• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Introdução à Complexidade de Kolmogorov
 

Introdução à Complexidade de Kolmogorov

on

 • 1,144 views

Texto introdutório à teoria da informação proposta por Andrei Kolmogorov na década de 60.

Texto introdutório à teoria da informação proposta por Andrei Kolmogorov na década de 60.

Statistics

Views

Total Views
1,144
Views on SlideShare
1,144
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
18
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Introdução à Complexidade de Kolmogorov Introdução à Complexidade de Kolmogorov Document Transcript

  • ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ£ ÖÐÓ× º Ⱥ ÑÔ Ò Á Å ¹ Í È Ð ¹ È ¿ ¸ È ¼½¼¹ ¼¼¸ È ÐÓØ ×»Ê˸ Ö × Ð ÑÔ Ò Ù Ô ÐºØ º Ö È ÙÐÓ Ð ÙØ Å Ò Þ × ÁÁ ¹ Í Ê Ë ¹ È ½ ¼ ¸ È ½ ¼½¹ ¼¸ ÈÓÖØÓ Ð Ö »Ê˸ Ö × Ð Ð ÙØ Ò ºÙ Ö ×º Ö ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¸ ÔÖÓÔÓ×Ø ÔÓÖ ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ÓÑÓ ÙÑ Ø ÓÖ Ð Ó¹ Ö ØÑ Ð ØÓÖ ¸ ÙÑ Ø ÓÖ ÔÖÓ ÙÒ ×Ó¬×Ø ÕÙ ØÖ Ø ÕÙ ÒØ Ò ÓÖÑ Ó Ó ØÓ× Ò Ú Ù ×¸ Ñ ØÖ Ú × Ó Ø Ñ Ò Ó ×Ù × Ö Ó Ð¹ ÓÖ ØÑ º Ð ÙÑ ÒÓ Ó ÑÓ ÖÒ Ð ØÓÖ ¸ Ö Ö ¹× ÙÑ ÓÒ ØÓ ÔÓÒØÙ Ð Ð ØÓÖ ¸ Ó ÒÚ × ÙÑ Ð ØÓÖ Ñ ÓÑÓ Ó Þ Ø ÓÖ × ÔÖÓ Ð¹ ׺ Ñ ½ ¸ Ñ × Ù ØÖ Ð Ó Ð ×× Ó Ì Å Ø Ñ Ø Ð Ì ÓÖÝ Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ¸ º Ë ÒÒÓÒ ¾ ℄ ÙÒ ÓÙ ÙÑ ÒÓÚ Ö ÒØ ¬ ¸ ÙÒ Ñ ÒØ Ñ Ø ÓÖ × ÔÖÓ Ð × ½ ¸ ¾¿℄ Ñ ÔÖÓ Ð Ñ × Ò Ò Ö Ö Ð ÓÒ Ó× ÓÑ ÓÑÙÒ Ó Ó׸ Ñ Ø ÓÖ Ò ÓÖÑ Óº Ç ÔÖÓÔÓ× ØÓ ÓÖ Ò Ð Ë ÒÒÓÒ Ö ÕÙ ÒØ ¬ Ö Ò ÓÖÑ Ó ÕÙ ØÖ Ò× Ø ÔÓÖ ÙÑ × ×Ø Ñ ÓÑÔÓ×ØÓ ØÖ Ò×Ñ ××ÓÖ¸ Ö ÔØÓÖ Ò Ðº ÆÓ ÒØ ÒØÓ¸ Ë ÒÒÓÒ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ó ÓÑÓ Ó Ø Ñ Ò Ó ´ÓÙ ÕÙ ÒØ µ Ñ Ø× × Ñ Ò× Ò× ÕÙ Ò ÓÖÑ Ñ ×Ó Ö Ó ØÓ× Ù Ó ÓÖÖ Ò Ø Ñ ÙÑ ×ØÖ Ù Ó ÔÖÓ Ð Ñ ¬Ò ¸ Ò Ó ÜÔÖ ×× Ò Ó Ò Ö ×Ô ØÓ × ÓÑÔÐ Ü × Ó× Ó ØÓ× Ñ × º Æ ×Ø Ø ÜØÓ ÒÓ× Ö Ö ÑÓ× ×Ø Ø ÓÖ ÓÑÓ Ø ÓÖ Ò ÓÖÑ Ó Ë ÒÒÓÒ ÓÙ Ø ÓÖ Ò ÓÖÑ Ó Ð ×× ¸ ½ ℄º ÆÓ× ÒÓ× ¼¸ ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¸ ËÓÐÓÑÓÒÓ« Ø Ò ¿¸ ¸ ½ ¸ ½ ¸ ¾ ¸ ¾ ℄ × ÒÚÓÐÚ Ö Ñ¸ ÓÖÑ Ò Ô Ò ÒØ ¸ ÙÑ Ø ÓÖ Ò ÓÖÑ Ó × ÒÓ Ø Ñ Ò Ó Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ô Ö Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ¸ ½¿℄º ×Ø Ø ÓÖ Ö Ù Ú Ö Ó× ÒÓÑ × ÓÑÔÐ Ü Ð ÓÖ ØÑ Ø ÓÖ Ð ÓÖ ØÑ Ò ÓÖÑ Ó ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ Ã¹ ÓÑÔÐ Ü Ð ØÓ¹ Ö ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¹ Ø Ò ÓÑÔÐ Ü ×ØÓ ×Ø ÓÑÔÐ Ü × Ö Ø Ú Óѹ ÔÐ Ü Ó Ø Ñ Ò Ó ÔÖÓ Ö Ñ × ÒØÖÓÔ Ð ÓÖ ØÑ ÔÖÓ Ð Ð ÓÖ ØÑ ÒØÖ ÓÙØÖ × ÒÓÑ Ò Ó ×º ÓÒÚ Ò ÓÒÓÙ¹× Ñ Ö Ö Ò Ö Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ü ¹ ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ Ñ ÓÑ Ò Ñ Ó ÑÓ×Ó Ñ Ø Ñ Ø Ó ÖÙ××Ó¸ ÙÒ ÓÖ Ö ¸ Ò Ö Æ ÓÐ Ú ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ´½ ¼¿¹½ µº £ ×Ø ØÖ Ð Ó Ô Ö ÐÑ ÒØ ¬Ò Ò Ó ÔÓÖ ÆÈÕ ´ÈÖÓ ØÓ× ÀÓÎ Ö¹ Ÿ Å Á µ¸ Í Ê Ë ´ÈÖÓ¹ ØÓ ÀÝÔ Ö¹ ÙØÓÑ ØÓÒµ¸ È Ê Ë ´ÈÖÓ ØÓ É È¹ ÓÖµ È Ë»Í È Ðº ½
  • Æ ×Ø ØÖ Ð Ó¸ Ð Ñ Ø ÓÖ ¸ Ú ÑÓ× ÔÖ × ÒØ Ö Ð ÙÑ × ÔÐ Ó × ÑÔÓÖØ ÒØ × Ø ÓÖ ¸ Ô ÖØ ÙÐ ÖÑ ÒØ × ÓÑ Ñ ÓÖ Ö Ð Ú Ò Ñ Ò ÓÑÔÙØ Óº È Ö ÓÑÔÖ Ò Ó Ó× ÔÖ Ò Ô × Ö ×ÙÐØ Ó× × Ö Ò ×× Ö Ó ÔÖ × ÒØ Ö Ð ÙÒ× ××ÙÒØÓ× Ø ÓÖ Ò ÓÖÑ Ó Ð ×× ¸ Ñ ÓÖ Ò Ó × Ó Ó Ø ÚÓ ×Ø Ø ÜØÓ Ó Ö Ö Ø × ×Ô ØÓ× Ñ ØÓ ×Ù ÔÖÓ ÙÒ º Ú Ó Ð Ñ Ø Ó × ×Ô Ó¸ ÔÖ Ö ÑÓ× Ö Ò × Ó× ÔÖ Ò Ô × Ö ×ÙÐØ Ó× Ø ÓÖ Ó× Ö º ÈÓÖ × Ö ×Ø ÙÑ Ø ÜØÓ Ô ÓÒ ÖÓ Ñ ÔÓÖØ٠٠׸ ÓØ ÑÓ× Ð ÙÑ × ØÖ Ù Ó × Ü¹ ÔÖ ××Ó × ÕÙ Ò Ó Ø Ò Ñ ÕÙ Ú Ð ÒØ Ñ Ò Ò ÙÑ ÔÙ Ð Ó ÒØ Ö ÓÖº ÇÔØ ÑÓ× ÔÓÖ ØÖ ÙÞ Ö ÔÐ Ò ÓÑÔÐ Ü ØÝ ÓÑÓ ÓÑÔÐ Ü × ¸ Ö Ö Ò Ó¹ÒÓ× ÓÑÔÐ Ü ÓÑÓ ÓÖ Ò ÐÑ ÒØ ¬Ò ÔÓÖ ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¸ ÔÖ ¬Ü ÓÑÔÐ Ü ØÝ ÓÑÓ ÓÑÔÐ Ü ÔÖ ¬ÜÓ Ô Ö ÒÓ× Ö Ö ÖÑÓ× ÓÑÔÐ Ü ¬Ò Ù× Ò Ó¹× Ó ¬ Ó Ð ÚÖ ÔÖ ¬ÜÓº ÒØÖ × ÓÖ Ò× ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ×Ø Ñ¹× Ð ØÓÖ ÍÑ Ó× ÔÖÓ Ð Ñ × ÒÓ× ÙÒ Ñ ÒØÓ× Ø ÓÖ × ÔÖÓ Ð × ÙÑ Ð ÙÒ Ò ¬Ò Ó × ÕÙ Ò Ð ØÓÖ º ÍÑ ¬Ò Ó ÓÖÑ Ð ÖÓ Ù×Ø × ÕÙ Ò Ð ØÓÖ Ö Ò ÑÔÓÖØ Ò Ô Ö Ó× ×ØÙ Ó× Ò ×Ø Ö º ×Ø ÙÑ Ó× Ö ×ÙÐØ Ó× Ñ × ÑÔÓÖØ ÒØ × ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ÓÑÔÐ Ü ×Ø Ó¹× Ñ ÓÐÓ Ñ ÙÑ ÑÓ×Ó ÖØ Ó¸ Ë ÒÒÓÒ ¾ ℄ ÔÖÓÚÓÙ ÕÙ Õ٠й ÕÙ Ö Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÔÓ × Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ñ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÕÙ ¹ Ú Ð ÒØ ÕÙ ÔÓ××Ù Ô Ò × Ó × ×Ø Ó× Ô ÐÓ Ö × ÑÓ × Ñ ÓÐÓ× Ó × Ù Ð ØÓº Ì Ñ Ñ ÔÖÓÚÓÙ ÕÙ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÔÓ × Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ñ ÙÑ ÕÙ Ú Ð ÒØ ÕÙ ÔÓ××Ù Ô Ò × Ó × × Ñ ÓÐÓ× Ñ × Ù Ð ØÓ ØÖ Ú × Ó ÒÓÚÓ× ×Ø Ó׺ Å × ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ ×ØÓ¸ Ó × ÖÚÓÙ ÕÙ Ó ÔÖÓ ÙØÓ ×Ø Ó¹× Ñ ÓÐÓ Ô ÖÑ Ò ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ ÓÒ×Ø ÒØ ÔÓ×ØÙÐÓÙ ÕÙ ×Ø ÔÖÓ ÙØÓ Ö Ø Ö Þ Ú ÓÑÔÐ Ü ÙÑ Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÈÖ Ò Ô Ó Ç Ñ ×Ø ÔÖ Ò Ô Ó¸ Ú Ó Ï ÐÐ Ñ Ó Ç Ñ ´½¾ ¼ ¹½¿ µ¸ Þ ÕÙ ÒØ × Ò Ó Ú Ñ × Ö ÑÙÐØ ÔÐ × Ð Ñ Ò ×× º Ë Ò ¬ ÕÙ ¸ ÒØÖ Ú Ö× × ÔÓØ × × ´ÓÙ Ø ÓÖ ×µ ÓÒ× ×Ø ÒØ × ÓÑ Ó× ØÓ׸ Ú ÑÓ× × ÓÐ Ö Ñ × × ÑÔÐ × Ì ÓÖ ÁÒ ÓÖÑ Ó Ë ÒÒÓÒ Ø ÓÖ Ò ÓÖÑ Ó Ð ×× ÔÖ Ó ÙÔ ¹× ÓÑ Ó ¬ Ó Ñ Ò× Ò׺ È ÖØ ÙÐ ÖÑ ÒØ ÔÖÓ ÙÖ Ó Ø Ö ÙÑ Ó ¬ Ó ÓØ Ñ ´× Ñ Ö ÙÒ Ò µº Ë ÒÒÓÒ ÑÓ×ØÖÓÙ ÕÙ ¸ Ñ ÙÑ Ò Ð × Ñ ÖÙ Ó ´× Ñ ÖÖÓ×µ¸ Ó Ø Ñ Ò Ó ×Ø Ó Ó ÓØ ÑÓ Ó Ò ÓÑ Ó Ú ÐÓÖ ÒØÖÓÔ ×ØÖ Ù Ó ÔÖÓ Ð ÓÒØ Ì ÓÖ ÓÑÔÙØ Ð ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ¬Ò Ù× Ò Ó¹× Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ¸ ½¿℄º Ü ×Ø Ò Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð Ö ÒØ ÕÙ ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ × ÙÑ ÓÒ ØÓ Ó Ø ÚÓ¸ ÔÓ × ÓÑÔÐ Ü Ò Ó ÔÒ Ñ ÕÙ Ò × ÓÐ ÓÑÓ Ö Ö Ò Ô Ö Ñ ¹Ð º Ç Ó Ø ÚÓ ÓÖ Ò Ð Ó ØÖ Ð Ó ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ Ö Ó Ø Ö ÙÑ ¬Ò Ó ÓÖÑ Ð × ÕÙ Ò Ð ØÓÖ ½¾℄º ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ Ó × ÖÚÓÙ ÕÙ Ð ÙÑ × × ÕÙ Ò × Ò Ö × ´× ÕÙ Ò × Þ ÖÓ× ÙÒ×µ ÔÓ Ñ × Ö ÓÑÔÖ Ñ × Ð ÓÖ ØÑ Ñ ÒØ º ÆÓ× × Ó ¸ Ñ ÓÖ × Ô ××Ó × ×Ø Ó×ØÙÑ Ù× Ö ÔÖÓ Ö Ñ × ÓÑÔÖ ×× Ó Ó׸ Ø × ÓÑÓ Û ÒÞ Ô¸ Þ Ô¸ Ö ¸ Ø º Ç ÔÖ Ò Ô Ó ÙÒ ÓÒ Ñ ÒØÓ ×Ø × ÔÖÓ Ö Ñ × Ò ÓÒØÖ Ö Ö ÙÐ Ö × ÒÓ ÖÕÙ ÚÓ ÕÙ Ú × Ö ÓÑÔÖ Ñ Ó ×Ù ×Ø ØÙ Ö ×Ø × ×Ù × ÕÙ Ò × Ö ÙÐ Ö × ÔÓÖ × Ö Ó × Ñ × ÙÖØ ×º ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ ×ØÖ Ò Ò Ö ½½¼½ ¼¼¼ ßÞ ¡ ¼¼ ½¼½½¼ ßÞ ¡¡ ßÞ ÔÖ ¬ÜÓ ½¼¼¼ Þ ÖÓ× ×Ù¬ÜÓ ¾
  • ÔÓ Ö × Ö ÓÑÔÖ Ñ Ù× Ò Ó¹× Ó × Ù ÒØ Ñ ØÓ Ó ÔÓ× Ó ÔÖ ¬ÜÓ Ò ÓÖÑ ÑÓ× × ÑÔÐ ×¹ Ñ ÒØ ÕÙ × Ù Ö Ô Ö Ö ÙÑ × ÕÙ Ò ½¼¼¼ Þ ÖÓ׺ ÈÓ ÑÓ× Ó Ø Ö ×ØÓ Ó ¬ Ò Ó Ó ÔÖ ¬ÜÓ ÓÖÑ ÕÙ Ø× Ó Ö Ó ÓÑ Ó Ù×Ó Ó Ó Ó ¼½ ÓÑÓ Ñ Ö Ô Ö ¬Ò Ð Þ Ö Ó ÔÖ ¬ÜÓº × Ù Ö¸ Ó× ½¼¼¼ Þ ÖÓ× × Ó Ö ÔÖ × ÒØ Ó× Ô ÐÓ ÒÙÑ ÖÓ ½¼¼¼ Ñ Ò Ö Ó ´½¼¼¼½¼ ½½½½½¼½¼¼¼¾µ Ó ¬ Ó Ñ ×Ñ ÓÖÑ ¸ × Ù Ó ÙÑ Þ ÖÓ Ó ×Ù¬ÜÓ¸ Ó Ø Ò Ó¹× ÒØ Ó ½½½½¼¼½½ ßÞ ¼½ ½½½½½½½½½½¼¼½½¼¼¼¼¼¼ ¼½ ßÞ ßÞ ßÞ ¼ ßÞ ½¼½½¼ ßÞ ÔÖ ¬ÜÓ Ó ¬ Ó Ñ Ö ½¼¼¼ Ñ Ò Ö Ó Ó ¬ Ó Ñ Ö ¼ ×Ù¬ÜÓ × Ò ¬ Ò Ó ½½¼½ · ½¼¼¼ ¢ ¼ · ½¼½½¼º ×Ø × Ö Ó¸ Ó Ø ×ØÖ Ò Ò Ö ÓÖ Ò Ð ½¼¼ Ø׸ ÔÓ××Ù Ô Ò × ¿ Ø׺ ×Ø Ñ ØÓ Ó ÔÓ Ö × Ö Ö Ô Ø Ó Ô Ö ØÓ × × ×Ù × ÕÙ Ò × ÐÓÒ × Þ ÖÓ× ÙÒ× ×ØÖ Ò ¸ ÔÓÖ Ñ ×Ø Ñ ØÓ Ó Ò Ó ÑÙ ØÓ Ö Ð ¬ ÒØ º ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ÔÓ×ØÙÐÓÙ ÕÙ × ÕÙ Ò × ÕÙ Ò Ó ÔÓ Ñ × Ö ÓÑÔÖ Ñ × Ð ÓÖ ØÑ Ñ Ò¹ Ø Ñ ÙÑ × Ö Ó Ø Ñ Ò Ó ÑÙ ØÓ Ñ ÒÓÖ ÕÙ × ÕÙ Ò ÓÖ Ò Ð × Ó × ÕÙ Ò × Ð ØÓÖ × ´ÒÓ × ÒØ Ó ×ØÓ ×Ø Ó Ó Ø ÖÑÓµº ×× Ñ¸ × × ÕÙ Ò × × ÑÔÐ × × Ó ÕÙ Ð × ÕÙ ÔÖ × ÒØ Ñ Ö ÙÐ Ö × × ÕÙ Ò × ÓÑÔÐ Ü × ´ÓÙ Ð ØÓÖ ×µ × Ó ÕÙ Ð × ÕÙ ÔÖ × ÒØ Ñ ÖÖ ÙÐ Ö ´× Ó Ò ÓÑÔÖ ×× Ú ×µº ÈÓ Ö ÑÓ× ÓÑÔ Ö Ö ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ÙÑ ×ØÖ Ò ÓÑ Ó Ø Ñ Ò Ó ÓÑÔÖ Ñ Ó ×ØÖ Ò º ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ××Ó ×ØÖ Ò Ò Ö ÙÑ Ú ÐÓÖ ÕÙ ×Ù ÓÑÔÐ Ü ¸ ¬Ò ÓÑÓ Ó Ø Ñ Ò Ó ×Ù × Ö Óº ×× Ñ¸ × Þ ÕÙ ÙÑ Ó ØÓ × ÑÔÐ × × ÔÓ××Ù ÙÑ × Ö Ó ÙÖØ º ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ Ó ÒÙÑ ÖÓ ½¼¼¼¼¼¼¸ Ñ ÓÖ Ö Ò ¸ ÔÓ××Ù Ü ÓÑÔÐ Ü ÔÓ × ÔÓ × Ö Ö ÔÖ × ÒØ Ó Ô Ð × Ö Ó ÙÑ Ñ Ð Ó ¸ ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ ½¼¼¼¾ ¸ Ñ ×ÑÓ Ø Ò Ó Ñ ×Ñ Ñ Ò ØÙ ¸ ÔÓ××Ù ÙÑ × Ö Ó Ñ ÓÖ ´ ÙÑ Ñ Ð Ó ÙÞ ÒØÓ× × Ø ÒØ × Ø µº Ò Ô ÖÑ Ò ÙÑ ÙÚ ¸ ÔÓ × Ö ÒØ × Ñ ØÓ Ó× × Ö Ó Ö ×ÙÐØ Ñ Ñ Ö ÒØ × Ú ÐÓÖ × ÓÑÔÐ Ü º ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ Ù× Ò Ó Ö ÔÖ × ÒØ Ó ÒÙÑ Ö Ò × ¾ ÓÑÓ Ñ ØÓ Ó × Ö Ó¸ ½¼¾ ½¼ ´ ¾ ½¼ ½¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¾µ Ô Ö × Ö Ñ × × ÑÔÐ × ÕÙ ½¼¼¼½¼ ¸ ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ò × ½¼ Ô Ö Ó ÓÒØÖ Ö Óº ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ Ö ×ÓÐÚ Ù ×Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÑÓ×ØÖ Ò Ó ÕÙ Ü ×Ø ÙÑ Ñ ØÓ Ó ÒÚ Ö ÒØ ´ÓÙ ×× ÒØÓØ Ñ ÒØ ÓØ ÑÓµ Ô Ö Ñ Ö ÓÑÔÐ Ü º Ë ÚÓ Ó×× × ¬ Ó ÔÓ×Ø Ö ÓÒØÖ ÙÑ ÑÓ Ó×× ÔÖ × ÒØ Ó ÙÑ × ÕÙ Ò ¾¼ Ö ×¸ ÚÓ ÙÚ Ö ÓÒ ×Ø ÑÓ ¸ ÔÓ × Ø × × ÕÙ Ò × Ö ÙÐ Ö ×¸ Ò ×ØÖ Ù Ó ÙÒ ÓÖÑ ¸ × Ó Ö Ö ×º Á×ØÓ × Ú Ó ØÓ Ü ×Ø Ö Ñ Ñ × × Ö Ó × ÐÓÒ × ÕÙ ÙÖØ × ¸ ÔÓÖØ ÒØÓ¸ ÐØ Ñ × Ö Ó × ÙÖØ × Ô Ö × Ö Ú Ö ×ØÖ Ò × Ñ × ÐÓÒ ×º ÈÓ ÑÓ× ÔÖÓÚ Ö ×ØÓ ÔÓÖ ÙÑ Ö ÙÑ ÒØÓ × ÑÔÐ × ÓÒØ Ñº Ë Ò½ Ò¾ ¸ ÒØ Ó Ó ÒÙÑ ÖÓ × Ö Ó × Ò Ö × ÙÖØ × Ø Ñ Ò Ó Ò½ ¾Ò½ Ó ÒÙÑ ÖÓ ×ØÖ Ò × Ò Ö × ÐÓÒ × Ø Ñ Ò Ó Ò¾ ¾Ò¾ ¸ ÓÑ ¾Ò½ ÑÙ ØÓ Ñ ÒÓÖ ÕÙ ¾Ò¾ º ×× Ñ¸ Ñ ÓÖ × ×ØÖ Ò × Ò Ö ×¸ Ò ×ØÖ Ù Ó ÙÒ ÓÖÑ ¸ × Ó ÖÖ ÙÐ Ö ×º ÈÓ ÑÓ× ÒØ ¬ Ö × × Ö Ó × ÓÑ ÔÖÓ Ö Ñ × Ô Ö Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ´ÔÖÓ ¹ Ñ ÒØÓ× Ø ÚÓ×µ × ×ØÖ Ò × ÓÑ ×Ù × × ×º ×× Ñ¸ Ò ÒÓ×× ÓÑÔ Ö Ó ÓÑ ÔÖÓ Ö Ñ × ÓÑÔÖ ×× Ó Ó׸ Ó ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔÖ Ñ Ó × Ö × Ö Ó¸ Ó ÔÖÓ Ö Ñ ×¹ ÓÑÔÖ ×× Ó × Ö Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò º Š׸ ÕÙ Ð Ó× Ò¬Ò ØÓ× ÔÖÓ Ö Ñ × ÕÙ ÓÑÔÙØ Ñ ÙÑ ×ØÖ Ò Ú ÑÓ× × ÓÐ Ö Ô Ö ÜÔÖ ×× Ö ×Ø Ñ ÓÑÔÐ Ü ÈÓ ¹ ÑÓ× ÒØ ¬ Ö Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ô Ö Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÓÑ ÔÓØ × × ´ÓÙ Ø ÓÖ ×µ ×Ó Ö Ö Ö ÓÖÑ Ó ×ØÖ Ò º ÒØÖÓ Ó ×Ô Ö ØÓ Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ç Ñ¸ × ÓÐ ÑÓ× Ó Ñ ÒÓÖ ÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ ÓÑÔÙØ ×ØÖ Ò ÓÑÓ Ñ ÓÑÔÐ Ü º ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ × ÑÔÐ ×Ñ ÒØ Ó Ø Ñ Ò Ó Ñ ÒÓÖ × Ö Ó Ø Ú ´ ÓÑÔÙØ Ú Ðµ ÕÙ ÓÑÔÙØ ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó Ó ØÓ¸ ÓÙ × ¸ Ó Ñ ÒÓÖ ÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ ÓÑÔÙØ ÙÑ × º Ð ¬Ò ÙÑ Ñ ÕÙ ÒØ Ø Ø Ú Ó ÓÒØ Ù Ó Ò ÓÖÑ Ó Ó Ó ØÓº Ð Ñ ×ØÓ¸ ÔÓ ÑÓ× ¬Ò Ö ÙÑ ÓÑÔÐ Ü ÓÒ ÓÒ Ð Ü Ó ÕÙ × ÓÒ Ý º Æ ×Ø ×Ó¸ ¿
