Nou pgc

4,885 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • ritakoneh@hotmail.co.uk
  Hei min nye venn
  Mitt navn er rita jeg så profilen din på (www.slideshare.net) og jeg elsker det jeg tror vi kan klikke så kan jeg vil gjerne at du skal email meg tilbake gjennom e-postadressen min slik: slik at jeg kan fortalt deg mer om meg og gi deg min søte bildet slik at du kan kjenne meg, skal ok.
  Venter å se dine herlige svar snarest.
  Miss rita ritakoneh@hotmail.co.uk

  ....................................................................................................................................

  ritakoneh@hotmail.co.uk
  Hello My New friend
  My name is rita i saw your profile at(www.slideshare.net) and i love it i think we can click so please i will like you to email me back through my email address thus: so that i can told you more about me and give you my sweet picture so that you can know me will ok.
  Awaiting to see your lovely reply soonest.
  Miss rita ritakoneh@hotmail.co.uk
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,885
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,264
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nou pgc

 1. 1. Nou Pla General Comptable<br />
 2. 2. Introducció<br />L’empreses han de prendre decisions i la comptabilitat és la font d’informació econòmica de la què es serveixen.<br />Aquesta informació ha de ser interpretada i contrastada pels usuaris de la comptabilitat.<br />La informació s’ha de homogeneïtzar per què es pugui analitzar, interpretar i comparar.<br /> Plans generals de comptabilitat<br />Here comes your footer  Page 2<br />
 3. 3. Si cada empresa tingués el seu propi “idioma económic” i criteris de comptabilització, la informació no estaria gens clara per a l’ administració ni per a altresempreses.<br />Ésnecessària una armonització i normalitzaciócomptables, de forma que s’establexin i respectin unes normes generalsde comptabilització per a totes les empresesd’un país, d’aquesta forma la informaciópot ser interpretada i contrastada per tothom (directius, treballadors, auditors…)<br />Here comes your footer  Page 3<br />La informació comptable s’ha de homogeneïtzar, és a dir, ha d’haver unes<br /> normes de funcionament comunes per a totes les empreses.<br />Plans generals de comptabilitat<br />1973: PGC d’aplicació voluntària.<br />1990: PGC adaptat a la normativa de la CEE<br />2008: PGC actual (noves mesures per normalitzar-se <br /> a escala internacional). Obligatori<br />ESPANYA<br />
 4. 4. Pla General de Comptabilitat<br /> És el text legal que estableix el marc tècnic de la normalització comptable i té com a finalitat fonamental aconseguir que la informació econòmica de l’empresa sigui fiable i comparable .<br />Here comes your footer  Page 4<br />
 5. 5. Here comes your footer  Page 5<br />Actualmentestàvigent el Pla General Comptable de 2008, un “diccionaride termes” d’obligatcumplimentpelscomptables, que estableix:<br /> - L’objectiu de mostrar la imatgefidel del patrimoni, de la situaciófinancera i delsresultats de<br /> l` empresa.<br />- El mètode per portar a termel’objectiu (requisits de la informació, principiscomptables, definicions i criteris de registre i valoració)<br />
 6. 6. Here comes your footer  Page 6<br />ESTRUCTURA DEL NOU PLA<br />Marc conceptual (obligatori)<br />Norme de RegistreiValoració(obligatori)<br />Comptesanuals(obligatori)<br />Quadre de comptes(voluntari)<br />Definicionsirelacionscomptables(voluntari)<br />
 7. 7. Here comes your footer  Page 7<br />1. Marc conceptual<br />1. MARC CONCEPTUAL<br />Comptes anuals i imatge fidel.<br />Requisitits de la informació a incloure als comptes anuals<br />Principis comptables<br />Elements dels comptes anuals (amb les definicions)<br />Criteris de registre i reconeixement comptable dels elements dels comptes anuals.<br />Criteris de valoració<br />Principis i normes comptables generalment acceptats<br />
 8. 8. Here comes your footer  Page 8<br />1. Marc conceptual<br />a) Comptes anuals i imatge fidel.<br />Formen una unitat<br /><ul><li> Balanç de situació
 9. 9. Compte de Pèrdues i guanys
 10. 10. Estat de canvis del patrimoni net
 11. 11. Memòria
 12. 12. Estat de fluxos d’efectiu (no obligatori per a les PIMES</li></ul>Han de ser comprensibles i útils amb l’objectiu d’ajudar a prendre decisions econòmiques<br /><ul><li>Reflectir la IMATGE FIDEL del patrimoni de la situaciófinanceradelsresultats de l’empresa.
