคราะห์ จากผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ซึ งจัดเก็บโดยใช้เครื องชี% วดความจําเป็ น ัพื%นฐาน ปี 4- ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที :4 (ปี 4- ) คุณภาพชี วิตของประชาชนจังหวัดนครราชสี มา ปี เป็ นผลการวิเคราะห์ขอมูล จปฐ. ้ซึ งจัดเก็บจากทุกครัวเรื อนทีมีผอาศัยอยู่จริ งในหมู่บาน ทั%งทีมีบานเลขทีและไม่มีบานเลขทีในเขต ู้ ้ ้ ้ชนบท พบว่า ครัวเรื อนทั%งหมด จํานวน >?8,50> ครัวเรื อน ตําบลทั%งหมด จํานวน ? ตําบล หมู่บานทั%งหมด ้ จํานวน >,D4 หมู่บาน ้ ่ ประชาชนทีอาศัยอยูจริ ง จํานวน :,>E>,:DE คน จําแนกเป็ น ชาย จํานวน D?D,D:4 คน หญิง จํานวน G4D, E คน ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มา เมือนําผลการจัดเก็บข้อมูล ปี เป รี ย บเ ที ย บกั บเป้ าหมายการพัฒนาพบว่า เครื องชี%วด D หมวด ตัวชี%วด มีตวชี% วดทีบรรลุเป้ าหมายแล้ว 1 ตัวชี% วด ั ั ั ั ัและไม่บรรลุหมาย 1 ตัวชี% วด โดยเป็ นตัวชี% วดในหมวดที : สุ ขภาพดี ? ตัวชี%วด หมวดที มีบาน ั ั ั ้อาศัย ตัวชี%วด หมวดที > ฝักใฝ่ การศึกษา 3 ตัวชี% วด หมวดที ปลูกฝังค่านิ ยมไทย ตัวชี% วด และ ั ั ั ้หมวดที D ร่ วมใจพัฒนา : ตัวชี%วด ส่ วนหมวดที รายได้กาวหน้าพบว่า ไม่ตกเกณฑ์ ั เมือพิจารณาเป็ นรายอําเภอพบว่าอําเภอ ไม่บรรลุเป้ าหมายน้อยทีสุ ดในจังหวัดนครราชสี มาคื อ อําเภอโนนแดง จํานวน 3 ตัวชี% วด ส่ วนอํา เภอ มี ตวชี% วดที ยัง ไม่ บรรลุ เป้ าหมายมากที สุ ดใน ั ั ัจังหวัดนครราชสี มา คือ อําเภอเมืองนครราชสี มา และ อําเภอแก้งสนามนาง จํานวน 3 ตัวชี% วด ัเพือใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวตต่อไป ดังตาราง ิรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 64 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล จปฐ. ภาพรวมจังหวัด รายตัวชีวด ัหมวดที 1 สุ ขภาพดี(ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี) มี 12 ตัวชีวด ั ตัวชี วัดที 1 หญิ งตั%งครรภ์ได้รับการดู แลก่อนคลอดและฉี ดวัคซี นครบตามเกณฑ์บริ การ(เป้ าหมายร้อยละ :44) จํานวนคน ไม่ผานเกณฑ์ ่ เพิมขึน/ลดลงที อําเภอ ปี 53 ปี 54 ปี 53 ปี 541 เมือง 1,149 842 1 5 42 คง 365 303 0 0 03 ครบุรี 479 439 0 0 04 จักราช 878 367 0 0 05 โชคชัย 282 447 1 0 -1 6 ชุมพวง 422 1068 0 0 0 7 ด่านขุนทด 556 517 1 2 1 8 โนนไทย 297 344 1 0 -1 9 บัวใหญ่ 406 416 0 0 010 โนนสูง 637 402 1 0 -111 ปั กธงชัย 432 340 0 0 012 ปากช่อง 481 400 2 1 -113 พิมาย 538 451 1 0 -114 สีควิ. 461 459 2 0 -215 สูงเนิน 447 380 1 0 -116 ประทาย 505 486 0 0 017 ห ้วยแถลง 369 326 0 0 018 ขามทะเลสอ 123 90 1 0 -119 ขามสะแกแสง 115 159 1 0 -120 เสิงสาง 369 353 0 0 021 บ ้านเหลือม 4 95 92 0 0 022 หนองบุญมาก 505 397 0 0 023 แก ้งสนามนาง 185 239 0 1 124 โนนแดง 128 117 0 0 025 วังนํ. าเขียว 106 143 1 2 126 เมืองยาง 144 105 0 0 027 เทพารักษ์ 252 778 0 0 028 พระทองคํา 468 199 0 0 029 ลําทะเมนชัย 149 144 0 0 030 เฉลิมพระเกียรติ 181 132 0 0 031 สีดา 89 117 0 0 032 บัวลาย 121 919 0 0 0 รวม 11,734 12,047 14 11 -3หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 65 ตัวชีวดที 2 แม่คลอดลูกได้รับการทําคลอด และดูแลหลังคลอด (เป้ าหมายร้อยละ :44) ั ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 960 959 1 99.9 2 คง 410 410 0 100 3 ครบุรี 430 430 0 100 4 จักราช 352 352 0 100 5 โชคชัย 401 401 0 100 6 ชุมพวง 475 475 0 100 7 ด่านขุนทด 519 519 0 100 8 โนนไทย 379 379 0 100 9 บัวใหญ่ 448 448 0 10010 โนนสูง 495 495 0 10011 ปั กธงชัย 438 438 0 10012 ปากช่อง 388 387 1 99.713 พิมาย 607 607 0 10014 สีควิ. 457 457 0 10015 สูงเนิน 378 378 0 10016 ประทาย 436 436 0 10017 ห ้วยแถลง 359 359 0 10018 ขามทะเลสอ 167 167 0 10019 ขามสะแกแสง 141 141 0 10020 เสิงสาง 350 350 0 10021 บ ้านเหลือม 4 104 104 0 10022 หนองบุญมาก 387 387 0 10023 แก ้งสนามนาง 242 242 0 10024 โนนแดง 133 133 0 10025 วังนํ. าเขียว 179 177 2 98.926 เมืองยาง 94 94 0 10027 เทพารักษ์ 150 150 0 10028 พระทองคํา 238 238 0 10029 ลําทะเมนชัย 210 210 0 10030 เฉลิมพระเกียรติ 152 152 0 10031 สีดา 135 135 0 10032 บัวลาย 168 168 0 100 รวม 10,782 10,778 4 99.96หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 66 ตัวชีวดที 3 เด็กแรกเกิดมีน% าหนักไม่ตากว่า 2,500 กรัม (เป้ าหมายร้อยละ :44) ั ํ ํ ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 1,281 1,280 1 99.9 2 คง 528 524 4 99.2 3 ครบุรี 620 617 3 99.5 4 จักราช 476 476 0 100 5 โชคชัย 497 495 2 99.6 6 ชุมพวง 533 533 0 100 7 ด่านขุนทด 780 776 4 99.5 8 โนนไทย 527 526 1 99.8 9 บัวใหญ่ 611 606 5 99.210 โนนสูง 817 815 2 99.811 ปั กธงชัย 576 574 2 99.712 ปากช่อง 599 595 4 99.313 พิมาย 879 876 3 99.714 สีควิ. 675 673 2 99.715 สูงเนิน 494 490 4 99.216 ประทาย 565 565 0 10017 ห ้วยแถลง 510 508 2 99.618 ขามทะเลสอ 228 228 0 10019 ขามสะแกแสง 191 191 0 10020 เสิงสาง 445 440 5 98.921 บ ้านเหลือม 4 115 115 0 10022 หนองบุญมาก 539 538 1 99.823 แก ้งสนามนาง 299 298 1 99.724 โนนแดง 184 184 0 10025 วังนํ. าเขียว 210 207 3 98.626 เมืองยาง 160 160 0 10027 เทพารักษ์ 185 185 0 10028 พระทองคํา 317 317 0 10029 ลําทะเมนชัย 258 258 0 10030 เฉลิมพระเกียรติ 246 242 4 98.431 สีดา 170 170 0 10032 บัวลาย 159 159 0 100 รวม 14,674 14,621 53 99.6หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 67 ตัวชี วัดที 4 เด็กแรกเกิดถึ ง : ปี เต็ม ได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริ มภูมิคุมกันโรค (เป้ าหมายร้อยละ :44) ้ ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 1,281 1,279 2 99.8 2 คง 528 528 0 100 3 ครบุรี 620 620 0 100 4 จักราช 476 476 0 100 5 โชคชัย 497 497 0 100 6 ชุมพวง 533 531 2 99.6 7 ด่านขุนทด 780 777 3 99.6 8 โนนไทย 527 527 0 100 9 บัวใหญ่ 611 611 0 10010 โนนสูง 817 816 1 99.911 ปั กธงชัย 576 576 0 10012 ปากช่อง 599 599 0 10013 พิมาย 879 879 0 10014 สีควิ. 675 675 0 10015 สูงเนิน 494 494 0 10016 ประทาย 565 564 1 99.817 ห ้วยแถลง 510 510 0 10018 ขามทะเลสอ 228 221 7 96.919 ขามสะแกแสง 191 191 0 10020 เสิงสาง 445 442 3 99.321 บ ้านเหลือม 4 115 115 0 10022 หนองบุญมาก 539 539 0 10023 แก ้งสนามนาง 299 296 3 9924 โนนแดง 184 184 0 10025 วังนํ. าเขียว 210 209 1 99.526 เมืองยาง 160 160 0 10027 เทพารักษ์ 185 185 0 10028 พระทองคํา 317 317 0 10029 ลําทะเมนชัย 258 258 0 10030 เฉลิมพระเกียรติ 246 246 0 10031 สีดา 170 170 0 10032 บัวลาย 159 159 0 100 รวม 14,674 14,651 23 99.8หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 68 ตัวชีวัดที 5 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 4 เดือนแรก ติดต่อกัน (เป้ าหมายร้อยละ E ) ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 1,011 930 81 92 2 คง 413 356 57 86.2 3 ครบุรี 492 481 11 97.8 4 จักราช 371 363 8 97.8 5 โชคชัย 391 373 18 95.4 6 ชุมพวง 414 410 4 99 7 ด่านขุนทด 605 479 126 79.2 8 โนนไทย 390 387 3 99.2 9 บัวใหญ่ 467 460 7 98.510 โนนสูง 630 619 11 98.311 ปั กธงชัย 451 443 8 98.212 ปากช่อง 477 446 31 93.513 พิมาย 672 657 15 97.814 สีควิ. 548 527 21 96.215 สูงเนิน 393 385 8 9816 ประทาย 425 425 0 10017 ห ้วยแถลง 423 416 7 98.318 ขามทะเลสอ 187 182 5 97.319 ขามสะแกแสง 145 141 4 97.220 เสิงสาง 336 311 25 92.621 บ ้านเหลือม 4 88 59 29 6722 หนองบุญมาก 395 392 3 99.223 แก ้งสนามนาง 230 210 20 91.324 โนนแดง 146 145 1 99.325 วังนํ. าเขียว 177 171 6 96.626 เมืองยาง 132 121 11 91.727 เทพารักษ์ 147 146 1 99.328 พระทองคํา 242 230 12 9529 ลําทะเมนชัย 198 193 5 97.530 เฉลิมพระเกียรติ 187 184 3 98.431 สีดา 125 125 0 10032 บัวลาย 123 121 2 98.4 รวม 11,431 10,888 543 95.2รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 69 ตัวชีวดที 6 เด็กแรกเกิดถึง ปี เจริ ญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน(เป้ าหมายร้อยละ :44) ั ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 7,356 7,351 5 99.9 2 คง 3,234 3,230 4 99.9 3 ครบุรี 3,399 3,397 2 99.9 4 จักราช 2,879 2,879 0 100 5 โชคชัย 2,718 2,718 0 100 6 ชุมพวง 3,241 3,240 1 99.9 7 ด่านขุนทด 4,625 4,617 8 99.8 8 โนนไทย 2,649 2,649 0 100 9 บัวใหญ่ 3,007 3,005 2 99.910 โนนสูง 4,794 4,792 2 99.911 ปั กธงชัย 3,718 3,716 2 99.912 ปากช่อง 4,313 4,303 10 99.813 พิมาย 5,286 5,284 2 99.914 สีควิ. 3,899 3,898 1 99.915 สูงเนิน 2,742 2,742 0 10016 ประทาย 3,235 3,235 0 10017 ห ้วยแถลง 2,946 2,917 29 9918 ขามทะเลสอ 1,199 1,199 0 10019 ขามสะแกแสง 1,225 1,225 0 10020 เสิงสาง 2,664 2,660 4 99.821 บ ้านเหลือม 4 770 760 10 98.722 หนองบุญมาก 3,110 3,109 1 99.923 แก ้งสนามนาง 1,806 1,804 2 99.924 โนนแดง 978 978 0 10025 วังนํ. าเขียว 1,281 1,279 2 99.826 เมืองยาง 983 982 1 99.927 เทพารักษ์ 878 878 0 10028 พระทองคํา 1,665 1,664 1 99.929 ลําทะเมนชัย 1,337 1,337 0 10030 เฉลิมพระเกียรติ 1,444 1,442 2 99.931 สีดา 922 921 1 99.932 บัวลาย 883 883 0 100 รวม 85,186 85,094 92 99.9 หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 70 ตัวชีวดที 7 เด็กอายุ D - : ปี เจริ ญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน (เป้ าหมายร้อยละ :44) ั ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 18,727 18,715 12 99.9 2 คง 7,960 7,958 2 99.9 3 ครบุรี 7,981 7,970 11 99.9 4 จักราช 7,754 7,752 2 99.9 5 โชคชัย 6,010 6,010 0 100 6 ชุมพวง 8,295 8,292 3 99.9 7 ด่านขุนทด 11,792 11,774 18 99.8 8 โนนไทย 6,604 6,600 4 99.9 9 บัวใหญ่ 7,053 7,050 3 99.910 โนนสูง 11,620 11,613 7 99.911 ปั กธงชัย 9,559 9,557 2 99.912 ปากช่อง 13,402 13,380 22 99.813 พิมาย 13,347 13,347 0 10014 สีควิ. 9,621 9,620 1 99.915 สูงเนิน 6,899 6,899 0 10016 ประทาย 8,213 8,213 0 10017 ห ้วยแถลง 7,767 7,766 1 99.918 ขามทะเลสอ 2,707 2,707 0 10019 ขามสะแกแสง 3,359 3,359 0 10020 เสิงสาง 6,546 6,535 11 99.821 บ ้านเหลือม 4 1,912 1,906 6 99.722 หนองบุญมาก 7,261 7,259 2 99.923 แก ้งสนามนาง 4,465 4,457 8 99.824 โนนแดง 2,402 2,402 0 10025 วังนํ. าเขียว 3,503 3,502 1 99.926 เมืองยาง 2,915 2,915 0 10027 เทพารักษ์ 2,005 2,004 1 99.928 พระทองคํา 3,936 3,933 3 99.929 ลําทะเมนชัย 3,123 3,121 2 99.930 เฉลิมพระเกียรติ 3,409 3,407 2 99.931 สีดา 2,141 2,140 1 99.932 บัวลาย 2,387 2,387 0 100 รวม 21,4675 21,4550 125 99.9หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 71 ตัวชี วัดที 8 เด็กอายุ D - : ปี ได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคครบตามตารางสร้ างเสริ มภูมิคุมกันโรค(เป้ าหมายร้อยละ :44) ้ ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 12,129 12,126 3 99.9 2 คง 5,241 5,241 0 100 3 ครบุรี 5,297 5,296 1 99.9 4 จักราช 5,182 5,181 1 99.9 5 โชคชัย 4,026 4,026 0 100 6 ชุมพวง 5,572 5,571 1 99.9 7 ด่านขุนทด 7,763 7,759 4 99.9 8 โนนไทย 4,343 4,342 1 99.9 9 บัวใหญ่ 4,762 4,762 0 10010 โนนสูง 7,683 7,681 2 99.911 ปั กธงชัย 6,263 6,262 1 99.912 ปากช่อง 8,817 8,811 6 99.913 พิมาย 8,828 8,828 0 10014 สีควิ. 6,436 6,436 0 10015 สูงเนิน 4,556 4,556 0 10016 ประทาย 5,482 5,482 0 10017 ห ้วยแถลง 5,220 5,220 0 10018 ขามทะเลสอ 1,798 1,798 0 10019 ขามสะแกแสง 2,176 2,176 0 10020 เสิงสาง 4,380 4,377 3 99.921 บ ้านเหลือม 4 1,269 1,269 0 10022 หนองบุญมาก 4,867 4,867 0 10023 แก ้งสนามนาง 3,031 3,027 4 99.924 โนนแดง 1,572 1,572 0 10025 วังนํ. าเขียว 2,285 2,281 4 99.826 เมืองยาง 1,906 1,906 0 10027 เทพารักษ์ 1,411 1,409 2 99.928 พระทองคํา 2,626 2,626 0 10029 ลําทะเมนชัย 2,089 2,089 0 10030 เฉลิมพระเกียรติ 2,240 2,240 0 10031 สีดา 1,405 1,405 0 10032 บัวลาย 1,604 1,604 0 100 รวม 142,259 142,226 33 99.98หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 72 ตัว ชี วัด ที 9 ทุ ก คนในครั วเรื อนกิ นอาหารถู ก สุ ข ลักษณะปลอดภัย และได้มาตรฐาน(เป้ าหมายร้อยละ E ) จํานวน คิดเปนร้อย ็ ที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คร ัวเรือน ละ 1 เมือง 37,843 37,700 143 99.6 2 คง 13,308 13,307 1 99.9 3 ครบุรี 15,845 15,711 134 99.2 4 จักราช 13,229 13,207 22 99.8 5 โชคชัย 11,971 11,898 73 99.4 6 ชุมพวง 13,119 13,112 7 99.9 7 ด่านขุนทด 22,064 22,028 36 99.8 8 โนนไทย 12,037 12,032 5 99.9 9 บัวใหญ่ 11,730 11,728 2 99.910 โนนสูง 20,991 20,930 61 99.711 ปั กธงชัย 20,477 20,464 13 99.912 ปากช่อง 27,637 27,575 62 99.813 พิมาย 23,146 23,146 0 10014 สีควิ. 16,826 16,822 4 99.915 สูงเนิน 14,130 14,130 0 10016 ประทาย 12,376 11,715 661 94.717 ห ้วยแถลง 12,088 12,088 0 10018 ขามทะเลสอ 5,129 5,120 9 99.819 ขามสะแกแสง 6,187 6,165 22 99.620 เสิงสาง 10,171 10,015 156 98.521 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,198 5 99.822 หนองบุญมาก 11,965 11,964 1 10023 แก ้งสนามนาง 7,174 6,327 847 88.224 โนนแดง 3,844 3,843 1 99.925 วังนํ. าเขียว 6,426 6,409 17 99.726 เมืองยาง 5,364 5,364 0 10027 เทพารักษ์ 4,364 4,360 4 99.928 พระทองคํา 7,051 6,344 707 9029 ลําทะเมนชัย 4,875 4,842 33 99.330 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,486 0 10031 สีดา 3,499 3,499 0 10032 บัวลาย 3,948 3,948 0 100 รวม 388,503 385,477 3,026 99.2หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 73 ตัวชีวดที 10 ทุกคนในครัวเรื อนมีความรู ้ในการใช้ยาทีถูกต้องเหมาะสม(เป้ าหมายร้อยละ:44) ั จํานวน ที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน 1 เมือง 37,843 37,793 50 99.9 2 คง 13,308 13,296 12 99.9 3 ครบุรี 15,845 15,737 108 99.3 4 จักราช 13,229 13,205 24 99.8 5 โชคชัย 11,971 11,933 38 99.7 6 ชุมพวง 13,119 13,115 4 99.9 7 ด่านขุนทด 22,064 21,913 151 99.3 8 โนนไทย 12,037 12,030 7 99.9 9 บัวใหญ่ 11,730 11,730 0 10010 โนนสูง 20,991 20,988 3 99.911 ปั กธงชัย 20,477 20,462 15 99.912 ปากช่อง 27,637 27,558 79 99.713 พิมาย 23,146 23,144 2 99.914 สีควิ. 