Quy dinh danh gia tac dong moi truong chien luoc 26 2011-tt-btnmt

928 views
800 views

Published on

<a>

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
928
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quy dinh danh gia tac dong moi truong chien luoc 26 2011-tt-btnmt

 1. 1. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên XanhBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 26/2011/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2011 THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CPngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGCăn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quyđịnh về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảovệ môi trường;Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môitrường đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ- CP ngày 05 tháng 3năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010;Căn cứ Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủtướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaTổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng VụPháp chế, QUY ĐỊNH: Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ- CP ngày18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghịđịnh số 29/2011/NĐ-CP).
 2. 2. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên XanhĐiều 2. Đối tượng áp dụng1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liênquan đến:a) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quy định tại Điều 3 Nghị định số29/2011/NĐ-CP;b) Dự án quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP;c) Dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều29 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP;d) Dự án được đưa vào vận hành sau ngày 01 tháng 7 năm 2006 đã được cấp cóthẩm quyền cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trườngnhưng chưa được cấp giấy xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo vàyêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.2. Thông tư này không áp dụng đối với việc thẩm định báo cáo đánh giá tácđộng môi trường thông qua tổ chức dịch vụ thẩm định. Chương 2 ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢCĐiều 3. Đối tượng thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và các hìnhthức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và hình thức thựchiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được quy định tại các khoản 1, khoản2, khoản 3 Điều 3 và phần C Phụ lục I Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.2. Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP tựlựa chọn hình thức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.3. Đối tượng đánh giá môi trường chiến lược chi tiết quy định tại phần C Phụ lục INghị định số 29/2011/NĐ-CP thực hiện theo hình thức do Quốc hội, Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Trường hợp trong văn bản chỉ đạo của Quốc hội,Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không yêu cầu cụ thể về hình thức thực hiện đánhgiá môi trường chiến lược chi tiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệmhướng dẫn hình thức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược chi tiết.Điều 4. Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược1. Thời điểm thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và yêu cầu về việc sửdụng kết quả đánh giá môi trường chiến lược được quy định tại Điều 4 Nghị địnhsố 29/2011/NĐ-CP.2. Cơ quan chủ trì lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (sau đây gọi là chủ dự án)thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 3 Thông tư này có tráchnhiệm lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và trình cơ quan có 2
 3. 3. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanhthẩm quyền để tổ chức thẩm định. Điều 5. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược1. Chủ dự án của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này cótrách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lượctheo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này đến cơ quan tổ chức việc thẩmđịnh báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại khoản 1 Điều 6Thông tư này.2. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dướihình thức báo cáo riêng gồm: a) Một (01) văn bản đề nghị thẩm định thực hiện theo mẫu quy định tại Phụlục 1.1 Thông tư này;b) Chín (09) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức báocáo riêng của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch được đóng thành quyển với hình thứctrang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc, nội dung thực hiện theo mẫu tươngứng quy định tại Phụ lục 1.2 và Phụ lục 1.3 Thông tư này;c) Chín (09) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;d) Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn chín (09) người,hoặc trong trường hợp cần thiết khác theo yêu cầu của công tác thẩm định, chủdự án cung cấp thêm báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và dự thảo chiếnlược, quy hoạch, kế hoạch so với số lượng tài liệu quy định tại điểm b và c khoảnnày.3. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết lồngghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch gồm: a) Một (01) văn bản đề nghị thẩm định thực hiện theo mẫu quy định tại Phụlục 1.4 Thông tư này;b) Chín (09) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được lồng ghép nộidung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết. Yêu cầu về cấu trúc và nộidung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết lồng ghép trong báo cáochiến lược, quy hoạch, kế hoạch thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.5Thông tư này;c) Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn chín (09) người,hoặc trong trường hợp cần thiết khác theo yêu cầu của công tác thẩm định, chủdự án cung cấp thêm dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch so với số lượngquy định tại điểm b khoản này. 4. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn gồm: a) Một (01) văn bản đề nghị thẩm định thực hiện theo mẫu quy định tại Phụlục 1.6 Thông tư này; b) Năm (05) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được lồng 3
 4. 4. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanhghép báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn. Yêu cầu về cấu trúc và nộidung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn lồng ghép trong báo cáochiến lược, quy hoạch, kế hoạch thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.7Thông tư này.5. Chủ dự án của đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này khôngphải lập hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.Điều 6. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược1. Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tạikhoản 1 Điều 7 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.2. Việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện thông quahội đồng thẩm định. Tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánhgiá môi trường chiến lược quy định tại Chương 4 Thông tư này.3. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tạiĐiều 8 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.4. Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong thời hạnquy định tại khoản 3 Điều này có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo đánhgiá môi trường chiến lược. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn bảy(07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, phải gửi văn bản thông báo chochủ dự án để chỉnh sửa, bổ sung.Điều 7. Trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá môi trườngchiến lược được thẩm định1. Thực hiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.2. Gửi lại cơ quan tổ chức thẩm định:a) Ba (03) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã được chỉnh sửa, bổsung kèm theo một (01) bản được ghi trên đĩa CD; một (01) dự thảo chiếnlược, quy hoạch, kế hoạch đã được chỉnh sửa và văn bản giải trình về việc tiếpthu ý kiến của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thựchiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.8 Thông tư này trong trường hợp báo cáođánh giá môi trường chiến lược chi tiết thực hiện dưới hình thức báo cáo riêng;b) Ba (03) dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được chỉnh sửa, bổ sungkèm theo một (01) bản được ghi trên đĩa CD; văn bản giải trình về việc tiếp thu ýkiến của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiệntheo mẫu quy định tại Phụ lục 1.8 Thông tư này trong trường hợp báo cáo đánhgiá môi trường chiến lược chi tiết thực hiện dưới hình thức lồng ghép trong báocáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoặc báo cáo đánh giá môi trường chiếnlược rút gọn.Điều 8. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược1. Cơ quan tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 4