 13. 13. S’han de redactarambCLAREDAT (imatgefidel de l’empresa)
 14. 14. Prioritat del fonsrespecte de la forma.</li></ul>(En la comptabilització de les operacions s’atendrà a la seva realitat econòmica i no només a la seva forma jurídica. Per exemple, les operacions de leasing (arrendament financer) es comptabilitzen com una adquisició finançada amb un deute amb la companyia de leasing i no com un lloguer. Per tant, encara que la forma del contracte sigui la d’un arrendament, com que es tracta realment d’una adquisició, es reflecteix així.)<br />
 15. 15. La informació comptable ha de ser:<br /><ul><li>Rellevant (útil per a prendre decisions)
 16. 16. Fiable (sense errades i neutral)
 17. 17. Íntegra (ha de ser completa)
 18. 18. Comparable (s’ha de poder contrastar)
 19. 19. Clara (que es pugui interpretar)</li></ul>Here comes your footer  Page 9<br />1. Marc conceptual<br />b) Requisits de la informació a incloure als comptes anuals<br />
 20. 20. 1. Marc conceptual<br />c) Els principis comptables<br />Prudència (deixa de ser preferent sobre la resta)<br />Empresa en funcionament<br />De la data del fet (devengo)<br />No compensació<br />Uniformitat<br />Importància relativa<br />SI HI HA CONFLICTE PREVAL IMATGE FIDEL<br />Here comes your footer  Page 10<br />
 21. 21. d) Elements dels comptes anuals (amb les definicions)<br />Here comes your footer  Page 11<br />Es defineixen els elements que formen part que formen part del balanç i del compte de pèrdues i guanys.<br />DESPESES<br />ACTIU<br />PASSIU<br />INGRESSOS<br />PATRIMONI NET<br />
 22. 22. d) Principis i normes de comptabilitat generalment acceptats.<br /><ul><li>El Codi de Comerç i la restant legislació mercantil
 23. 23. El Pla General de Comptabilitat de PIMES
 24. 24. El PGC i les seves adaptacions sectorials
 25. 25. Les normes que estableixi, si escau, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC)
 26. 26. Altres normes de legislació espanyola que siguin específicament aplicables.</li></ul>Here comes your footer  Page 12<br />
 27. 27. 2.Normes de registre i valoració<br />Diferència entre Registre i Valoració:<br />Registre: Forma d’incorporació als Comptes Anuals, al Balanç, a PiG o a l’ECPN segons les normes de Registre i Valoració.<br />Valoració: procés per assignar el valor monetari a cada element integrant dels comptes anuals.<br />El PGC admiteix diversos criteris. Cada tipus de bé, dret i obligació deu de ser valorat obligatoriament com estableix el PGC<br />Here comes your footer  Page 13<br />
 28. 28. Criteris de valoració:<br />Cost històric<br />Valor Raonable (NOU)<br />Valor Net Realitzable (NOU)<br />Valor Actual (NOU)<br />Valor en utilització (NOU)<br />Despeses de venda (NOU)<br />Despeses imputables a un actiu o passiu financer (NOU)<br />Cost amortitzat <br />Valor comptable en llibres (NOU)<br />Valor residual<br />Here comes your footer  Page 14<br />2.Normes de registre i valoració<br />
 29. 29. Exemples de valoració d’elements patrimonials<br />Here comes your footer  Page 15<br />2.Normes de registre i valoració<br />Són comptes de valor cert que deuen verificar-se per c<br />comprovar si existeix divergència entre els registres <br />comptables i els seus valors finals.<br />DISPONIBLE<br />És valoren a “cost amortitzat” encara que també és <br />possible pel seu valor nominal. Es possible reconèixer <br />el seu deteriorament de valor<br />REALITZABLE<br />EXISTÈNCIES<br />És valoren pel seu “preu d’adquisició” o ”cost de<br />producció “(amb correccions si el preu de mercat fos <br />més petit. Si es tracta de valorar inventaris de bens <br />comprats a diferents preus s’utilitzarà el mètode de <br />valoració d’existències PMP o FIFO<br />
