Timhieuve Copywriting

572
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
572
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Timhieuve Copywriting

  1. 1. www.vn8x.com TÌM HI U V COPYWRITING Mu n bán ñư c hàng thì ngoài vi c “g ” ph i t t, nhà s n xu t ph i quan tâm ñ u tư cho “nư c sơn” ñ thu hút khách hàng. Tri t lý này càng t ra ñúng ñ n khi ñư c áp d ng vào các tài li u ti p th c a nhi u doanh nghi p, ñ c bi t là trong th i bu i c nh tranh gay g t c a thương trư ng. M t n tu ng t t c a khách hàngv công ty ho c s n ph m, d ch v th t s ñóng vai trò r t quan tr ng. ðó cũng là lý do các công ty không h phân vân khi quy t ñ nh thuê m t nhân viên thi t k nhà ngh ñ ph trách công vi c t o d ng n tư ng ñó. Tuy nhiên, ngoài thi t k , ki u dáng, n i dung c a các tài li u này cũng không kém ph n quan tr ng. Cách thi t k ñ p s thu hút ñư c khách hàng, nhưng chính n i dung c a các tài li u ñó s thuy t ph c khách hàng, khi n h nghĩ r ng ch có b n m i hi u và ñáp ng t t nh t nh ng nhu c u c a h . N i dung tài li u marketing không ch dùng ñ gi i thích v s n ph m mà còn ñ thuy t ph c khách hàng mua s n ph m ñó. Nó không ph i là m t b ph n giúp b n hoàn thành tài li u mà ch a ñ ng c m t “mưu ñ ” chi n thu t trong ñó, t o ñ ng l c mua cho khách hàng. N u ñư c th c hi n ñúng cách, các tài li u ti p th này s mang l i cho công ty nh ng món l i nhu n kh ng l . M t tài li u ti p th t t ph i ñ t yêu c u c v thi t k và n i dung. C hai là b ñôi không th tách r i ñ i v i b t kỳ m t chi n lư c ti p th thành công nào. Dư i ñây là 10 l i khuyên c n thi t cho công vi c vi t l i qu ng cáo : 1. Hãy vi t v khách hàng Nhi u công ty nói r t nhi u v nh ng thành qu mà h ñ t ñư c, trong khi khách hàng ch mu n bi t nh ng thành qu ñó có nh hư ng như th nào và mang l i l i ích gì cho h mà thôi. S n ph m c a b n ñáp ng ñư c nhu c u nào c a h ? Nó có làm cho cu c s ng t t hơn ? Nó mang ñ n hi u qu như th nào? B n có th nói v nh ng thành công c a mình, song ch nên là nh ng dòng ph thêm vào mà thôi. N i dung chính ph i ch m ñúng vào nh ng b c xúc mà khách hàng ñang g p ph i (nh ng nhu c u, mong mu n) và gi i thích cho khách hàng hi u t i sao s n ph m c a b n có th gi i t a nh ng b c xúc ñó và phương cách mà nó giúp gi i quy t là như th nào. 2. Nêu lên v n ñ , sau ñó ñưa ra gi i pháp Chúng ta thư ng có khuynh hư ng tin tư ng và c m th y g n gũi hơn v i nh ng ai hi u ñư c các v n ñ , b c xúc mà ta g p ph i. ð tài li u ti p th c a b n có th giúp bán ñư c hàng, trư c h t b n c n t ra thông hi u và s n sàng giúp gi i quy t nh ng băn khoăn, b c xúc c a h . Sau ñó là ñưa ra gi i pháp – chính là s n ph m mà b n ñang chào bán. B ng vi c mô t chi ti t nh ng khó khăn c a h , b n s làm cho khách hàng c m th y ñư c th u hi u và tin tư ng vào gi i pháp b n ñưa ra – chính là s n ph m ñang ñư c chào bán. 3. Văn phong ph i h p d n Không ph i ng u nhiên