 5. 5. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanhgửi hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chocấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch gồm:a) Một (01) văn bản báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trườngchiến lược thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.9 Thông tư này;b) Một (01) bản sao văn bản của chủ dự án giải trình về việc tiếp thu ý kiến của cơquan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.2. Thời hạn gửi hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định chậm nhất là mười lăm (15)ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá môi trường chiến lượcđã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo văn bản giải trình của chủ dự án.Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan thẩm định, phê duyệt chiến lược, quyhoạch, kế hoạch sau khi nhận được hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định báocáo đánh giá môi trường chiến lược1. Xem xét toàn diện, khách quan các đề xuất, kiến nghị được nêu trong hồ sơbáo cáo kết quả thẩm định của cơ quan tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môitrường chiến lược và việc tiếp thu ý kiến thẩm định của chủ dự án.2. Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung dự thảochiến lược, quy hoạch, kế hoạch trên cơ sở xem xét hồ sơ báo cáo kết quả thẩmđịnh báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Chương 3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNGĐiều 10. Đối tượng, thời điểm lập, thẩm định và phê duyệt báo cáođánh giá tác động môi trường1. Chủ các dự án sau đây phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:a) Dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 143 và mục 145 Phụ lục II Nghị định số29/2011/NĐ-CP; dự án có tên gọi khác nhưng có tính chất, quy mô tương đươngcác dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 143 Phụ lục II Nghị định số29/2011/NĐ-CP;b) Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác độngmôi trường hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xácnhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảovệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng từ mục 1 đến mục143 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP;c) Dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 35 Nghị định số29/2011/NĐ-CP.2. Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm 5
 6. 6. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanhlập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình cơ quan có thẩm quyền để tổchức thẩm định và phê duyệt. Thời điểm lập, trình thẩm định và phê duyệt báocáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghịđịnh số 29/2011/NĐ-CP.Điều 11. Lập lại và thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môitrường1. Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưađi vào vận hành phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong cáctrường hợp sau đây:a) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án hoặc không triển khai thực hiện dự án trongthời gian ba sáu (36) tháng, kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt báocáo đánh giá tác động môi trường;b) Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gâytác động hoặc làm gia tăng các tác động tiêu cực đến môi trường không do chấtthải gây ra hoặc làm gia tăng tổng lượng chất thải hoặc phát sinh các loại chấtthải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với kết quả tính toán,dự báo trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.2. Việc lập lại, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đốivới các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy địnhtại các Điều 12, 13, 14 và Điều 15 Thông tư này.3. Chủ dự án chỉ được triển khai thực hiện những nội dung thay đổi sau khi báocáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.Điều 12. Tham vấn ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tácđộng môi trường1. Việc tham vấn ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môitrường thực hiện theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số29/2011/NĐ-CP.2. Văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn thực hiện theo mẫu quyđịnh tại Phụ lục 2.1 Thông tư này.3. Văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn thực hiện theomẫu quy định tại Phụ lục 2.2 Thông tư này.4. Trong quá trình tham vấn, chủ dự án có trách nhiệm bảo đảm văn bản xin ýkiến tham vấn kèm theo tài liệu tóm tắt về các hạng mục đầu tư chính, các vấn đềmôi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường của dự án được gửi đến các cơ quan,tổ chức được tham vấn.5. Thời hạn trả lời ý kiến tham vấn đối với cơ quan, tổ chức được tham vấn ý kiếnlà mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến thamvấn do chủ dự án gửi đến. 6
 7. 7. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên XanhĐiều 13. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường1. Một (01) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tácđộng môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.3 Thông tư này.2. Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp sốlượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, hoặc trong trường hợpcần thiết khác theo yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêmsố lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa vàyêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thựchiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 2.4 và 2.5 Thông tư này.3. Một (01) bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).4. Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này, ngoàicác văn bản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, phải kèm theo một (01) bảnsao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhậnbản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhậnđề án bảo vệ môi trường hoặc văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trườngđã được đăng ký của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành.5. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này, ngoài các vănbản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, phải kèm theo một (01) bản sao quyếtđịnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước đó.Điều 14. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường1. Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thẩm định, cách thức tiến hành và cáchoạt động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Điều 18Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.2. Tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môitrường quy định tại Chương 4 Thông tư này.Điều 15. Quy trình và thời hạn thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tácđộng môi trường1. Quy trình và thời hạn thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trườngđược quy định tương ứng tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.2. Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định với kết quảthông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnhsửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện báo cáo, ký vào phía dưới của từng trang báo cáo(trừ trang bìa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.4 Thông tư này), nhân bản,đóng thành quyển gáy cứng, đóng dấu (nếu có) và gửi báo cáo đến cơ quan thẩmđịnh báo cáo đánh giá tác động môi trường với số lượng đủ để gửi tới các địa chỉquy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP kèm theo một (01) bảnđược ghi trên đĩa CD và văn bản của chủ dự án giải trình về những chỉnh sửa, bổsung nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu trong văn bảnthông báo kết quả thẩm định của cơ quan thường trực thẩm định. 7
