La Professionalització Directiva i el projecte LEC
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

La Professionalització Directiva i el projecte LEC

on

 • 1,929 views

La projecció legislativa d'un dibuix borrós

La projecció legislativa d'un dibuix borrós

Statistics

Views

Total Views
1,929
Views on SlideShare
1,871
Embed Views
58

Actions

Likes
0
Downloads
19
Comments
0

3 Embeds 58

http://blocambpestanyes.blogspot.com.es 38
http://blocambpestanyes.blogspot.com 19
http://blocs.xtec.cat 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

La Professionalització Directiva i el projecte LEC Presentation Transcript

 • 1. La professionalització directiva i la LEC La projecció d’un dibuix borrós Carles Mata President d’AXIA 
 • 2. El dibuix de la direcció segons la LEC
  • Tres capítols
  • Tres direccions
  • Tres regulacions diferents
 • 3.   Centres privats no concertats (almenys) Centres privats concertats (almenys) Centres de titularitat pública (almenys) Òrgans de govern Claustre Consell escolar Consell escolar Director/a Claustre de professorat Claustre de professorat Director/a Equip directiu Director/a
 • 4. Centres privats no concertats Centres privats concertats art. 134 a,b Centres de titularitat pública Consell escolar   La designació i cessament del director o la directora   La selecció i acomiadament del professorat  
 • 5.   Centres privats no concertats Centres privats concertats Art. 85 Centres de titularitat pública Claustre de professorat Funcions de coordinació docent i tutorial Funcions de coordinació docent i tutorial   Representants en el consell escolar   Participa en l’aprovació del Projecte educatiu Intervé en l’aprovació de decisions sobre: Estructura organitzativa Normes de funcionament Règim interior Funcions de coordinació docent i tutorial   Representants en el consell escolar   Intervé en l’elaboració i modificació del Projecte educatiu Representants en la selecció del director/a Criteris d’avaluació de l’alumnat Avaluació de desenvolupament d’activitats educatives i de resultats
 • 6.   Centres privats no concertats Centres privats concertats Centres de titularitat pública Director/a             Direcció pedagògica   Dirigir l’activitat docent del centre i del seu personal             Direcció pedagògica   Dirigir l’activitat docent del centre i del seu personal       Responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre   Direcció pedagògica   Cap de tot el personal
 • 7. Professionalitzar
  • Canviar de professió
      • Xavier Chavarria (Fòrum, setembre 2008)
  • Convertir en professional una persona que realitza una activitat com a afeccionat
      • Gran Diccionari de la Llengua Catalana
 • 8. El dibuix de la direcció pública segons la LEC
  • Règim jurídic
  • La responsabilitat de la direcció
  • El govern dels centres públics
  • L’autonomia dels centres
  • Les condicions laborals
 • 9. Règim jurídic del personal directiu docent (Art. 103.1)
  • El Govern pot establir un règim jurídic específic del personal director docent així com els criteris i el procediment per determinar la condició de personal directiu professional dels funcionaris que ocupin o hagin ocupat la direcció d’un centre educatiu
 • 10. Estatuto Básico del empleado público Llei 7/2007, abril 2007 (Art. 13)
  • EL Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición , de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios
 • 11. Estatuto Básico del empleado público Llei 7/2007, abril 2007 (Art. 13.1)
  • 1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración
 • 12. Règim jurídic del personal directiu docent (Art. 103.2)
  • El personal directiu està subjecte a avaluació d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i responsabilitat per la seva gestió i de control de resultats en funció dels objectius fixats
 • 13. Estatuto Básico del empleado público Llei 7/2007, abril 2007 (Art. 13.3)
  • 3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que le hayan sido fijados
 • 14. Règim jurídic del personal directiu docent
  • No hi ha cap referència a les nostres condicions de treball
   • La qual cosa no significa pas que l’Administració no en tingui atribucions, ja que
  • El Estatuto del empleado público sí que en fa referència
 • 15. Estatuto Básico del empleado público Llei 7/2007, abril 2007 (Art. 13.4)
  • 4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley
 • 16. La responsabilitat del director o la directora article 130.1
  • Responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre
  • N’exerceix la direcció pedagògica
  • Cap de tot el personal
 • 17. LOE 2/2006 maig 2006 Art. 123.5
  • Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos las competencias que determinen, incluídas las relativas a gestión de personal, responsabilizando a los directores de la gestión de los recursos puestos a disposición del centro
 • 18. El director o la directora article 130.3
  • Funcions de representació
  • Funcions de lideratge pedagògic i de (lideratge) la comunitat educativa
  • Funcions de gestió
 • 19. El director o la directora article 130.8
  • En l’exercici de les seves funcions, el director o la directora té la condició d’autoritat pública i gaudeix de la presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari
 • 20. El director o la directora
  • Responsable
  • Direcció pedagògica
  • Cap de tot el personal
  • Representant
  • Líder
  • Gestor
  • Autoritat pública
  • Pot tenir
   • Règim jurídic específic
   • Condició de personal directiu professional
 • 21. El govern dels centres públics Article 123.1; 123.2; 123.4; 126.1; 127.1; 128; 130.4c
  • Òrgans de govern
   • a) consell escolar
    • òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre
    • el presideix el director/a
   • b) claustre de professorat
    • òrgan col·legiat de participació del professorat en el govern del centre i en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i el conjunt dels aspectes educatius del centre
    • integrat per tot el professorat i presidit pel director/a
   • c) equip directiu
    • òrgan executiu de govern dels centres públics
    • integrat per òrgans unipersonals: director/a, secretari/a, cap d’estudis i d’altres
   • d) director o directora
 • 22. El govern dels centres públics Article 123.2; 128.5; 128.6
  • Els centres també poden constituir un consell de direcció
  • En l’exercici de la seva autonomia, els centres poden constituir un consell de direcció integrat pels membres del claustre que tenen assignades o delegades tasques de direcció i/o de coordinació
 • 23. El govern dels centres públics Article 123.2; 128.5; 128.6
  • Correspon al director o la directora nomenar i cessar els membres de l’equip directiu i del consell de direcció, així com l’assignació o la delegació de funcions, i la seva revocació, a altres membres del claustre
 • 24. El govern dels centres públics Article 142.3; 162.1; 143.2; 143.3b;
  • Competències de l’Administració educativa
   • Exerceix plenament de titular dels centres públics
   • N’exerceix la inspecció
  • Competències dels ens locals
   • Participen en el control i la gestió dels centres educatius que presten el Servei d’Educació de Catalunya mitjançant la presència en els consells escolars respectius
   • Crear, organitzar i gestionar centres propis d’acord amb la planificació educativa
 • 25. El govern dels centres públics Article 146.4a.5; 161.2
  • Competències dels consorcis en matèria educativa
   • Poden assumir: Gestionar els centres de titularitat pública
  • Les zones educatives
   • Es poden atribuir també, reglamentàriament, funcions de coordinació i gestió de recursos humans i econòmics
 • 26. L’atribució de responsabilitats Articles: 126.3g; 127.2b
  • Òrgans de govern
   • Ni el consell escolar, ni el claustre de professorat,tenen cap mena de responsabilitat atribuïda a la seva acció de govern
   • Ni se’ls sotmetrà a cap mena d’avaluació
   • Ni hauran de retre comptes del seu bon o mal govern
  • El consell escolar participa en el procediment de selecció i la proposta de cessament del director/a
  • El claustre elegeix el professorat que participa en el procés de selecció del director o directora
 • 27. L’atribució de responsabilitats Article 128.3; 128.7
  • Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte educatiu
  • El director o la directora respon del funcionament del centre i de l’assoliment dels objectius del projecte educatiu i ret comptes davant el consell escolar ( del qual, n’és el president/a ) i l’Administració educativa. L’administració educativa avalua l’acció directiva i el funcionament del centre
 • 28. L’autonomia dels centres Article 80.1; 80.2
  • Els centres educatius disposen d’autonomia. En l’exercici d’aquesta autonomia, els seus òrgans de govern poden fixar objectius addicionals i definir les estratègies per assolir-los, organitzar el centre, determinar els recursos necessaris i definir els procediments per aplicar el projecte educatiu
  • L’autonomia dels centres s’orienta a assegurar l’ equitat i excel·lència del sistema educatiu
