Your SlideShare is downloading. ×
Prosbectws 2014.15
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Prosbectws 2014.15

3,661
views

Published on

Welsh for Adults • Cymraeg i Oedolion …

Welsh for Adults • Cymraeg i Oedolion
Glamorgan • Morgannwg

Prospectus 2014-15

Step by Step • Together • Learning Welsh

Published in: Education, Technology

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,661
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Welsh for Adults Courses 2014-15 Rhondda Cynon Taf • Merthyr Tydfil • Bridgend Cyrsiau Cymraeg i Oedolion 2014-15 Rhondda Cynon Taf • Merthyr Tudful • Pen-y-bont ar Ogwr Learn Welsh with us Dysgwch Gymraeg gyda ni 01443 483 600 www.southwales.ac.uk/learnwelsh New term starts 22nd September Tymor newydd yn dechrau 22ain Medi
 • 2. 2 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi Contents Cynnwys Welcome/Croeso 3 Profile/Proffîl 4 Which course?/Pa gwrs? 6 Enrolment/Ymrestru 12 Courses for beginners (Entry level)/ 15 Cyrsiau i ddechreuwyr (Mynediad) Foundation level/Sylfaen 28 Intermediate level/Canolradd 34 Uwch/Advanced level 38 Hyfedredd/Proficiency level 42 Cyrsiau eraill/Other courses 43 Cyrsiau atodol/Supplementary courses 46 Cymraeg yn y Gweithle/Welsh in the workplace 48 Cyrsiau Sabothol/Sabbatical courses 49
 • 3. 3 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh Welcome Croeso Welcome to the Glamorgan Welsh for Adults Centre. Our aim is to provide the best possible service for everyone who wishes either to learn Welsh from scratch or improve their skills in the language. In the words of the education inspectorate, Estyn, the Glamorgan Centre offers: • a high standard of care, support and guidance • effective teaching • co-ordinated provision across the area • a rich range of learning experiences outside the classroom The courses offer excellent value for money, with courses which meet more than once a week costing less than £1 per hour – a bargain! I hope that this booklet will enable to you make an informed decision on the most suitable course for you, and you can secure a place on one of our courses by completing a simple booking form on our website: www.southwales.ac.uk/learnwelsh. However, if you would benefit from having a chat with a member of staff, then please telephone us on 01443 483 600. If you are ready to embark on a journey, we are very much looking forward to your company. Kind regards, Helen Prosser Head of Centre Croeso i Ganolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg! Ein nod yw darparu’r gwasanaeth gorau posibl ar gyfer pawb sydd am ddysgu Cymraeg o’r dechrau neu wella eu sgiliau yn yr iaith. Yng ngeiriau yr arolygwyr addysg, Estyn, o fewn y Ganolfan mae: • safon y gofal, cymorth ac arweiniad yn uchel • addysgu effeithiol • darpariaeth gydlynus ar draws y rhanbarth • ystod gyfoethog o brofiadau dysgu ar gael i ddysgwyr y tu allan i’r dosbarth Mae’r cyrsiau’n cynnig gwerth ardderchog am eich arian, gyda’r cyrsiau sy’n cwrdd mwy nag unwaith yr wythnos yn costio llawer llai na £1 yr awr – bargen! Gobeithio bod digon o wybodaeth o fewn y llyfryn hwn i chi ddod i benderfyniad am y cwrs mwyaf addas i chi, a chewch gadw lle trwy gwblhau ffurflen syml iawn ar ein gwefan – www.southwales.ac.uk/learnwelsh. Ond os ydych chi am gael sgwrs gyda rhywun, yn enwedig os nad ydych chi’n siŵr pa lefel fydd yn addas i chi, codwch y ffôn am sgwrs 01443 483 600. Felly os ydych chi’n barod i ddod ar siwrnai gyda ni, rydyn ni’n barod iawn i’ch croesawu. Cofion, Helen Prosser Pennaeth y Ganolfan
 • 4. 4 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi Learner profile / Proffil Dysgwr “I chose to learn Welsh as an adult because I had forgotten most of what I learnt in school (I also messed around a bit too much in school so could have done better at Welsh), but mainly because if I had children in the future I was adamant I would want them educated through Welsh medium schools. My wife also is of the same opinion regarding children having gone through Welsh medium education and being a first language Welsh speaker. So while I will never be at her level, it would be nice to be able to speak Welsh as a family and understand if my wife and children are talking about me!! Although it is extremely hard at times, I feel very proud to be learning Welsh and hope more people do in the future.” “Dewisais i ddysgu Cymraeg fel oedolyn achos ro’n i wedi anghofio’r rhan fwyaf o’r Gymraeg ddysgais i yn yr ysgol (a bues i’n chwarae o gwmpas gormod yn yr ysgol felly gallwn i fod wedi gwneud yn well) ond yn bennaf achos taswn i’n cael plant baswn i eisiau iddyn nhw fynd i ysgolion Cymraeg. Mae fy ngwraig yn cytuno â fi achos aeth hi i ysgol Gymraeg ei hun. Fydda i byth yn cyrraedd yr un lefel â fy ngwraig ond basai’n dda gallu siarad Cymraeg fel teulu a deall tasai fy ngwraig a fy mhlant yn siarad amdana i! Mae’r gwaith yn anodd weithiau ond dw i’n falch iawn o’r ffaith fy mod i’n dysgu Cymraeg a gobeithio bydd mwy o bobl yn dysgu yn y dyfodol.” Matt (pictured left / ar y chwith)
 • 5. 5 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh
 • 6. 6 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi Which Course? Pa Gwrs? Welsh for Adults Our general courses will give you the necessary grounding to have you well on your way to hitting your goals. Learner profile / Proffil dysgwr “It all started for me when my Welsh speaking friend decided to teach a group of us a bit of Welsh for fun. I got the bug and decided to join my local Welsh for Adults course. I love the sound of Welsh and have always been a bit jealous of friends who could speak it. So I decided to stop being jealous and do something about it! I really enjoy the classes and feel as though my Welsh is improving week on week. I recommend it to all my friends thinking of learning Welsh!” “Dechreuodd popeth i fi pan benderfynodd ffrind i fi, sy’n Gymro Cymraeg, ddysgu ychydig o Gymraeg i griw ohonon ni am dipyn o hwyl. Cododd e awydd yno i a phenderfynais i ymuno â fy nosbarth Cymraeg i Oedolion lleol. Dw i wrth fy modd gyda s ^wn y Gymraeg a dw i wastad wedi bod ychydig yn eiddigeddus o ffrindiau sy’n gallu ei siarad. Felly, fe benderfynais i beidio bod yn eiddigeddus a gwneud rhywbeth am y peth! Dw i’n mwynhau fy nosbarthiadau mâs draw ac yn teimlo fod fy Nghymraeg i’n gwella o wythnos i wythnos. Dw i’n ei argymell i fy ffrindiau sy’n meddwl dysgu Cymraeg!” Alice Cymraeg i Oedolion Bydd ein cyrsiau cyffredinol yn sicrhau sylfeini cadarn i chi ar eich taith tuag at gyrraedd eich nod.