 8. 8. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanh3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theomẫu quy định tại Phụ lục 2.6 Thông tư này.Điều 16. Trách nhiệm của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác độngmôi trường và của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trườngđược phê duyệt1. Trách nhiệm của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:a) Chứng thực báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theomẫu quy định tại Phụ lục 2.7 Thông tư này;b) Gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chứng thực đến các địa chỉtheo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP trong thời hạnmười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt báo cáo đánh giá tác độngmôi trường.2. Trách nhiệm của chủ dự án:a) Điều chỉnh dự án đầu tư để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của quyết định phêduyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; b) Công khai thông tin về dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tácđộng môi trường theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP;c) Thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Chương 5 Thông tư này trước khiđưa dự án vào vận hành chính thức. Chương 4 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁOĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNGĐiều 17. Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiếnlược, hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường1. Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản1 Điều 7 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quyết định thành lập hội đồng thẩm địnhbáo cáo đánh giá môi trường chiến lược.2. Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan quy định tại khoản 2 Điều 18Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quyết định hoặc ủy quyền cho thủ trưởng cơ quanchuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc quyết định thành lập hội đồng thẩmđịnh báo cáo đánh giá tác động môi trường.3. Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, hội đồng thẩmđịnh báo cáo đánh giá tác động môi trường được thành lập cho từng báo cáođánh giá môi trường chiến lược, từng báo cáo đánh giá tác động môi trường.4. Quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường 8
 9. 9. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanhchiến lược, hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiệntheo mẫu quy định tại Phụ lục 3.1 Thông tư này.Điều 18. Thành phần và cơ cấu của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giámôi trường chiến lược, hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môitrường1. Thành phần và cơ cấu của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trườngchiến lược quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.2. Thành phần và cơ cấu của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môitrường quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Trường hợpdự án nằm trong: khu kinh tế; khu công nghiệp; khu công nghệ cao; khu chế xuất;cụm công nghiệp; khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung khác (sau đây gọichung là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung), thành phần hội đồng thẩmđịnh có thể có đại diện của cơ quan nhà nước trực tiếp quản lý khu sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ tập trung và đại diện chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầngkhu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung nơi thực hiện dự án.Điều 19. Chức năng và nguyên tắc làm việc của hội đồng thẩm định báo cáođánh giá môi trường chiến lược, hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tácđộng môi trường1. Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, hội đồng thẩmđịnh báo cáo đánh giá tác động môi trường (dưới đây gọi chung là hội đồng thẩmđịnh) có chức năng tư vấn cho thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan tổ chứcviệc thẩm định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan tổ chức việcthẩm định về tính khách quan, trung thực của các kết luận thẩm định.2. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc thảo luận công khai, trực tiếpgiữa các thành viên hội đồng thẩm định và giữa hội đồng thẩm định với chủ dự án(trừ trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn dướihình thức lấy ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản) và kết luận về kết quả thẩmđịnh theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Thông tư này.3. Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn thực hiệntheo quy định tại khoản 6 Điều 7 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.4. Các hoạt động của hội đồng thẩm định được tổ chức thực hiện thông qua cơquan thường trực thẩm định do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1Điều 7 và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP bố trí, thành lập.Điều 20. Điều kiện, tiêu chí lựa chọn các chức danh của hội đồng thẩm định1. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch hội đồng phải là người có chuyên môn về môitrường với ít nhất bảy (07) năm kinh nghiệm nếu có bằng đại học, ít nhất năm(05) năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ, ít nhất ba (03) năm kinh nghiệmnếu có bằng tiến sỹ hoặc phải là lãnh đạo của cơ quan tổ chức việc thẩm địnhhoặc cơ quan thường trực thẩm định. 9
 10. 10. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanh2. Ủy viên phản biện phải là người có chuyên môn về môi trường hoặc phù hợpvới lĩnh vực của dự án (trong đó phải có ít nhất một (01) Ủy viên phản biện cóchuyên môn về môi trường) với ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm nếu có bằngđại học, ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ, ít nhất một (01)năm kinh nghiệm nếu có bằng tiến sỹ.3. Ủy viên thư ký phải là cán bộ của cơ quan thường trực thẩm định.4. Ủy viên hội đồng phải là người có chuyên môn về môi trường hoặc phù hợpvới lĩnh vực của dự án với ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm nếu có bằng đại học, ítnhất hai (02) năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ, hoặc có bằng tiến sỹ.Điều 21. Trách nhiệm của Ủy viên hội đồng1. Nghiên cứu báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tácđộng môi trường và các hồ sơ, tài liệu liên quan do cơ quan thường trực thẩm địnhcung cấp.2. Tham gia các cuộc họp của hội đồng thẩm định, các hội nghị, hội thảo chuyênđề, các hoạt động điều tra, khảo sát được tổ chức trong quá trình thẩm định báocáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường theosự bố trí của cơ quan thường trực thẩm định.3. Viết các báo cáo chuyên đề đánh giá, thẩm định các nội dung của báo cáođánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo sựphân công của cơ quan thường trực thẩm định.4. Viết bản nhận xét về báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánhgiá tác động môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.2 Thông tư này gửi cơquan thường trực thẩm định trước phiên họp chính thức của hội đồng thẩm địnhít nhất một (01) ngày làm việc; trình bày bản nhận xét tại phiên họp chính thứccủa hội đồng thẩm định.5. Viết phiếu thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.3 Thông tư này.6. Viết nhận xét về báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tácđộng môi trường đã được chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung sau phiên họp chínhthức của hội đồng thẩm định khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan thườngtrực thẩm định.7. Quản lý các tài liệu được cung cấp theo quy định của pháp luật và nộp lại cáctài liệu này khi có yêu cầu của cơ quan thường trực thẩm định sau khi hoànthành nhiệm vụ.8. Chịu trách nhiệm trước cơ quan tổ chức thẩm định và trước pháp luật về nhữngnhận xét, đánh giá đưa ra đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáođánh giá tác động môi trường và những nội dung công việc được phân công trongquá trình thẩm định. 10
 11. 11. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên XanhĐiều 22. Quyền hạn của Ủy viên hội đồng1. Đề nghị cơ quan thường trực thẩm định cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quanđến hồ sơ đề nghị thẩm định để nghiên cứu, đánh giá.2. Đề xuất với cơ quan thường trực thẩm định tổ chức các cuộc họp, hội nghịchuyên đề và các hoạt động khác để phục vụ trực tiếp công việc thẩm định.3. Được tham dự các cuộc họp của hội đồng thẩm định; tham gia các cuộc họp,hội nghị chuyên đề và các hoạt động khác để phục vụ trực tiếp công việc thẩmđịnh theo bố trí của cơ quan thường trực thẩm định.4. Đối thoại trực tiếp với chủ dự án và đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá môitrường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường tại phiên họp của hộiđồng thẩm định; được bảo lưu ý kiến trong trường hợp có ý kiến khác với kếtluận của hội đồng thẩm định.5. Được hưởng thù lao theo chế độ tài chính hiện hành khi thực hiện các nhiệmvụ: viết bản nhận xét báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tácđộng môi trường; tham gia các cuộc họp của hội đồng thẩm định, các hội nghị,hội thảo chuyên đề và các hoạt động khác được giao trong quá trình thẩm định;được thanh toán các khoản chi phí đi lại, ăn, ở và các chi phí khác theo quy địnhcủa pháp luật khi tham gia các hoạt động của hội đồng thẩm định.Điều 23. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch hội đồngNgoài trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên hội đồng quy định tại các Điều 21 và 22Thông tư này, Chủ tịch hội đồng còn có trách nhiệm, quyền hạn sau đây:1. Điều hành các cuộc họp của hội đồng thẩm định.2. Xử lý các ý kiến được nêu trong các cuộc họp của hội đồng thẩm định và kếtluận các cuộc họp của hội đồng thẩm định.3. Ký biên bản cuộc họp và chịu trách nhiệm trước cơ quan tổ chức thẩm địnhvà trước pháp luật về các kết luận đưa ra trong các cuộc họp của hội đồng thẩmđịnh.Điều 24. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Chủ tịch hội đồngNgoài trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên hội đồng quy định tại các Điều21 và 22 Thông tư này, Phó Chủ tịch hội đồng còn có trách nhiệm và quyền hạnnhư của Chủ tịch hội đồng trong trường hợp Chủ tịch hội đồng vắng mặt.Điều 25. Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên phản biệnNgoài các trách nhiệm và quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7 và 8Điều 21 và Điều 22 Thông tư này, Ủy viên phản biện còn có trách nhiệm viếtnhận xét về nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánhgiá tác động môi trường theo mẫu quy định tương ứng tại Phụ lục 3.4 và Phụlục 3.5 Thông tư này. 11