 • 29. El projecte educatiu Article 81.1; 81.3
  • El projecte educatiu defineix la identitat del centre, n’explicita els objectius i orienta la seva activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques
  • En el projecte educatiu es concreta l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i els plantejaments educatius i els procediments d’actuació que identifiquen el centre. (...) s’hi ha d’incloure els indicadors de progrés pertinents
 • 30. El projecte educatiu Article 81.4; 81.5
  • Conté també la concreció i desenvolupament dels currículums
  • La definició dels criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia
 • 31. El projecte educatiu Article 84.1
  • En els centres educatius públics la formulació del projecte educatiu correspon al claustre de professors ,a iniciativa del director o la directora i amb la participació d’altres professionals d’atenció educativa, i la seva aprovació correspon al consell escolar
 • 32. El projecte educatiu Article 81.8
  • El Departament ha de prestar als centres el suport necessari per a l’elaboració del projecte , ha de promoure la coordinació entre projectes educatius de centres que imparteixen etapes successives a un mateix alumnat i ha de vetllar per garantir la legalitat i l’adequació a les necessitats generals del sistema educatiu
 • 33. El projecte educatiu Article 81.9
  • En els centres públics, el projecte de direcció desenvolupa el projecte educatiu d’acord amb allò que establert en l’article 129
 • 34. El projecte de direcció Article 129.1; 129.3
  • Els candidats a la direcció han de presentar, en formalitzar la seva candidatura, un projecte de direcció . El projecte de direcció, en el marc del projecte educatiu del centre, ordena el seu desplegament per al període de mandat i concreta la seva estructura organitzativa.
  • Tots els projectes de direcció han d’incloure indicadors per a l’avaluació de l’exercici de la direcció
 • 35. L’autonomia dels centres Article 80.3
  • Es reconeix autonomia als centres en els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials
 • 36. Àmbit de l’autonomia pedagògica Article 87.1; 87.5
  • Els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya desenvolupen la seva autonomia pedagògica a partir del marc curricular establert i l’estenen a la concreció d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació
  • En els centres públics, correspon a la direcció del centre l’impuls i lideratge en l’exercici de l’autonomia en l’àmbit pedagògic
 • 37. Àmbit de l’autonomia organitzativa Article 88.1; 88.3
  • Els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya desenvolupen la seva autonomia organitzativa definint la seva estructura i les normes de funcionament intern del centre
  • En els centres públics correspon a la direcció impulsar i adoptar mesures per a la millora de l’estructura organitzativa, que s’ajustin a les disposicions reglamentàries que siguin d’aplicació
 • 38. Àmbit de gestió Article 90.1
  • La gestió dels centres públics és responsabilitat de la direcció del centre i s’estén a la gestió del professorat i d’altres professionals del centre, a l’adquisició i contractació de béns i serveis, a la distribució i l’ús dels recursos econòmics del centre, al manteniment i la millora de les instal·lacions dels centres de secundària i a l’obtenció, o l’acceptació si escau, de recursos econòmics i materials addicionals, amb les limitacions que en cada cas siguin d’aplicació
 • 39. Plantilla de personal Article 91.2; 91.3
  • A proposta de la direcció del centre , l’Administració educativa fixa la plantilla de personal de cada centre
  • La direcció dels centres està habilitada per intervenir en l’avaluació de l’activitat docent i de gestió del personal del centre . A aquest efecte, el Departament estableix els procediments i criteris, i els efectes de l’avaluació i garanteix els drets d’informació i audiència del personal afectat.
 • 40. Plantilla de personal Article 91.1
  • (...) Els centres públics disposen d’un conjunt de docents i altres professionals d’atenció educativa formen l’equip de suport al desenvolupament del projecte educatiu del centre . En funció de les necessitats derivades del projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, la direcció dels centres públics proposa al Departament llocs docents per als quals és necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent
 • 41. Plantilla de personal Article 101.3; 101.4