 • 7. 7 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh Welsh for the Family Welsh for the Family is a course for those who want to learn to speak Welsh with children up to 7 years old. The goal is to enable you to interact with your children through the medium of Welsh. During the course you will focus on: • Asking questions • Giving simple commands • Reading • Singing • Playing games • Greetings and much more Whatever your story behind learning Welsh, be it to read a bed time story or to help your child with their homework, we’ll be here for you every step of the way. Step by Step | Together | Learning Welsh Cymraeg i’r Teulu Cwrs wedi ei anelu at siarad â phlant ifanc hyd at 7 mlwydd oed yw Cymraeg i’r Teulu. Y nod yw eich galluogu chi i gyfathrebu gyda phlant trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ystod y cwrs byddwch chi’n canolbwyntio ar: • Gofyn cwestiynau • Rhoi gorchmynion syml • Darllen • Canu • Chwarae gemau • Cyfarchion a llawer mwy Beth bynnag yw’r rheswm dros ddysgu Cymraeg, boed i ddarllen stori gyda’ch plentyn neu i helpu gyda’r gwaith cartref, rydym ni yma gyda chi bob cam. Cam wrth Gam | Gyda’n Gilydd | Dysgu Cymraeg
 • 8. 8 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi Pa Gwrs? Which Course? Cwrs Cymraeg Dwys Ydych chi eisiau dysgu Cymraeg yn yr amser byrraf posibl? Os oes gyda chi’r ymrwymiad i ddysgu tair gwaith yr wythnos dyma’r cwrs i chi. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr pur ond mae nifer o ddysgwyr sy wedi bod yn dysgu ers blwyddyn neu ddwy yn barod hefyd yn ei weld yn ffordd o fynd ati i ddysgu o ddifrif. Dyma’r unig gwrs yn y Ganolfan lle byddwch chi’n gallu ennill credydau addysg uwch. Does dim rhaid ymuno yn y flwyddyn gyntaf – cewch chi ymuno yn yr ail, trydedd neu bedwaredd flwyddyn. Am fwy o fanylion ac i drefnu sgwrs i drafod y cwrs hwn, cysylltwch â Helen Prosser ar 01443 483 600 neu e-bostiwch dysgucymraeg@decymru.ac.uk. Intensive Course Would you like to learn Welsh in the shortest time possible? If you have the commitment to make three days a week the Intensive Course is the one for you. This course is suitable for complete beginners but also appeals to learners who have already been learning for one or two years and wish to accelerate the learning process. You don’t have to start from the beginning – you can join the course in the second, third or fourth year. This is the only course offered by the Centre where you will have the opportunity to gain higher education credits. For more details and to arrange to have a chat about the course, please contact Helen Prosser on 01443 483 600 or e-mail learnwelsh@southwales.ac.uk. Day(s) Day(s) Time Price* Course Code Entry Foundation - Three times a week. Complete two levels in one year. Church Village - Gartholwg Lifelong Learning Centre CF38 1RQ Monday, Wednesday Friday 9.30am-12.30pm £135/*£68 D01T01E Canolradd / Intermediate - Three times a week. Pentre'r Eglwys - Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, CF38 1RQ Llun, Mawrth Iau 9.30am-12.30pm £135/*£68 D03T01E Uwch 1, 2 a 3 / Advanced 1, 2 and 3 - Dwywaith yr Wythnos. Pentre'r Eglwys - Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, CF38 1RQ Llun Mercher 9.30am-12.30pm £98/*£43 U12T01E Uwch 4 / Advanced 4 - Dwywaith yr Wythnos. Pentre'r Eglwys - Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, CF38 1RQ Mawrth Iau 9.30am-12.30pm £98/*£43 U04T01E
 • 9. 9 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh Express Course The express course lasts for three weeks during the summer and enables you to complete a level in a short period of time. Perfect for those who want to skip ahead with their learning or revise. We have a course for all levels, running from 9.30am to 3pm every weekday for the 3 week period. Call us for more information. Cwrs Brys Mae’r Cwrs Brys yn para am dair wythnos yn ystod yr haf ac yn eich galluogi i gwblhau lefel mewn cyfnod byr. Mae’r cwrs yn berffaith os ydych chi eisiau cyflymu’r broses ddysgu neu adolygu lefel. Mae cyrsiau ar bob lefel rhwng 9.30am-3pm dros gyfnod o dair wythnos. Ffoniwch am ragor o wybodaeth. Enw Lleoliad Pris Dyddiadau Mynediad / Entry M1 University of South Wales, Treforest Campus, CF37 1DL £68 11/08-29/08/2014 M2 University of South Wales, Treforest Campus, CF37 1DL £68 21/07-08/08/2014 Sylfaen / Foundation S1 University of South Wales, Treforest Campus, CF37 1DL £68 11/08-29/08/2014 S2 University of South Wales, Treforest Campus, CF37 1DL £68 21/07-08/08/2014 Canolradd / Intermediate C1 Prifysgol De Cymru, Campws Trefforest, CF37 1DL £68 11/08-29/08/2014 C2 Prifysgol De Cymru, Campws Trefforest, CF37 1DL £68 21/07-08/08/2014 Uwch / Advanced Uwch Prifysgol De Cymru, Campws Trefforest, CF37 1DL £68 23/06-11/07/2014
 • 10. 10 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi Level Lefel What level am I? We have 5 levels to choose from. Entry (Beginner) For complete beginners or individuals who have not practised their Welsh for some time. Emphasis very much on conversational Welsh – personal details and past events are among the topics covered. Foundation Progression from Entry level and you will be able to hold a basic conversation. You will be expanding on your speaking skills. Topics such as family, work and hobbies are among others covered. Intermediate The emphasis is still on speaking, but a little more writing, reading and listening is introduced. You should feel comfortable holding a conversation on everyday topics by the end of this level. Advanced You will still concentrate on oral skills, but this level also helps you write competently. Proficiency This level is aimed at fluent learners and Welsh speakers who want to improve their language skills. Pa lefel ydw i? Dewiswch o’r lefelau isod. Mynediad Mae’r pwyslais ar ddysgu sgwrsio. Mae’r nodau dysgu yn cynnwys trafod manylion personol a digwyddiadau yn y gorffennol. Sylfaen Cyfle i ehangu ar eich sgiliau llafar. Ymhlith y nodau dysgu mae trafod y teulu, gwaith a diddordebau. Canolradd Mae’r pwyslais yn dal i fod ar siarad, ond mae ychydig o waith ysgrifennu, darllen a gwrando yn ogystal. Dylech chi deimlo’n gyfforddus yn cynnal sgwrs ar bynciau pob dydd erbyn diwedd y lefel. Uwch Mae’r cwrs yn dal i ganolbwyntio ar sgiliau llafar, ond dych chi hefyd yn cael eich cyflwyno i radio, teledu a phapurau newydd Cymraeg. Mae’r cwrs hefyd yn eich helpu i ysgrifennu’n hyderus. Hyfedredd Mae’r lefel hon ar gyfer siaradwyr iaith gyntaf a dysgwyr rhugl sydd am loywi eu sgiliau, naill ai ar lafar trwy gyfoethogi geirfa a thrafod pynciau arbenigol, neu ar bapur wrth ddysgu ysgrifennu’n gywir ac yn raenus.
 • 11. 11 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh How Often? Pa Mor Aml? How often do I want to learn? 3 options to choose from here – your lifestyle will play a big part in your choice. (If you find it hard committing to one day or time, get in touch – we might be able to help!) Once a Week Slower paced, but suitable for a busy lifestyle. It will take two years to complete a level. (Search Leisurely Pace) Twice a Week Moderate pace, double the commitment, but double your progress. It will take a year to complete a level. (Search Moderate Pace) Three Times a Week This is an intensive but effective way of learning. (Search Intensive Pace). Pa mor aml? Mae tri dewis ar gael. (Ydych chi’n gweithio oriau afreolaidd? Cysylltwch â n i weld allwn ni helpu) Unwaith yr wythnos Beth bynnag yw lefel eich cwrs, bydd yn golygu mynychu dosbarth unwaith yr wythnos dros gyfnod o ddwy flynedd i gwblhau lefel. (Chwiliwch am Hamddenol.) Dwywaith yr wythnos Bydd y dosbarth yn cwrdd ddwywaith yr wythnos ac felly byddwch chi’n dysgu siarad yn gyflymach. (Chwiliwch am Cymedrol) Tair gwaith yr wythnos Mae’r cyrsiau hyn yn ffordd effeithiol iawn o ddysgu’r iaith gan y byddwch yn mynychu dosbarth dair gwaith yr wythnos. (Chwiliwch am Dwys)
 • 12. 12 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi Enrolment Ymrestru Enrolment Remember to book your place online at www.southwales.ac.uk/learnwelsh or over the phone on 01443 483 600. Take advantage of the first lesson, which is given as a free taster session for you to see if this is the right course for you. Official enrolment takes place during the second week of the course and your tutor will guide you through the process. If you miss your enrolment lesson, don’t worry! Simply ask your tutor for a late enrolment form for you to send in by post. We’re looking forward to seeing you in a class! BC -- Bridgend College For courses marked with ‘BC’, registration, enrolment and payment will take place via Bridgend College and not Glamorgan Welsh for Adults Centre. For information on how to enrol, please contact the College at welsh@bridgend.ac.uk Ymrestru Cofiwch gadw lle arlein ar www.southwales.ac.uk/learnwelsh neu dros y ffôn ar 01443 483 600. Cymerwch fantais o’r wers gyntaf sydd yn cael ei rhoi fel sesiwn flasu am ddim i weld ai hwn yw’r cwrs cywir i chi. Mae’r sesiwn ymrestru swyddogol yn digwydd yn ystod yr ail wythnos lle bydd eich tiwtor yn rhoi help llaw wrth ymrestru. Os dych chi’n colli’r sesiwn ymrestru, peidwch â phoeni, gofynnwch i’ch tiwtor am ffurflen ymrestru hwyr i chi ei danfon atom drwy’r post. Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld mewn dosbarth! BC -- Coleg Penybont I gyrsiau gyda ‘BC’, bydd ymrestru a thaliadau gyda Choleg Penybont ac nid Canolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg. Am wybodaeth ymrestru, e-bostiwch y Coleg ar cymraeg@bridgend.ac.uk All courses are held in association with the University of South Wales. Mae’r cyrsiau yn cael eu cynnal mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru.
 • 13. 13 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh Tutor Profile / Proffil Tiwtor I teach classes throughout the area and love seeing my learners making progress week on week. It’s great to meet so many new people and help them on their way towards fluency in the language. Nothing gives me more pleasure as a tutor than taking a group to see a Welsh television programme being recorded, or to see a Welsh play or gig and suddenly the learners realise that they have an additional window through which they can see the world. And of course, we have a lot of fun. Give it a go! Dw i’n dysgu dosbarthiadau ar hyd a lled yr ardal ac wrth fy modd yn gweld y dysgwyr yn gwneud cynnydd o wythnos i wythnos. Dw i’n dwlu cwrdd â phobl newydd a’u helpu ar eu taith tuag at ruglder yn y Gymraeg. Does dim byd yn rhoi mwy o foddhad i fi fel tiwtor na mynd â chriw o ddysgwyr i weld rhaglen deledu’n cael ei recordio, neu i weld drama neu grŵp Cymraeg yn canu – a phawb yn gweld bod dysgu’r Gymraeg yn rhoi ffenest arall iddyn nhw weld y byd. Ac wrth gwrs, ‘dyn ni’n cael llawer o hwyl. Rhowch gynnig arni! Siân Poole (Tutor / Tiwtor)
 • 14. 14 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600
 • 15. 15 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 All courses start during the week of 22nd September. Enrol in a class of your choice. To book a place call 01443 483 600 or book online www.southwales.ac.uk/learnwelsh Mae pob cwrs yn dechrau yn ystod wythnos 22ain Medi. Dewiswch gwrs sy’n addas i chi. I gadw lle ffoniwch 01443 483 600 neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh Rhondda Cynon Taf 16 Bridgend / Pen-y-Bont ar Ogwr 22 Merthyr Tydfil / Merthyr Tudful 26 Entry Level Courses (Beginners) Cyrsiau Mynediad (Dechreuwyr) A course for beginners. Emphasis is very much on conversational Welsh -- personal details and past events are among the topics covered. The duration of the course is 30 weeks, unless stated otherwise. Cyrsiau i ddechreuwyr. Mae pwyslais mawr ar sgwrsio yn Gymraeg -- yn cynnwys trafod manylion personol a digwyddiadau yn y gorffennol. 30 wythnos yw hyd y cwrs, oni nodir yn wahanol.
