Guia per a la certificació al CCPAE dels comerços minoristes

3,327 views
3,405 views

Published on

Tot el que cal saber per registrar al CCPAE l'activitat de venda directa de productes ecològics al consumidor final.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,327
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,678
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guia per a la certificació al CCPAE dels comerços minoristes

 1. 1. ES-ECO-019-CT Tot el que cal saber per registrar al CCPAE l’activitat de venda directa de productes ecològics al consumidor final
 2. 2. PU002-01 Guia pràctica per als comerços minoristes www.ccpae.org Pàgina 2 de 14 SUMARI 1. Introducció............................................................................. pàg. 03 2. El procés de certificació......................................................... pàg. 05 3. L'aplicació de la normativa .................................................... pàg. 08 4. Instal·lacions mixtes .............................................................. pàg. 12 5. Correcció de les deficiències detectades .............................. pàg. 13 6. Altres qüestions d’interès ...................................................... pàg. 14
 3. 3. PU002-01 Guia pràctica per als comerços minoristes www.ccpae.org Pàgina 3 de 14 1. INTRODUCCIÓ 1.1 A qui s'adreça la Guia? Aquesta Guia està destinada als comerciants que venen productes ecològics* directament al consumidor final mitjançant:  la venda al públic en botigues d'alimentació i de dietètica, mercats, supermercats, etc.  la venda a distància, a través d’Internet, etc.  la venda automàtica, mitjançant màquines auto expenedores. Depenent del tipus d'activitat que es realitzi, alguns comerços minoristes de Catalunya han de sol·licitar la inscripció al CCPAE si en l'etiquetatge, publicitat o documents comercials desitgen utilitzar els termes ecològic, biològic, orgànic i les abreviatures ECO o BIO per a aquests aliments. En els quadres següents s'indiquen les activitats que requereixen el control i la certificació del CCPAE i les que estan exemptes: ES REQUEREIX LA INSCRIPCIÓ AL CCPAE PER A: LA VENDA FRACCIONADA SUPERIOR A 6.000 € La comercialització de productes ecològics que són fraccionats directament a la vista del consumidor final, sense patir cap tipus de transformació1 i directament des del seu envàs original, si el valor de compra acreditat d'aquests productes sobrepassa els 6.000 € anuals (abans d'aplicar l'IVA). L'ELABORACIÓ, ENVASAMENT I/O ETIQUETATGE L'elaboració, envasament i/o etiquetatge de productes ecològics per a la seva venda en el comerç minorista, encara que s'hagin subcontractat aquestes activitats a un tercer. LA VENDA A DISTÀNCIA DE PRODUCTES NO ENVASATS I ETIQUETATS La venda a distància mitjançant la confecció de comandes de productes ecològics destinats a ser enviats al domicili del consumidor o a un punt de recollida, llevat que es tracti únicament de productes ja envasats i etiquetats per al consumidor final que no han rebut cap preparació, manipulació o fraccionament. LA VENDA AUTOMÀTICA DE PRODUCTES NO ENVASATS I ETIQUETATS La venda de productes ecològics en màquines auto expenedores, llevat que es tracti únicament de productes ja envasats i etiquetats per al consumidor final que no han rebut cap preparació, manipulació o fraccionament. LA IMPORTACIÓ DE PAÏSOS TERCERS La importació de països tercers de productes ecològics per a la seva venda a l'establiment, a distància o en màquines auto expenedores, encara que s'hagi subcontractat aquesta activitat a un tercer. ESTAN EXEMPTES DEL CONTROL DEL CCPAE: LA VENDA AL CONSUMIDOR DE PRODUCTES JA ENVASATS I ETIQUETATS La comercialització, en venda directa, a distància o automàtica, de productes ecològics que ja es troben envasats i etiquetats per al consumidor final i que no reben cap preparació, manipulació o fraccionament. LES COOPERATIVES I ASSOCIACIONS DE CONSUM Les cooperatives i associacions de consum legalment constituïdes que compren productes ecològics i els subministren exclusivament als seus socis. (* ) El terme "producte ecològic", llevat que s'indiqui el contrari, es refereix conjuntament a les qualificacions "producte ecològic" i "producte en conversió a l'agricultura ecològica". El terme "producte convencional" es fa servir per indicar que el producte no és ecològic.
