Tema 2 rev industrial

838 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
838
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
287
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tema 2 rev industrial

 1. 1. UNIDADE 2REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E CAPITALISMO Borja Campos Seijo I.E.S García Barbón (Verín)
 2. 2. 1. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: definición e causas.Rev.  Industrial  =  conxunto  de  cambios  tanto  económicos  como  de  outro  tipo  que  permitiron  que  Gran  Bretaña  se  convertera  no  S.XVIII  e  XIX  no  principal  centro  industrial  e  financeiro  do  mundo.    Por  que  en  GB?  Causas  principais:   Cambios  na  agricultura  è  2  consecuencias:  a)  Aumento  poboación  è éconsumidores.  b)  Éxodo  rural  è  é man  de  obra  barata  para  as  fábricas.   Mercado  colonial  inglés:  as  colonias  inglesas  (Norteamerica,  Sudáfrica,  India,  Australia...)  proporcionan  materias  primas  baratas  para  a  industria  inglesa  e  demandan  produtos  elaborados.    
 3. 3. Principais potencias coloniais e os seus dominios no XVIII
 4. 4.  Dispoñibilidade  de  capital:  os  grandes  beneficios  da   agricultura  e  o  comercio,  podían  ser  reinvestidos  noutras   actividades  económicas  (industria).   Institucións  políticas  estables  (sistema  parlamentario   inglés)  que  favorecía  os  intereses  da  burguesía.   Mentalidade  emprendedora  (incluso  da  nobreza!!!).  
 5. 5. 2. CAMBIOS NA POBOACIÓN E AGRICULTURAA)  CAMBIOS  NA  POBOACIÓN   (REVOLUCIÓN  DEMOGRÁFICA)  -­‐  A  partir  de  ½  S.  XVIII  è  Revolución   demográfica  (á  vez  que  a  industrial)  =   aumento  da  poboación.  Factores:  J  é  produción  de  alimentos  è  ê  fames  e  maior   resistencia  fronte  epidemias  è    desaparición   mortalidade  catastrófica  (crise  de   subsistencia).  J  Melloras  na  hixiene  e  mediciña  è    ê  taxa  de   mortalidade  (de  30  a  20  ‰),  sobre  todo  a   infantil.  J   A  natalidade  continúa  sendo  elevada  (35-­‐30   ‰  è  elevado  crecemento  da  poboación   (poboación  británica  duplícase  entre  1800  e   1850).  
 6. 6. B)  CAMBIOS  NA  AGRICULTURA  (REVOLUCIÓN  AGRÍCOLA).  O é da poboación foi posible grazas a mellora da alimentación,ésta conseguiuse mediante o é dos rendementos e a productividade.2 causas desta mellora: a) Cambios técnicos e nos sistemas de cultivo: - Eliminación do barbeito. - Difusión da rotación cuatrienal (Sistema Norfolk) è cereaisrotan con outros cultivos (nabos, trevo, patacas) è mellorafertilidade do chan e permitían unha maior cabaña gandeira è + carne(mellor alimentación) e + abono (mellor productividade). - Mellora das ferramentas (gadaña, arado) e introdución demáquinas (sementadora mecánica de J. Tull, segadora mecánica de McCormick...). - Uso crecente do abono e regadío. - Cambios na mentalidade agrícola = mentalidade individualista,emprendedora, disposta a introducir melloras e avances para aumentarbeneficios (orixe agricultura capitalista).
 7. 7. b)  Cambios  na  propiedade  da  terra:  A  nova  clase  emerxente  (a   burguesía)  è  2  consideracións:                  A  terra  ha  de  ser  unha  mercadoría  máis  è propiedade   libre  e  privada,  sen  residuos  feudais  (señoríos,  morgados,   bens  eclesíasticos,  comunais).                 Os  labregos  deben  ser  só man  de  obra  ao  servizo  dos   propietarios,  sen  obrigas  feudais.    -­‐  2  exemplos:          "  Cerramentos  británicos  (enclosure  acts):  co  cercado  e   privatización  das  terras  comunais  (openfields)  è   propiedades  privadas  è  utilización  das  mesmas  para  obter   +  beneficios  è  productividade.            "  Desamortización  española:  supresión  dos  señoríos  e   posta  en  venta  das  terras  eclesiásticas  e  comunais.      