 30. 30. Here comes your footer  Page 16<br />2.Normes de registre i valoració<br />Com a regla general deurancomptabi-<br />litzar-se al “preu d’adquisició” que in-<br />clou , a més de l’importfacturatpel<br />venedor , totes les despesesaddicionals<br />que ésprodueixin fina a la seva posada<br />en funcionament.<br />El valor d’aquestselements es veura re-<br />duït per la sevaamortització.<br />IMMOBILITZAT MATERIAL<br />I INVERSIONS IMMOBILIA-<br />RIES <br />Recorda:<br />L’amortització és la valoració quantitativa de la depreciació que pateixen els béns d’immobilitzat com a conseqüencia del pas del temps, de l’ús i de la obsolescència tècnica.<br />Al valorar un immoble haurà de separar-se el valor del terreny del de la construnció i tenir en compte que els terrenys no s’amortitzen.<br />
 31. 31. Here comes your footer  Page 17<br />2.Normes de registre i valoració<br />És valorarà pel seu “preu d’adquisició” <br />o “cost de producció” deduïdes les <br />amortitzacions<br />IMMOBILITZAT INTANGIBLE<br />
 32. 32. 1. Cost històric: preu d’adquisició o cost de producció<br />L’empresa Panrico compra maquinària, per un import de 25.800 €, les despeses de transport són de 800 €, la instal·lació i muntatge són de 700 €.<br />*també inclourem els interessos fins que el bé entri en funcionament<br />Here comes your footer  Page 18<br />2.Normes de registre i valoració<br />Maquinària, 25.800 €<br />Despeses associades 1.500 €<br /> Preu d’adquisició 27.300 €<br />
 33. 33. 2.Normes de registre i valoració<br />2. Valor Raonable: NOU<br />Import pel qual pot ser adquirit un actiu o liquidat un passiu amb informació perfecta.<br />L’empresa Planeta té en el seu balanç una col·lecció en fascicles de DVD’s de Verano Azul por valor de 12.000 €. El seu valor de mercat actualment és de 9.000 €. No ha tingut cap oferta per vendre-la o treure-la al mercat.<br />El Valor Raonable de les mercaderies és de 9.000€<br />Here comes your footer  Page 19<br />
 34. 34. Here comes your footer  Page 20<br />2.Normes de registre i valoració<br />3. Valor Net Realitzable (NOU)<br />Podem dir que és “possible preu de venda”, és l’import que podem treure en el mercat deduint les despeses necessàries per fer la venda<br />L’empresa Miquelrius decideix vendre part de les seves mercaderies al desembre mitjançant la pàgina web de Privalia a un preu de 20.000 €. Les despeses associades a la venda són de 1.340 €<br /> VNR= 20.000 – 1340 = 18.660 €<br />
 35. 35. 4. Valor actual (NOU)<br />Here comes your footer  Page 21<br />2.Normes de registre i valoració<br />S’aproxima força al que en el pla de 1990 s’anomenava “Valor de Mercat”<br />
 36. 36. Here comes your footer  Page 22<br />2.Normes de registre i valoració<br />5. VALOR EN UTILITZACIÓ (NOU)<br />Valor actualitzat dels beneficis futurs que pot generar un bé<br />L’empresa Valemusic calcula que obtindrà per la utilització d’un servidor per la descarrega de música un flux de caixa de 30.000 euros per any els propers 4 anys a un tipus de descompte del 7 % anual.<br />Valor actual= 30000 (1 + 0,07)-1 + 30.000 (1+0,07)-2 .......<br />
 37. 37. Here comes your footer  Page 23<br />2.Normes de registre i valoració<br />6. DESPESES DE VENDA (NOU)<br />Despeses que sorgeixen per la venda d’un actiu i que només es produeixen per aquesta acció.<br />La editorial Planeta d’Agostini treu al mercat una primera temporada en DVD de la sèrie House que tenia desada al magatzem des de l’any passat per un valor de 7.500 €.<br />Es decideix vendre-la juntament amb la revista Hola, amb la qual negociem una comissió per la revista de 1200 €.<br />Valoració= 7.500- 1.200 = 6.300 €<br />