  • Ý ÙÒ ÓÒ ÓÑÓ ÙÑ Ô Ö Ñ ÕÙ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ü¸ ×Ø ÓÑÔÐ Ü ÜÔÖ ×× ÕÙ ÒØ Ò ÓÖÑ Ó ÕÙ Ú × Ö Ö Ò ÓÖÑ Ó ÓÒØ ÑÝÔ Ö Ó Ø Ö Üº ËÙÔÓÒ ÕÙ ÙÑ Ñ Ó × Ù Ú ×× Ô Ö Å ÖØ ×ÕÙ ×× ÐÚÖ Ø Ð ÐÓ Ö ØÑÓ× ÓÑ Ð º ÎÓ ÔÓ Ö ÒÚ Ö Ô Ö Ð Ø Ð Ð Ø Ö ÐÑ ÒØ ¸ Ø Ø¸ Ù× Ò Ó ×Ù ÓÒ Ü Ó ÒØ ÖÒ Ø ÒØ Ö×Ø Ð Öº ÆÓ ÒØ ÒØÓ¸ ÙÑ ÓÖÑ ÓÒÓÑ Þ Ö ×Ù ÓÒ Ü Ó ÓÑ Å ÖØ × Ö ÒÚ Ö Ô Ö Ð ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ ÓÑÔÙØ Ø Ð ´Ó ÕÙ Ð ×Ø Ö Þ Ò Ó Ñ Å ÖØ ¸ ÔÖ × Ò Ó ÙÑ Ø Ð ÐÓ Ö ØÑÓ׸ Ò ÔÓÖ Ñ × Ñ ÙÑ Ð ÙÐ ÓÖ ÕÙ ÔÓ××Ù ÙÒ Ó ÐÓ Ö ØÑÓ ÔÖ ¬Ò µº ×Ø ÔÖÓ Ö Ñ ¸ ÓÑÓ × ÑÓ׸ ÑÙ Ø × Ú Þ × Ñ ÒÓÖ ÕÙ Ø Ð ÐÓ Ö ØÑÓ׺ ×Ø ÓÖÑ ¸ Ø Ð ÐÓ Ö ØÑÓ× ÙÑ Ó ØÓ Ü ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¸ ÔÓ × ×Ù × Ö Ó ÑÙ ØÓ Ñ ÒÓÖ ÕÙ Ó × Ù Ø Ñ Ò Ó Ð Ø Ö Ðº Æ Ú Ö ¸ Ó ÔÖÓ ××Ó ÓÑÔÖ Ñ Ö Ó× ÙÑ ×Ô ØÓ ×× Ò Ð Ò Ò º Þ Ö Ò ÓÑÔÖ Ñ Ö ÙÑ Ö Ò ÕÙ ÒØ Ò ÓÖÑ Ó × ×Ó Ö ÙÑ ÒÓÑ ÒÓ ´ × Ó × ÖÚ Ó ×µ Ñ ÙÑ × Ö Ó Ñ Ò Ñ ´ÙÑ Ø ÓÖ µ ¿℄º Ð Ô Ö Ö ÕÙ ¬Ò Ó × ÕÙ Ò Ð ØÓÖ × Ñ ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ÑÙ ØÓ Ö Ü ÐÙ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ð ÓÖ ØÑÓ ÕÙ Ö ÒÙÑ ÖÓ× Ô× Ù Ó¹ Ð ØÓÖ Ó× ÔÓ Ö Ö Ö ÒÙÑ ÖÓ× ÒÙ Ò Ñ ÒØ Ð ØÓÖ Ó׸ ÔÓ × Ø Ð × ÕÙ Ò ÒÙÑ ÖÓ× Ö ÔÓÖ ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ × ÑÔÐ × ¸ ÔÓÖØ ÒØÓ¸ × ÕÙ Ò Ó Ø Ø Ñ ÙÑ × Ö Ó ÑÙ ØÓ Ô ÕÙ Ò º ÈÓÖ Ñ¸ Ö ÒØ × ÔÖÓ Ö Ñ × ÓÑÔÖ ×× Ó» × ÓÑÔÖ ×× Ó ÔÓ Ñ ÓÖÒ Ö Ö ÒØ × Ø Ü × ÓÑÔÖ ×× Ó ×Ø Ñ ÓÑÔÐ Ü Ô ×× Ô Ò Ö Ó ÔÖÓ Ö Ñ ÓÑÔÖ ×× Ó Ù× Ó ´Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò × ÓÐ µº Ë ÚÓ ÔÖ × ×× ÒÚ Ö ÙÑ ÖÕÙ ¹ ÚÓ ÓÑÔÖ Ñ Ó ÙÑ Ñ Ó Ò Ó Ø Ú ×× ÖØ Þ ÕÙ × Ù Ñ Ó ÔÓ××Ù Ó ÔÖÓ Ö Ñ × ÓÑÔÖ ×× Ó ÕÙ Ó¸ ÚÓ ÔÓ Ö ÒÚ Ö ÙÒØÓ ÓÑ Ó× Ó× ÓÑÔÖ Ñ Ó× Ó ÔÖÓÔÖ Ó ÔÖÓ Ö Ñ × ÓÑÔÖ ×× Óº ×Ø Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ù× Ó ÒÓ× ÖÕÙ ÚÓ× ÕÙ ÔÓ Ñ × Ö ÙØÓ¹ ÜØÖ Ó׺ ×Ø ÓÖÑ ¸ Ó Ø Ñ Ò Ó ÕÙ ÐÕÙ Ö ÖÕÙ ÚÓ ÓÑÔÖ Ñ Ó × Ö ×ÓÑ Ó× Ø Ñ Ò Ó× Ó× Ó× ÓÑÔÖ Ñ Ó× Ó ÔÖÓ Ö Ñ º Ñ ÕÙ Ò Ó × Ù Ñ Ó Ö Ó¹ ÑÓ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð¸ Ü ÙØ Ò Ó ´ÓÙ × ÑÙÐ Ò Óµ Ó ÔÖÓ Ö Ñ × ÓÑÔÖ ×× Óº ÒØ Ó¸ ÓÑÔÐ Ü ÜÔÖ ×× Ñ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ñ ÕÙ Ò × Ö Ñ ×Ñ ¸ Ñ ÒÓ× ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ´Ó Ø Ñ Ò Ó Ó ÔÖÓ Ö Ñ × ÑÙÐ Óµ ÕÙ Ò Ô Ò ÒØ Ó× Ó× × Ö Ñ ÓÑÔÖ Ñ Ó× ¸ ÔÓÖØ ÒØÓ¸ ×× ÒØÓØ Ñ ÒØ ×ÔÖ Þ Ú Ðº ËÙÔÓÒ ÕÙ ÚÓ Ú ÓÑÔÙØ Ö Ð ÙÑ Ö ×ÙÐØ Ó Ù× Ò Ó ÓÑÓ Ð Ò Ù Ñ ÔÖÓ Ö ¹ Ñ Ó ËÁ ÔÓ × ÈÊÇÄÇ º Ë Ò Ó ÕÙ Ü ×Ø ÙÑ ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÖ ËÁ × Ö ØÓ Ñ ÈÊÇÄÇ Ú ¹Ú Ö× ¸ ÚÓ × ÕÙ Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ñ Ñ × × Ð Ò Ù Ò× Ø Ö Ó Ó Ñ ×ÑÓ Ø Ñ Ò Ó¸ Ò Ó × Ö ÔÓÖ ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ÕÙ Ò Ó Ô Ò Ó ÔÖÓ Ð Ñ × Ò Ó Ö ×ÓÐÚ Ó¸ ÕÙ × Ó Ó× Ø Ñ Ò Ó× Ó× ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÖ × Ñ × × Ð Ò Ù Ò׺ Æ ×Ø × ÒØ Ó¸ Ó× ÒØ ÖÔÖ ¹ Ø ÓÖ × ËÁ ÈÊÇÄÇ × Ó Ñ ÕÙ Ò × ÙÒ Ú Ö× ×¸ Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × ËÁ »ÈÊÇÄÇ × Ó × × Ö Ó × × × º ÀÓ Ñ ÑÙ ØÓ ÓÑÙÑ Ó Ù×Ó ÑÙÐ ÓÖ × Ñ ÕÙ Ò ×¸ ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ñ Ó Ù×Ó ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ × ÒÚÓÐÚ Ó Ô Ö ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÓÙ ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ñ ÓÙØÖ º ×Ø Ø ÔÓ ÔÖÓ Ö Ñ ÔØÙÖ × ÑÙÐ Ó Ñ ÕÙ Ò ×º Ç Ù×Ó ÙÒ Ó × Ô Ö × Ö ÙÖ× Ú × ´Ñ ÕÙ Ò × ÌÙÖ Ò µ ÓÑÓ Ñ ØÓ Ó ×Ô ¬¹ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô ÖÑ Ø Ü ×Ø Ò ÙÑ Ñ ØÓ Ó ÙÒ Ú Ö× Ð ´Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÙÒ Ú Ö× Ðµ¸ ØÓÖÒ Ò Ó × ÓÑÔÐ Ü × ÜÔÖ ×× × Ñ Ö ÒØ × Ñ ØÓ Ó× ×× ÒØÓØ Ñ ÒØ Ù ×º Á×ØÓ Ö Ø Ö Þ ×Ø ÓÑÔÐ Ü ÓÑÓ ÙÑ ØÖ ÙØÓ ÒØÖ Ò× Ó Ó Ó ØÓ ¾℄º ѽ ËÓÐÓÑÓÒÓ« ÔÙ Ð ÓÙ ÙÑ ÑÓ ÐÓ Ò Ö Ò Ò ÙØ Ú ´ÔÖ Ú × Ó ÔÓÖ Óѹ ÔÖ ×× Ó Ó×µ ¾ ¸ ¾ ℄¸ ÕÙ ÓÒ×Ø ØÙ Ù¹× Ò ÕÙ ÐÓ ÕÙ ÑÙ ØÓ× ÓÒ ÓÖ Ñ Ó ÙÑ × Ñ ÓÖ × ÓÒØÖ Ù Ó × Ø × ÔÓÖ ÙÑ Ô ×ÕÙ × ÓÖ Ö º Ì Ð ÑÓ ÐÓ ÓÒ×Ø ØÙ ¹× Ñ ÙÑ Ø ÓÖ Ö Ð Ó Ö Ó Ò Ó Ò ÙØ ÚÓ ÓÑ Ö Ò ÔÓØ Ò Ð ÔÐ Ó Ñ ÒØ Ð Ò ÖØ ¬ к Ë ÓØ Ñ Ò Ó ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ö Í ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÙÒ Ú Ö× Ðº Ð ÔÖÓÔÓ× ÒØ ¬ Ö ÔÖÓ Ð ÔÖ Ú ×Ó Ö ØÓ × × ×ØÖ Ò × Ò Ö × ÓÑ Ó Ø Ñ Ò Ó
  • Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ô Ö Í ÕÙ ÓÑÔÙØ Ñ ×ØÖ Ò ¸ ÈÍ ´Üµ ¾  Ô Ô ÓÑÔÙØ Ü Ñ Í Ð ÔÖÓÚÓÙ ÕÙ ×Ø ÓÖÒ Ö ÔÖÓ Ð ÜÔÖ ×× Ô ÐÓ Ñ ÒÓÖ ÔÖÓ Ö Ñ ¸ ÔÓ × Ð ×ÓÖÚ × Ö ×Ø ÒØ ×º Ë Ñ ×Ø ×ØÖ Ù Ó ÔÖ Ú ÙÒ Ú Ö× Ð × Ö Ø º Í× Ò Ó¹× ÔÖ Ú ÙÒ Ú Ö× Ð Ò Ö Ö Ý × ¾¿℄ ÔÓ×× Ú Ð Ò Ö Ö Ú ÐÓÖ × ÙØÙÖÓ× ÕÙ ÐÕÙ Ö × ÕÙ Ò º È Ð Ö Ö Ý × × ÑÓ× ÕÙ ÔÖÓ Ð ÙÑ ×ØÖ Ò Ü × Ö × Ù ÙÑ ½ Ö Ó ÒØÖ ÔÖÓ Ð ÔÖ Ú Ü½ Ô Ð ÔÖÓ Ð Ü¸ Ñ´½ ܵ Ѵܽµ Ѵܵº ×Ø ÓÖ Ñ ÒØ ¬ Ó ÒÓÑ ÒÓ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ð Ò Ó ×Ó ÓÑÓ ÙÑ ÒÓÑ ÒÓ Ð ÓÖ ØÑ Ó¸ Ñ × Ø Ñ Ñ ÓÑÓ ÙÑ ÒÓÑ ÒÓ ÔÖÓ Ð ×Ø Óº ÍÑ × Ö Ò × Ú ÒØ Ò× × ÔÖÓÚ × Ñ Ø Ñ Ø × Ù× Ò Ó¹× ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ÕÙ ¸ Ö ÒØ Ñ ÒØ Ó ÕÙ Ó ÓÖÖ Ò × ÔÖÓÚ × ØÖ ÓÒ × ÕÙ Ú Ñ ÓÒ¹ × Ö Ö ØÓ × × Ò×Ø Ò × Ó ÔÖÓ Ð Ñ ¸ ×Ø × ÔÖÓÚ × Ù× Ñ Ô Ò × ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ö ÕÙ ØÓÑ ÓÑÓ Ð ØÓÖ º Í×Ù ÐÑ ÒØ Ó Ñ ØÓ Ó Ø ÒØ ×Ø Ð Ö ÙÑ ÓÒØÖ Ó¸ ×ÙÔÓÒ Ó ×ØÖ Ò Ò ÓÑÔÖ ×× Ú Ð ÙÞ Ò Ó ÕÙ Ð ÓÑÔÖ ×× Ú Ðº ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ ÔÖÓÚ ÕÙ Ü ×Ø Ñ Ò¬Ò ØÓ× ÒÙÑ ÖÓ× ÔÖ ÑÓ× ´Åº Ä ² Ⱥ Î Ø ÒÝ ¾¾℄¸ Ü ÑÔÐÓ ½º½º¾¸ Ô Ò µº ×Ø ×ÙÔÓÖ Ó ÓÒØÖ Ö Óº ÒØ Ó¸ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÒÙÑ ÖÓ Ò ÔÓ × Ö ÜÔÖ ××Ó ÓÑÓ ÔÓØ Ò × Ó× Ñ ÒÙÑ ÖÓ× ÔÖ ÑÓ× ÔÓØ × º ×× Ñ¸ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÒÙÑ ÖÓ ÔÓ Ö × Ö ÜÔÖ ××Ó ÓÑÓ Ò Ô½ Ô¾½ ¾ ÔÑ ¸ ÓÒ Ô½ Ô¾ ÔÑ × Ó ÔÖ ÑÓ׺ × ÔÓØ Ò × ½ ¾ Ñ Ñ Ø Ñ Ñ Ò ØÙ ÐÓ Ò ¸ ÔÓÖØ ÒØÓ¸ ÔÓ Ö ÑÓ× × Ö Ú Ö Ò ÓÑ Ñ ÐÓ ÐÓ Ò Ø׺ ÓÑÓ ÙÑ Ò Ò ÓÑÔÖ ×× Ú Ð Ò Ó ÔÓ × Ö ÜÔÖ ××Ó ÓÑ Ñ ÒÓ× ÐÓ Ò Ø׸ Ø ÑÓ× ÙÑ ÓÒØÖ Óº ÑÔÓÖØ ÒØ Ó × ÖÚ Ö ÕÙ Ò ×Ø ØÖ Ð Ó ÐÓ × ÑÔÖ ÒÓØ Ö Ó ÐÓ Ö ØÑÓ Ò × Ó ×º ¾ ÆÓØ Ó Æ ×Ø Ø ÜØÓ × Ö Ù× ÒÓØ Ó ÓÒ× Ö ÒÓ Ð ÚÖÓ Åº Ä ² Ⱥ Î Ø ÒÝ ¾¾℄¸ ÓÑ Ô ÕÙ Ò × ÔØ Ó ×º Ë Ù ÑÓ× ÓÒÚ Ò Ó Ñ Ö ÓÑÔÐ Ü × ¸ ÓÑÔÐ Ü ÔÖ ¬ÜÓ Ã × ÑÑ ÒÙÑ Ö Ú Ð ÙÒ Ú Ö× Ð × Ö Ø Ñº Ë Ù Ò Ó ÓÒÚ Ò Ó Ù× Ñ ¿¾℄¸ Ñ ÑÓ× Ñ ÓÖ ÙÒ Ó ÑÓÒÓØÓÒ Ö × ÒØ ÕÙ Ð Ñ Ø ´ µ ÔÓÖ ÜÓ Ñ´ µº ÈÖ´ µ ÒÓØ ÔÖÓ Ð Ð ÙÑ Ú ÒØÓ Ð ØÓÖ Ó ÈÖ´ µ ÔÖÓ Ð ÓÒ ÓÒ Ð Ó ÕÙ Ó ÓÖÖ Ù º ÈÖ´ µ ÔÖÓ Ð Ó ÓÖÖ Ò × ÑÙÐØ Ò Ó× Ú ÒØÓ× ¾¿℄º Ê Æ ÒÓØ Ñ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ñ ÒØ ¸ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ó× ÒÙÑ ÖÓ× Ö × Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ó× ÒÙÑ ÖÓ× Ò ØÙÖ ×º Ö Ò Ð ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ò ÔÓÖ º Ë ´Ü Ý µ ÙÑ Ð Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓ ÙØÓ ÖØ × ÒÓ ¢ ÒØ Ó Ü ¾ Ý ¾ º ÒÓØ ÑÓ× ÔÓÖ ℄ µ ´ ℄ ´ µ Ó× ÒØ ÖÚ ÐÓ× ÖØÓ× »ÓÙ Ó׸ ÓÑ ¾ ʺ ÒÓØ ÑÓ× Ó Ø Ñ Ò Ó ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ö ´ÒÙÑ ÖÓ ØÓ× Ò Ö Ó×µ ÔÓÖ º ×× Ñ¸ ½¼½¼ º Ç Ú ÐÓÖ ×ÓÐÙØÓ ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ ÒÓØ Ó ÔÓÖ ×´ µº ÒØ Ó¸ ×´ ¾µ ¾º Ñ Ò ÒÓØ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ò ÑÓ º ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ Ñ Ò ¿ ½¼ ¿º Ñ Ü ÒÓØ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ü ÑÓ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓº Ê ÔÖ × ÒØ ÑÓ× ÓÒ Ø Ò Ó Ù × ×ØÖ Ò × Ü Ý ÔÓÖ ÜÝ ¸ Ñ ÑÓ× Ü ÔÖ ¬ÜÓ ÜÝ º ÌÓ Ó× Ó× ÐÓ × Ó × ÑÔÖ ÐÓ Ö ØÑÓ× Ò × Ó ×º Ë Ü ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ö ¸ Ü ÒÓØ Ú Ö× Ó ÙØÓ È Ñ Ø Ð Üº Ë ½ ¾ ¿ ÙÑ × ÕÙ Ò Ú Ö Ú × Ð ØÓÖ ×¸ Ò ÒÓØ Ò ½ º «£ × Ò Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ò¬Ò ØÓ Ô Ð ÚÖ × Ø Ñ Ò Ó Ñ ÓÖ ÓÙ Ù Ð Þ ÖÓ ×Ó Ö Ó Ð ØÓ «¸ «· ÒÓØ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ò¬Ò ØÓ ØÓ × × Ô Ð ÚÖ × Ø Ñ Ò Ó Ñ ÓÖ ÕÙ Þ ÖÓº ÒÓØ ÑÓ× ×ØÖ Ò ¸ ÓÑÔÓ×Ø ÔÓÖ Ò × Ñ ÓÐÓ× ¸ ÓÑÓ Ò º £ Ö ÔÖ × ÒØ ×ØÖ Ò ÓÙ Ô Ð ÚÖ Ú Þ ¸ £ ¼º ¼ ½ ½ Ö ÔÖ × ÒØ Ó ÓÒ ÙÒØÓ ØÓ × × ×ØÖ Ò × Ò Ö × ÙÒ Ö ÓÒ × Ò¬Ò Ø ×º Ë Ü ¾ ¼ ½¨½ ¸ ÔÓÖØ ÒØÓ¸ Ü Ü½ Ü©Ü¿ ¸ ÒØ Ó ¾ ܽ Ò Ü½ ܾ ÜÒ º Ç Ð Ò ÖÓ  Ü ÒÓØ Ó ÓÒ ÙÒØÓ ¾ ¼ ½ ½ ½ Ü Ü º
  • ´ Óµ Ö ÔÖ × ÒØ Ó Ñ ÓÖ ÒÙÑ ÖÓ ÒØ ÖÓ Ñ ÒÓÖ ÓÙ Ù Ð ÙÑ ÒÙÑ ÖÓº ×× Ñ¸ ¾¸ ¾º ´Ø ØÓµ ÒÓØ Ó Ñ ÒÓÖ ÒØ ÖÓ Ñ ÓÖ ÓÙ Ù Ð ÙÑ ÒÙÑ ÖÓº ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ ¾¸ ¿º ÒÓØ Ó ÔÖ Ó ÑÙ ØÓ Ñ ÒÓÖ ÕÙ º Ä ØÖ × Ð Ö ¬ × Ñ Ù× ÙÐ × Å Í × Ó Ù× × Ô Ö × Ò Ö Ñ ÕÙ Ò ×¸ ÓÖÑ ÕÙ ÅÔ Ü × Ò ¬ ÕÙ Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ô ÓÑÔÙØ ×ØÖ Ò Ü Ò Ñ ÕÙ Ò Åº Ü £ ÒÓØ Ó Ñ ÒÓÖ ÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ ÓÑÔÙØ ×ØÖ Ò ÓÙ Ó ÒÙÑ ÖÓ Ò ØÙÖ Ð Üº ´Üµ ´Üµ × Ò ¬ ÕÙ ÙÒ Ó × ÔÖÓÜ Ñ ÔÓÖ ÜÓ ÙÒ Ó ÒÓ ÔÓÒØÓ Üº Ò × Ò ¬ ÕÙ × ÕÙ Ò ÈÙÒ Ó × Ò ÓÒÚ Ö Ô Ö È º É Ç ×ÓÑ ØÓÖ Ó × Ö Ò Ó ÔÓÖ È Ó ÔÖÓ ÙØÓÖ Ó ÔÓÖ º Ò ¼ ÒÓØ Ó ×ÓÑ ØÓÖ Ó ¼ · È ¾ · ¡ ¡ ¡ · Òº ½· ܾ« ÒÓØ Ó ×ÓÑ ØÓÖ Ó ×Ó Ö ØÓ Ó× Ó× Ð Ñ ÒØÓ× ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ «¸ Ü ÔÓ × Ö Ù× Ó ÕÙ Ò Ó Ó ÓÑ Ò Ó Ü ÓÒ Ó Ó Ú Óº È ÓÒ ÐÑ ÒØ ¸ ÔÓ ÑÓ× Ò Ö ÙÑ ÔÖ Ó ÕÙ Ð Ñ Ø Ó ×ÓÑ ØÓÖ Ó¸ ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ × Ò ¬ Ó ×ÓÑ ØÓÖ Ó ×Ó Ö ØÓ Ó× Ó× Ñ ÒÓÖ × ÕÙ º Ò ÐÑ ÒØ ¸ Ç´ µ × Ò ÒÓØ Ó ×× ÒØÓØ º ÈÓÖØ ÒØÓ¸ × ´Üµ Ç´ ´Üµµ¸ ÒØ Ó Ô Ö ØÓ Ó Ü Ü¼ ¸ ´Üµ ´Üµ¸ Ô Ö Ð ÙÑ Ü¼ Ð ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ º ¿ ÒØÖÓÔ ÁÒ ÓÖÑ Ó ËÙÔÓÒ Ô Ò× Ö Ò Ò ÓÖÑ Ó Ñ Ø ÖÑÓ× Ñ Ò× Ò× ÒÚ × ÔÓÖ ÙÑ Ò Ð ÕÙ ÓÒ Ø ÙÑ ØÖ Ò×Ñ ××ÓÖ ÙÑ Ö ÔØÓÖ ¸ ¾ ℄º ÈÓ ÑÓ× ØÖ Ò×Ñ Ø Ö Ó× Ó× ØÖ Ú × Ó Ó× Ð ÒÙÑ Ö Ó׸ Ò Ö Ó׸ Ó Ó ÅÓÖ× ¸ Ø º ÙÒ Ü Ò ÕÙ ØÖ Ò×Ñ ××ÓÖ Ö ÔØÓÖ ÓÒ ÓÖ Ñ ×Ó Ö ÒØ ÖÔÖ Ø Ó ÙÑ Ó× Ó Ó× ÔÓ×× Ú × Ù× Ó× Ò ÓÑÙÒ Óº ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ × ×Ø Ú ×× ÑÓ× Ò ÓÖÑ Ò Ó Ó Ö ÔØÓÖ ×Ó Ö Ó× Ö ×ÙÐØ Ó× ÙÑ ÚÓØ Ó ×Ó Ö ÕÙ Ð Ð ÚÖÓ Ö Ó Î Ö ×× ÑÓ¸ ÒØÖ ÇÐ Ó× Ä Ö Ó× Ó ÑÔÓ ÁÒ ÒØ Ñ ÒØ Ö × ¸ Ó Ñ Ð ÓÖ¸ ØÖ Ò×Ñ ××ÓÖ Ö ÔØÓÖ Ú Ö Ñ ÓÒ ÓÖ Ö Ñ Ö ÔÖ × ÒØ Ö Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ð ÚÖÓ ÔÓÖ ÙÑ ¼ Ó × ÙÒ Ó ÔÓÖ ÙÑ ½ ÓÙ Ú ¹Ú Ö× º ×× Ñ¸ ÚÓØÓ × Ö Ö ÔÖ × ÒØ Ó ÔÓÖ ÙÑ Ñ Ò× Ñ Ø Ñ Ò Ó ÙÑ Øº ÑÔÓÖØ ÒØ Ó × ÖÚ Ö ÕÙ ¸ Ò ×Ø ØÖ Ð Ó¸ Ú ÑÓ× ×ÙÔÓÖ ÕÙ Ó Ò Ð × Ñ ÖÙ Ó ´× Ñ ÖÖÓ×µº È Ò× ÑÓ× Ò × ÔÓ×× Ú × Ñ Ò× Ò× ÓÑÓ × ÕÙ Ò × × Ñ ÓÐÓ× Ó ÓÒ ÙÒØÓ « ½ ¾ Ò º ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ × ×Ø Ú ×× ÑÓ× ÓÑÙÒ Ò Ó Ö ×ÙÐØ Ó× Ð Ò Ñ ÒØÓ× ×Ù ×× ÚÓ× ÙÑ Ó Ø Ö ÑÓ× « ½ ¾ ¿ ¸ ÓÑ Ö Ò Ð « º ÉÙ Ð ÕÙ ÒØ Ò ÓÖÑ Ó ÒÚ Ñ ÙÑ Ñ Ò× Ñ ×Ø Ø ÔÓ ÍÑ Ò Ú ÙÓ Ö ÞÓ Ú ÐÑ ÒØ ÒÚÓÐÚ Ó ÔÖÓ¬×× ÓÒ ÐÑ ÒØ ÓÑ Ö ÓÑÔÙØ Ó Ò ØÙÖ ÐÑ ÒØ ÒØ ¬ Ö Ó ÓÒØ Ù Ó Ò ÓÖÑ Ó ÙÑ Ó ØÓ ÓÑ Ó Ø Ñ Ò Ó Ñ Ø× Ó Ó ØÓ¸ ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ Ó Ø Ñ Ò Ó ÙÑ ÖÕÙ ÚÓ ÙÑ Ò Ó Ó׺ ÒØ Ó¸ ÔÓ ÑÓ× ÖÓØÙÐ Ö × Ñ ÓÐÓ « ÓÑ ÒÙÑ ÖÓ× Ò Ö Ó× ´×ØÖ Ò × Ø×µº ÄÓ Ó¸ ÔÓ Ö ÑÓ× Ö ÔÖ × ÒØ Ö Ó× Ò Ð Ñ ÒØÓ× « ½ ¾ Ò Ù× Ò Ó ÐÓ Ò Ø׺ ËÙÖÔÖ Ò ÒØ Ñ ÒØ ÔÓ ÑÓ× Ø Ö Ø Ñ Ò Ó× Ó Ó Ø Ñ ÒÓÖ × ÕÙ ÐÓ Òº ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ × « ½ ¾ ¿ ÓÑ ÔÖÓ Ð × Ó ÓÖÖ Ò Ó× × Ñ ÓÐÓ× ÈÖ´ ½ µ ¿ ¸ ÈÖ´ ¾ µ ½ ¸ ÈÖ´ ¿ µ ½ ½ ÈÖ´ µ ½ ½ º ÈÓ ÑÓ× Ù× Ö ÙÑ × ×Ø Ñ Ó ¬ Ó Ñ × ¬ ÒØ ÕÙ Ó ÒÙÑ Ö Ø ÚÓº ×Ø × ×¹ Ø Ñ × Ñ Ó Ó ÔÖ ¬Ü Óº Ì Ð ½ ÓÑÔ Ö Ó× Ó × Ø ÔÓ× Ó ¬ Ó Ô Ö Ó Ü ÑÔÐÓº Ç ÒÙÑ ÖÓ Ñ Ó Ø× ØÖ Ò×Ñ Ø Ó× Ñ ÙÑ Ñ Ò× Ñ ×½ ×¾ × Ø Ñ Ò Ó ½ ÈÑ Ñ Ñ Ñ ½ ´ × µ ¸ ÓÒ ´Üµ ÒÓØ Ô Ð ÚÖ Ó Ó Ñ Ò× Ñ Üº ¬Ò ÑÓ× Ä¸ Ó Ø Ñ Ò Ó Ó Ó Ó¸ ÓÑÓ × Ò Ó Ó ÒÙÑ ÖÓ Ñ Ó Ø× ØÖ Ò×Ñ Ø Ó× ÕÙ Ò Ó Ñ ½º ×× Ñ¸ Ñ « ½ Ä ÐÑ Ñ ½Ñ ´ × µ ÈÖ´ µ ´ µ ½ ½
  • Å Ò× Ñ Ó Ó ÒÙÑ Ö Ø ÚÓ Ó Ó ÈÖ ¬Ü Ó ½ ¼¼ ¼ ¾ ¼½ ½¼ ¿ ½¼ ½½¼ ½½ ½½½ Ì Ð ½ Ó ¬ Ó ÒÙÑ Ö Ø Ú ÔÖ ¬Ü Ð ÙÐ Ò Ó Ô Ö Ó Ü ÑÔÐÓ¸ Ó Ó ÒÙÑ Ö Ø ÚÓ Ä ¿ ¾ · ½ ¾ · ½½ ¾ · ½½ ¾ ¾ Ø× ´ ÐÓ «µ Ó Ó ÔÖ ¬Ü Ó Ä ¿ ½ · ½ ¾ · ½½ ¿ · ½½ ¿ ½¿ Ø× ´ ÐÓ «µ º ¬Ò Ó ½ ÍÑ Ó ¬ Ó Ò Ö « ÙÑ Ñ Ô Ñ ÒØÓ Ó ÓÒ ÙÒØÓ « ¼½ · ØÓ × × Ñ Ò× Ò× Ô Ö Ó ÓÒ ÙÒØÓ ØÓ × × ×ØÖ Ò × Ò Ö × Ø Ñ Ò Ó Ñ ÓÖ ÕÙ Þ ÖÓº Ç Ñ Ô Ñ ÒØÓ ××Ó ÙÑ Ô Ð ÚÖ Ó Ó ´Üµ Ô Ö Ñ Ò× Ñ Ü ¾ «º ¬Ò Ó ¾ Ë Ü Ý ¾ ¼ ½ £ º ÆÓ× Ñ ÑÓ× Ü ÙÑ ÔÖ ¬ÜÓ Ý × Ü ×Ø ÙÑ Þ Ø Ð ÕÙ Ý ÜÞ º ÍÑ ÓÒ ÙÒØÓ ¬ ¼ ½ · Ð ÚÖ ÔÖ ¬ÜÓ × Ò Ò ÙÑ Ð Ñ ÒØÓ ¬ ÔÖ ¬ÜÓ ÓÙØÖÓ Ð Ñ ÒØÓ ¬ º ¬Ò Ó ¿ ÍÑ Ó ¬ Ó Ò Ö Ð ÚÖ ÔÖ ¬ÜÓ × Ð Ö ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ó Ó× Ð ÚÖ × ÔÖ ¬ÜÓ ´ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ Ú Ó Ó Ó ÔÖ ¬Ü Ó Ì Ð ½µº ÌÓ Ó ¬ Ó Ð ÚÖ ÔÖ ¬ÜÓ Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ó ¬ Ú Ð Ò×Ø ÒØ Ò Ñ ÒØ Ó ¬ Ú Ð¸ × Ò ¬ Ò Ó ÕÙ Ñ Ò× Ñ ÔÓ × Ö Ó ¬ ×Ñ Ñ Ù × × Ñ Ò ×× Ö Ö Ò × ÙØÙÖ × Ô Ð ÚÖ × Ó Óº Ç Ð ÓÖ ØÑÓ ½ ÙÑ Ü ÑÔÐÓ Ð ÓÖ ØÑÓ Ó ¬ Ó Ð ÚÖ ÔÖ ¬ÜÓ ¾¾℄º Ð ÓÖ ØÑÓ ½ ÈÓ ÑÓ× ¬Ò Ö ÙÑ ÙÒ Ó × ÑÔÐ × Ô Ö Ó ¬ Ö ×ØÖ Ò × ÓÑ Ó Ó× Ð ÚÖ × ÔÖ ¬ÜÓ Ö × ÖÚ Ò Ó ÙÑ × Ñ ÓÐÓ¸ Ò ×Ø ×Ó Ó ¼¸ ÓÑÓ × Ñ ÓÐÓ ¬Ò Ð Þ Ó ¾¾℄º ÆÓ× ÔÓ ÑÓ× ÔÖ ¬Ü Ö ÙÑ Ó ØÓ ÓÑ Ó × Ù Ø Ñ Ò Ó Ö Ô Ø Ö ×Ø Ô Ö Ó Ø Ö Ó Ó× Ñ × ÙÖØÓ× Ù× Ò Ó ÙÒ Ó ´Üµ ½Ü ¼ Ô Ö ¼  ½ ´ Ü µÜ Ô Ö ¼ Ü ÚÞ× Þ ß ÒØ Ó¸ ½ ´Üµ ½½½ ¡ ¡ ¡ ½ ¼Ü ½ Ü ¼Ü¸ ÓÑ Ø Ñ Ò Ó ½ ´Üµ ¾ Ü ·½º ×Ø Ó ¬ Ó Ø Ó ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ñ Ö ÙÑ ÒÓØ Ó ÔÖÓÔÖ ¸ Ü ½ Ü ¼Üº È Ö Ó Ø Ö Ó ¬Ó× Ñ × ÙÖØÓ׬ÔÓ ÑÓ× Ð ÙÐ Ö ¾ ´Üµ¸ ¾ ´Üµ Ü Ü¸ ÓÑ Ø Ñ Ò Ó ¬ ¬ ¾ ´Üµ Ü · ¾¬ Ü ¬ · ½¸ ÓÒ ¬ Ü ¬ ÒÓØ Ó Ø Ñ Ò Ó Ñ Ø× Ó Ø Ñ Ò Ó Ü¸ ÓÙ × ¸ Ð ¸ ÓÒ Ð Ü º ÆÓ× Ñ ÑÓ× Ü Ú Ö× Ó ÙØÓ Ð Ñ Ø ×ØÖ Ò Üº ËØÖ Ò × Ò Ö × Ó ¬ × ×Ø ÓÖÑ ÔÓ××Ù Ñ ÒÓØ Ú Ð ÔÖÓÔÖ ÓÒ Ö Ñ × Ù ÔÖÓÔÖ Ó Ø Ñ Ò Óº ×× Ñ¸ ÔÓ×× Ú Ð Ó Ø Ö Ü Ý Ô ÖØ Ö ÜÝ × Ñ Ñ Ù ×º Ë Ñ × ×ØÖ Ò × Ü ½½¼¼½ Ý ½¼½¸ ÐÓ Ó¸ ÜÝ ½½½½½¼½½¼¼½½¼½¸ ÔÓ ÑÓ× Ó Ø Ö × ×ØÖ Ò × ÓÖ Ò × Ð Ò Ó Ó Ø Ñ Ò Ó ÔÖ Ñ Ö ×ØÖ Ò Ñ × Ù ÔÖ ¬ÜÓº Æ Ø ÓÖ × ÔÖÓ Ð × ÙÑ × ×Ø Ñ Ú ÒØÓ× Ð Ñ ÒØ Ö × ½ ¾ Ò Ü¹ ÔÖ ×× ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ú ÒØÓ× Ñ ÕÙ Ô Ò × ÙÑ ÔÓ Ó ÓÖÖ Ö Ñ ÙÑ Ö ×ÙÐØ Ó ÙÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ´ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ Ó Ô Ö Ñ ÒØÓ ½¸¾¸¿¸ ¸ ÓÙ ÒÓ Ð Ò Ñ ÒØÓ ÙÑ Óµ¸