16,826 16,822 4 99.915 สูงเนิน 14,130 14,129 1 99.916 ประทาย 12,376 12,372 4 99.917 ห ้วยแถลง 12,088 12,088 0 10018 ขามทะเลสอ 5,129 5,128 1 99.919 ขามสะแกแสง 6,187 6,186 1 99.920 เสิงสาง 10,171 10,074 97 9921 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,199 4 99.922 หนองบุญมาก 11,965 11,961 4 99.923 แก ้งสนามนาง 7,174 7,124 50 99.324 โนนแดง 3,844 3,844 0 10025 วังนํ. าเขียว 6,426 6,392 34 99.526 เมืองยาง 5,364 5,363 1 99.927 เทพารักษ์ 4,364 4,359 5 99.928 พระทองคํา 7,051 6,911 140 9829 ลําทะเมนชัย 4,875 4,874 1 99.930 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,479 7 99.931 สีดา 3,499 3,499 0 10032 บัวลาย 3,948 3,946 2 99.9 รวม 388,503 387,647 856 99.8หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 74 ตัวชีวดที 11 คนอายุ > ปี ขึ%นไป ได้รับการตรวจสุ ขภาพประจําปี (เป้ าหมายร้อยละ 4) ั ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 71,604 70,254 1,350 98.1 2 คง 25,086 24,902 184 99.3 3 ครบุรี 28,452 28,001 451 98.4 4 จักราช 25,762 25,748 14 99.9 5 โชคชัย 22,665 22,556 109 99.5 6 ชุมพวง 25,701 25,659 42 99.8 7 ด่านขุนทด 42,706 38,557 4,149 90.3 8 โนนไทย 23,092 23,085 7 99.9 9 บัวใหญ่ 23,071 23,063 8 99.910 โนนสูง 41,732 41,667 65 99.811 ปั กธงชัย 40,436 40,400 36 99.912 ปากช่อง 47,950 46,454 1,496 96.913 พิมาย 43,685 43,685 0 10014 สีควิ. 31,217 31,043 174 99.415 สูงเนิน 27,066 26,565 501 98.116 ประทาย 24,841 24,535 306 98.817 ห ้วยแถลง 23,998 23,992 6 99.918 ขามทะเลสอ 9,690 9,620 70 99.319 ขามสะแกแสง 11,613 11,052 561 95.220 เสิงสาง 18,128 17,705 423 97.721 บ ้านเหลือม 4 6,159 3,397 2,762 55.222 หนองบุญมาก 22,625 22,590 35 99.823 แก ้งสนามนาง 14,932 13,572 1,360 90.924 โนนแดง 7,422 7,420 2 99.925 วังนํ. าเขียว 11,469 11,378 91 99.226 เมืองยาง 9,964 9,964 0 10027 เทพารักษ์ 7,403 7,395 8 99.928 พระทองคํา 12,679 7,124 5,555 56.229 ลําทะเมนชัย 9,319 9,317 2 99.930 เฉลิมพระเกียรติ 12,813 12,714 99 99.231 สีดา 6,665 6,665 0 10032 บัวลาย 7,845 7,845 0 100 รวม 737,790 717,924 19,866 97.3รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 75 ตัวชี วัดที 12 คนอายุ D ปี ขึ%นไป ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ > วัน ๆ ละ >4 นาที(เป้ าหมายร้อยละ D4) ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 129,687 129,146 541 99.6 2 คง 42,530 42,267 263 99.4 3 ครบุรี 51,640 51,516 124 99.8 4 จักราช 47,295 47,294 1 99.9 5 โชคชัย 40,682 40,622 60 99.9 6 ชุมพวง 44,445 44,438 7 99.9 7 ด่านขุนทด 75,030 74,862 168 99.8 8 โนนไทย 38,957 38,935 22 99.9 9 บัวใหญ่ 39,254 39,253 1 99.910 โนนสูง 72,938 72,860 78 99.911 ปั กธงชัย 68,221 68,193 28 99.912 ปากช่อง 88,309 88,127 182 99.813 พิมาย 75,650 75,650 0 10014 สีควิ. 57,847 57,819 28 99.915 สูงเนิน 47,678 47,626 52 99.916 ประทาย 43,522 43,522 0 10017 ห ้วยแถลง 43,181 43,180 1 99.918 ขามทะเลสอ 16,931 16,923 8 99.919 ขามสะแกแสง 19,053 19,049 4 99.920 เสิงสาง 35,410 35,288 122 99.721 บ ้านเหลือม 4 10,763 10,760 3 99.922 หนองบุญมาก 43,446 43,435 11 99.923 แก ้งสนามนาง 27,273 26,851 422 98.524 โนนแดง 12,318 12,318 0 10025 วังนํ. าเขียว 21,620 21,523 97 99.626 เมืองยาง 16,385 16,385 0 10027 เทพารักษ์ 13,026 13,015 11 99.928 พระทองคํา 21,668 21,668 0 10029 ลําทะเมนชัย 16,099 16,097 2 99.930 เฉลิมพระเกียรติ 22,709 22,708 1 99.931 สีดา 10,822 10,822 0 10032 บัวลาย 13,594 13,590 4 99.9 รวม 1,307,983 1,305,742 2,241 99.8รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 76 ตัวชี วัดที 13 ผูมีสิทธิ ในระบบประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า มีหลักประกันสุ ขภาพ(เป้ าหมาย ้ร้อยละ E?) ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 129,472 129,037 435 99.7 2 คง 44,954 44,951 3 99.9 3 ครบุรี 54,087 54,067 20 99.9 4 จักราช 49,716 49,713 3 99.9 5 โชคชัย 42,437 42,336 101 99.8 6 ชุมพวง 47,167 47,161 6 99.9 7 ด่านขุนทด 77,498 77,464 34 99.9 8 โนนไทย 41,163 41,143 20 99.9 9 บัวใหญ่ 41,692 41,689 3 99.910 โนนสูง 76,334 76,323 11 99.911 ปั กธงชัย 71,098 71,065 33 99.912 ปากช่อง 89,665 89,604 61 99.913 พิมาย 80,065 80,064 1 99.914 สีควิ. 60,986 60,957 29 99.915 สูงเนิน 49,154 49,140 14 99.916 ประทาย 45,665 45,665 0 10017 ห ้วยแถลง 45,597 45,589 8 99.918 ขามทะเลสอ 17,776 17,774 2 99.919 ขามสะแกแสง 20,105 20,105 0 10020 เสิงสาง 37,577 37,537 40 99.921 บ ้านเหลือม 4 11,504 11,504 0 10022 หนองบุญมาก 45,960 45,939 21 99.923 แก ้งสนามนาง 28,546 28,527 19 99.924 โนนแดง 13,121 13,121 0 10025 วังนํ. าเขียว 22,642 22,597 45 99.826 เมืองยาง 17,271 17,271 0 10027 เทพารักษ์ 13,797 13,796 1 99.928 พระทองคํา 23,112 23,111 1 99.929 ลําทะเมนชัย 17,290 17,290 0 10030 เฉลิมพระเกียรติ 23,449 23,447 2 99.931 สีดา 11,702 11,702 0 10032 บัวลาย 14,383 14,383 0 100 รวม 1,364,985 1,364,072 913 99.9รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 77หมวดที , มีบ้านอาศัย(ประชาชนมีทอยู่อาศัยและสภาพแวดล้ อมทีเหมาะสม) มี ? ตัวชีวด ี ั ่ ตัวชีวัดที 14 ครัวเรื อนมีความมันคงในทีอยูอาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร(เป้ าหมายร้อยละ:44) จํานวน ไม่ผาน ่ คิดเปนร้อย ็ ที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ คร ัวเรือน เกณฑ์ ละ 1 เมือง 37,843 37,808 35 99.9 2 คง 13,308 13,286 22 99.8 3 ครบุรี 15,845 15,819 26 99.8 4 จักราช 13,229 13,229 0 100 5 โชคชัย 11,971 11,961 10 99.9 6 ชุมพวง 13,119 13,117 2 99.9 7 ด่านขุนทด 22,064 22,018 46 99.8 8 โนนไทย 12,037 12,033 4 99.9 9 บัวใหญ่ 11,730 11,721 9 99.910 โนนสูง 20,991 20,988 3 99.911 ปั กธงชัย 20,477 20,470 7 99.912 ปากช่อง 27,637 27,592 45 99.813 พิมาย 23,146 23,146 0 10014 สีควิ. 16,826 16,817 9 99.915 สูงเนิน 14,130 14,128 2 99.916 ประทาย 12,376 12,376 0 10017 ห ้วยแถลง 12,088 12,076 12 99.918 ขามทะเลสอ 5,129 5,126 3 99.919 ขามสะแกแสง 6,187 6,187 0 10020 เสิงสาง 10,171 10,145 26 99.721 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,184 19 99.422 หนองบุญมาก 11,965 11,957 8 99.923 แก ้งสนามนาง 7,174 7,170 4 99.924 โนนแดง 3,844 3,841 3 99.925 วังนํ. าเขียว 6,426 6,414 12 99.826 เมืองยาง 5,364 5,217 147 97.327 เทพารักษ์ 4,364 4,361 3 99.928 พระทองคํา 7,051 7,023 28 99.629 ลําทะเมนชัย 4,875 4,866 9 99.830 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,479 7 99.931 สีดา 3,499 3,495 4 99.932 บัวลาย 3,948 3,948 0 100 รวม 388,503 387,998 505 99.9หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 78 ตัวชีวดที 15 ครัวเรื อนมีน% าสะอาดสําหรับดืมและบริ โภคเพียงพอตลอดปี (เป้ าหมายร้อยละ E ) ั ํ จํานวน ที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน 1 เมือง 37,843 37,821 22 99.9 2 คง 13,308 13,305 3 99.9 3 ครบุรี 15,845 15,840 5 99.9 4 จักราช 13,229 13,227 2 99.9 5 โชคชัย 11,971 11,901 70 99.4 6 ชุมพวง 13,119 13,119 0 100 7 ด่านขุนทด 22,064 22,045 19 99.9 8 โนนไทย 12,037 12,036 1 99.9 9 บัวใหญ่ 11,730 11,730 0 10010 โนนสูง 20,991 20,990 1 99.911 ปั กธงชัย 20,477 20,467 10 99.912 ปากช่อง 27,637 27,621 16 99.913 พิมาย 23,146 23,146 0 10014 สีควิ. 16,826 16,819 7 99.915 สูงเนิน 14,130 14,130 0 10016 ประทาย 12,376 12,376 0 10017 ห ้วยแถลง 12,088 12,086 2 99.918 ขามทะเลสอ 5,129 5,129 0 10019 ขามสะแกแสง 6,187 6,187 0 10020 เสิงสาง 10,171 10,162 9 99.921 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,203 0 10022 หนองบุญมาก 11,965 11,964 1 99.923 แก ้งสนามนาง 7,174 7,168 6 99.924 โนนแดง 3,844 3,844 0 10025 วังนํ. าเขียว 6,426 6,418 8 99.926 เมืองยาง 5,364 5,364 0 10027 เทพารักษ์ 4,364 4,338 26 99.428 พระทองคํา 7,051 7,051 0 10029 ลําทะเมนชัย 4,875 4,875 0 10030 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,484 2 99.931 สีดา 3,499 3,499 0 10032 บัวลาย 3,948 3,948 0 100 รวม 388,503 388,293 210 99.9รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 79 ตัวชีวดที 16 ครัวเรื อนมีน% าใช้เพียงพอตลอดปี (เป้ าหมายร้อยละ E ) ั ํ จํานวน ไม่ผาน ่ ที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน เกณฑ์ 1 เมือง 37,843 37,772 71 99.8 2 คง 13,308 13,307 1 99.9 3 ครบุรี 15,845 15,842 3 99.9 4 จักราช 13,229 13,223 6 99.9 5 โชคชัย 11,971 11,938 33 99.7 6 ชุมพวง 13,119 13,118 1 99.9 7 ด่านขุนทด 22,064 22,055 9 99.9 8 โนนไทย 12,037 12,036 1 99.9 9 บัวใหญ่ 11,730 11,730 0 10010 โนนสูง 20,991 20,990 1 99.911 ปั กธงชัย 20,477 20,385 92 99.612 ปากช่อง 27,637 27,622 15 99.913 พิมาย 23,146 23,146 0 10014 สีควิ. 16,826 16,809 17 99.915 สูงเนิน 14,130 14,130 0 10016 ประทาย 12,376 12,375 1 99.917 ห ้วยแถลง 12,088 12,087 1 99.918 ขามทะเลสอ 5,129 5,129 0 10019 ขามสะแกแสง 6,187 6,187 0 10020 เสิงสาง 10,171 10,165 6 99.921 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,203 0 10022 หนองบุญมาก 11,965 11,965 0 10023 แก ้งสนามนาง 7,174 7,169 5 99.924 โนนแดง 3,844 3,844 0 10025 วังนํ. าเขียว 6,426 6,419 7 99.926 เมืองยาง 5,364 5,364 0 10027 เทพารักษ์ 4,364 4,321 43 9928 พระทองคํา 7,051 7,051 0 10029 ลําทะเมนชัย 4,875 4,875 0 10030 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,486 0 10031 สีดา 3,499 3,499 0 10032 บัวลาย 3,948 3,948 0 100 รวม 388,503 388,190 313 99.9รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 80 ตัวชีวัดที 17 ครัวเรื อนมีการจัดบ้านเรื อนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยสะอาด และถูกสุ ขลักษณะ(เป้ าหมายร้อยละ E ) จํานวน ที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน 1 เมือง 37,843 37,765 78 99.8 2 คง 13,308 13,298 10 99.9 3 ครบุรี 15,845 15,797 48 99.7 4 จักราช 13,229 13,224 5 99.9 5 โชคชัย 11,971 11,934 37 99.7 6 ชุมพวง 13,119 13,117 2 99.9 7 ด่านขุนทด 22,064 21,955 109 99.5 8 โนนไทย 12,037 12,027 10 99.9 9 บัวใหญ่ 11,730 11,729 1 99.910 โนนสูง 20,991 20,964 27 99.911 ปั กธงชัย 20,477 20,460 17 99.912 ปากช่อง 27,637 27,572 65 99.813 พิมาย 23,146 23,146 0 10014 สีควิ. 16,826 16,818 8 99.915 สูงเนิน 14,130 14,129 1 99.916 ประทาย 12,376 12,376 0 10017 ห ้วยแถลง 12,088 12,085 3 99.918 ขามทะเลสอ 5,129 5,129 0 10019 ขามสะแกแสง 6,187 6,185 2 99.920 เสิงสาง 10,171 10,085 86 99.221 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,203 0 10022 หนองบุญมาก 11,965 11,957 8 99.923 แก ้งสนามนาง 7,174 7,155 19 99.724 โนนแดง 3,844 3,844 0 10025 วังนํ. าเขียว 6,426 6,394 32 99.526 เมืองยาง 5,364 5,364 0 10027 เทพารักษ์ 4,364 4,358 6 99.928 พระทองคํา 7,051 6,987 64 99.129 ลําทะเมนชัย 4,875 4,874 1 99.930 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,483 3 99.931 สีดา 3,499 3,499 0 10032 บัวลาย 3,948 3,948 0 100 รวม 388,503 387,861 642 99.8รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 81 ตัวชีวดที 18 ครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ (เป้ าหมายร้อยละ :44) ั จํานวน ที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน 1 เมือง 37,843 37,570 273 99.3 2 คง 13,308 13,237 71 99.5 3 ครบุรี 15,845 15,601 244 98.5 4 จักราช 13,229 13,197 32 99.8 5 โชคชัย 11,971 11,856 115 99.0 6 ชุมพวง 13,119 13,022 97 99.3 7 ด่านขุนทด 22,064 21,912 152 99.3 8 โนนไทย 12,037 12,024 13 99.9 9 บัวใหญ่ 11,730 11,593 137 98.810 โนนสูง 20,991 20,966 25 99.911 ปั กธงชัย 20,477 20,436 41 99.812 ปากช่อง 27,637 27,451 186 99.313 พิมาย 23,146 22,893 253 98.914 สีควิ. 16,826 16,642 184 98.915 สูงเนิน 14,130 14,063 67 99.516 ประทาย 12,376 12,371 5 99.917 ห ้วยแถลง 12,088 11,864 224 98.118 ขามทะเลสอ 5,129 5,091 38 99.319 ขามสะแกแสง 6,187 6,185 2 99.920 เสิงสาง 10,171 9,877 294 97.121 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,200 3 99.922 หนองบุญมาก 11,965 11,877 88 99.323 แก ้งสนามนาง 7,174 7,147 27 99.624 โนนแดง 3,844 3,844 0 10025 วังนํ. าเขียว 6,426 6,329 97 98.526 เมืองยาง 5,364 5,364 0 10027 เทพารักษ์ 4,364 4,360 4 99.928 พระทองคํา 7,051 6,774 277 96.129 ลําทะเมนชัย 4,875 4,875 0 10030 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,220 266 95.931 สีดา 3,499 3,497 2 99.932 บัวลาย 3,948 3,946 2 99.9 รวม 388,503 385,284 3,219 99.2รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 82 ตัวชีวดที 19 ครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบติภยอย่างถูกวิธี (เป้ าหมายร้อยละ :44) ั ั ั จํานวน ที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน 1 เมือง 37,843 37,817 26 99.9 2 คง 13,308 13,306 2 99.9 3 ครบุรี 15,845 15,838 7 99.9 4 จักราช 13,229 13,229 0 100 5 โชคชัย 11,971 11,971 0 100 6 ชุมพวง 13,119 13,118 1 99.9 7 ด่านขุนทด 22,064 22,037 27 99.9 8 โนนไทย 12,037 12,035 2 99.9 9 บัวใหญ่ 11,730 11,730 0 10010 โนนสูง 20,991 20,990 1 99.911 ปั กธงชัย 20,477 20,475 2 99.912 ปากช่อง 27,637 27,624 13 99.913 พิมาย 23,146 23,146 0 10014 สีควิ. 16,826 16,824 2 99.915 สูงเนิน 14,130 14,130 0 10016 ประทาย 12,376 12,376 0 10017 ห ้วยแถลง 12,088 12,087 1 99.918 ขามทะเลสอ 5,129 5,128 1 99.919 ขามสะแกแสง 6,187 6,187 0 10020 เสิงสาง 10,171 10,153 18 99.821 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,203 0 10022 หนองบุญมาก 11,965 11,962 3 99.923 แก ้งสนามนาง 7,174 7,172 2 99.924 โนนแดง 3,844 3,844 0 10025 วังนํ. าเขียว 6,426 6,409 17 99.726 เมืองยาง 5,364 5,364 0 10027 เทพารักษ์ 4,364 4,364 0 10028 พระทองคํา 7,051 6,963 88 98.829 ลําทะเมนชัย 4,875 4,875 0 10030 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,486 0 10031 สีดา 3,499 3,499 0 10032 บัวลาย 3,948 3,947 1 99.9 รวม 388,503 388,289 214 99.9หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 83 ตัวชีวดที 20 ครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สิน (เป้ าหมายร้อยละ :44) ั ิ จํานวน ไม่ผาน ่ ที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน เกณฑ์ 1 เมือง 37,843 37,592 251 99.3 2 คง 13,308 13,305 3 99.9 3 ครบุรี 15,845 15,816 29 99.8 4 จักราช 13,229 13,228 1 99.9 5 โชคชัย 11,971 11,962 9 99.9 6 ชุมพวง 13,119 13,118 1 99.9 7 ด่านขุนทด 22,064 22,003 61 99.7 8 โนนไทย 12,037 12,035 2 99.9 9 บัวใหญ่ 11,730 11,730 0 10010 โนนสูง 20,991 20,989 2 99.911 ปั กธงชัย 20,477 20,365 112 99.512 ปากช่อง 27,637 27,616 21 99.913 พิมาย 23,146 23,146 0 10014 สีควิ. 