 4. 4. PU002-01 Guia pràctica per als comerços minoristes www.ccpae.org Pàgina 4 de 14 ESTÀ EXEMPTA DEL CONTROL PERÒ HA DE COMUNICAR AL CCPAE LA SEVA ACTIVITAT LA VENDA FRACCIONADA INFERIOR A 6.000 € La comercialització de productes ecològics que són fraccionats a la vista del consumidor final, sense patir cap tipus de transformació1 i directament des del seu envàs original, si el valor de compra acreditat d'aquests productes no sobrepassa els 6.000 € anuals (abans d'aplicar l'IVA). L'exempció se sol·licita emplenant i enviant al CCPAE el formulari: Comunicació per a l'exempció de control (FR317) que es troba al web del CCPAE. (1) En el cas de carnisseries, no es considera transformació l'especejament i desossat de les canals. Els comerços minoristes que hagin sol·licitat l'exempció per a la venda fraccionada inferior a 6.000€ no seran controlats ni certificats pel CCPAE. No obstant això, és recomanable que també apliquin, incorporant-les al seu sistema de qualitat, les indicacions d'aquest document destinades a garantir la integritat ecològica dels productes i prevenir riscos de contaminació i substitució. 1.2 Qui certifica aquesta activitat i amb quina normativa? Els productes agroalimentaris ecològics estan sotmesos al compliment d'una normativa europea i són controlats per organismes i autoritats de control autoritzades. En el cas de Catalunya, aquest control el realitza el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Per complementar alguns aspectes de la normativa europea, la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica (QNT). A la secció 2 d'aquest quadern figuren, en aplicació de l'article 28.2 del Reglament (CE) 834/2007, les disposicions específiques que a Catalunya s'apliquen als operadors que venen productes ecològics directament al consumidor final. 1.3 Per què és necessària la certificació? Quan es tracta de productes ecològics que ja estan envasats i etiquetats per al consumidor final, el control per la certificació finalitza en l'empresa que ha envasat i etiquetat el producte. Si l'envàs està tancat i la informació sobre la certificació ecològica i la traçabilitat del producte figuren en l'etiqueta, llavors no és necessari un control específic dels comerços minoristes que venen aquests productes al consumidor final. No obstant això, alguns comerços minoristes venen de manera fraccionada productes ecològics (fruites, hortalisses, carn, formatge, etc.). El control i certificació de la venda fraccionada permet garantir als clients la integritat dels productes ecològics que es venen en envasos que han estat manipulats per la seva obertura. També hi ha comerços minoristes (forns, carnisseries, gelateries, etc.) que elaboren, envasen i/o etiqueten productes ecològics a l'obrador i sala d'envasament per posar-los a la venda al seu establiment. Mitjançant el control i la certificació es garanteix als clients que els ingredients utilitzats són ecològics i que en l'elaboració no s'han utilitzat additius prohibits en la normativa de la producció ecològica ni organismes modificats genèricament (OMG).
