táâáé¨Çá~             `çãéçêíÉãÉåí=Éí=ëíê~í¨ÖáÉ=ÇÉë=ìë~ÖÉêë                        o¨ã...
fK=táâáé¨Çá~=ÅçããÉ=éçìêîçóÉìê=Éí=   çêÖ~åáë~íÉìê=ÇÉ=ÅçåíÉåì
_É~ìÅçìé=ÇÛ~êíáÅäÉëÁ íê≠ë=äìë=
i~=táâáé¨Çá~=Ñê~åÅçéÜçåÉI=ÅÛÉëí√ äÉ=SÉ ëáíÉ=áåíÉêåÉí=EÉå=cê~åÅÉF√ äÉ=NÉê ëáíÉ=ÅìäíìêÉä=EÉå=cê~åÅÉF=√ NV=ãáääáçåë=ÇÉ=îáëáíÉ...
nìÉäë=ëìàÉíë=
pçìîÉåíÁ Éí=ÇÛ~ìí~åí=éäìë=ëçìîÉåí=  èìÛçå=Éëí=êáÅÜÉ=Éí=¨Çìèì¨http://blog.wikimedia.org/2011/10/21/average-wikipedia-read...
rå=çìíáä=ÇÉ=íê~î~áäI= ã~áë=ëìêíçìí=ÇÉ=ÅìäíìêÉ=éÉêëçååÉääÉ           Á îçáêÉ=ÇÉ=äçáëáê=            Å...
Á Ç~åë=íçìë=äÉë=~ÅíÉë=ÇÉ=ä~=îáÉ=          èìçíáÇáÉååÉRandal Munroe xkcd.com
rå=çìíáä=ëçêíá=Çì=   ãáäáÉì=ÖÉÉâ çì=äáÄêáëíÉI=éçìê=ÇÉîÉåáê=ÅÉäìá=ÇÉ=îçë=é~êÉåíë
ffK=^ìíçåçãáÉ=ÇÉ=äÛìë~ÖÉêI=ã¨Çá~íáçåI=ëíêìÅíìê~íáçå
jçÇáÑáÉò=¶ îçäçåí¨ >
qçìí=Éëí=ÉåêÉÖáëíê¨ W=Ö¨êÉê=äÉë=îÉêëáçåë
nìÉäèìÉë=éêáåÅáéÉë
råÉ=¨Çáíçêá~äáë~íáçå
lêÖ~åáëÉêI=áåÇÉñÉêI=éÉêãÉííêÉ=äÉ=êÉÄçåÇ=
páÖå~äÉê=äÉ= ãÉáääÉìê
fffK=råÉ=Å~ëíÉ=ÇÉ=ëé¨Åá~äáëíÉë=  ÇáÑÑìë~åí=ä~=Åçåå~áëë~åÅÉ=Didier Descouens – CC-BY-SA
bå=ÇêçáíëI=íçìë=              ¨Ö~ìñAnonyme – domaine public
nìÉäèìÉë=ã¨Çá~íÉìêëJëé¨Åá~äáëíÉë=èìá=¨ÅêáîÉåí=éçìê=íçìë=
NV=MMM=MMM=îáëáíÉìêë=ìåáèìÉëPS=MMM=Ççå~íÉìêë=¶ táâáã¨Çá~ cêK QPMM=ÅçåíêáÄìíÉìêë=E[R=ÉÇáíëF SRM=ÅçåíêáÄìíÉìêë=E[NMM=ÉÇáíëF
nìá=ëçåí=äÉë=ïáâáé¨ÇáÉåë=
cçêãÉê=ÇÉë=Éëéêáíë=ÅêáíáèìÉëR. Munroe – xkcd.com – CC-BY-SA
Á àìëèìÛ¶ Ñ~áêÉ=¨ãÉêÖÉê=ëÉë=   éêçéêÉë=ÉåàÉìñkçJclm           Free On-Line Photos (FOLP) – domaine public
aÉë=èìÉëíáçåë=aÉë=ÇáëÅìëëáçåë=>
Twitter :              @RemiMathis              jÉêÅá Non quæras quis hoc dixerit, sed quid dica...
Le public de Wikipédia, autonomie et médiation - i-expo
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Le public de Wikipédia, autonomie et médiation - i-expo

863 views
794 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
863
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Le public de Wikipédia, autonomie et médiation - i-expo