  • Ñ Ó ×Ô Ó ÑÓ×ØÖ Ðº Ó× ÙÑ × ×Ø Ñ ÈÒ Ú ÒØÓ× ½ ¾ ¿ Ò ÙÒØÓ ÓÑ ×Ù × ÔÖÓ Ð × Ô½ Ô¾ Ô¿ ÔÒ ÓÑ Ô ¼ ½Ô ½¸ Ñ ÑÓ× ½ ¾ ¿ Ò Ô½ Ô¾ Ô¿ ÔÒ ´½µ ×ÕÙ Ñ ¬Ò ØÓº ÒØ Ö ×× ÒØ ÔÖ × ÒØ Ö ÙÑ Ñ Ó Ö Ù Ò ÖØ Þ ××Ó Ó ÙÑ ÜÔ Ö ¹ Ñ ÒØÓº ×Ø Ñ Ñ ¹× ÒØÖÓÔ ¸ ½ ℄º Ç ÓÒ ØÓ ÒØÖÓÔ ÓÖ ÒÓÙ¹× Ò Ñ Ò ×Ø Ø ×Ø ¸ ÓÒ Ð ¬Ò ÓÑÓ Ó ÐÓ Ö ØÑÓ Ò ØÙÖ Ð Ó ÒÙÑ ÖÓ ×Ø Ó× ÙÑ Ò× Ñ Ð ¸ ×× Ñ¸ À ÐÒ Æ º Ç Ù×Ó Ó ÐÓ Ö ØÑÓ Ó Ø Ú Ú ¬Ò Ö ÙÑ × Ð ÐÓ Ö ØÑ Ô Ö ÒØÖÓÔ º Ë ÒÒÓÒ ¬Ò Ù ÒØÖÓÔ Ù× Ò Ó Ó ÐÓ Ö ØÑÓ Ò × Ó × ´ Ú Ó Ó ¬ Ó Ò Ö µ ØÖ Ù Ò Ó Ô ×Ó× ´ÔÖÓ Ð ×µ ÙÑ Ó× ×Ø Ó× Ó Ò× Ñ Ð ¸ À  Ô½ ÐÓ Ô½   Ô¾ ÐÓ Ô¾   ¡ ¡ ¡   ÔÆ ÐÓ ÔÆ º Ð Ú Ö ÕÙ × Ó× ×Ø Ó× × Ó ÕÙ ÔÖÓÚ Ú × ´Ô ½ Æ µ¸ ×Ø ÓÖÑÙÐ Ó × Ö ÙÞ À ÐÓ Æ º ¬Ò Ó ÒØÖÓÔ Ó ×ÕÙ Ñ ¬Ò ØÓ ´½µ ¬Ò ÓÑÓ Ò À ´Ô½ Ô¾ Ô¿ ÔÒ µ   Ô ÐÓ Ô ½ ÍÑ Ö ×ÙÐØ Ó ÒØ Ö ×× ÒØ Ø ÓÖ Ò ÓÖÑ Ó ÔÖÓÚ ÕÙ ÒØÖÓÔ ÙÑ ÔÖÓ ××Ó ×ØÓ ×Ø Ó ´ ÓÒØ Ö Ó µ Ó Ò ÓÑ Ó Ø Ñ Ò Ó Ó Ó ÙÑ Ó Ó ÓØ ÑÓ ´ÕÙ Ñ Ò Ñ Þ Ö ÙÒ Ò Ò ÓÑÙÒ Óµ Ô Ö × Ñ Ò× Ò× ÓÒØ ℄º ÔÖ ¹ × ÒØ Ö ÑÓ× ×Ø Ö ×ÙÐØ Ó ÒÓ Ì ÓÖ Ñ ¾ º ÍÑ ÖÖ Ñ ÒØ ÑÙ ØÓ ÑÔÓÖØ ÒØ Ô Ö ÔÖÓÚ ÔÖÓÔÖ × ÒØÖÓÔ ×¹ Ù Ð Â Ò× Ò¸ ÕÙ ÔÓ × Ö ÔÐ ×Ó Ö ÙÒ Ó × ÓÒÚ Ü × ¸ ½¼¸ ½ ℄º ¬Ò Ó Ë Á ÙÑ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ò Ó Ú Þ Ó Ñ Ê º ÍÑ ÙÒ Ó Ø ÓÒÚ Ü ÑÁ ÕÙ Ò Ó ½ ܽ · ¾ ܾ ℄ ½ ´Ü½ µ · ¾ ´Ü¾ µ¸ Ô Ö ½ ¾ ¼¸ ½ · ¾ ½ ܽ ܾ ¾ Á º È Ö ÙÑ ÙÒ Ó ÓÒÚ Ü Ñ Á ¸ Ó Ú ÐÓÖ ÙÒ Ó ÒØÖÓ Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ Á ×Ø × ÑÔÖ ÜÓ Ó × Ñ ÒØÓ È½ Ⱦ ¸ ÓÒ È½ ´Ü½ ´Ü½ µµ Ⱦ ´Ü¾ ´Ü¾ µµº ÈÓÖØ ÒØÓ¸ Ô Ö ÕÙ ×ØÓ Ó ÓÖÖ ¸ ×Ø ÕÙ ÔÖ Ñ Ö Ö Ú ÙÒ Ó × × ÑÔÖ Ö × ÒØ ÒÓ ÒØ ÖÚ ÐÓ Á º Ü ÑÔÐÓ ½ ÙÒ Ó ÐÓ ´½ ܵ ÓÒÚ Ü ÒÓ ÒØ ÖÚ ÐÓ ´¼ ½℄¸ ÔÓ × ×Ù × ÙÒ ÖÚ ÐÓ Ü¾ ¸ ÕÙ × ÑÔÖ ÔÓ× Ø Ú ÒÓ ÒØ ÖÚ ÐÓº Ì ÓÖ Ñ ½ ´ × Ù Ð Â Ò× Òµ Ë Á ÙÑ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ò Ó Ú Þ Ó Ñ Ê Á Ê ÓÒÚ Ü Ñ Á º ÒØ Ó Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ Ö ÓÒ ÙÒØÓ Ü½ ܾ ÜÒ È ÕÙ ÐÕÙ Ö ÓÒ ÙÒØÓ Á Ò ÒÙÑ ÖÓ× ½ ¾ Ò × Ø× Þ Ò Ó ¼¸ Ô Ö ½ Ò ½ ½¸ Ú Ð ÕÙ Ò Ò Ü ´Ü µ ½ ½ ÈÖÓÚ Ç ÒÙÒ Ó ØÖ Ú ÐÑ ÒØ Ú Ö ÖÓ Ô Ö Ò ¾¸ ´ ½ ܽ · ¾ ܾ µ ½ ´Ü½ µ· ¾ ´Ü¾ µ¸ ÔÓ × ×Ø ÔÖÓÔÖ ¬Ò Ó ÙÒ Ó ÓÒÚ Ü º ËÙÔÓÑÓ× ÕÙ Ö Ð Ó Ú Ð Ô Ö Ò   ½º Ë ÓÖ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ü½ ܾ ÜÒ Á ½ ¾ Ò Ò × ÓÒ Ó × ÔÓØ × º Ç × ÖÚ ÑÓ× ÕÙ × Ò ¼ ÓÙ Ò ½Ò
  • È ½ ÈÒ ½ Ô Ö ÔÖÓÚ Öº ËÙÔÓÑÓ× ÒØ Ó Ò ¾ ´¼ ½µ¸ ÒØ Ó Ò ½ ¾ ´¼ ½µ ½ ½  Ò ¾ ´¼ ½µº ÈÒ ½ ¼ Þ ÑÓ× ¼ ½  ¸ Ô Ö ½ ¾ Ò   ½º Ç × ÖÚ ÑÓ× ÕÙ ½ Ü ¾ Áº Ñ Á × Ù ÕÙ Ò Ë Ò Ó ×× Ñ¸ Ô Ð ÓÒÚ Ü Ò Ò ½ Ü ´½   µ ¼Ü · Ü Ò Ò Ò ½ ½ Ò ½ ´½   Òµ ¼Ü · Ò ´ÜÒ µ ½ ÒØ Ó¸ Ô Ð ÔÓØ × Ò ÙØ Ú ¸ Ò ½ Ò ½ Ò ½ ´½   µ Ò ¼Ü ´½   Òµ ¼ ´Ü µ ´Ü µ ½ ½ ½ ×× Ñ¸ Ò Ò Ü ´Ü µ ½ ½ ¾ × ÓÒ × Ù Ð Â Ò× Ò ÔÓ ÑÓ× ÔÖÓÚ Ö × Ù ÒØ ÔÖÓÔÖ ÙÒ Ó ÓÒÚ Ü ÐÓ ½ ܸ ÕÙ × Ö ÑÙ ØÓ ÙØ Ð Ñ × ÒØ º ÈÒ ÈÒ Ì ÓÖ Ñ ¾ Ë ¼¸ Ô Ö ½ Ò¸ ÓÑ ½ ¼ ½ ¼º ÒØ Ó¸ Ò Ò ÈÒ ÐÓ ÐÓ ÈÒ ½ ½ ½ ½ ÈÒ ÈÖÓÚ Ë Ü ¸ ÓÑ Ý È Ò ½ ÕÙ ÑÔÐ ½Ý ½º Ë Ù ÕÙ ¸ Ò Ò Ò ½ ½ ÐÓ Ý ÐÓ ½ Ü ½ ½ Ü È Ð ÓÒÚ Ü ÙÒ Ó ÐÓ ´½ ܵ¸ ÔÐ Ò Ó × Ù Ð Â Ò× Ò¸ ÓÑ Ü È ½ Ü Ý ´Ó × ÖÚ ÕÙ × Ø × Þ Ó ÒÙÒ Ó Ó Ì ÓÖ Ñ ½¸ ÔÓ × ¼ ½µ¸ Ó Ø ÑÓ× Ò Ò Ò Ò ÈÒ ½ ½ Ý ÐÓ ÐÓ ÈÒ ÐÓ ÈÒ ½ ½ ½ Ü ½ ½Ý Ü ½ ½ ×Ø ÔÖÓÚ Ó Ó Ì ÓÖ Ñ º ¾ ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ º½ ÓÑÔÐ Ü × ××ÙÑ ÑÓ× ÕÙ Ü ×Ø ÙÑ Ñ ØÓ Ó ×Ô ¬ Ó ÕÙ ××Ó ÒÓ Ñ Ü ÑÓ ÙÑ Ó ØÓ Ü ÓÑ ÙÑ × Ö Ó Ý ¾¾℄º Ë Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ó× Ó ØÓ× × Ó ÓÒ ÙÒØÓ × × Ö Ó ×¸ ÒØ Ó ´Ý µ ܸ Ô Ö Ü ¾ ݾ º Ñ ÑÓ×  ½ Ñ ØÓ Ó Ó ¬ Óº
  • ××ÙÑ ÑÓ× Ð ÙÑ ÒÙÑ Ö Ó Ô Ö Ó Ó× Ó ØÓ× Ü ¾ ÔÓÖ ÒÙÑ ÖÓ× Ò ØÙÖ × Ò´Üµº ÈÓ ÑÓ× ÒØ Ò Ö Ø Ð Ñ ØÓ Ó ×Ô ¬ Ó ÓÑÓ ÙÑ ÙÒ Ó Ô Ö Ð ×Ó Ö Ó ÓÒ¹ ÙÒØÓ Ó× Ò ØÙÖ × ¬Ò ÓÑÓ ´Ôµ Ҵܵ¸ ÓÒ Ô Ö ÔÖ × ÒØ ÙÑ × Ö Ó Ü ÓÑ ÖÐ Ó º ÈÓÖ ÒÕÙ ÒØÓ Ò Ó Ö ÑÓ× Ò Ò ÙÑ Ö ×ØÖ Ó ×Ó Ö Ð ×× Ó× Ñ ØÓ Ó× ×Ô ¬ Ó ××ÙÑ Ö ÑÓ× ÕÙ ÔÓ × Ö ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÒ Ó Ô Ö Ð Ö ØÖ Ö Ñ ÒØ × ÓÐ º Ê ÔÖ × ÒØ ÑÓ× × × Ö Ó × Ó ØÓ× ÓÑÓ × ÕÙ Ò × Þ ÖÓ× ÙÒ× ´×ØÖ Ò × Ò Ö ×µº Ü ×Ø ÙÑ ÒÙÑ Ö Ó × ×ØÖ Ò × Ò Ö × ÕÙ × Ù ÓÖ Ñ Ð Ü Ó Ö ¬ ¸ ¼ ½ ¾ ¿ ¡¡¡ £ ¼ ½ ¼¼ ¼½ ½¼ ½½ ¼¼¼ ¼¼½ ¡¡¡ Ç ÒÙÑ ÖÓ Ò ØÙÖ Ð Ö ÔÖ × ÒØ ¹ × Ñ ×ØÖ Ò Ò Ö ´ ×ØÖ Ò × µº ÒØ Ó¸ × ÐÓ ´ · ½µ º Ä Ñ Ö ÑÓ× ÕÙ ÒÓØ Ó Ø Ñ Ò Ó Ñ Ø× ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ö ¸ ÒÓØ Ó Ñ ÓÖ ÒÙÑ ÖÓ ÒØ ÖÓ Ñ ÒÓÖ ÓÙ Ù Ð ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ Óº ÓÖ Ñ ÒØ Ò Ó Ö ÑÓ× ×Ø Ò Ó ÒØÖ ×ØÖ Ò × Ò Ö × ÒÙÑ ÖÓ× Ò ØÙÖ ×º ×× Ñ¸ ÔÓ ÑÓ× ¬Ò Ö Ó Ø Ñ Ò Ó ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ Ò ØÙÖ Ð¸ Ö × Ö Ú Ò Ó × ÓÑÓ º Ð Ñ ×ØÓ¸ ÔÓ ÑÓ× ¬Ò Ö ÙÒ Ó × ×Ó Ö Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ó× Ò ØÙÖ × Æ Æ ÓÑÓ ÙÒ Ó × ×Ó Ö ×ØÖ Ò × Ò Ö × ¼½ £ ¼½ £ Ú ¹Ú Ö× º ÒØ Ó¸ ÔÓ ÑÓ× Ö ÔÖ × ÒØ Ö Ó ØÓ× × Ö Ó × ÓÑÓ ×ØÖ Ò × Ò Ö × ÓÙ ÒÙÑ ÖÓ× Ò ØÙÖ ×º ÆÓ ÕÙ × × Ù Æ Æ Æ Æ ÒÓØ Ñ Ù × ÙÒ Ó × Ô Ö × ÕÙ ×ÕÙ Öº ¬Ò Ó Ë Ü ¾ ÙÑ Ó ØÓ ÕÙ ÐÕÙ Öº ÓÑÔÐ Ü ÓÓ ØÓ Ü ÓÑ Ö ×Ô ØÓ ÙÑ Ñ ØÓ Ó ×Ô ¬ Ó ¬Ò ÓÑÓ ´Üµ ÑÒ Ô ´Ôµ Ҵܵ Ë Ò Ó Ü ×Ø ÙÑ × Ö Ó Þ ÑÓ׸ ÔÓÖ ¬Ò Ó¸ ÕÙ ´Üµ ½º ÇÙ × ¸ ÓÑÔÐ Ü Ü ÓÑ Ö ×Ô ØÓ ÙÑ Ñ ØÓ Ó ×Ô ¬ Ó Ó Ø Ñ Ò Ó ×Ù Ñ ÒÓÖ × Ö Óº ÓÒ× Ö ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ñ ØÓ Ó× ×Ô ¬ Ó ×Ø ÒØÓ× ¼ ½ ¾ Ö ½ ÕÙ ×Ô ¬ Ñ Ó ØÓ× º Ð ÓÒ×ØÖÙ Ö ÙÑ ÒÓÚÓ Ñ ØÓ Ó ¸ Ò Ó Ò ×× Ö Ñ ÒØ Ô ÖØ Ò ÒØ ×Ø ÓÒ ÙÒØÓ¸ ÕÙ ØÖ Ù Ó× Ð Ñ ÒØÓ× ÙÑ ÓÑÔÐ Ü ÕÙ Ü Ô Ò × ÔÓÖ ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ÓÑÔÐ Ü ÜÔÖ ×× ÔÓÖ ØÓ Ó× Ó× ÓÙØÖÓ× Ñ ØÓ Ó× Ó ÓÒ ÙÒØÓº ÆÓ× Þ ÑÓ× ÕÙ Ó Ñ ØÓ Ó Ñ ÒÓÖ ´ÓÙ Ñ ÒÓÖ Ø Ú Ñ ÒØ µ ÙÑ Ñ ØÓ Ó × Ü ×Ø ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¼ Ø Ð ÕÙ ´Üµ ´Üµ · ¸ ÓÑ ÐÓ Ö¸ ÔÓ × ÔÖ × ÑÓ× Ô Ò × ÐÓ Ö Ø× Ô Ö ×Ô ¬ Ö × ÙÒ Ó × Ó ÓÒ ÙÒØÓº ¬Ò Ó Ë ÙÑ ×Ù Ð ×× × ÙÒ Ó × Ô Ö × ×Ó Ö Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ó× Ò ØÙÖ ×º ÍÑ ÙÒ Ó ÙÒ Ú Ö× Ð ´ÓÙ ×× ÒØÓØ Ñ ÒØ ÓØ Ñ µ Ô Ö × Ð Ô ÖØ Ò Ö Ô Ö ØÓ ÙÒ Ó ¾ ¸ Ü ×Ø ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¼ ÕÙ Ô Ò Ô Ò × ¸Ø Ð ÕÙ ´Üµ ´Üµ · º Ü ×Ø Ò ÙÑ Ð Ñ ÒØÓ ÙÒ Ú Ö× Ð ÒÓ ÓÒ ÙÒØÓ Ó× Ñ ØÓ Ó× ×Ô ¬ Ó Ô Ö¹ Ñ Ø ÕÙ ×Ø × Ù× Ó ÓÑÓ Ñ ØÓ Ó Ö Ö Ò Ô Ö ¬Ò Ó ÓÑÔÐ Ü ¸ ØÓÖÒ Ò Ó Ñ ÓÑÔÐ Ü Ò Ô Ò ÒØ Ó Ñ ØÓ Ó ×Ô ¬ Ó × ÓÐ Ó¸ Ò Ó × Ö ÔÓÖ ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ º È ÖÑ Ø ×× Ñ ÕÙ Ñ ÓÑÔÐ Ü × ÙÑ ØÖ ÙØÓ ÒØÖ Ò× Ó Ó Ó ØÓ¸ Ó ÕÙ ØÓÖÒ ÙÑ ÓÒ ØÓ Ó Ø ÚÓ ÙØ Ð ¾℄º ½¼
  • ¬Ò Ó Ó × Ñ ØÓ Ó× × Ó ÕÙ Ú Ð ÒØ × × ×´ ´Üµ   ´Üµµ ¸ ÓÒ Ò Ó ÔÒ Üº ×´ µ ÒÓØ Ó Ú ÐÓÖ ×ÓÐÙØÓ ÙÑ ÒÙÑ ÖÓº Ó × Ñ ØÓ Ó× × Ó ÕÙ Ú Ð ÒØ × × ÙÑ Ñ ÒÓÖ Ó ÓÙØÖÓº ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ ×ÙÔÓÒ Ù × Ð Ò Ù Ò× ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ø × ÓÑÓ ËÁ ÈÊÇÄÇ ¾¾℄º ÓÑÓ ÔÓ ÑÓ× × Ö Ú Ö ÙÑ ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÖ ËÁ Ñ ÈÊÇÄÇ ÙÑ ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÖ ÈÊÇÄÇ Ñ ËÁ ¸ ÔÓ ÑÓ× Þ Ö ÕÙ ×´ ËÁ ´Üµ   ÈÊÇÄÇ ´Üµµ ËÁ ÈÊÇÄÇ ÓÒ ËÁ ÈÊÇÄÇ ÔÒ Ô Ò × × Ð Ò Ù Ò× ËÁ ÈÊÇÄÇ º Ë ËÁ Ó Ó Ó Ò ×× Ö Ó Ô Ö ÒØ ÖÔÖ Ø Ö ËÁ Ñ ÈÊÇÄÇ ÈÊÇÄÇ Ó Ó Ó Ò ×× Ö Ó Ô Ö ÒØ ÖÔÖ Ø Ö ÈÊÇÄÇ Ñ ËÁ ¸ ÒØ Ó ËÁ ÈÊÇÄÇ Ç´ ËÁ µ· Ç ´ ÈÊÇÄÇ µ¸ ×ÓÑ Ó× Ø Ñ Ò Ó× ËÁ ÈÊÇÄÇ º Ì ÓÖ Ñ ¿ Ð ×× × ÙÒ Ó × Ô Ö × Ò Ó ÔÓ××Ù ÙÑ Ð Ñ ÒØÓ ÙÒ Ú Ö× Ðº ÈÖÓÚ ËÙÔÓÒ ÕÙ ÙÑ Ð Ñ ÒØÓ ÙÒ Ú Ö× Ð Ó ÓÒ ÙÒØÓ × ÙÒ Ó × Ô Ö ×º ÌÓÑ ÙÑ × ÕÙ Ò Ò¬Ò Ø Ô½ Ô¾ Ô¿ × Ö Ó ×¸ Ø Ð ÕÙ Ô½ Ô¾ Ô¿ ¡ ¡ ¡ ´Ô µ Ò´Ü µ¸ Ô Ö ½¸ ÓÑ Ô Ñ Ò ÑÓº Ë Ð ÓÒ ÙÑ ×Ù × ÕÙ Ò Õ½ Õ¾ Õ¿ × ÕÙ Ò ÓÖ Ò Ð¸ Ø Ð ÕÙ Ô Õ ¾º ¬Ò ÓÙØÖ ÙÒ Ó Ø Ð ÕÙ ´Ô µ ´Õ µ¸ Ô Ö ½º ÒØ Ó¸ ÓÑÓ Ô × Ö Ú ¸ Ù× Ò Ó ¸ Ó Ñ ×ÑÓ Ó ØÓ ÕÙ Õ × Ö Ú Ù× Ò Ó ¸ ´Üµ ´Üµ ¾¸ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÒØÖ Ó ÓÑ ÒÓ×× ÔÓØ × ÕÙ ÙÑ Ð Ñ ÒØÓ ÙÒ Ú Ö× Ðº ¾ ÈÓÖØ ÒØÓ¸ Ò Ó ÔÓ ÑÓ× Ù× Ö × ÙÒ Ó × Ô Ö × ÓÑÓ Ñ ØÓ Ó ×Ô ¬ Óº ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¸ Ó ÓÒØÖ Ö Ó¸ Ù× ÓÑÓ Ñ ØÓ Ó ×Ô ¬ Ó × ÙÒ Ó × Ô Ö × Ö ÙÖ× Ú × ´ÔÖÓ Ñ ÒØÓ× Ø ÚÓ×µº Á×ØÓ Ô ÖÑ Ø ÕÙ Ü ×Ø ÙÑ Ð Ñ ÒØÓ ÙÒ Ú Ö¹ × Ð ÒÓ ÓÒ ÙÒØÓ Ó× Ñ ØÓ Ó× ×Ô ¬ Ó¸ ÕÙ Ü ×Ø ÙÑ ÙÒ Ó Ô Ö Ð Ö ÙÖ× Ú ÙÒ Ú Ö× Ðº ÇÖ Ò ÐÑ ÒØ Ð ÙÒ× ÙØÓÖ × Ñ Ö Ñ ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ÒØÖÓÔ Ð ÓÖ ØÑ ÓÙ Ò ÓÖÑ Ó Ð ÓÖ ØÑ º × ÙÒ Ó × Ô Ö × Ö ÙÖ× Ú × ÓÖ Ñ ÔÖÓÔÓ×Ø × ÓÑÓ ÙÑ ÓÖÑ Ð Þ Ó Ó ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ú Ð ´ Ñ ÙÑ × ÒØ Ó Ú Ó ÒØÙ Ø ÚÓµº ÍÑ ÓÖÑ Ð Þ Ó ÐØ ÖÒ Ø Ú Ó ÔÖÓ¹ ÔÓ×Ø ÔÓÖ ÌÙÖ Ò ¸ × Ñ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Ñ Ò ÔÙÐ Ó × Ñ ÓÐ Ñ Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ¸ ½¿℄º ÈÖÓÚ ¹× ÕÙ Ó× ÓÖÑ Ð ×ÑÓ× Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÙÒ Ó × Ô Ö × Ö ÙÖ× Ú × × Ó ÕÙ Ú Ð ÒØ ×¸ Ó ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ù ÌÙÖ Ò ÙÖ ÒÙÒ Ö Ñ × Ù ÒØ Ì׺ Ì× ÌÙÖ Ò ¹ ÙÖ Ð ×× × ÙÒ Ó × Ð ÓÖ ØÑ Ñ ÒØ ÓÑÔÙØ Ú × ´ Ñ ÙÑ × ÒØ Ó ÒØÙ Ø ÚÓµ Ó Ò ÓÑ Ð ×× × ÙÒ Ó × Ô Ö × Ö ÙÖ× Ú × ´ÓÙ × ÙÒ Ó × ÓÑÔÙØ × Ô Ð Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò µº Ì ÓÖ Ñ Ç ÓÒ ÙÒØÓ Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × ÒÙÑ Ö Ú Ðº ÈÖÓÚ ×Ø ÔÖ × ÒØ Ö ÙÑ Ó ÒØÖ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ó× Ò ØÙÖ × ´Ú × Ù×× Ó Ñ Ìº Ú Ö Ó ² Ⱥ Å Ò Þ × ℄¸ × Ó ¿º½¸ Ô Ò ¸ ÕÙ Ð Ú × Ö ÔØ Ô Ö ÔÖÓÚ Ö Óµº ¾ Ë ××Ó ÖÑÓ× Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ Ö ÔÖ × ÒØ Ó × Ù ÓÒØÖÓÐ ¬Ò ØÓ¸ Ñ Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ö Û Ö ¸ ÔÓ ÑÓ× ÓÒ ÐÙ Ö ÕÙ Ó ÓÒ ÙÒØÓ × Ñ ÕÙ Ò × Ø Ñ Ñ ÒÙÑ Ö Ú Ðº ÓÖÓÐ Ö Ó ½ Ç ÓÒ ÙÒØÓ × Ñ ÕÙ Ò × ÌÙÖ Ò ÒÙÑ Ö Ú Ðº ½½
  • Fita de Entrada ou de Programa Fita de Saída 10011010011010 Controle Finito 11010010001011 Fita de Trabalho 111 000 111 000 111 000 1001110 101 111 000 cabeçote ÙÖ ½ ÓÑÔÙØ ÓÖ ÓÒ Ö ØÓ ×× Ñ¸ ÔÓ ÑÓ× ¬Ò Ö ÙÑ ÒÙÑ Ö Ó Ô Ö Ó × Ñ ÕÙ Ò × ÌÙÖ Ò ¸ ż Ž ž Ë ½ ¾ ¿ ÙÑ ÒÙÑ Ö Ó × ÙÒ Ó × Ô Ö × Ö ÙÖ× Ú ×º ÒØ Ó¸ Ü ×Ø ÙÑ ÙÒ Ó ¼ ¸ Ñ ÙÒ Ó Ô Ö Ð Ö ÙÖ× Ú ÙÒ Ú Ö× Ð¸ Ø Ð ÕÙ ¸ Ô Ö ØÓ Ó ¸ ¼ ´ ܵ ´Üµ ¸ ¾¾℄º ÓÒ× Ö ÑÓ× ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò Å ÕÙ Ô ÖØ Ö ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ö Ô ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ Ò ØÙÖ Ð Ý ÓÑÔÙØ × Ü¸ ÅÔ Ý Üº ÆÓ× Þ ÑÓ× ÕÙ Å ÒØ ÖÔÖ Ø Ô ÓÑÓ ÙÑ × Ö Ó Ü Ò ÔÖ × Ò Ò ÓÖÑ Ó Ð Ø Ö Ð Ý º Ñ ÓÙØÖ × Ô Ð ÚÖ ×¸ Ô ÙÑ Å¹ÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ý Ñ Üº Ú ÑÓ× ÑÓ×ØÖ Ö ÓÑÓ ÓÒ×ØÖÙ Ö ÙÑ ÓÑÔÙØ ÓÖ ÓÒ Ö ØÓ Ô Ö ØÖ Ø Ö ÓÑ ×Ø ¹ ¬Ò Ó ´Ú ÙÖ ½µº Ñ ÕÙ Ò ØÖ Ð ×Ó Ö ×ØÖ Ò × Ò Ö × ÔÓ××Ù ØÖ × ¬Ø ׺ ÔÖ Ñ Ö Ñ ¬Ø ÒØÖ ´ÓÙ ¬Ø ÔÖÓ Ö Ñ µ ÙÑ ¬Ø Ð Ñ Ø ¸ ×ÓÑ ÒØ Ð ØÙÖ ÙÒ Ö ÓÒ Ðº × ÙÒ Ñ ¬Ø × ÙÑ ¬Ø ÙÒ Ö ÓÒ Ð ×ÓÑ ÒØ × Ö Ø º Ø Ö Ö ¬Ø Ñ ¬Ø ØÖ Ð Ó ÙÑ ¬Ø Ö ÓÒ Ð¸ Ò¬Ò Ø Ð ØÙÖ × Ö Ø º ÁÒ ÐÑ ÒØ ¬Ø ÒØÖ ÖÑ Þ Ò × Ö Ó ´ ÒØÖ ÓÙ ÔÖÓ Ö Ñ µ ¬Ø ØÖ Ð Ó ÖÑ Þ Ò Ò ÓÖÑ Ó Ð Ø Ö Ð ÓÖÑ Ð Ø Ö Ðº ÌÓ Ó× Ó× ÓÙØÖÓ× ÑÔÓ× ¬Ø ØÖ Ð Ó ×Ø Ó ÔÖ Ò Ó× ÓÑ Ö Ò Ó׺ ¬Ø × ×Ø Ú Þ º Ñ ÕÙ Ò ÔÓ Ð Ö ÓÙ × Ö Ú Ö ÙÑ × Ñ ÓÐÓ ´¼ ÓÙ ½µ¸ ÑÓÚ Ö Ó ÓØ Ô Ö ×ÕÙ Ö ÓÙ Ö Ø ÙÑ ÔÓ× Ó ÓÙ Ô Ö × Ñ ÓÐÓ× ¬Ø ØÖ ¹ Ð Ó¸ ÓÙ ÒØ Ó × Ö Ú Ö Ð ÙÑ × Ñ ÓÐÓ Ò ¬Ø × º ÔÓ × ÙÑ ÕÙ ÒØ ¬Ò Ø Ø ÑÔÓ Ñ ÕÙ Ò Ú ÒØÙ ÐÑ ÒØ Ô Ö ¸ Ø Ò Ó Ð Ó ØÓ ×ØÖ Ò ¬Ø ÒØÖ ´Ó ÔÖÓ Ö Ñ µ¸ ÓÑ × ÖÑ Þ Ò Ò ¬Ø × º Æ Ó ÑÔÓÖØ Ó Ø ÑÔÓ Ü Ù Ó Ó ÔÖÓ Ö Ñ ´ ×ØÓ ×Ó ÑÔÓÖØ ÒØ Ò ÓÑÔÐ Ü Ø ÑÔÓ Ü Ù Óµº ×Ó × × × ÙÑ ×ØÖ Ò Ø Ñ Ò Ó Ò¬Ò ØÓ¸ Ñ ÕÙ Ò ¬ Ô Ö × ÑÔÖ ÑÔÖ Ñ Ò Ó Ø ÔÓ× Ø Ò ¬Ø × º ¬Ò Ó ÓÑÔÐ Ü ÓÒ ÓÒ Ð Å ´Ü Ý µ ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ Ü ÓÑ Ö ×Ô ØÓ ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ Ý Ó Ø Ñ Ò Ó Ñ ÒÓÖ × Ö Ó Ô Ø Ð ÕÙ ÅÔ Ý Ü¸ Å ´Ü Ý µ Å ÑÒ Ô Ô Ý Ü Ë Ò Ó Ü ×Ø ÙÑ × Ö Ó Ô Ü ÒØ Ó Þ ÑÓ׸ ÔÓÖ ¬Ò Ó¸ ÕÙ Å ´Ü Ý µ ½º ½¾