16,826 16,826 0 10015 สูงเนิน 14,130 14,129 1 99.916 ประทาย 12,376 12,374 2 99.917 ห ้วยแถลง 12,088 12,088 0 10018 ขามทะเลสอ 5,129 5,125 4 99.919 ขามสะแกแสง 6,187 6,187 0 10020 เสิงสาง 10,171 10,114 57 99.421 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,200 3 99.922 หนองบุญมาก 11,965 11,959 6 99.923 แก ้งสนามนาง 7,174 7,169 5 99.924 โนนแดง 3,844 3,844 0 10025 วังนํ. าเขียว 6,426 6,379 47 99.326 เมืองยาง 5,364 5,364 0 10027 เทพารักษ์ 4,364 4,362 2 99.928 พระทองคํา 7,051 7,044 7 99.929 ลําทะเมนชัย 4,875 4,874 1 99.930 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,486 0 10031 สีดา 3,499 3,499 0 10032 บัวลาย 3,948 3,948 0 100 รวม 388,503 387,876 627 99.8หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 84 ตัวชีวดที 21 ครอบครัวมีความอบอุ่น (เป้ าหมายร้อยละ :44) ั จํานวน ที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน 1 เมือง 37,843 37,819 24 99.9 2 คง 13,308 13,294 14 99.9 3 ครบุรี 15,845 15,823 22 99.9 4 จักราช 13,229 13,225 4 99.9 5 โชคชัย 11,971 11,956 15 99.9 6 ชุมพวง 13,119 13,117 2 99.9 7 ด่านขุนทด 22,064 21,995 69 99.7 8 โนนไทย 12,037 12,035 2 99.9 9 บัวใหญ่ 11,730 11,730 0 10010 โนนสูง 20,991 20,981 10 99.911 ปั กธงชัย 20,477 20,475 2 99.912 ปากช่อง 27,637 27,588 49 99.813 พิมาย 23,146 23,144 2 99.914 สีควิ. 16,826 16,821 5 99.915 สูงเนิน 14,130 14,130 0 10016 ประทาย 12,376 12,376 0 10017 ห ้วยแถลง 12,088 12,086 2 99.918 ขามทะเลสอ 5,129 5,128 1 99.919 ขามสะแกแสง 6,187 6,187 0 10020 เสิงสาง 10,171 10,143 28 99.721 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,202 1 99.922 หนองบุญมาก 11,965 11,958 7 99.923 แก ้งสนามนาง 7,174 7,162 12 99.824 โนนแดง 3,844 3,844 0 10025 วังนํ. าเขียว 6,426 6,409 17 99.726 เมืองยาง 5,364 5,364 0 10027 เทพารักษ์ 4,364 4,340 24 99.528 พระทองคํา 7,051 7,051 0 10029 ลําทะเมนชัย 4,875 4,874 1 99.930 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,485 1 99.931 สีดา 3,499 3,499 0 10032 บัวลาย 3,948 3,946 2 99.9 รวม 388,503 388,187 316 99.9หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 85หมวดที 3 ฝักใฝ่ การศึกษา ตัวชี วัดที 22 เด็กทีอายุตากว่า > ปี เต็ม ได้รับการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ จากการทํากิจกรรม ํร่ วมกับผูใหญ่ในบ้าน (เป้ าหมายร้อยละ ?4) ้ ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 3,132 3,126 6 99.8 2 คง 1,328 1,328 0 100 3 ครบุรี 1,347 1,344 3 99.8 4 จักราช 1,057 1,057 0 100 5 โชคชัย 1,119 1,119 0 100 6 ชุมพวง 1,254 1,244 10 99.2 7 ด่านขุนทด 1,654 1,647 7 99.6 8 โนนไทย 1,096 1,096 0 100 9 บัวใหญ่ 1,240 1,240 0 10010 โนนสูง 1,804 1,800 4 99.811 ปั กธงชัย 1,372 1,371 1 99.912 ปากช่อง 1,410 1,409 1 99.913 พิมาย 2,082 2,082 0 10014 สีควิ. 1,462 1,462 0 10015 สูงเนิน 1,041 1,041 0 10016 ประทาย 1,270 1,270 0 10017 ห ้วยแถลง 1,127 1,127 0 10018 ขามทะเลสอ 710 709 1 99.919 ขามสะแกแสง 453 453 0 10020 เสิงสาง 1,037 1,033 4 99.621 บ ้านเหลือม 4 331 331 0 10022 หนองบุญมาก 1,195 1,195 0 10023 แก ้งสนามนาง 646 645 1 99.824 โนนแดง 427 427 0 10025 วังนํ. าเขียว 444 442 2 99.526 เมืองยาง 347 347 0 10027 เทพารักษ์ 360 360 0 10028 พระทองคํา 678 678 0 10029 ลําทะเมนชัย 565 565 0 10030 เฉลิมพระเกียรติ 588 585 3 99.531 สีดา 376 376 0 10032 บัวลาย 354 354 0 100 รวม 33,306 33,263 43 99.9รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 86 ตัวชี วัดที 23 เด็กอายุ > - ปี เต็ม ได้รับบริ การเลี%ยงดูเตรี ยมความพร้ อมก่อนวัยเรี ยน(เป้ าหมายร้อยละ ?4) ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 4,579 4,573 6 99.9 2 คง 1,906 1,905 1 99.9 3 ครบุรี 2,052 2,050 2 99.9 4 จักราช 1,822 1,822 0 100 5 โชคชัย 1,599 1,597 2 99.9 6 ชุมพวง 1,987 1,982 5 99.7 7 ด่านขุนทด 2,971 2,964 7 99.8 8 โนนไทย 1,553 1,553 0 100 9 บัวใหญ่ 1,767 1,767 0 10010 โนนสูง 2,990 2,982 8 99.711 ปั กธงชัย 2,346 2,344 2 99.912 ปากช่อง 2,903 2,890 13 99.613 พิมาย 3,204 3,204 0 10014 สีควิ. 2,437 2,435 2 99.915 สูงเนิน 1,701 1,700 1 99.916 ประทาย 1,965 1,965 0 10017 ห ้วยแถลง 1,819 1,819 0 10018 ขามทะเลสอ 712 707 5 99.319 ขามสะแกแสง 772 772 0 10020 เสิงสาง 1,627 1,625 2 99.921 บ ้านเหลือม 4 439 439 0 10022 หนองบุญมาก 1,915 1,915 0 10023 แก ้งสนามนาง 1,160 1,160 0 10024 โนนแดง 551 551 0 10025 วังนํ. าเขียว 837 835 2 99.826 เมืองยาง 636 636 0 10027 เทพารักษ์ 518 518 0 10028 พระทองคํา 987 987 0 10029 ลําทะเมนชัย 772 772 0 10030 เฉลิมพระเกียรติ 856 856 0 10031 สีดา 546 546 0 10032 บัวลาย 529 529 0 100 รวม 52,458 52,400 58 99.9รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 87 ตัวชีวดที 24 เด็กอายุ D-: ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ E ปี (เป้ าหมายร้อยละ :44) ั จํานวน ที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน 1 เมือง 18,727 18,710 17 99.9 2 คง 7,960 7,955 5 99.9 3 ครบุรี 7,981 7,965 16 99.8 4 จักราช 7,754 7,749 5 99.9 5 โชคชัย 6,010 6,001 9 99.9 6 ชุมพวง 8,295 8,290 5 99.9 7 ด่านขุนทด 11,792 11,771 21 99.8 8 โนนไทย 6,604 6,601 3 99.9 9 บัวใหญ่ 7,053 7,038 15 99.810 โนนสูง 11,620 11,607 13 99.911 ปั กธงชัย 9,559 9,546 13 99.912 ปากช่อง 13,402 13,386 16 99.913 พิมาย 13,347 13,343 4 99.914 สีควิ. 9,621 9,601 20 99.815 สูงเนิน 6,899 6,898 1 99.916 ประทาย 8,213 8,207 6 99.917 ห ้วยแถลง 7,767 7,762 5 99.918 ขามทะเลสอ 2,707 2,702 5 99.819 ขามสะแกแสง 3,359 3,356 3 99.920 เสิงสาง 6,546 6,517 29 99.621 บ ้านเหลือม 4 1,912 1,903 9 99.522 หนองบุญมาก 7,261 7,254 7 99.923 แก ้งสนามนาง 4,465 4,461 4 99.924 โนนแดง 2,402 2,402 0 10025 วังนํ. าเขียว 3,503 3,497 6 99.826 เมืองยาง 2,915 2,915 0 10027 เทพารักษ์ 2,005 2,003 2 99.928 พระทองคํา 3,936 3,933 3 99.929 ลําทะเมนชัย 3,123 3,118 5 99.830 เฉลิมพระเกียรติ 3,409 3,403 6 99.831 สีดา 2,141 2,133 8 99.632 บัวลาย 2,387 2,387 0 100 รวม 214,675 214,414 261 99.9หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 88 ตัวชี วัดที 25 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ E ปี ได้เรี ยนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า (เป้ าหมายร้อยละ E ) ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 3,976 3,931 45 98.9 2 คง 779 765 14 98.2 3 ครบุรี 590 559 31 94.7 4 จักราช 932 925 7 99.2 5 โชคชัย 853 830 23 97.3 6 ชุมพวง 1,253 1,241 12 99.0 7 ด่านขุนทด 1,525 1,496 29 98.1 8 โนนไทย 856 832 24 97.2 9 บัวใหญ่ 646 625 21 96.710 โนนสูง 1,843 1,803 40 97.811 ปั กธงชัย 1,541 1,513 28 98.212 ปากช่อง 2,081 2,041 40 98.113 พิมาย 1,123 1,106 17 98.514 สีควิ. 1,386 1,368 18 98.715 สูงเนิน 1,010 1,007 3 99.716 ประทาย 1,138 1,125 13 98.917 ห ้วยแถลง 1,116 1,108 8 99.318 ขามทะเลสอ 386 374 12 96.919 ขามสะแกแสง 302 295 7 97.720 เสิงสาง 799 783 16 98.021 บ ้านเหลือม 4 128 122 6 95.322 หนองบุญมาก 931 912 19 98.023 แก ้งสนามนาง 614 573 41 93.324 โนนแดง 213 209 4 98.125 วังนํ. าเขียว 580 553 27 95.326 เมืองยาง 687 687 0 10027 เทพารักษ์ 242 238 4 98.328 พระทองคํา 399 397 2 99.529 ลําทะเมนชัย 359 350 9 97.530 เฉลิมพระเกียรติ 316 313 3 99.131 สีดา 189 186 3 98.432 บัวลาย 603 598 5 99.2 รวม 29,396 28,865 531 98.2รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 89 ตัวชีวดที 26 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ E ปี แต่ไม่ได้เรี ยนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ ัเทียบเท่า และยังไม่มีงานทําได้รับการฝึ กอบรมอาชีพ (เป้ าหมายร้อยละ ?4) ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 45 39 6 86.7 2 คง 14 5 9 35.7 3 ครบุรี 31 27 4 87.1 4 จักราช 7 7 0 100 5 โชคชัย 23 20 3 87.0 6 ชุมพวง 12 12 0 100 7 ด่านขุนทด 29 21 8 72.4 8 โนนไทย 24 20 4 83.3 9 บัวใหญ่ 21 19 2 90.510 โนนสูง 40 39 1 97.511 ปั กธงชัย 28 27 1 96.412 ปากช่อง 40 32 8 80.013 พิมาย 17 15 2 88.214 สีควิ. 18 16 2 88.915 สูงเนิน 3 2 1 66.716 ประทาย 13 11 2 84.617 ห ้วยแถลง 8 7 1 87.518 ขามทะเลสอ 12 7 5 58.319 ขามสะแกแสง 7 5 2 71.420 เสิงสาง 16 11 5 68.821 บ ้านเหลือม 4 6 4 2 66.722 หนองบุญมาก 19 19 0 10023 แก ้งสนามนาง 41 39 2 95.124 โนนแดง 4 4 0 10025 วังนํ. าเขียว 27 25 2 92.626 เมืองยาง - - - -27 เทพารักษ์ 4 3 1 75.028 พระทองคํา 2 0 2 0.029 ลําทะเมนชัย 9 8 1 88.930 เฉลิมพระเกียรติ 3 2 1 66.731 สีดา 3 3 0 10032 บัวลาย 5 5 0 100 รวม 531 454 77 85.5รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 90 ตัวชีวดที 27 คนอายุ : - D4 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ (เป้ าหมาย ัร้อยละ :44) ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 96,368 96,317 51 99.9 2 คง 27,333 27,297 36 99.9 3 ครบุรี 37,247 37,174 73 99.8 4 จักราช 33,996 33,990 6 99.9 5 โชคชัย 29,374 29,372 2 99.9 6 ชุมพวง 29,821 29,789 32 99.9 7 ด่านขุนทด 52,953 52,777 176 99.7 8 โนนไทย 25,569 25,548 21 99.9 9 บัวใหญ่ 26,012 25,999 13 99.910 โนนสูง 49,896 49,881 15 99.911 ปั กธงชัย 47,617 47,601 16 99.912 ปากช่อง 65,563 65,427 136 99.813 พิมาย 51,659 51,637 22 99.914 สีควิ. 41,230 41,174 56 99.915 สูงเนิน 33,641 33,637 4 99.916 ประทาย 29,380 29,368 12 99.917 ห ้วยแถลง 29,816 29,808 8 99.918 ขามทะเลสอ 11,745 11,734 11 99.919 ขามสะแกแสง 12,444 12,425 19 99.820 เสิงสาง 25,386 25,327 59 99.821 บ ้านเหลือม 4 7,382 7,359 23 99.722 หนองบุญมาก 31,804 31,772 32 99.923 แก ้งสนามนาง 19,625 19,603 22 99.924 โนนแดง 7,811 7,808 3 99.925 วังนํ. าเขียว 15,717 15,641 76 99.526 เมืองยาง 10,892 10,890 2 99.927 เทพารักษ์ 9,424 9,418 6 99.928 พระทองคํา 14,253 14,241 12 99.929 ลําทะเมนชัย 10,920 10,913 7 99.930 เฉลิมพระเกียรติ 15,984 15,984 0 10031 สีดา 6,764 6,762 2 99.932 บัวลาย 9,182 9,181 1 99.9 รวม 916,808 915,854 954 99.9หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 91 ตัวชีวดที 28 คนในครัวเรื อนทีได้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ครั%ง ั(เป้ าหมายร้อยละ :44) จํานวนที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน1 เมือง 37,843 37,795 48 99.92 คง 13,308 13,303 5 99.93 ครบุรี 15,845 15,840 5 99.94 จักราช 13,229 13,227 2 99.95 โชคชัย 11,971 11,956 15 99.96 ชุมพวง 13,119 13,112 7 99.97 ด่านขุนทด 22,064 22,004 60 99.78 โนนไทย 12,037 12,029 8 99.9 9 บัวใหญ่ 11,730 11,730 0 10010 โนนสูง 20,991 20,991 0 10011 ปั กธงชัย 20,477 20,473 4 99.912 ปากช่อง 27,637 27,597 40 99.913 พิมาย 23,146 23,146 0 10014 สีควิ. 16,826 16,822 4 99.915 สูงเนิน 14,130 14,130 0 10016 ประทาย 12,376 12,376 0 10017 ห ้วยแถลง 12,088 12,088 0 10018 ขามทะเลสอ 5,129 5,129 0 10019 ขามสะแกแสง 6,187 6,187 0 10020 เสิงสาง 10,171 10,128 43 99.621 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,203 0 10022 หนองบุญมาก 11,965 11,964 1 99.923 แก ้งสนามนาง 7,174 7,169 5 99.924 โนนแดง 3,844 3,844 0 10025 วังนํ. าเขียว 6,426 6,388 38 99.426 เมืองยาง 5,364 5,364 0 10027 เทพารักษ์ 4,364 4,364 0 10028 พระทองคํา 7,051 7,051 0 10029 ลําทะเมนชัย 4,875 4,875 0 10030 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,485 1 99.931 สีดา 3,499 3,499 0 10032 บัวลาย 3,948 3,947 1 99.9 รวม 388,503 388,216 287 99.9หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 92หมวดที 4 รายได้ ก้าวหน้ า ตัวชีวดที 29 คนอายุ : - D4 ปี เต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ (เป้ าหมายร้อยละ E ) ัที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็1 เมือง 83,451 82,457 994 98.82 คง 24,791 24,772 19 99.93 ครบุรี 33,151 32,366 785 97.64 จักราช 31,968 31,968 0 1005 โชคชัย 27,936 27,901 35 99.96 ชุมพวง 26,093 26,074 19 99.97 ด่านขุนทด 48,858 48,858 0 100 8 โนนไทย 22,540 22,435 105 99.5 9 บัวใหญ่ 22,970 22,969 1 99.910 โนนสูง 44,360 44,349 11 99.911 ปั กธงชัย 44,472 44,444 28 99.912 ปากช่อง 59,295 59,286 9 99.913 พิมาย 47,764 47,728 36 99.914 สีควิ. 38,769 38,761 8 99.915 สูงเนิน 32,124 32,074 50 99.816 ประทาย 25,385 25,382 3 99.917 ห ้วยแถลง 28,444 28,441 3 99.918 ขามทะเลสอ 8,859 8,847 12 99.919 ขามสะแกแสง 11,359 11,355 4 99.920 เสิงสาง 23,472 23,447 25 99.921 บ ้านเหลือม 4 6,276 6,276 0 10022 หนองบุญมาก 30,009 30,009 0 10023 แก ้งสนามนาง 18,126 18,126 0 10024 โนนแดง 7,367 7,367 0 10025 วังนํ. าเขียว 14,345 14,310 35 99.826 เมืองยาง 9,018 9,018 0 10027 เทพารักษ์ 9,167 9,167 0 10028 พระทองคํา 13,235 13,234 1 99.929 ลําทะเมนชัย 10,149 10,149 0 10030 เฉลิมพระเกียรติ 14,695 14,692 3 99.931 สีดา 6,358 6,357 1 99.932 บัวลาย 8,079 8,077 2 99.9 รวม 832,885 830,696 2,189 99.7รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 93 ตัวชี วัดที 30 คนในครัวเรื อนมีรายได้เฉลียไม่ตากว่า >,444 บาทต่อคนต่อปี (เป้ าหมาย ํร้อยละ G4) จํานวนที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน1 เมือง 37,843 37,820 23 99.92 คง 13,308 13,260 48 99.63 ครบุรี 15,845 15,792 53 99.74 จักราช 13,229 13,224 5 1005 โชคชัย 11,971 11,917 54 99.56 ชุมพวง 13,119 13,055 64 99.5 7 ด่านขุนทด 22,064 21,868 196 99.1 8 โนนไทย 12,037 11,970 67 99.4 9 บัวใหญ่ 11,730 11,655 75 99.410 โนนสูง 20,991 20,749 242 98.811 ปั กธงชัย 20,477 20,422 55 99.712 ปากช่อง 27,637 27,560 77 99.713 พิมาย 23,146 23,128 18 99.914 สีควิ. 16,826 16,799 27 99.815 สูงเนิน 14,130 14,099 31 99.816 ประทาย 12,376 12,306 70 99.417 ห ้วยแถลง 12,088 12,082 6 10018 ขามทะเลสอ 5,129 5,102 27 99.519 ขามสะแกแสง 6,187 6,174 13 99.820 เสิงสาง 10,171 10,105 66 99.421 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,175 28 99.122 หนองบุญมาก 11,965 11,888 77 99.423 แก ้งสนามนาง 7,174 7,169 5 99.924 โนนแดง 3,844 3,834 10 99.725 วังนํ. าเขียว 6,426 6,388 38 99.426 เมืองยาง 5,364 5,333 31 99.427 เทพารักษ์ 4,364 4,356 8 99.828 พระทองคํา 7,051 6,948 103 98.529 ลําทะเมนชัย 4,875 4,837 38 99.230 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,458 28 99.631 สีดา 3,499 3,496 3 99.932 บัวลาย 3,948 3,929 19 99.5 รวม 388,503 386,898 1,605 99.6รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 94 ตัวชีวดที 31 ครัวเรื อนมีการเก็บออมเงิน (เป้ าหมายร้อยละ ?4) ั จํานวนที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน1 เมือง 37,843 35,819 2,024 94.72 คง 13,308 13,208 100 99.23 ครบุรี 15,845 15,427 418 97.44 จักราช 13,229 12,964 265 98.05 โชคชัย 11,971 10,764 1,207 89.96 ชุมพวง 13,119 12,869 250 98.1 7 ด่านขุนทด 22,064 19,946 2,118 90.4 8 โนนไทย 12,037 11,824 213 98.2 9 บัวใหญ่ 11,730 11,506 224 98.110 โนนสูง 20,991 19,696 1,295 93.811 ปั กธงชัย 20,477 20,173 304 98.512 ปากช่อง 27,637 25,290 2,347 91.513 พิมาย 23,146 22,999 147 99.414 สีควิ. 