Història d'Espanya, 2013

2,410 views
2,197 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,410
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,175
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Història d'Espanya, 2013

  1. 1. HISTÒRIA D`ESPANYA. 2N DE BATXILLERAT. CURS 2013-2014. 1.- Presentació. Aquesta asignatura pretèn una aproximació crítica a la Història contemporània d`Espanya, és a dir, des del segle XVIII fins a l`actualitat més recent (finals del segle XX). 2.-Continguts. 1. L’Antic Règim. L’Espanya del segle XVIII (unitat 3 del llibre). 2. Crisi de l`Antic Règim (1780-1833) (unitat del llibre 4) 3. Construcció i consolidació de l`estat liberal. (1833-1874 i La Restauració, 18751898)(Unitats 5, 6 i 9 ) 4. Transformacions econòmiques i canvis socials (1808-1930).(Unitats 7 ,8 i 10) 5. Crisi de l`estat liberal, la Segona República i la Guerra Civil (1898-1939).(Unitats 11, 12 i 13) 6. La Dictadura franquista. (1939-1975)(Unitats 14 i 15) 7. L`Espanya actual. (Unitat 16) (La Transició, 1975-1982.) Els continguts establerts per la legislació vigent arranquen des de la Prehistoria; però els coordinadors de la Universitat han establert que per a la prova de selectivitat els continguts prioritaris han de partir del 1780, aproximadament, arribant obligatòriament fins 1982. Per tant, començarem des de la crisi de l`Antic Règim. 3.-Dificultats. Recordem que estudiar història no consisteix simplement en memoritzar. Les principals dificultats que presenta l’estudi de la història són: a) La quantitat de conceptes nous, que cal definir amb precisió b) L’ordenació cronològica dels fets i els processos històrics
  2. 2. c) El coneixement i la comprensió de les causes i les conseqüències d) Seleccionar i relacionar les idees, els elements o les dades principals, per comentar un text, un mapa, un gràfic.. 4.-Estratègies i mètodes de treball. Si s’apliquen estratègies adequades i un bon pla de treball, de bon principi, les dificultats es redueixen. Les orientacions que s’indiquen seguidament són, probablement, conegudes per l’alumnat, però cal recordar-les. A classe, cal: Escoltar amb atenció (estalviareu molta feina posterior) Prendre notes només de les idees principals Preguntar els dubtes que es plantegen sobre la marxa, durant o al final de la classe Consultar el professorat sempre que calga A casa, és important Planificar el treball setmanal, repassant una o dues vegades per setmana, com a mínim, els continguts impartits. Preparar vocabularis, cronologies, esquemes... Treballar, llegir i comentar, algunes fonts històriques (textos, gràfiques, etc) Les principals feines i/o treballs que s`encomanaràn al llarg del curs són les següents: Anàlisi i comentari de textos històrics (aquesta serà la més repetida perquè la selectivitat inclou l`anàlisi de dos textos. En el primer trimestre, sobretot) Comentari de gràfics i sèries estadístiques; Anàlisi de mapes històrics. (si es pot, també es farà el mateix amb alguna imatge)
  3. 3. 5.-Instruments d`Avaluació. 90% prové de la mitjana dels controls o exàmens,; 10% restant prové de la mitjana de les feines i treballs diversos que s`encomanen al llarg del trimestre. Si algú no presenta cap feina no se li sumarà el 10%. Nombre de controls o proves escrites. En general, es realitzaràn dues proves escrites per cada avaluació. Cada prova inclourà, com a mínim dues unitats o temes del llibre . Al llarg del curs això pot modificar-se i en més d`una ocasió poden ser tres o més unitats. Nota final. En cada avaluació, per a poder calcular la mitjana dels exàmens, cal obtenir una puntuació de 4. La nota final de l`asignatura resultarà de la mitjana de les tres avaluacions. Dues avaluacions aprovades i una suspesa, aquesta amb una qualificació inferior a 5 implicarà que l`alumne ha de recuperar aquest trimestre o avaluació.Si després d`aquesta prova escrita, el resultat fora inferior