 5. 5. PU002-01 Guia pràctica per als comerços minoristes www.ccpae.org Pàgina 5 de 14 2. EL PROCÉS DE CERTIFICACIÓ Els comerços minoristes de Catalunya que vulguin obtenir la certificació per venda fraccionada, elaboració, envasament, etiquetatge, venda a distància o importació de països tercers d'aliments ecològics, han de sol·licitar la seva inscripció en el registre d'operadors del CCPAE. 2.1 El cost de la certificació Tots els operadors registrats al CCPAE han de satisfer unes quotes establertes pel CCPAE. Les quotes vigents es poden consultar a la secció Quotes del web del CCPAE. Amb aquestes quotes es cobreixen els costos que generen les activitats de control i certificació de l'operador inscrit en els registres del CCPAE. 2.2 Quin és el procés per obtenir la certificació del CCPAE? Per inscriure les instal·lacions i les seves activitats, l'operador ha d'emplenar la Sol·licitud d’inscripció/ampliació per comerços minoristes (FR315) que es troba al web del CCPAE i presentar-la a l'oficina del CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica – Av. Meridiana, 38-4a planta - 08018 Barcelona) o enviar-la per correu certificat. També és pot presentar a qualsevol oficina comarcal del DAAM o per alguna de les diferents vies que preveu l'article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Quan l'operador importi productes ecològics de països tercers, també haurà de complimentar la Sol·licitud d'inscripció/ampliació per empreses elaboradores, comercialitzadores i importadores de països tercers (FR019) que es troba al web del CCPAE. Un cop enviada la sol·licitud d'inscripció, el segon pas és sol·licitar autorització per comercialitzar productes utilitzant les indicacions protegides (ecològic, biològic, orgànic, ECO, BIO). Segons el tipus d'activitat, s'ha d'emplenar i enviar al CCPAE la sol·licitud corresponent de comercialització que també es troba al portal web del CCPAE. Els productes autoritzats pel CCPAE són els que figuraran en el certificat de l’operador. TIPUS DE ACTIVITAT SOL·LICITUD A EMPLENAR PER COMERCIALITZAR ELS PRODUCTES VENDA FRACCIONADA A LA VISTA DEL CONSUMIDOR FINAL Sol·licitud de comercialització de productes per a la venda fraccionada en comerç minorista (FR319) ELABORACIÓ, ENVASAMENT I/O ETIQUETATGE EN EL COMERÇ MINORISTA Sol·licitud de comercialització de producte elaborat (FR038) VENDA A DISTÀNCIA DE PRODUCTES NO ENVASATS I ETIQUETATS Sol·licitud de comercialització de productes per a la venda a distància (FR320) VENDA MITJANÇANT MÀQUINES EXPENEDORES Sol·licitud de comercialització de productes per a la venda automàtica (vending) (FR321) IMPORTACIÓ DE PAÏSOS TERCERS Depenent del país, el producte importat i l'organisme de control, s'ha de procedir segons indica el Reglament (CE) 1235/2008 Des de la recepció al CCPAE de la sol·licitud d'inscripció fins l'enviament a l'operador del certificat de conformitat, se segueixen aquests passos:
 6. 6. PU002-01 Guia pràctica per als comerços minoristes www.ccpae.org Pàgina 6 de 14 2.3 Com es manté la certificació del CCPAE? Els operadors han d'actualitzar les seves dades al registre un cop l'any i abonar anualment la quota de certificació al gener i la quota per producte emparat al juny. Els pagaments de les quotes es fan mitjançant domiciliació bancària. A finals d'any, el CCPAE envia als operadors els documents necessaris per al manteniment de la certificació durant el proper any. L'operador ha de satisfer la quota de certificació i tornar al CCPAE degudament emplenats els següents impresos abans del 31 de gener:  La notificació d'actualització, que ha de ser signada per l'operador. També serveix per actualitzar les dades generals de l'operador si han canviat des de la inscripció.  La declaració de l'activitat, en la qual l'operador ha d'indicar les vendes de productes ecològics de l'últim any. El CCPAE utilitzarà aquestes dades en el càlcul de la quota per producte emparat. A més de complir amb aquests abonaments i tràmits, l'operador ha de superar la visita anual de control per a la renovació del seu certificat. 