  • ÔÖ Ñ Ö Ú ×Ø Ô Ö ÕÙ ÓÑÔÐ Ü ÓÒ ÓÒ Ð Å ´ µ Ô Ò Ñ ÕÙ Ò Åº ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ËÓÐÓÑÓÒÓ« Ó × ÖÚ Ö Ñ ÕÙ ¸ Ó ÓÒØÖ Ö Ó¸ Ô Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙ Ó ÔÓÖÕÙ Ü ×Ø Ñ Ñ ÕÙ Ò × ÌÙÖ Ò ÙÒ Ú Ö× ×¸ Ô Þ × × ÑÙÐ Ö ÕÙ ÐÕÙ Ö ÓÙØÖ Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò Ù × Ö Ó ÓÖÒ ¸ ½½¸ ½ ¸ ½ ℄º ÆÓ× Ó ¬ Ö ÑÓ× × Ñ ÕÙ Ò × ÒÙÑ Ö Ó Ñ Ò ÓÒ ÒÓ ÓÖÓÐ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÚÞ× Þ ß ½½½ ¡ ¡ ¡ ½ ¼Ô ½ ¼Ô × Ò ¬ Ò Ó ÕÙ Ñ ÕÙ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð ×Ô Ö Ò ÓÒØÖ Ö ÓÒ Ø Ò Ó ×ÕÙ Ö ×¹ Ö Ó Ô ÙÑ × Ö Ó ÕÙ Ð Ñ ÕÙ Ò Ö × ÑÙÐ Öº ÇÙ × ¸ Ñ ÕÙ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð Í Ö × ÑÙÐ Ö Ü Ù Ó Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ô Ñ Å ¸ ¹ × Ñ Ñ ÕÙ Ò ÒÙÑ Ö Ó Ô Ö Óº Ì ÓÖ Ñ ´Ì ÓÖ Ñ ÁÒÚ Ö Ò µ Ü ×Ø ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Í ¸ Ñ ÙÒ Ú Ö× Ð¸ Ø Ð ÕÙ Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ Ö Ñ ÕÙ Ò Å ÒÙÑ ÖÓ× Ü Ý ¸ Ô Ö Ð ÙÑ ¼¸ Í ´Ü Ý µ Å ´Ü Ý µ· Ô Ò Ô Ò × Åº ÈÖÓÚ È Ö Å ´Ü Ý µ ½ × Ù Ð ØÖ Ú ÐÑ ÒØ Ú Ö Ö º ÈÓ ÑÓ× ÑÓ×¹ ØÖ Ö ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð × ÑÙÐ Ò Ó ÓÙØÖ Ñ ÕÙ Ò ÕÙ ÐÕÙ Öº ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ ÓÒ× Ö Ñ ÕÙ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð Í Ø Ð Õ٠ͽ ¼Ô Ý Å ¸ ÓÒ Å ¹ × Ñ Ñ ÕÙ Ò Ò ÒÙ¹ Ñ Ö Ó × Ñ ÕÙ Ò ×º ËÙÔÓÒ ÕÙ Å Ô Ý Ò¹ × Ñ Ñ ÕÙ Ò Ò ÒÙÑ Ö Ó¸ ÓÙ × ¸ ÅÒ Åº ÄÓ Ó¸ Å ´Ü Ý µ Å ÑÒ Ô Ô Ý Ü Í ´Ü Ý µ ÑÒ ½Ò ¼Ô ÑÒ Ô ·Ò·½ Å ´Ü Ý µ · Ò · ½ Í½Ò ¼Ô Ý Ü Í½ Ò ¼Ô Ý Ü ÇÙ × ¸ Ó Ð Ñ Ø ×ÙÔ Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ü ÜÔÖ ×× Ñ Í Å ´Ü Ý µ· Ò ·½ Ú ÒØ٠й Ñ ÒØ Ü ×Ø ÙÑ Ô ¼ Ø Ð ÕÙ ÍÔ¼ Ý Ü Ô¼ Ô · Ò ·½º ×× Ñ¸ Í ´Ü Ý µ Å ´Ü Ý µ· Ò ·½º ÌÓÑ Ò Ó Ò · ½ ÔÖÓÚ ¹× Ó Ì ÓÖ Ñ ¸ ÓÑ Ô Ò Ò Ó Ô Ò × Åº ¾ Ç × ÖÚ ÕÙ ÔÓ ÑÓ× ÒØ ÖÔÖ Ø Ö × Ù Ð Í ´Ü Ý µ Å ´Ü Ý µ · Ù × ÓÖÑ × Ö ÒØ × ÈÖÓÚ Ó Ì ÓÖ Ñ   Í ´Ü Ý µ Å ´Ü Ý µ ·   Ë Ò ¬ Ó Ó Ì ÓÖ Ñ ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ò Ó × Ù Ð ×ÕÙ Ö Ô Ö Ö Ø ¸ Ó Ø ÑÓ× ÙØ Ð Þ Ò ÔÖÓÚ Ó Ì ÓÖ Ñ ¸ × Ò ¬ Ò Ó ÕÙ Ó Ð Ñ Ø ×ÙÔ Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ü ÜÔÖ ×× Ñ Í ÓÑÔÐ Ü ÜÔÖ ×× Ñ Åº ÈÓÖ ×Ù Ú Þ¸ ÒØ ÖÔÖ Ø Ò Ó × Ù Ð Ö Ø Ô Ö ×ÕÙ Ö ¸ Ó Ø ÑÓ× Ó × Ò ¬ Ó ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ì ÓÖ Ñ ¸ Ò Ò Ó ÕÙ Ò Ò ÙÑ Ñ ØÓ Ó ÔÓ × Ö Ñ Ð ÓÖ¸ Ò Ó × Ö ÔÓÖ ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¸ ÕÙ Ó Ñ ØÓ Ó ÙÒ Ú Ö× Ð ´ ÓÑÔÐ Ü ÜÔÖ ×× Ñ Í Ó Ð Ñ Ø Ò Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ü ÜÔÖ ×× Ù× Ò Ó¹× ÕÙ ÐÕÙ Ö ÓÙØÖÓ Ñ ØÓ Óµ¸ Ò Ó ÙÑ Ö Ø Ö ÒÚ Ö ÒØ ×ÓÐÙØÓ ×Ø Ñ ÓÑÔÐ Ü º Ç × ÖÚ ÕÙ ÓÒ×Ø ÒØ Ó Ì ÓÖ Ñ ¸ Ñ ÓÖ ÔÓ×× × Ö Ö Ò ¸ ×× ÒØÓØ Ñ ÒØ ×ÔÖ Þ Ú Ð¸ ÔÓ × Ò Ó Ô Ò Ü ½ ¸ ½ ℄º Ð Ñ ×ØÓ¸ ÔÓÖ Ù× ÓÒ×Ø ÒØ ¸ Ò Ó Ò ×× Ö Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ü ÜÔÖ ×× Ñ Í Ñ ÒÓÖ ÕÙ ÜÔÖ ×× Ñ Åº Å × ÔÓ ÑÓ× ¬ÖÑ Ö ÕÙ ¸ ×× ÒØÓØ Ñ ÒØ ¸ ÓÑÔÐ Ü ÜÔÖ ×× Ñ Í Ò Ó Ñ ÓÖ ÕÙ ÜÔÖ ×× Ñ Åº ½¿
  • Ê ×ØÖ Ò Ö × × Ö Ó × × Ø Ú × ´ ÓÑÔÙØ Ú ×µ Ô ÖÑ Ø ÕÙ Ü ×Ø ÙÑ Ñ ØÓ Ó ×Ô ¬ Ó ÙÒ Ú Ö× Ð ´ ÒÚ Ö ÒØ ÓÙ ×× ÒØÓØ Ñ ÒØ ÓØ ÑÓµ ÕÙ Ó Ø Ñ ÙÑ × Ö Ó Ñ Ò Ñ ÓÑ Ö ×Ô ØÓ ØÓ Ó× Ó× ÓÙØÖÓ× Ñ ØÓ Ó× ´ Ö Ò ÒØÖ × ÓÑÔÐ Ü × ÜÔÖ ×× × Ù× Ò Ó¹× Ö ÒØ × Ñ ØÓ Ó× ÙÒ Ú Ö× × Ð Ñ Ø ÔÓÖ ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¸ Ú ÓÖÓÐ Ö Ó ¾µº ÓÑÓ ÓÒ× ÕÙ Ò ¸ ÓÑÔÐ Ü ÙÑ Ó ØÓ ÙÑ ØÖ ÙØÓ ÒØÖ Ò× Ó Ó Ó ØÓ Ò Ô Ò ÒØ ÙÑ Ñ ØÓ Ó Ô ÖØ ÙÐ Ö ×Ô ¬ Ó ¾¾℄º Ñ ¾℄ Ø ÙÑ × Ù×× Ó Ñ ÓÑÔÐ Ø ×Ó Ö Ó ÙÒ Ñ ÒØ Ó¸ Ó Ø Ú ÙØ Ð ×Ø ¬Ò Ó ÓÑÔÐ Ü º Ü Ò Ó ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð Í ¸ Ñ Ñ ÕÙ Ò Ö Ö Ò ¸ Ò Ó ÓÖÒ ¹ Ò Ó Ò Ò ÙÑ Ò ÓÖÑ Ó Ð Ø Ö Ð¸ ÔÓ ÑÓ× ¬Ò Ö ÓÑÔÐ Ü Ò ÓÒ ÓÒ Ð ÓÑÓ Í ´Ü £µ ´Ü £µ ´Üµº ´Ü Ý µ Ö ÔÖ × ÒØ ÒØÙ Ø Ú Ñ ÒØ ÕÙ ÒØ Ò ÓÖÑ Ó ÕÙ Ò ×× Ö Ó ÓÒ Ö Ò ÓÖÑ Ó ÓÒØ Ñ Ý Ô Ö Ó Ø Ö Üº ÓÖÓÐ Ö Ó ¾ Ë Ñ Í Î Ù × Ñ ÕÙ Ò × ÌÙÖ Ò ÙÒ Ú Ö× ×º ÒØ Ó ×´ Í ´Ü Ý µ   Î ´Ü Ý µµ ¸ ÓÒ Ô Ò ÔÒ × Í Îº Á×ØÓ Ú Ö ÔÓ × ÙÑ Ñ ÕÙ Ò × ÑÙÐ ÓÙØÖ º Ì ÓÖ Ñ Ü ×Ø ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¼ Ø Ð ÕÙ ´Üµ Ü · Ô Ö ØÓ ×ØÖ Ò Ò Ö Üº ÈÖÓÚ Ü ×Ø ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Å Ø Ð ÕÙ ÅÔ Ô Ô Ö ØÓ Ó× Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ôº ÒØ Ó¸ Ô ÐÓ Ì ÓÖ Ñ ´Ì ÓÖ Ñ ÁÒÚ Ö Ò µ¸ Ô Ö ØÓ ×ØÖ Ò Ò Ö Ü¸ ´Üµ Å ´Üµ· Ü · º ¾ Á×ØÓ Ú Ö ÔÓÖÕÙ Ü ×Ø ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÕÙ Ü ÙØ ÓÔ Ó ÔÖÓÔÖ Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ò × º Ì ÓÖ Ñ Ü ×Ø ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¼ Ø Ð ÕÙ ¸ Ô Ö ØÓ Ó Ü Ý ¸ ´Ü Ý µ ´Üµ · º ÈÖÓÚ ÓÒ×ØÖÙ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Å ÕÙ Ô Ö ØÓ Ó Ý Þ ÓÑÔÙØ Ü Ô ÖØ Ö ÒØÖ ´Þ Ý µ × ×ÓÑ ÒØ × Ñ ÕÙ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð Í ÓÑÔÙØ × Ü ÓÑ ÒØÖ ´Þ £µº ÒØ Ó¸ Å ´Ü Ý µ ´Üµº È ÐÓ Ì ÓÖ Ñ ÁÒÚ Ö Ò ¸ ´Ü Ý µ Å ´Ü Ý µ· ´Üµ· º ¾ Ì ÓÖ Ñ È Ö ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÒ Ó ÓÑÔÙØ Ú Ð Ü ×Ø ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¼ Ø Ð ÕÙ ´ ´Üµµ ´Üµ · ¸ Ô Ö ØÓ Ó Ü Ñ ÕÙ ´Üµ ¬Ò º ÈÖÓÚ ÓÒ×ØÖÙ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð Å ÕÙ ÓÑÔÙØ Ü × ÑÙÐ Ò Ó Í ÔÓ × Ù× Ü ÓÑÔÙØ ´Üµ¸ ÒØ Ó Å´ ´Üµµ Í ´Üµ ´ ´Üµµ Å ´ ´Üµµ · ´Üµ · º ¾ Á×ØÓ × Ò ¬ ÕÙ ÔÐ Ó ÙÑ ÙÒ Ó ÓÑÔÙØ Ú Ð ×Ó Ö ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ó ÔÓ ÙÑ ÒØ Ö ÓÑÔÐ Ü ×ØÖ Ò Ö ×ÙÐØ ÒØ Ñ Ö Ð Ó ÓÖ Ò Ðº º¾ Ë ÕÙ Ò × Ð ØÓÖ × ÁÒ ÓÑÔÖ ×× Ú Ç ÔÖÓÔÓ× ØÓ ÓÖ Ò Ð ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ Ö ¬Ò Ö × ÕÙ Ò × Ð ØÓÖ × ÓÖÑ ÐÑ ÒØ ¸ Ñ × Ò Ó ÙÑ Ø ÓÖ Ñ Ø Ñ Ø × ÔÖÓ Ð ×º Æ ÕÙ Ð Ø ÑÔÓ¸ Ô Ò × Ú Ò × ÑÔ Ö ×¸ Ú Ò × Ó Ó× Þ Ö × ÐÓ × ×× ÒÓ׸ ÔÓ Ú Ñ Ø ÓÖ Ó Ð Ñ Ø Ö ÕÙ Ò Ö Ð Ø Ú ¿½℄º Ø ÓÖ Ó Ð Ñ Ø Ö ÕÙ Ò Ö Ð Ø Ú ¬ÖÑ ÕÙ ¸ Ñ ÙÑ × ÕÙ Ò ÐÓÒ Ø ÒØ Ø Ú ×¸ × Ö ÕÙ Ò × Ö Ð Ø Ú × × Ó ÓÖÖ Ò × ×Ù ××Ó ÓÙ Ö ××Ó Ñ ÙÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ú Ñ ÓÒÚ Ö Ö ÙÑ Ð Ñ Ø ¸ Ð ÑÒ ½ ´Òµ Ò Ô¸ ÓÒ ÓÒØ Ó ÒÙÑ ÖÓ Ó ÓÖÖ Ò × ×Ù ××Ó ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ô Ó Ð Ñ Ø Ö ÕÙ Ò º ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ ÓÑ ÙÑ ÑÓ ÓÒ ×Ø ¸ Ñ ÙÑ × ÕÙ Ò ×Ù¬ ÒØ Ñ ÒØ ÐÓÒ ¸ Ô ½ ¾º ½
  • ¬ ÙÐ ÓÑ ×Ø ÓÖ Ñ ¬Ò Ö Ó ÕÙ ÙÑ × ÕÙ Ò ÐÓÒ ¸ ÔÓ × Õ٠й ÕÙ Ö × ÕÙ Ò Ø ÒØ Ø Ú × ¸ Ó Ú Ñ ÒØ ¸ Ð Ñ Ø ÑØ Ñ Ò Óº ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ÔÖÓÔÓ× ÙÑ ÒÓÚ ÓÖ Ñ¸ ¬Ò Ò Ó ÔÖ Ñ ÖÓ × ÕÙ Ò × Ð ØÓÖ × ¬Ò Ø × ´ Ð ØÓÖ ÔÓÒ¹ Ø٠е¸ Ú Ò ÓÑÔÖ ×× Ú ¸ ÔÓ × × ÕÙ Ò × Ð ØÓÖ × Ò¬Ò Ø ×º ËØÖ Ò Ò Ö Ð ØÓÖ ÍÑ ×ØÖ Ò Ò Ö Ø Ð ØÓÖ × ×Ù ÓÑÔÐ Ü ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ Ù Ð Ó Ø Ñ Ò Ó ×ØÖ Ò º ×× Ñ¸ ¬Ò ÑÓ× × ×ØÖ Ò × × ÑÔÐ × ÓÑÓ × Ò Ó ÕÙ Ð × ÕÙ × Ó Ö ÙÐ Ö × ÓÙ Óѹ ÔÖ ×× Ú ×¸ × ×ØÖ Ò × Ð ØÓÖ × ÓÙ ÓÑÔÐ Ü × ÓÑÓ × Ò Ó ÕÙ Ð × ÕÙ ÔÓ××Ù Ñ ÖÖ Ù¹ Ð Ö ´× Ó Ò ÓÑÔÖ ×× Ú × µ ¿℄º ×Ø ¬Ò Ó ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ Ó Ñ × Ø Ö ÔÖ ÑÓÖ ÔÓÖ Å ÖØ Ò¹ÄÓ ½ ¸ ¾¾¸ ¾ ¸ ¿¼¸ ¿½¸ ¿¾℄º ÑÓÒ×ØÖ ¹× ÕÙ ¬Ò Ó Å ÖØ Ò¹ÄÓ Ö ÒØ ÕÙ ØÓ ×ØÖ Ò Ð ØÓÖ ÕÙ × Ø × ¸ ÓÑ ÖØ Þ ÔÓ××Ù ØÓ × × ÔÖÓÔÖ × Ð ØÓÖ ÕÙ ÔÓ Ñ × Ö Ø ×Ø × Ø Ú Ñ ÒØ ´ÔÓÖ ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ ÓÑÔÙØ ÓÖµ ÔÖÓ ÙÞ ÔÓÖ ÙÑ ÓÒØ Ð ØÓÖ ´ ×ØÓ ×Ø µ Ò Ñ º Ç × ÖÚ ÕÙ Ò ×× Ö Ó ×ÙÔÓÖ ÕÙ Ü ×Ø ÙÑ Ð ÓÖ ØÑÓ ÓÑÔÙØ ÓÖ Ô Þ Ø ×Ø Ö ×ØÖ Ò ÔÓÖ ¬ Ò Ð ØÓÖ º ËÙÔÓÒ ÕÙ ÚÓ ÔÓ××Ù ÙÑ ¬Ò Ó ÔÖÓÔÖ Ø ×Ø ×Ø Ø ×Ø Ó Ô Ö Ú Ò Ö Ò Ó¹ Ð ØÓÖ º ÈÓ ÑÓ× Þ Ö ÕÙ ØÓ ×ØÖ Ò ÕÙ Ö ×Ô Ø ×Ù ¬Ò Ó ÓÑ ÖØ Þ Ö ×Ô Ø Ö ¬Ò Ó Å ÖØ Ò¹ÄÓ º ÔÖÓÚ Å ÖØ Ò¹ÄÓ × ¹× Ò Ü ×Ø Ò ÙÑ Ø ×Ø Ð ØÓÖ ÙÒ Ú Ö× Ð ½½¸ ¾ ¸ ¿¼¸ ¿½¸ ¿¾℄º Ë Ñ × × Ù ÒØ × ×ØÖ Ò × Ò Ö × ½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½ ¼½¼½¼½¼½¼½¼½¼½¼½¼½¼½ ¼½¼¼½½¼½¼½½¼¼¼½½¼½¼½ ÆÓ×× ÒØÙ Ó ÒÓ× Þ ÕÙ × Ù × ÔÖ Ñ Ö × ×ØÖ Ò × Ò Ó ÔÓ Ñ × Ö Ð ØÓÖ × ÔÓ × Ø Ñ Ô ÕÙ Ò ÔÖÓ Ð Ó ÓÖÖ Ö Ñ ÙÑ × ÕÙ Ò Ð Ò Ñ ÒØÓ× ÙÑ ÑÓ ÓÒ ×Ø ¸ ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ ÙÐØ Ñ Ô Ö × Ö Ð ØÓÖ º ÆÓ ÒØ ÒØÓ¸ ØÓ × × ØÖ × × ÕÙ Ò × Ø Ñ¸ × ÙÒ Ó Ø ÓÖ × ÔÖÓ Ð ×¸ Ñ ×Ñ ÔÖÓ Ð Ó ÓÖÖ Ö¸ ÓÒ× Ö ×ØÖ Ù Ó ÙÒ ÓÖÑ ´Ñ Ä × Ù µ¸ Ó ÕÙ Ô Ö × Ö ÙÑ Ô Ö ÓÜÓº ÔÖ Ñ Ö ×ØÖ Ò ÔÓ × Ö ÓÑÔÙØ Ô ÐÓ × Ù ÒØ ÔÖÓ Ö Ñ ÇÊ ½ ÌÇ ¾¼ ÈÊÁÆÌ ½ ËØÖ Ò × ×Ø Ø ÔÓ¸ ÓÑ Ø Ñ Ò Ó Ò¸ ÔÓ Ñ Ò Ö Ñ ÒØ × Ö ÓÑÔÙØ × Ô ÐÓ × Ù ÒØ ÔÖÓ Ö Ñ ÇÊ ½ ÌÇ Ò ÈÊÁÆÌ ½ Ù Ó Ø Ñ Ò Ó ´ Ñ ÒÙÑ ÖÓ Ø׸ ÔÓ × ×ÙÔÓÑÓ× ÔÖÓ Ö Ñ × Ò Ö Ó×µ Ó Ø Ñ Ò Ó Ö ÔÖ × ÒØ Ó Ñ Ø× Ò Ñ × Ø× Ô Ö ÖÓØ Ò ÕÙ ÑÔÖ Ñ º ×× Ñ¸ Ó Ø Ñ Ò Ó Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ç´ÐÓ Òµº  ÙÐØ Ñ ×ØÖ Ò Ô Ö Ø Ö × Ó Ö Ô ÐÓ Ð Ò Ñ ÒØÓ ÙÑ ÑÓ º ÈÓÖ Ò Ó ÔÓ××Ù Ö ÙÑ Ö Ö × ÑÔÐ × Ô Ö ×Ù ÓÖÑ Ó ´ÓÙ Ö Óµ¸ Ò Ó ÔÓ Ö × Ö ÓÑÔÙØ ÙÑ ÓÖÑ ÓÑÔ Ø º Ë Ö Ò ×× Ö × Ö Ø ÔÖÓÔÖ ×ØÖ Ò Ò × Ñ ÕÙ Ò Ô ÐÓ ÔÖÓ Ö Ñ ÈÊÁÆÌ ¼½¼¼½½¼½¼½½¼¼¼½½¼½¼½ ÄÓ Ó¸ Ó Ø Ñ Ò Ó Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ô Ö ÓÑÔÙØ Ö ×ØÖ Ò × ×Ø Ø ÔÓ × Ö Ò · ¸ ÓÙ Ç´Òµº ÇÙ × ¸ ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ Ù Ð Ó Ø Ñ Ò Ó ÔÖÓÔÖ ×ØÖ Ò º ½
  • ¬Ò Ó ½¼ È Ö ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¼¸ ÒÓ× Þ ÑÓ× ÕÙ ×ØÖ Ò Ü ¹ Ò ÓÑÔÖ ×× Ú Ð × ´Üµ Ü   º Æ ¬Ò Ó ½¼¸ ÓÒ×Ø ÒØ × ÑÔ Ò ÓÔ Ô Ð Ø Ü ÓÑÔÖ ×× Ó º ¬Ò Ó ½½ Ë ÙÑ ×ØÖ Ò Ü ¹ Ò ÓÑÔÖ ×× Ú Ð Ô Ö ÙÑ Ú ÐÓÖ ¼¸ ÒØ Ó ÒÓ× Þ ÑÓ× ÕÙ Ü Ò ÓÑÔÖ ×× Ú Ðº Ð ÔÖÓÚ Ö Ü ×Ø Ò ×ØÖ Ò × Ò Ö × Ò ÓÑÔÖ ×× Ú × ÒÓ × ÒØ Ó ¬Ò ¹ Ó ½½º Ì ÓÖ Ñ Ü ×Ø Ô ÐÓ Ñ ÒÓ× ÙÑ ×ØÖ Ò Ò ÓÑÔÖ ×× Ú Ð Ø Ñ Ò Ó Ñ ÒÓÖ ÓÙ Ù Ð Òº ÈÖÓÚ È Ù Ó ØÓ ÕÙ Ü ×Ø Ñ ¾Ò   ½ ÔÖÓ Ö Ñ × Ò Ö Ó× Ë Ø Ñ Ò Ó Ñ ÒÓÖ ÕÙ Ò ½ Ò   ½¸ Ñ × Ü ×Ø Ñ ÑÙ Ø × Ñ × ×ØÖ Ò × Ò Ö × Ò¸ ÔÓÖÕÙ ¼ ¾ ¾ Ø Ñ Ò Ó Ñ ÒÓÖ ÓÙ Ù Ð Ò ´¾Ò·½   ½µº ¾ Á×ØÓ × Ú Ó ØÓ Ü ×Ø Ö Ñ Ñ ÒÓ× × Ö Ó × ÙÖØ × ÕÙ ÐÓÒ ×º ÒØ Ó¸ Ü ×Ø Ñ ×ØÖ Ò × ÕÙ Ò Ó Ø Ñ ÙÑ × Ö Ó × Ò ¬ Ø Ú Ñ ÒØ Ñ ÒÓÖ ÕÙ × Ù ÔÖÓÔÖ Ó Ø Ñ Ò Óº ÈÓ ÑÓ× Ø ÖÑ Ò Ö ÕÙ ÒØ × ×ØÖ Ò × Ø Ñ Ò Ó Ò × Ó ¹ Ò ÓÑÔÖ ×× Ú ×º Ë ÑÓ× ÕÙ Ó ØÓØ Ð ¾Ò ×ØÖ Ò × Ø Ñ Ò Ó Ò Ø ÑÓ× ¾Ò    ½ ÕÙ Ò Ó × Ó ¹ Ò ÓÑÔÖ ×× Ú ×º ÈÓÖØ ÒØÓ¸ Ó ÒÙÑ ÖÓ ×ØÖ Ò × Ø Ñ Ò Ó Ò ÕÙ × Ó ¹ Ò ÓÑÔÖ ×× Ú × ¾Ò   ¾Ò  · ½º Ö Ó ×ØÖ Ò × ÓÑÔÖ Ñ ÒØÓ Ò ÕÙ × Ó ¹ Ò ÓÑÔÖ ×× Ú × ÒÓ ØÓØ Ð ¾Ò ×ØÖ Ò × ¸ Ô Ö ÙÑ Ò Ö Ò Ó ×Ù¬ ÒØ ¸ ½   ¾  º Ë ÑÓ× ÕÙ Ô Ö ÙÑ ¸ ½ Ò¸ Ö Ò Ó ×Ù¬ ÒØ ¸ ½   ¾  Ø Ò ½º ÄÓ Ó¸ Ñ ÓÖ × ×ØÖ Ò × × Ó Ò ÓÑÔÖ ×× Ú ×º ÈÓ ÑÓ× ÓÖ ÔÖÓÚ Ö Ó × Ù ÒØ Ì ÓÖ Ñ ¸ Ù ÔÐ Ó ÑÙ ØÓ ÑÔÓÖØ ÒØ × ÓÒ×Ø ØÙ ÒÓ Ñ Ó Ñ ØÓ Ó Ò ÓÑÔÖ ×× Ú º Ì ÓÖ Ñ ½¼ ´Ì ÓÖ Ñ ÁÒ ÓÑÔÖ ×× Ú µ È Ö ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ ¸ Ó ÙÑ Ý ¬ÜÓ Ô Ö ØÓ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ö Ò Ð Ø ÑÓ× Ó Ñ ÒÓ× ´½   ¾  µ · ½ Ð Ñ ÒØÓ× Ü ¾ ÓÑ ´Ü Ý µ ÐÓ   º ÈÖÓÚ Ç ÒÙÑ ÖÓ ÔÖÓ Ö Ñ × Ø Ñ Ò Ó Ñ ÒÓÖ ÕÙ ÐÓ   ÐÓ    ½ ¾ ¾ÐÓ     ½ ¾    ½ ¼ ÈÖ × ÑÓ× ÔÖÓ Ö Ñ × Ô Ö × Ö Ú Ö ÙÑ Ó× Ð Ñ ÒØÓ× º ÄÓ Ó¸ Ü ×Ø Ñ   ¾   · ½ Ð Ñ ÒØÓ× Ñ ÕÙ Ò Ó Ø Ñ ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ ÓÑÔÖ Ñ ÒØÓ Ñ ÒÓÖ ÕÙ ÐÓ   º ¾ Ç× Ó ØÓ× Ü ¾ ÕÙ × Ø × Þ Ñ ´Ü Ý µ ÐÓ   × Ó Ñ Ó× ´ µ¹ Ð ØÓÖ Ó׺ ÈÓ ÑÓ× ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ò Ó ÔÓ×× Ú Ð Ø ÖÑ Ò Ö × ÙÑ ×ØÖ Ò Ò ÓÑÔÖ ×× Ú Ð¸ ÔÓ × ×Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ú Ðº ËÙÔÓÒ ÕÙ Ó ÓÒ ÙÒØÓ × ×ØÖ Ò × Ò ÓÑÔÖ ×× Ú × ÒÙÑ Ö Ú Ðº Ë Å ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÕÙ ÓÑÔÙØ ÔÖ Ñ Ö ×ØÖ Ò Ü¼ ÓÑ ÓÑÔÐ Ü Ñ ÓÖ ÕÙ Òº ÒØ Ó¸ ´Ü¼ µ Ò ´Ü¼ µ Å ´Ü¼ µ · ÐÓ Ò · º ×× Ñ¸ ´Ü¼ µ Ò ´Ü¼ µ ÐÓ Ò · ¸ Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ Ö Ò Ö ØÖ Ö Ó¸ ÕÙ ÙÑ ÓÒØÖ Óº ÒØ Ö ×× ÒØ Ó ØÓ Ñ ÓÖ × ×ØÖ Ò × × Ö Ñ Ò ÓÑÔÖ ×× Ú ×¸ ÒÓ ÒØ ÒØÓ Ò Ó × Ö ÔÓ×× Ú Ð Ø ÖÑ Ò ¹Ð ׺ Æ Ó ÑÙ ØÓ Ð ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ñ ÒÓÖ × Ö Ó ÙÑ Ó ØÓ ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Óѹ ÔÖ ×× Ú Ðº Ë Ô Ñ ÒÓÖ × Ö Ó Ü ÒØ Ó ´Üµ Ô º Ë Ô Ò ÓÑÔÖ ×× Ú Ð¸ ÒØ Ó ´Ôµ Ô   º ËÙÔÓÒ ÕÙ Ô Ò Ó Ò ÓÑÔÖ ×× Ú Ðº ÈÓÖØ ÒØÓ¸ Ü ×Ø ÙÑ × Ö Ó Ô ½
  • ÕÙ × Ò ¬ Ø Ú Ñ ÒØ Ñ ÒÓÖ ÕÙ Ôº ÄÓ Ó¸ Ü ×Ø ÙÑ Õ ÕÙ Ñ ÒÓÖ × Ö Ó Ô Ø Ð ÕÙ Õ Ô   º ¬Ò ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð Î Ø Ð ÕÙ Î ØÖ Ð Ü Ø Ñ ÒØ ÓÑÓ Ñ ÕÙ Ò Ö Ö Ò Í ¸ Ü ØÓ ÕÙ Î ÔÖ Ñ ÖÓ × ÑÙÐ Í ×Ó Ö ×Ù ÒØÖ Ó ØÒ Ó ÙÑ × ÔÓ × × ÑÙÐ ÒÓÚ Ñ ÒØ Í Ù× Ò Ó × ÓÑÓ ÒÓÚ ÒØÖ º Î Ô ÖØ Ò¹ ÒÙÑ Ö Ó Ñ ÕÙ Ò ×º ×× Ñ¸ ÔÓ ÑÓ× ×ÙÔÓÖ ÕÙ Î Å º ×ØÓ Ö ×ÙÐØ Õ٠ͽ ¼Õ ÍÔ Ü ´Üµ Õ · · ½º Ë Ò Ó ÕÙ Õ Ô   ÒØ Ó ´Üµ Ô · · ½   ¸ Ó ÕÙ ÓÒØÖ Þ ÕÙ ´Üµ Ô Ô Ö · ½º ÄÓ Ó¸ Ò Ó Ü ×Ø ÙÑ × Ö Ó Ñ ÒÓÖ ÕÙ Ô Ô Ò ÓÑÔÖ ×× Ú Ðº Ë ×ØÖ Ò Ü ÙÚÛ Ø Ñ Ò Ó Ò¸ ÓÒ Ò Ù · Ú · Û º ÈÓ ÑÓ× × Ö Ú Ö ×ØÖ Ò Ü ØÖ Ú × ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ Ô ÕÙ Ö ÓÒ×ØÖÓ Ú Ô Ð ×ØÖ Ò ÙÛ ØÓÑ Ð Ø Ö ÐÑ ÒØ º ÈÖ × ÑÓ× Ò Ò ÓÖÑ Ó ÓÑÓ × Ô Ö Ö ×Ø × ØÖ × Ô ÖØ × Ô¸ Ù Ûº È Ö ×ØÓ Ù× ÑÓ× Ó ¬ Ó Ð ÚÖ ÔÖ ¬ÜÓ¸ ÒØ Ò Ó Ô ÖØ ÓÑ Ó × Ù Ø Ñ Ò Óº ×× Ñ¸ Õ Ô Ô Ù ÙÛ ÙÑ × Ö Ó Üº Ü ×Ø ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Å ÕÙ ¸ ÓÑ Ò Ó Ô ÐÓ ÜØÖ ÑÓ ×ÕÙ Ö Ó Õ ¸ ÔÖ Ñ ÖÓ Ø ÖÑ Ò Ô ÓÑÔÙØ Ú Ôº × Ù Ö Ø ÖÑ Ò Ù Ù× ×Ø Ò ÓÖÑ Ó Ô Ö Ð Ñ Ø Ö Ù Ûº Ò ÐÑ ÒØ ¸ Å ÑÓÒØ Ü Ô ÖØ Ö × ØÖ × Ô ÖØ × Ù¸ Ú Ûº ×× Ñ¸ ÅÕ Üº ÄÓ Ó¸ Ô ÐÓ Ì ÓÖ Ñ ÁÒÚ Ö Ò ¬ Ô ÐÓ Ì ÓÖ Ñ ¸ ¬ ´Üµ ´ÅÕ µ Å ´Õ µ · Ç´½µ Õ · Ç´½µ¸ ÔÓÖØ ÒØÓ¸ ´Üµ ¬ Ô Ô Ù ÙÛ¬ · Ç´½µ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Ô Ô¬ · ¬ ¬ ¬ Ù Ù¬ · ¬ Û · Ç´½µº ¬ ¬ ÒØ Ó¸ ÓÑÓ × ÑÓ× ÕÙ ¬ Ô Ô¬ Ô ·¾ Ð ·½ ÓÑ Ð Ô Ô ¬ ¬ ´Ú µ¸ ´Üµ ´Ú µ· ¬ ¬ ¬ ¬ ¾ ´Ú µ ·½· Ù ·¾¬ Ù ¬ ·½· Û · Ç´½µ ´Üµ ´Ú µ·¾ ´Ú µ ·¾¬ Ù ¬ · Ù · Û · Ç´½µº ÓÑÓ Ò   Ú Ù · Û¸ ¬ ¬ ´Üµ ´Ú µ · ¾ ´Ú µ · ¾¬ Ù ¬ · Ò   Ú · Ç´½µ ´Ú µ · ¾ ´Ú µ · ¾ Ò · Ò   Ú · Ç´½µ Ë Ò Ó ÕÙ ´Ú µ ÐÓ Ò Ò ÐÓ Ò¸ ÒØ Ó ´Üµ ´Ú µ · Ò   Ú · ÐÓ Ò · Ç´½µº È Ö ×ØÖ Ò × ¹ Ò ÓÑÔÖ ×× Ú × Ü ÓÑ ´Üµ Ò   ¸ Ó Ø ÑÓ× ´Ú µ · Ò   Ú · ÐÓ Ò · Ç´½µ Ò   ¸ × ÑÔÐ ¬ Ò Ó¸ ´Ú µ Ú   Ç´ÐÓ Òµº Á×ØÓ × Ò ¬ ÕÙ Ú Ò ÓÑÔÖ ×× Ú Ð Ñ ÒÓ× ÙÑ Ø ÖÑÓ ÐÓ Ö ØÑ Óº º¿ Ð ÙÑ × ÈÖÓÔÖ × ÓÑÔÐ Ü × Ë Æ ¢Æ Æ ÙÑ ÙÒ Ó ÑÔ Ö Ð Ñ ÒØÓ Ø Ú º ×× Ñ¸ ÔÓ ÑÓ× ¬Ò Ö ´ Ü Ý µ ´Ü Ý µ ÓÑÓ ÓÑÔÐ Ü Ü Ý × ÑÙÐØ Ò Ñ ÒØ º ÇÙ × ¸ ´Ü Ý µ Ó Ø Ñ Ò Ó Ñ ÒÓÖ × Ö Ó ÕÙ ÓÑÔÙØ Ñ Í Ñ × × ×ØÖ Ò × Ü Ý º Ë Ö ÓÑÔÐ Ü ×Ù Ø Ú ÇÙ ÓÙØÖ ÓÖÑ ¸ × Ö ÕÙ ´Ü Ý µ ´Üµ· ´Ý µ· Ç´½µ Ë Ò Ó Ô Ñ ÒÓÖ × Ö Ó Ü Õ Ñ ÒÓÖ × Ö Ó Ý ¸ ÔÖ × ÑÓ× ÙÑ × Ö Ó ÔÕ ÓÙ ÕÔ ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ñ ÕÙ Ò Í ÓÑÔÙØ Ö Ü Ý ÔÓ × ÓÑÔÓÖ Ñ × × ×ØÖ Ò ×º Ç ÔÖÓ Ð Ñ × Ö Ö Ò ÓÒØÖ Ö ÔÓ× Ó × Ö Ó Õ Ý Ò ÓÒ Ø Ò Ó ÔÕ ÓÙ ÔÓ× Ó × Ö Ó Ô Ü Ò ÓÒ Ø Ò Ó ÕÔº È Ö ×ØÓ Ú ÑÓ× ÒØ Ö ÔÖ Ñ Ö × Ö Ó ÓÑ Ó × Ù Ø Ñ Ò Ó¸ Ô Ö ÕÙ Ñ ÕÙ Ò ÔÓ×× Ò ÓÒØÖ ¬Ö ׬ ÙÒ × Ö Ó¸ ¬ ¬ Ù× Ò Ó ÙÑ Ó ¬ Ó Ð ÚÖ ÔÖ ¬ÜÓº Ë ÑÓ× ÕÙ Ü ½ Ü ¼Ü ¬ Ü Ü¬ ¬ ¬ Ü ·¾ ¬ Ü ¬ ·½º Ë Ô Ñ ÒÓÖ × Ö Ó Ü¬ Õ ¬ Ñ ÒÓÖ × Ö Ó Ý ¸ ÒØ Ó Ô ÔÕ ÓÙ Õ ÕÔ ¬ ¬ Ñ ÒÓÖ × Ö Ó ´Ü Ý µº ×× Ñ¸ ¬ Ô ÔÕ ¬ Ô · ¾¬ Ô ¬ · ½ · Õ ¬ ¬ Ô · Õ · ¾ ÐÓ Ô · ½ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Õ ÕÔ¬ Õ · ¾¬ Õ ¬ · ½ · Ô ¬ Ô · Õ · ¾ ÐÓ Õ · ½º ÄÓ Ó¸ ´Ü Ý µ ´Üµ · ´Ý µ · ¾ ÐÓ ´Ñ Ò´ ´Üµ ´Ý µµµ · Ç´½µº Æ Ó ÔÓ ÑÓ× Ð Ñ Ò Ö ×Ø Ø ÖÑÓ ÐÓ Ö ØÑ Ó¸ Ò Ó × Ö ÕÙ ÒØÖ ÑÓ× ÓÑ Ó Ø Ñ Ò Ó ÙÑ Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × ÒÓ ½