a 4 i demostrara desinterès per la materia, acudiria a la prova extraordinaria de Juny amb tota la materia. Sistema de recuperació: No hi ha recuperació de controls independents, sinó de tota l`avaluació. Aquesta recuperació es farà en començar el següent trimestre o al mes de maig. Els /les alumnes que no hagen superat alguna avaluació hauran de recuperar-la abans de l’avaluació final. Aquells alumnes que no justifiquen, de manera objectiva, les absències el dia d’examen, o bé, no puguen efectuar el control en el dia corresponent hauran d’efectuar-lo a principis del mes de maig. Optatiu: Els alumnes que hagen superat l`avaluació, podrán millorar la seua nota amb un examen global de tota l`avaluació, en data a considerar. Mai no es farà abans de la sessiò
  4. 4. d`avaluació ni es considerarà com una recuperaciò encoberta. El seu resultat se sumarà a la nota final de l`asignatura de Juny. (Si el resultat d`aquesta prova és inferior a la nota de l`avalució,no tindrà cap incidencia) 6.- Criteris de correcció. Al llarg del curs es consideraràn com a criteris de correcció fonamentals: 1.- L’alumnat contestarà les qüestions amb correcció, concreció i claredat, definint i explicant els conceptes i aspectes fonamentals. 2. Es valorarà la comprensió de conceptes històrics i les capacitats d’anàlisi de les fonts i de síntesi de coneixements històrics. 3. Sempre es tindran en compte la claredat conceptual, l’ordre lògic i el rigor en l’exposició, la capacitat d’argumentació, comprensió i comunicació dels coneixements, la riquesa del llenguatge – particularment el vocabulari específic de la història -, la correcció gramatical, la presentació, i la cal·ligrafia legible. (Les errades greus en l`explicació d`un fet històric, o d`un concepte reduiràn sensiblement la qualificació I poden suposar l`anulació de la resposta. Exemple: Franco va formar un govern amb els socialistes , etc) 4. Es demanarà que els alumnes expliquen i establisquen les relacions oportunes entre els canvis i les permanències del procés històric. Per tant, als exàmens cal tenir present: Pel que fa als continguts • Llegir més d’un cop les preguntes • Concretar la resposta, centrant-la en el que es demana • Indicar la cronologia bàsica • Dominar el vocabulari dels temes Pel que fa a la forma
  5. 5. • Escriure amb ortografia i sintaxi correctes .(El criteri del CLAUSTRE és de reduir 0.1 per falta d’ortografia fins a 2 punts per a tot l’examen. ). • Deixar un marge a l’esquerra. • Fer paràgrafs, no escriure tot seguit. • Escriure amb lletra llegible. • Utilitzar la majúscula per als noms propis. • Escriure correctament els noms estrangers. Pels treballs s’aplicaran els mateixos criteris . 7.-Sistema d`examen. Els exàmens o proves escrites seguiràn el model establert per la Universitat per a les proves de selectivitat. Aquest curs es continua amb el model establert el curs 2009-2010 : L`alumne triarà, en acabar el curs, entre Filosofia I Història (això no ha canviat) La prova inclourà dues opcions, A i B i l`alumne triarà una de les dos. En principi, en cap lloc de la normativa diu que cada opció serà d’un segle, però generalment és el que la Universitat fa, excepte l’any 2011. Aleshores trobarem : • L`opció A es referirà a les unitats del llibre (continguts) compresos entre la crisi de l`Antic Règim i la fi del segle XIX. Es a dir, el segle XIX. • L`opció B faria referència a les unitats del segle XX ( és obligatòri arribar fins a 1982). El professor recomana portar la major part del temari per a selectivitat. • L`examen, constarà de dues fonts, una de les quals seria sempre primaria i l`altra seria un text, un mapa, una gràfica, un quadre, una imatge, etc. Una de les dos, per tant, seria un text. (Fins ara totes les proves, des de l`any 2002 han sigut textos. Suposem que tot seguirà igual. Una font sempre ha estat primaria i l’altra depèn, però també primària o secundària.)