 8. 8. Consecuencias  destes  cambios:  L Inicio  da  agricultura  moderna  e   capitalista  =  individualista  e  de   mercado:  orientado  á  rendabilidade   e  beneficio  do  propietario  (producir   máis  e  máis  barato è búsqueda  do   máximo  beneficio).    L Efectos  sociais  negativos  è campesiños  pobres  perderon  terras   comunais è como  as  súas  terras   non  lles  chegaban  para  sobrevivir è venta  das  terras  è xornaleiros   (campesiños  sen  terra)  ou   emigración  ás  cidades  industriais è obreiros.  
 9. 9. 3. TRAZOS DA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL -­‐  A  revolución  industrial  è  tránsito  do   sistema  feudal  do  Antigo  Réxime  ao   sistema  capitalista  do  mundo   moderno.   -­‐  6  Trazos  da  Revolución  Industrial:   a)  Mecanización  =  renovación   tecnolóxica  constante  con   invención  de  máquinas  è  +   produción  e  produtos  máis  baratos.   b)  Introdución  de  enerxía  mecánica:  a   tecnoloxía  permite  substituir  a  forza   muscular  humana  e  animal  por   formas  de  enerxía  mecánica:   carbón  (máquina  de  vapor  de  Watt,   1769),  petróleo,  electricidade.  
 10. 10. c)  Establecemento  do  sistema  fabril  (factory  system):   que  substitúe  aos  anteriores  sistemas  de  produción   (gremial,  domestic  system).  A  unidade  de   produción  básica  é  a  fábrica  =  lugar  mecanizado   onde  a  máquina  controla  o  ritmo  e  marca  a  forma   de  traballo  dos  obreiros  è  sobreexplotados  e   alienados.  d)  Desvalorización  do  traballo  humano  (o  importante   é  a  máquina)  è  incremento  da  xornada  laboral  e   emprego  masivo  de  man  de  obra  de  escasa   cualificación  (homes,  mulleres  e  nenos)  á  que  se  lle   pagan  baixos  salarios.    
 11. 11. e)  Necesidade  de  financiamento:  Inicialmente  as  industrias   teñen  carácter  familiar  e  se  autofinancian  co   reinvestimento  constante  dos  beneficios.  A  medida  que   avanza  a  industrialización  precísase  apoio  bancario  e   bolsístico.  f)  Existencia  de  sectores  punteiros:  que  se  adiantan  na   mecanización  e  arrastran  aos  demáis  sectores  (Ex:  téxtil  de   algodón  demanda  carbón  e  ferro  para  as  máquinas,  o   ferrocarril  demanda  ferro  para  raís  e  carbón  para   tracción...).  
 12. 12. Revolución  Industrial  è 2  fases  ben  diferenciadas:   1ª  Rev  Industrial  (c.    2ª  Rev  Industrial  (c.  1880-­‐1914):       1780-­‐1880):         -­‐  Novas  potencias  industriais:  -­‐  Inicio  en  Inglaterra  e  logo   Alemaña,  EEUU,  Xapón   expansión.   -­‐  Enerxía:  petróleo  e  electricidade  -­‐  Enerxía:  vapor.   -­‐  Sectores:  enerxético  e  químico.  -­‐  Sectores:  algodón,  sidero-­‐ -­‐  Grandes  fábricas     metalúrxico  e  ferrocarril.   -­‐  Financiamento  bancario  e  -­‐  Fábricas  pequenas.   bolsístico.  -­‐  Autofinanciamento   -­‐  Novas  formas  de  organizar  a   produción:  taylorismo  e  fordismo.  
 13. 13. -­‐  Expansión  da  industrialización  por  Europa=    en   forma  de  ondas  en  dirección  NO-­‐SE,  en  4  áreas:            1.  Pioneira:  GB.            2.  First  corners:  Bélxica,  Francia,  Alemaña  (Europa   NO).            3.  Late  corners:  Escandinavia,  Rusia,  Austro-­‐Hungría.            4.  Periferia  sur:  Europa  mediterránea  (España,  Italia,   Balcáns…).  -­‐  A  industrialización  tivo  éxito  só  en  reducidos  países   (1  e  2) è  economías  escandinavas,  mediterráneas   e  orientais  seguiron  sendo,  ante  todo  agrarias  (agás   algunhas  zonas:  Norte  de  Italia,  Cataluña,…).  