  • ÓÒ ÓÒ Ð¸ ´Ü Ý ´Üµµ ´Üµ · ´Ý µ · Ç´½µº ÈÓ ÑÓ× Þ Ö ×ØÓ ÔÓ ×¸ × ÓÒ ÑÓ× ÔÖ Ú Ñ ÒØ ´Üµ¸ ÒØ Ó ÔÓ ÑÓ× Ò ÓÒØÖ Ö Õ Ò × Ö Ó Ü£ Õ ¸ Õ٠ܣ ´Üµº Ä Ñ Ö ¹× ÕÙ Ü £ Ö ÔÖ × ÒØ Ñ ÒÓÖ × Ö Ó Üº ÓÑÓ Ò Ó ÔÓ ÑÓ× Þ Ö × Ô Ö Ö ×Ø Ø ÖÑÓ ÐÓ Ö ØÑ Ó ÕÙ Ô Ò Ü Ý¸ ÓÒ ÐÙ ÑÓ× ÕÙ Ò Ó ÓÞ ÔÖÓÔÖ ×Ù Ø Ú º ×× Ñ¸ ´Ü Ý µ ´Üµ· ´Ý µ·¡ ¡ Ö × Ð Ñ Ø Ñ ÒØ ÓÑ Ü Ý º Î Ö ÑÓ× Ñ × ÒØ ÕÙ ÓÑÔÐ Ü ÔÖ ¬ÜÓ Ö ×ÓÐÚ ×Ø ÔÖÓ Ð Ñ º Ì ÓÖ Ñ ½½ Ü ×Ø ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ Ø Ð ÕÙ ¸ Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ Ö Ü Ý ¸ ´Ü Ý µ ´Üµ · ´Ý µ · ÐÓ Ò   ¸ ÓÒ Ò Ü · Ý º ÈÖÓÚ Ò ×× Ö Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÔÖÓÚ Ö Ó × Ù ÒØ Ä Ñ º Ä Ñ ½ Ü ×Ø Ñ ´Ò · ½µ¾Ò Ô Ö × ÓÖ Ò Ó× ´Ü Ý µ ×ØÖ Ò × Ù ×ÓÑ Ó× Ø Ñ Ò Ó× Òº ÈÖÓÚ ÈÓÖ Ñ Ó ÙÑ Ö ÙÑ ÒØÓ × ÑÔÐ × ÓÒØ Ñ× ÑÓ× ÕÙ Ó ÒÙÑ ÖÓ ØÓØ Ð Ô Ö × ´Ü Ý µ ÓÑ Ü · Ý Ò ¾¼·Ò · ¾½·´Ò ½µ · ¾¾·´Ò ¾µ · ¡ ¡ ¡ · ¾´Ò ½µ·½ · ¾Ò·¼ ÓÒ ÙÑ Ó× Ø ÖÑÓ× ×ÓÑ Ö ×ÙÐØ Ñ ¾Ò Ø ÑÓ× Ò · ½ Ø ÖÑÓ׸ ÔÓÖØ ÒØÓ ×ÓÑ ØÓ Ó× Ó× Ø ÖÑÓ× Ö ×ÙÐØ Ñ ´Ò · ½µ¾Òº ¾ Ë ÑÓ× ÕÙ Ü ×Ø Ô ÐÓ Ñ ÒÓ× ÙÑ Ô Ö ´Ü Ý µ ÕÙ ½¹ Ò ÓÑÔÖ ×× Ú Ðº ÄÓ Ó¸ ØÓÑ Ò Ó Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ô Ö × ´Ü Ý µ ÓÑÓ Ù× Ò Ó Ú Ö× Ó Ò ÓÒ ÓÒ Ð Ó Ì ÓÖ Ñ ½¼¸ ÕÙ × ÑÓ× Ô ÐÓ Ì ÓÖ Ñ ÕÙ ´Ü Ý µ ´Üµ · ¸ ×Ù ÓÑÔÐ Ü ´Ü Ý µ ´ Ü Ý £µ ÐÓ   ½º ÓÑÓ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ô Ö × ´Ü Ý µ Ó ÓÒ ÙÒØÓ × ÑÓ× ÕÙ ´Ò · ½µ¾Ò ¸ Ó Ø ÑÓ× ´Ü Ý µ Ò · ÐÓ ´Ò · ½µ   ½ Ò · ÐÓ Ò   ½º È ÐÓ Ì ÓÖ Ñ × ÑÓ× ÕÙ ¸ Ô Ö Ð ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¸ ´Üµ · ´Ý µ Ü · Ý · ¸ ÓÑÓ × ÑÓ× ÕÙ Ü · Ý Ò¸ ÒØ Ó ´Ü Ý µ ´Üµ · ´Ý µ · ÐÓ Ò   º ¾ Ì ÓÖ Ñ ½¾ Ë Ü ½Ò ÓÙ Ü ¼Ò º ÒØ Ó¸ ´Ü Òµ ¸ Ô Ö Ð ÙÑ ¼ Ò Ô Ò ÒØ Üº ÈÖÓÚ ÌÖ Ú Ð¸ ÔÓ × ÔÓ ÑÓ× ÓÑÔÙØ Ö ½Ò ÓÙ ¼Ò ØÖ Ú × ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ Ø Ñ Ò Ó ¬ÜÓ × ÓÒ ÑÓ× ÔÖ Ú Ñ ÒØ Ò ´ ÓÖÒ Ó ÓÑÓ Ò ÓÖÑ Ó Ð Ø Ö Ðµº ¾ ´Ü Òµ Ñ ÓÑÔÐ Ü ÓÒ ÓÒ Ð Ø Ñ Ò Óº Ç Ì ÓÖ Ñ ½¾ Ô ÖÑ Ø ÓÒ¹ ÐÙ Ö ÕÙ ÙÑ ×ØÖ Ò Ü Ø Ñ Ò Ó Ò ÖÖ ÙÑ ÕÙ ÒØ Ò ÓÖÑ Ó ÕÙ Ø Ñ Ó × × ÒØ Ó׺ Ç ÔÖ Ñ ÖÓ¸ ××Ó Ó ÓÑ × ÖÖ ÙÐ Ö × Ü Ó × ÙÒ Ó¸ ××Ó Ó Ó Ø ¹ Ñ Ò Ó ×ØÖ Ò º Ç × ÙÒ Ó ×Ô ÐÑ ÒØ Ú ÒØ Ô Ö ×ØÖ Ò × Ü ÓÑÔÐ Ü ¸ ÓÑÓ ½ Ò ¼Ò º ÍÑ ØÓ ÕÙ ÒØ Ò ÓÖÑ Ó ××Ó ÓÑ Ó Ø Ñ Ò Ó ×ØÖ Ò Ó ØÓ ´Üµ Ò Ó × Ö ÑÓÒÓØÓÒ ×Ó Ö ÔÖ ¬ÜÓ׸ ÓÙ × ¸ × Ñ Ò ÔÓ ÑÓ× Ó Ø Ö ´Ñµ ´Òµº Á×ØÓ × Ò ¬ ÕÙ ´½ ѵ ´½ Ò µ¸ Ñ ÓÖ ×ØÖ Ò ½ Ñ × ÔÖ ¬ÜÓ ×ØÖ Ò ½ Ò º ×× Ñ¸ ÔÓ Ö ÑÓ× Ø Ö ´Üµ ´ÜÝ µ¸ ÕÙ ÙÑ ØÓ ÓÐ Ø Ö Ð Ò × Ó ×Ó Ö ÓÑÔÐ Ü ´Üµº ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ ×ÙÔÓÑÓ× Ñ Ò¸ Ñ Ò ÓÑÔÖ ×× Ú Ð Ò ¾ º ÒØ Ó¸ ´½Ò µ ÐÓ ÐÓ Ò · Ç´½µ¸ ÕÙ Ø Ñ Ñ Ò ØÙ ÐÓ Ò¸ ´½Ñ µ ÐÓ Ñ   Ç´½µº Å × Ô Ö Ñ Ò ÕÙ ×ÕÙ Ö ÔÓ ÑÓ× Ó Ø Ö ÐÓ Ñ ÐÓ ÐÓ Ò ¸ Ò ×Ø ×Ó¸ ´½Ñ µ ´½Òµº Ë Ü Ü½ ܾ Ü¿ ¡ ¡ ¡ ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ö Ò¬Ò Ø ¸ × Ü½ Ò Ü½ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÒ º ÓÑÓ ÓÒ× ÕÙ Ò Ò Ó ÑÓÒÓØÓÒ ÓÑÔÐ Ü ¸ ÓÑÔÐ Ü ÔÖ × ÒØ ÔÖÓÔÖ ­ÙØÙ Óº Á×ØÓ × Ò ¬ ÕÙ ¸ ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ö Ò¬Ò Ø Ü¸ Ô Ö Ú ÐÓÖ × Ö × ÒØ × Ò¸ Ò ÐÓ´ÜÒ½ µ Ó× Ð ÒØÖ ¼ ½ ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ ¿½℄º Ò ½
  • |x|+c=log x+c C(x) m(x) x ÙÖ ¾ ÙÒ Ó × ´ µ Ñ´ µ ÈÓ ÑÓ× Ñ Ò Ö ´ µ ÓÑÓ ÙÑ ÙÒ Ó Ò ØÙÖ × Ñ Ò ØÙÖ ×¸ Æ Æº Ë ÑÓ× ÕÙ ´Üµ Ü · ÐÓ Ü · ¸ ÔÓ × ÔÓ ÑÓ× × Ö Ú Ö ÕÙ ÐÕÙ Ö Ü ÔÓÖ ×Ù Ó ¬ Ó Ò Ö ´Ú Ì ÓÖ Ñ µº ÈÓÖØ ÒØÓ¸ ÓÑÔÐ Ü ´Üµ Ø Ñ ÓÑÓ Ð Ñ Ø ×ÙÔ Ö ÓÖ ÙÖÚ ÐÓ Ü · ´Ú ÙÖ ¾µº Ì ÓÖ Ñ ½¿ Ð ÑÜ ½ ´Üµ ½º ÈÖÓÚ Ç ÒÙÑ ÖÓ ×ØÖ Ò × Ü Ø Ð ÕÙ ´Üµ Ò Ó Ü ¾ ·½   ½º ×× Ñ¸ Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ Ö Ö ØÖ Ö Ó¸ Ü ×Ø ÙÑ Ü¼ Ø Ð ÕÙ ´Üµ Ô Ö ØÓ Ó Ü Ü¼ º ¾ ÈÓÖØ ÒØÓ¸ ÓÑÔÐ Ü Ö × × ÑÔÖ ¸ ÔÓÖ Ñ Ú Ö ÑÓ× ÕÙ Ö × ÑÙ ØÓ Ð ÒØ Ñ ÒØ º ¬Ò ÑÓ× Ñ´Üµ Ñ ÒÝ Ü ´Ý µ ÓÑÓ × Ò Ó Ñ ÓÖ ÙÒ Ó ÑÓÒÓØÓÒ Ö × ÒØ Ð Ñ Ø Ò Ó ´ µ ÔÓÖ ÜÓ ´Ú ÙÖ ¾µ ¿¾℄º Ì ÓÖ Ñ ½ ÌÓ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ò¬Ò ØÓ ÒÙÑ Ö Ú Ð ÓÒØ Ñ ÙÑ ×Ù ÓÒ ÙÒØÓ Ò¬Ò ØÓ ×ÓÐÙÚ Ðº ÈÖÓÚ Î Åº Ä ² Ⱥ Î Ø ÒÝ ¾¾℄¸ Ô Ò ¿¿¸ Ä Ñ ½º º º ¾ Ì ÓÖ Ñ ½ È Ö ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÒ Ó Ô Ö Ð Ö ÙÖ× Ú ´Üµ Ø Ò Ò Ó ÑÓÒÓØÓÒ Ñ ÒØ Ò¬Ò ØÓ Ô ÖØ Ö ÙÑ Ü¼ ¸ ÒÓ× Ø ÑÓ× Ñ´Üµ ´Üµº ÈÖÓÚ ËÙÔÓÒ ÕÙ Ü ×Ø ÙÑ ÙÒ Ó Ô Ö Ð Ö ÙÖ× Ú ´Üµ Ѵܵ¸ Ô Ö ÙÑ ÓÒ¹ ÙÒØÓ Ò¬Ò ØÓ ÔÓÒØÓ× Üº ÒØ Ó¸ ¬Ò Ñ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ò¬Ò ØÓ ÒÙÑ Ö Ú Ð «º È ÐÓ Ì ÓÖ Ñ ½ ¸ « ÓÒØ Ñ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ò¬Ò ØÓ ×ÓÐÙÚ Ð ´ Ú Ðµ ¬ º Ë ÙÒ Ó ´Üµ ´ ܵ ܾ¬ ´Ý µ Ý Ñ Ü Þ Þ¾¬ Þ Ü Ü¾¬ ×× Ñ¸ ÔÓÖ ÓÒ×ØÖÙ Ó¸ ÙÑ ÙÒ Ó ´ØÓØ Ðµ Ö ÙÖ× Ú ¸ Ø Ò ÑÓÒÓØÓÒ Ñ ÒØ Ò¬¹ Ò ØÓ¸ ´Üµ Ѵܵ Ô Ö Ò¬Ò ØÓ× Üº ¬Ò ÑÓ× ´ µ Ñ Ü Ü ´Üµ º ÈÓÖØ ÒØÓ¸ ´ µ·½ Ñ Ò Ü Ñ´Üµ Ñ Ü Ü ´Üµ ·½ Ñ Ò Ü Ñ´Üµ ´ µ Ô Ö Ò¬Ò ØÓ× º ÙÒ Ó ´ µ Ñ Ü Ü ´Üµ ·½ ´ØÓØ Ðµ Ö ÙÖ× Ú º Ë Ù ÕÙ ´ µ ´ µÔÖ Ò¬Ò ØÓ× º ÈÓÖØ ÒØÓ¸ ´ ´ µµ Ô Ö Ò¬Ò ØÓ× º È ÐÓ Ì ÓÖ Ñ ¸ ´ ´ µµ ´ µ · Ç´½µ ÐÓ · Ç´½µº ×× Ñ¸ ´ ´ µµ ´ ´ µµ ÐÓ Ô Ö Ò¬Ò ØÓ× ¸ ÕÙ ÙÑ ÓÒØÖ Óº ¾ ½
  • ×× Ñ¸ Ñ´ µ Ø Ò Ò¬Ò ØÓ Ñ × Ð ÒØ Ñ ÒØ ÕÙ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÓÙØÖ ÙÒ Ó Ô Ö Ð Ö ¹ ÙÖ× Ú ÕÙ Ø Ò Ò¬Ò ØÓ ÑÓÒÓØÓÒ Ñ ÒØ º Á×ØÓ ÔÖÓÚ ÕÙ ´ µ Ø Ò Ò¬Ò ØÓ ÑÙ ØÓ Ð ÒØ Ñ ÒØ º Ì ÓÖ Ñ ½ ´ÈÖÓÔÖ ÓÒØ ÒÙ µ ×´ ´Ü · µ   ´Üµµ ¾ · º ÈÖÓÚ ×ØÖ Ò Ü · ÔÓ × Ö Ó Ø Ô ÖØ Ö Ü£ º ÓÒ×ØÖÙ ÑÓ× ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Å ÕÙ Ö Ò Ó ¬ Ü ¬ £ ÓÑÔÙØ Ü · º Ë Ù Ó Ì ÓÖ Ñ ÁÒÚ Ö Ò ÕÙ ´Ü · µ Å ´Ü · µ · ¬ Ü£ ¬ · ¾ · ´Üµ · º ÄÓ Ó¸ ´Ü · µ   ´Üµ ¾ · º Ò ÐÓ Ñ ÒØ ¸ ×ØÖ Ò Ü ÔÓ × Ö Ó Ø Ô ÖØ Ö ¬ ¬ Ô¸ ÓÒ Ô ÙÑ × Ö Ó Ü · º Ë Ù ÕÙ ´Üµ Å ´Ü · µ · ¬ Ô¬ · ¾ · ´Ü · µ · º ÄÓ Ó¸ ´Üµ   ´Ü · µ ¾ · º ¾ Á×ØÓ × Ò ¬ ÕÙ ¸ Ñ ÓÖ ´Üµ Ú Ö ÑÙ ØÓ ÒØÖ Ñ´Üµ ÐÓ Ü · ¸ Ó Þ ÙÑ ÓÖÑ ÑÙ ØÓ ×Ù Ú º Ì ÓÖ Ñ ½ ´ÈÖÓ Ð Ñ È Ö µ Æ Ó Ü ×Ø ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ô Ö Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÕÙ ¸ Ö Ò Ó ÓÑÓ ÒØÖ ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ Ô ÙÑ Ú ÐÓÖ Ò¸ Ø ÖÑ Ò × Ô Ô Ö ÓÑ Ò ÓÑÓ ÒØÖ º ÈÖÓÚ Î Ìº Ú Ö Ó ² Ⱥ Å Ò Þ × ℄¸ × Ó º ¸ Ô Ò ½ º ¾ Ì ÓÖ Ñ ½ ÙÒ Ó Ò Ó ÓÑÔÙØ Ú Ðº ÈÖÓÚ È Ö Ð ÙÑ Ü¸ ÒÓ× ÓÑÔÙØ ÑÓ× ´Üµ Ü ÙØ Ò Ó ØÓ Ó× Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ô ÓÑ Ô Ü · ¸ Ô Ö Ð ÙÑ ¸ ÙÑ ÑÓ Ó ÓÒ ÓÖÖ ÒØ ¸ ÔÓÖÕÙ × ÑÓ× ÕÙ ´Üµ Ü · Ô ÐÓ Ì ÓÖ Ñ º ÆÓ× Þ ÑÓ× ×ØÓ Ö Ò Ó ØÓ Ó× Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ñ ÙÑ ÓÖ Ñ Ð Ü Ó¹ Ö ¬ Ö × ÒØ ÔÖÓÚ Ò Ó Ø ÑÔÓ Ü Ù Ó Ö × ÒØ Ô Ö ×Ø × ÔÖÓ Ö Ñ ×¸ ØÖ Ú × Ó ÔÖÓ Ñ ÒØÓ ÐÙ×ØÖ Ó ÒÓ Ð ÓÖ ØÑÓ ¾º Ð ÓÖ ØÑÓ ¾ ½º ¼  ½ ¾º ·½ ¿º Ë  ½ ÒØ Ó Ö Ó× ÔÖ Ñ ÖÓ× ÔÖÓ Ö Ñ × Ò ÓÖ Ñ Ð Ü Ó Ö ¬ º Ë  ½ ÒØ Ó Ö Ô Ò × Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ô ÓÑ Ô º Ë ÑÙÐ Ô ××Ó× ÓÑÔÙØ Ó ×Ø × ÔÖÓ Ö Ñ × Ò Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð Í º Ë ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ Ô Ô Ö ÓÑ ÍÔ Ü Ô  ½ Ô º Ë ØÓ Ó× Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ô Ö Ö Ñ  ½ ÓÙ Ò Ó Ü ×Ø ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ Ô ÕÙ Ò Ó Ô ÖÓÙ ÓÑ Ô  ½ ÒØ Ó Ú Ô Ö ¸ ×Ó ÓÒØÖ Ö Ó Ô Ù ØÓ Ó× Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ö Ó× Ú Ô Ö ¾ º Ê ØÓÖÒ Ô Öº ÒÕÙ ÒØÓ Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ú Ó Ô Ö Ò Ó¸ ÒÓ× ÖÑ Þ Ò ÑÓ× Ó Ø Ñ Ò Ó Ó Ñ ÒÓÖ ÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ Ô ÖÓÙ ÓÑÔÙØ Ò Ó Üº ÉÙ Ò Ó ØÓ Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ø Ú Ö Ñ Ô Ö Ó ÒÓ× Ø Ö ÑÓ× Ó Ú ÐÓÖ ´Üµº Š׸ Ô ÐÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ô Ö ¸ ÒÓ× Ò Ó ÔÓ ÑÓ× Ö × ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ Ô Ö ÓÙ Ò Óº ×× Ñ¸ ÔÓÖ Ö Ù Ó Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ô Ö ¸ ×Ø ÔÖÓ ××Ó Ò Ó Ø ÚÓº ¾ È Ö Ø ÖÑ Ò Ö ´Üµ Ú ÑÓ× Ü ÙØ Ö ØÓ Ó× Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × ÔÓ×× Ú × ÓÐ Ø Ö ØÓ Ó× Ó× ÕÙ Ô Ö Ñ ÓÑÔÙØ Ñ Ü¸ × ÓÐ Ò Ó ÕÙ Ð ÕÙ Ø Ñ Ó Ñ ÒÓÖ Ø Ñ Ò Óº ÌÖ Ú ÐÑ ÒØ ¸ Ô ÐÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ô Ö ¸ Ò Ó ÔÓ ÑÓ× Ö × ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ Ô Ö ÓÙ Ò Óº ¾¼
  • ¬Ò Ó ½¾ ÍÑ ÙÒ Ó × Ñ ÓÑÔÙØ Ú Ð × Ü ×Ø ÙÑ ÙÒ Ó ´ØÓØ Ðµ Ö ÙÖ× Ú Ø Ð ÕÙ ´Ü ص ÑÓÒÓØÓÒ Ñ Ø Ð ÑØ ½ ´Ü ص ´Üµº Ø Ë Ô ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ ¸ Ø ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ ÒØ ÖÓ¸ ÒØ Ó Í Ô ÔÓ × Ö ¬Ò Ó ÓÑÓ Ó ÔÖ Ó ÕÙ Ö ÔÖ × ÒØ ÓÑÔÙØ Ó Ò Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð Í ÕÙ ÓÑÔÙØ Ó Ú ÐÓÖ ¨Ô Ñ Ø Ô ××Ó× ×Ó ÓÒØÖ Ö Ó Ö ×ÙÐØ Ñ ÙÑ Ú ÐÓÖ Ò ¬Ò Óº Í× Ò Ó¹× Ì × ÌÙÖ Ò ¹ Ø ÙÖ Ð ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Í Ô Ú Ð ÕÙ ¨Ô ÓÑÔÙØ Ú Ð ½½℄º Ø ÓÖÓÐ Ö Ó ¿ ´ÈÖÓ Ð Ñ È Ö Ä Ñ Ø Óµ Í Ô Ú Ð ¨Ô ÓÑÔÙØ Ú Ðº Ì ÓÖ Ñ ½ ÙÒ Ó × Ñ ÓÑÔÙØ Ú Ðº ÈÖÓÚ Ë ÑÓ× ÕÙ ´Üµ ÐÓ Ü · ¸ ÔÓ × ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ ÔÓ × Ö Ö ÔÖ × ÒØ Ó ÔÓÖ ×Ù Ó ¬ Ó Ò Ö º Ë Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð Í Ø ¬Ò ÓÑÓ Ñ ÕÙ Ò Í ÕÙ ÓÑÔÙØ ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ Ô Ñ Ø Ô ××Ó׸ ×Ó ÓÒØÖ Ö Ó Ö ×ÙÐØ Ñ ÙÑ ÓÑÔÙØ Ó Ò ¬Ò º Ë Ø ´Üµ ÙÑ Ú ÐÓÖ Ñ ÒÓÖ ÕÙ ÐÓ Ü · ¨ © Ø ´Üµ ÑÒ Ô Ø ÍÔØ Ü Á×ØÓ ÑÔÐ ÕÙ ÙÒ Ó Ø ´Üµ ÓÑÔÙØ Ú Ð¸ Ò Ó Ö × ÒØ ¸ ÑÓÒÓØÓÒ Ñ Ø Ð ÑØ ½ Ø ´Üµ ´Üµº ¾ Ö Ø Ö Þ Ó Ä Ò Ù Ò× Ù× Ò Ó ÓÑÔÐ Ü ¹ ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ º½ ¬Ò Ó Ê ÙÐ Ö ¹Ã Ç ×ØÙ Ó Ð Ò Ù Ò× ÓÖÑ × × ¹× Ñ ×Ø Ð Ö ÙÑ Ö ÖÕÙ Ð Ò Ù Ò׺ ÔÖ Ò Ô Ð Ú ÓÑ× Ý Ð Ò Ù Ò× Ö ÙÐ Ö × Ð ÚÖ × ÓÒØ ÜØÓ × Ò× Ú × Ó ÓÒØ ÜØÓ ÒÙÑ Ö Ú × Ö ÙÖ× Ú Ñ ÒØ ½¿¸ ¾ ℄º Ë ÑÓ× ÕÙ Ð ÙÑ × Ð Ò Ù Ò× × Ó Ö ÙÐ Ö × ÓÙØÖ × Ò Óº × ÔÖÓÚ × ÔÓÖ ÔÙÑÔ Ò ´ ÓÑ Ñ ÒØÓµ ½¿¸ ¾ ℄ × Ó Ð Ñ Ø × Ò Ó × × Ñ Ñ ÙÑ ¬Ò Ó ÓÖÑ Ð Ö ÙÐ Ö ¾¾℄º Í× Ò Ó¹× ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ÔÓ×× Ú Ð Ö Ø Ö Þ Ö ÙÑ ÓÖÑ ÑÙ ØÓ Ñ Ð ÓÖ × Ð Ò Ù Ò× Ö ÙÐ Ö × ÓÖÒ Ò Ó Ð Ñ × ÓÑ Ñ ÒØÓ ÑÙ ØÓ Ñ × × × Ö Ñ Ù× Ó× ¾½¸ ¾¾℄º Ì ÓÖ Ñ ¾¼ ´Ê ÙÐ Ö ¹Ã µ Ë Ä «£ ÙÑ Ð Ò Ù Ñ Ö ÙÐ Ö¸ ÄÜ Ý ÜÝ ¾ Ä º Ü ×Ø ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¸ Ø Ð ÕÙ Ô Ö Ü¸ × Ý Ò¹ × Ñ ×ØÖ Ò Ñ ÄÜ ¸ ÒØ Ó ´Ý µ ´Òµ · º ÈÖÓÚ Ë Ä ÙÑ Ð Ò Ù Ñ Ö ÙÐ Öº ÒØ Ó ×ØÖ Ò Ý Ø Ð ÕÙ ÜÝ ¾ ĸ Ô Ö Ð ÙÑ Ü¸ ÔÓ × Ö × Ö Ø ÔÓÖ ¯ Ç ÙØÓÑ ØÓ ¬Ò ØÓ ÕÙ Ø Ä ¯ Ç ×Ø Ó Ó ÙØÓÑ ØÓ ÔÓ× ÔÖÓ ×× Ö Ü Ó ÒÙÑ ÖÓ Òº Ç ÔÖ Ñ ÖÓ Ø Ñ Ö ÕÙ Ö Ç´½µ Ø׺ ÄÓ Ó¸ ´Ý µ ´Òµ · Ç´½µº ¾ Ü ÑÔÐÓ ¾ ´Åº Ä ² Ⱥ Î Ø ÒÝ ¾¾℄¸ Ü ÑÔÐÓ º º¾¸ Ô Ò ¾¾µ Ð ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ä ½Ô Ô ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ ÔÖ ÑÓ Ò Ó ¼Ö ÙÐ Öº ÓÒ× Ö ×ØÖ Ò ÜÝ ½ Ô ÓÑ Ô × Ò Ó Ó ´ · ½µ¹ × ÑÓ ÔÖ ÑÓº Ë Ü ½Ô ¸ ÓÑ Ô¼ × Ò Ó Ó ¹ × ÑÓ ÔÖ ÑÓº ÒØ Ó Ý ½Ô Ô¼ Ý Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ð Ñ ÒØÓ Ó ÓÒ ÙÒØÓ ÄÜ º ×× Ñ¸ ×ÙÔÓÒ Ó ÕÙ Ä Ö ÙÐ Ö¸ Ô ÐÓ Ì ÓÖ Ñ ¾¼¸ ´Ô   Ô¼ µ Ç´½µº Å × Ö Ò ÒØÖ Ó × ÔÖ ÑÓ× ×Ù ×× ÚÓ× Ö × × Ñ Ð Ñ Ø º ÓÑÓ ×Ó Ü ×Ø Ñ Ç´½µ × Ö Ó × Ø Ñ Ò Ó Ç´½µ Ø ÑÓ× ÙÑ ÓÒØÖ Óº ¾½