 • 16. 16 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi Rhondda Cynon Taf ENTRYLEVEL--BEGINNERS|RHONDDACYNONTAF Entry 1 and 2 -- Complete beginners Twice a week. Complete level in one year. Cwrs Cymraeg Dwys Three times a week. Complete two levels in one year. Day(s) Day(s) Time Price* Course Code Llwynypia -- Coleg y Cymoedd, CF40 2TQ Monday Thursday 10am-1pm £88/*£38 M12R01E Llwynypia -- Coleg y Cymoedd, CF40 2TQ Monday Wednesday 7pm-9pm £88/*£38 M12R02E Aberdare -- Coleg y Cymoedd, CF44 8ST Tuesday Thursday 7pm-9pm £88/*£38 M12C01E Aberdare -- Coleg y Cymoedd, CF44 8ST Wednesday Friday 9.30am-11.30am £88/*£38 M12C02E Rhondda Cynon Nantgarw -- Coleg y Cymoedd, CF15 7QX Tuesday Thursday 7pm-9pm £88/*£38 M12T01E Church Village -- Gartholwg Lifelong Learning Centre, CF38 1RQ Monday Wednesday 6.30pm-8.30pm £88/*£38 M12T02E Treforest -- University of South Wales, CF37 1DL Monday Thursday 6pm-8pm £88/*£38 M12T03E + Saturday 9.30am-11.30am Taf + Additional day for fast-track learning, two hours three times a week.+ Day(s) Day(s) Time Price Course Code Church Village - Gartholwg Lifelong Learning Centre CF38 1RQ Monday, Wednesday Friday 9.30am-12.30pm £135/*£68 D01T01E
 • 17. 17 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh Entry 1 -- Complete beginners Once a week. Complete first half of the level in one year. Day(s) Day(s) Time Price Course Code Porth -- Ysgol y Cymer, CF39 9HA Monday 7pm-9pm £68/*£28 M01R01E Williamstown -- T^y Elai Council Offices, CF40 1NY Thursday 4pm-6pm £68/*£28 M01R02E Porth -- Porth Library, CF39 9PG (Créche available but places must be reserved beforehand) Saturday 9.30am-11.30am £68/*£28 M01R03E Rhondda Ynysybwl Regeneration Partnership, CF37 3HR Wednesday 7pm-9pm £68/*£28 M01C01E Aberdare Rugby Club, CF44 6AX Monday 7pm-9pm £68/*£28 M01C02E Abercynon -- T^y Trevithick, CF45 4UQ Tuesday 4pm-6pm £68/*£28 M01C03E Hirwaun Community Centre, CF44 9SL Monday 1.30pm-3.30pm £68/*£28 M01C04E Aberdare -- Ysgol Gymraeg, CF44 8RT Tuesday 4pm-6pm £68/*£28 M01C05E Ynysybwl Regeneration Partnership, CF37 3HR Thursday 9.30am-11.30am £68/*£28 M01C06E Aberdare -- Urdd Centre, CF44 7ES Thursday 12.30pm-2.30pm £68/*£28 M01C07E Cynon Welsh for the Family courses. (If you want to learn Welsh to use it with a child under 7 years old, this is the course for you.) ENTRYLEVEL--BEGINNERS|RHONDDACYNONTAF
 • 18. 18 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi Entry 1 -- Complete beginners Once a week. Complete first half of the level in one year. Day(s) Day(s) Time Price Course Code Nantgarw -- Coleg y Cymoedd, CF15 7QX Wednesday 10am-12pm £68/*£28 M01T01E Tonyrefail -- Capel Farm, CF39 8LW Friday 9.30am-11.30am £68/*£28 M01T02E Pontypridd Library, CF37 4PE Wednesday 10am-12pm £68/*£28 M01T03E Cilfynydd -- Pont Sion Norton Welsh School, CF37 4ND Tuesday 7pm-9pm £68/*£28 M01T04E Pontypridd -- Hawthorn High School, CF37 5AL Thursday 6.30pm-8.30pm £68/*£28 M01T05E Church Village -- Gartholwg Lifelong Learning Centre, CF38 1RQ Monday 9.30am-11.30am £68/*£28 M01T06E Llanharry -- Ysgol Llanhari, CF72 9XE Tuesday 6.30pm-8.30pm £68/*£28 M01T07E Miskin -- Llantrisant Welsh School, CF72 8SS Wednesday 7pm-9pm £68/*£28 M01T08E Taf Welsh for the Family courses. (If you want to learn Welsh to use it with a child under 7 years old, this is the course for you.) ENTRYLEVEL--BEGINNERS|RHONDDACYNONTAF
 • 19. 19 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh ENTRYLEVEL--BEGINNERS|RHONDDACYNONTAF Entry 2 Suitable after about 60 hours in a Welsh for Adults class or equivalent. Once a week. Day(s) Day(s) Time Price Course Code Pontygwaith Community Centre, CF43 3LD Tuesday 9.30am-12pm £68/*£28 M02R01E Porth -- Ysgol y Cymer, CF39 9HA Monday 7pm-9pm £68/*£28 M02R02E Rhondda Abercynon -- T^y Trevithick, CF45 4UQ Wednesday 4.30pm-6.30pm £68/*£28 M02C01E Trecynon -- Sant Ffagans Church Hall, CF44 8LL Thursday 10am-12pm £68/*£28 M02C02E Aberdare Rugby Club, CF44 7BP Monday 7pm-9pm £68/*£28 M02C03E Cynon
 • 20. 20 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi ENTRYLEVEL--BEGINNERS|RHONDDACYNONTAF Pontypridd Library, CF37 4PE Wednesday 7pm-9pm £68/*£28 M02T01E Cilfynydd -- YGG Pont Sion Norton, CF37 4ND Tuesday 6.30pm-8.30pm £68/*£28 M02T02E Llantrisant -- Royal Glamorgan Hospital, CF72 8XR Friday 4pm-6pm £68/*£28 M02T03E Llanharry -- Ysgol Llanhari, CF72 9XE Tuesday 6.30pm-8.30pm £68/*£28 M02T04E Treforest -- University of South Wales, Treforest Campus, CF37 1DL Monday 5pm-7pm £68/*£28 M02T05E Rhydyfelin -- Integrated Childrens Centre, CF37 5DB Tuesday 12.30pm-2.30pm £68/*£28 M02T06E Llantwit Faerdref -- Maesybryn Primary School, CF38 2NS Tuesday 6.30pm-8.30pm £68/*£28 M02T07E Trehafod Community Centre, CF37 2NF Thursday 1pm-3pm £68/*£28 M02T08E Taf Entry 2 Suitable after about 60 hours in a Welsh for Adults class or equivalent. Once a week. Welsh for the Family courses. (If you want to learn Welsh to use it with a child under 7 years old, this is the course for you.) Cymraeg Meithrin (Nursery Welsh) – Suitable for nursery assistants or individuals working with young children. Day(s) Day(s) Time Price Course Code
 • 21. 21 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh ENTRYLEVEL--BEGINNERS|RHONDDACYNONTAF
 • 22. 22 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi ENTRYLEVEL--BEGINNERS|BRIDGEND Bridgend Entry 1 and 2 -- Complete beginners Complete level in one year. Day(s) Day(s) Time Price Course Code Bridgend College Main Campus, CF31 3DF Saturday 9.15am-12.30pm £78/*£33 M12P01E Sarn Lifelong Learning Centre, CF32 9SW Friday 9.15am-12.30pm £78/*£33 M12P02E Bridgend College Main Campus, CF31 3DF Monday Wednesday 6.30pm-8.30pm £88/*38 M12P03E Pencoed -- Bridgend College Pencoed Campus, CF35 5LG Tuesday Thursday 6pm-8pm £88/*£38 M12P04E
 • 23. 23 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh *Twice a week, same amount of hours ENTRYLEVEL--BEGINNERS|BRIDGEND Entry 1 -- Complete beginners Once a week. Complete first half of the level in one year. Day(s) Day(s) Time Price Course Code Bridgend Old Library (Carnegie House), CF31 1EF Tuesday 10am-12pm £68/*£28 M01P01E Aberkenfig -- Training Services Wales (TSW), CF32 9PW Thursday 4pm-6pm £68/*£28 M01P02E BC Porthcawl -- Trinity Church, John Street, CF36 3DT Wednesday 10am-12pm £68/*£28 M01P03E Aberkenfig Library, CF32 9PT Thursday 12pm-2pm £68/*£28 M01P04E Bridgend College Main Campus, CF31 3DF* Monday Wednesday 12pm-1pm £68/*£28 M01P05E BC Pencoed Library, CF35 5RA Tuesday 4pm-6pm £68/*£28 M01P06E Maesteg -- Bridgend College Maesteg Campus, CF34 9UN Monday 7pm-9pm £68/*£28 M01P07E Porthcawl Comprehensive, CF36 3ES Monday 7pm-9pm £68/*£28 M01P08E Kenfig Hill -- Cynffig Comprehensive, CF33 6NP Tuesday 7pm-9pm £68/*£28 M01P09E Bridgend Life Centre (Bridgend Rec), CF31 4AH Wednesday 6pm-8pm £68/*£28 M01P010E Bridgend College Main Campus, CF31 3DF Thursday 6.30pm-8.30pm £68/*£28 M01P011E Sarn Lifelong Learning Centre, CF32 9SW Friday 6pm-8pm £68/*£28 M01P012E
 • 24. 24 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi ENTRYLEVEL--BEGINNERS|BRIDGEND Entry 1 -- Complete beginners Once a week. Complete first half of the level in one year. Day(s) Day(s) Time Price Course Code Cornelly Children’s Centre, CF33 4LW Tuesday 9.15am-11.15am £68/*£28 M01P13E BC Llangynwyd Village Hall, CF34 9SW Tuesday 9.30am-11.30am £68/*£28 M01P14E Brackla Primary School, CF31 3EZ Tuesday 9.30am-11.30am £68/*£28 M01P15E Maesteg -- Ysgol Cynwyd Sant, CF34 9YE Wednesday 9.30am-11.30am £68/*£28 M01P16E Pontycymer -- Ysgol Cwm Garw, CF32 8LU Thursday 9.30am-11.30am £68/*£28 M01P17E Bridgend College Main Campus, CF31 3DF Wednesday 7pm-9pm £68/*£28 M01P18E Bridgend College Main Campus, CF31 3DF Tuesday 7pm-9pm £68/*£28 M01P19E Welsh for the Family courses. (If you want to learn Welsh to use it with a child under 7 years old, this is the course for you.) Cymraeg Meithrin (Nursery Welsh) – Suitable for nursery assistants or individuals working with young children.