 1. 1. táâáé¨Çá~ `çãéçêíÉãÉåí=Éí=ëíê~í¨ÖáÉ=ÇÉë=ìë~ÖÉêë o¨ãá=j~íÜáë táâáã¨Çá~ cê~åÅÉESO/Yuri Beletsky CC-BY áJÉñéç=NP=àìáå=OMNO Rémi Mathis CC-BY-SA
 2. 2. fK=táâáé¨Çá~=ÅçããÉ=éçìêîçóÉìê=Éí= çêÖ~åáë~íÉìê=ÇÉ=ÅçåíÉåì
 3. 3. _É~ìÅçìé=ÇÛ~êíáÅäÉëÁ íê≠ë=äìë=
 4. 4. i~=táâáé¨Çá~=Ñê~åÅçéÜçåÉI=ÅÛÉëí√ äÉ=SÉ ëáíÉ=áåíÉêåÉí=EÉå=cê~åÅÉF√ äÉ=NÉê ëáíÉ=ÅìäíìêÉä=EÉå=cê~åÅÉF=√ NV=ãáääáçåë=ÇÉ=îáëáíÉìêë=ìåáèìÉë=ÅÜ~èìÉ=ãçáë=Éå=cê~åÅÉ√ N=ãáääáçåë=ÇÉ=îìÉë=íçìíÉë=äÉë=ÜÉìêÉë√ UMM=MMM=ãçÇáÑáÅ~íáçåë=é~ê=ãçáë
 5. 5. nìÉäë=ëìàÉíë=
 6. 6. pçìîÉåíÁ Éí=ÇÛ~ìí~åí=éäìë=ëçìîÉåí= èìÛçå=Éëí=êáÅÜÉ=Éí=¨Çìèì¨http://blog.wikimedia.org/2011/10/21/average-wikipedia-reader-is-36-years-old/ Avid = more than 5 times a month
 7. 7. rå=çìíáä=ÇÉ=íê~î~áäI= ã~áë=ëìêíçìí=ÇÉ=ÅìäíìêÉ=éÉêëçååÉääÉ Á îçáêÉ=ÇÉ=äçáëáê= Åìäíáî¨ > Randal Munroe xkcd.com
 8. 8. Á Ç~åë=íçìë=äÉë=~ÅíÉë=ÇÉ=ä~=îáÉ= èìçíáÇáÉååÉRandal Munroe xkcd.com
 9. 9. rå=çìíáä=ëçêíá=Çì= ãáäáÉì=ÖÉÉâ çì=äáÄêáëíÉI=éçìê=ÇÉîÉåáê=ÅÉäìá=ÇÉ=îçë=é~êÉåíë
 10. 10. ffK=^ìíçåçãáÉ=ÇÉ=äÛìë~ÖÉêI=ã¨Çá~íáçåI=ëíêìÅíìê~íáçå
 11. 11. jçÇáÑáÉò=¶ îçäçåí¨ >
 12. 12. qçìí=Éëí=ÉåêÉÖáëíê¨ W=Ö¨êÉê=äÉë=îÉêëáçåë
 13. 13. nìÉäèìÉë=éêáåÅáéÉë
 14. 14. råÉ=¨Çáíçêá~äáë~íáçå
 15. 15. lêÖ~åáëÉêI=áåÇÉñÉêI=éÉêãÉííêÉ=äÉ=êÉÄçåÇ=
 16. 16. páÖå~äÉê=äÉ= ãÉáääÉìê
 17. 17. fffK=råÉ=Å~ëíÉ=ÇÉ=ëé¨Åá~äáëíÉë= ÇáÑÑìë~åí=ä~=Åçåå~áëë~åÅÉ=Didier Descouens – CC-BY-SA
 18. 18. bå=ÇêçáíëI=íçìë= ¨Ö~ìñAnonyme – domaine public
 19. 19. nìÉäèìÉë=ã¨Çá~íÉìêëJëé¨Åá~äáëíÉë=èìá=¨ÅêáîÉåí=éçìê=íçìë=
 20. 20. NV=MMM=MMM=îáëáíÉìêë=ìåáèìÉëPS=MMM=Ççå~íÉìêë=¶ táâáã¨Çá~ cêK QPMM=ÅçåíêáÄìíÉìêë=E[R=ÉÇáíëF SRM=ÅçåíêáÄìíÉìêë=E[NMM=ÉÇáíëF
 21. 21. nìá=ëçåí=äÉë=ïáâáé¨ÇáÉåë=
 22. 22. cçêãÉê=ÇÉë=Éëéêáíë=ÅêáíáèìÉëR. Munroe – xkcd.com – CC-BY-SA
 23. 23. Á àìëèìÛ¶ Ñ~áêÉ=¨ãÉêÖÉê=ëÉë= éêçéêÉë=ÉåàÉìñkçJclm Free On-Line Photos (FOLP) – domaine public
 24. 24. aÉë=èìÉëíáçåë=aÉë=ÇáëÅìëëáçåë=>
 25. 25. Twitter : @RemiMathis jÉêÅá Non quæras quis hoc dixerit, sed quid dicatur attende ! De Imit. Chr. I, 5-donald- CC-BY-SA remi.mathis@wikimedia.fr

×