  • º¾ Ö Ø Ö Þ Ó ÄÒ Ù Ò× Ê ÙÐ Ö × ¬Ò Ó ½¿ Ë « ÙÑ Ð ØÓ¸ × Ý Ó ¹ × ÑÓ Ð Ñ ÒØÓ «£ Ñ ÓÖ Ñ Ð Ü Ó¹ Ö ¬ ¸ Ô Ö ½º È Ö Ä « £ Ü ¾ « £ ¸ × ½ ¾ × ÕÙ Ò Ö Ø Ö ×Ø ÄÜ Ý ÜÝ ¾ Ä ¸ ¬Ò ÓÑÓ ½ × ÜÝ ¾ Ä ¼ ×Ó ÓÒØÖ Ö Óº ÒÓØ ÑÓ× ½ ¾ Ò ÓÑÓ ½ Òº Ì ÓÖ Ñ ¾½ ´ Ö Ø Ö Þ Ó Ê ÙÐ Ö ¹Ã µ Ë Ä «£ º × × Ù ÒØ × ¬ÖÑ ¹ Ó × × Ó ÕÙ Ú Ð ÒØ × ½º Ä Ö ÙÐ Ö ¾º Ü ×Ø ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¸ ÕÙ ×Ó ÔÒ Ä¸ Ø Ð ÕÙ Ô Ö ØÓ Ó Ü ¾ «£ Ô Ö ØÓ Ó Ò¸ ´ ½ Ò Òµ ¿º Ü ×Ø ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¸ ÕÙ ×Ó ÔÒ Ä¸ Ø Ð ÕÙ Ô Ö ØÓ Ó Ü ¾ «£ Ô Ö ØÓ Ó Ò¸ ´ ½ Ò µ ´Òµ · º Ü ×Ø ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¸ ÕÙ ×Ó ÔÒ Ä¸ Ø Ð ÕÙ Ô Ö ØÓ Ó Ü ¾ «£ Ô Ö ØÓ Ó Ò¸ ´ ½ Òµ ÐÓ Ò · º Ü ÑÔÐÓ ¿ ´Åº Ä ² Ⱥ Î Ø ÒÝ ¾½℄¸ Ü ÑÔÐÓ µ Ë «£ ¼½ º Ú ÑÓ× ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ä «£ Ö ÙÐ Öº Ü ×Ø ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¸ Ø Ð ÕÙ × ÕÙ Ò Ö Ø Ö ×Ø ××Ó ½½½ ¸ ÓÑ ´ ½ Ò Òµ ´Ú Ì ÓÖ Ñ ½¾µº ÒØ Ó¸ Ä Ö ÙÐ Ö Ô ÐÓ Ì ÓÖ Ñ Ö Ø Ö Þ Ó Ê ÙÐ Ö ¹Ã º º¿ Ö Ø Ö Þ Ó ×ÄÒ Ù Ò× Ä ÚÖ × ÓÒØ ÜØÓ ÈÓ ÑÓ× Ù× Ö ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ Ô Ö Ö Ø Ö Þ Ö Ø Ñ Ñ × Ð Ò Ù Ò× Ð ÚÖ × ÓÒØ ÜØÓº Ì ÓÖ Ñ ¾¾ Ë Ä «£ ÙÑ Ð Ò Ù Ñ Ð ÚÖ ÓÒØ ÜØÓ Ø ÖÑ Ò ×Ø ¸ × Ñ ¼ ÓÒ×Ø ÒØ ×º Ë Û ÙÑ × ÕÙ Ò Ö ÙÖ× Ú ×Ó Ö «º Ë Ù ÙÑ ÔÖ ¬ÜÓ ÚÛ¸ × Ú ÙÑ ÔÖ ¬ÜÓ Û¸ Ø Ð ÕÙ ½º Ú ÔÓ × Ö × Ö ØÓ Ñ Ø× Ó ÄÙ Ò ÓÖ Ñ Ð Ü Ó Ö ¬ ¾º Û ÔÓ × Ö × Ö ØÓ Ñ ¼ Ø× Ó ÄÙÚ Ò ÓÖ Ñ Ð Ü Ó Ö ¬ ¿º ´Ú µ ¾ ÐÓ ÐÓ Ù º ÒØ Ó Ü ×Ø ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¼¼ Ô Ò Ò Ó ×ÓÑ ÒØ Ä ¼ Û Ø Ð ÕÙ ´Û µ ¼¼ º ÍÑ ÔÖÓÚ Ø Ð Ó Ì ÓÖ Ñ ¾¾ ÔÓ × Ö Ò ÓÒØÖ Ñ ¾½℄º Ü ÑÔÐÓ ´Åº Ä ² Ⱥ Î Ø ÒÝ ¾½℄¸ Ü ÑÔÐÓ µ × ÑÓ× ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ä Ü Ü ÜÊ Ü ¾ ¼ ½ £ Ò Ó ÙÑ Ð Ò Ù Ñ Ð ÚÖ ÓÒ¹ Ø ÜØÓ Ø ÖÑ Ò ×Ø º ËÙÔÓÑÓ× Ó ÓÒØÖ Ö Ó¸ ÕÙ Ä ÙÑ ÄÄ Ø ÖÑ Ò ×Ø º ØÖ Ù ÑÓ× Ù ¼Ò ½ Ú ¼Ò ¸ ´Òµ ÐÓ Ò ´×ÙÔÓÑÓ× ÕÙ Ò Ò ÓÑÔÖ ×× Ú Ðµº ´Ú µ ÐÓ ÐÓ ´Ò · ½µ ÔÓ × ´Òµ ÐÓ Òº ÓÑÓ Ú Ð Ü Ó Ö ¬ Ñ ÒØ ÔÖ Ñ Ö Ô Ð ÚÖ Ñ ÄÙ ¸ Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ø Ñ Ó Ì ÓÖ Ñ × Ø × ØÓº Ç ÔÖ Ñ ÖÓ Ð Ñ ÒØÓ Ð Ü Ó Ö ¬ Ñ ÒØ Ò Ó Ú Þ Ó Ñ ÄÙÚ ½¼Ò ´Û ÄÙÚ µ ¸ × Ø × Þ Ò Ó Ó × ÙÒ Ó Ø Ñ Ó Ì ÓÖ Ñ º Š׸ Ø ÑÓ× ´Ûµ Ç´ÐÓ Òµ¸ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÒØÖ Óº ÄÓ Ó¸ Ä Ò Ó ÄÄ Ø ÖÑ Ò ×Ø º ¾¾
  • ÓÑÔÐ Ü ÈÖ ¬ÜÓ ÓÑÔÐ Ü ÔÖ ¬ÜÓ ÙÑ ¬Ò Ó Ñ × ÖÓ Ù×Ø ÓÑÔÐ Ü ÔÖ × ÒØ ÙÑ × Ö Ú ÒØ Ò× ×Ó Ö ÓÑÔÐ Ü × ¸ ÒØÖ Ð × ÙÑ Ö Ð ÓÒ ÓÑ × Ù Ð ÃÖ Ø¸ ÓÑÓ Ú Ö ÑÓ× ÒØ ℄º ËÙÔÓÑÓ× ÕÙ × ÅÔ Ý ×Ø ¬Ò ÒØ Ó ÅÕ Ý Ò Ó ×Ø ¬Ò Ô Ö Ò Ò ÙÑ ÔÖ ¬ÜÓ Õ Ôº Ç Ø ÑÓ× ×ØÓ ØÖ Ú × Ó Ù×Ó Ó ¬ Ó Ð ÚÖ ÔÖ ¬ÜÓ Ñ ÑÓ× ×Ø × ÔÖÓ¹ Ö Ñ × ÔÖÓ Ö Ñ × ÙØÓ Ð Ñ Ø Ó׺ Ñ ÕÙ Ò Å ÕÙ Ö ÓÑÓ ÒØÖ ÔÖÓ Ö Ñ × ÙØÓ Ð Ñ Ø Ó× Ñ Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÔÖ ¬ÜÓº ¬Ò Ó ½ Ë Å ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÔÖ ¬ÜÓº ÓÑÔÐ Ü ÓÒ ÓÒ Ð ÔÖ ¬ÜÓ ÃÅ ´Ü Ý µ ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ Ü ÓÑ Ö ×Ô ØÓ ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ Ý Ó ÓÑÔÖ Ñ ÒØÓ Ñ ÒÓÖ × Ö Ó Ô¸ Ö ÔÖ × ÒØ ÓÑÓ ×ØÖ Ò Ð ÚÖ ÔÖ ¬ÜÓ¸ Ø Ð ÕÙ ÅÔ Ý Ü¸ ÃÅ ´Ü Ý µ ÑÒ Ô Å Ô Ý Ü Ë Ò Ó Ü ×Ø ÙÑ × Ö Ó Ô Ü ÒØ Ó Þ ÑÓ׸ ÔÓÖ ¬Ò Ó¸ ÕÙ ÃÅ ´Ü Ý µ ½º Ñ ×Ñ ÓÖÑ ÓÑÓ ¬Þ ÑÓ× ÓÑ ÓÑÔÐ Ü × ´ µ¸ ÔÓ ÑÓ× ¬Ò Ö ÙÑ ÓÑÔÐ Ü ÔÖ ¬ÜÓ Ò ÓÒ ÓÒ Ð Ã ´ µº Ì Ñ Ñ ÔÓ ÑÓ× ÔÖ × ÒØ Ö ÙÑ Ì ÓÖ Ñ ÁÒÚ Ö Ò Ô Ö ÓÑÔÐ Ü Ã ¸ Ù ÔÖÓÚ × Ñ Ð Ö ÔÖÓÚ Ó Ì ÓÖ Ñ ÁÒÚ Ö Ò Ô Ö ÓÑÔÐ Ü º ÓÖ ÔÓ ÑÓ× ÔÖÓÚ Ö ÕÙ ÓÑÔÐ Ü ÔÖ ¬ÜÓ ÔÓ××Ù ÔÖÓÔÖ ×Ù ØÚ º Ì ÓÖ Ñ ¾¿ È Ö Ð ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¼ Ò Ô Ò ÒØ Ü Ý ¸ à ´Ü Ý µ à ´Üµ · à ´Ý µ · º ÈÖÓÚ Ë Ô Ñ ÒÓÖ × Ö Ó Ð ÚÖ ÔÖ ¬ÜÓ Ü Õ Ñ ÒÓÖ × Ö Ó Ð ÚÖ ÔÖ ¬ÜÓ Ý ÒØ Ó ÔÕ ÓÙ ÕÔ Ñ ÒÓÖ × Ö Ó Ü Ýº Ü ×Ø ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÔÖ ¬ÜÓ Å ÕÙ Ö Ò Ó ÔÕ ÓÙ ÕÔ Ö ÙÔ Ö Ô Õ ´Ô Ð ÔÖÓÔÖ ×ØÖ Ò × Ð ÚÖ × ÔÖ ¬ÜÓµ ÓÑÔÙØ Ü Ý º ×× Ñ¸ ÃÅ ´Ü Ý µ Ô · Õ º ÔÐ Ò Ó Ó Ì ÓÖ Ñ ÁÒÚ Ö Ò ¸ à ´Ü Ý µ ÃÅ ´Ü Ý µ · à ´Üµ · à ´Ý µ · º ¾ Ë Ò ¬ ÕÙ Ã ´Ü Ý µ à ´Üµ · à ´Ý µ · ¡ ¡ ÓÒ×Ø ÒØ Ñ Ö Ð Ó Ü Ý º ÒØ Ö ×× ÒØ ÕÙ × ÒÚ ×Ø Ù Ö Ð Ó ÕÙ Ü ×Ø ÒØÖ × ÓÑÔÐ Ü × Ãº ¬ÖÑ ¹× ÒÓ Ì ÓÖ Ñ ¾ ÕÙ × ÓÑÔÐ Ü × Ã × Ó ×× ÒØÓØ Ñ ÒØ Ù ×º Ì ÓÖ Ñ ¾ ´Åº Ä ² Ⱥ Î Ø ÒÝ ¾¾℄¸ Ü ÑÔÐÓ ¿º½º¿¸ Ô Ò ½ µ È Ö ØÓ Ó Ü ÙÑ Ý ¬ÜÓ¸ ´Ü Ý µ à ´Ü Ý µ · Ç´½µ ´Ü Ý µ · ¾ ÐÓ ´Ü Ý µ · Ç´½µº ÈÖÓÚ ÔÖ Ñ Ö × Ù Ð ¸ ´Ü Ý µ à ´Ü Ý µ¸ ØÖ Ú Ð ÔÓ × ÓÑÔÐ Ü ÔÖ ¬ÜÓ ¬Ò ÓÑÓ ÙÑ Ö ×ØÖ Ó ¬Ò Ó ÔÖÓ Ö Ñ º × ÙÒ ¸ à ´Ü Ý µ ´Ü Ý µ · ¾ ÐÓ ´Ü Ý µ · Ç´½µ¸ ÔÓ × Ö ÔÖÓÚ × Ù ÒØ Ñ Ò Ö º ÍÑ ÔÖÓ Ö Ñ Ô Ö Ñ ÕÙ Ò ÔÖ ¬ÜÓ ÔÓ××Ù Ñ × Ù ÔÖ ¬ÜÓ ÙÑ Ó ¬ Ó Ù¹ ØÓ Ð Ñ Ø Ó × Ù Ø Ñ Ò Óº Ë Î ¬ ÙÑ ¬ Ñ ÕÙ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð ÔÖ ¬ÜÓ ÕÙ × ÑÙÐ Í º ÄÓ Ó¸ à ´Ü ݵ ÃÎ ´Ü ݵ · ¬ £ £¬ ¬ Ü Ü ¬¸ ÓÑÓ Ü£ ´Ü Ý µ¸ Ø ÑÓ× Ã ´Ü Ý µ ´Ü Ý µ · ¾ ÐÓ ´Ü Ý µ · Ç´½µº ¾ Ç Ì ÓÖ Ñ ¾ ÔÖÓÚ ÕÙ À Ã × Ó ÕÙ Ú Ð ÒØ × Ñ ÙÑ × ÒØ Ó ÓÖÑ Ð ´Ã ÓÒÚ Ö À Ñ ÔÖÓ Ð µ ℄º ¬Ò Ó ½ Ë × ÕÙ Ò ÙÒ Ó × Ñ Ò×ÙÖ Ú × Ò ÙÒ Ó Ñ Ò×ÙÖ Ú Ð × Ó ¬Ò Ø × ℄¸ Þ¹× ÕÙ Ò ÓÒÚ Ö Ñ ÔÖÓ Ð × ×ÓÑ ÒØ × ¸ Ô Ö ØÓ Ó ¯ ¼¸ Ð Ñ ÈÖ ´ ×´ Ò ½ Ò   µ ¯µ ¼ ¾¿
  • Á×ØÓ × Ò ¬ ÕÙ Ò Ñ ØÓ Ó× Ó× ÔÓÒØÓ׸ Ü ×× Ó ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ ÔÓÒØÓ× ÕÙ Ø Ñ Ñ Þ ÖÓº Ì ÓÖ Ñ ¾ ´Ä Ó× Ö Ò × ÆÙÑ ÖÓ×µ Ë ½ ¾ ¿ ÙÑ × ÕÙ Ò Ú Ö Ú × ½È Ð ØÓÖ × Ò Ô Ò ÒØ × ÒØ Ñ ÒØ ×ØÖ Ù × ÓÑ Ñ º Ë Ò Ò º ÒØ Ó¸ Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ Ö ¼¸ Ð ÑÒ ½ ÈÖ´ ×´ Ò   µ µ ¼º ÈÖÓÚ Î ½ ℄¸ Ô ØÙÐÓ ¸ ¾¿℄¸ Ì ÓÖ Ñ º½½¸ Ô Ò º ¾ Ì ÓÖ Ñ ¾ ´ÈÖÓÔÖ ÕÙ Ô ÖØ Ó ×× ÒØÓØ µ Ë × Ú Ö Ú × Ð ØÓÖ × ½ ¾ Ò × Ó Ò Ô Ò ÒØ × ÒØ Ñ ÒØ ×ØÖ Ù ×¸ ÒØ Ó ½   Ò ÐÓ ÈÖ´ ½ ¾ ¡¡¡ Òµ À´ µ Ñ ÔÖÓ Ð º ÈÖÓÚ È Ð Ä Ó× Ö Ò × ÆÙÑ ÖÓ× ÔÐ Ò Ô Ò Ò ×Ú Ö Ú × ¸ ½ ½ ½   Ò ÐÓ ÈÖ´ ½ ¾ ¡¡¡ Òµ   Ò ÐÓ ÈÖ´ µ  Ò ÐÓ ÈÖ´ µ À´ µ Ñ ÔÖÓ Ð º ¾ Á×ØÓ × Ò ¬ ÕÙ × × ÕÙ Ò × ÕÙ Ò Ó × Ø × Þ Ñ ÈÖÓÔÖ ÕÙ Ô ÖØ Ó ×× ÒØÓØ Ô ÖØ Ò Ñ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ñ Þ ÖÓº ×× Ñ¸ ×Ø ÔÖÓÔÖ Ú × × ÕÙ Ò × Ñ Ø Ô × ´ÕÙ Ö ×Ô Ø Ñ ÔÖÓÔÖ µ Ø Ô × ´ÕÙ Ò Ó Ö ×Ô Ø Ñ ÔÖÓÔÖ Ô ÖØ Ò Ñ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ñ Þ ÖÓµ ½ ℄º ÍÑ × ÕÙ Ò Ø Ô ÕÙ Ð ÕÙ ÓÒÚ Ö Ô ÖØ Ò ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ ÔÖÓ Ð ÙѺ Ç Ú Ñ ÒØ ¸ × × ÕÙ Ò × Ø Ô × Ö ×Ô Ø Ñ × Ù ÒØ ÔÖÓÔÖ ¾ Ò´À ´ µ·¯µ ÈÖ´ ½ ¾ ¡¡¡ Òµ ¾ Ò´À ´ µ ¯µ ´¾µ Ë ½ ¾ ÙÑ × ÕÙ Ò ¿ Ú Ö Ú × Ð ØÓÖ × Ò Ô Ò ÒØ × ÒØ ¹ Ñ ÒØ ×ØÖ Ù ×¸ ÓÑ ¼ ÓÙ ½¸ Ô Ö ½º ÆÓ× Ñ ÑÓ× ½ ¾ ¿ ÙÑ Ô¹× ÕÙ Ò ÖÒÓÙÐÐ × Ó× ØÓÑ Ñ Ó Ú ÐÓÖ ½ ÓÑ ÔÖÓ ¹ Ð Ôº Ì ÓÖ Ñ ¾ Ë × ÕÙ Ò Ú Ö Ú × Ð ØÓÖ × Ò Ô Ò ÒØ × ÒØ Ñ ÒØ ×¹ ØÖ Ù ×½ ¾ Ò ÙÑ Ô¹× ÕÙ Ò ÖÒÓÙÐÐ ´ÔÖÓ ××Ó ×ØÓ ×Ø Óµº ÒØ Ó¸ ½ Ò Ã ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò µ À ´Ô ½   Ôµ Ñ ÔÖÓ Ð º ÈÖÓÚ ÈÖ Ñ ÖÓ Ú ÑÓ× ÔÖÓÚ Ö Ó × Ù ÒØ Ä Ñ º Ä Ñ ¾ Ë Ü ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ö Ø Ñ Ò Ó Ü Ò ÕÙ ÔÓ××Ù Ò ÙÒ׺ ÒØ Ó¸ à ´Üµ ÒÀ ´ Ò ½   Òµ · ¾ ÐÓ · º ÈÖÓÚ Ç Ñ ÒÓÖ ÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ ÓÑÔÙØ Ü ÙÑ ÓÖÑ Ò Ö Ú Ö Ö × ×ØÖ Ò × Ø Ñ Ò Ó Ò ÕÙ ÔÓ××Ù Ñ ÙÒ× ÑÔÖ Ñ Ö ¹ × Ñ º È Ö ×ØÓ¸ ×Ø ÔÖÓ Ö Ñ ¹ Ú ÖÑ Þ Ò Ö ÒØÖÓ Ð Ó ¡ ÐÓÖ   Ù× Ò Ó Ó ¬ Ó Ð ÚÖ   Ú ¸ ¡ ÔÖ ¬ÜÓ ÓÑ Ø Ñ Ò Ó ¾ ÐÓ Ø׸ Ù× Ò Ó ÐÓ Ò Ø× ´ Ò Ó ÒÙÑ ÖÓ Ñ Ü ÑÓ ÓÑ Ò Ó ×  Ò¡ ×ØÖ Ò × ÔÓ×× Ú ×   ¡ Ø Ñ Ò Ó Ò ÓÑ ÙÒ×µº ÒØ Ó¸ Ü £ ¾ ÐÓ · ÐÓ · º ÓÑÓ × ¹ ÑÓ× ÕÙ Ò ¾ ÒÀ ´ Ò ½  Òµ ´Ö ×ÙÐØ ÔÐ Ó ÓÖÑÙÐ ËØ ÖÐ Ò ℄ ÕÙ ¬ÖÑ Ò ÐÒ Ò Ò µ¸ ÒØ Ó Ã ´Üµ £ ¾ ÐÓ · ÒÀ ´ Ò ½   Òµ · º ¾ ½ Ò ´¾ Òµ ¾ Ü ¾
  • ÓÖ Ó ÓÑ ¬Ò Ó ½ ¸ Ú ÑÓ× ÔÖ Ñ ÖÓ ÔÖÓÚ Ö ÕÙ ´ ÓÒ Ó Ò ×× Ö µ ½ ÈÖ × Ò Ã´ ½ ¾ ¡¡¡ Òµ   À ´ Ô ½   Ôµ ¯ ¼ ´¿µ È Ë Ò ½ Ò º ÒØ Ó¸ à ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò µ ÒÀ ´ Ò ½   Ò µ · ¾ ÐÓ Ò · ¸ ÓÑÓ × ÑÓ× ÕÙ Ò Ô¸ ÕÙ Ó ´¿µ Ú Ð ¸ ÓÑ ¯ ¾ ÐÓ ÒÒ· º Ë Ì Ó ÓÒ ÙÒØÓ × × ÕÙ Ò × Ø Ô × Ó ÓÒ ÙÒØÓ × × ÕÙ Ò × ÕÙ × Ø × Þ Ñ Ã ´Üµ Ò´À ´Ô ½   Ôµ   µ¸ Ô Ö Ð ÙÑ ¼º È Ö ÔÖÓÚ Ö ÓÒ Ó ×Ù¬ ÒØ ¸ Ú ÑÓ× Ô Ö Ö ÕÙ × × ÕÙ Ò × Ü ½ ¾¡¡¡ Ò Ø Ô × × Ø × Þ Ñ ÈÖÓÔÖ ÕÙ Ô ÖØ Ó ×× ÒØÓØ ¸ ÓÖÑ ÕÙ ÔÓ ÑÓ× ¬Ö¹ Ñ Ö ÕÙ ÔÖÓ Ð ÓÑÔÐ Ü Ü × Ö Ñ ÒÓÖ ÕÙ Ò´À ´Ô ½   Ôµ   µ Ô Ö ÙÑ ¼ ÈÖ´Ã ´Üµ Ò´À ´Ô ½   Ôµ   µµ ÈÖ´Ü ¾ Ì µ · ÈÖ´Ü ¾ Ì µ ¯· Èִܵ Ü¾Ì ¯· ¾ Ò´À ´Ô ½ Ôµ ¯µ ´ µ ܾ ¯ · ¾Ò´À ´Ô ½ Ôµ  µ ¾ Ò´À ´Ô ½ Ôµ ¯µ ¯ · ¾ Ò´  ¯µ ÕÙ Ö ØÖ Ö Ñ ÒØ Ô ÕÙ ÒÓ¸ ÔÖÓÚ Ò Ó ÓÒÚ Ö Ò º ÆÓØ ÕÙ ´ µ × Ù ´¾µº ¾ Ø ÒØ Ø Ú ÓÖ Ò Ð ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ¬Ò Ö × ÕÙ Ò × Ð ØÓÖ × Ò¬Ò Ø × ÓÑÓ × Ò¹ Ó ÕÙ Ð × ÕÙ ÔÓ××Ù Ñ ØÓ Ó× Ó× × Ù× ÔÖ ¬ÜÓ× Ò ÓÑÔÖ ×× Ú × Ð ÓÙ¸ Ú Ó ­ÙØÙ Ó ÓÑÔÐ Ü ¾¾¸ ¿½℄º Ì × × ÕÙ Ò × Ò Ó Ü ×Ø Ñº ÈÓÖ Ñ¸ Ù× Ò Ó¹× ÓÑÔÐ Ü Ã ÔÓ×× Ú Ð Ó Ø Ö Ø Ð ¬Ò Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÖÖ Ø ¿½℄º ¬Ò Ó ½ Ë Ü ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ö Ò¬Ò Ø ¸ ÒØ Ó Ü Ð ØÓÖ × Ã ´Ü ½ Ò µ Ò   ¸ Ô Ö ØÓ Ó× Ó× Ò Ð ÙÑ ¼º ÇÙ × ¸ ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ö Ð ØÓÖ × ØÓ Ó× Ó× × Ù× ÔÖ ¬ÜÓ× × Ó Ò ÓÑÔÖ ×× Ú × Ô Ð ÓÑÔÐ Ü Ãº ÈÖÓ Ð Ð ÓÖ ØÑ ÍÑ Ó× ÔÖÓ Ð Ñ × ÙÒ Ñ ÒØ × Ñ ÒØ Ð Ò ÖØ ¬ Ð Ó ÔÖ Ò Þ Ó¸ Ò Ö Ð Þ ¹ Ó ÔÖ Ú × Ó × ×Ø Ñ × Ô Ð Ó × ÖÚ Ó ÑÓ×ØÖ × × Ù ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓº Ñ Ö¹ ÑÓ× ×Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö Ò Ò ÙØ Ú ÓÙ Ö Ó Ò Ó Ò ÙØ ÚÓ ¾¼℄º ÍÑ Ó× ÔÖÓ Ð Ñ × Ö Ð ÓÒ Ó× ÓÑ Ó Ö Ó Ò Ó Ò ÙØ ÚÓ ×Ø Ñ Ø Ú ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ ÔÖ ××ÙÔÓ×ØÓ× ÕÙ × ¬ ÒØ Ñ ×Ù Ó Ò ÔÖ Ú × Ó ÔÖ Ø Ò º ×Ø × ÔÖ ××ÙÔÓ×ØÓ× ÓÖÑ Ñ ÙÑ ×¹ ØÖ Ù Ó ÔÖÓ Ð ÓÒ ÓÑÓ ÔÖÓ Ð ÔÖ Ú º ËÙÖ ÒØ Ó ÙÑ ÙÚ Ë Ö ÔÓ×× Ú Ð ÕÙ ÙÑ ÙÒ ÔÖÓ Ð ÔÖ Ú × Ô Þ Ø Ð ÔÖ Ú × Ó ÒØ Ö Ñ ÒØ Ò Ô Ò ÒØ Ò ØÙÖ Þ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Î Ö ÑÓ× ÕÙ Ö ×ÔÓ×Ø ¸ ×ÙÖÔÖ Ò ÒØ Ñ ÒØ ¸ × Ñº Ì Ð ÔÖÓ Ð Ó ÔÖÓÔÓ×Ø ÔÓÖ ËÓÐÓÑÓÒÓ« Ñ ¹× ÔÖÓ Ð ÙÒ Ú Ö× Ð ½ ¸ ¾ ℄º ¾
  • º½ ÈÖ Ò Ô Ó ÁÒ Ù Ó ÍÑ ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÖ Ò Ô Ó Ó Ñ ØÓ Ó ÒØ ¬ Ó Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ò Ù Óº ÈÓ ÑÓ× ¬Ò Ö Ò Ù Ó ÓÑÓ Ó Ñ ØÓ Ó ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÙÞ Ö ÙÑ Ö Ö Ö Ð Ô ÖØ Ö ÑÓ×ØÖ × Ó ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ ÙÑ × ×Ø Ñ º × ÑÓ×ØÖ × × Ó Ó× Ó× ÓÙ ØÓ× ×Ó Ö Ó× ÕÙ × Ó Ñ ØÓ Ó ØÖ Ð º Æ ×ØÓÖ ¬ÐÓ×Ó¬ Ø Ú ÑÓ× Ú Ö × Ø ÒØ Ø Ú ×Ô Ö ¬Ò Ö ×Ø Ñ ØÓ Óº ÍÑ × ÓÖ Ò× × Ù × Ó Ñ Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ò Ö Ò º ÈÖ Ò Ô Ó Ò Ö Ò Å ÒØ Ò ØÓ × × ÔÓØ × × ÕÙ × Ó ÓÒ× ×Ø ÒØ × ÓÑ Ó× ØÓ׺ ÍÑ ÓÒ Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ò Ù Ó Ú Ó Ï ÐÐ Ñ Ó Ç Ñ ´½¾ ¼ ¹½¿ µ ÕÙ Þ ÕÙ ÒØ × Ò Ó Ú Ñ × Ö ÑÙÐØ ÔÐ × Ð Ñ Ò ×× ¸ ¬ ÓÙ ÓÒ Ó ÓÑÓ ÈÖ Ò Ô Ó Ç Ñº ÈÓ ÑÓ× ÒÙÒ Ö ×Ø ÔÖ Ò Ô Ó ÙÑ ÓÖÑ Ñ × ÑÓ ÖÒ ÓÑÓ × Ù Öº ÈÖ Ò Ô Ó Ç Ñ ÒØÖ ØÓ × × ÔÓØ × × ÕÙ × Ó ÓÒ× ×Ø ÒØ × ÓÑ Ó× ØÓ׸ × ÓÐ Ñ × × ÑÔР׺ × ÑÔÐ ÙÑ ÓÒ ØÓ Ò ÓÖÑ ÐÑ ÒØ Ô Ö ÓÜ Ð¸ ÔÓ × ÙÑ Ñ Ð Ó ÙÑ Ñ Ð Ó ÙÞ ÒØÓ× × Ø ÒØ × Ø Ø Ñ Ñ ×Ñ Ñ Ò ØÙ ¸ Ñ × ÒØÙ Ø Ú Ñ ÒØ Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÒÙÑ ÖÓ Ñ × × ÑÔÐ × º Ö ÙÑ ÒØÓ× × ÑÔÐ ØÑ ÓÑ Ò Ó ÑÙ Ø × Ö × Ò ¸ ÓÑÓ ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ ÒÓ ×ØÙ Ó Ð Ò Ù ×Ø ¸ Ð Ö Ä Ö ÑѺ Ü ÑÔÐÓ ÓÒ× Ö ÑÓ× ÙÑ Ð Ò Ù ÑÄ ¬Ò ×Ó Ö Ó× × Ù ÒØ × Ó× ÑÓ×ØÖ × ËØÖ Ò × Ö × ¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ËØÖ Ò × Ò Ó Ö × £ ¼¼ ¼¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼ È Ö ×Ø × Ó× Ü ×Ø Ñ Ò¬Ò Ø × Ö Ñ Ø × ¬Ò Ø × ÓÒ× ×Ø ÒØ ×º Ë Ñ × Ö Ñ Ø ¹ × Ë ¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ Ë ¼¼Ë ¼º Ñ × × Ó ÓÒ× ×Ø ÒØ × ÓÑ Ð Ò Ù Ñ Ä ÔÖÓÔÓ×Ø ¸ ÒÓ ÒØ ÒØÓ × ÙÒ ÓÒ× Ö Ñ × × ÑÔÐ × º Ð Ñ ×ØÓ¸ × ÙÒ Ô ÖÑ Ø ÒØ Ô Ó Ó× ÙØÙÖÓ׸ ÒÓ ÕÙ ÔÖ Ñ Ö Ð ½ ℄º Ý × ÔÖÓÔÓ× ÙÑ ÓÖÑ Ð Þ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ò Ö Ò º Ó ÒÚ × ØÖ Ù Ö Ñ Ü Ñ ÔÖÓ Ð ØÓ × × ÔÓØ × ×¸ Ð ØÖ Ù Ù Ô ×Ó× ×Ø × ÔÓØ × ×º Ç Ñ ØÓ Ó Ý × ÓÒ× ×Ø Ñ ÙÑ Ñ Ô Ñ ÒØÓ ÒØÖ ÙÑ ÔÖÓ Ð ÔÖ Ú ÙÑ ÔÖÓ Ð ÔÓ×Ø Ö ÓÖ ½ ¸ ¾¼℄º Ë ÑÓ׸ Ô Ð ÔÖÓ Ð ÓÒ ÓÒ Ð ½ ¸ ¾¿℄¸ ÈÖ´ µ ÕÙ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ¼º ÆÓ××Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÔÓ × Ö Ö ×ÙÑ Ó ÒÓ × Ù ÒØ ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ö Ü ÕÙ ÐÕÙ Ö¸ × ÑÓ× Ø ÖÑ Ò Ö ÔÖÓ Ð Ó ÔÖÓÜ ÑÓ Èִܽµ Ø ×ØÖ Ò × Ö Þ ÖÓ ÓÙ ÙѺ ÔÐ Ò Ó Ó ÒÓ××Ó ×Ó¸ Ó Ø ÑÓ× ÈÖ´½ ܵ Èִܵ º Ê ¹ Ó Ò Ó Ý × ÒÓ Ñ Ø Ñ Ø Ñ ÒØ ×Ó¬×Ø Ó¸ Ñ × Ø Ñ ÙÑ Ö ÕÙ Þ Ð ××ÙÑ Ó ÓÒ Ñ ÒØÓ ÙÑ ÔÖÓ Ð ÔÖ Ú ÕÙ Ð Ø ÖÑ Ò Óº ËÓÐÓÑÓÒÓ« ÓÑ ÒÓÙ × × Ç Ñ¸ Ý × ÑÓ ÖÒ Ø ÓÖ ÓÑÔÙØ ¹ Ð ÒÚ ÒØÓÙ ÙÑ ÒÓÚ Ø ÓÖ Ò Ù Óº Ó ÓÑ Ò Ö Ó ÈÖ Ò Ô Ó Ç Ñ ÓÑ Ø ÓÖ ÓÑÔÙØ Ð Ð ×× Ò ÐÑ ÒØ Ó Ø Ú ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚº Ð ÒØ Ó ¬Ò Ù ÙÑ ÔÖ Ú ÙÒ Ú Ö× Ð ÕÙ ÓÑ Ò ØÓ × × ×ØÖ Ù Ó × ÒÙÑ Ö Ú × ÔÖ Ú × Ò Ó × Ö ÔÓÖ ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ú º Í× Ò Ó Ê Ö Ý × ×Ù ×Ø ØÙ Ò Ó ÔÖÓ Ð ÔÖ Ú ÔÓÖ ×Ø ÔÖ Ú ÙÒ Ú Ö× Ð Ð Ó Ø Ú ÙÑ Ø ÓÖ Ö Ð Ò Ö Ò Ò ÙØ Ú ´ÔÖ Ú × Ó ÔÓÖ ÓÑÔÖ ×× Ó Ó×µ ¾ ¸ ¾ ℄º ØÖ Ó¸ Ò ÓÑ Ï ÐÐ Ñ Ó Ç Ñ¸ ÕÙ Ø ÓÖ ÕÙ Ñ Ð ÓÖ ÓÑÔÖ Ñ Ó× Ó× Ó Ø Ó× Ñ ÙÑ Ó × ÖÚ Ó Ñ Ð ÓÖ ÒÓ ÔÖ Ò Þ Ó¸ Ò Ö Ð Þ Ó ÔÖ Ú × Ó ×Ø ÒÓÑ ÒÓ¸ Ø Ñ ×Ù ÓÒ¬ÖÑ Ó ÓÖÑ Ð Ö ÓÖÓ× Ò ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚº ¾