 • 25. 25 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh Welsh for the Family courses. (If you want to learn Welsh to use it with a child under 7 years old, this is the course for you.) ENTRYLEVEL--BEGINNERS|BRIDGEND Day(s) Day(s) Time Price Course Code Bridgend -- Morien House, Bennett Street, Bridgend Industrial Estate, CF31 3SH Friday 8.30am -10.30am £68/*£28 M02P01E BC Bridgend College Main Campus, CF31 3DF* Monday Wednesday 12pm-1pm £68/*£28 M02P02E BC Tondu Cricket Club, CF32 9EB Sunday 6pm-8pm £68/*£28 M02P03E Porthcawl Comprehensive, CF36 3ES Monday 7pm-9pm £68/*£28 M02P04E Kenfig -- Cynffig Comprehensive, CF33 6NP Tuesday 7pm-9pm £68/*£28 M02P05E Cornelly Children’s Centre, CF33 4LW Monday 9.30am-11.30am £68/*£28 M02P06E BC Maesteg Leisure Centre, CF34 9EB Thursday 9.30am-11.30am £68/*£28 M02P07E Bridgend -- Cefn Glas Infants, St Winifred’s Road, CF31 4PL Friday 9.30am-11.30am £68/*£28 M02P08E Entry 2 Suitable after about 60 hours in a Welsh for Adults class or equivalent. Once a week. *Twice a week, same amount of hours
 • 26. 26 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi ENTRYLEVEL--BEGINNERS|MERTHYRTYDFIL Merthyr Tydfil Entry 1 and 2 -- Complete beginners Twice a week. Complete level in one year. Day(s) Day(s) Time Price Course Code Merthyr Tydfil -- The College, CF48 1AR Tuesday Thursday 6pm-8pm £88/*£38 M12M01E Merthyr Tydfil -- Canolfan Soar, CF47 8UB (Créche available but places must be reserved beforehand) Monday Tuesday 9.30am-11.30am £88/*£38 M12M02E Entry 1 -- Complete beginners Once a week. Complete first half of the level in one year. Day(s) Day(s) Time Price Course Code Bedlinog -- Miners Association, CF46 6TF Tuesday 7.30pm-9.30pm £68/*£28 M01M01E Aberfan -- Trinity Centre, CF48 4NT Monday 6pm-8pm £68/*£28 M01M02E Merthyr Tydfil -- Canolfan Soar, CF47 8UB Wednesday 6pm-8pm £68/*£28 M01M03E Merthyr Tydfil -- Keir Hardie Health Park, CF47 8AN Monday 9am-11am £68/*£28 M01M04E Merthyr Tydfil -- Canolfan Soar, CF47 8UB Tuesday 12.30pm-2.30pm £68/*£28 M01M05E Twynyrodyn - Ysgol Santes Tudful, CF47 OHU Thursday 7pm-9pm £68/*£28 M01M06E Welsh for the Family courses. (If you want to learn Welsh to use it with a child under 7 years old, this is the course for you.)
 • 27. 27 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh ENTRYLEVEL--BEGINNERS|MERTHYRTYDFIL Entry 2 Suitable after about 60 hours in a Welsh for Adults class or equivalent. Once a week. Day(s) Day(s) Time Price Course Code Bedlinog -- Miners Association, CF46 6TF Wednesday 5.30pm-7.30pm £68/*£28 M02M01E Merthyr Tydfil -- Keir Hardie Health Park, CF48 1BZ Monday 10.30am-12.30pm £68/*£28 M02M02E Merthyr Tydfil -- Civic Centre, CF47 8AN Tuesday 1pm-3pm £68/*£28 M02M03E Dowlais -- Asda, CF48 2YA Wednesday 6pm-8pm £68/*£28 M02M04E Merthyr Tydfil -- Greenfields Special School, CF48 4BJ Thursday 9.30am-11.30am £68/*£28 M02M05E Twynyrodyn -- Ysgol Santes Tudful, CF47 OHU Thursday 7pm-9pm £68/*£28 M02M06E Welsh for the Family courses. (If you want to learn Welsh to use it with a child under 7 years old, this is the course for you.)
 • 28. 28 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 FOUNDATIONCOURSES|CYRSIAUSYLFAEN All courses start during the week of 22nd September. Enrol in a class of your choice. To book a place call 01443 483 600 or book online www.southwales.ac.uk/learnwelsh Mae pob cwrs yn dechrau yn ystod wythnos 22ain Medi. Dewiswch gwrs sy’n addas i chi. I gadw lle ffoniwch 01443 483 600 neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh Expand on your speaking skills. Topics such as family, work and hobbies are among the topics covered. This level is suitable for those who have completed the Entry level course and/or those who can speak some Welsh and are not complete beginners. The duration of the course is 30 weeks, unless stated otherwise. Ehangu sgiliau siarad – yn cynnwys trafod y teulu, gwaith a diddordebau. Mae’r lefel hon yn addas ar gyfer y rhai sydd wedi cwblhau lefel Mynediad a/neu’r rhai sydd yn siarad ychydig o Gymraeg ac sydd ddim yn ddechreuwyr pur. 30 wythnos yw hyd y cwrs, oni nodir yn wahanol. Foundation Courses / Cyrsiau Sylfaen
 • 29. 29 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh Foundation 1 and 2 / Sylfaen 1 a 2 Twice a week. Complete level in one year. Day(s) Day(s) Time Price Course Code Llwynypia - Coleg y Cymoedd, CF40 2TQ Monday Wednesday 10am-1pm £88/*£38 S12R01E Rhondda Treforest -- WJEC Offices, Gwaelod-y-Garth Road, CF37 5XF Tuesday Thursday 8am-10am £88/*£38 S12T01E Treforest -- University of South Wales, Treforest Campus, CF37 1DL Tuesday Thursday 5pm-7pm £88/*£38 S12T02E Taf Merthyr Tydfil -- The College, CF48 1AR Tuesday Thursday 7pm-9pm £88/*£38 S12M01E Merthyr Tydfil -- Canolfan Soar, CF47 8UB (Créche available but places must be reserved beforehand) Monday Wednesday 9.30am-11.30am £88/*£38 S12M02E Merthyr Tydfil Bridgend College Main Campus, CF31 3DF Saturday 9.15am-12.30pm £78/*£33 S12P01E Pencoed -- Bridgend College Pencoed Campus, CF35 5LG Monday Wednesday 7pm-9pm £88/*£38 S12P02E Bridgend FOUNDATIONCOURSES|CYRSIAUSYLFAEN
 • 30. 30 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi FOUNDATIONCOURSES|CYRSIAUSYLFAEN Foundation 1 / Sylfaen 1 year. Once a week. Complete first half of the level in one year. Day(s) Day(s) Time Price Course Code Porth -- Ysgol y Cymer, CF39 9HA Wednesday 7pm-9pm £68/*£28 S01R01E Aberdare -- Coleg Y Cymoedd, CF44 8ST Friday 11.15am-1.15pm £68/*£28 S01C01E Abercynon -- T^y Trevithick, CF45 4UQ Thursday 8.30am-10.30am £68/*£28 S01C02E Gadlys -- Neighbourhood Watch, Glan Road, CF44 8BN Tuesday 7pm-9pm £68/*£28 S01C03E Rhondda Cynon Llantrisant -- Caerlan Hall, Newbridge Road, CF72 8EX Tuesday 10am-12pm £68/*£28 S01T01E Nantgarw -- Coleg Y Cymoedd, CF157QX Wednesday 7pm-9pm £68/*£28 S01T02E Taf
 • 31. 31 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh FOUNDATIONCOURSES|CYRSIAUSYLFAEN Bridgend Merthyr Tydfil Traxx Building -- 3Gs, CF48 3LP Wednesday 6pm-8pm £68/*£28 S01M01E Merthyr Civic Centre, CF47 8AN Thursday 8.30am-10.30am £68/*£28 S01M02E Bedlinog -- Miners Association, CF46 6TF Thursday 7.30pm-9.30pm £68/*£28 S01M03E Gurnos -- Goetre School, CF47 9PB Friday 9.30am-12pm £68/*£28 S01M04E Day(s) Day(s) Time Price Course Code Sarn Lifelong Learning Centre, Merfield Close, CF32 9SW Wednesday 9.30am-11.30am £68/*£28 S01P01E Pencoed -- Bridgend College Pencoed Campus, CF35 5LG Monday 6.30pm-8.30pm £68/*£28 S01P02E Cefn Cribwr Community Hall, Cefn Road, CF32 0BD Thursday 9.30am-11.30am £68/*£28 S01P03E Porthcawl Comprehensive, 52 Park Avenue, CF36 3ES Monday 7pm-9pm £68/*£28 S01P04E BC Maesteg -- Bridgend College, Maesteg Campus, CF34 9SB Wednesday 6pm-8pm £68/*£28 S01P05E Bridgend College Main Campus, CF31 1DF Thursday 7pm-9pm £68/*£28 S01P06E