mà h u h t nh ng nhân viên kinh doanh thành công ñ u có kh năng giao ti p r t gi i. M t ngư i khô khan, t nh t s không th nào t o ñư c h ng thú và quan tâm c a ngư i khác. Tương t , n i dung tài li u qu ng cáo c a b n ph i th t h p d n và duyên dáng. Nó c n có ñư c s c hút và phong cách riêng. M t khi ñã chi m ñư c c m tình c a khách hàng b ng n i dung h p d n và văn phong ñ c ñáo, b n s không m y khó khăn ñ khi n h ngày càng “ng m” d n và cu i cùng ñi ñ n quy t ñ nh mua hàng. 4. Nh t quán và logic trong trình bày 1
  2. 2. www.vn8x.com Văn phong và k t c u ph i nh t quán xuyên su t t ñ u ñ n cu i tài li u, trong t t c các ph n. Nh ng ph n tương ñương nhau ph i ñư c trình bày v i cùng m t dung lư ng t ng như nhau. Ph i có k t c u t t. Hãy t o ra m t “cái sư n” trư c khi b t ñ u vi t. N u không có tính nh t quán trong trình bày, b n s làm cho ngư i ñ c thêm r i ñ ng th i hi u qu thông ñi p s gi m ñi ñáng k . 5. Xác ñ nh ñ i tư ng ti p nh n thông ñi p Nhi u công ty thư ng hay ng i gi i h n ñ i tư ng khách hàng ti m năng.Th t ra, cho dù s n ph m c a b n có t t ñ n ñâu ñi n a thì nó cũng không th thu hút s chú ý c a t t c m i ngư i mà s ch có nh ng nhóm khách hàng nh t ñ nh nào ñó quan tâm ñ n s n ph m mà thôi. Do ñó, n u mu n giành ñư c th ng l i l n, hãy ch vi t v nh ng nhóm khách hàng này,v nhu c u, mong mu n c a h . Khi ñó, hãy vi t b ng ngôn ng c a h . Ví d , khi vi t cho các kĩ sư ñ c, b n ph i làm sao ñ tài li u có tính thông tin, cô ñ ng và c th . Khi vi t cho khách hàng là gi i văn ngh sĩ thì văn phong c n bóng b y, phá cách, n tư ng và có th tho i mái dùng ti ng lóng. 6. Hi u ñư c c m nghĩ c a khách hàng Hãy tìm hi u xem nh ng băn khoăn, mong mu n c a khách hàng m c tiêu là gì. H hy v ng vào nh ng l i ích nào khi s d ng s n ph m c a b n? Li t kê ra nh ng l i ích thi t th c mà s n ph m mang l i và ñ t câu h i “t i sao”.Ví d , t i sao khách hàng ch u dùng s n ph m c a b n? N u ñ ti t ki m th i gian thì “t i sao h l i mu n ti t ki m th i gian?”. H mu n gi m stress, mu n có c m giác yên tĩnh ? Ti p ñó hãy gi i thích ñ khách hàng hi u t i sao và b ng cách nào s n ph m c a b n có th mang l i nh ng c m giác mà h mong mu n. 7. Tr c ti p ð ng ng i s d ng các ñ i t nhân xưng ngôi th 2 (anh, ch , ông, bà) m t cách tr c ti p. Ví d , thay vì vi t "Khách hàng c a chúng tôi thư ng xuyên c m th y phân vân và không bi t ch n dùng s n ph m nào.Lý do ñơn gi n là h chưa ñư c xem xét t t c các l a ch n mà thôi” hãy vi t "Có l b n thư ng xuyên c m th y phân vân không bi t ch n l a th nào. ðó là vì b n chưa xem qua t t c các l a ch n mà thôi". 