Proiect Educativ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,692
On Slideshare
4,473
From Embeds
219
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
18
Comments
0
Likes
0

Embeds 219

http://scoala-puiesti.webgarden.ro 208
http://www.slideshare.net 11

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. PROIECTUL EDUCATIV “SUR Â SUL COPIL Ă RIEI” ACTIVIT ĂŢ I EXTRA ŞCOLARE
 • 2. 1. “POVESTEA C Ă R Ţ II”
  • TIPUL ACTIVIT ĂŢ II : Dezbatere
  • DATA: 20.01.2009
  • LOCUL DE DESF ĂŞ URARE: Biblioteca Comunei Puie ş ti
  • NR. DE PARTICIPAN Ţ I : 34 elevi, î nv. Oprea Oana, î nv. Manea Gina, bibliotecara T ă nase Genica
  • RESPONSABIL: î nv. Oprea Oana
  • BENEFICIARI: elevii claselor I
  • METODE Ş I MIJLOACE DE REALIZARE: expunerea, explica ţ ia, conversa ţ ia euristic ă , problematizarea, lecturarea .
  • MODALIT ĂŢ I DE EVALUARE: prezentarea pe scurt a c ă r ţ ii
  • pe care au împrumutat -o de la bibliotec ă
 • 3.
  • DESCRIEREA ACTIVIT ĂŢ II
  • Prima activitate desf ăşu rat ă î n cadrul proiectului a avut loc la Biblioteca Comunei Puie ş ti. Elevilor clasei I li s-a prezentat de c ă tre inv . Oprea Oana povestea c ă r ţ ii, pornind de la apari ţ ia primelor scrieri (t ă bli ţ ele de lut, papirusul, pergamentul) ş i p â n ă ast ă zi (c ă r ţile electronice ).
  • Apoi s-a discutat de spre importan ţ a c ă r ţ i lor î n via ţ a omului şi despre faptul că ele sunt “cei mai t ă cu ţ i ş i mai constan ţ i prieteni”.
  • Elevii au fost anun ţ a ţ i c ă vor colabora cu elevii claselor a V -a î n vederea apari ţ iei unei reviste a ş colii. Ei si-au exprimat p ă rerile cu privire la ceea ce ş i-ar dori s ă g ă seasc ă î n paginile unei reviste.
  • Î n continuare, d-na bibliotecar ă le-a vorbit despre “casa c ă r ţ ii” ş i despre cum pot î mprumuta ş i ei c ă r ţ i de la bibliotec ă .
  • Elevii au fost orienta ţ i c ă tre rafturile cu c ă r ţ i specifice v â rstei lor ş i li s-a u î ntocmit fi ş e de cititor.
 • 4.  
 • 5.  
 • 6. 2. SATUL MEU ODINIOAR Ă
  • TIPUL ACTIVIT ĂŢ II: practic ă
  • PERIOADA DE DESF ĂŞ URARE: ianuarie - martie 2009
  • LOCUL DE DESF ĂŞ URARE: Ş coala cu cls. I-VIII, Puie ş ti
  • NR. DE PARTICIPAN Ţ I: 32 de elevi, prof. Vasilache Paula, î nv. Manea Gina, î nv. Oprea Oana, preot Gavril ă Alexe, p ă rin ţ i
  • RESPONSABIL: prof. Vasilache Paula
  • BENEFICIARI: elevii ş i cadrele didactice ale ş colii, p ă rin ţ ii, comunitatea local ă
  • METODE Ş I MIJLOACE DE REALIZARE: conversa ţ ia, explica ţ ia, observarea, investiga ţ ia , exercitiul, munca in echipă
  • MODALIT ĂŢ I DE EVALUARE: realizarea unei expozi ţ ii cu tema ”Satul meu odinioar ă /Bunicul meu eroul” ş i a unui
  • muzeu al satului.
 • 7.
  • DESCRIEREA ACTIVIT ĂŢ II:
  • Elevii claselor a V -a, la î ndemnul d-nei prof. Vasilache Paula, au colec ţ ionat imagini ş i documente vechi (acte, scrisori, h ă r ţ i etc.) legate de istoria satului lor. Acestea au fost expuse pe un panou î n cadrul ş colii – “Satul meu odinioar ă / Bunicul meu eroul”.
  • De asemenea, au adunat obiecte foarte vechi (vase, unelte, ş tergare, covora ş e, costume populare, c ă r ţ i etc.), pentru a realiza un muzeu al satului. O mare contribu ţ ie la realizarea acestui muzeu o are ş i preotul Gavril ă Alexe, din satul D ă sc ă le ş ti.
 • 8.  
 • 9. 3. C Ă L Ă TORIND PRIN Ţ AR Ă …
  • TIPUL ACTIVIT ĂŢ II: excursie
  • DATA: 2 6 .02.2009
  • LOCUL DE DESF ĂŞ URARE: Bucure ş ti
  • NR. DE PARTICIPAN Ţ I: 27 de elevi, î nv. Oprea Oana, î nv. Manea Gina
  • RESPONSABIL: î nv. Oprea Oana
  • BENEFICIARI: elevii claselor I ş i a V-a
  • METODE Ş I MIJLOACE DE REALIZARE: conversa ţ ia, explica ţ ia, observarea , problematizarea
  • MODALIT ĂŢ I DE EVALUARE: realizarea unui album cu fotografii din excursie
 • 10.
  • DESCRIEREA ACTIVIT ĂŢ II:
  • Elevii din clas ele I ş i a V-a au organizat o excursie la Bucure ş ti dorind s ă vad ă cum “se na ş te” o carte, urm â nd ca ş i ei s ă contribuie la apari ţ ia primei reviste a ş colii Puie ş ti. Astfel, ei au vizitat tipografia ErcPress, de la Casa Presei Libere, unde au vazut care este mecanismul prin care este tiparit ă o carte.