 • 32. 32 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi CYRSIAUCANOLRADD|INTERMEDIATECOURSES Day(s) Day(s) Time Price Course Code Rhondda Llanharan Drop-In, CF72 9RD Thursday 10am-12pm £68/*£28 S02T01E Church Village -- Gartholwg Lifelong Learning Centre, CF38 1RQ Friday 9.30am-11.30am £68/*£28 S02T02E Miskin -- Llantrisant Welsh School, CF72 8SS Thursday 7pm-9pm £68/*£28 S02T03E Nantgarw -- Coleg Y Cymoedd, CF15 7QX Wednesday 7pm-9pm £68/*£28 S02T04E Efail Isaf -- Efail Isaf Chapel Vestry, Tabernacl, CF38 1AP Wednesday 1pm-3pm £68/*£28 S02T05E Taf Aberdare -- Coleg Y Cymoedd, CF44 8ST (Créche available but places must be reserved beforehand) Friday 9.30am-11.30am £68/*£28 S02C01E Cwmaman -- Capel Moriah, CF44 6NS Monday 1.30pm-3.30pm £68/*£28 S02C02E Gadlys -- Neighbourhood Watch, CF44 8BN Monday 7pm-9pm £68/*£28 S02C03E Cynon Pontygwaith -- Community Centre, Llewellyn Street, CF43 3LD Tuesday 12.30pm-2.30pm £68/*£28 S02R01E Treherbert -- CwmNi, Bute Street, CF42 5PE Tuesday 7pm-9pm £68/*£28 S02R02E Williamstown -- T^y Elai Council Offices, CF40 1NY Wednesday 4pm-6pm £68/*£28 S02R03E Foundation 2 / Sylfaen 2 Once a week. Complete second half of the level in one year.
 • 33. 33 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh FOUNDATIONCOURSES|CYRSIAUSYLFAEN Day(s) Day(s) Time Price Course Code Bridgend Merthyr Tydfil -- Civic Centre, CF47 8AN Monday 2pm-4pm £68/*£28 S02M01E Merthyr Tydfil Aberkenfig Library, CF32 9PT Thursday 9.30am-11.30am £68/*£28 S02P01E Maesteg -- Bridgend College, Maesteg Campus, CF34 9SB Monday 12.30pm-2.30pm £68/*£28 S02P02E Bridgend College, Main Campus, CF31 3DF Tuesday 4pm-6pm £68/*£28 S02P03E BC Bridgend College, Main Campus, CF31 3DF Thursday 7pm-9pm £68/*£28 S02P04E BC Porthcawl Comprehensive, CF36 3ES Monday 7pm-9pm £68/*£28 S02P05E Bridgend College Main Campus, CF31 3DF Saturday 9.15am-12.15pm £68/*£28 S02P06E
 • 34. 34 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 CYRSIAUCANOLRADD|INTERMEDIATECOURSES Mae pob cwrs yn dechrau yn ystod wythnos 22ain Medi. Dewiswch gwrs sy’n addas i chi. I gadw lle ffoniwch 01443 483 600 neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh All courses start during the week of 22nd September. Enrol in a class of your choice. To book a place call 01443 483 600 or book online www.southwales.ac.uk/learnwelsh Mae’r pwyslais ar siarad yn parhau, ond cyflwynir ychydig mwy o ysgrifennu, darllen a gwrando. Dylech chi allu sgwrsio am bethau pob dydd erbyn diwedd y lefel hon. 30 wythnos yw hyd y cwrs, oni nodir yn wahanol. The emphasis is still on speaking, but a little more writing, reading and listening is introduced. You should feel comfortable holding a conversation on everyday topics by the end of this level. The duration of the course is 30 weeks, unless stated otherwise. Cyrsiau Canolradd / Intermediate Courses
 • 35. 35 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh Canolradd 1 a 2 / Intermediate 1 and 2 Dwy wers bob wythnos. Lefel gyfan mewn 1 flwyddyn / Twice a week. Complete level in 1 year. Dydd(iau) Dydd(iau) Amser Pris Côd Cwrs Llwynypia -- Coleg y Cymoedd, CF40 2TQ Llun Mercher 7pm-9pm £88/*£38 C12R01E Rhondda Aberdâr -- Coleg y Cymoedd CF44 8ST (Cylch meithrin ar gael ond rhaid trefnu) Llun Mercher 10.30am-12.30pm £88/*£38 C12C01E Cynon Pentre’r Eglwys -- Canolfan Gartholwg, CF38 1RQ Mawrth Iau 7pm-9pm £88/*£38 C12T01E Taf Coleg Penybont Prif Gampws, CF31 3DF Mawrth Iau 6pm-8pm £88/*£38 C12P01E BC Pen-y-bont ar Ogwr Merthyr Tydfil -- Canolfan Soar, CF47 8UB (Cylch meithrin ar gael ond rhaid trefnu) Mercher Gwener 9.30am-11.30am £88/*£38 C12M01E Merthyr Tudful CYRSIAUCANOLRADD|INTERMEDIATECOURSES Cwrs Cymraeg Dwys -- Canolradd / Intermediate Three times a week. Dydd(iau) Dydd(iau) Amser Pris Côd Cwrs Pentre'r Eglwys -- Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, CF38 1RQ Llun, Mawrth Iau 9.30am-12.30pm £135/*£68 D03T01E
 • 36. 36 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi CYRSIAUCANOLRADD|INTERMEDIATECOURSES Canolradd 1 / Intermediate 1 Unwaith yr wythnos. Once a week. Dydd(iau) Dydd(iau) Amser Pris Côd Cwrs Y Gadlys -- Neighbourhood Watch, CF44 8BN Mawrth 1pm-3pm £68/*£28 C01C01E Pontypridd -- Llyfrgell Pontypridd, CF37 4PE Mawrth 7pm-9pm £68/*£28 C01T01E Pentre’r Eglwys -- Canolfan Gartholwg, CF38 1RQ Iau 10.30am-12.30pm £68/*£28 C01T02E Cynon Taf Porthcawl -- Eglwys y Drindod, John St, CF36 3DT Mawrth 10am-12pm £68/*£28 C01P01E Coleg Penybont, Prif Gampws, CF31 3DF Mawrth 6.30pm-8.30pm £68/*£28 C01P02E BC Pen-y-bont ar Ogwr Bedlinog -- Miner’s Association, CF46 6TF Mercher 7.30pm-9.30pm £68/*£28 C01M01E Mynwent y Crynwyr -- Canolfan Gymunedol, CF46 5DF Gwener 10am-12pm £68/*£28 C01M02E Merthyr Tudful -- Canolfan Soar, CF478UB Mercher 7pm-9pm £68/*£28 C01M03E Merthyr Tudful
 • 37. 37 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh CYRSIAUCANOLRADD|INTERMEDIATECOURSES Canolradd 2 / Intermediate 2 Unwaith yr wythnos. Once a week. Dydd(iau) Dydd(iau) Amser Pris Côd Cwrs Llwynypia -- Coleg y Cymoedd, CF40 2TQ Mawrth 7pm-9pm £68/*£28 C02R01E Trecynon -- St Fagans Church Hall, Windsor St, CF44 8LL Mercher 1pm-3pm £68/*£28 C02C01E Abercynon -- T^y Trevithick, CF45 4UQ Mawrth 8.15am-10.15am £68/*£28 C02C02E Rhondda Cynon Pontyclun -- Ysgol Gynradd, Pontyclun, CF72 9EG Llun 7pm-9pm £68/*£28 C02T01E Taf Bedlinog -- Miners Association, CF46 6TF Iau 5.30pm-7.30pm £68/*£28 C02M01E Twynyrodyn -- Ysgol Santes Tudful, CF47 0HU Iau 6.30pm-8.30pm £68/*£28 C02M02E Merthyr Tudful Maesteg -- Coleg Penybont, Campws Maesteg, CF34 9UN Llun 9.30am-11.30am £68/*£28 C02P01E Coleg Penybont, Prif Gampws, CF31 3DF Mercher 7pm-9pm £68/*£28 C02P02E Cwm Ogwr -- Canolfan Bywyd, Heol Aber, CF32 7AJ Mercher 7pm-9pm £68/*£28 C02P03E Pen-y-bont ar Ogwr