8. Hãy t m quên nh ng m lý thuy t c ng nh c mà b n h c trư ng Nh ng l i vi t c ng nh c và trang tr ng s không phù h p. ð giành l y và duy trì s chú ý c a khách hàng, văn phong c a b n ph i vui nh n và có tính gi i trí. B n c vi t th t t nhiên, ch ñ ng quá gò bó hay khiên cư ng. Ch ng h n, b n có th b t ñ u 1 câu b ng gi i t ho c s d ng c m t thay cho m t c u trúc câu hoàn ch nh ñ u ñư c. Hãy vi t như th b n ñang trò chuy n v i m t ngư i b n. 9. ð ng quên t m quan tr ng c a nh ng dòng headline Nhi m v c a headline là t o s chú ý nơi khách hàng và khi n h mu n ñ c ti p. ð làm ñư c ñi u ñó, khi vi t headline, hãy luôn tâm ni m r ng ñây là cơ h i duy nh t ñ b n có th lôi kéo s quan tâm c a khách hàng vào s n ph m c a mình. L i ích l n nh t mà s n ph m c a b n s mang l i là gì - hãy nói v nó. M t headline giá tr không ch là headline h p d n nh t mà quan tr ng hơn là nó ph i tr c ti p mô t ñư c l i ích c a s n ph m ñư c chào bán ch không ñơn thu n ch ph n ánh s sáng t o. 10. Quan sát xem ñ i th c nh tranh c a b n ñã làm như th nào 2
  3. 3. www.vn8x.com Hãy ñ c nh ng tài li u ti p th c a các ñ i th c nh tranh, phân tích nh ng nét ñ c ñáo, nh ng ñi m m nh cũng như ñi m y u c a các tài li u ñó. Các ñ i th c a b n nói v nh ng l i ích ñ c bi t gì trong s n ph m mà h ñang chào bán? H có tr l i ñư c t t c nh ng câu h i mà khách hàng mu n bi t hay chưa? B n có th làm t t hơn h hay không và n u có thì b ng cách nào? Khi ñã có cái ñ so sánh, hãy d a vào ñó ñ th c hi n chi n lư c c a mình. 11. Càng súc tích, thông ñi p càng hi u qu Khi b n vi t văn, có l c n ph i nhi u l i, nhưng ñ i v i m t copywriter vi t qu ng cáo thì hoàn toàn khác.Càng ít l i, thông ñi p càng hi u qu . Hãy c t b h t nh ng t ng không c n thi t. S d ng câu ñơn. ðó là m t may m n n u khách hàng ch u ñ c qu ng cáo c a b n. Vì th , hãy tôn tr ng th i gian c a h : ch cung c p nh ng gì h c n.Khách hàng s c m ơn b n b ng cách ñ c h t nh ng ph n còn l i sau khi ñã bi t nh ng cái h mu n bi t. ***************************** COPYWRITING VÀ COPYWRITER "M c ñích chính c a nh ng văn b n marketing (marketing copy) này hay còn g i là "ngôn ng qu ng cáo" (promotional text) là ñ nh m thuy t ph c ngư i nghe,..."B n có th ñã nghe nói ñ n ngh copywriter nhưng khi ñư c h i làm copywriter là làm gì thì l i h t s c lúng túng ñ gi i thích nó. Th m chí ngay c khi b n r t thích ngh này vì b n ñư c nghe nh ng ngư i làm ngh này k chuy n v công vi c c a h , nhưng th c s không m y ngư i tư ng tư ng h t công vi c c a m t copywriter. Copywritting là gì? Trư c khi hi u v copywriter, chúng ta nên tìm hi u xem copywriting là gì. ðây là m t công vi c mà ngư i ta dùng ngôn ng vi t ra ñ th hi n, qu ng bá, gi i thi u v m t ngư i, m t công ty, m t ý tư ng hay m t quan ñi m. Nó có th ñư c th hi n dư i d ng văn b n vi t, ho c các qu ng cáo trên sóng phát thanh, truy n hình cũng như trên r t nhi u phương ti n truy n thông khác. M c ñích chính c a nh ng "văn b n marketing" (marketing copy) này hay còn g i là "ngôn ng qu ng cáo" (promotional text) là ñ nh m thuy t ph c ngư i nghe, ho c ngư i ñ c, hành ñ ng - ñ mua m t s n ph m ho c ñăng ký m t d ch v , ho c ñưa ra m t