 14. 14. PRIMEIRA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (c.1780-1880).-­‐  Limitada  case  en  exclusiva  a  GB,  os  sectores  punterios  foron  o   téxtil  de  algodón,  o  siderometalúrxico  e  o  ferrocarril.    Téxtil de algodón:  primeiro  motor  da  R.I.  Causas:  -­‐  Materia  prima  abundante  e  barata  procedente  das  colonias.  -­‐  Elevada  demanda  popular  de  tecidos  de  algodón  (indianas).  -­‐  Innovacións  técnicas  e  aplicación  da  máquina  de  vapor  (Watt,   1769).  -­‐  Man  de  obra  barata  para  máquinas  sinxelas  (spinning  jenny,   water  frame,  mule).      
 15. 15. INNOVACIÓNS TÉCNICAS EN SECTOR TÉXTIL
 16. 16.   Siderometalúrxico (ferro): 2º  sector  en   industrializarse.  -­‐  As  pequenas  fraguas  alimentadas  por   madeira  è  altos  fornos,  alimentados   por  carbón  mineral  (maior  poder   calorífico  para  fundir  o  ferro).    -­‐  Inventos  +  importantes:  a)  Alto  forno  de  Darby  (1732):  uso  de   carbón  de  coque  (hulla  sen  sulfuro),  +   calorífico.  b)  Máquina  de  vapor  (1776),  incorporada   por  Wilkinson  ao  sector  siderúrxico.  c)  Pudelaxe  do  ferro  (Cort,  1783):  fundir  e   golpear  ferro  para  eliminar  escouras  è ferro  +  puro.    
 17. 17.  Ferrocarril:-­‐  Invento  fundamental  =  locomotora  de  Stephenson  (1829)=  máquina  de  vapor  capaz  de  moverse  sobre  raís  è  1ª  liña:  Liverpool  –  Manchester  (1830).  -­‐  Vantaxes:  capacidade  de  carga,  rapidez,  menor  custo  e  maior  seguridade  è  revolución  nos  transportes    -­‐  Construción  rede  ferroviaria  a  partir  3ª  década  do  S.  XIX  è3  efectos:    
 18. 18. ✓ Demanda  de  ferro  e  aceiro  para   construción  rede è transformación  da  siderurxia  nun   motor  esencial  da  economía   británica.  ✓ Ocupación  de  gran  cantidade  de  man   de  obra.  ✓ Mellora  e  interrelación  dos  mercados  ✓ Movilización  de  grandes  capitais  è   estímulo  ao  sector  financeiro  e   bancario
 19. 19. A SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (c.1880-1914) -­‐  2ª  fase  R.I  =  nova  onda  de  innovacións  nos   decenios  finais  do  século:  técnicas,   industriais,  empresariais…     I.  NOVAS  FONTES  DE  ENERXÍA      Petróleo:      -­‐  Nun  primeiro  momento  utilizado  para   iluminación.      -­‐  Avances  en  destilación  è  novos  usos:   lubricante,  combustible  de  máquinas  e   fábricas,  calefacción,  materia  prima  para   industria  petroquímica...     - Melloras  no  motor  de  combustión   (Daimler  Benz,  1900)  è xeneralización  do   petróleo  como  combustible  de  automóbil.    
 20. 20.   Electricidade:      -­‐  Orixe  en  innovacións  (pila  de  Volta,  lampada  de  Edison…).    -­‐  Vantaxes:  limpeza,  flexibilidade,  doada  de  transportar  e  converter  en  luz,  calor  ou  movemento.      -­‐  Aplicacións  masivas:  iluminación,  enerxía  de  máquinas  electricas  na  industria,  comunicación (teléfono, telégrafo,radio…), transporte (tranvía, metro…).
 21. 21. II. NOVOS SECTORES PUNTEIROS- 3 sectores industriais punteiros è impulsandesenvolvemento industrial:  Sector sidero-metalúrxico: medra e introducenovidades è 3 efectos: a) Ferro segue a ser pan deindustria (maquinaria, construción, bélica, e sobre todoautomóbil). b) Perfeccionamento do aceiro. c) Aparición novos metais e aliaxes (aluminio, níquel…).