 • 38. 38 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 CYSIAUUWCH/ADVANCEDCOURSES Byddwch yn dal i ganolbwyntio ar sgiliau llafar, ond yn raddol, byddwch yn dod ar draws radio, teledu a phapurau newydd Cymraeg. Bydd y cyrsiau hyn hefyd yn eich helpu i ysgrifennu Cymraeg. 30 wythnos yw hyd y cwrs, oni nodir yn wahanol. You will still concentrate on oral skills, but also be gradually introduced to Welsh radio, television and newspapers. The course also helps you write competently. The duration of the course is 30 weeks, unless stated otherwise. Cyrsiau Uwch / Advanced Courses Mae pob cwrs yn dechrau yn ystod wythnos 22ain Medi. Dewiswch gwrs sy’n addas i chi. I gadw lle ffoniwch 01443 483 600 neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh All courses start during the week of 22nd September. Enrol in a class of your choice. To book a place call 01443 483 600 or book online www.southwales.ac.uk/learnwelsh
 • 39. 39 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh Pontio ac Uwch 1 / Bridging and Advanced 1 Dydd(iau) Dydd(iau) Amser Pris Côd Cwrs Llwynypia -- Coleg y Cymoedd, CF40 2TQ Mawrth 10am-1pm £68/*£28 PU1R01E Rhondda Llantrisant -- Canolfan Hamdden, CF72 8DJ Iau 10am-12pm £68/*£28 PU1T01E Trefforest -- Prifysgol De Cymru, Campws Trefforest, CF37 1DL Mercher 5pm-7pm £68/*£28 PU1T02E Taf Coleg Penybont, Prif Gampws, CF31 3DF Llun 9am-11am £68/*£28 PU1P01E BC Sarn -- Canolfan y Sarn, Clos Merfield, CF32 9SW Mawrth 9.30am-11.30am £68/*£28 PU1P02E Coleg Penybont, Prif Gampws, CF31 3DF Iau 6.30pm-8.30pm £68/*£28 PU1P03E Pen-y-bont ar Ogwr CYSIAUUWCH/ADVANCEDCOURSES Cwrs Cymraeg Dwys -- Uwch 1, 2, 3 Dydd(iau) Dydd(iau) Amser Pris Côd Cwrs Pentre'r Eglwys - Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, CF38 1RQ Llun Mercher 9.30am-12.30pm £98/*£43 U12T01E
 • 40. 40 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi CYSIAUUWCH/ADVANCEDCOURSES Uwch 2 / Advanced 2 Dydd(iau) Dydd(iau) Amser Pris Côd Cwrs Aberpennar -- Canolfan Bowlio, CF45 4DA Llun 7pm-9pm £68/*£28 U02C01E Abercwmboi -- Clwb Rygbi, CF44 6AX Mercher 9.30am-12.30am £78/*£28 U02C02E Cynon Y Pîl -- Canolfan y Pil, CF33 6BS Gwener 9.30am-12.30pm £78/*£33 U02P01E BC Porthcawl -- Capel y Tabernacl, Fenton Place, CF36 3DW Llun 6pm-8pm £68/*£28 U02P02E BC Pen-y-bont ar Ogwr Pontypridd -- YMCA, CF37 4TS Gwener 9.30am-11.30am £68/*£28 U02T01E Taf Uwch 1 / Advanced 1 Dydd(iau) Dydd(iau) Amser Pris Côd Cwrs Ferndale - Ysgol Llyn y Forwyn, CF43 4LG Mercher 7pm-9pm £68/*£28 U01R01E Rhondda
 • 41. 41 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh CYSIAUUWCH/ADVANCEDCOURSES Uwch 3 / Advanced 3 Dydd(iau) Dydd(iau) Amser Pris Côd Cwrs Hirwaun -- YMCA, CF44 9RB Mawrth 9.30am-11.30am £68/*£28 U03C01E Cynon Llanharan Drop-In, Heol Pen-y-bont ar Ogwr, CF72 9RD Mawrth 10am-12pm £68/*£28 U03T01E Meisgyn -- YGGG Llantrisant, CF72 8SS Mawrth 7pm-9pm £68/*£28 U03T02E Neuadd Caerlan a Gartholwg Llun (Caerlan) Mercher (Gartholwg) 1pm-3pm £88/*£38 U03T03E Bedlinog -- Miner’s Association, CF46 6TF Llun 5.30pm-7.30pm £68/*£28 U03M01E Cefn Coed -- Canolfan Gymunedol, CF48 2NA Mercher 7pm-9pm £68/*£28 U03M02E Taf Merthyr Tudful
 • 42. 42 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi CYSIAUUWCH/ADVANCEDCOURSES Uwch 4 / Advanced 4 Pen-y-bont ar Ogwr -- Neuadd y Bythol Wyrdd, CF31 4AD Llun 10.15am-12.15pm £68/*£28 U04P01E Corneli -- Canolfan y Corneli, CF33 4LW Iau 9.15am-12.15pm £78/*£33 U04P02E BC Pen-y-bont ar Ogwr Merthyr Tudful Pentre’r Eglwys -- Canolfan Gartholwg, CF38 1RQ Mawrth Iau 9.30am-12.30pm £98/*£43 U04T02E Bedlinog -- Miner’s Association, CF46 6TF Llun 7.30pm-9.30pm £68/*£28 U04M01E Taf Dydd(iau) Dydd(iau) Amser Pris Côd Cwrs Aberdâr -- Coleg Y Cymoedd, CF448ST Mawrth Iau 9.30am-11.30am £88/*£38 U04C01E CynonCynon Taf Cwrs Cymraeg Dwys -- Uwch 4 Dydd(iau) Dydd(iau) Amser Pris Côd Cwrs Pentre'r Eglwys - Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, CF38 1RQ Mawrth Iau 9.30am-12.30pm £98/*£43 U04T01E
 • 43. 43 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh CYSIAUUWCH/ADVANCEDCOURSES
 • 44. 44 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi Cyrsiau Hyfedredd CYRSIAUHYFEDREDD|PROFICIENCYCOURSES Dydd(iau) Dydd(iau) Amser Pris Côd Cwrs Llwynypia -- Coleg y Cymoedd, CF40 2TQ 1 -- Llafar yn bennaf Llun 9.30am-12.30pm £78/*£33 H01R01E Pencoed -- Coleg Penybont, CF35 5LG 3 -- Llafar ac ysgrifennu Llun 6.15pm-8.15pm £68/*£28 H01P01E Maesteg -- Coleg Penybont, Campws Maesteg, CF34 9SB 3 -- Llafar ac ysgrifennu Mercher 9.30am-12.30pm £78/*£33 H01P02E Llangynwyd -- Ysgol Gyfun Llangynwyd, CF35 9RW 2 -- Ysgrifennu yn bennaf (10 wythnos) Llun 4pm-5.30pm £43 H01P03E BC Rhondda Penywaun -- Ysgol Rhydywaun, CF44 9ES 3 -- Llafar ac ysgrifennu (10 wythnos) Mercher 3.30pm-5.30pm £43 H01C01E Cynon Pentre Eglwys -- Canolfan Gartholwg, CF38 1RQ 3 -- Llafar ac ysgrifennu Mercher 9.30am-12.30pm £68/*£28 H01T01E Llanhari -- Ysgol Llanhari, CF72 9XE 2 -- Ysgrifennu yn bennaf (10 wythnos) Manylion i’w Cadarnhau 4pm-5pm £43 H01T02E Gartholwg, CF38 1RQ 3 -- Llafar ac ysgrifennu Iau 7pm-9pm £68/*£28 H01T03E Taf Pen-y-bont ar Ogwr Mae’r lefel hon ar gyfer gloywi iaith (iaith gyntaf neu ail iaith) a cheir rhai cyrsiau sy’n canolbwyntio ar y llafar a rhai ar sgiliau ysgrifennu. Bydd manylion y cwrs yn nodi beth yw pwyslais y cwrs hwnnw. 30 wythnos yw hyd y cwrs, oni nodir yn wahanol. This course is for those (first or second language) who wish to brush up on their skills – either orally or written skills. Courses generally concentrate on one or the other. The course details will state which. The duration of the course is 30 weeks, unless stated otherwise.
 • 45. 45 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh SIAWNSAMSGWRS|MAGUHYDER Dydd(iau) Dydd(iau) Amser Pris Côd Cwrs Merthyr Tudful -- Canolfan Soar, CF47 8UB - 3 -- Llafar ac ysgrifennu Llun 6.30pm-8.30pm £68/*£38 H01M01E Merthyr Tudful -- Canolfan Soar, CF47 8UB - 1 -- Llafar yn bennaf Llun 9.30am-12.30pm £78/*£33 H01M02E Merthyr Tudful Magu Hyder 10 wythnos. Dydd(iau) Dydd(iau) Amser Pris Côd Cwrs Merthyr Tudful -- Canolfan Ddinesig, CF47 8AN Mercher 9.30am-11.30am £68/*£28 MH1M01E Merthyr Tudful Dydd(iau) Dydd(iau) Amser Pris Côd Cwrs Llwynypia -- Coleg y Cymoedd, CF40 2TQ Gwener 10am-1pm £68/*£28 SA5R01E Taf Llantrisant -- Neuadd Caerlan, Ffordd Newbridge, Llantrisant, CF72 8EX Mercher 10am-12pm £68/*£28 SA5T01E Rhondda Dych chi’n teimlo’n ansicr wrth ddefnyddio’ch Cymraeg? Bydd y cwrs yma’n eich helpu chi i ddychwelyd at y Gymraeg mewn awyrgylch cynhaliol a chyfeillgar. Do you lack confidence when using your Welsh? This course will help you take a fresh look at your Welsh within a supportive and friendly environment. Cyfle i ddatblygu eich sgiliau llafar trwy drafod pob math o bynciau yng nghwmni dysgwyr eraill. An opportunity to develop your oral skills by discussing a wide range of topics in the company of fellow learners. Siawns am Sgwrs 30 wythnos.