quan ñi m nào ñó. Tuy nhiên, nó cũng có th làm m t vi c ngư c l i là gây s chú ý c a ngư i ti p nh n và khi n h không ñ ng tình và th hi n thái ñ c a mình b ng m t hành ñ ng ho c ni m tin nào ñó. Copywriting có th bao g m bài vi t, slogan (kh u hi u), tiêu ñ , thư, tagline, l i hát qu ng cáo, các n i dung trên m ng, các k ch b n phim qu ng cáo truy n hình ho c k ch b n qu ng cáo trên ñài phát thanh, thông cáo báo chí, b n tin, và r t nhi u tài li u khác c a doanh nghi p nh m ñ qu ng cáo trên các phương ti n truy n thông. Các copywriter có th ñóng góp ý tư ng và ngôn t c a h cho các n ph m qu ng cáo, như các cataloge, b n tin, phim qu ng cáo, brochures, postcards, website, email, thư, và các hình th c qu ng cáo khác. Trên các website, copywriting th hi n phương pháp vi t và s d ng t ng có kh năng tăng th h ng c a website trên các công c tìm ki m. Thư ng ñư c hi u là "content writing" - so n n i dung. Ngư i vi t ph i so n n i dung m t cách chi n lư c ñ các công c tìm ki m có th d dàng tìm th y trang web c a mình. Copywriter là ai? 3
  4. 4. www.vn8x.com M t copywriter có th là ngư i làm vi c ñ c l p, t làm cho chính mình, vì h có nh ng h p ñ ng làm vi c ñ c l p ho c làm "tay ngang" cho nhi u khách hàng cùng m t lúc. H cũng có th làm vi c như m t nhân viên bình thư ng trong m t t ch c nào ñó, thư ng là các công ty qu ng cáo, các công ty PR, các phòng qu ng cáo c a nh ng công ty l n, các ñài phát thành, truy n hình, báo ho c t p chí. M t copywriter thư ng ho t ñ ng như là m t thành viên c a m t nhóm th c hi n qu ng cáo. Thông thư ng, các phòng, các công ty qu ng cáo, thư ng làm vi c v i copywriter thông qua m t v trí là giám ñ c sáng t o - Art Director. Ngư i làm copywriter ph i có trách nhi m th c hi n ph n ngôn ng b ng l i ñ i v i các qu ng cáo, và giám ñ c sáng t o s bi n nó thành hình nh ho c âm thanh có kh năng kêu g i ñư c s chú ý c a ngư i ti p nh n. C hai v trí này ñ u ph i t ra h t s c sáng t o, hi u qu , có s c thuy t ph c. Ngh copywriter cũng khá gi ng v i ngh technical writer. ð phân bi t hai ngh này, có th nói r ng ngư i làm technical writer là ngư i vi t ra ñ thông tin t i ngư i ñ c hơn là ñ thuy t ph c h . Ví d , ngư i làm copywriter ph i vi t m t ño n qu ng cáo ñ bán ñư c m t chi c xe, trong khi ngư i làm technical writer là ngư i vi t hư ng d n s d ng chi c xe ñó. Ngh copywriter ñôi khi còn b nh m v i ngh copyright b i vì phát âm g n gi ng nhau. Tuy nhiên ñây là hai lĩnh v c hoàn toàn khác bi t. Trên th gi i có r t nhi u copywriter n i ti ng như David Ogilvy, William Bernbach, Robert W. Bly, Gary Bencivenga, Dominik Bjegovic, Jay Abraham, Clayton Makepeace, Larry Owen, Patrick Pacacha, and Leo Burnett. Hi n nay, ngh này ñang r t phát tri n, nh t là khi internet là m t kho công c vô t n tr giúp ñ c l c cho nh ng ngư i làm ngh này. T ng h p: VN8X Ngu n: www.marketing.org, báo Ngư i Lao ð ng 4

×