  • El Departament pot establir requisits o perfils propis per a llocs de treball definits d’acord amb el projecte educatiu del centre i a proposta del seu director o la seva directora .
 • 42. Plantilla de personal Article 102.1; 102.2
  • L’Administració educativa, a proposta de la direcció del centre, i amb el procediment i les condicions regulades pel Govern, pot determinar a quins llocs de la plantilla docent s’atorga un perfil específic a fi d’assegurar la continuïtat del projecte educatiu
 • 43. Plantilla de personal Article 101.3; 101.4
  • Les plantilles del professorat són públiques i les formula el Departament , amb la definició dels continguts funcionals mínims de cada lloc de treball. El director o la directora del centre pot assignar al professorat que ocupi els diferents llocs de treball docent les responsabilitats de direcció i coordinació docent , adequades a la seva preparació i experiència, que requireix l’aplicació del projecte educatiu
 • 44. Plantilla de personal Article 102.1; 102.2
  • El professorat destinat a un centre educatiu i també el professorat destinat a altres centres pot accedir, pel procediment previst a l’article 111, als llocs d’especial reponsabilitat i confiança que donen suport al desenvolupament del projecte educatiu
 • 45. Recursos econòmics Article 92.3; 92.4
  • Els i ngressos assignats al centre són de lliure disposició llevat dels assignats amb caràcter finalista. Els romanents d’ingressos de lliure disposició es poden incorporar al pressupost de l’exercici següent.
  • En cap cas no es poden destinar ingressos a satisfer obligacions derivades de compromisos de caràcter laboral , que la direcció del centre no pot subscriure ni autoritzar.
 • 46. Recursos econòmics Article 92.5
  • El departament assessora les direccions dels centres per a l’execució de la gestió econòmica i determina (...) el procediment d’acreditació davant l’Administració (...) sens perjudici de les posteriors actuacions que puguin correspondre a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes
 • 47. Condicions laborals
  • Accés a la direcció i avaluació
  • Salari
  • Jornada laboral
  • Estabilitat
  • Carrera directiva i funcionarial
  • Formació inicial i permanent
 • 48. L’accés a la direcció Article 131.1; 131.2
  • El procediment de selecció de director o directora és el de concurs .
  • En el procés de selecció es valoren els mèrits de competència professional, experiència i capacitat de lideratge en la forma que es determini reglamentàriament. Així mateix, es valora el projecte de direcció que ha de presentar cada candidat/a, que requereix una puntuació mínima d’acord amb el que es determini reglamentàriament.
 • 49. Estatuto básico del empleado público 7/2007 art. 13.2
  • Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia
  • ( Concurrencia = que s’hi pugui participar )
 • 50. L’accés a la direcció Article 131.3; 131.4
  • El Govern regula reglamentàriament el procés de selecció i l’executa una comissió integrada per representants del centre educatiu, designats pels consell escolar i el claustre de professors , representants de l’Administració educativa i de l’ ajuntament on està ubicat el centre.
 • 51. L’accés a la direcció Article 131.3; 131.4
  • En el procés de selecció es consideren primer els candidats ja destinats en el centre i a continuació la resta de candidats
 • 52. L’avaluació de la direcció Article 132.1
  • La valoració positiva de l’exercici de les funcions de direcció en els successius mandats per a qui hagi estat nomenat/ada consecutivament, permet al director/a sortint la consolidació d’un grau personal docent superior al que tindria reconegut en absència de l’exercici de la direcció, en els límits i la forma que es determini reglamentàriament
 • 53. L’avaluació de la direcció Article 132.1; 132.2
  • La valoració positiva de l’exercici dels altres càrrecs unipersonals de govern s’ha de tenir en compte en la valoració de la carrera docent
  • La valoració positiva de l’exercici de les funcions de direcció es també mèrit en l’adquisició de la categoria sènior , en la promoció interna, en l’ingrés al cos de catedràtics i en la resolució de concursos de provisió de llocs de treball, en les formes que es determinir eglamentàriament
 • 54. El salari article 130.9
  • La regulació del complement retributiu relatiu a les funcions de direcció ha de tenir en compte la complexitat del centre que dirigeix
 • 55. El salari article 122.1a; 122.1b