 • 46. 46 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi More Learning! Extra Course Dysgu Atodol! Cyrsiau Ychwanegol EXTRALEARNING|DYSGUYCHWANEGOL Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Courses held throughout the area to give you extra practice while you're learning. Enw/Name Lleoliad/Location Dyddiad/Date Pris/Price Cwrs Croeso 'Nôl Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, CF38 1RQ 13-14/09/14 £20 Sadwrn Siarad Coleg Penybont, Campws Pencoed, CF35 5LG 18/10/2014 £10 Sadwrn Siarad Ysgol Gyfun Aberpennar, CF45 4DG 22/11/2014 £10 Cwrs Nadolig Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, CF38 1RQ 15-16/12/14 £25* Sadwrn Siarad Coleg Penybont, Campws Maesteg, CF47 9UN 14/01/2015 £10 Sadwrn Siarad Canolfan Soar, Merthyr Tudful, CF47 8UB 21/02/2015 £10 Sadwrn Siarad Coleg y Cymoedd, Llwynypia, CF40 2TQ 18/04/2015 £10 Penwythnos Adolygu Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, CF38 1RQ 10-11/05/15 £25 Sul Siarad Canolfan Soar, Merthyr Tudful, CF47 8UB 07/06/2015 £10 Ysgol Haf Prifysgol De Cymru, Trefforest, CF37 1DL 22-26/06/15 £40** Sesiynau Ynganu Tailored sessions to help you with your Welsh pronunciation. Enw/Name Lleoliad/Location Dyddiad/Date Amser/Time Ynganu Bridgend College, Pencoed, CF35 5LG 21/10/2014 7pm-9pm Ynganu Bridgend College, Pencoed, CF35 5LG 25/11/2014 7pm-9pm Ynganu Bridgend College, Pencoed, CF35 5LG 03/02/2015 7pm-9pm Ynganu Bridgend College, Pencoed, CF35 5LG 24/03/2015 7pm-9pm Ynganu Bridgend College, Pencoed, CF35 5LG 28/04/2015 7pm-9pm *£20 if you enrol before 01/12/14 | £20 os ymrestrwch cyn 01/12/14 **£35 if you enrol before 23/05/15 | £35 os ymrestrwch cyn 23/05/15 FREE AM DDIM
 • 47. 47 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh ENTRYLEVEL--BEGINNERSMERTHYRTUDFUL Sut i 'Studio / Study Buddy Get back in touch with the basics of learning. Enw/Name Lleoliad/Location Dyddiad/Date Amser/Time Study Buddy Coleg y Cymoedd, Aberdare, CF44 8ST 04/11/2014 6pm-8pm Study Buddy Canolfan Soar, Merthyr Tudful, CF47 8UB 14/11/2014 10am-12pm Nailing Gramadeg If you'd like an introduction to the grammar at your level, these sessions are for you! Os dych chi eisiau cyflwyniad i ramadeg, dyma'r sesiynau i chi! Enw/Name Lleoliad/Location Dyddiad/Date Amser/Time Sesiwn Mynediad University of South Wales, Treforest Campus, CF371DL 05/02/2015 6pm-7.30pm Sesiwn Sylfaen University of South Wales, Treforest Campus, CF371DL 05/02/2015 7.30pm-9pm Sesiwn Canolradd Prifysgol De Cymru, Campws Trefforest, CF371DL 12/02/2015 6pm-7.30pm Sesiwn Uwch Prifysgol De Cymru, Campws Trefforest, CF371DL 12/02/2015 7.30pm-9pm FREE AM DDIM FREE AM DDIM
 • 48. 48 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi Using your Welsh outside the class We’re always here to support you. There are many opportunities for you to use your Welsh within the Glamorgan Welsh for Adults Centre area. We arrange Welsh events for learners of all levels across Merthyr Tydfil, Bridgend and Rhondda Cynon Taf. We think that it’s very important that Welsh learners start going out to use the language as soon as possible to start making the language a natural part of your everyday life from the start. You can start slowly if you want, by going with your tutor to an event for learners. You could then join a Welsh Reading Club maybe, or go to a Coffee Morning. As you become more confident, you could then maybe join fluent speakers at a Welsh Society, or at Welsh events. There’s plenty of choice. It’s up to you! There are many ways to get information about Welsh events in your area: • Website • Facebook • Twitter • App • Regular e-mail • A special magazine for the learners If you have a question, contact Ifan Dylan, the Glamorgan Centre’s Informal Learning Officer: ifan.dylan@decymru.ac.uk | 01443 482 555 Here are some examples of the Welsh events that are offered to learners: • Coffee Mornings • Walking Club during the summer months • Lunch Clubs • Reading Clubs • Speaking Clubs for Mynediad and Sylfaen levels • Speaking Clubs for Canolradd level and over • Nights out • Quiz Night • Learners Eisteddfod • Carol Service • Singing Festival • Trips
 • 49. 49 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh Defnyddio eich Cymraeg tu allan i’r dosbarth ‘Dyn ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal Canolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg. Dyn ni’n trefnu digwyddiadau Cymraeg ar gyfer dysgwyr o bob lefel ar draws ardaloedd Merthyr Tudful, Pen-y- bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf. Dyn ni’n credu ei bod yn bwysig iawn bod dysgwyr Cymraeg yn dechrau mynd allan i ddefnyddio’r iaith mor gyflym â phosib er mwyn ei gwneud yn rhan naturiol o’ch bywyd pob dydd o’r dechrau. Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn efallai ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi! Mae llawer o ffyrdd i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau Cymraeg yr ardal: • Gwefan • Facebook • Twitter • Ap • E-bost cyson • Cylchgrawn arbennig i’r dysgwyr. Os oes cwestiwn gyda chi, cysylltwch ag Ifan Dylan, sef Swyddog Dysgu Anffurfiol Canolfan Morgannwg: ifan.dylan@decymru.ac.uk | 01443 482 555 Dyma enghreifftiau o’r digwyddiadau Cymraeg sy’n cael eu cynnig i ddysgwyr: • Boreau Coffi • Clwb Cerdded yn ystod misoedd yr haf • Clybiau Cinio • Clybiau Darllen • Clybiau Siarad lefelau Mynediad a Sylfaen • Clybiau Siarad lefel Canolradd a drosodd • Nosweithiau Mas • Noson Cwis • Eisteddfod y Dysgwyr • Gwasanaeth Carolau • Cymanfa Ganu • Tripiau
 • 50. 50 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi Welsh in the workplace The Centre provides a number of courses in the workplace. These courses can follow the general curriculum like the community classes. Another option is to provide a course tailored to correspond with the needs of the employer. Courses are available at all levels from complete beginners to proficiency. • Phone answering skills / Office language • Confidence building and terminology for nurses • Taster course for health visitors • Mainstream course with supplementary units tailored for Business language / Health sector language We offer: • We can tailor our courses to reflect the needs of your company or organisation • You can choose the time and location of all courses • Value for money • Detailed assessment is offered to identify your staf needs • Up to date feedback is available on attendance and progress • Mentoring schemes are offered, enabling Welsh speaking staff to build their confidence and use their language skills • Language awareness sessions Education Related Courses • ‘A taste of bilingualism’ within the classroom • Confidence building course for foundation phase L.S.As • Develop your written Welsh – improving writing skills, sharing good practice, and individual needs of the student • Specific terminology based on school subjects • Taster course – Canteen language – Lunch time assistants For more information or to arrange a course at your workplace, contact Annalie Price on 01443 483 600. Cymraeg yn y gweithle Mae’r Ganolfan yn darparu nifer o gyrsiau i’r gweithle. Gall y cyrsiau hyn ddilyn cwricwlwm cyffredinol i gydredeg â’r cyrsiau cymunedol. Dewis arall yw cael cwrs wedi’i deilwra i gyfateb ag anghenion y cyflogwr. Mae cyrsiau ar gael ar bob lefel. • Cwrs sgiliau ateb y ffôn / Iaith y swyddfa • Cwrs magu hyder a therminoleg nyrsio • Cwrs blasu ymwelwyr iechyd • Cwrs prif ffrwd gydag unedau atodol wedi’u teilwra ar gyfer Iaith busnes / Iaith y sector iechyd Rydyn ni’n cynnig: • Gallwn deilwra ein cyrsiau i adlewyrchu anghenion eich cwmni neu’ch sefydliad chi • Gallwch ddewis amser a lleoliad pob cwrs. • Gwerth am arian • Cynigir asesiadau manwl i adnabod anghenion eich gweithlu • Bydd adborth ar gael am bresenoldeb a chynnydd • Cynigir cynlluniau mentora i alluogi gweithwyr sydd yn siarad Cymraeg i fagu hyder a defnyddio eu sgiliau iaith • Sesiynau ymwybyddiaeth iaith Cyrsiau Byd Addysg • ‘Blas ar ddwyieithrwydd’ o fewn y dosbarth • Cwrs magu hyder i gynorthwywyr cyfnod sylfaen • Cwrs datblygu sgiliau ysgrifennu – rhannu arferion da, ysgrifennu cywir, ac anghenion unigol y myfyrwyr • Cwrs penodol terminoleg pynciau’r ysgol • Cwrs blasu -- Iaith y ffreutur -- Cynorthwywyr amser cinio Am ragor o wybodaeth neu i drefnu cwrs yn eich gweithle chi, cysylltwch ag Annalie Price ar 01443 483 600.