  • (a) p n (b) p r (c) p n (d) r (e) p ÙÖ ¿ Ø ÒØÖ Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò º¾ ÓÑÔÙØ Ó × Ð ØÓÖ × Î Ö ÑÓ× ÕÙ ÔÖÓ Ð Ð ÓÖ ØÑ × Ò Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÕÙ Ò Ó ×Ø Ð Ñ ÒØ ÔÓÖ ÔÖÓ Ö Ñ × Ò Ö Ó× Ð ØÓÖ Ó׸ Ó Ø Ó× Ô ÐÓ Ð Ò Ñ ÒØÓ ÙÑ ÑÓ º ËÙÔÓÒ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò Ø ÖÑ Ò ×Ø Å ¾ ℄º ËÙÔÓÒ ÕÙ Ô ÙÑ ÔÖÓ Ö ¹ Ñ Ò Ö Ó ÕÙ × Ö Ú ÙÑ Ð Ò Ù Ñ Äº Ç ÔÖÓ Ö Ñ Ô × ÑÔÖ ×Ô Ö Ò ÓÒØÖ Ö ÓÒ Ø Ò Ó ×Ù Ö Ø ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ Ò¸ Ö ÔÖ × ÒØ Ó Ñ Ò Ö Ó¸ ÕÙ ÒÓØ ×ØÖ Ò ×Ò ¾ Ä ÕÙ ×Ø Ò Ò¹ × Ñ ÔÓ× Ó Ñ ÙÑ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö ØÖ Ö ÒÙÑ Ö Ó × Ô ¹ Ð ÚÖ × Ð Ò Ù Ñ Äº ×× Ñ¸ ÅÔÒ ×Ò º ×Ø Ñ ÕÙ Ò × ÓÑÔÓÖØ ÑÙ ØÓ ÓÑÓ Ö Ñ Ø Ó Ü ÑÔÐÓ º ÆÓ× Ò Ó Ú ÑÓ× ÒÓ× ÔÖ Ó ÙÔ Ö ÓÑÓ Ô Ò ÓÒØÖ Ò Ò ¬Ø ÒØÖ Ñ ÕÙ Ò º ÙÖ ¿ ´ µ ÐÙ×ØÖ × ØÙ Ó ¬Ø Ñ ÕÙ Ò Ò ×Ø ×Óº ÈÓ ÑÓ× Ò Ö Ð Þ Ö Ó ÕÙ Ó ¬Ò Ó Ñ Ô Ö ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÔÖÓ Ð ×Ø ¸ Ò Ó¹ Ò Ò Ó Ñ ÕÙ Ò Ø ÖÑ Ò ×Ø º ËÙÔÓÒ ×ØÖ Ù Ó ÙÒ ÓÖÑ ´Ñ Ä × Ù µº Ë Ô ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ × Ö Ú ÙÑ Ð Ò Ù Ñ ÔÖÓ Ð ×Ø Ö ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ö Ò¬Ò Ø Ð ØÓÖ ´Ú ÙÖ ¿ ´ µµº ÒØ Ó¸ ÅÔÖ × Ö ÔÖ × ÒØ ÔÖÓ Ð × Ó ÓÖÖ Ö Ò Ð Ò Ù Ñ Ä ´ ÙÖ ¿ ´ µµº ÓÑÓ Ö ÙÑ ×ØÖ Ò Ò¬Ò Ø ¸ Ú ÑÓ× ÔØ Ö ÒÓ×× ¬Ò Ó Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÔÖÓÚ Ò Ó ×Ô Ó Ô Ö ÖÑ Þ Ò Ö Öº ÜÔÖ ×× Ó ÔÖ ÓÖÑ ÔÓÖ ÙÑ Ô ÖØ Ð ØÓÖ ÔÖ ÔÓÖ ÙÑ × Ö Ó Ø ÖÑ Ò ×Ø Ð Ò Ù Ñ Äº ÈÓ ÑÓ× Ö Ñ Ö ÒØ Ñ Ò Ò Ó ÕÙ Ô ÖØ Ô Ó Ö Ø Ö ¬Ø Ñ ÕÙ Ò ´ ¹ ÙÖ ¿ ´ µµº ÓÖ ¸ ÅÖ Ö ÔÖ × ÒØ ÙÑ ÓÑÔÙØ Ó ÔÙÖ Ñ ÒØ Ð ØÓÖ º Ë Ô Ó Ø Ñ Ò Ó Ñ Ø× × Ö Ó Ô¸ ÒØ Ó Ö Ø Ñ ÔÖÓ Ð ¾  Ô ÓÑ Ö ÓÑ Ô Ö Ö Ð Ò Ù Ñ Ä ´ ÙÖ ¿ ´ µµº ×× Ñ¸ ÅÖ ÙÑ ×ØÖ Ù Ó ÔÖÓ Ð ÔÖ ÓÖ ×Ó Ö ØÓ × × ×ØÖ Ò × Ò Ö × ¬Ò Ø × ÔÖÓ Ð ×ØÖ Ò × ÔÓ × Ö Ñ ÔÓÖ ¾  Ô ¸ ÓÒ Ô Ó ÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ ÓÑÔÙØ ×º Š׸ × Ñ × ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ ÓÑÔÙØ Ö × ´Ù×Ù ÐÑ ÒØ Ò¬Ò ØÓ× Ö Ó ×ØÓµ ÓÑÓ Ó ÓÖÖ Ò ÙÑ Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ö ÔÖ × ÒØ ÙÑ Ú ÒØÓ Ò ÔÈ ÒØ ¸ Ò ÔÖÓ Ð Ó ÓÖÖ Ò ÙÑ ×ØÖ Ò × ×ÓÑ ×Ø × ÔÖÓ Ð ×¸ Ô ¾  Ô º ÆÓ ÒØ ÒØÓ¸ Ú ÑÓ× Ö ÒØ Ö ÕÙ ×Ø × Ö × ÓÒÚ Ö ÒØ º Î Ö ÑÓ× Ñ × ÒØ ÓÑÓ ×ØÓ × Ö ØÖ Ø Óº º¿ ¬Ò Ó ÈÖÓ Ð Ð ÓÖ ØÑ ÓÑÔÐ Ü ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ÔÖÓÚ ÙÑ ¬Ò Ó ÓÖÑ Ð × ÑÔÐ º ÍÑ ×ØÖ Ò Ò Ö Ø × ÑÔÐ × × Ð Ö ÙÐ Ö¸ ÓÙ × ¸ × Ã ´Üµ Ü º Ó ÓÒØÖ Ö Ó¸ ÙÑ ×ØÖ Ò ÓÑÔÐ Ü ÕÙ Ð Ñ ÕÙ Ã ´Üµ Ü   ¸ Ô Ö Ð ÙÑ ¼ ´Ò ×Ø ×Ó × Þ ¾
  • ÕÙ Ü ¹ Ò ÓÑÔÖ ×× Ú Ð µº ÍÑ Ó ØÓ Ö ÙÐ Ö ÕÙ Ð ÓÑ × Ò ¬ Ø Ú Ñ ÒØ Ñ ÒÓ× ÓÑÔÐ Ü ÕÙ Ñ Ü Ñ º ÈÓ ÑÓ× ÒØ ¬ Ö Ü£ ÓÑ ÙÑ Ø ÓÖ Ô Ö Üº ÓÒ×ØÖÙ Ó Ø ÓÖ × Ò Ò × Ñ ÒØ ÓÑÔÖ ×× Ó Ö Ò × ÕÙ ÒØ × Ò ÓÖÑ Ó × ×Ó Ö Ó× ÒÓÑ ÒÓ× ×ØÙ Ó× Ñ ÙÑ Ô ÕÙ Ò ÕÙ ÒØ Ø× ÕÙ ÑÓ Ð Ñ ÕÙ Ð × ÒÓÑ ÒÓ× ´Ø ÓÖ ¸ ÔÖÓ Ö Ñ Ô Ö Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò µ ¿℄º ØÖ Ú × ÙÑ Ö ÙÑ ÒØÓ × ÑÔÐ × ÓÒØ Ñ ÔÓ ÑÓ× ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ó ÒÙÑ ÖÓ Ó ØÓ× Ö ÙÐ Ö × Ô ÕÙ ÒÓ ¸ ÔÓÖØ ÒØÓ¸ ÓÒ× Ö Ò Ó ×ØÖ Ù Ó ÙÒ ÓÖÑ ´Ñ Ä × Ù µ¸ ×Ø × Ú ÒØÓ× Ö ÙÐ Ö × Ø Ñ Ô ÕÙ Ò ÔÖÓ Ð Ó ÓÖÖ Ö ¾¾℄º ËÙÔÓÒ ÕÙ ÚÓ Ó × ÖÚ ×× ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ö Ü Ø Ñ Ò Ó Ò × ×× × Ö × Ú ÑÓ× ØÖ Ù Ö Ó ÓÖÖ Ò Ó Ú ÒØÓ Ü ÓÑÓ ÔÙÖÓ ×Ó ÓÙ ÙÑ Ù× º Ú ÑÓ× ÓÖÑ Ð Þ Ö Ó ÕÙ ÒØ Ò ÑÓ× ÔÓÖ ×Ó Ù× ¾¾℄º ×Ó Ç Ø Ò Ó Ü Ô ÐÓ Ù×Ó ÙÑ ÑÓ ÓÒ ×Ø ´ÔÖÓ Ð ¾ Ò µ Ù× Ë Ò ¬ Ò Ó ÕÙ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ´ ÓÑÔÙØ ÓÖµ ÓÑÔÙØÓÙ Ü ØÖ Ú × ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ Ð ØÓÖ Ó ´Ó Ø Ó Ô ÐÓ Ð Ò Ñ ÒØÓ ÙÑ ÑÓ ÓÒ ×Ø µº Ñ × ÓÖÑ Ñ Ù × ×ØÖ Ù Ó × Ú Ö× ×º Æ ÔÖ Ñ Ö ´ ×ØÖ Ù Ó ÙÒ ÓÖÑ µ¸ Ó ¹ ØÓ× ÖÖ ÙÐ Ö × × Ó Ó× Ø Ô Ó× Ò × ÙÒ ¸ Ó× Ó ØÓ× Ö ÙÐ Ö × ÕÙ Ø Ñ Ñ Ü Ñ ÔÖÓ¹ Ð Ó ÓÖÖ Öº Î Ö ÑÓ× ÕÙ × ÙÒ ÔÖÓ Ð ÔÓ × Ö ÔÖÓÜ Ñ Ô Ö ¾ Ã ´Üµº Ë Ü Ö ÙÐ Ö¸ ÒØ Ó ÔÓ××Ù Ü ÓÑÔÐ Ü º ×× Ñ¸ à ´Üµ Ò Ö Þ Ó ÒØÖ ×Ó Ù× ¾Ò Ã ´Üµº ËÙÔÓÒ ÕÙ ÙÑ ÇÖ Ò ÓØ Ò Ó Ø ÖÒÓ½ Ó×× ÔÓ×ØÓ Ò Ö ÒØ ÙÑ Ø Ð Óº × ×Ø Ø Ð Ó ÙÑ × ÕÙ Ò Ø׺ ÉÙ Ð × Ö ÔÖÓ Ð ×Ø ÇÖ Ò ÓØ Ò Ó¸ Ó Ø Ð Ö Ð ØÓÖ Ñ ÒØ ¸ Ó Ø Ö ÙÑ Ó Ö ÓÑÔÐ Ø Ö Ó Î Ö ×× ÑÓ ÓÑ ½¼¼¼¼¼¼ Ø× ´ ×Ø ÔÖÓ Ð ÔÓ× Ø Ú ¸ Ú ½ ℄¸ Ô Ò ¾¼¾¸ ÓÖÓÐ Ö Ó Ü ÑÔÐÓ ¿µ ÒØÖ ØÓ × × ÔÓ×× Ú × ¾½¼¼¼¼¼¼ ×ØÖ Ò × Ò Ö × ½¼¼¼¼¼¼ Ø׸ ÔÖÓ Ð × ÖÓ Ø ×ØÖ Ò Ü¼ ¸ ÕÙ Ó Ö Ö Ó Î Ö ×× ÑÓ¸ Èִܼ µ ¾ ½¼¼¼¼¼¼ º ÈÓÖ ÓÙØÖÓ Ð Ó¸ × ×Ø ÇÖ Ò ÓØ Ò Ó Ø ÖÒÓ ×Ø Ú ×× Ø Ð Ò Ó ÔÖÓ Ö Ñ × Ð ØÓÖ Ó× Ô Ö × Ö Ñ Ü ÙØ Ó× Ñ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò Í ¸ ÔÖÓ Ð Ñ ÕÙ Ò Óѹ ÔÙØ Ö ×ØÖ Ò Ü¼ Ó Ö Ö Ó Î Ö ×× ÑÓ × Ö ÈÍ ´Ü¼ µ ¾ Ã ´Ü¼ µ º ÈÓ ÑÓ× ×ÙÔÓÖ ÕÙ ÈÍ ´Ü¼ µ ¾ ¾ ¼¼¼¼ ÙÑ Ó ÔÖÓÜ Ñ Ó ÈÍ ´ ÑÔ Ö Ñ ÒØ × ÑÓ× ÕÙ ÙÑ Ø ÜØÓ Ñ ÔÓÖØÙ Ù × ÔÓ × Ö ÓÑÔÖ Ñ Ó Ò ÔÖÓÔÓÖ Ó ½ Ô Ö µº ×Ø ÔÖÓ Ð ¸ Ñ ÓÖ Ò Ô ÕÙ Ò ¸ ¾ ¼¼¼¼ Ñ ÓÖ ÕÙ ¾ ½¼¼¼¼¼¼ º Æ ×Ø × ÒØ Ó¸ ÔÓ ÑÓ× ÒØ ÖÔÖ Ø Ö Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÓÑÓ ÙÑ ÓÒ×ØÖÙØÓÖ × ¹ Ò ¬ Ó׺ Ð ÓÑÓ ÙÑ ¬ÐØÖÓ ÕÙ ØÖ Ò× ÓÖÑ ×ÓÖ Ñ Ñ ÓÖ Ñº Ë ÈÍ ´Üµ ÔÖÓ Ð ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð Í ÓÑÔÙØ Ö Ü ÕÙ Ò Ó ÓÖÒ Ó ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ø Ó Ð ØÓÖ Ñ ÒØ ¸ ÔÓÖ Ð Ò Ñ ÒØÓ× ÙÑ ÑÓ ¸ ÈÍ ´Üµ ¾  Ô Í Ü Ô È ÆÓ ÒØ ÒØÓ¸ ×Ø ¬Ò Ó Ø Ñ ÙÑ Ö Ú ÔÖÓ Ð Ñ ¸ ÔÓ × Í Ü ¾  Ô ÙÑ × Ö ÕÙ Ô Ú Ö º Ë ÑÓ× ÕÙ Ô Ö ØÓ Ó Ò Ü ×Ø ÙÑ Ü¼ ¸ ܼ Ò¸ Ø Ð ÕÙ ´Ü¼ µ Ç´ÐÓ Òµº Á×ØÓ × Ò ¬ ÕÙ Ô Ö ØÓ Ó Ò Ü ×Ø ÙÑ Ü¼ Ø Ð ÕÙ ÈÍ ´Ü¼ µ ¾  ÐÓ Ò ½ Òº ÈÓÖØ ÒØÓ¸ ÓÑÓ ×ÓÑ Ò¬Ò Ø ½ ¾ · ½ ¿ · ½ · ¡ ¡ ¡ Ú Ö ¸ ×× Ñ Ø Ñ Ñ ÈÍ ´Üµ Ú Ö º ½ Ç ÇÖ Ò ÓØ Ò Ó Ø ÖÒÓ ¸ ÑÙÒ Ó ÙÑ Ô Ò Ö × ×Ø ÒØ ¸ Ø ÒØ ÕÙ ×Ø ×× ÙÑ ×ÙÔ Ö Ò¬Ò Ø ¸ Ö × Ö Ú Ò Ó ØÓ Ó× Ó× Ð ÚÖÓ× ÓÒ Ó׸ Ð Ñ Ö Ö Ð ÙÑ × Ó Ö × ÓÖ Ò × ¸ ÓÖ × Ó× ÇÖ Ò ÓØ Ò Ó× Ø ÖÒÓ׸ ÄÙ × ÖÒ Ò Ó Î Ö ×× ÑÓ¸ ÓÑÔ Ò × Ä ØÖ ×¸ ¾¼¼¼¸ Ô Ò ¼º ¾
  • pp xxxxx ¼ pppp ½ xxx p xxx wpp ppp x9 bb R ¼ ÐÐÐÐ bb½ ¼ ÐÐÐÐ RRR½ Ð bb Ð RR ÐÐÐ b0 ÐÐÐ & Ô Ô Ô PP ¼ ÔÔÔ ¼ ÔÔÔ ¼ ÔÔÔ ¼  PP P½ ÑÔÔÔ ½ ÑÔÔÔ ½ ÑÔÔÔ ½ Ö P$ ¼¼¼ ¼¼½ ¼½¼ ¼½½ ½¼¼ ½¼½ ½½¼ ½½½ ÙÖ ÖÚÓÖ Ó ¬ Ó Ò Ö ¼yyy bbb½ 0 ¼x |yy d xx ddd½ ½ {xx dd ¼¼ 2 ¼ ~~ W½ ~ W ~~~ W( ¼½¼ ÙÖ ÖÚÓÖ ÑÓ×ØÖ Ò Ó Ó Ó× Ð ÚÖ × ÔÖ ¬ÜÓ ¬Ò Ó ½ ´ × Ù Ð ÃÖ Øµ Ë « ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ó Ó׸ ÒØ Ó Ü ½ ½ ܾ« ¾ ×Ø ÑÓ× ÒØ Ö ×× Ó× Ñ ÔÖÓÚ Ö ÕÙ × Ó ¬ Ó × Ð ÚÖ × ÔÖ ¬ÜÓ × Ø × Þ Ñ ×Ø × Ù Ð ℄º Ì ÓÖ Ñ ¾ ÌÓ Ó ¬ Ó Ð ÚÖ ÔÖ ¬ÜÓ × Ø × Þ × Ù Ð ÃÖ Øº ÈÖÓÚ ÅÓ×ØÖ ÑÓ× Ò ÙÖ ÙÑ ÖÚÓÖ ÕÙ ÐÙ×ØÖ ØÓ Ó× Ó× ÔÓ×× Ú × Ñ Ò Ó× Ô Ö Ó Ø Ö ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ö º ÖÚÓÖ × Ù Ò¬Ò Ø Ñ ÒØ Ô Ö ÜÓº ÑÒ Ó Ö ÔÖ × ÒØ ÙÑ ×ØÖ Ò Ò Ö º ÈÓ ÑÓ× Ú Ö Ò ÙÖ Ó× ÔÓÒØÓ× Ñ Ö Ó× Ò Ò Ó ØÖ × Ó Ó× Ð ÚÖ × ÔÖ ¬ÜÓ¸ × ÕÙ ÒÓ× Ñ Ò Ó× ÜÓ Ó× ÔÓÒØÓ× Ò Ó Ü ×Ø Ò Ò ÙÑ ÓÙØÖÓ Ó Óº Ë Ó Ð × ¼¼¸ ¼½¼ ½º ÍÑ Ú Þ Ò Ó ÙÑ ÔÓÒØÓ ÙÖ Ó Ò ÖÚÓÖ ¸ Ú ÑÓ× ØÓÑ Ö ÙÑ Ù × Ó × ¯ Æ ×Ø ÔÓÒØÓ Ó Ò ÓÒØÖ Ó ÙÑ Ó Ó¸ ÒØ Ó Ô Ö ¯ Ò Ò Ó ÙÑ Ó Ó¸ ÒØ Ó ÑÓÚ ¹× Ñ × ÙÑ Ô ××Ó Ô Ö ÜÓ ÓÑ ÈÖ´¼µ ÈÖ´½µ ¾ º ½ ÔÓ× Ñ Ò Ö Ò Ô ××Ó× Ò ÖÚÓÖ ÒÓ× ÔÓ ÑÓ× Ø Ö Ø ÖÑ Ò Ó Ñ Ð ÙÑ Ò Ú Ð Ñ Ò × Ò ÓÒØÖ ÑÓ× ÙÑ Ó Ó ´ÔÓ × Ó× Ó Ó× × Ó Ð ÚÖ × ÔÖ ¬ÜÓµ¸ ÓÙ ÔÓ ÑÓ× Ø Ö Ø Ò Ó Ó Ò Ú Ð Ò × Ñ Ò ÓÒØÖ Ö ÙÑ Ó Óº ÕÙ ÐÕÙ Ö ÓÖÑ ÔÖÓ Ð ÕÙ ÐÕÙ Ö Ñ Ò Ó Ò ÖÚÓÖ ÔÓ × Ö Ð ÙÐ ÓÑÓ   ½ ¡Ò ¯ Ñ Ò Ó ÓÑ Ò Ø× ´Ò Ó Ò ÓÒØÖÓÙ Ó Óµ Èִܽ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÒ µ ¾ ¾
  • oo €€€€€ ¼ooooo €€€ ½ o €€€ wooooo ½ ¾ ½ ¾ €€9 Ö YYY Ó VV ¼ÖÖÖ YY ½ ¼ ÓÓÓÓ VVV½ Ö½ ½ Y Y Ó ½ ½ VV ÖÖ ¾ ¾ Y) ÓÓ ¾ ¾ V( ÒÖ ½ ÑÓ RR w RR w RRR ww ¼ www ½ RRR ¼ R½ ¼ ½ ½ ½ RR& w½ ¾ ½ ½ ½ RR Ô ¾ ¾ www ¾ Ô ¾ ¾ R& w ½ ½ ½ {w ½ ½ ½ ÙÖ ÖÚÓÖ ÑÓ×ØÖ Ò Ó ÓÒ× ÖÚ Ó ÔÖÓ Ð   ½ ¡Ñ ¯ Ñ Ò Ó ÓÑ Ñ Ò Ø× ´ Ò ÓÒØÖÓÙ Ó Óµ Èִܽ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÑ µ ¾ º È Ð ÔÖÓÔÖ ÓÒ× ÖÚ Ó ÔÖÓ Ð ×ÓÑ × ÔÖÓ Ð × Õ٠й ÕÙ Ö Ò Ú Ð ÖÚÓÖ Ú × Ö Ù Ð ½º ÁÐÙ×ØÖ ÑÓ× ×Ø ÔÖÓÔÖ Ò ÙÖ º Æ ×Ø ¬ ÙÖ ÔÖ × ÒØ ÑÓ× ÙÑ ÖÚÓÖ ÔÓØ Ø Ñ ÕÙ Ó × ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ØÖ × Ò Ú × ÖÚÓÖ Ö ×ÙÐØÓÙ Ñ ÙÑ Ó ¬ Ó Ò ÓÒØÖ ÒÓ Ò Ú Ð ¾ ´ Ó Ó ¼½µº ÈÓ ÑÓ× ×ÓÑ Ö × ÔÖÓ Ð ×Ó Ø Ò Ó ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ · · · · · · ½ ×Ø ÓÖÑ ÔÓ ÑÓ× Þ Ö ÕÙ Ü Ò ½ ½ · ½ Ó Ó× ÓÑ Ü Ò ¾ Ñ Ò Ó× Ò Ò Ó Ø ÖÑ Ò Ó× ¾ ÓÑÓ Ò ½ ¼ Ñ Ò Ó× Ò Ò Ó Ø ÖÑ Ò Ó× ¾ × Ù ÕÙ Ü ½ ½ Ó Ó× ÓÑ Ü Ò ¾ ÌÓÑ Ò Ó Ó Ð ÑÒ ½ Ó Ø ÑÓ× Ü Ü ½ ½ ÐÑ Ò ½ Ó Ó× ÓÑ Ü Ò ¾ ܾ« ¾ ×Ø ÓÑÔÐ Ø ÔÖÓÚ º ¾ Ì ÓÖ Ñ ¾ Ü ×Ø ÙÑ Ó Ó Ð ÚÖ ÔÖ ¬ÜÓ ÕÙ Ó ¬ Ñ Ò× Ò× Ü ¾ « Ø Ð ÕÙ À´ µ Ä´ µ À´ µ · ½ ¿¼
  • ÈÖÓÚ ÈÖ Ñ ÖÓ ÔÖÓÚ ÑÓ× × Ù Ð À´ µ Ä´ µº ËÙ ØÖ Ò Ó Ó× Ó × Ð Ó× × Ù Ð Ä´ µ   À ´ µ Դܵ Ü · ÐÓ Ô´Üµ℄ ܾ« Ü ½ Դܵ ÐÓ Ô´Üµ   ÐÓ Ü¾« ¾ Դܵ Դܵ ÐÓ  ½¡ Ü Ü¾« ¾ ÔÐ Ò Ó × Ù Ð Ö Ø Ö ×Ø ÙÒ Ó ÓÒÚ Ü ÐÓ ´½ ܵ ´Ú Ì ÓÖ Ñ ¾µ¸ ÓÑ Ô´Üµ ´½ ¾µ Ü ¸ Ó Ø ÑÓ× È Ô´Üµ ÐÓ Ô´Üµ Դܵ ÐÓ Ü¾« Դܵ  ½¡ Ü È  ½¡ Ü Ü¾« ¾ ܾ« ܾ« ¾ È ÓÑÓ × ÑÓ× Õ٠ܾ« Դܵ ½ È Ü Ô´Üµ ÐÓ Ü¾« Դܵ   ÐÓ ½ ¼ È  ½¡ Ü Ü¾« ܾ« ¾ ܾ« ¾ È  ½¡ Ü ÔÓ × Ô Ð × Ù Ð ÃÖ Ø ½¸ ×Ø ÔÖÓÚ Ü¾« ¾ ÔÖ Ñ Ö × Ù Ð º Ú ÒØ ÕÙ Ñ Ð ÓÖ Ó ¬ Ó ÔÓ×× Ú Ð ÕÙ Ð Ñ ÕÙ Ü ÐÓ ´½ Դܵµº × ÓÐ ÑÓ× Ü ÐÓ ´½ Դܵµ º ÄÓ Ó¸ ½ ½ Ä´ µ Դܵ ÐÓ Ô´Üµ ÐÓ ·½ À´ µ · ½ ܾ« Դܵ ܾ« Դܵ ÔÓ × Ü Ü · ½º ¾ ÌÓ Ó ¬ Ó ÕÙ × Ø × Þ × Ù Ð ÃÖ Ø Ð ÚÖ Ð ÔÖ ¬ÜÓÑ´ ÙÒ Ñ ÒØ Ó ¬ Ú Ðµ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ø Ñ Ò Ó× Ó Ó × Ø × Þ Ü ÐÓ Èִܵ º ½ ÍÑ × ÔÖ Ó ÙÔ Ó × ÕÙ Ú ÑÓ× Ø Ö ÓÑÓ Ó Ø Ö Ó Ó× ÙÒ Ñ ÒØ Ó¹ ¬ Ú × ÓØ ÑÓ× Ñ Ö Ð Ó Ó Ø Ñ Ò Ó Ñ Ó × Ô Ð ÚÖ × Ó Óº ÍÑ Ð ÓÖ ØÑÓ Ñ ×Ù Ó Ó ¬ Ó Ë ÒÒÓÒ¹ ÒÓ ℄º Ç ÔÖ Ò Ô Ó × Ó Ó ¬ Ó Ë ÒÒÓÒ¹ ÒÓ ¬Ò Ö Ó Ó Ó × Ó Ò ÙÒ Ó ×ØÖ Ù Ó ÙÑÙÐ Ø Ú ´Üµº Ë ½ ¾ ¿È Ò ÙÑ ÓÖ Ò Ó ØÓ Ó× Ó× Ð Ñ ÒØÓ× Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ñ Ò× Ò× «¸ ÒØ Ó ´ µ ÈÖ´ µº Ë ½ ´ µ ÈÖ´ µ · ÈÖ´ µ ¾ Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ó ×ÓÑ × ÔÖÓ Ð × ØÓ × Ñ Ò× Ò× Ñ ÒÓÖ ×¸ Ò ÓÖ Ò Ó¸ ÕÙ Ñ × ÑØ ÔÖÓ Ð º ÓÖ Ò Ó Ò Ó Ò ×× Ø × Ù Ö ÕÙ ÐÕÙ Ö ÓÖ Ñ ÔÖ ×Ø Ð ´ Ö × ÒØ ¸ Ö × ÒØ ¸ Ø ºµº Ë ´Üµ ÙÑ ÙÒ Ó Ñ Ö Ù¸ ´Üµ Ö ÔÖ × ÒØ Ñ Ø Ó Ö Ù ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ Ñ Ò× Ñ Üº Ñ Ö Ð ´Üµ ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ Ö Ð ÕÙ ×Ó ÔÓ × Ö ÜÔÖ ××Ó ÓÑ ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ Ò¬Ò ØÓ Ø׺ Ë ÖÖ ÓÒ ÖÑÓ× ´Üµ Ô Ö Ð ÐÓ Èִܵ Ø× Ó Ø Ö ÑÓ× ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ ÕÙ Ò ½ Ô ÖÑ Ò ÒÓ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ó Ö Ùº ×× Ñ Ð Ø× ×Ù¬ ÒØ Ô Ö × Ö Ú Ö Üº ¿½
  • Ü Èִܵ ´Üµ ´Üµ ´Üµ Ñ Ò Ö Ó Ð ÐÓ ½ Èִܵ Ó Ó ½ ¼¸½¾ ¼¸½¾ ¼¸¼ ¾ ¼¸¼¼¼½ ¼¼¼½ ¾ ¼¸ ¼¸ ¾ ¼¸¿ ¼¸¼½½ ¾ ¼½ ¿ ¼¸¾ ¼¸ ¼¸ ¼¸½½ ¿ ½½¼ ¼¸¼ ¾ ¼¸ ¿ ¼¸ ¼ ¾ ¼¸½½½¼½ ½½½¼½ ¼¸¼ ¾ ½¸¼ ¼¸ ¼¸½½½½½ ½½½½½ Ì Ð ¾ Ü ÑÔÐÓ ÓÒ×ØÖÙ Ó Ó Ó Ó Ë ÒÒÓÒ¹ ÒÓ ÈÓ ÑÓ× ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ø Ð Ó ¬ Ó Ð ÚÖ ÔÖ ¬ÜÓ ´ ÔÓÖØ ÒØÓ ÙÒ Ñ ÒØ Ó ¹ ¬ Ú Ðµ ÕÙ Ó Ø Ñ Ò Ó Ñ Ó Ó Ó Ó Ä × Ø × Þ Ä À · ¾º ×× Ñ¸ ×Ø Ó Ó ×Ø ÙÑ Ø Ó ÓØ ÑÓ ÕÙ Ä À · ½º Ì Ð ¾ ÔÖ × ÒØ ÙÑ Ü ÑÔÐÓ ÓÒ×ØÖÙ Ó Ó Ó Ó Ô Ö Ò Ó Ñ Ò× Ò× ½ ¾ ¿ ÓÑ ÔÖÓ Ð × ¼¸½¾ ¼¸ ¼¸¾ ¼¸¼ ¾ ¼¸¼ ¾ º Ç Ø Ñ Ò Ó Ñ Ó × Ô Ð ÚÖ × Ó Ó Ó Ø Ó Ò ×Ø Ü ÑÔÐÓ ¾ º Ç × ÖÚ ÕÙ ¸ Ò ×Ø ×Ó¸ Ó ÙÐØ ÑÓ Ø Ó× Ó Ó× ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ × ÔÓ × Ö Ð Ñ Ò Ó¸ Ó Ø Ò Ó ×× Ñ ÙÑ Ó Ó Ñ × ¬ ÒØ ´ÓÙ Ñ × ÙÖØÓµº ÈÓ ÑÓ× ÓÖ ¸ × Ó× Ñ Ó ¬ Ó Ð ÚÖ ÔÖ ¬ÜÓ¸ Ö ¬Ò Ö ÈÍ ´Üµ ÓÖÑ Ö ×ØÖ Ò Ö ÕÙ ØÓ Ó× Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × × Ñ ÔÖÓ Ö Ñ × ÙØÓ Ð Ñ Ø Ó× ÕÙ Í × ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÔÖ ¬ÜÓº Á×ØÓ Ò Ó Ø Ó Ð Ø Ö ÔÓ × × Ð Ò Ù Ò× ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ù×Ù ÐÑ ÒØ × Ó Ð Ñ Ø × ÔÓÖ ÙÑ ÓÑ Ò Ó ¬Ò Ð Þ Ó ´ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ ÒÓ È Ë Ä¸ Ó Æ ºµº Ë ÈÍ ´Üµ ¬Ò ÓÑÓ ÔÖÓ Ð ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð ÔÖ ¬ÜÓ ÓÑÔÙØ Ö Ü ÕÙ Ò Ó ÓÖÒ Ó ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ ÙØÓ Ð Ñ Ø Ó Ð ØÓÖ Ó¸ ÈÍ ´Üµ ¾  Ô Í Ü Ô ÈÐ × Ù Ð ÃÖ Ø Ú ÒØ ÕÙ ÈÍ ´Üµ ÙÑ ÔÖÓ Ð ¸ ÔÓ × × Ö ÑÈ ÓÒÚ Ö ¼ ÈÍ ´Üµ ½º × Ó× ÒÓ× Ö ×ÙÐØ Ó× ×Ø × Ó¸ ÔÓ ÑÓ× ¬ÖÑ Ö È ÕÙ Ü ¾   ´Üµ ÙÑ × Ö Ú Ö ÒØ ¸ ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ü ¾ Ã ´Üµ ÓÒÚ Ö º Ì ÓÖ Ñ ¿¼ ÈÍ ´ µ Ò Ó ÓÑÔÙØ Ú Ðº ÈÖÓÚ ÈÓ ÑÓ× × ÑÙÐ Ö ØÓ Ó× Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ô Ö Ñ ÕÙ Ò Í Ò ÓÖ Ñ Ð Ü Ó Ö ¬ ÓÐ Ø Ö ØÓ Ó× Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × ÕÙ Ô Ö Ñ ÓÑÔÙØ Ñ ÙÑ ×ØÖ Ò º Ð Ú Ö ÕÙ ¸ Ô ÐÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ô Ö ¸ ×Ø ×Ø Ñ Ø Ú Ò Ó ÓÑÔÙØ Ú Ð¸ ÔÓ × Ò Ó ÔÓ ÑÓ× Ø ÖÑ Ò Ö ÕÙ × ÔÖÓ Ö Ñ × Ò Ó Ö Ó Ô Ö Öº ¾ º ÈÖÓ Ð ÍÒ Ú Ö× Ð Ë « ¼ ½ ´ Ð ØÓ Ò Ö Óµº ÒØ Ó¸ «£ £ ¼ ½ ¼¼ ¼½ ½¼ ½½ ¼¼¼ º ÓÒ¹ × Ö Ó ÓÒ ÙÒØÓ × × ÕÙ Ò × Ò Ö × Ò¬Ò Ø × ÙÒ Ö ÓÒ × ¼ ½ ½º Ë ¾ ¼ ½ ½ ÒØ Ó ½ ¾ ¿ È ½Ò ½ ¾ Òº Ð Ñ ÒØÓ ¼ ½ ½ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÙÑ Ð Ñ ÒØÓ Ö ¾ Ê ¸ Ö ¾ Ö ÓÒÚ Ö ÓÑ ¼ Ö ½º Ç ÓÒ ÙÒØÓ ØÓ × × × ÕÙ Ò × Ò¬Ò Ø × ÙÒ Ö ÓÒ × ÕÙ Ø Ñ Ü ÓÑÓ ÔÖ ¬ÜÓ Ñ Ó Ð Ò ÖÓ  Ü¸  Ü ½ Ü Ü ¾ ¼ ½ ½ º Ç Ð Ò ÖÓ ÔÓ × Ö ÒØ ÖÔÖ Ø Ó ÓÑÓ Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ ¼ Ü ¼ Ü · ¾  Ü µ¸ Ñ ¼ ½µº Ç Ø Ñ Ò Ó Ó Ð Ò ÖÓ  Ü ¾  Ü º ¿¾