 22. 22.  Sector químico è productosnovos e artificiais que desprazan avellos recursos caros e escasos. - Aplicacións: tintes para industria téxtil, fertilizantes químicos, tecidos e fibras artificiais, plásticos, medicinas, perfumes, dinamita (Nobel). - Dentro sector químico destacao petroquímico (utiliza petróleocomo mat prima) è combustibles,derivados e outros (farmacia,plásticos, pinturas, téxtil…).Sector eléctrico
 23. 23. 1.3 REVOLUCIÓN DOS TRANSPORTESAvances no S.XIX:- Ferrocarril: na 2ª ½ S.XIX concluironse as principais redes ferroviarias enEuropa e Estados Unidos.- Transporte urbano: electricidade è tranvías e trens metropolitanos (metro, 1ºen Londres en 1887).- Navegación: melloras na construción (aceiro e maior potencia de motores) eaplicación vapor è barcos + rápidos e seguros è ê duración viaxestransoceánicos è favorecendo migracións europeas e comercio, facilitados porconstrución canais interoceánicos: Suez, entre Mediterráneo e Vermello, 1869, ePanamá, entre Atlántico e Pacífico, 1904.
 24. 24. - Automóbil: resultado de combinar motor a explosión, neumático e petróleo como combustible è verdadeira rev nos transportes. Primeiro automóvil (Peugeot) comezou a funcionar no ano 1891. Pero será nos EEUU co Ford T (inicios S.XX) cando automóbil se converta en producto de consumo masivo para amplas capas de poboación.- Aviación: a finais do S XIX e inicios do S.XX, experimentación (primeiro voo, Irmáns Wright, 1903) è explotación militar e comercial nas primeiras décadas S.XX.
 25. 25. 2.2 A IMPORTANCIA DO CAPITAL: SOCIEDADES E BANCOSNa economía industrial, capital = benesencial para funcionamento empresas.Grandes beneficios por industrialización èautofinanciamento das empresas eexcedentes è ampliación e mellora dasempresas e inversión noutras.Aparición de novos sectores (minería,siderurxía, ferrocarril) è investimentos +fortes è necesidade de financiamentoexterior è conversión de empresas ensociedades anónimas = sociedades poraccións.Acción = cada parte do capital dunhaempresa que se distribúen entre os sociosou son vendidas ao público.Accionista (pousidor de accións) épropietario dunha parte proporcional daempresa è recibe beneficios en funcióndas accións poseidas.
 26. 26. § Compra-venta de accións ècreación Bolsas de Valores (mercadosde capital).§ Os bancos tamén cobraron unhagrande importancia (S. XIX) è é dasúa actividade. 2 tipos: - Bancos de depósitos:gardan aforros particulares, - Bancos de investimento:otorgan préstamos a longo prazo aempresas para actividades industriais(por exemplo: construción ferrocarrilen Europa continental).Por tanto, os bancos convertéronseen suministradores de capital paraindustrias (préstamos), creandosistemas para facilitar as transaccións(papel moeda, cheques, letras decambio…).
 27. 27. 3. CAPITALISMO E SOCIEDADE DE CLASESRev. InduStrial estivo ligada a expansión capitalismo (liberalismo)industrial è división capital e traballo e nova sociedade de clases,rexida por poder ec. è 2 grupos: burguesía e proletariado. 3.1 LIBERALISMO ECONÓMICOConxunto de teorías ec. enunciadas por autores ingleses a finais doséculo XVIII (escola de Manchester).Destaca, ante todo, Adam Smith (Ensaio sobre a natureza e causas dariqueza das nacións, 1776), o cal afirma: a) Sociedade está composta non por estamentos, senón porindividuos. b) Motor da economía = interés particular o individual. c) Interés individual concorre no mercado, a través dos prezos,rexidos por libre xogo de oferta-demenda. d) Nada debe estorbar este libre xogo, nin sequera o Estado èeliminación barreiras proteccionistas e monopolios que frenen o librecomercio.
 28. 28. Outro autor, David Ricardo è traballo = mercadoria + dentro docapitalismo e “lei natural do salario” è salario traballador = mínimonecesario para garantizar a súa subsistencia.
 29. 29. Robert Malthus: coñecido pola súa teoría da poboación è existedesequilibrio entre crecemento de poboación e recursos (+ lento) ènecesidade de ê natalidade para reducir miseria.