 12. 12. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên XanhĐiều 26. Trách nhiệm và quyền hạn của Uỷ viên thư kýNgoài trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên hội đồng quy định tại các Điều 21 và 22Thông tư này, Ủy viên thư ký còn có trách nhiệm và quyền hạn sau:1. Cung cấp mẫu bản nhận xét và mẫu phiếu thẩm định báo cáo đánh giá môitrường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các thành viên hộiđồng thẩm định.2. Báo cáo Chủ tịch hội đồng về những tồn tại chính của hồ sơ trên cơ sở tựnghiên cứu và tổng hợp ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định; báo cáoChủ tịch hội đồng và cơ quan thường trực thẩm định về các hoạt động quy địnhtại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, nếu có.3. Thông tin cho hội đồng thẩm định ý kiến nhận xét của các thành viên hội đồngthẩm định không tham dự phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định và ý kiếnbằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi cơ quan thường trực thẩmđịnh, nếu có.4. Ghi và ký biên bản các cuộc họp của hội đồng thẩm định; chịu trách nhiệmvề tính đầy đủ, trung thực về nội dung biên bản các cuộc họp của hội đồng thẩmđịnh.5. Lập các hồ sơ, chứng từ phục vụ việc thanh quyết toán các hoạt động của hộiđồng thẩm định.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho hoạt động của hội đồng thẩmđịnh theo yêu cầu của cơ quan thường trực thẩm định.Điều 27. Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên hội đồng là đại diện SởTài nguyên và Môi trường tham gia hội đồng thẩm định do các Bộ, cơquan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lậpNgoài trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên hội đồng ứng với chức danh cụ thểtrong hội đồng được quy định tại Thông tư này, Ủy viên hội đồng là đại diện Sở Tàinguyên và Môi trường tham gia hội đồng thẩm định do các Bộ, cơ quan ngang bộ,cơ quan thuộc Chính phủ thành lập còn có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:1. Thu thập, cung cấp cho hội đồng thẩm định các thông tin, tài liệu liên quanđến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và dự án; chịu trách nhiệm về các thông tin,tài liệu cung cấp cho hội đồng thẩm định.2. Trong trường hợp không tham gia các hoạt động của hội đồng thẩm định, đượcủy quyền bằng văn bản cho người cùng cơ quan tham gia với trách nhiệm, quyềnhạn của Ủy viên hội đồng.Điều 28. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thường trực thẩm định1. Rà soát tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môitrường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường để làm cơ sở tiến hànhviệc thẩm định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải có văn bản trả lại hồ sơ 12
 13. 13. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanhtrong thời hạn bảy (07) ngày làm việc đối với báo cáo đánh giá môi trường chiếnlược và năm (05) ngày làm việc đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường,kể từ ngày nhận được hồ sơ do chủ dự án gửi đến.2. Dự thảo quyết định thành lập hội đồng thẩm định với cơ cấu và thành phầntheo quy định tại Điều 18 Thông tư này theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.1Thông tư này trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.3. Yêu cầu chủ dự án cung cấp, bổ sung các tài liệu liên quan trong trường hợpcần thiết và gửi cho các thành viên hội đồng thẩm định trong thời hạn năm (05)ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thành lập hội đồng thẩm định.4. Tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường không có người đại diệntham gia trong thành phần hội đồng thẩm định do Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quanthuộc Chính phủ thành lập theo quy định tại Điều 29 Thông tư này. 5. Thu thập, cung cấp các thông tin liên quan đến chiến lược, quy hoạch, kếhoạch hoặc dự án cho hội đồng thẩm định.6. Tổ chức các cuộc họp của hội đồng thẩm định và các hoạt động quy định tạikhoản 7 Điều 7 và khoản 4 Điều 18 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.7. Thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về kết quả thẩm định và những yêucầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định trong thời hạn năm (05) ngàylàm việc, kể từ ngày tổ chức phiên họp chính thức cuối cùng của hội đồng thẩmđịnh. Nội dung của văn bản thông báo phải chỉ rõ một (01) trong các tình trạngsau đây về kết quả thẩm định: thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thôngqua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua.8. Tổ chức rà soát nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáođánh giá tác động môi trường của chủ dự án gửi lại sau khi chỉnh sửa, bổ sung.Trong trường hợp cần thiết, có văn bản đề nghị một số thành viên hội đồng tiếptục cho ý kiến nhận xét về báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáođánh giá tác động môi trường đã được chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung.9. Dự thảo văn bản báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiếnlược của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.9Thông tư này đối với trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiếnlược; dự thảo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự ántheo mẫu quy định tại Phụ lục 2.6 Thông tư này đối với trường hợp thẩm định báocáo đánh giá tác động môi trường và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 10. Lập dự toán, thanh quyết toán các khoản chi phí cho hoạt động của hộiđồng thẩm định.Điều 29. Tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường không có đạidiện tham gia trong thành phần hội đồng thẩm định do Bộ, cơ quan ngangbộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập 1. Cơ quan thường trực thẩm định gửi báo cáo đánh giá môi trường chiến 13
 14. 14. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanhlược đến Sở Tài nguyên và Môi trường của các địa phương có liên quan trực tiếpđến các vấn đề môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch không có đạidiện tham gia trong thành phần hội đồng thẩm định và báo cáo đánh giá tác độngmôi trường đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi thực hiện dự án không có đạidiện tham gia trong thành phần hội đồng thẩm định để lấy ý kiến.2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản theo đềnghị của cơ quan thường trực thẩm định trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kểtừ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan thường trực thẩm định.3. Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường được đưa ra xem xét, thảo luận tại cáccuộc họp của hội đồng thẩm định.Điều 30. Điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm địnhPhiên họp chính thức của hội đồng thẩm định chỉ được tiến hành khi có đầyđủ các điều kiện sau đây:1. Có sự tham gia (hiện diện trực tiếp tại phiên họp hoặc tham gia họp trực tuyến)từ hai phần ba (2/3) trở lên số lượng thành viên hội đồng thẩm định theo quyếtđịnh thành lập, trong đó bắt buộc phải có: Chủ tịch hội đồng hoặc Phó Chủ tịch hộiđồng trong trường hợp Chủ tịch hội đồng vắng mặt (sau đây gọi chung là ngườichủ trì phiên họp), ít nhất một (01) Uỷ viên phản biện và Ủy viên thư ký.2. Có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án hoặc ngườiđược cấp có thẩm quyền của chủ dự án ủy nhiệm tham gia.3. Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theoquy định của pháp luật.Điều 31. Đại biểu tham gia các cuộc họp của hội đồng thẩm định1. Thành phần đại biểu tham gia các cuộc họp của hội đồng thẩm định do cơquan thường trực thẩm định quyết định và mời tham dự.2. Đại biểu tham gia được phát biểu ý kiến trong các cuộc họp của hội đồng thẩmđịnh, chịu sự điều hành của người chủ trì phiên họp, được hưởng thù lao theoquy định của pháp luật.Điều 32. Nội dung và trình tự phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định1. Uỷ viên thư ký đọc quyết định thành lập hội đồng thẩm định, giới thiệu thànhphần tham dự và báo cáo tóm tắt về quá trình xử lý hồ sơ thẩm định, cung cấpthông tin về các hoạt động của hội đồng thẩm định và cơ quan thường trực thẩmđịnh đã thực hiện.2. Người chủ trì phiên họp điều hành phiên họp theo thẩm quyền được quyđịnh tại Điều 23 Thông tư này.3. Chủ dự án (hoặc đơn vị tư vấn được chủ dự án uỷ quyền) trình bày tóm tắt nộidung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môitrường. 14
