• Like
Le public de Wikipédia, autonomie et médiation - i-expo
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Le public de Wikipédia, autonomie et médiation - i-expo

 • 705 views
Published

 

Published in Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
705
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. táâáé¨Çá~ `çãéçêíÉãÉåí=Éí=ëíê~í¨ÖáÉ=ÇÉë=ìë~ÖÉêë o¨ãá=j~íÜáë táâáã¨Çá~ cê~åÅÉESO/Yuri Beletsky CC-BY áJÉñéç=NP=àìáå=OMNO Rémi Mathis CC-BY-SA
 • 2. fK=táâáé¨Çá~=ÅçããÉ=éçìêîçóÉìê=Éí= çêÖ~åáë~íÉìê=ÇÉ=ÅçåíÉåì
 • 3. _É~ìÅçìé=ÇÛ~êíáÅäÉëÁ íê≠ë=äìë=
 • 4. i~=táâáé¨Çá~=Ñê~åÅçéÜçåÉI=ÅÛÉëí√ äÉ=SÉ ëáíÉ=áåíÉêåÉí=EÉå=cê~åÅÉF√ äÉ=NÉê ëáíÉ=ÅìäíìêÉä=EÉå=cê~åÅÉF=√ NV=ãáääáçåë=ÇÉ=îáëáíÉìêë=ìåáèìÉë=ÅÜ~èìÉ=ãçáë=Éå=cê~åÅÉ√ N=ãáääáçåë=ÇÉ=îìÉë=íçìíÉë=äÉë=ÜÉìêÉë√ UMM=MMM=ãçÇáÑáÅ~íáçåë=é~ê=ãçáë
 • 5. nìÉäë=ëìàÉíë=
 • 6. pçìîÉåíÁ Éí=ÇÛ~ìí~åí=éäìë=ëçìîÉåí= èìÛçå=Éëí=êáÅÜÉ=Éí=¨Çìèì¨http://blog.wikimedia.org/2011/10/21/average-wikipedia-reader-is-36-years-old/ Avid = more than 5 times a month
 • 7. rå=çìíáä=ÇÉ=íê~î~áäI= ã~áë=ëìêíçìí=ÇÉ=ÅìäíìêÉ=éÉêëçååÉääÉ Á îçáêÉ=ÇÉ=äçáëáê= Åìäíáî¨ > Randal Munroe xkcd.com
 • 8. Á Ç~åë=íçìë=äÉë=~ÅíÉë=ÇÉ=ä~=îáÉ= èìçíáÇáÉååÉRandal Munroe xkcd.com
 • 9. rå=çìíáä=ëçêíá=Çì= ãáäáÉì=ÖÉÉâ çì=äáÄêáëíÉI=éçìê=ÇÉîÉåáê=ÅÉäìá=ÇÉ=îçë=é~êÉåíë
 • 10. ffK=^ìíçåçãáÉ=ÇÉ=äÛìë~ÖÉêI=ã¨Çá~íáçåI=ëíêìÅíìê~íáçå
 • 11. jçÇáÑáÉò=¶ îçäçåí¨ >
 • 12. qçìí=Éëí=ÉåêÉÖáëíê¨ W=Ö¨êÉê=äÉë=îÉêëáçåë
 • 13. nìÉäèìÉë=éêáåÅáéÉë
 • 14. råÉ=¨Çáíçêá~äáë~íáçå
 • 15. lêÖ~åáëÉêI=áåÇÉñÉêI=éÉêãÉííêÉ=äÉ=êÉÄçåÇ=
 • 16. páÖå~äÉê=äÉ= ãÉáääÉìê
 • 17. fffK=råÉ=Å~ëíÉ=ÇÉ=ëé¨Åá~äáëíÉë= ÇáÑÑìë~åí=ä~=Åçåå~áëë~åÅÉ=Didier Descouens – CC-BY-SA
 • 18. bå=ÇêçáíëI=íçìë= ¨Ö~ìñAnonyme – domaine public
 • 19. nìÉäèìÉë=ã¨Çá~íÉìêëJëé¨Åá~äáëíÉë=èìá=¨ÅêáîÉåí=éçìê=íçìë=
 • 20. NV=MMM=MMM=îáëáíÉìêë=ìåáèìÉëPS=MMM=Ççå~íÉìêë=¶ táâáã¨Çá~ cêK QPMM=ÅçåíêáÄìíÉìêë=E[R=ÉÇáíëF SRM=ÅçåíêáÄìíÉìêë=E[NMM=ÉÇáíëF
 • 21. nìá=ëçåí=äÉë=ïáâáé¨ÇáÉåë=
 • 22. cçêãÉê=ÇÉë=Éëéêáíë=ÅêáíáèìÉëR. Munroe – xkcd.com – CC-BY-SA
 • 23. Á àìëèìÛ¶ Ñ~áêÉ=¨ãÉêÖÉê=ëÉë= éêçéêÉë=ÉåàÉìñkçJclm Free On-Line Photos (FOLP) – domaine public
 • 24. aÉë=èìÉëíáçåë=aÉë=ÇáëÅìëëáçåë=>
 • 25. Twitter : @RemiMathis jÉêÅá Non quæras quis hoc dixerit, sed quid dicatur attende ! De Imit. Chr. I, 5-donald- CC-BY-SA remi.mathis@wikimedia.fr