 38. 38. Here comes your footer  Page 24<br />2.Normes de registre i valoració<br />7. COST AMORTITZAT (NOU)<br /> Cost al qual es va valorar inicialment un actiu financer o passiu financer descomptats els reemborsaments ja produits ( + , -) la part imputada a PiG segons la TIR.<br /><ul><li> Calcula la TIR
 39. 39. Calcula en l’interès efectiu
 40. 40. Fes el quadre d’amortització</li></ul>*Obligatorietat decretada per l’Agència tributària<br />
 41. 41. Here comes your footer  Page 25<br />2.Normes de registre i valoració<br />DESPESES IMPUTABLES A UN ACTIU O A UN PASSIU FINANCER(NOU)<br />Despeses produïdes en una transacció financera: “comissions a intermediaris, descomptes en les compres o en les emissions, en l’estudi ....”<br />
 42. 42. Here comes your footer  Page 26<br />2.Normes de registre i valoració<br />VALOR COMPTABLE O EN LLIBRES (NOU)<br />En tots els actius es deduiran les amortitzacions practicades (acumulades) com les correccions valoratives per depreciacions.<br /><ul><li>Es van comprar 10 taules de despatx fa 3 anys per 6.000 €,amb un valor residual de 120 € per unitat. S’amortitzen al 10% anual.</li></ul>Amortització: (6000-1200)m x 0,1= 480 € /any 480 x 3 anys=1440€<br /> 6000 – 1440 = 4560 €<br />
 43. 43. Here comes your footer  Page 27<br />2.Normes de registre i valoració<br />10. VALOR RESIDUAL (NOU)<br />Valor al qual una empresa ARA pot vendre un bé determinat un cop deduïdes les despeses per a realitzar-la, un cop arribada al final la seva vida útil .<br />
 44. 44. Here comes your footer  Page 28<br />3. Comptes anuals<br />3. COMPTES ANUALS<br />Els comptes anuals estan formats per una sèrie de documents que resumeixen la informació comptable d’una empresa en un exercici econòmic:<br />• El Balanç.<br />• El Compte de Pèrdues i Guanys.<br />• L’Estat de Canvis del Patrimoni net<br />• L’Estat de Fluxos d’efectiu<br />• La Memòria.<br />Normals<br />Es compres anuals presenten dos formats<br />Abreujats<br />
 45. 45. Here comes your footer  Page 29<br />3. Comptes anuals<br />
 46. 46. Here comes your footer  Page 30<br />3. Comptes anuals<br />Criteris per a la formulació dels comptes anuals abreujats<br />No serà necessari formular el EFE<br />Possibilitatd’aquestesempresesd’aplicar el PGC PIMES<br />
 47. 47. Here comes your footer  Page 31<br />3. Comptes anuals<br />Normes generals per l‘elaboració dels comptes anuals.<br /><ul><li>Periodicitat: Cal elaborar-los ambunaperiodicitat de 12 mesos, excepte en elscasos de constitució, escissió o fusió.
 48. 48. Termini de formulació: Elscomptesanualshan de ser formulats en el termini màxim de 3 mesos des de el tancamentde l’exercici, han de ser referits a la data en quèesformulen I signats per l’empresari, per tots elssocisil·limitadamentresponsables o per tots elsadministradors.
 49. 49. Identificació: En cadascundels documents se n’ha de indicar de maneraclara la denominació, l’empresa a quecorresponenI l’exercici a quèésrefereixen.
 50. 50. Expressiómonetària: Elsvalorss’hand’expressar en euros, milers d’euros o milionsd’euros.. </li></li></ul><li>Here comes your footer  Page 32<br />3. Comptes anuals<br />BALANÇ<br /><ul><li>L’empresa ha de classificar les partides del balanç en corrents (ha de romandre en l’empresadurant un temps inferior a l’any) I no corrents(el seuperíode de permanència a l’empresaserà superior a l’any
 51. 51. El PGC estableix un model normal I un model abreujat de balanç</li></ul>COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS <br /><ul><li>En aquest document elsingressosI les pèrdueshan de ser classificats en funció de la sevanaturalesa, distinguint entre ingressos I despesesd’explotació(queinclouentantelsderivats de l’activitatordinària de l’empresa com de l’extraordinària, I ingressos I despesesfinanceres.
 52. 52. El format de presentació del compte de P I G és en forma de llista.