 15. 15. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanh4. Chủ dự án và các thành viên hội đồng thẩm định trao đổi, thảo luận về những vấn đề chưa rõ (nếu có) của hồ sơ.5. Các ủy viên phản biện và các thành viên khác trong hội đồng thẩm định trìnhbày bản nhận xét.6. Ủy viên thư ký đọc bản nhận xét của các thành viên hội đồng thẩm định vắngmặt và ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường không có đại diện trong thànhphần hội đồng thẩm định.7. Các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến, nếu có.8. Hội đồng thẩm định có thể họp riêng (do người chủ trì phiên họp quyết định)để thống nhất nội dung kết luận của hội đồng thẩm định trong trường hợp cácthành viên hội đồng thẩm định có ý kiến trái ngược nhau.9. Người chủ trì phiên họp công bố kết luận của hội đồng thẩm định.10. Các thành viên hội đồng thẩm định có ý kiến khác với kết luận của ngườichủ trì phiên họp đưa ra, nếu có.11. Chủ dự án phát biểu, nếu có.12. Người chủ trì phiên họp tuyên bố kết thúc phiên họp.Điều 33. Nội dung kết luận của hội đồng thẩm định1. Kết luận của hội đồng thẩm định phải thể hiện rõ những nội dung sau đây:a) Những nội dung của hồ sơ đáp ứng yêu cầu;b) Những tồn tại của hồ sơ; các yêu cầu, khuyến nghị liên quan đến việc hoànchỉnh hồ sơ (nếu có) dựa trên cơ sở ý kiến của các thành viên hội đồng thẩmđịnh;c) Kết quả thẩm định ở một (01) trong ba (03) mức độ: thông qua không cầnchỉnh sửa, bổ sung; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; khôngthông qua dựa trên cơ sở kết quả kiểm phiếu thẩm định theo nguyên tắc đượcquy định tại khoản 2 Điều này.2. Nguyên tắc đưa ra kết quả thẩm định:a) Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: khi tất cả thành viên hội đồng thẩmđịnh tham dự phiên họp có phiếu thẩm định (hoặc bản nhận xét trong trườnghợp không tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiếnlược rút gọn) nhất trí thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung;b) Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: khi có ít nhất hai phần ba(2/3) số thành viên hội đồng tham dự có phiếu thẩm định (hoặc bản nhận xéttrong trường hợp không tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môitrường chiến lược rút gọn) đồng ý thông qua hoặc thông qua với điều kiện phảichỉnh sửa, bổ sung;c) Không thông qua: khi có trên một phần ba (1/3) số thành viên hội đồng có 15
 16. 16. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanhphiếu thẩm định (hoặc bản nhận xét trong trường hợp không tổ chức họp hội đồngthẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn) không thông qua.Điều 34. Hình thức và nội dung biên bản phiên họp chính thức của hộiđồng thẩm định1. Biên bản phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định được lập theo mẫuquy định tại Phụ lục 3.6 Thông tư này. Ý kiến của chủ dự án, của các thành viênhội đồng và của các đại biểu tham dự phiên họp phải được ghi chép đầy đủ, trungthực trong biên bản phiên họp.2. Biên bản phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định phải được người chủ trìphiên họp và Ủy viên thư ký ký vào góc phía dưới bên trái của từng trang, ký vàghi rõ họ tên chức danh trong hội đồng ở trang cuối cùng. Chương 5 THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA, XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRƯỚC KHI ĐƯA DỰ ÁN VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨCĐiều 35. Trách nhiệm của chủ dự án trước khi đưa dự án vào vận hànhchính thức1. Trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức, chủ dự án có trách nhiệm:a) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Điều 23 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giaiđoạn vận hành của dự án quy định tại Điều 26 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP;b) Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vậnhành của dự án;c) Lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện phápbảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án gửi cơ quan có thẩmquyền quy định tại khoản 1 Điều 39 Thông tư này.2. Đối với trường hợp dự án không có công trình bảo vệ môi trường phục vụ giaiđoạn vận hành, chủ dự án không phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thựchiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hànhcủa dự án.3. Đối với trường hợp dự án liên quan đến xử lý chất thải nguy hại:a) Dự án xử lý chất thải nguy hại không có các hạng mục đầu tư sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ khác ngoài vận chuyển, xử lý, tái chế, tiêu hủy chất thải nguy hạivà thuộc thẩm quyền cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại của Bộ Tàinguyên và Môi trường, chủ dự án không phải thực hiện trách nhiệm quy định tạiđiểm c khoản 1 Điều này nhưng phải thực hiện đầy đủ các trách 16
 17. 17. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanhnhiệm quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;b) Dự án liên quan đến xử lý chất thải nguy hại không thuộc đối tượng quy địnhtại điểm a khoản này, chủ dự án phải thực hiện các công trình, biện pháp bảovệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định tại Thôngtư này để được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước khi xin cấp giấy phéphành nghề quản lý chất thải nguy hại.Điều 36. Thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công trình, biệnpháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thicông xây dựng của dự án 1. Chủ dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệmôi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thi công xây dựng của dự án.2. Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án kiểm tra,giám sát việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giaiđoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thi công xây dựng của dự án trong trường hợpcần thiết.3. Hoạt động kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trườngtrong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thi công xây dựng của dự án đượctiến hành thông qua đoàn kiểm tra do cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 39Thông tư này thành lập với thành phần, cơ cấu quy định tại Điều 40 Thông tư này.Nội dung kiểm tra và trách nhiệm của đoàn kiểm tra do cơ quan thành lập đoàn kiểmtra quyết định.4. Cơ quan thành lập đoàn kiểm tra có thể thuê các đơn vị tư vấn độc lập giámsát việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án tronggiai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thi công xây dựng.5. Cơ quan tổ chức việc kiểm tra có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủdự án về kết quả kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môitrường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thi công xây dựng của dự ántrong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra.Điều 37. Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải1. Việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phải được tiến hànhđồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm dự án.2. Trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, chủdự án phải có văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm cho cơ quan phêduyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo mẫu quy định tạiPhụ lục 4.1 Thông tư này. 3. Việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải kéo dài không quá sáu(06) tháng, kể từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 17