16,826 15,638 1,188 92.915 สูงเนิน 14,130 13,493 637 95.516 ประทาย 12,376 12,318 58 99.517 ห ้วยแถลง 12,088 11,955 133 98.918 ขามทะเลสอ 5,129 4,916 213 95.819 ขามสะแกแสง 6,187 6,127 60 99.020 เสิงสาง 10,171 8,968 1,203 88.221 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,188 15 99.522 หนองบุญมาก 11,965 11,729 236 98.023 แก ้งสนามนาง 7,174 6,839 335 95.324 โนนแดง 3,844 3,842 2 99.925 วังนํ. าเขียว 6,426 5,638 788 87.726 เมืองยาง 5,364 5,083 281 94.827 เทพารักษ์ 4,364 3,532 832 80.928 พระทองคํา 7,051 7,014 37 99.529 ลําทะเมนชัย 4,875 4,861 14 99.730 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,387 99 98.531 สีดา 3,499 3,493 6 99.832 บัวลาย 3,948 3,755 193 95.1 รวม 388,503 371,261 17,242 95.6รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 95หมวดที 5 ปลูกฝังค่ านิยมไทย ตัวชีวดที 32 คนในครัวเรื อนไม่ติดสุ รา (เป้ าหมายร้อยละ :44) ัที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็1 เมือง 137,043 136,081 962 99.32 คง 45,764 45,629 135 99.73 ครบุรี 55,039 54,520 519 99.14 จักราช 50,174 50,064 110 99.85 โชคชัย 43,400 43,012 388 99.16 ชุมพวง 47,686 47,518 168 99.67 ด่านขุนทด 79,655 78,055 1,600 98.0 8 โนนไทย 41,606 41,209 397 99.0 9 บัวใหญ่ 42,261 42,234 27 99.910 โนนสูง 77,732 77,531 201 99.711 ปั กธงชัย 71,939 71,176 763 98.912 ปากช่อง 92,622 91,835 787 99.213 พิมาย 80,936 80,587 349 99.614 สีควิ. 61,746 60,901 845 98.615 สูงเนิน 50,420 50,289 131 99.716 ประทาย 46,757 46,704 53 99.917 ห ้วยแถลง 46,127 46,089 38 99.918 ขามทะเลสอ 18,130 18,015 115 99.419 ขามสะแกแสง 20,278 20,262 16 99.920 เสิงสาง 38,074 37,564 510 98.721 บ ้านเหลือม 4 11,533 11,507 26 99.822 หนองบุญมาก 46,556 46,404 152 99.723 แก ้งสนามนาง 29,079 28,895 184 99.424 โนนแดง 13,296 13,287 9 99.925 วังนํ. าเขียว 22,901 21,959 942 95.926 เมืองยาง 17,368 17,309 59 99.727 เทพารักษ์ 13,904 13,739 165 98.828 พระทองคํา 23,333 23,221 112 99.529 ลําทะเมนชัย 17,436 17,409 27 99.830 เฉลิมพระเกียรติ 24,153 24,127 26 99.931 สีดา 11,744 11,717 27 99.832 บัวลาย 14,477 14,466 11 99.9 รวม 1,393,169 1,383,315 9,854 99.3รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 96 ตัวชีวดที 33 คนในครัวเรื อนไม่สูบบุหรี (เป้ าหมายร้อยละ E4) ัที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็1 เมือง 137,043 130,440 6,603 95.22 คง 45,764 43,011 2,753 94.03 ครบุรี 55,039 51,612 3,427 93.84 จักราช 50,174 48,605 1,569 96.9 5 โชคชัย 43,400 40,486 2,914 93.3 6 ชุมพวง 47,686 45,117 2,569 94.6 7 ด่านขุนทด 79,655 73,199 6,456 91.9 8 โนนไทย 41,606 38,082 3,524 91.5 9 บัวใหญ่ 42,261 40,042 2,219 94.710 โนนสูง 77,732 73,788 3,944 94.911 ปั กธงชัย 71,939 67,248 4,691 93.512 ปากช่อง 92,622 86,444 6,178 93.313 พิมาย 80,936 75,757 5,179 93.614 สีควิ. 61,746 56,701 5,045 91.815 สูงเนิน 50,420 48,163 2,257 95.516 ประทาย 46,757 44,193 2,564 94.517 ห ้วยแถลง 46,127 43,832 2,295 95.018 ขามทะเลสอ 18,130 16,842 1,288 92.919 ขามสะแกแสง 20,278 19,207 1,071 94.720 เสิงสาง 38,074 33,747 4,327 88.621 บ ้านเหลือม 4 11,533 10,678 855 92.622 หนองบุญมาก 46,556 43,635 2,921 93.723 แก ้งสนามนาง 29,079 26,538 2,541 91.324 โนนแดง 13,296 12,541 755 94.325 วังนํ. าเขียว 22,901 20,284 2,617 88.626 เมืองยาง 17,368 16,188 1,180 93.227 เทพารักษ์ 13,904 13,506 398 97.128 พระทองคํา 23,333 21,040 2,293 90.229 ลําทะเมนชัย 17,436 16,217 1,219 93.030 เฉลิมพระเกียรติ 24,153 22,460 1,693 93.031 สีดา 11,744 10,763 981 91.632 บัวลาย 14,477 14,372 105 99.3 รวม 1,393,169 1,304,738 88,431 93.7หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 97 ตัวชีวดที 34 คนในครัวเรื อนได้ปฏิบติตนตามขนบธรรมเนี ยมและมารยาทไทย (เป้ าหมาย ั ัร้อยละ E ) จํานวนที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน1 เมือง 37,843 37,745 98 99.72 คง 13,308 13,303 5 99.93 ครบุรี 15,845 15,819 26 99.84 จักราช 13,229 13,223 6 99.9 5 โชคชัย 11,971 11,944 27 99.8 6 ชุมพวง 13,119 13,118 1 99.9 7 ด่านขุนทด 22,064 21,937 127 99.4 8 โนนไทย 12,037 12,015 22 99.8 9 บัวใหญ่ 11,730 11,730 0 10010 โนนสูง 20,991 20,935 56 99.711 ปั กธงชัย 20,477 20,441 36 99.812 ปากช่อง 27,637 27,437 200 99.313 พิมาย 23,146 23,141 5 99.914 สีควิ. 16,826 16,815 11 99.915 สูงเนิน 14,130 14,119 11 99.916 ประทาย 12,376 12,376 0 10017 ห ้วยแถลง 12,088 12,088 0 10018 ขามทะเลสอ 5,129 5,126 3 99.919 ขามสะแกแสง 6,187 6,185 2 99.920 เสิงสาง 10,171 10,084 87 99.121 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,203 0 10022 หนองบุญมาก 11,965 11,964 1 99.923 แก ้งสนามนาง 7,174 7,169 5 99.924 โนนแดง 3,844 3,844 0 10025 วังนํ. าเขียว 6,426 6,401 25 99.626 เมืองยาง 5,364 5,364 0 10027 เทพารักษ์ 4,364 4,363 1 99.928 พระทองคํา 7,051 7,050 1 99.929 ลําทะเมนชัย 4,875 4,874 1 99.930 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,484 2 99.931 สีดา 3,499 3,499 0 10032 บัวลาย 3,948 3,944 4 99.9 รวม 388,503 387,740 763 99.8รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 98 ตัวชีวัดที 35 คนอายุ D ปี ขึ%น ไปทุกคนปฏิบติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ : ัครั%ง (เป้ าหมายร้อยละ :44) ที อําเภอ จํานวนคร ัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 37,843 37,417 426 98.9 2 คง 13,308 13,296 12 99.9 3 ครบุรี 15,845 15,785 60 99.6 4 จักราช 13,229 13,223 6 99.9 5 โชคชัย 11,971 11,925 46 99.6 6 ชุมพวง 13,119 13,116 3 99.9 7 ด่านขุนทด 22,064 21,871 193 99.1 8 โนนไทย 12,037 12,011 26 99.8 9 บัวใหญ่ 11,730 11,730 0 100 10 โนนสูง 20,991 20,961 30 99.9 11 ปั กธงชัย 20,477 20,451 26 99.9 12 ปากช่อง 27,637 27,367 270 99 13 พิมาย 23,146 23,144 2 99.9 14 สีควิ. 16,826 16,806 20 99.9 15 สูงเนิน 14,130 14,129 1 99.9 16 ประทาย 12,376 12,376 0 100 17 ห ้วยแถลง 12,088 12,088 0 100 18 ขามทะเลสอ 5,129 5,127 2 99.9 19 ขามสะแกแสง 6,187 6,187 0 100 20 เสิงสาง 10,171 10,032 139 98.6 21 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,203 0 100 22 หนองบุญมาก 11,965 11,947 18 99.8 23 แก ้งสนามนาง 7,174 7,168 6 99.9 24 โนนแดง 3,844 3,844 0 100 25 วังนํ. าเขียว 6,426 6,379 47 99.3 26 เมืองยาง 5,364 5,364 0 100 27 เทพารักษ์ 4,364 4,364 0 100 28 พระทองคํา 7,051 7,051 0 100 29 ลําทะเมนชัย 4,875 4,874 1 99.9 30 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,484 2 99.9 31 สีดา 3,499 3,499 0 100 32 บัวลาย 3,948 3,948 0 100 รวม 388,503 387,167 1,336 99.7หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 99หมวดที 6 ร่ วมใจพัฒนา ตัวชีวดที 36 คนสู งอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากคนในครัวเรื อน (เป้ าหมายร้อยละ :44 ) ั ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 16,753 16,747 6 99.8 2 คง 8,155 8,154 1 99.9 3 ครบุรี 7,314 7,313 1 99.9 4 จักราช 6,418 6,417 1 99.9 5 โชคชัย 5,997 5,997 0 100 6 ชุมพวง 7,270 7,268 2 99.9 7 ด่านขุนทด 11,633 11,618 15 99.6 8 โนนไทย 7,536 7,533 3 99.8 9 บัวใหญ่ 6,922 6,922 0 100 10 โนนสูง 12,727 12,724 3 99.8 11 ปั กธงชัย 12,129 12,126 3 99.8 12 ปากช่อง 10,947 10,932 15 99.6 13 พิมาย 12,174 12,171 3 99.8 14 สีควิ. 8,064 8,061 3 99.8 15 สูงเนิน 7,909 7,909 0 100 16 ประทาย 6,806 6,803 3 99.8 17 ห ้วยแถลง 6,432 6,432 0 100 18 ขามทะเลสอ 2,791 2,791 0 100 19 ขามสะแกแสง 3,625 3,625 0 100 20 เสิงสาง 4,188 4,183 5 99.8 21 บ ้านเหลือม 4 1,704 1,704 0 100 22 หนองบุญมาก 5,145 5,142 3 99.8 23 แก ้งสนามนาง 3,654 3,649 5 99.8 24 โนนแดง 2,385 2,385 0 100 25 วังนํ. าเขียว 2,805 2,802 3 99.8 26 เมืองยาง 2,915 2,914 1 99.9 27 เทพารักษ์ 1,786 1,783 3 99.8 28 พระทองคํา 3,883 3,877 6 99.8 29 ลําทะเมนชัย 2,398 2,398 0 100 30 เฉลิมพระเกียรติ 3,717 3,717 0 100 31 สีดา 2,157 2,157 0 100 32 บัวลาย 2,293 2,293 0 100 รวม 200,632 200,547 85 99.96หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 100 ตัวชีวดที 37 คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากคนในครัวเรื อน (เป้ าหมายร้อยละ :44) ั ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 1,604 1,603 1 99.9 2 คง 840 839 1 99.9 3 ครบุรี 682 680 2 99.7 4 จักราช 381 381 0 100 5 โชคชัย 505 505 0 100 6 ชุมพวง 1,841 1,839 2 99.9 7 ด่านขุนทด 1,785 1,780 5 99.7 8 โนนไทย 786 786 0 100 9 บัวใหญ่ 644 644 0 100 10 โนนสูง 1,367 1,367 0 100 11 ปั กธงชัย 891 889 2 99.8 12 ปากช่อง 1,050 1,046 4 99.6 13 พิมาย 909 908 1 99.9 14 สีควิ. 1,134 1,132 2 99.8 15 สูงเนิน 564 564 0 100 16 ประทาย 1,770 1,770 0 100 17 ห ้วยแถลง 893 893 0 100 18 ขามทะเลสอ 286 286 0 100 19 ขามสะแกแสง 238 238 0 100 20 เสิงสาง 483 483 0 100 21 บ ้านเหลือม 4 181 181 0 100 22 หนองบุญมาก 714 714 0 100 23 แก ้งสนามนาง 360 359 1 99.7 24 โนนแดง 283 283 0 100 25 วังนํ. าเขียว 312 311 1 99.7 26 เมืองยาง 613 613 0 100 27 เทพารักษ์ 270 270 0 100 28 พระทองคํา 278 278 0 100 29 ลําทะเมนชัย 470 469 1 99.8 30 เฉลิมพระเกียรติ 288 288 0 100 31 สีดา 283 283 0 100 32 บัวลาย 488 488 0 100 รวม 23,193 23,170 23 99.9หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 101 ตัวชีวัดที 38 คนในครัวเรื อนเป็ นสมาชิ กกลุ่มทีตั%งขึ%นในหมู่บาน/ชุ มชน ตําบล (เป้ าหมาย ้ร้อยละ E ) จํานวน ที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน 1 เมือง 37,843 34,433 3,410 91 2 คง 13,308 13,237 71 99.5 3 ครบุรี 15,845 15,627 218 98.6 4 จักราช 13,229 13,184 45 99.7 5 โชคชัย 11,971 11,546 425 96.4 6 ชุมพวง 13,119 13,076 43 99.7 7 ด่านขุนทด 22,064 21,607 457 97.9 8 โนนไทย 12,037 11,989 48 99.6 9 บัวใหญ่ 11,730 11,723 7 99.9 10 โนนสูง 20,991 20,826 165 99.2 11 ปั กธงชัย 20,477 20,021 456 97.8 12 ปากช่อง 27,637 26,531 1,106 96 13 พิมาย 23,146 23,113 33 99.9 14 สีควิ. 16,826 16,430 396 97.6 15 สูงเนิน 14,130 13,662 468 96.7 16 ประทาย 12,376 12,364 12 99.9 17 ห ้วยแถลง 12,088 12,056 32 99.7 18 ขามทะเลสอ 5,129 5,073 56 98.9 19 ขามสะแกแสง 6,187 6,170 17 99.7 20 เสิงสาง 10,171 9,850 321 96.8 21 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,152 51 98.4 22 หนองบุญมาก 11,965 11,789 176 98.5 23 แก ้งสนามนาง 7,174 7,026 148 97.9 24 โนนแดง 3,844 3,828 16 99.6 25 วังนํ. าเขียว 6,426 6,136 290 95.5 26 เมืองยาง 5,364 5,354 10 99.8 27 เทพารักษ์ 4,364 4,339 25 99.4 28 พระทองคํา 7,051 7,042 9 99.9 29 ลําทะเมนชัย 4,875 4,867 8 99.8 30 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,430 56 99.1 31 สีดา 3,499 3,498 1 100 32 บัวลาย 3,948 3,943 5 99.9 รวม 388,503 379,922 8,581 97.8รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 102 ตัวชีวัดที 39 คนในครัวเรื อนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น เพือประโยชน์ของชุ มชนหรื อท้องถิน (เป้ าหมายร้อยละ E ) จํานวน ที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน 1 เมือง 37,843 36,332 1,511 96 2 คง 13,308 13,262 46 99.7 3 ครบุรี 15,845 15,738 107 99.3 4 จักราช 13,229 13,215 14 99.9 5 โชคชัย 11,971 11,869 102 99.1 6 ชุมพวง 13,119 13,104 15 99.9 7 ด่านขุนทด 22,064 21,882 182 99.2 8 โนนไทย 12,037 12,004 33 99.7 9 บัวใหญ่ 11,730 11,725 5 99.9 10 โนนสูง 20,991 20,904 87 99.6 11 ปั กธงชัย 20,477 20,385 92 99.6 12 ปากช่อง 27,637 26,999 638 97.7 13 พิมาย 23,146 23,134 12 99.9 14 สีควิ. 16,826 16,754 72 99.6 15 สูงเนิน 14,130 14,006 124 99.1 16 ประทาย 12,376 12,369 7 99.9 17 ห ้วยแถลง 12,088 12,081 7 99.9 18 ขามทะเลสอ 5,129 5,097 32 99.4 19 ขามสะแกแสง 6,187 6,180 7 99.9 20 เสิงสาง 10,171 10,101 70 99.3 21 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,199 4 99.9 22 หนองบุญมาก 11,965 11,923 42 99.6 23 แก ้งสนามนาง 7,174 7,155 19 99.7 24 โนนแดง 3,844 3,844 0 100 25 วังนํ. าเขียว 6,426 6,352 74 98.8 26 เมืองยาง 5,364 5,363 1 99.9 27 เทพารักษ์ 4,364 4,359 5 99.9 28 พระทองคํา 7,051 7,049 2 99.9 29 ลําทะเมนชัย 4,875 4,871 4 99.9 30 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,469 17 99.7 31 สีดา 3,499 3,499 0 100 32 บัวลาย 3,948 3,942 6 99.8 รวม 388,503 385,166 3,337 99.1รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 103 ตั ว ชี วั ด ที 40 คนในครั ว เรื อนมี ส่ วนร่ ว มในการทํา กิ จกรรมเกี ยวกับ การอนุ รั ก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพือประโยชน์ของชุมชนหรื อท้องถิน (เป้ าหมายร้อยละ E4) จํานวน ที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน 1 เมือง 37,843 36,860 983 97.4 2 คง 13,308 13,270 38 99.7 3 ครบุรี 15,845 15,698 147 99.1 4 จักราช 13,229 13,223 6 99.9 5 โชคชัย 11,971 11,885 86 99.3 6 ชุมพวง 13,119 13,113 6 99.9 7 ด่านขุนทด 22,064 21,911 153 99.3 8 โนนไทย 12,037 11,999 38 99.7 9 บัวใหญ่ 11,730 11,725 5 99.9 10 โนนสูง 20,991 20,919 72 99.7 11 ปั กธงชัย 20,477 20,379 98 99.5 12 ปากช่อง 27,637 26,999 638 97.7 13 พิมาย 23,146 23,136 10 99.9 14 สีควิ. 16,826 16,770 56 99.7 15 สูงเนิน 14,130 13,988 142 99 16 ประทาย 12,376 12,374 2 99.9 17 ห ้วยแถลง 12,088 12,082 6 99.9 18 ขามทะเลสอ 5,129 5,100 29 99.4 19 ขามสะแกแสง 6,187 6,181 6 99.9 20 เสิงสาง 10,171 10,103 68 99.3 21 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,198 5 99.8 22 หนองบุญมาก 11,965 11,918 47 99.6 23 แก ้งสนามนาง 7,174 7,157 17 99.8 24 โนนแดง 3,844 3,844 0 100 25 วังนํ. าเขียว 6,426 6,345 81 98.7 26 เมืองยาง 5,364 5,364 0 100 27 เทพารักษ์ 4,364 4,362 2 99.9 28 พระทองคํา 7,051 7,050 1 99.9 29 ลําทะเมนชัย 4,875 4,873 2 99.9 30 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,461 25 99.6 31 สีดา 3,499 3,499 0 100 32 บัวลาย 3,948 3,944 4 99.9 รวม 388,503 385,730 2,773 99.3รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 104 ตัว ชี วัด ที 41 คนในครั วเรื อนมี ส่ วนร่ วมทํา กิ จกรรมสาธารณะของหมู่บา น/ชุ ม ชน ้(เป้ าหมายร้อยละ :44) จํานวน ที อําเภอ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ คร ัวเรือน 1 เมือง 37,843 36,913 930 97.5 2 คง 13,308 13,278 30 99.8 3 ครบุรี 15,845 15,718 127 99.2 4 จักราช 13,229 13,221 8 99.9 5 โชคชัย 11,971 11,904 67 99.4 6 ชุมพวง 13,119 13,117 2 99.9 7 ด่านขุนทด 22,064 21,930 134 99.4 8 โนนไทย 12,037 11,996 41 99.7 9 บัวใหญ่ 11,730 11,728 2 99.9 10 โนนสูง 20,991 20,942 49 99.8 11 ปั กธงชัย 20,477 20,420 57 99.7 12 ปากช่อง 27,637 27,013 624 97.7 13 พิมาย 23,146 23,140 6 99.9 14 สีควิ. 