 53. 53. El PGC estableix un model normal I un model abreujat
 54. 54. Replace this dummy text with our own text. )</li></li></ul><li>Here comes your footer  Page 33<br />3. Comptes anuals<br />Memòria<br /><ul><li>Subministrainformacióquecompleta, comenta I amplia la informacióinclosa en elsaltrescomptesanuals, I altrainformacióquepermetobtenirunacompresióadequada de la situaciófinancera I del rendiment de la societat
 55. 55. El PGC proposa un model de memòria normal I un model abreujat. </li></ul>Estat de canvis del patrimoni net<br /><ul><li>El PGC proposa un model normal I un model abreujat de ECPN</li></ul>Determina la variació total que s’haproduït en el Patrimoni Net de l’empresa,<br />com a conseqüència de: <br /><ul><li>I. Resultat del Compte de PèrduesiGuanys
 56. 56. II. Ingressos i Despesesreconeguts en el Patrimoni Net (SUBVENCIONS)
 57. 57. III. Operacionsambsocis o propietaris (AMPLIACIONS I REDUCCIONS</li></ul> DE CAPITAL)<br /><ul><li>IV. Altresvariacions del Patrimoni Net </li></li></ul><li>Estat de fluxosd’efectiu<br />Here comes your footer  Page 34<br />3. Comptes anuals<br /><ul><li>El PGC proposa un model de EFE normal (les empresesqueformulenelscomptesabreujats no tenenl’obligació de fer-lo)
 58. 58. L’estat de fluxosd’efectiu informa sobre l’origen i la utilizaciódelsactiusmonetarisrepresentatiusd’efectiu i altresactiuslíquidsequivalents, clasificantelsmoviments per activitats i indicant la variació neta d’aquestamagnitut a l’exercici.
 59. 59. Sustitueix al Quadre de finançament i, bàsicament, recull el Cash-Flow de l’empresa</li></li></ul><li>Here comes your footer  Page 35<br />4. QUADRE DE COMPTES<br />4. QUADRE DE COMPTES<br />
 60. 60. Here comes your footer  Page 36<br />Esquema<br />pràctic del<br />compte de<br />P i G<br />B) RESULTAT FINANCER<br />
 61. 61. VERIFICACIÓ COMPTABLE<br />Here comes your footer  Page 37<br />Malgratl’existència de normativa (PGC), les persones que duen a terme la comptabilitattenencertallibertat a l’horad’aplicar-les. Per aquestmotiuhi ha mecanismes que garanteixen les dades que es reflecteixen en la comptabilitat, és a dirhi ha mecanismes per verificar la informaciócomptable.<br />La verificaciócomptable es materialitza en una tècnicaanomenadaauditoria.<br />
 62. 62. Here comes your footer  Page 38<br />Tenenl’obligació de ser auditatselscomptesanualsd’empreses en elssegüents casos:<br /><ul><li>Aquelles que hagin de presentar elsmodelsnormals.
 63. 63. Quanhosol·licitinelsaccionistes que representin , almenys, el 5% del capital social
 64. 64. Aquelles que, sigui quina sigui, la seva forma jurídica, es troben en unes circumstànciesdeterminades que la lleiestableix.
 65. 65. Qualsevol empresa sempre que un jutgathoconsidericonvenient</li></li></ul><li>L’auditoria<br />Here comes your footer  Page 39<br />Consisteix a analitzar si les anotacions que estanplasmades en elsdocumentscomptablesdescriuenadequadamentelsfets que l’hanproduït.<br /><ul><li>Té com a objectiu principal elaborar un informe sobre la fiabilitat de la informacióeconòmicofinancera.
 66. 66. Haurà de ser realitzada per un auditor de comptes i la informació va destinada a totes les persones que tinguinrelacióambl’empresa.
 67. 67. L’informe del auditor juntamentambelscomptesanualss’ha de dipositar en el resgistre mercantil .(Publicitat)</li></li></ul><li>Here comes your footer  Page 40<br />Classesd’auditories<br />Auditoria interna<br />Auditoria externa<br />Segons la procedència<br />Segons la sevafinalitat<br />Auditoria financera<br />Auditoria operativa<br />
 68. 68. Here comes your footer  Page 41<br />Conditions<br />With the use of this free template you accept the following use <br />and license conditions. <br />Not for commercial use.<br /><ul><li>The template can be used freely by private persons. The commercial employment of the free templates is not permitted. Any further trade with contents as well as making the diagram/template/animations available in changed or unchanged form for downloading on other web sites or multiplying & the selling on data media of any kind are forbidden.
 69. 69. In no event shall PresentationPoint be liable for any indirect, special or consequential damages arising out of or in connection with the use of the template.
 70. 70. In case of questions for commercial usage please get in contact with us. </li></ul>E-Mail: info@presentationpoint.com<br />www.presentationpoint.com<br />Software and Tools for Microsoft PowerPoint.<br />The website with innovative solutions.<br />Save time and money by automating your presentations.<br />

×