  • Complement general docent, amb dos components, un referit al cos i un altre relacionat amb l’etapa educativa , atribuït als cossos corresponents, segons les majors responsabilitats que tinguin atribuïdes
  • Complement de carrera professional per grau personal
 • 56. El salari article122.1c
  • Complement de lloc de treball o funció docent, en atenció a l’especial dificultat tècnica, especial dedicació o responsabilitat, per tal de retribuir la major dedicació al centre, la innovació i recerca educativa i la implicació en la millora dels rendiments escolars. El Govern determina les condicions per a la percepció de més d’un d’aquests conceptes per part d’un mateix funcionari o funcionària docent
 • 57. El salari article; 122.1d; 122.1e
  • Complement específic per l’exercici previ de la direcció
  • Complement específic per haver assolit la categoria sènior
 • 58. Jornada laboral
 • 59. Jornada laboral !!!!!!!!!!
  • Resolució de 30 juny de 2008
   • Art. 24.2 (última línia)
    • (referència al mes de juliol)
     • Període de vacances escolars en el qual no s’exigeix la presència del professorat als centres
  • Per tant, els equips directius, com que som professorat, no hi hem de ser!!!!
 • 60. Estabilitat en el càrrec Article 131.5
  • El Govern ha d’establir reglamentàriament el procediment de renovació del mandat de les direccions dels centres que obtinguin avaluació positiva en l’exercici de la seva funció
 • 61. Carrera directiva i funcionarial Article 108.2; 108.4
  • Accés al cos d’inspecció
   • En la fase de concurs es valora la trajectòria professional de les persones candidates i els seus mèrits específics com a docents, el desenvolupament de càrrecs directius amb avaluació positiva , l’exercici de la funció inspectora amb avaluació positiva i la pertinença al cos de catedràtics.
 • 62. Carrera directiva i funcionarial Article 108.2; 108.4
  • Accés al cos d’inspecció
   • En les convocatòries d’accés al cos es pot reservar fins a un terç de les places per a la provisió mitjançant concurs de mèrits destinat als funcionaris docents que, a més de complir els requisits generals, hagin exercit, amb avaluació positiva , el càrrec de director/a almenys durant tres mandats o la funció inspectora amb avaluació positiva almenys durant sis anys
 • 63. LOE Disposición adicional 12, 4 c
  • En las convocatorias de acceso al cuerpo de inspectores, las Administraciones educativas podrán reservar hasta un tercio de las plazas para la provisión mediante concurso de méritos destinado a los profesores que, reuniendo los requisitos generales, hayan ejercido con evaluación positiva, al menos durantes tres mandatos, el cargo de director
 • 64. Carrera directiva i funcionarial Article 107.2
  • Accés al cos de catedràtics
   • En les convocatòries corresponents, que no tenen fase de pràctiques, el sistema d’accés al cos és el de concurs, en què es valoren els mèrits relacionats amb l’actualització científica i didàctica, la participació en projectes educatius, l’avaluació positiva de l’activitat docent, l’exercici de la funció directiva amb avaluació positiva , la possessió de la categoria de sènior (...)
 • 65. Formació inicial i permanent Article 97.1; 97.2
  • Formació permanent del professorat
   • La formació permanent constitueix un dret i un deure professional, alhora que una responsabilitat de l’Administració i els altres titulars dels centres. Té per objectiu l’actualització de la qualificació professional, la millora de les pràctiques educatives i de la gestió dels centres . L’exercici del dret a la formació permanent es porta a terme preferentment en horari laboral
   • El Departament (...) també ha d’afavorir el perfeccionament de la funció directiva .
 • 66. A tall de conclusió
  • Exposició de motius (pàg. 6)
   • Els elements que caracteritzen el nostre sistema educatiu necessiten, per tant, una profunda reforma estructural que li permeti assumir un paper de lideratge actiu per donar resposta a les demandes de la societat actual
 • 67.
  • Aquest projecte de LEC reforma estructuralment la direcció dels centres i la professionalitza nítidament?
 • 68. Tanta roba i tan poc sabó, i tan neta que la volen!
 • 69.
  • Una Llei no canvia la realitat educativa d’un país, però la ferma voluntat política i la coherència en el desplegament, sí que poden canviar el nostre sistema educatiu
 • 70.
  • farà tot el que estigui al seu abast per poder dotar al sistema educatiu català d’una direcció plenament professionalitzada, al servei d’un ensenyament de qualitat
  • Moltes gràcies
   