2.4 Visita anual de control Els operadors reben, com a mínim, una visita de control a l'any. Durant la visita, l'auditor del CCPAE verifica que l'operador compleix amb els requisits de la normativa de la producció ecològica. A més de l'auditoria anual, els operadors poden rebre una visita aleatòria per verificar punts concrets de la normativa i comprovar que s'han corregit incompliments detectats en visites anteriors. Les visites anuals i aleatòries poden realitzar-se sense avís previ i, si es considera convenient, durant aquestes visites es prenen mostres dels productes ecològics per verificar l'absència de residus de substàncies no permeses en la producció ecològica. El procés per a la manteniment anual de la certificació es pot resumir de la següent manera: Recepció • Recepció i registre de la documentació • Cobrament ,mitjançant domiciliació, de la taxa d'inscripció Revisió • Revisió de la sol·licitud i la documentació adjunta • Si no està completa, se sol·licita a l'operador que enviï la documentació que falta Visita • Visita d'inscripció a les instal·lacions per verificar el compliment de la normativa • Si hi ha incompliments, l'operador els ha de corregir abans de continuar amb el procés Comitè • El Comitè de certificació revisa l'informe de la visita i la documentació de la sol·licitud • Si detecta deficiències, s'han de corregir abans de procedir a la certificació Registre • L'operador rep la resolució d'inscripció, que indica el seu número de registre • També rep el certificat de conformitat que indica les activitats i productes registrats
 7. 7. PU002-01 Guia pràctica per als comerços minoristes www.ccpae.org Pàgina 7 de 14 Taxes • Taxa de certificació (liquidació: 31 de gener) • Taxa per producte emparat (liquidació: 30 de juny) Actualizació • L'operador ha d'emplenar la notificació d'actualització abans del 31 de gener • El CCPAE li comunica l'actualització de les seves dades al registre Visita • Visita anual a les instal·lacions per verificar el compliment de la normativa • Si hi ha incompliments, l'operador els ha de corregir abans de continuar amb el procés Comité • El Comitè de Certificació revisa l'informe de la visita anual • Si detecta deficiències, s'han de corregir per mantenir la certificació Certificació • L'operador rep una resolució que indica el manteniment de la certificació • També rep el certificat de conformitat actualitzat, que amplia el període de validesa Imparcialitat • La Comissió de Parts avalua i debat trimestralment totes les decisions que el Comitè de Certificació ha pres en el període (inscripcions, certificacions, divergències i no conformitats) per garantir la imparcialitat de les activitats de certificació del CCPAE
 8. 8. PU002-01 Guia pràctica per als comerços minoristes www.ccpae.org Pàgina 8 de 14 3. L'APLICACIÓ DE LA NORMATIVA L'operador ha d'aplicar la normativa per a la producció ecològica i ha de poder mostrar, durant les visites de control, evidències objectives d'aquesta aplicació. Les principals evidències són els registres que l'operador ha de mantenir actualitzats i presentar durant l'auditoria, així com els documents (certificats, albarans, factures, rebuts, etc.) que justifiquen les compres i vendes de productes ecològics. A més, l'operador ha de mantenir la traçabilitat dels productes ecològics que ven de manera fraccionada o que elabora i envasa al seu establiment. 3.1 Els registres Per poder obtenir la certificació del CCPAE, els operadors han de portar els registres que s'indiquen a continuació:  Registre de proveïdors de productes ecològics i, en el cas de subcontractar serveis que afectin els productes ecològics, de subcontractistes;  Registres d'entrades (compres), sortides (vendes) i d'existències de productes ecològics;  Si elabora i/o envasa productes ecològics, registres d'elaboracions i/o d'envasaments;  Registre de reclamacions de clients;  Registres de neteja i de control de plagues i rosegadors. Normalment les empreses ja disposen i emplenen aquest tipus de registres i només necessiten adaptar-los a la normativa de la producció ecològica. Els registres poden formar part d'un paquet informàtic de gestió, o es poden complimentar utilitzant programes informàtics (Excel, Word, etc.), o bé emplenar manualment en paper. El CCPAE també disposa d'uns models de registres que es poden descarregar del web del CCPAE. Els operadors que no han pogut adaptar els seus propis registres poden emplenar els models del CCPAE. En el cas de la venda fraccionada, si l'operador no disposa d'un programa de gestió que li permeti conèixer en cada moment les entrades, sortides i existències de productes ecològics, pot emplenar el Model de registre setmanal per a la venda fraccionada en comerços minoristes (FR327) del CCPAE o un registre equivalent. 