 18. 18. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanh4. Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, chủ dự ánphải tự tiến hành hoặc thuê đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân tiến hànhlấy mẫu, đo đạc, phân tích thành phần và những tính chất đặc trưng của chất thảitrước và sau khi được xử lý. Số lần tiến hành lấy mẫu và phân tích thành phần củachất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự ánphải bảo đảm tối thiểu là ba (03) lần ở các thời điểm khác nhau. Thời điểm lấy mẫutùy thuộc vào tính chất của từng hạng mục công trình của dự án cụ thể để bảo đảmcác mẫu chất thải là đại diện, đặc trưng cho giai đoạn vận hành của dự án.5. Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP khôngphải thực hiện việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, nhưng phảithực hiện việc lấy mẫu phân tích các loại chất thải sau khi được xử lý bởi các côngtrình xử lý chất thải đã được xây lắp tối thiểu ba (03) lần tại các thời điểm khác nhautrong điều kiện sản xuất bình thường để lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việcthực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hànhcủa dự án để được kiểm tra, xác nhận trước ngày 05 tháng 6 năm 2013.6. Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, nếu pháthiện chất thải xả ra môi trường không đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiệnhành, chủ dự án phải dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm, thực hiện cácbiện pháp ngăn chặn việc phát tán chất thải ra môi trường và thông báo khẩn cấpcho Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan nơi có dự án để chỉđạo và phối hợp xử lý. Trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc chất thải xả ramôi trường không đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn dẫn đến thiệt hại cho tổchức, cá nhân, chủ dự án phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.Điều 38. Hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biệnpháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án1. Hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảovệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án gồm:a) Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình,biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiệntheo mẫu quy định tại Phụ lục 4.2 Thông tư này;b) Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tácđộng môi trường đã được phê duyệt;c) Năm (05) báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môitrường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu quy định tạiPhụ lục 4.3 Thông tư này. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, chủ dự án phải gửi thêm số lượng báocáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm để phục vụ công tác kiểm tra;d) Phụ lục kèm theo với số lượng bằng số lượng báo cáo kết quả thực hiện cáccông trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự 18
 19. 19. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanhán quy định tại điểm c khoản này. Các tài liệu của phụ lục thực hiện theo quyđịnh tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.2. Trường hợp dự án được đầu tư theo nhiều giai đoạn hoặc có nhiều hạng mụcđộc lập, chủ dự án được lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện cáccông trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự ántheo từng giai đoạn hoặc theo các hạng mục độc lập của dự án.Điều 39. Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảovệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao cơquan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc (sau đây gọi chung là cơquan kiểm tra, xác nhận) tổ chức kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các côngtrình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thuộcthẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của mình.2. Cơ quan kiểm tra, xác nhận tổ chức kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các côngtrình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án sau khinhận được đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Điều 38 Thông tư này.3. Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư này, cơ quan kiểm tra,xác nhận tổ chức kiểm tra, xác nhận cho từng giai đoạn của dự án hoặc cho cáchạng mục độc lập của dự án.4. Quy trình, thời hạn, cách thức tiến hành kiểm tra, xác nhận việc thực hiện cáccông trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự ánđược quy định tại các Điều 27 và 28 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.5. Hoạt động kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môitrường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án được thực hiện thông qua đoànkiểm tra do cơ quan kiểm tra, xác nhận thành lập với thành phần, cơ cấu quyđịnh tại Điều 40 Thông tư này.6. Hoạt động kiểm tra việc khắc phục các nội dung còn tồn tại của các công trình,biện pháp bảo vệ môi trường đã được chủ dự án khắc phục quy định tại khoản 4Điều 27 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại Điều44 Thông tư này.7. Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môitrường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Phụlục 4.4 Thông tư này.Điều 40. Thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện phápbảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án 1. Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan kiểm tra, xác nhận ra quyếtđịnh thành lập đoàn kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 4.5 Thông tư này. 19
 20. 20. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanh2. Thành phần đoàn kiểm tra gồm: các cán bộ của cơ quan kiểm tra, xác nhận và cácchuyên gia về môi trường, lĩnh vực liên quan đến dự án và theo cơ cấu: một (01)Trưởng đoàn là cán bộ của cơ quan kiểm tra, xác nhận, trong trường hợp cần thiếtcó thể có một (01) Phó trưởng đoàn; một (01) Thư ký và các thành viên.3. Trường hợp việc kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện phápbảo vệ môi trường không do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện,ngoài thành phần quy định tại khoản 2 Điều này, trong thành phần đoàn kiểmtra còn có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường nơi thực hiện dự án.4. Trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do Ủy ban nhândân cấp tỉnh phê duyệt, ngoài thành phần quy định tại khoản 2 Điều này, trongthành phần đoàn kiểm tra có thể có đại diện cơ quan chuyên môn về bảo vệ môitrường cấp huyện nơi thực hiện dự án.Điều 41. Nguyên tắc làm việc của đoàn kiểm tra1. Đoàn kiểm tra làm việc theo nguyên tắc thảo luận công khai giữa các thành viênvà giữa các thành viên với đại diện chủ dự án trong các cuộc họp và trong quá trìnhkiểm tra thực tế các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện.2. Đoàn kiểm tra tiến hành việc kiểm tra thực tế các công trình, biện pháp bảo vệmôi trường của dự án khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:a) Có mặt ít nhất hai phần ba (2/3) số lượng thành viên đoàn kiểm tra theo quyếtđịnh thành lập của cơ quan kiểm tra, xác nhận, trong đó, phải có sự tham gia củaTrưởng đoàn (hoặc Phó trưởng đoàn khi Trưởng đoàn vắng mặt) và Thư ký đoànkiểm tra;b) Có mặt của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.Điều 42. Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên đoàn kiểm tra1. Trách nhiệm và quyền hạn chung của các thành viên đoàn kiểm tra:a) Nghiên cứu hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình,biện pháp bảo vệ môi trường;b) Thông qua Thư ký đoàn kiểm tra, yêu cầu chủ dự án cung cấp thông tin, tàiliệu, số liệu liên quan đến dự án để tham khảo, nghiên cứu phục vụ việc nhận xét,đánh giá về việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã thựchiện trên thực tế và thể hiện trên hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận;c) Tham gia các cuộc họp, các hoạt động kiểm tra việc thực hiện các công trình, biệnpháp bảo vệ môi trường trên thực tế do cơ quan kiểm tra, xác nhận tổ chức;d) Đối thoại với chủ dự án về các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã được chủ dự án thực hiện trong quá trình kiểm tra thực tế;đ) Viết bản nhận xét, đánh giá việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệmôi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 4.6 Thông tư này gửi Thư ký đoàn 20
 21. 21. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanhkiểm tra để tổng hợp; chịu trách nhiệm trước cơ quan thành lập đoàn kiểm tra vàtrước pháp luật về những nhận xét, đánh giá của mình;e) Quản lý các tài liệu được cung cấp theo quy định của pháp luật và nộp lại khicó yêu cầu của cơ quan thực hiện việc kiểm tra, xác nhận sau khi hoàn thànhnhiệm vụ;g) Được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật hiện hành khi thực hiện cácnhiệm vụ: đi kiểm tra thực tế; tham dự các cuộc họp của đoàn kiểm tra; viết bản nhậnxét, đánh giá việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.2. Trách nhiệm và quyền hạn của Thư ký đoàn kiểm tra:Ngoài các trách nhiệm và quyền hạn chung quy định tại khoản 1 Điều này, Thưký đoàn kiểm tra còn có các trách nhiệm và quyền hạn sau đây:a) Liên hệ với chủ dự án, các thành viên đoàn kiểm tra, các tổ chức, cá nhân cóliên quan để sắp xếp lịch trình công tác của đoàn kiểm tra;b) Tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên đoàn kiểm tra và báocáo Trưởng đoàn;c) Lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra việc thực hiện các công trình, biệnpháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo mẫu quyđịnh tại Phụ lục 4.7 Thông tư này;d) Dự thảo biên bản kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệmôi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án một cách đầy đủ, chính xác theoquy định tại Điều 43 Thông tư này.3. Ngoài các trách nhiệm và quyền hạn chung của thành viên đoàn kiểm tra quyđịnh tại khoản 1 Điều này, Phó trưởng đoàn kiểm tra còn có các trách nhiệm vàquyền hạn của Trưởng đoàn kiểm tra quy định tại khoản 4 Điều này trongtrường hợp Trưởng đoàn vắng mặt.4. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng đoàn kiểm tra:Ngoài các trách nhiệm và quyền hạn chung quy định tại khoản 1 Điều này,Trưởng đoàn kiểm tra còn có các trách nhiệm và quyền hạn sau:a) Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của đoàn kiểm tra;b) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn kiểm tra;c) Chủ trì và điều hành các cuộc họp của đoàn kiểm tra;d) Chủ trì xử lý các kiến nghị của các thành viên đoàn kiểm tra, của chủ dựán và đại diện các cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra thực tế, nếu có.Điều 43. Nội dung và hình thức thể hiện kết quả kiểm tra1. Kết quả kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môitrường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và kết quả kiểm tra hồ sơ được thể 21