16,826 16,784 42 99.8 15 สูงเนิน 14,130 14,022 108 99.2 16 ประทาย 12,376 12,374 2 99.9 17 ห ้วยแถลง 12,088 12,086 2 99.9 18 ขามทะเลสอ 5,129 5,093 36 99.3 19 ขามสะแกแสง 6,187 6,186 1 99.9 20 เสิงสาง 10,171 10,115 56 99.4 21 บ ้านเหลือม 4 3,203 3,200 3 99.9 22 หนองบุญมาก 11,965 11,922 43 99.6 23 แก ้งสนามนาง 7,174 7,158 16 99.8 24 โนนแดง 3,844 3,844 0 100 25 วังนํ. าเขียว 6,426 6,337 89 98.6 26 เมืองยาง 5,364 5,364 0 100.0 27 เทพารักษ์ 4,364 4,359 5 99.9 28 พระทองคํา 7,051 7,050 1 99.9 29 ลําทะเมนชัย 4,875 4,872 3 99.9 30 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 6,463 23 99.6 31 สีดา 3,499 3,499 0 100 32 บัวลาย 3,948 3,942 6 99.8 รวม 388,503 385,990 2,513 99.4หมายเหตุ ตกเกณฑ์ซ% าปี 2553 ํรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 105 ตัวชี วัดที 42 คนอายุ :? ปี ขึ% นไปทีมีสิทธิS เลื อกตั%งไปใช้สิทธิS เลื อกตั%งในชุ มชนของตน(เป้ าหมายร้อยละ E4) ที อําเภอ จํานวนคน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผานเกณฑ์ ่ คิดเปนร้อยละ ็ 1 เมือง 104,872 104,422 450 99.6 2 คง 32,056 31,901 155 99.5 3 ครบุรี 41,479 41,343 136 99.7 4 จักราช 37,636 37,537 99 99.7 5 โชคชัย 32,870 32,763 107 99.7 6 ชุมพวง 33,670 33,631 39 99.9 7 ด่านขุนทด 59,836 59,457 379 99.4 8 โนนไทย 30,298 30,223 75 99.8 9 บัวใหญ่ 30,258 30,237 21 99.9 10 โนนสูง 57,636 57,512 124 99.8 11 ปั กธงชัย 54,826 54,670 156 99.7 12 ปากช่อง 70,779 70,596 183 99.7 13 พิมาย 58,570 58,538 32 99.9 14 สีควิ. 45,315 45,249 66 99.9 15 สูงเนิน 38,570 38,498 72 99.8 16 ประทาย 32,964 32,940 24 99.9 17 ห ้วยแถลง 33,214 33,068 146 99.6 18 ขามทะเลสอ 12,829 12,804 25 99.8 19 ขามสะแกแสง 14,784 14,775 9 99.9 20 เสิงสาง 27,065 26,989 76 99.7 21 บ ้านเหลือม 4 8,122 8,053 69 99.2 22 หนองบุญมาก 33,355 33,086 269 99.2 23 แก ้งสนามนาง 21,361 21,251 110 99.5 24 โนนแดง 8,979 8,976 3 100 25 วังนํ. าเขียว 16,654 16,606 48 99.7 26 เมืองยาง 12,762 12,759 3 100 27 เทพารักษ์ 10,651 10,631 20 99.8 28 พระทองคํา 16,474 16,415 59 99.6 29 ลําทะเมนชัย 12,283 12,246 37 99.7 30 เฉลิมพระเกียรติ 17,897 17,878 19 99.9 31 สีดา 8,122 8,121 1 99.9 32 บัวลาย 10,552 10,550 2 99.9 รวม 1,026,739 1,023,725 3,014 99.7รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 • 6543210 ผลการวิเคราะหขอมูล จปฐ. รายตัวชี้วัด
 • ต ัวชีว ัดทีย ังไม่บรรลุเปาหมาย จปฐ. ปี 2554 ภาพรวมจ ังหว ัดนครราชสีมา ้ จํานวนต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด เปาหมาย(%) ้ ร้อยละ สํารวจ ผ่าน ต้องแก้ไข 1 หญิงตังครรภ์ได ้รับการดูแลก่อนคลอด และฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์บริการ 11,971 คน 11,960 คน 11 คน 100.0 99.9 2 แม่ทคลอดลูกได ้รับการทําคลอด และดูแลหลังคลอด ี. 10,782 คน 10,778 คน 4 คน 100.0 99.9 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 14,674 คน 14,621 คน 53 คน 100.0 99.6 4 เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เต็ม ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 14,674 คน 14,651 คน 23 คน 100.0 99.8 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 85,186 คน 85,094 คน 92 คน 100.0 99.9 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 214,675 คน 214,550 คน 125 คน 100.0 99.9 8 เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 142,259 คน 142,226 คน 33 คน 100.0 99.9 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 388,503 คร. 387,647 คร. 856 คร. 100.0 99.8 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 388,503 คร. 387,998 คร. 505 คร. 100.0 99.9 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 388,503 คร. 385,284 คร. 3,219 คร. 100.0 99.2 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 388,503 คร. 388,289 คร. 214 คร. 100.0 99.9 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 388,503 คร. 387,876 คร. 627 คร. 100.0 99.8 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 388,503 คร. 388,187 คร. 316 คร. 100.0 99.9 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 214,675 คน 214,414 คน 261 คน 100.0 99.9 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 916,808 คน 915,854 คน 954 คน 100.0 99.9 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 388,503 คร. 388,216 คร. 287 คร. 100.0 99.9 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 1,393,169 คน 1,383,315 คน 9,854 คน 100.0 99.3 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 388,503 คร. 387,167 คร. 1,336 คร. 100.0 99.7 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 200,632 คน 200,547 คน 85 คน 100.0 99.9 37 คนพิการได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 23,193 คน 23,170 คน 23 คน 100.0 99.9 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 388,503 คร. 385,990 คร. 2,513 คร. 100.0 99.4 107 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • ตัวชีวัดทียังไม่ บรรลุเป้ าหมาย รายอําเภออําเภอเมืองนครราชสี มาต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 1 หญิงตังครรภ์ได ้รับการดูแลก่อนคลอด และฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์บริการ 842 คน 837 คน 5 คน 99.4 2 แม่ทคลอดลูกได ้รับการทําคลอด และดูแลหลังคลอด ี. 960 คน 959 คน 1 คน 99.9 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 1,281 คน 1,280 คน 1 คน 99.9 4 เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เต็ม ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 1,281 คน 1,279 คน 2 คน 99.8 5 เด็กแรกเกิดได ้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน ้อย 4 เดือนแรกติดต่อกัน 1,011 คน 930 คน 81 คน 92.0 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 7,356 คน 7,351 คน 5 คน 99.9 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 18,727 คน 18,715 คน 12 คน 99.9 8 เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 12,129 คน 12,126 คน 3 คน 100.0 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 37,843 คร. 37,793 คร. 50 คร. 99.9 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 37,843 คร. 37,808 คร. 35 คร. 99.9 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 37,843 คร. 37,570 คร. 273 คร. 99.3 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 37,843 คร. 37,817 คร. 26 คร. 99.9 20 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ ิ 37,843 คร. 37,592 คร. 251 คร. 99.3 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 37,843 คร. 37,819 คร. 24 คร. 99.9 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 18,727 คน 18,710 คน 17 คน 99.9 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 96,368 คน 96,317 คน 51 คน 99.9 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 37,843 คร. 37,795 คร. 48 คร. 99.9 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 137,043 คน 136,081 คน 962 คน 99.3 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 37,843 คร. 37,417 คร. 426 คร. 98.9 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 16,753 คน 16,747 คน 6 คน 100.0 37 คนพิการได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 1,604 คน 1,603 คน 1 คน 99.9 38 คนในครัวเรือน เป็ นสมาชิกกลุมทีตังขึนในหมูบ ้าน/ชุมชน ตําบล ่ . ่ 37,843 คร. 34,433 คร. 3,410 คร. 91.0 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 37,843 คร. 36,913 คร. 930 คร. 97.5 108 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอคงต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 528 คน 524 คน 4 คน 100.0 5 เด็กแรกเกิดได ้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน ้อย 4 เดือนแรกติดต่อกัน 413 คน 356 คน 57 คน 95.0 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 3,234 คน 3,230 คน 4 คน 100.0 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 7,960 คน 7,958 คน 2 คน 100.0 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 13,308 คร. 13,296 คร. 12 คร. 100.0 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 13,308 คร. 13,286 คร. 22 คร. 100.0 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 13,308 คร. 13,237 คร. 71 คร. 100.0 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 13,308 คร. 13,306 คร. 2 คร. 100.0 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 13,308 คร. 13,305 คร. 3 คร. 100.0 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 13,308 คร. 13,294 คร. 14 คร. 100.0 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 7,960 คน 7,955 คน 5 คน 100.0 26 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได ้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และยังไม่มงานทํา ได ้รับการ . ี ฝึ กอบรมอาชีพ 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 27,333 คน 27,297 คน 36 คน 100.0 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 13,308 คร. 13,303 คร. 5 คร. 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 45,764 คน 45,629 คน 135 คน 100.0 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 13,308 คร. 13,296 คร. 12 คร. 100.0 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 8,155 คน 8,154 คน 1 คน 100.0 37 คนพิการได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 840 คน 839 คน 1 คน 100.0 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 13,308 คร. 13,278 คร. 30 คร. 100.0 109 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอครบุรีต ัวชีว ัดที . ชือตัวชีวัด จํานวน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 620 คน 617 คน 3 คน 99.5 4 เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เต็ม ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 3,399 คน 3,397 คน 2 คน 99.9 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 7,981 คน 7,970 คน 11 คน 99.9 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 5,297 คน 5,296 คน 1 คน 100.0 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 15,845 คร. 15,737 คร. 108 คร. 99.3 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัย และบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 15,845 คร. 15,819 คร. 26 คร. 99.8 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 15,845 คร. 15,838 คร. 7 คร. 100.0 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 15,845 คร. 15,816 คร. 29 คร. 99.8 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 15,845 คร. 15,823 คร. 22 คร. 99.9 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 7,981 คน 7,965 คน 16 คน 99.8 24 เด็กอายุ 6-15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 590 คน 559 คน 31 คน 94.7 27 คนอายุ 15 - 60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 37,247 คน 37,174 คน 73 คน 99.8 28 คนในครัวเรือนทีได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . . 15,845 คร. 15,840 คร. 5 คร. 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 55,039 คน 54,520 คน 519 คน 99.1 35 คนอายุ 6 ปี ขน ไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 15,845 คร. 15,785 คร. 60 คร. 99.6 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 7,314 คน 7,313 คน 1 คน 100.0 41 ่ คนในครัวเรือนมีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 682 คน 680 คน 2 คน 99.7 110 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอจักราชต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 7,754 คน 7,752 คน 2 คน 100.0 8 เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 5,182 คน 5,181 คน 1 คน 100.0 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 13,229 คร. 13,205 คร. 24 คร. 99.8 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 13,229 คร. 13,197 คร. 32 คร. 99.8 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 13,229 คร. 13,228 คร. 1 คร. 100.0 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 13,229 คร. 13,225 คร. 4 คร. 100.0 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 7,754 คน 7,749 คน 5 คน 99.9 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 33,996 คน 33,990 คน 6 คน 100.0 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 13,229 คร. 13,227 คร. 2 คร. 