3.2 La verificació de la certificació ecològica És responsabilitat de l'operador verificar que els productes ecològics que destinarà a la venda fraccionada o que utilitzarà com a ingredient en l'elaboració i envasament estan certificats i etiquetats com a producte ecològic. Aquesta comprovació es fa en dues etapes: 1) L'operador ha de sol·licitar als proveïdors de productes ecològics una còpia del seu certificat de conformitat vigent, que ha d'estar signat i segellat per l’organisme de control. En aquest document figuren els productes ecològics i en conversió certificats del proveïdor, i el codi UE de l'organisme de control. Aquesta informació ha de servir de base per a realitzar les comandes. 2) Al rebre les comandes, l'operador ha de comprovar que en els albarans i etiquetes dels productes figura la qualificació ecològica o en conversió del producte i el codi UE de l'organisme de control. Si el resultat d'aquestes comprovacions és correcte, el producte es pot utilitzar com ecològic o en conversió, segons la qualificació que li correspongui. Si les dades del certificat de conformitat, l'albarà o l'etiqueta són insuficients o no concorden, el producte ha de romandre en quarantena fins que el proveïdor completi tota la documentació necessària. Si això no és possible, el producte només es podrà destinar a ús convencional.
 9. 9. PU002-01 Guia pràctica per als comerços minoristes www.ccpae.org Pàgina 9 de 14 De la mateixa manera, abans de subcontractar un servei relacionat amb els productes ecològics, cal comprovar que aquesta activitat figura en el certificat de conformitat del subcontractista. El resultat d'aquestes verificacions s'ha d'esmentar de forma explícita en el registre de proveïdors, el registre de subcontractistes i el registre d'entrades. En el document Instruccions per als models de registres del CCPAE per elaboradors i comerços minoristes (ES039) que es pot descarregar del web del CCPAE hi ha més detalls sobre com fer aquestes verificacions i registrar- les. 3.3 Venda fraccionada La venda fraccionada en els establiments comercials s'ha de realitzar mantenint els productes ecològics en el seu envàs original i conservant l’etiquetatge corresponent a la vista del públic fins al final de la seva comercialització. Si això no és possible i es retira el producte de l'envàs original, el comerciant ha d'exposar a la vista del públic l'etiqueta original, marcada amb un segell indicant la data d'obertura de l'envàs. En el cas de venda fraccionada de carn, en els rètols que identifiquen les parts obtingudes després de l’especejament de la canal també s'ha d'indicar el número de la canal per garantir la traçabilitat. 3.4 Elaboració, envasament i etiquetatge La normativa de la producció ecològica entén per elaboració les operacions per a la conservació i/o transformació dels productes, així com l'envasament i l'etiquetatge d'aquests productes. L'elaboració també inclou el reenvasament i el reetiquetatge de productes ecològics. La normativa per a l'elaboració, envasament i etiquetatge de productes ecològics figura en el Reglament (CE) 889/2008. Per posar a la venda en l'establiment productes ecològics elaborats per l'operador, aquest ho ha d’haver sol·licitat prèviament mitjançant la Sol·licitud de comercialització de producte elaborat (FR038) i haver rebut del CCPAE l’autorització corresponent. Les etiquetes utilitzades en aquests productes han de complir, a més de la normativa general, la normativa d'etiquetatge per a productes ecològics. Per aquest motiu, juntament amb la Sol·licitud de comercialització, s'ha d'enviar el model de l'etiqueta que s'utilitzarà, per a què sigui revisat i aprovat pel CCPAE. Al web del CCPAE es troba el document Especificació d'etiquetatge per a la agricultura ecològica (ES012) amb indicacions sobre les frases i logotips que han de figurar en les etiquetes de productes ecològics. L'operador també ha de tenir present que tots els productes agroalimentaris utilitzats de forma accessòria en l'elaboració (oli de les fregidores, oli per desemmotllar, farina sobre les superfícies de pastat, etc.) han de ser ecològics. La sal no és un ingredient agrari i la normativa no requereix que estigui certificada com a producte ecològic, però ha de ser sal garantida sense additius (antiaglomerants, etc.) 3.5 Venda mitjançant màquines expenedores (vending) Segons el tipus de producte que vengui la màquina, aquesta haurà de ser exclusiva de productes ecològics o podrà ser mixta:  Les màquines expenedores de cafè i begudes calentes han de ser exclusives de productes ecològics. Tots els ingredients d'origen agrari (cafè, te, cacau, llet, sucre, etc.) que conté la màquina expenedora han provenir de l'agricultura ecològica certificada;  Les màquines expenedores d'aliments no envasats i etiquetats per al consumidor final (peces de fruita fresca, etc.) també han de ser exclusives de productes ecològics;  Les màquines expenedores de productes envasats i etiquetats per al consumidor final (snacks, etc.) poden ser mixtes.
 10. 10. PU002-01 Guia pràctica per als comerços minoristes www.ccpae.org Pàgina 10 de 14 L’etiquetatge ecològic de les màquines exclusives figurarà imprès a la superfície exterior de la màquina i, si també ho sol·licita l'operador, en els gots que subministra la màquina. En les màquines mixtes només podran figurar les indicacions de l'agricultura ecològica en els etiquetatges individuals dels productes. 3.6 Traçabilitat La traçabilitat es defineix com l’habilitat de seguir (traçar) el rastre d’un aliment al llarg de totes les etapes de producció, transformació i distribució mitjançant un sistema d’identificació. El comerciant ha de disposar d'un sistema de gestió que li permeti, de forma inequívoca, realitzar la traçabilitat dels productes ecològics que posa a la venda fins els albarans de lliurament i factures dels proveïdors. Els models de registre del CCPAE per entrades, sortides, existències, elaboracions i envasaments estan dissenyats per poder mantenir la traçabilitat mitjançant l'anotació del número de lot dels productes ecològics en tots aquests registres. Quan es tracta de productes ecològics que s'elaboren i/o envasen en el propi establiment, també ha de figurar el número de lot en l'etiqueta o rètol d'aquests productes. Si es tracta de vendes a distància, la identificació del lot de cada un dels productes que formen la comanda ha de figurar en l'albarà de lliurament. Si els productes vegetals no procedeixen de tercers sinó que han estat produïts en la pròpia explotació, llavors s'indicarà com a número de lot el número o codi que correspongui a la parcel·la on s'han collit els productes. 3.7 Tiquets i albarans de lliurament És obligatori proporcionar als clients el justificant de la compra, ja sigui en forma de tiquet de caixa per a la venda directa en l'establiment comercial o com a albarà de lliurament per a la venda a distància. En aquest document, a més del que disposa la normativa general, també ha de figurar la informació que s'indica a la taula: TIPUS DE JUSTIFICANT DADES QUE TAMBÉ HAN DE FIGURAR EN EL JUSTIFICANT DE LA COMPRA TIQUET DE CAIXA (venda directa)  la denominació de venda del producte i la seva qualificació ecològica o en conversió ALBARÀ DE LLIURAMENT 1 (venda a distància)  la identificació de l'operador responsable de preparar la comanda;  el nom del client que ha sol·licitat la comanda;  la frase "Operador CT/XXXX/E controlat per ES-ECO-019-CT", on XXXX és el número de registre de l'operador al CCPAE i "ES-ECO-019-CT" el codi UE del CCPAE com a autoritat de control;  la data de confecció de la comanda;  la relació dels productes lliurats, juntament amb la seva qualificació ecològica o en conversió i les quantitats, diferenciant clarament, si escau, els productes ecològics dels no ecològics;  el número de lot que correspon a cada producte i que ha de permetre realitzar la traçabilitat, a través del registre d'entrades, fins el proveïdor ecològic. (1) En el web del CCPAE es pot consultar el document Especificacions per als albarans de venda a distància (ES040) que complementa de manera gràfica la informació d'aquesta taula. La qualificació del producte es pot abreujar en els tiquets i albarans de la següent manera:  ECO (o BIO): per productes ecològics (biològics, orgànics);  CON: per productes en conversió a l'agricultura ecològica;  si no s'indica qualificació, s'entén que el producte és convencional. En el cas dels albarans de lliurament, sobretot si la comanda també inclou productes no ecològics, serà necessari introduir una explicació que indiqui el significat de les abreviatures de les qualificacions, per exemple, indicant "ECO = producte ecològic / CON = producte en conversió a l'agricultura ecològica" al peu de l'albarà.