  • Apoi au vizitat Muzeul Ţă ranului Rom â n, pentru c ă si ei urmau s ă realizeze acel muzeu al satului. De asemenea, au vizitat t â rgul de m ă r ţ i ş oare deschis î n acea perioad ă .
  • Punctul de atrac ţ ie al excursie l-a constituit vizita la Gradina Zoologic ă , unde au privit cu mult ă î nc â ntare ş i curiozitate animalele expuse.
  • Micii fotografi au st râ ns un numeros material pentru a
  • realiza un album.
 • 11.  
 • 12.  
 • 13.  
 • 14. 4.”POVE Ş TI NEMURITOARE”
  • TIPUL ACTIVIT ĂŢ II: vizionarea unui spectacol
  • DATA: 12.02.2009
  • LOCUL DE DESF ĂŞ URARE: Casa de Cultur ă , Rm. S ă rat
  • NR. DE PARTICIPANŢI : 30 elevi, î nv. Manea Gina , înv. Oprea Oana
  • RESPONSABIL: î nv. Manea Gina
  • BENEFICIARI: elevii claselor I
  • METODE Ş I MIJLOACE DE REALIZARE: conversaţia,
  • explica ţ ia, observarea, dramati zarea, jocul didactic
  • MODALIT ĂŢ I DE EVALUARE: expunerea de c ă tre elevi a pove ş tilor prezentate î n spectacol
 • 15.
  • DESCRIEREA ACTIVIT ĂŢ II
  • Elevii claselor I au participat la un spectacol intitulat “ Pove ş ti nemuritoare”, din dorin ţ a de a viziona un program pentru copii, î n care s ă reg ă sesc ă personajele atât de îndrăgite .
  • Actorii au pus î n scen ă pove ş ti cunoscute de ei, dar ş i altele, st â rnindu-le astfel curiozitatea şi interesul .
  • Activitatea a fost una placut ă pentru ei pentru c ă a î nsemnat ie ş irea din cotidian, au î nt â lnit ş i al ţ i copii de v â rsta lor ş i au vizionat c â teva pove ş ti frumoase î ntr-o prezentare aparte (un spectacol interactiv).
 • 16. 5. MISS M Ă R Ţ I Ş OR
  • TIPUL: concurs
  • DATA: 2.03.2009
  • LOCUL DE DESF ĂŞ URARE: Ş coala cu cls. I-VIII, Puie ş ti
  • NR. DE PARTICIPAN Ţ I: 40 elevi, prof. Vasilache Paula, înv. Oprea Oana, înv. Manea Gina, profesori de la clasele V - VIII
  • RESPONSABIL: prof. Vasilache Paula
  • BENEFICIARI: elevii claselor I şi V-VIII
  • METODE Ş I MIJLOACE DE REALIZARE: conversa ţ ia, explica ţ ia, exerci ţ iul, problematizarea, jocul didactic
  • MODALIT ĂŢ I DE EVALUARE: realizarea unui panou intitulat “ Sur â sul Prim ă verii”
 • 17.
  • DESCRIEREA ACTIVIT ĂŢ II
  • Aceast ă activitate s-a desf ăş urat sub forma unui concurs de aptitudini, elevii î nscri ş i î n concurs fiind din clasele a V-a, cei mici ş i ceilal ţ i colegi de la gimnaziu fiind spectatori.
  • Î n concurs au participat un num ă r de 12 fete, b ă ie ţ ii f ă c â nd parte din juriul care a desemnat c âş tig ă toarea. Probele au fost interesante ş i atractive. Au fost testate graţia, simţul artistic, cultura generală, perspicacitatea, îndemânarea.
  • Concurentele s - au descurcat foarte bine, lupta pentru titlu dându - se până la sfârşit.
  • Miss Mărţişor a fost aleasă eleva Sima Loredana, clasa a V -a, Puie şti.
  • În final, elevii claselor I si a V -a au adunat materiale pentru a realiza un panou intitulat “Sur âsul primăverii ” .
 • 18.  
 • 19. 6. PRIETENII NATURII
  • TIPUL: activitate ecologic ă
  • DATA: 1 5 .03. 2009
  • LOCUL DE DESF ĂŞ URARE: valea R â mnicului, comuna Puie ş ti
  • NR. PARTICIPAN Ţ I: 20 de elevi, î nv. Manea Gina, î nv. Oprea Oana
  • RESPONSABIL: î nv. Manea Gina
  • BENEFICIARI: elevii claselor I, comunitatea local ă
  • METODE Ş I MIJLOACE DE REALIZARE: conversa ţ ia, explicaţia, observarea, exerci ţ iul practic, munca î n echip ă
  • MODALIT ĂŢ I DE EVALUARE: realizarea unui afiş cu tema “Salva ţi natura!”
 • 20.
  • DESCRIEREA ACTIVIT ĂŢ II
  • Pentru c ă via ţ a la sat creeaz ă o leg ă tur ă mai str â ns ă a omului cu natura, elevii claselor implicate î n proiect au fost î nc â nta ţ i s ă participe la o activitate ecologic ă .
  • Echipa ţ i ca ni ş te adev ă ra ţ i ecologi ş ti (tricouri verzi, şă pcu ţ e, m ă nu ş i de plastic ş i saci menajeri), ei au pornit din curtea ş colii spre valea r â ului R â mnic pentru a face curat î n satul natal ş i î n î mprejurimi.
  • Încântaţi de la î nceput, elevii s-au implicat cu tot sufletul î n aceast ă activitate, î nteleg â nd faptul c ă trebuie s ă protej ă m natura ş i c ă de fap t, astfel, ne protejam pe noi î n ş ine.
 • 21.