 30. 30. 3.2 O FUNCIONAMENTO DO CAPITALISMO INDUSTRIALLiberalismo ec. è capitalismo = sistema ec. no que os medios deproducción (fábricas, máquinas, stocks…) son propiedade privada.Prop. privada está concentrada en moi poucas mans(burguesía=capitalistas) è maioría da poboación non ten propiedades,só a súa forza de traballo (proletariado), que vende a cambio dunsalario.Ademáis para que os capitalistas vivan das súas propiedades énecesario que os seus traballadores produzan + que o que gañan èexcedente (plusvalía) que enriquece ao capitalista.Capitalismo = sistema de iniciativa libre, non planificado, que busca omáximo beneficio individual e rixese polo libre xogo de oferta edemanda.A falta de planificación è crises cíclicas (se repiten co tempo). Soncrises de sobreproducción = crises que se producen por 1 exceso deroducción que é incapaz de absorver a demanda è productos en stockè caida prezos è beneficios ê è peche de empresas è paroaumenta.
 31. 31. Outra característica do capitalismo é a mecanización è substitución do traba3.3 A BURGUESÍABurguesía= nova clase dominante (elite) è sustitución da aristocracia e matrBurguesía controla o poder político (sufraxio censitario), social, económico eTamén xurdiu ca industrialización unha importante clase media: profesionais
 32. 32. 3.4 O PROLETARIADOProletariado = asalariados è grupo + desfavorecido e explotado danova sociedade de clases.Proletariado = Masas inmensas de persoas que non tiñan máis que a súaforza de traballo para alimentar a súa familia (prole) è miserascondicións de vida.Proletariado = forza de traballo necesaria para accionar máquinas oumanipular pezas, mercándose a baixo prezo (salario) e vivindo ao ritmodas máquinas.Xornadas de traballo moi longas (14-16 h) e en deficientes condicións(ruídos, fume), a cambio de salarios escasos è subsistencia. Senseguros de enfermidade, accidente ou vellez.Fóra do traballo a vida non melloraba è vivendas pequenas, insalubres,con rúas sen alcantarillado nin auga potable.
 33. 33. Nenos e mulleres traballaban nas mesmas condicións è soldos inferioresaos homes (os nenos 10%, mulleres 40%).Disciplina laboral moi estricta è despidos e castigos correntes e moitasveces inxustificados. Falta de lexislación laboral è abusos dos patróns eningunha protección ante enfermidades ou accidentes laborais até 1833(GB).
 34. 34. 4. CARA A UNHA SOCIEDADE URBANA E INDUSTRIALSociedade tradicional (agrícola e feudal) è sociedade industrial.Industrialización è crecemento urbano por concentración capitais etraballadores è sociedade fundamentalmente urbana a finais S. XIXè cidades convertéronse en grandes metrópoles (millóns de persoas)è barrios novos, medios de transporte, e toda unha serie de servizos (escolas,hospitais...).As cidades medraron rápidamente è Mentres a comezos de século XIX só o 2%da pob europea era urbana, un século despois vivían en cidades o 70% dosbritánicos, o 60% dos alemáns e o 45 % de franceses.
 35. 35. Crecemento urbano è graves problemas nos primeiros tempos daindustrialización è separación social por barrios: L burguesía: no centro da cidade è barrios residenciais (bosservizos, amplas avenidas). L proletariado: nos barrios obreiros, insalubres e incómodos(barracóns, hacinamento…).A finais S.XIX as condicións de vida urbana melloraron grazas asmelloras hixiénicas (sumidoiros, auga corrente) de médicas (vacinas)è é esperanza de vida.Co tempo, a redución da xornada laboral e a mellora do salario ènovas formas de lecer (deportes, cine, bailes, cafés…).Na cidade a familia extensa (avós, pais, fillos, netos, tíos, curmáns…)propia do agro è familia nuclear (pais e fillos) propia das cidades porvivendas pequenas e escasos salarios.Estes cambios, non foron iguais en todos os lugares de Europa, foronmáis intensos algunhas zonas de Europa do NW e GB, e menos enEuropa oriental e meridional, e zonas tamén de Europa occ. ècontinuación modos de vida tradicionais do AR.

×