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 50,174 คน 50,064 คน 110 คน 99.8 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 13,229 คร. 13,223 คร. 6 คร. 100.0 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 6,418 คน 6,417 คน 1 คน 100.0 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 13,229 คร. 13,221 คร. 8 คร. 99.9 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 7,754 คน 7,752 คน 2 คน 100.0 8 เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 5,182 คน 5,181 คน 1 คน 100.0 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 13,229 คร. 13,197 คร. 32 คร. 99.8 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 13,229 คร. 13,228 คร. 1 คร. 100.0 111 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอโชคชั ยต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 497 คน 495 คน 2 คน 99.6 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 11,971 คร. 11,933 คร. 38 คร. 99.7 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 11,971 คร. 11,961 คร. 10 คร. 99.9 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 11,971 คร. 11,856 คร. 115 คร. 99.0 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 11,971 คร. 11,962 คร. 9 คร. 99.9 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 11,971 คร. 11,956 คร. 15 คร. 99.9 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 6,010 คน 6,001 คน 9 คน 99.9 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 29,374 คน 29,372 คน 2 คน 100.0 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 11,971 คร. 11,956 คร. 15 คร. 99.9 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 43,400 คน 43,012 คน 388 คน 99.1 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 11,971 คร. 11,925 คร. 46 คร. 99.6 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 11,971 คร. 11,904 คร. 67 คร. 99.4 112 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอชุ มพวงต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 4 เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เต็ม ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 533 คน 531 คน 2 คน 99.6 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 3,241 คน 3,240 คน 1 คน 100.0 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 8,295 คน 8,292 คน 3 คน 100.0 8 เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 5,572 คน 5,571 คน 1 คน 100.0 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 13,119 คร. 13,115 คร. 4 คร. 100.0 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 13,119 คร. 13,117 คร. 2 คร. 100.0 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 13,119 คร. 13,022 คร. 97 คร. 99.3 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 13,119 คร. 13,118 คร. 1 คร. 100.0 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 13,119 คร. 13,118 คร. 1 คร. 100.0 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 13,119 คร. 13,117 คร. 2 คร. 100.0 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 8,295 คน 8,290 คน 5 คน 99.9 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 29,821 คน 29,789 คน 32 คน 99.9 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 13,119 คร. 13,112 คร. 7 คร. 99.9 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 47,686 คน 47,518 คน 168 คน 99.6 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 13,119 คร. 13,116 คร. 3 คร. 100.0 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 7,270 คน 7,268 คน 2 คน 100.0 37 คนพิการได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 1,841 คน 1,839 คน 2 คน 99.9 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 13,119 คร. 13,117 คร. 2 คร. 100.0 113 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอด่ านขุนทดต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 1 หญิงตังครรภ์ได ้รับการดูแลก่อนคลอด และฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์บริการ 517 คน 515 คน 2 คน 99.6 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 780 คน 776 คน 4 คน 99.5 4 เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เต็ม ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 780 คน 777 คน 3 คน 99.6 5 เด็กแรกเกิดได ้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน ้อย 4 เดือนแรกติดต่อกัน 605 คน 479 คน 126 คน 79.2 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 4,625 คน 4,617 คน 8 คน 99.8 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 11,792 คน 11,774 คน 18 คน 99.8 8 เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 7,763 คน 7,759 คน 4 คน 99.9 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 22,064 คร. 21,913 คร. 151 คร. 99.3 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 22,064 คร. 22,018 คร. 46 คร. 99.8 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 22,064 คร. 21,912 คร. 152 คร. 99.3 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 22,064 คร. 22,037 คร. 27 คร. 99.9 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 22,064 คร. 22,003 คร. 61 คร. 99.7 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 22,064 คร. 21,995 คร. 69 คร. 99.7 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 11,792 คน 11,771 คน 21 คน 99.8 26 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได ้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และยังไม่มงานทํา ได ้รับการ . ี 29 คน 21 คน 8 คน 72.4 ฝึ กอบรมอาชีพ 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 52,953 คน 52,777 คน 176 คน 99.7 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 22,064 คร. 22,004 คร. 60 คร. 99.7 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 79,655 คน 78,055 คน 1,600 คน 98.0 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 22,064 คร. 21,871 คร. 193 คร. 99.1 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 11,633 คน 11,618 คน 15 คน 99.9 37 คนพิการได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 1,785 คน 1,780 คน 5 คน 99.7 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 22,064 คร. 21,930 คร. 134 คร. 99.4 114 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอโนนไทยต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 527 คน 526 คน 1 คน 99.8 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 6,604 คน 6,600 คน 4 คน 99.9 8 เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 4,343 คน 4,342 คน 1 คน 100.0 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 12,037 คร. 12,030 คร. 7 คร. 99.9 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 12,037 คร. 12,033 คร. 4 คร. 100.0 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 12,037 คร. 12,024 คร. 13 คร. 99.9 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 12,037 คร. 12,035 คร. 2 คร. 100.0 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 12,037 คร. 12,035 คร. 2 คร. 100.0 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 12,037 คร. 12,035 คร. 2 คร. 100.0 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 6,604 คน 6,601 คน 3 คน 100.0 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 25,569 คน 25,548 คน 21 คน 99.9 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 12,037 คร. 12,029 คร. 8 คร. 99.9 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 41,606 คน 41,209 คน 397 คน 99.0 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 12,037 คร. 12,011 คร. 26 คร. 99.8 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 7,536 คน 7,533 คน 3 คน 100.0 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 12,037 คร. 11,996 คร. 41 คร. 99.7 115 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอบัวใหญ่ ต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 611 คน 606 คน 5 คน 99.2 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 3,007 คน 3,005 คน 2 คน 99.9 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 7,053 คน 7,050 คน 3 คน 100.0 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 11,730 คร. 11,721 คร. 9 คร. 99.9 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 11,730 คร. 11,593 คร. 137 คร. 98.8 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 7,053 คน 7,038 คน 15 คน 99.8 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 26,012 คน 25,999 คน 13 คน 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 42,261 คน 42,234 คน 27 คน 99.9 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 11,730 คร. 11,728 คร. 2 คร. 100.0 116 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอโนนสู ง ต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 817 คน 815 คน 2 คน 99.8 4 เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เต็ม ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 817 คน 816 คน 1 คน 99.9 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 4,794 คน 4,792 คน 2 คน 100.0 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 11,620 คน 11,613 คน 7 คน 99.9 8 เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 7,683 คน 7,681 คน 2 คน 100.0 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 20,991 คร. 20,988 คร. 3 คร. 100.0 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 20,991 คร. 20,988 คร. 3 คร. 100.0 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 20,991 คร. 20,966 คร. 25 คร. 99.9 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 20,991 คร. 20,990 คร. 1 คร. 100.0 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 20,991 คร. 20,989 คร. 2 คร. 100.0 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 20,991 คร. 20,981 คร. 10 คร. 100.0 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 11,620 คน 11,607 คน 13 คน 99.9 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 49,896 คน 49,881 คน 15 คน 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 77,732 คน 77,531 คน 201 คน 99.7 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 20,991 คร. 20,961 คร. 30 คร. 99.9 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 12,727 คน 12,724 คน 3 คน 100.0 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 20,991 คร. 20,942 คร. 49 คร. 99.8 117 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอปักธงชั ย ต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 576 คน 574 คน 2 คน 99.7 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 3,718 คน 3,716 คน 2 คน 99.9 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 9,559 คน 9,557 คน 2 คน 100.0 8 เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 6,263 คน 6,262 คน 1 คน 100.0 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 20,477 คร. 20,462 คร. 15 คร. 99.9 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 20,477 คร. 20,470 คร. 7 คร. 100.0 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 20,477 คร. 20,436 คร. 41 คร. 99.8 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 20,477 คร. 20,475 คร. 2 คร. 100.0 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 20,477 คร. 20,365 คร. 112 คร. 99.5 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 20,477 คร. 20,475 คร. 2 คร. 100.0 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 9,559 คน 9,546 คน 13 คน 99.9 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 47,617 คน 47,601 คน 16 คน 100.0 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 20,477 คร. 20,473 คร. 4 คร. 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 71,939 คน 71,176 คน 763 คน 98.9 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 20,477 คร. 20,451 คร. 26 คร. 99.9 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 12,129 คน 12,126 คน 3 คน 100.0 37 คนพิการได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 891 คน 889 คน 2 คน 99.8 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 20,477 คร. 20,420 คร. 57 คร. 99.7 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 576 คน 574 คน 2 คน 99.7 118 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอปากช่ อง ต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 1 หญิงตังครรภ์ได ้รับการดูแลก่อนคลอด และฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์บริการ 400 คน 399 คน 1 คน 99.8 2 แม่ทคลอดลูกได ้รับการทําคลอด และดูแลหลังคลอด ี. 388 คน 387 คน 1 คน 99.7 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 599 คน 595 คน 4 คน 99.3 5 เด็กแรกเกิดได ้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน ้อย 4 เดือนแรกติดต่อกัน 477 คน 446 คน 31 คน 93.5 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 4,313 คน 4,303 คน 10 คน 99.8 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 13,402 คน 13,380 คน 22 คน 99.8 8 เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 8,817 คน 8,811 คน 6 คน 99.9 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 27,637 คร. 27,558 คร. 79 คร. 99.7 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 27,637 คร. 27,592 คร. 45 คร. 99.8 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 27,637 คร. 27,451 คร. 186 คร. 99.3 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 27,637 คร. 27,624 คร. 13 คร. 100.0 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 27,637 คร. 27,616 คร. 21 คร. 99.9 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 27,637 คร. 27,588 คร. 49 คร. 99.8 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 13,402 คน 13,386 คน 16 คน 99.9 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 65,563 คน 65,427 คน 136 คน 99.8 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 27,637 คร. 27,597 คร. 40 คร. 99.9 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 92,622 คน 91,835 คน 787 คน 99.2 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 27,637 คร. 27,367 คร. 270 คร. 99.0 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 10,947 คน 10,932 คน 15 คน 99.9 37 คนพิการได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 1,050 คน 1,046 คน 4 คน 99.6 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 27,637 คร. 27,013 คร. 624 คร. 97.7 119 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอพิมายต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 879 คน 876 คน 3 คน 99.7 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 5,286 คน 5,284 คน 2 คน 100.0 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 23,146 คร. 23,144 คร. 2 คร. 100.0 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 23,146 คร. 22,893 คร. 253 คร. 98.9 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 23,146 คร. 23,144 คร. 2 คร. 100.0 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 13,347 คน 13,343 คน 4 คน 100.0 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 51,659 คน 51,637 คน 22 คน 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 80,936 คน 80,587 คน 349 คน 99.6 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 23,146 คร. 23,144 คร. 2 คร. 100.0 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 12,174 คน 12,171 คน 3 คน 100.0 37 คนพิการได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 909 คน 908 คน 1 คน 99.9 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 23,146 คร. 23,140 คร. 6 คร. 100.0 120 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอสี คิว ต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 675 คน 673 คน 2 คน 99.7 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 3,899 คน 3,898 คน 1 คน 100.0 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 9,621 คน 9,620 คน 1 คน 100.0 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 16,826 คร. 16,815 คร. 11 คร. 99.9 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 16,826 คร. 16,817 คร. 9 คร. 99.9 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 16,826 คร. 16,642 คร. 184 คร. 98.9 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 16,826 คร. 16,824 คร. 2 คร. 100.0 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 16,826 คร. 16,821 คร. 5 คร. 100.0 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 9,621 คน 9,601 คน 20 คน 99.8 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 41,230 คน 41,174 คน 56 คน 99.9 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 16,826 คร. 16,822 คร. 4 คร. 