 • 51. 51 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh Sabbatical courses Morgannwg Welsh for Adults Centre offers two courses: Come and speak to us to learn more. Contact Sylfia Fisher on 01443 483 600 or e-mail: dysgucymraeg.ac.uk. Information is also available from Paula Manship on 01443 663 770 or e-mail: paula.manship@wales.gsi.gov.uk or from your Welsh Advisory Teacher. Entry Level Course for LSAs Foundation (Diploma) Course for primary school teachers • 5 weeks full time course • 11 week full time course • 3 November - 5 December 2014 • 5 January - 27 March 2015 (Half Term 16-20 February) • Suitable for LSAs who speak little or no Welsh • Suitable for teachers who speak some Welsh at Entry level • Location: Treforest Campus, University of South Wales • Location: Treforest Campus, University of South Wales • Qualification: WJEC Welsh for Adults credits at Entry level • Qualification: WJEC Foundation level Diploma • Also suitable for part-time LSAs – Welsh Government • Suitable for part-time and supply teachers --Welsh Government Bursary available Bursary available The Welsh Government is financing a Sabbatical Scheme to provide teachers and LSAs in English medium primary schools with opportunities to improve their skills and confidence in using Welsh in their work. The costs of the course are covered by the Welsh Government. Course members have time off work on full pay and they receive travel expenses. The Welsh Government will also pay for supply cover. Cyrsiau Sabothol Mae Canolfan CiO Morgannwg yn cynnig dau gwrs: Dewch i siarad â ni i gael gwybod rhagor. Ffoniwch Sylfia Fisher ar 01443 483 600 neu e-bostiwch: dysgucymraeg.ac.uk. Gallwch hefyd gael gwybodaeth gan Paula Manship ar 01443 663 770 neu e-bostiwch: paula.manship@wales.gsi.gov.uk neu gan eich athrawon bro. Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu Cynllun Sabothol er mwyn i athrawon a chynorthwywyr mewn ysgolion cyfrwng Saesneg gael cyfle i wella’u Cymraeg a theimlo’n fwy hyderus wrth ddefnyddio Cymraeg yn eu gwaith. Mae holl gostau’r cwrs yn cael eu talu gan Lywodraeth Cymru. Bydd aelodau’r cwrs yn cael amser i ffwrdd o’r gwaith gyda chyflog llawn a byddan nhw’n derbyn costau teithio. Bydd Llywodraeth Cymru’n talu hefyd am staff cyflenwi. Cwrs Mynediad i gynorthwywyr dosbarth Cwrs Sylfaen (Diploma) ar gyfer athrawon cynradd • Cwrs llawn amser 5 wythnos • Cwrs llawn amser 11 wythnos • 3 Tachwedd -5 Rhagfyr 2014 • 5 Ionawr - 27 Mawrth 2015 (Hanner Tymor 16-20 Chwefror) • Ar gyfer cynorthwywyr sy’n siarad dim neu ychydig iawn • Ar gyfer athrawon sy’n gallu siarad ychdig o Gymraeg (ar lefel o Gymraeg Mynediad) yn barod. • Lle: Campws Trefforest, Prifysgol De Cymru • Lle: Campws Trefforest, Prifysgol De Cymru • Cymhwyster : Credydau Mynediad CBAC • Cymhwyster: Diploma Sylfaen CBAC • Addas ar gyfer cynorthwywyr rhan amser hefyd- mae’n • Addas ar gyfer athrawon cyflenwi a rhan amser dderbyn bosib derbyn bwrsari gan y Llywodraeth hefyd – mae’n bosib cael bwrsari gan Lywodraeth Cymru
 • 52. 52 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi Important information Enrolment To enrol on a course, come to the first class. If you are unable to come to the first class, call us on 01443 483 600. You will complete the enrolment form in the class during the second week. If you miss the enrolment session, please ask your tutor for an application form in order to enrol through the post. Fees Course fees are individually listed next to each course. Concessionary fees (marked with a *) apply if you are: • In receipt of pension credit • In receipt of / Dependent upon a person in receipt of JSA / Income Support / Employment and Support Allowance (ESA) / Incapacity benefit / Severe disablement benefit • A full-time student You must bring proof of receipt of benefit(s) with you if you wish to claim concessionary fees. Payment of course fees Payment of course fees may be made by cash or cheque (cheques made payable to ‘University of Glamorgan'). For courses marked with 'BC', please refer to Bridgend College guidelines for information on fees below. Course materials are not included in the course fee. You can purchase the course materials from the tutor during the enrolment session. Refund of course fees Glamorgan Welsh for Adults Centre will refund fees where; • The course is cancelled by the Centre • The course moves location or if there is a change of day / time from that advertised in the literature Fees are not refundable after enrolment paperwork has been completed. Fees are non-refundable for students who wish to withdraw early from the course. BC -- Bridgend College For courses marked with ‘BC’, registration, enrolment and payment will take place via Bridgend College and not Glamorgan Welsh for Adults Centre. For information on how to enrol, please contact the College at welsh@bridgend.ac.uk Financial Contingency Fund Students can apply for the Student Contingency Fund to contribute towards costs associated with the course, eg. childcare or travelling expenses, other than the course fees. Contact the office on 01443 483 600 for an informal discussion. All courses need a minimum number of students to run.
 • 53. 53 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh Gwybodaeth bwysig Ymrestru I ymrestru ar gwrs,dewch i’r wers gyntaf. Os nad ydych yn gallu dod i’r wers gyntaf, ffoniwch 01443 483 600. Byddwch yn cwblhau’r ffurflen ymrestru yn eich dosbarth yn ystod yr ail wythnos. Os ydych yn colli’r sesiwn ymrestu, gofynnwch i’ch tiwtor am ffurflen gais er mwyn ymrestru trwy’r post. Ffioedd Nodir ffi pob cwrs ar y tudalennau'n rhestru'r cyrsiau. Gall myfyrwyr dalu’r ffi ostyngol (wedi nodi â *) os ydynt yn: • Derbyn Credydau Pensiwn • Derbyn / Dibynnu ar berson sy’n derbyn JSA / Cymhorthdal Incwm / Lwfans Cyflogaeth a Chymorth / Budd-dal anallu / Budd-dal anallu difrifol • Fyfyriwr llawn amser Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn derbyn budd-daliadau os dymunwch hawlio gostyngiad. Talu Ffioedd Cwrs Gallwch dalu ffioedd cwrs drwy arian parod neu siec (sieciau yn daladwy i 'Prifysgol Morgannwg'). I bob cwrs gyda 'BC' cyfeiriwch at ganllawiau talu ffioedd Coleg Penybont isod. Ni chynhwysir deunydd dysgu yn ffi'r cwrs. Gallwch brynu deunydd y cwrs o'r tiwtor yn ystod y sesiwn ymrestru. Ad-dalu Ffioedd Cwrs Bydd Canolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg yn ad-dalu ffioedd lle: • Caiff y cwrs ei ganslo gan y Ganolfan • Mae'r cwrs yn symud lleoliad, neu os oes newid i'r hyn a hysbysebir yn llenyddiaeth y Ganolfan Nid yw’n bosib ad-dalu ffioedd ar ôl i fyfyrwyr gwblhau’r ffurflen ymrestru. Ni fydd y Ganolfan yn ad-dalu ffioedd os yw myfyrwyr yn dymuno gorffen astudio'r cwrs cyn ei ddiwedd. BC -- Coleg Penybont I gyrsiau gyda ‘BC’, bydd ymrestru a thaliadau gyda Choleg Penybont ac nid Canolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg. Am wybodaeth ymrestru, e-bostiwch y Coleg ar cymraeg@bridgend.ac.uk Cronfa Ariannol wrth gefn Gall myfyrwyr gynnig am y Gronfa Ariannol wrth gefn i gyfrannu at gostau sy’n gysylltiedig â’r cwrs, heblaw am y ffi, ee. gofal plant a chostau teithio. Cysylltwch â’r swyddfa ar 01443 483 600 am sgwrs anffurfiol. Mae’r cyrsiau i gyd yn ddibynnol ar nifer ddigonol o fyfyrwyr i’w rhedeg.
 • 54. 54 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 Courses Commence 22nd September | Enrol in the class of your choice Cyrsiau’n dechrau 22ain Medi | Dewiswch gwrs sy’n addas i chi
 • 55. 55 www.southwales.ac.uk/learnwelsh | 01443 483 600 To book a place call / i gadw lle ffoniwch 01443 483 600 or book online / neu ewch arlein www.southwales.ac.uk/learnwelsh STEP-BY-STEP TOGETHER LEARNING WELSH CAM WRTH GAM GYDA’N GILYDD DYSGU CYMRAEG www.facebook.com/morgannwg www.twitter.com/canolfancymraeg Welsh for Adults, Glamorgan Centre, University of South Wales, Pontypridd, CF37 1DL. App: Y Digwyddiadwr Email/Ebost: learnwelsh@southwales.ac.uk Website/Gwefan: www.southwales.ac.uk/learnwelsh Am y newyddian diweddaraf | For the latest news and information:
 • 56. 01443 483 600 www.southwales.ac.uk/learnwelsh Prosbectws yn gywir wrth fynd i brint. • Brochure correct at time of print.