 22. 22. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanhhiện dưới hình thức biên bản kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện phápbảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án được lập theo mẫu quyđịnh tại Phụ lục 4.8 Thông tư này.2. Nội dung biên bản kiểm tra phải thể hiện trung thực, khách quan về thực trạngcác công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện trên thực tế ở thờiđiểm kiểm tra.3. Biên bản kiểm tra phải được Trưởng đoàn kiểm tra (hoặc Phó trưởng đoànkiểm tra trong trường hợp Trưởng đoàn kiểm tra vắng mặt), Thư ký đoàn kiểmtra và đại diện có thẩm quyền của chủ dự án ký vào từng trang biên bản, ký và ghirõ họ tên, chức danh ở trang cuối cùng.Điều 44. Kiểm tra việc chủ dự án khắc phục các nội dung còn tồn tại củacác công trình, biện pháp bảo vệ môi trường1. Hoạt động kiểm tra việc chủ dự án khắc phục các nội dung còn tồn tại của cáccông trình, biện pháp bảo vệ môi trường được thực hiện thông qua đoàn kiểm trađã được thành lập trước đó hoặc được cơ quan kiểm tra, xác nhận thành lập lạitrong trường hợp cần thiết. Việc kiểm tra trong trường hợp này không nhất thiếtphải có đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 41 Thông tư này.2. Biên bản kiểm tra việc chủ dự án khắc phục các nội dung còn tồn tại của cáccông trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự ánthực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 4.9 Thông tư này.3. Đối với các dự án do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báocáo đánh giá tác động môi trường, sau khi nhận được báo cáo của chủ dự án vềviệc đã khắc phục các tồn tại trên hồ sơ và trên thực tế của dự án, cơ quan kiểm tra,xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định thực hiện việckiểm tra việc chủ dự án khắc phục các nội dung còn tồn tại của các công trình,biện pháp bảo vệ môi trường theo một (01) trong các hình thức sau đây:a) Tổ chức kiểm tra theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này;b) Ủy nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi thực hiện dự án kiểm tra.4. Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy nhiệm theo quy định tại điểm b khoản3 Điều này có trách nhiệm:a) Tổ chức và tiến hành kiểm tra việc chủ dự án khắc phục các tồn tại trên thựctế theo nội dung được nêu trong văn bản ủy nhiệm trong thời hạn hai mươi (20)ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản ủy nhiệm;b) Lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 4.9 Thông tư này;c) Có văn bản thông báo kết quả kiểm tra lập theo mẫu quy định tại Phụ lục4.10 Thông tư này gửi cơ quan ủy nhiệm trong thời hạn năm (05) ngày làm việc,kể từ ngày có kết quả kiểm tra. 22
 23. 23. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanh Chương 6 CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGĐiều 45. Đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường1. Chủ các dự án, tổ chức, cá nhân đề xuất các hoạt động sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là chủ dự án) sau phải lập, đăng ký bản camkết bảo vệ môi trường:a) Dự án có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mứcquy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP; đề xuấthoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự ánđầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.b) Dự án, đề xuất cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất,kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệmôi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt,xác nhận đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa tới mức lập báo cáo đánh giá tácđộng môi trường quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này.2. Dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bảncam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lạibản cam kết bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:a) Thay đổi địa điểm thực hiện;b) Không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bảncam kết bảo vệ môi trường được đăng ký;c) Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gâytác động hoặc làm gia tăng các tác động tiêu cực đến môi trường không do chấtthải gây ra hoặc làm gia tăng tổng lượng chất thải hoặc phát sinh các loại chấtthải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với dự báo trong bảncam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký nhưng chưa tới mức phải lập báocáo đánh giá tác động môi trường.Điều 46. Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường1. Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc đối tượngphải lập bản cam kết bảo vệ môi trường gồm:a) Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với hình thức trang bìa, trang phụ bìa vàyêu cầu về cấu trúc và nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 5.1và 5.2 Thông tư này;b) Một (01) dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) có chữ ký (ghi rõ họ tên, chứcdanh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của chủ dự án. 23
 24. 24. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanh2. Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với đề xuất hoạt động sảnxuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môitrường gồm:a) Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dungthực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.3 Thông tư này;b) Một (01) bản đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được chứngthực bởi chữ ký của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơsở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.3. Đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Thông tư này, ngoàicác văn bản quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này, hồ sơ đăng ký bảncam kết bảo vệ môi trường phải kèm theo một (01) bản sao văn bản chứng minhbản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký hoặc giấy xác nhận bản đăngký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường của cơsở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động.4. Đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 45 Thông tư này, ngoài các vănbản quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảovệ môi trường phải kèm theo một (01) bản sao văn bản chứng minh việc đăngký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinhdoanh trước đó.Điều 47. Tổ chức thực hiện việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường1. Việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định tại cácĐiều 31, 32 và 33 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.2. Văn bản ủy quyền tổ chức thực hiện việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môitrường của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sauđây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện theo mẫu quy định Phụlục 5.4 Thông tư này.3. Văn bản thông báo cho chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vềviệc không chấp nhận bản cam kết bảo vệ môi trường thực hiện theo mẫu quyđịnh tại Phụ lục 5.5 Thông tư này.Điều 48. Trách nhiệm của chủ dự án và của cơ quan nhà nước sau khi bảncam kết bảo vệ môi trường được đăng ký1. Trách nhiệm của chủ dự án sau khi bản cam kết bảo vệ môi trường được đăngký quy định tại Điều 35 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và các quy định của phápluật hiện hành về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án, triển khaihoạt động sản xuất, kinh doanh. 2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 45 Thông tư này, chủ dựán chỉ được triển khai thực hiện những nội dung thay đổi sau khi được đăng ký 24