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 61,746 คน 60,901 คน 845 คน 98.6 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 16,826 คร. 16,806 คร. 20 คร. 99.9 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 8,064 คน 8,061 คน 3 คน 100.0 37 คนพิการได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 1,134 คน 1,132 คน 2 คน 99.8 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 16,826 คร. 16,784 คร. 42 คร. 99.8 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 675 คน 673 คน 2 คน 99.7 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 3,899 คน 3,898 คน 1 คน 100.0 121 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอสู งเนิน ต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 494 คน 490 คน 4 คน 99.2 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 14,130 คร. 14,129 คร. 1 คร. 100.0 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 14,130 คร. 14,128 คร. 2 คร. 100.0 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 14,130 คร. 14,063 คร. 67 คร. 99.5 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 14,130 คร. 14,129 คร. 1 คร. 100.0 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 6,899 คน 6,898 คน 1 คน 100.0 26 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได ้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และยังไม่มงานทํา . ี 3 คน 2 คน 1 คน 66.7 ได ้รับการฝึ กอบรมอาชีพ 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 33,641 คน 33,637 คน 4 คน 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 50,420 คน 50,289 คน 131 คน 99.7 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 14,130 คร. 14,129 คร. 1 คร. 100.0 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 14,130 คร. 14,022 คร. 108 คร. 99.2 122 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอประทาย ต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวนคน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 4 เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เต็ม ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 565 คน 564 คน 1 คน 99.8 9 ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย และได ้มาตรฐาน 12,376 คร. 11,715 คร. 661 คร. 94.7 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 12,376 คร. 12,372 คร. 4 คร. 100.0 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 12,376 คร. 12,371 คร. 5 คร. 100.0 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 12,376 คร. 12,374 คร. 2 คร. 100.0 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 8,213 คน 8,207 คน 6 คน 99.9 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 29,380 คน 29,368 คน 12 คน 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 46,757 คน 46,704 คน 53 คน 99.9 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 6,806 คน 6,803 คน 3 คน 100.0 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 12,376 คร. 12,374 คร. 2 คร. 100.0อําเภอห้ วยแถลง ต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวนคน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 510 คน 508 คน 2 คน 99.6 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 2,946 คน 2,917 คน 29 คน 99.0 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 7,767 คน 7,766 คน 1 คน 100.0 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 12,088 คร. 12,076 คร. 12 คร. 99.9 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 12,088 คร. 11,864 คร. 224 คร. 98.1 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 12,088 คร. 12,087 คร. 1 คร. 100.0 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 12,088 คร. 12,086 คร. 2 คร. 100.0 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 7,767 คน 7,762 คน 5 คน 99.9 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 29,816 คน 29,808 คน 8 คน 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 46,127 คน 46,089 คน 38 คน 99.9 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 12,088 คร. 12,086 คร. 2 คร. 100.0 123 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอขามทะเลสอต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวนคน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 4 เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เต็ม ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 228 คน 221 คน 7 คน 96.9 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 5,129 คร. 5,128 คร. 1 คร. 100.0 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 5,129 คร. 5,126 คร. 3 คร. 99.9 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 5,129 คร. 5,091 คร. 38 คร. 99.3 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 5,129 คร. 5,128 คร. 1 คร. 100.0 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 5,129 คร. 5,125 คร. 4 คร. 99.9 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 5,129 คร. 5,128 คร. 1 คร. 100.0 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 2,707 คน 2,702 คน 5 คน 99.8 26 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได ้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และยังไม่มงานทํา . ี 12 คน 7 คน 5 คน 58.3 ได ้รับการฝึ กอบรมอาชีพ 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 11,745 คน 11,734 คน 11 คน 99.9 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 18,130 คน 18,015 คน 115 คน 99.4 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 5,129 คร. 5,127 คร. 2 คร. 100.0 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 5,129 คร. 5,093 คร. 36 คร. 99.3 4 เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เต็ม ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 228 คน 221 คน 7 คน 96.9 124 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอขามสะแกแสงต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวนคน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 6,187 คร. 6,186 คร. 1 คร. 100.0 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 6,187 คร. 6,185 คร. 2 คร. 100.0 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 3,359 คน 3,356 คน 3 คน 99.9 26 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได ้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และยังไม่มงานทํา . ี 7 คน 5 คน 2 คน 71.4 ได ้รับการฝึ กอบรมอาชีพ 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 12,444 คน 12,425 คน 19 คน 99.8 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 20,278 คน 20,262 คน 16 คน 99.9 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 6,187 คร. 6,186 คร. 1 คร. 100.0 125 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอเสิ งสางต ัวชีว ัด ร้อย ชือต ัวชีว ัด จํานวนคน ผ่าน ไม่ผาน ่ ที ละ 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 445 คน 440 คน 5 คน 98.9 4 เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เต็ม ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 445 คน 442 คน 3 คน 99.3 5 เด็กแรกเกิดได ้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน ้อย 4 เดือนแรกติดต่อกัน 336 คน 311 คน 25 คน 92.6 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 2,664 คน 2,660 คน 4 คน 99.8 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 6,546 คน 6,535 คน 11 คน 99.8 8 เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 4,380 คน 4,377 คน 3 คน 99.9 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 10,171 คร. 10,074 คร. 97 คร. 99.0 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 10,171 คร. 10,145 คร. 26 คร. 99.7 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 10,171 คร. 9,877 คร. 294 คร. 97.1 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 10,171 คร. 10,153 คร. 18 คร. 99.8 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 10,171 คร. 10,114 คร. 57 คร. 99.4 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 10,171 คร. 10,143 คร. 28 คร. 99.7 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 6,546 คน 6,517 คน 29 คน 99.6 26 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได ้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และยังไม่มงานทํา . ี 16 คน 11 คน 5 คน 68.8 ได ้รับการฝึ กอบรมอาชีพ 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 25,386 คน 25,327 คน 59 คน 99.8 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 10,171 คร. 10,128 คร. 43 คร. 99.6 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 38,074 คน 37,564 คน 510 คน 98.7 33 คนในครัวเรือนไม่สบบุหรี. ู 38,074 คน 33,747 คน 4,327 88.6 คน 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 10,171 คร. 10,032 คร. 139 คร. 98.6 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 4,188 คน 4,183 คน 5 คน 99.9 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 10,171 คร. 10,115 คร. 56 คร. 99.4 126 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอบ้ านเหลือม ต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวนคน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 5 เด็กแรกเกิดได ้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน ้อย 4 เดือนแรกติดต่อกัน 88 คน 59 คน 29 คน 67.0 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 770 คน 760 คน 10 คน 98.7 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 1,912 คน 1,906 คน 6 คน 99.7 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 3,203 คร. 3,199 คร. 4 คร. 99.9 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 3,203 คร. 3,184 คร. 19 คร. 99.4 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 3,203 คร. 3,200 คร. 3 คร. 99.9 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 3,203 คร. 3,200 คร. 3 คร. 99.9 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 3,203 คร. 3,202 คร. 1 คร. 100.0 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 1,912 คน 1,903 คน 9 คน 99.5 26 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได ้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และยังไม่มงานทํา . ี 6 คน 4 คน 2 คน 66.7 ได ้รับการฝึ กอบรมอาชีพ 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 7,382 คน 7,359 คน 23 คน 99.7 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 11,533 คน 11,507 คน 26 คน 99.8 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 3,203 คร. 3,200 คร. 3 คร. 99.9 127 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอหนองบุญมากต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวนคน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 539 คน 538 คน 1 คน 99.8 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 3,110 คน 3,109 คน 1 คน 100.0 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 7,261 คน 7,259 คน 2 คน 100.0 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 11,965 คร. 11,961 คร. 4 คร. 100.0 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 11,965 คร. 11,957 คร. 8 คร. 99.9 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 11,965 คร. 11,877 คร. 88 คร. 99.3 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 11,965 คร. 11,962 คร. 3 คร. 100.0 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 11,965 คร. 11,959 คร. 6 คร. 99.9 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 11,965 คร. 11,958 คร. 7 คร. 99.9 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 7,261 คน 7,254 คน 7 คน 99.9 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 31,804 คน 31,772 คน 32 คน 99.9 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 11,965 คร. 11,964 คร. 1 คร. 