 11. 11. PU002-01 Guia pràctica per als comerços minoristes www.ccpae.org Pàgina 11 de 14 També s'ha de tenir la precaució, quan s'introdueixin els noms dels productes en el programa de la caixa registradora, d'assignar codis diferents a cada qualificació d'un mateix producte (p. ex.: 17 = Taronja Navel ECO, 18 = Taronja Navel CON, 19 = Taronja Navel). 3.8 Exposició del certificat Els operadors han de tenir exposat en el seu establiment comercial o en la seva parada de mercat, en el cas de la venda ambulant, en tot moment i de forma fàcilment visible per al públic, el certificat de conformitat vigent expedit pel CCPAE, en què es detallen les activitats i productes controlats i certificats. 3.9 Neteja i control de plagues i rosegadors L'operador ha de disposar d'un programa de neteja i d'un programa de control de plagues i rosegadors. Les operacions de neteja i control de plagues s'han de registrar i en els registres s'ha d'indicar: qui, què, amb què, com i quan. Si no es disposa d'un model propi de programes de neteja i control de plagues, l'operador pot adaptar a la seva activitat el Model de pla de neteja i desinfecció per comerços minoristes (FR332) i el Model de pla de control de plagues per comerços minoristes (FR331) que es troben al web del CCPAE. L'operador també ha de disposar de les fitxes tècniques dels productes de neteja i de control de plagues i rosegadors que s'utilitzen en les instal·lacions.
 12. 12. PU002-01 Guia pràctica per als comerços minoristes www.ccpae.org Pàgina 12 de 14 4. INSTAL·LACIONS MIXTES 4.1 Identificació a la sala de vendes Si es tracta de comerços minoristes no exclusius de productes ecològics, els senyals (cartells, rètols) utilitzats per als productes ecològics s'han de distingir clarament dels utilitzats per als productes convencionals per evitar induir a error a la persona consumidora. Aquests senyals es col·locaran als voltants dels prestatges o parts de les prestatgeries dedicades a productes ecològics. 4.2 Elaboració i fraccionament Durant les diferents fases de l'elaboració i fraccionament en establiments mixtos, on hi ha alhora productes ecològics i convencionals, els productes ecològics s’han d'identificar adequadament per evitar qualsevol risc que es barregin amb els productes convencionals. Tots els equips (màquines, superfícies de treball, estris de cuina, forns, màquina de tallar embotits, etc.) que s'utilitzen per l’elaboració i fraccionament en l'àmbit d'una instal·lació mixta, s'han de dedicar exclusivament als productes ecològics i estar adequadament identificats per a aquest ús. En el cas que no sigui possible l'exclusivitat dels equips, aquests han de ser gestionats de manera que s'evitin eventuals contaminacions, seguint instruccions de treball desenvolupades sobre la base d'una anàlisi de risc d'aquests esdeveniments. Els equips s’hauran de netejar a fons abans del seu ús per evitar la contaminació amb qualsevol residu que pugui quedar d'elaboracions anteriors de productes convencionals. Les mesures adoptades per evitar riscos de contaminació i barreja accidental s'han de reforçar utilitzant formes i colors diferents per als productes ecològics, per exemple:  als forns de pa, donar als productes ecològics formes diferents;  utilitzar estris de cuina de color diferent per a l'elaboració de productes ecològics;  utilitzar safates d'un color diferent per envasar carn ecològica;  en la venda fraccionada de fruites i hortalisses ecològiques, diferenciar les prestatgeries amb colors;  utilitzar per als productes ecològics rètols de color diferent. 4.3 Emmagatzematge A les instal·lacions mixtes, tots els productes i ingredients ecològics han d'estar clarament identificats com a tals i s’han d’emmagatzemar separadament dels productes convencionals. Els productes ecològics envasats i etiquetats no necessiten ser emmagatzemats en una àrea específica. Els productes a granel, degudament identificats, s'han d'emmagatzemar en àrees específiques i senyalitzades.