 25. 25. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanhbản cam kết bảo vệ môi trường.3. Sau khi chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dâncấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã được ủy quyền có trách nhiệm:a) Thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tưnày cho chủ dự án;b) Gửi bản cam kết bảo vệ môi trường cho các cơ quan liên quan theo quyđịnh tại Điều 34 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP;c) Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 36 Nghị định số29/2011/NĐ-CP. Chương 7 TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHĐiều 49. Tổ chức thực hiện1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủyban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động thẩmđịnh báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hoạt động thẩm định, phê duyệt báocáo đánh giá tác động môi trường, hoạt động đăng ký bản cam kết bảo vệ môitrường theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và theo mẫu quyđịnh tại các Phụ lục 6.1, 6.2, 6.3 và 6.4 Thông tư này.2. Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường bố trí Cục Thẩmđịnh và Đánh giá tác động môi trường làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và làm cơquan thường trực thẩm định đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báocáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định của BộTài nguyên và Môi trường; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các công trình, biệnpháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thi công xâydựng; làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các côngtrình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án doBộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác độngmôi trường.3. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp tăng cường đầu tư chohệ thống thông tin dữ liệu về các hoạt động liên quan đến đánh giá môi trườngchiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.Điều 50. Điều khoản thi hành1. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện Thông tư này.2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 9 năm 2011. 25
 26. 26. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên XanhThông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tàinguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giátác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường và Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy địnhvề tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trườngchiến lược, hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hết hiệulực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh những khó khăn, vướngmắc, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tàinguyên và Môi trường để hướng dẫn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chophù hợp./.Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Chính phủ;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Công báo; Phạm Khôi Nguyên- Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;- Các đơn vị thuộc Bộ TN&MT;- Lưu: VT, PC, TCMT (34). MDung 320. 26
 27. 27. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanh Phụ lục 1.1 Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường)(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ... (Địa danh), ngày… tháng … năm …V/v đề nghị thẩm định báo cáo đánhgiá môi trường chiến lược chi tiếtdưới hình thức báo cáo riêng của (2) Kính gửi: (3)Chúng tôi là: (1), Chủ dự án: (2), thuộc mục… Phụ lục I Nghị định số29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môitrường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.(2) sẽ do (4) phê duyệt.Địa chỉ liên hệ: …Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … Xin gửi đến (3) hồ sơ gồm:- Chín (09) bản dự thảo (2);- Chín (09) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức báo cáoriêng của (2) bằng tiếng Việt.Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêutrên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật củaViệt Nam.Đề nghị (3) thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hìnhthức báo cáo riêng của (2). (5)Nơi nhận: (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)- Như trên;-- Lưu …Ghi chú:(1) Chủ dự án;(2) Tên đầy đủ của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;(3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; (4) Cơquan phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;(5) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án. 27
 28. 28. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanh Phụ lục 1.2 Mẫu bìa và trang phụ bìa báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường) (Tên cơ quan chủ quản) (Chủ dự án) BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC của (1) CHỦ DỰ ÁN (*) ĐƠN VỊ TƯ VẤN (nếu có) (*) (Đại (Đại diện có thẩm quyền của chủ diện có thẩm quyền của đơn vị ký, ghi dự án ký, ghi họ tên, đóng dấu) họ tên, đóng dấu ) Tháng… năm…Ghi chú:(1): Tên đầy đủ của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; (*): Chỉ thể hiện ở trang phụbìa. 28
 29. 29. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên Xanh Phụ lục 1.3 Cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường) MỞ ĐẦU1. Xuất xứ của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch- Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch(CQK), trong đó nêu rõ là loại CQK mới, CQK điều chỉnh bổ sung hay loại khác.- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thẩm định CQK.- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt CQK.2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược2.1. Căn cứ pháp luật- Liệt kê các văn bản pháp luật làm căn cứ để thực hiện đánh giá môi trườngchiến lược (ĐMC) của CQK, trong đó nêu đầy đủ chính xác: mã số, tên, ngàyban hành, cơ quan ban hành của từng văn bản.- Liệt kê các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng được sử dụngđể thực hiện ĐMC của CQK (nếu có).2.2. Căn cứ kỹ thuật và tài liệu tham khảo- Liệt kê các tài liệu trong nước, ngoài nước hướng dẫn về kỹ thuật ĐMC đã sửdụng để thực hiện ĐMC của CQK, trong đó nêu đầy đủ, chính xác: tên, tác giả,thời gian ban hành, nơi ban hành hoặc nơi lưu giữ của từng tài liệu.- Liệt kê các tài liệu tham khảo của các cá nhân, cơ quan khác có những thôngtin, dữ liệu được sử dụng để thực hiện ĐMC.- Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật, tính đồng bộ của căn cứkỹ thuật và thông tin tham khảo.2.3. Thông tin tự tạo lập- Liệt kê các tài liệu của cơ quan chịu trách nhiệm lập CQK; của cá nhân, đơn vịtư vấn về ĐMC (nếu có) có những thông tin, dữ liệu được sử dụng để thựchiện ĐMC.- Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật, tính đồng bộ của nguồn thôngtin tự tạo lập.3. Phương pháp sử dụng để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược3.1. Phương pháp ĐMC 29
 30. 30. Bạn đang download tài liệu này từ CaoNguyenXanhGroup.com của Cty Cổ phần Cao Nguyên XanhLiệt kê đầy đủ các phương pháp ĐMC đã được sử dụng để thực hiện ĐMC, đồngthời, chỉ dẫn rõ ràng: từng phương pháp đã được sử dụng như thế nào, đối vớibước nào của ĐMC; mức độ phù hợp và độ tin cậy của từng phương pháp dựatrên cơ sở của nguồn thông tin đã sử dụng.3.2. Phương pháp khácLiệt kê đầy đủ các phương pháp về điều tra, khảo sát, phân tích thí nghiệm và cácphương pháp có liên quan khác đã được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐMC,đồng thời, chỉ dẫn rõ ràng: từng phương pháp đã được sử dụng như thế nào, đốivới bước nào của báo cáo ĐMC; mức độ phù hợp và độ tin cậy của từng phươngpháp.4. Tổ chức thực hiện ĐMC- Mô tả mối liên kết giữa quá trình lập CQK và quá trình thực hiện ĐMC, trongđó nêu rõ các bước thực hiện ĐMC được gắn kết như thế nào với các bước lậpCQK, kèm theo trình bày dưới dạng sơ đồ dòng hoặc dạng bảng.- Nêu tóm tắt về việc tổ chức, cách thức hoạt động của tổ chuyên gia vềĐMC do cơ quan lập CQK thành lập hoặc đơn vị tư vấn thực hiện ĐMC.- Danh sách và vai trò của những người trực tiếp tham gia trong quá trình thựchiện ĐMC và trong việc lập báo cáo ĐMC.- Mô tả cụ thể về quá trình làm việc, thảo luận của tổ chuyên gia về ĐMC với tổchuyên gia về lập CQK nhằm lồng ghép các nội dung về môi trường vào trongtừng giai đoạn của quá trình lập CQK. Chương 1 MÔ TẢ TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH1. Tên của CQKNêu đầy đủ, chính xác tên của CQK.Lưu ý: tên của CQK phải được thống nhất tại trang bìa, phụ bìa, nội dung báocáo ĐMC và các tài liệu liên quan khác.2. Cơ quan được giao nhiệm vụ lập CQKNêu đầy đủ, chính xác thông tin về cơ quan chủ quản và cơ quan được giao nhiệmvụ lập CQK: tên gọi, địa chỉ, phương tiện liên hệ (điện thoại, fax, thư điện tử vàcác phương tiện khác).3. Mô tả tóm tắt CQKMô tả tóm tắt về nội dung CQK:- Phạm vi không gian và thời kỳ của CQK.- Các mục tiêu, quan điểm và phương hướng phát triển; cơ cấu tổ chức kinh tế.- Luận chứng các phương án phát triển của CQK và phương án chọn. 30

×