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 46,556 คน 46,404 คน 152 คน 99.7 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 11,965 คร. 11,947 คร. 18 คร. 99.8 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 5,145 คน 5,142 คน 3 คน 99.9 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 11,965 คร. 11,922 คร. 43 คร. 99.6 128 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอแก้ งสนามนางต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวนคน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 1 หญิงตังครรภ์ได ้รับการดูแลก่อนคลอด และฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์บริการ 239 คน 238 คน 1 คน 99.6 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 299 คน 298 คน 1 คน 99.7 4 เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เต็ม ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 299 คน 296 คน 3 คน 99.0 5 เด็กแรกเกิดได ้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน ้อย 4 เดือนแรกติดต่อกัน 230 คน 210 คน 20 คน 91.3 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 1,806 คน 1,804 คน 2 คน 99.9 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 4,465 คน 4,457 คน 8 คน 99.8 8 เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 3,031 คน 3,027 คน 4 คน 99.9 9 ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย และได ้มาตรฐาน 7,174 คร. 6,327 คร. 847 คร. 88.2 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 7,174 คร. 7,124 คร. 50 คร. 99.3 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 7,174 คร. 7,170 คร. 4 คร. 99.9 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 7,174 คร. 7,147 คร. 27 คร. 99.6 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 7,174 คร. 7,172 คร. 2 คร. 100.0 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 7,174 คร. 7,169 คร. 5 คร. 99.9 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 7,174 คร. 7,162 คร. 12 คร. 99.8 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 4,465 คน 4,461 คน 4 คน 99.9 25 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได ้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า . 614 คน 573 คน 41 คน 93.3 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 19,625 คน 19,603 คน 22 คน 99.9 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 7,174 คร. 7,169 คร. 5 คร. 99.9 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 29,079 คน 28,895 คน 184 คน 99.4 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 7,174 คร. 7,168 คร. 6 คร. 99.9 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 3,654 คน 3,649 คน 5 คน 99.9 37 คนพิการได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 360 คน 359 คน 1 คน 99.7 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 7,174 คร. 7,158 คร. 16 คร. 99.8 129 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอโนนแดง ต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวนคน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 3,844 คร. 3,841 คร. 3 คร. 99.9 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 7,811 คน 7,808 คน 3 คน 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 13,296 คน 13,287 คน 9 คน 99.9อําเภอวังนําเขียว ต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวนคน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 1 หญิงตังครรภ์ได ้รับการดูแลก่อนคลอด และฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์บริการ 143 คน 141 คน 2 คน 98.6 2 แม่ทคลอดลูกได ้รับการทําคลอด และดูแลหลังคลอด ี. 179 คน 177 คน 2 คน 98.9 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 210 คน 207 คน 3 คน 98.6 4 เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เต็ม ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 210 คน 209 คน 1 คน 99.5 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 1,281 คน 1,279 คน 2 คน 99.8 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 3,503 คน 3,502 คน 1 คน 100.0 8 เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 2,285 คน 2,281 คน 4 คน 99.8 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 6,426 คร. 6,392 คร. 34 คร. 99.5 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 6,426 คร. 6,414 คร. 12 คร. 99.8 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 6,426 คร. 6,329 คร. 97 คร. 98.5 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 6,426 คร. 6,409 คร. 17 คร. 99.7 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 6,426 คร. 6,379 คร. 47 คร. 99.3 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 6,426 คร. 6,409 คร. 17 คร. 99.7 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 3,503 คน 3,497 คน 6 คน 99.8 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 15,717 คน 15,641 คน 76 คน 99.5 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 6,426 คร. 6,388 คร. 38 คร. 99.4 130 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 22,901 คน 21,959 คน 942 คน 95.9 33 คนในครัวเรือนไม่สบบุหรี. ู 22,901 คน 20,284 คน 2,617 คน 88.6 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 6,426 คร. 6,379 คร. 47 คร. 99.3 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 2,805 คน 2,802 คน 3 คน 99.9 37 คนพิการได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 312 คน 311 คน 1 คน 99.7 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 6,426 คร. 6,337 คร. 89 คร. 98.6อําเภอเมืองยาง ต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวนคน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 5 เด็กแรกเกิดได ้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน ้อย 4 เดือนแรกติดต่อกัน 132 คน 121 คน 11 คน 91.7 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 983 คน 982 คน 1 คน 99.9 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 5,364 คร. 5,363 คร. 1 คร. 100.0 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 5,364 คร. 5,217 คร. 147 คร. 97.3 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 10,892 คน 10,890 คน 2 คน 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 17,368 คน 17,309 คน 59 คน 99.7 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 2,915 คน 2,914 คน 1 คน 100.0 131 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอเทพารักษ์ต ัวชีว ัด จํานวน ไม่ ร้อย ชือต ัวชีว ัด ผ่าน ที คน ผ่าน ละ 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 2,005 คน 2,004 คน 1 คน 100.0 8 เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร ้างเสริมภูมคุ ้มกันโรค ิ 1,411 คน 1,409 คน 2 คน 99.9 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 4,364 คร. 4,359 คร. 5 คร. 99.9 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 4,364 คร. 4,361 คร. 3 คร. 99.9 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 4,364 คร. 4,360 คร. 4 คร. 99.9 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 4,364 คร. 4,362 คร. 2 คร. 100.0 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 4,364 คร. 4,340 คร. 24 คร. 99.5 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 2,005 คน 2,003 คน 2 คน 99.9 26 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได ้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และยังไม่มงานทํา ได ้รับการฝึ กอบรม . ี 4 คน 3 คน 1 คน 75.0 อาชีพ 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 9,424 คน 9,418 คน 6 คน 99.9 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 13,904 คน 13,739 165 คน 98.8 คน 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 1,786 คน 1,783 คน 3 คน 99.8 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 4,364 คร. 4,359 คร. 5 คร. 99.9 132 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอพระทองคํา ต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวนคน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 1,665 คน 1,664 คน 99.9 1 คน 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 3,936 คน 3,933 คน 99.9 3 คน 9 ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย และได ้มาตรฐาน 7,051 คร. 6,344 คร. 90.0 707 คร. 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 7,051 คร. 6,911 คร. 98.0 140 คร. 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 7,051 คร. 7,023 คร. 99.6 28 คร. 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 7,051 คร. 6,774 คร. 96.1 277 คร. 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 7,051 คร. 6,963 คร. 98.8 88 คร. 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 7,051 คร. 7,044 คร. 99.9 7 คร. 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 3,936 คน 3,933 คน 99.9 3 คน 26 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได ้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และยังไม่มงานทํา . ี 2 คน - คน 0.0 2 คน ได ้รับการฝึ กอบรมอาชีพ 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 14,253 คน 14,241 คน 99.9 12 คน 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 23,333 คน 23,221 คน 99.5 112 คน 36 คนสูงอายุได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 3,883 คน 3,877 คน 99.8 6 คน 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 7,051 คร. 7,050 คร. 100.0 1 คร. 133 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอลําทะเมนชั ย ต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวนคน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 3,123 คน 3,121 คน 2 คน 99.9 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 4,875 คร. 4,874 คร. 1 คร. 100.0 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 4,875 คร. 4,866 คร. 9 คร. 99.8 20 ิ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน ิ 4,875 คร. 4,874 คร. 1 คร. 100.0 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 4,875 คร. 4,874 คร. 1 คร. 100.0 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 3,123 คน 3,118 คน 5 คน 99.8 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 10,920 คน 10,913 คน 7 คน 99.9 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 17,436 คน 17,409 คน 27 คน 99.8 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 4,875 คร. 4,874 คร. 1 คร. 100.0 37 คนพิการได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 470 คน 469 คน 1 คน 99.8 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 4,875 คร. 4,872 คร. 3 คร. 99.9 134 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอเฉลิมพระเกียรติต ัวชีว ัด จํานวน ไม่ ร้อย ชือต ัวชีว ัด ผ่าน ที คน ผ่าน ละ 3 เด็กแรกเกิดมีนําหนักไม่ตํ.ากว่า 2,500 กรัม 246 คน 242 คน 4 คน 98.4 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 1,444 คน 1,442 คน 2 คน 99.9 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 3,409 คน 3,407 คน 2 คน 99.9 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 6,486 คร. 6,479 คร. 7 คร. 99.9 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 6,486 คร. 6,479 คร. 7 คร. 99.9 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 6,486 คร. 6,220 คร. 266 คร. 95.9 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 6,486 คร. 6,485 คร. 1 คร. 100.0 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 3,409 คน 3,403 คน 6 คน 99.8 26 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได ้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และยังไม่มงานทํา ได ้รับการฝึ กอบรม . ี 3 คน 2 คน 1 คน 66.7 อาชีพ 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 6,486 คร. 6,485 คร. 1 คร. 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 24,153 คน 24,127 26 คน 99.9 คน 35 คนอายุ 6 ปี ขนไปทุกคนปฏิบัตกจกรรมทางศาสนาอย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ึ ิ ิ 6,486 คร. 6,484 คร. 2 คร. 100.0 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 6,486 คร. 6,463 คร. 23 คร. 99.6อําเภอสี ดา ต ัวชีว ัดที ชือต ัวชีว ัด จํานวนคน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 922 คน 921 คน 1 คน 99.9 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 2,141 คน 2,140 คน 1 คน 100.0 14 ครัวเรือนมีความมั.นคงในทีอยูอาศัยและบ ้านมีสภาพคงทนถาวร . ่ 3,499 คร. 3,495 คร. 4 คร. 99.9 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 3,499 คร. 3,497 คร. 2 คร. 99.9 24 เด็กอายุ 6 -15 ปี ได ้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 2,141 คน 2,133 คน 8 คน 99.6 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 6,764 คน 6,762 คน 2 คน 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 11,744 คน 11,717 คน 27 คน 99.8 135 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • อําเภอบัวลาย ต ัวชีว ัดที . ชือตัวชีวัด จํานวนคน ผ่าน ไม่ผาน ่ ร้อยละ 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู ้ในการใช ้ยาทีถกต ้องเหมาะสม . ู 3,948 คร. 3,946 คร. 2 คร. 99.9 18 ครัวเรือนไม่ถกรบกวนจากมลพิษ ู 3,948 คร. 3,946 คร. 2 คร. 99.9 19 ครัวเรือนมีการป้ องกันอุบัตภัยอย่างถูกวิธ ี ิ 3,948 คร. 3,947 คร. 1 คร. 100.0 21 ครอบครัวมีความอบอุน ่ 3,948 คร. 3,946 คร. 2 คร. 99.9 27 คนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 9,182 คน 9,181 คน 1 คน 100.0 28 คนในครัวเรือนได ้รับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง . 3,948 คร. 3,947 คร. 1 คร. 100.0 32 คนในครัวเรือนไม่ตดสุรา ิ 14,477 คน 14,466 คน 11 คน 99.9 41 ่ คนในครัวเรือน มีสวนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ ้าน/ชุมชน ่ 3,948 คร. 3,942 คร. 6 คร. 99.8 136 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • ภาคผนวก
 • 138 137รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • 139 138รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 • คณะผู้จดทํา ัทีปรึกษา นายระพี ผ่องบุพกิจ ้่ ผูวาราชการจังหวัดนครราชสี มา นายสมศักดิ ปะริ สุทโธ เหมทานนท์ ้่ รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสี มา นายปิ ติธรรม ฐิติมนตรี ้่ รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสี มา นายสุ ชาติ นพวรรณ ้่ รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสี มา นางสายพิรุณ น้อยศิริ พัฒนาการจังหวัดนครราชสี มา นายสมาน พัวโพธิ ( หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน นางสาวจุลี บุญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชน นางขวัญใจ จันทรมณี หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการคณะผู้จดทํา ั นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวปภาวริ นทร์ ปานนี1 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ นายอาทิตย์ อินเพ็ง เจ้าพนักงานธุ รการปฏิบติงาน ั