 13. 13. PU002-01 Guia pràctica per als comerços minoristes www.ccpae.org Pàgina 13 de 14 5. CORRECCIÓ DE LES DEFICIÈNCIES DETECTADES 5.1 Les accions correctores Si l'auditor aprecia deficiències i/o incompliments durant les visites de control, ho documenta en forma d'acció correctora i sol·licita a l'operador que proposi mesures per resoldre les incidències en un termini de temps estipulat segons la gravetat de les mateixes. L’incompliment lleu es considera divergència (per exemple, no exposar el certificat vigent del CCPAE en el punt de venda). Si l’incompliment afecta la integritat ecològica del producte es considera no conformitat (per exemple, vendre com a ecològics productes que no ho són). També es considera de no conformitat la reincidència d'una mateixa divergència en un període de 3 anys. L'operador ha d'aplicar les mesures que ha proposat per resoldre les divergències i no conformitats detectades i mostrar evidències que aquestes mesures han estat suficients per resoldre la incidència detectada. Fins que no es resolen totes les incidències no es considera finalitzada l'auditoria i es lliura l'expedient al Comitè de certificació. 5.2 Faltes lleus i greus El Comitè de certificació del CCPAE valora l'informe de l'auditor. Si no hi ha hagut incidències o aquestes només han estat lleus (divergències) i s'han corregit, el Comitè de certificació envia a l'operador una resolució d'actualització de la inscripció i el certificat de conformitat amb un nou període de validesa. Si les incidències han estat greus (no conformitats), el Comitè de certificació proposa l'obertura d'un expedient sancionador que segueix el procediment administratiu. Les sancions són econòmiques i es poden complementar amb una suspensió temporal o la retirada definitiva de la certificació.
 14. 14. PU002-01 Guia pràctica per als comerços minoristes www.ccpae.org Pàgina 14 de 14 6. ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS 6.1 Com puc inscriure noves activitats o nous establiments? Els operadors inscrits poden ampliar sempre que ho desitgin el nombre d'establiments comercials registrats al CCPAE i les activitats certificades. Han de sol·licitar la ampliació lliurant al CCPAE o enviant per correu certificat el formulari Sol·licitud d'inscripció/ampliació per als comerços minoristes (FR315) que es troba al web del CCPAE, complimentat amb les noves activitats i/o establiments. Per a les ampliacions, el CCPAE segueix el mateix procés que l'indicat per a les inscripcions. El cost de la quota d'ampliació es pot consultar a la secció Quotes del web del CCPAE. 6.2 I si vull renunciar a la certificació? Si per cessament de l'activitat amb productes ecològics o qualsevol altre motiu, l'operador desitja donar-se de baixa del CCPAE, pot fer-ho lliurant al CCPAE o enviant per correu certificat la Comunicació de renúncia al registre d’operadors del CCPAE (FR072), que es troba al web del CCPAE, i retornant el certificat de conformitat. El CCPAE li enviarà una resolució confirmant la baixa i eliminarà les seves dades del registre.

×