  6. 6. • A partir de les fonts oferides, l`examen plantejaria quatre qüestions a desenvolupar: 1. L`estudiant haurà de descriure breuement el tipus de font emprada: primària o secundària i establir el seu carácter (polític, ideològic, memòries d`un contemporani…etc). També es pot assenyalar si és un document públic o privat i qui pot ser el seu destinatari. (1 punt) 2. L`alumne exposarà en unes quantes línies les idees principals de les fonts, situant-les en el seu context històric i nucli temàtic corresponents. (2,5 punts) 3. Definició sintètica d`un o dos conceptes referits al tema en qüestió. Preferiblement seran termes o conceptes que estiguen presents als textos triats, però podran ser altres relacionats, si la font no té cap valor significatiu. (2 punts). 4. La pregunta 4 es dividirà en dues parts: Per una banda, l`estudiant desenvoluparà un aspecte significatiu del nucli temàtic, per la qual cosa les fonts seràn el punt de partida (2,5 punts) (Es a dir, citant i/o utilitzant el text i/o textos, caldrà explicar una part important del tema). S`intentarà que, en aquest cas, la pregunta siga el més clara i directa possible. D`altra banda, en relació a la segona part de la pregunta, com que la legislació vigent insisteix en que l`alumne comprenga els processos de canvi i de permanència, es demana que l`alumne conega quina ha estat l`evolució del que se li pregunta, (2 punts) (Exemples d’exàmens els trobareu en el full annexe. La pàgina de la uji http://www.uji.es/infopre/trans/examens/ aporta tots els exàmens des de l’any 2002 en totes les convocatòries, juny i setembre Per acostumar-se a aquest model, primer el treballarem a classe com a deures/feines i després en els exàmens. Evidentment, l’última part és la més complexa i per això seguirem, progressivament, una seqüència lógica que vos permeta fer un bon examen. D`altra banda, el professor proporcionarà una guia per aquesta última part abans de cada examen. 8.-Materials:
  7. 7. El llibre de text serà la guia principal. AROSTEGUI, J., et alli, Historia d`Espanya, de l`Editorial Vicens Vives. (versió en valencià). Els alumnes podràn prendre nota de les explicacions del professor, que seguiràn, en general, l`estructura i contingut del llibre i les corresponents presentacions en ppt. En acabar cada tema s`oferirà un guió amb els continguts prioritaris, el vocabulari demandat i la relació amb el tipus d`examen. D`altra banda, internet ofereix moltes possibilitats, com bé sabeu. Així, aquestos són alguns suggeriments on podrieu trobar informació: http://armandfiguera.jimdo.com. En català. En el seu bloc ha penjat la pel.lícula Tierra y Libertad. http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/ En català aporta informació sobre qüestions d’Història contemporània del món, d’Espanya i de Catalunya. http://www.iescasasviejas.net En castellà també ofereix esquemes, lectures i un resum de cada tema. http://gestindelamemoria-felix.blogspot.co.uk/2011/10/textos-fundamentales-paracomprender-la.html. En castellà, aporta documents, videos, apunts etc. http://socialsbenigaslo.wix.com. La pàgina del departament d’Història de l’IES Benigaslo de la Vall d’Uxó està en construcció. Aporta vocabulari, temes, textos, etc per a cada tema de l’asignatura d’Història d’Espanya. Fins ara estan una part dels continguts del segle XIX, però al llarg del curs es completarà. http://pugavi-clioblog.blogspot.com.es/. El meu blog CLIOBLOG, també hi penjaré les presentacions de cada tema, sempre que siga possible. -http://www.slideshare.net. Aporta presentacions en ppt fetes per professors. Simplement heu de demanar en el buscador de quin tema es tracta. Per a “baixar-les” necessiteu un compte en gmail o en facebook i twitter. A més, el llibre de text, en la pàgina que presenta el tema aporta múltiples enllaços i pàgines web.

×