  • Ú ÑÓ× ØÖ Ù Ö ÔÖÓ Ð × ×Ø × Ð Ò ÖÓ׺ È Ö ×ØÓ¸ ¬Ò ÑÓ× ÙÑ ¹ Ð Ö Ö Ô ÐÓ× ÒØ ÖÚ ÐÓ× ´ ×Ø ¹ Ð Ö Ñ ¹ Ð Ö ÓÖ Ðµ ÙÑ Ñ ÔÖÓ Ð Ô Ö ×Ø ¹ Ð Ö ℄º Í× Ö ÑÓ× ÓÑÓ Ñ Ó Ø Ñ Ò Ó Ó× Ð Ò ÖÓ׺ È Ö × ÑÔÐ ¬ Ö ÒÓØ Ó Ù× ÑÓ× ´Üµ¸ Ó ÒÚ × ´ Ü µ¸ Ô Ö Ò Ö Ñ Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ  Ü º ¬Ò Ó ½ ÍÑ ÙÒ Ó «£ Ê ÙÑ × Ñ Ñ × ´£µ ½ ´Üµ ´Ü µ ¾« ÈÓ ÑÓ× ÓÑÔ Ò× Ö × × Ù Ð ×¸ Ó Ø Ò Ó ÒÓÚ Ñ ÒØ Ù Ð ×¸ Ó ×ÙÔÓÖ Ü ×Ø Ò È ÙÑ Ð Ñ ÒØÓ Ò ¬Ò Ó Ù¸ Ù ¾ «¸ Ø Ð ÕÙ ´£µ · ´Ùµ ½ ´Üµ ´ÜÙµ · ¾« ´Ü µº Ù ÓÒ ÒØÖ Ö Ó Ü ××Ó Ñ × × × Ù Ð × ØÖ Ò× ÓÖÑ Ò Ó¹ × Ñ Ù Ð ×º Ç ÓÒ ØÓ × Ñ Ñ Ò Ó Ô ÖØ Ò Ø ÓÖ Ñ Ð ×× ¾¾℄º ÍÑ × Ñ Ñ Ø × Ö Ø × × Ù ×Ô Ó ÑÓ×ØÖ Ð × Ö ØÓº ¬Ò Ó ½ Ë ÙÑ Ð ×× × ÑÑ × × Ö Ø ×º ÍÑ × Ñ Ñ ¼ ÙÒ ¹ Ú Ö× Ð ´ÓÙ Ñ Ü Ñ µ Ô Ö × ¼ ¾ Ô Ö ØÓ Ó ¾ Ü ×Ø ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¼Ø Ð ÕÙ ¼ ´Üµ ´Üµ¸ ÓÑ Ò Ô Ò ÒØ Üº Ë ¼ ´ ܵ ´Üµ Ô Ö ØÓ Ó Ü ÒØ Ó ÒÓ× Þ ÑÓ× ÕÙ ¼ ÓÑ Ò ´ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ú Ñ ÒØ µ º Î ÑÓ× ÔÖÓÜ Ñ Ö Ó Ö ×ÙÐØ Ó ÚÐ Ó ÙÒ Ó × Ú ÐÓÖ Ö Ð Ù× Ò Ó Ú ÐÓÖ × Ö ÓÒ × Ô Õ ¸ Ö ÔÖ × ÒØ Ó× ÓÑÓ Ô Ö × ´Ô Õ µ¸ Ô Ö Ô Õ ¾ Æ º ¬Ò Ó ¾¼ ÍÑ ÙÒ Ó Ö Ð Ø ÒÙÑ Ö Ú Ð × Ü ×Ø ÙÑ ÙÒ Ó Ö ÙÖ× Ú ´Ü ص¸ Ò Ó Ö × ÒØ Ñ Ø¸ ÓÑ Ð ÑØ ½ ´Ü ص ´Üµº ÇÙ × ¸ ÙÑ ÙÒ Ó ÒÙÑ Ö Ú Ð ÕÙ Ð ÕÙ ÔÓ × Ö ÔÖÓÜ Ñ ÔÓÖ ÜÓº ¬Ò Ó ¾½ ÍÑ ÙÒ Ó Ö Ð Ø Ó¹ ÒÙÑ Ö Ú Ð × Ü ×Ø ÙÑ ÙÒ Ó Ö ÙÖ× Ú ´Ü ص¸ Ò Ó Ö × ÒØ Ñ Ø¸ ÓÑ Ð ÑØ ½ ´Ü ص ´Üµº ÍÑ ÙÒ Ó Ó¹ ÒÙÑ Ö Ú Ð ÕÙ Ð ÕÙ ÔÓ × Ö ÔÖÓÜ Ñ ÔÓÖ Ñ º Ë ÒÙ¹ Ñ Ö Ú Ð ÒØ Ó   Ó¹ ÒÙÑ Ö Ú Ðº Ë ÙÑ ÙÒ Ó ÒÙÑ Ö Ú Ð Ó¹ ÒÙÑ Ö Ú Ð ÒØ Ó Ð Ø Ö ÙÖ× Ú º ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ à ´ µ ´ µ × Ó ÙÒ Ó × Ó¹ ÒÙÑ Ö Ú ×¸  Ã ´ µ¸   ´ µ ÈÍ ´ µ × Ó ÙÒ Ó × ÒÙÑ Ö Ú ×¸ Ñ × Ò Ò ÙÑ Ð × Ö ÙÖ× Ú º ¬Ò Ó ¾¾ ÍÑ Ñ Ø ÒÙÑ Ö Ú Ð × Ü ×Ø ÙÑ ÙÒ Ó Ö ÙÖ× Ú ´Ü ص¸ Ò Ó Ö × ÒØ Ñ Ø¸ Ø Ð ÕÙ Ð ÑØ ½ ´Ü ص ´Üµº ÅÙ ØÓ Ó ÕÙ × Ö × ÙØ Ó × Ù Ö ÔÖÓÚ Ü ×Ø Ò ÙÑ × Ñ Ñ ÙÒ Ú Ö× Ð Ñ Ò Ð ×× × × Ñ Ñ × ÒÙÑ Ö Ú × × Ö Ø × ¾¾℄º ÈÖ Ñ Ö Ñ ÒØ ¸ Ú ÑÓ× ÔÖÓÚ Ö ÕÙ ÓÑÔÐ Ü Ã ´Üµ ÔÖÓ Ð ÈÍ ´Üµ × Ó Ñ × ÕÙ Ú Ð ÒØ ×¸ ÓÙ × ¸ ¾ Ã ´Üµ ÈÍ ´Üµ ℄º ¿¿
  • Ì ÓÖ Ñ ¿½ Ü ×Ø ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¸ Ø Ð ÕÙ Ô Ö ØÓ Ó Ü¸ ¾ Ã ´Üµ ÈÍ ´Üµ ¾ Ã ´Üµ¸ ÓÒ Ò Ó Ô Ò Üº ÈÖÓÚ ÔÖ Ñ Ö × ÈÐ Ù Ð × Ö ÔÖÓÚ º Ë Ü£ Ó Ñ ÒÓÖ ÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ ÓÑÔÙØ Ü¸ ÒØ Ó ÈÍ ´Üµ   Ô ¾  Ü£ ¾ Ã ´Üµ º Í Ü¾ ÓÑÓ Ã ´Üµ ÐÓ Èͽ´Üµ · ¼ º Ô ÈÓ ÑÓ× Ö × Ö Ú Ö × ÙÒ × Ù Ð ÍÑ Ó× ÔÖÓ Ð Ñ × ÓÑ ×Ø Ô ÖØ ÔÖÓÚ ÕÙ Ò Ó ÔÓ ÑÓ× ÓÑÔÙØ Ö ÈÍ ´Üµ¸ ÒØ Ó ×ØÖ Ø ÔÖÓÚ Ò ÓÒØÖ Ö Ó Ñ ÒÓÖ ÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ × Ö Ú ×ØÖ Ò × Ü ÓÑ ÐØ ÔÖÓ Ð ÈÍ ´Üµº È Ö ×ØÓ¸ Ù× Ö ÑÓ× Ó ¬ Ó Ë ÒÒÓÒ¹ ÒÓ ÓÒ×ØÖÙ Ö ÑÓ× ÖÚÓÖ Ó Ó× Ë ÒÒÓÒ¹ ÒÓ ÓÖÑ × Ø × Þ Ö × Ù Ð ÃÖ Øº Ñ ÕÙ ×Ø ÖÚÓÖ ÓÒ×ØÖÙ Ø Ö ÑÓ× ÔÖÓÜ Ñ Ó × Ú Þ Ñ Ð ÓÖ × ÈÍ ´Üµº ÆÓ× Ò Ó ÓÒ ÑÓ× ÔÖ Ú Ñ ÒØ ÔÖÓ ÙÒ Ó× ÒÓ Ó× Ò ÖÚÓÖ ¸ Ñ × ÔÓ ÑÓ× ×Ù ×× Ú Ñ ÒØ ØÖ Ù Ö Ü Ó× ÒÓ Ó× ÖÚÓÖ Ñ × ÔÖÓÜ ÑÓ× Ö Þ¸ Ñ ÕÙ ÒÓ×× ×Ø Ñ Ø Ú ÈÍ ´Üµ Ñ Ð ÓÖ º ËÙÔÓÑÓ× ÙÑ ÒÙÑ Ö Ó Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ô½ Ô¾ Ô¿ º ÒØ Ó¸ ÒÓ× ÓÒ×ØÖÙ ÑÓ× ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Å ÕÙ Ü ÙØ ÙÑ Ô ××Ó ÓÑÔÙØ Ó Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÔÖÓ Ö Ñ × ÑÙÐ Ò Ó ÓÑÔÙØ Ó Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ò Ñ ÕÙ Ò Í º × Ù Ö¸ Ü ÙØ ÑÓ× Ó × Ô ××Ó× ÓÑÔÙØ Ó Ó× Ó × ÔÖ Ñ ÖÓ× ÔÖÓ Ö Ñ × ×× Ñ ×Ù ×× Ú Ñ ÒØ ¸ ÓÖÑ ÕÙ Ñ Ð ÙÑ ÑÓÑ ÒØÓ Å ×Ø Ö Ü ÙØ Ò Ó Ô ××Ó× ÓÑÔÙØ Ó Ó× ÔÖ Ñ ÖÓ× ÔÖÓ Ö Ñ × ÒÙÑ Ö Ó¸ × ÑÙÐ Ò Ó Ñ ÕÙ Ò Í º ÇÙ × ¸ Å Ü ÙØ Ö Ó Ð ÓÖ ØÑÓ ¿º Ð ÓÖ ØÑÓ ¿ ´ Ø ÖÑ Ò Ó× Ô Üµ ½º ¼ ½ ¾º ·½º Ö Ó× ÔÖ Ñ ÖÓ× ÔÖÓ Ö Ñ × ÒÙÑ Ö Óº Ë ÑÙÐ ÓÑÔÙØ Ó Ô ××Ó× ÙÑ Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ö Ó× Ñ Í º Ë ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ Ô Ö ¸ ÖÑ Þ Ò Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ô ×Ù × Ü ·½º Î Ô Ö ¾º ×Ø ÓÖÑ ¸ Ú ÒØÙ ÐÑ ÒØ Ñ ÕÙ Ò Ö Ü ÙØ Ö ØÓ Ó× Ó× ÔÓ×× Ú × ÔÖÓ Ö Ñ × ÔÓÖ ÙÑ Ø ÑÔÓ Ú Þ Ñ × ÐÓÒ Ó¸ ÓÖÑ ÕÙ × ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ Ú ÒØÙ ÐÑ ÒØ Ô Ö ¸ ÒÓ× × Ó Ö Ö ÑÓ׺ ×× Ñ¸ ÔÓ ÑÓ× Ó Ø Ö Ð ×Ø ÓÖ Ò Ô½ Ô¾ Ô¿ ØÓ Ó× Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × ÕÙ Ô Ö Ñ ÙÒØÓ ÓÑ × ×Ù × × ×º È Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ô ×Ù × Ü Ð ÙÐ ÑÓ× ÙÑ ×Ø Ñ Ø Ú ÈÍ ´Ü µ¸ ÈÍ ´Ü µ ¾  Ô Í Ô Ü ÒØ Ó Ð ÙÐ ÑÓ× Ó ÒÙÑ ÖÓ Ø× Ò Ò ×× Ö Ó× Ô Ö × Ö Ú Ö Ü × Ó× Ò ×Ø ¹ Ñ Ø Ú ØÙ Ð ÈÍ ´Ü µ¸ ½ Ò ÐÓ ÈÍ ´Ü µ ÈÓ ÑÓ× ÒØ Ó ÓÒ×ØÖÙ Ö ÖÚÓÖ ¸ Ö ÒØ Ò Ó ÕÙ ØÓ Ó× Ó× Ò ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó Ü × Ó ×Ø ÒØÓ× Ô Ð Ö ÑÓ Ó Ó× ÒÓ Ó× Ñ ÕÙ Ó ÓÖÖ Ó Ò Ò Ü Ò º Á×ØÓ Ö ÒØ ÕÙ Ü ×Ø ÒÓ Ñ Ü ÑÓ ÙÑ ÒÓ Ó Ñ ÒÚ Ð ÖÚÓÖ ÕÙ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÙÑ Óܺ Ë ÑÔÖ ÕÙ ÙÑ ÒÓ Ó Ù× Ó ØÓ Ó× Ó× ÒÓ Ó× ÜÓ Ð ¬ Ñ Ò ×ÔÓÒ Ú ×¸ Ö ÒØ Ò Ó ÕÙ ØÖ Ù Ó ÒÓ Ó× Ð ÚÖ ÔÖ ¬ÜÓº ÁÐÙ×ØÖ ÑÓ× ×Ø ÔÖÓ ××Ó ÓÑ Ó × Ù ÒØ Ü ÑÔÐÓº ¿
  • Ô Ü ÈÍ ´Ü µ Ò ÓÑ ÒØ Ö Ó ½ ½¼½ ÈÍ ´Ü½ µ ¾  Ô½ ¾ ¿ ¼¸½¾ ½¼ ¿ ¾ ½¼¼¼½½ ÈÍ ´Ü¾ µ ¾  Ô¾ ¾  ¼¸¼½ ¾ ½½¼½ ¿ ½½ ÈÍ ´Ü¿ µ ¾  Ô½ · ¾  Ô¿ ¾ ¿ · ¾ ¾ ½¼ ¾ ¼¸¿ ½¼¼½ ½½½ ÈÍ ´Ü µ ¾  Ô ¾  ¼¸¼ ¾ ½¼¼¼¼ ½¼ ÈÍ ´Ü µ ¾  Ô½ · ¾  Ô¿ · ¾  Ô ¾ × ÖØ Ó ¾ ¿ · ¾ ¾ · ¾  ¼¸ ¼ ¾ ½¼¼¼½¼½ ½½½½½ ÈÍ ´Ü µ ¾  Ô ¾  ¼¸¼¼ ½¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ì Ð ¿ ÓÒ×ØÖÙ Ó ÖÚÓÖ ½ y ƒƒƒƒƒ¼ |y ƒƒ ½ k kA ‡‡‡‡‡‡‡‡ ¼ uk k ‡‡‡C … ½iiiiii ……………… ¼ ti ………… Ü¿ ½¼ kB v ½ kkk vvvv ¼ kkk uk vvv ܽ ½¼ 8 x ½rrrrr xxxxx ¼ xr xxx Ü ½½½ 8 ½ m  ¼ vm m m  @ ½ mmmm ` `¼ vm ` ܾ ½½¼½ ½ Ø) yyyyy¼ ` Ø y9 ÔØ Ü ½½½½½ ÙÖ ÖÚÓÖ ÓÒ×ØÖÙ È Ö ÐÑ ÒØ Ü ÑÔÐÓ Ë Ñ Ó× ÔÖÓ Ö Ñ ×¸ ×Ù × × × Ó× Ð ÙÐÓ× ÈÍ ´Ü µ Ò ÐÙ×ØÖ Ó× Ò Ì Ð ¿º Ô ÖØ Ö Ó× Ó× Ø Ð ÔÓ ÑÓ× ÓÒ×ØÖÙ Ö ÖÚÓÖ ÓÑÓ ÐÙ×ØÖ ÙÖ º Ç × ÖÚ ÕÙ Ò ÖÚÓÖ Ü Ó × ÖØ Ó¸ ÔÓ × Ü¿ Ü Ò¿ Ò ¸ Ü Ó Ö ÒÓÑ Ó ÓÑÓ Ü º Í× Ò Ó ÖÚÓÖ Ó Ø ÔÓ ÑÓ× ÓÒ ÐÙ Ö ÕÙ ¾ ´Ò ·½µ ¾ ½ ¾ Ò Ü Ü Ü Ü   ¡ ¾ ½ ¾ ÐÓ ÈÍ ´Üµ · ¾ ÐÓ ÈÍ ´Üµ  ½ · ¾ ÐÓ ÈÍ ´Üµ  ¾ · ¡ ¡ ¡ ´ µ ½ ½ ¾ ½ ¾ ÐÓ ÈÍ ´Üµ ½· · ·¡¡¡ ¾ ¾ ½ ¾ ÐÓ ÈÍ ´Üµ ¾ ÈÍ ´Üµ ÓÒ ´ µ Ú Ö ÖÓ ÔÓ × Ü ×Ø ÒÓ Ñ Ü ÑÓ ÙÑ ÒÓ Ó Ñ ÒÚ Ð ÖÚÓÖ ÕÙ ÓÑÔÙØ Ü¸ ××ÙÑ Ó ÕÙ Ó Ð Ñ Ø ×ÙÔ Ö ÓÖ ×ÓÑ ÕÙ Ð Ñ ÕÙ ØÓ Ó× Ó× Ò Ú × ×Ø Ó ÐÓ Ó× Ô Ö Üº ¿
  • ÈÓÖØ ÒØÓ¸ ½ ¾ ´Ò ·½µ ÈÍ ´Üµ ½ ½ ܾ ¼ ½ £ ÙÐØ Ñ × Ù Ð Ñ Ù×Ø ¬ ¹× Ô Ð × Ù Ð ÃÖ Øº ÇÙ × ¸ Ü ×Ø ÙÑ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ø ÚÓ Ô Ö ÓÒ×ØÖÙ Ö ÖÚÓÖ Ô ÖØ Ö × ÔÖÓÜ ¹ Ñ Ó × ÈÍ ´Üµ¸ ÈÍ ´Üµ ÈÍ ´Üµº Á×ØÓ × Ò ¬ ÕÙ ÈÍ ÔÓ × Ö ÔÖÓÜ Ñ Ó ÔÓÖ ÜÓ ¸ ÔÓÖØ ÒØÓ¸ ÈÍ ÒÙÑ Ö Ú Ðº ÒØ Ó¸ ÔÓ×× Ú Ð ÒØ ¬ Ö ÙÑ Ó Ü Ô ÐÓ Ñ ÒÓÖ Ñ Ò Ó ÕÙ Ð Ú ÙÑ ÒÓ Ó ÕÙ ÓÑÔÙØ Üº Ñ Ö ÑÓ× ×Ø ÒÓ Ó Ðº Ë ÑÓ× ÔÓÖ ÓÒ×ØÖÙ Ó ´Ô Ð Ó ¬ Ó Ë ÒÒÓÒ¹ ÒÓµ ÕÙ Ð ÐÓ Èͽ´Üµ · ¾¸ ÔÓ × Ó ¬ Ó Ó Ø × Ø × Þ × Ù Ð ÃÖ Øº ÈÓ ÑÓ× ÓÒ×ØÖÙ Ö ÒØ Ó ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Å ÕÙ ÓÑÔÙØ Ü Ù× Ò Ó ÖÚÓÖ º Ç ÔÖÓ Ö ¹ Ñ ÔÖ Ñ ÖÓ ÓÒ×ØÖÓ ÖÚÓÖ ÔÓ ×¸ Ô ÖØ Ö Ð¸ ÑÔÖ Ñ Üº Ç Ø Ñ Ò Ó Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ô Ö Å Ð · ¼¼ ¸ ÓÒ ¼¼ Ó Ø Ñ Ò Ó Ó ÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ ÓÒ×ØÖÓ ÖÚÓÖ º È ÐÓ Ì ÓÖ Ñ ÁÒÚ Ö Ò ½ à ´Üµ ÃÅ ´Üµ · ¼¼¼ Ð · ¼¼ · ¼¼¼ ÐÓ · ½ · ¼¼ · ¼¼¼ ÈÍ ´Üµ Þ Ò Ó ¼¼ · ¼¼¼ · ½ ¼ ×Ø ÓÑÔÐ Ø ÔÖÓÚ Ó Ì ÓÖ Ñ º ¾ ×Ø Ö ×ÙÐØ Ó ×ÙÖÔÖ Ò ÒØ ÔÓ ×¸ Ñ ×ÑÓ × Ò Ó ÕÙ Ü ×Ø Ñ Ò¬Ò ØÓ× ÔÖÓ Ö Ñ × ÕÙ ÓÑÔÙØ Ñ Ü¸ × Ò ¬ ÕÙ ÔÖÓ Ð ÈÍ ´Üµ ÓÒ ÒØÖ ¹× ÓÖØ Ñ ÒØ Ñ ¾ Ã ´Üµ º Ð Ñ ×ØÓ¸ Ó Ø Ú ÑÓ× ÙÑ ÕÙ Ú Ð Ò Ã ´Üµ ÐÓ Èͽ´Üµ × Ñ Ð ÒØ Ü ×Ø ÒØ Ò Ø ÓÖ Ò ÓÖÑ Ó Ð ×× ¸ À ´ µ ÐÓ Ô´ µ ´Ú Ì ÓÖ Ñ ¾ µº ½ ×× Ñ¸ ÔÓ ÑÓ× ÒØ Ò Ö ÓÑÔÐ Ü Ã ÓÑÓ Ó× Ø Ñ Ò Ó× Ô Ð ÚÖ × Ó Ó ÙÑ Ó Ó Ë ÒÒÓÒ¹ ÒÓ × Ó Ò ×ØÖ Ù Ó ÈÍ º Ì ÓÖ Ñ ¿¾ ´ÍÒ Ú Ö× Ð ÈÍ µ Ë Ô¼ Ô½ Ô¾ ÙÑ ÒÙÑ Ö Ó Ö ØÖ Ö × ×ØÖ Ù Ó × ÔÖÓ Ð ÒÙÑ Ö Ú ×º ÈÍ ´Üµ Ô ´Üµ¸ Ô Ö ½ ¾ ¿ ¸ ÓÒ Ò Ó ÔÒ Ü Ô Ò × Ôº ÈÖÓÚ Ë ÙÑ ×ØÖ Ù Ó ÕÙ ÐÕÙ Ö Ô ÒÙÑ Ö Ó ÕÙ ÔÓ × Ö ÔÖÓÜ Ñ ÔÓÖ ÜÓ ÔÓÖ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Å ´Ú ÔÖÓÚ Ó Ø ÓÖ Ñ ÒØ Ö ÓÖµº È ÐÓ Ì ÓÖ Ñ ÁÒÚ Ö Ò ÃÍ ´Üµ ÃÅ ´Üµ · ¼º ×× Ñ¸ ¾ Ã ´Üµ ¾  Ô ´Üµ¸ ÓÑÓ Ô ÐÓ Ì ÓÖ Ñ ¿½¸ ÈÍ ´Üµ ¾ Ã ´Üµ¸ ÒØ Ó ÈÍ ´Üµ ¼ Ô ´Üµ¸ ÓÒ ¾ ¼ º ¾ ÇÙ × ¸ ÈÍ ÓÑ Ò ØÓ × × ×ØÖ Ù Ó × ÔÖÓ Ð ÒÙÑ Ö Ú × ¿¾℄º Ê ×ØÖ Ò Ö × ×ØÖ Ù Ó × ÔÖÓ Ð Ô Ò × ×× ÑÑ × ÒÙÑ Ö Ú × Ô Ö¹ Ñ Ø ÕÙ Ü ×Ø ÙÑ Ð Ñ ÒØÓ ÙÒ Ú Ö× Ð Ò Ð ×× × ×ØÖ Ù Ó × ÔÖÓ Ð ÒÙ¹ Ñ Ö Ú ×º Ñ ÑÓ× Ñ ×ØÖ Ù Ó ÙÒ Ú Ö× Ð × Ö Ø º ×Ø ÓÖÑ ¸ Ó× Ì ÓÖ Ñ × ¿½ ¿¾ ÔÖÓÚ Ñ Ñ´Üµ ÈÍ ´Üµ ¾  Ã ´Üµ º Ú ÒØ Ñ ÒØ ¸ Ó × ¬Ó Ô Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Ö Ó Ò Ó Ò ÙØ ÚÓ¸ Ù× Ò Ó¹× ×Ø Ø ÓÖ ¸ Ò ÓÒØÖ Ö ÔÖÓÜ Ñ Ó × ÓÑÔÙØ Ú × ÈÍ º Ç ÒÙ Ð Ó ÔÐ Ó × ×Ø Ø ÔÓ Ò ÓÒØÖ ¹× ÒÓ× ÔÖ Ò Ô Ó× Ó Å Ä ´Ñ Ò ÑÙÑ × Ö ÔØ ÓÒ Ð Ò Ø µ ÅÅÄ ´Ñ Ò ÑÙÑ Ñ ×× Ð Ò Ø µ ½¾¸ ½ ¸ ¾¾℄º ¿
  • Ç ÈÖÓ Ð Ñ ÈÖÓ Ð È Ö Ç ÔÖÓ Ð Ñ ÔÖÓ Ð Ô Ö ´Ó ÒÙÑ ÖÓ Ñ Ó Ñ ×Ø Ó ªµ Ó ÔÖÓÔÓ×ØÓ ÔÓÖ Ø Ò ÓÑÓ ÙÑ ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ð ÓÒ Ó ÓÑ Ó Ø ÓÖ Ñ Ò ÓÑÔÐ ØÙ Ó Ð ÓÑ Ó ØÖ Ð Ó ÌÙÖ Ò ×Ó Ö Ó× ÒÙÑ ÖÓ× Ö × Ò ÓÑÔÙØ Ú × ½¸ ℄º ËÙÔÓÒ ÕÙ ØÓ Ó× Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ô Ö Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò Ó×× Ñ ÔÓ×ØÓ× Ñ ÙÑ ¹ Ü ÔÖ Ø º ÁÑ Ò ÑÓ× ÕÙ ÔÖÓ Ð ÕÙ ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ ´ × ÓÐ Ó Ð ØÓÖ Ñ ÒØ Ò ×Ø Ü ÔÖ Ø µ Ô Ö Ó×× ÔÓÖ ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ ª ℄º ÈÓ ÑÓ× ¬Ò Ö ª ÓÑÓ ª ¾  Ô Ô Ô Ö ÓÒ Ô × Ó ÔÖÓ Ö Ñ × ÙØÓ Ð Ñ Ø Ó׺ Ç × ÖÚ ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÐØ ÖÒ Ø Ú ¬Ò Ö ª ×Ö ª ÈÍ ´Üµ Ü ÈÐ × Ù Ð ÃÖ Ø × ÑÓ× ÕÙ ¼ ª ½¸ ×× Ñ ª × ÓÒ×Ø ØÙ Ò ÔÖÓ ¹ Ð ÕÙ ÙÑ ÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ô Ö º Ú ÒØ Ñ ÒØ ÕÙ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ð ª Ô Ò Ö Ñ ÕÙ Ò ÙÒ Ú Ö× Ð × ÓÐ Ô Ö × Ö Ñ ÕÙ Ò Ö Ö Ò º Ë Ô½ Ô¾ Ô¿ ÙÑ ÒÙÑ Ö Ó Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ô Ö Ñ ÕÙ Ò ÌÙÖ Ò º ÈÓ ÑÓ× ¬Ò Ö ÙÑ ÒÙÑ ÖÓ Ö Ð ÓÑÓ × Ò Ó ¼ ½ ¾ ¿ ¸ ÓÒ ¸ Ô Ö ½¾¿ ¸ ½ × Ô Ô Ö ¼ ×Ó ÓÒØÖ Ö Óº Ð Ö Ñ ÒØ ¼ ½º ÈÓ ÑÓ× ÑÓ×ØÖ Ö ÕÙ Ô ÖØ Ö ÔÓ ÑÓ× Ó Ø Ö ª Ú ¹Ú Ö× º È Ö Ó Ø Ö ª Ô ÖØ Ö ¸ × ÑÔÐ ×Ñ ÒØ Ö ÓÒ×ØÖÙ ÑÓ× ÒÙÑ Ö Ó Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ô½ Ô¾ Ô¿ È Ð ÙÐ ÑÓ× Ó ×ÓÑ ØÓÖ Ó ½ ¾  Ô Ô Ö ØÓ Ó× Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × ÕÙ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ñ ØÓ× Ø Ð ÕÙ ½º È Ö Ó Ø Ö ÙÑ ÔÖÓÜ Ñ Ó Ô ÖØ Ö ª½ Ò Ú ÑÓ× Ü ÙØ Ö ØÓ Ó× Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × ÓÑ Ø Ñ Ò Ó Ñ ÒÓÖ ÓÙ Ù Ð Ò ÙÑ ÓÖÑ ÓÒ ÓÖÖ ÒØ ¸ Ñ ÕÙ Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ú Ó Ô Ö Ò Ó¸ Ð ÙÐ Ö ÔÖÓÜ Ñ Ó × ª½ Ò Ø ÕÙ Ó× Ø× Ö Ñ Ò × ÒØ × È ÓÒØÖ Ù Ñ ÒÓ ×ÓÑ ØÓÖ Ó Ô ¾  Ô ÓÖÑ Ü Ö Ó Ú ÐÓÖ ª½ Ò · ¾ Ò ´ ÕÙ ª½ Ò ª ª½ Ò · ¾  Òµº Æ ×Ø ÑÓÑ ÒØÓ Ó ÔÖÓ ××Ó Ó× Ø× Ö Ñ Ò × ÒØ × Ú Ñ × Ö Ù×Ø Ó× Ô Ö ¼º ×Ø ÔÖÓ ××Ó ÓÑÔÙØ Ú Ð ÔÓ × Ö Ö Ô Ø Ó Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ Ö Ò ¼º ÍÑ ÓÒ× ÕÙ Ò ÔÓ×× Ð Ø ÖÑ Ò Ö Ô ÖØ Ö ª ÕÙ Ó ÒÙÑ ÖÓ ª Ö ×ÓÐÚ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ô Ö º ÇÙ × ¸ ÔÓ×× Ò Ø× ª ÔÓ×× Ú Ð Ø ÖÑ Ò Ö ÕÙ × ÔÖÓ Ö Ñ ×¸ ÓÑ Ø Ñ Ò Ó Ø Ò¸ Ô Ö Ñº ÌÖ × ÔÖÓÔÖ × ÑÔÓÖØ ÒØ × ª × Ó ª Ò Ó ÓÑÔÙØ Ú Ð ª Ò ÓÑÔÖ ×× Ú Ð ª ÙÑ Ô Ö ¬ÐÓ×Ó Ð Ô Ö Ñ Ø Ñ Ø º ÔÖ Ñ Ö ÔÖÓÔÖ Ð × Ö ÔÖÓÚ ÔÓ × ÙÑ ÓÒ× ÕÙ Ò ÖØ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ô Ö Ò Ó¹ ÓÑÔÙØ Ð ÈÍ º × ÙÒ ÔÖÓÔÖ × Ò ¬ ÕÙ Ã ´ª½ Ò µ Ò   ¸ Ô Ö ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¼º Ì ÓÖ Ñ ¿¿ à ´ª½ Ò µ Ò   ¸ Ô Ö ÙÑ ÓÒ×Ø ÒØ ¼º ÈÖÓÚ Ë ÓÒ ÑÓ× Ò Ø× ª ÔÓ ÑÓ× Ø ÖÑ Ò Ö × ØÓ Ó× Ó× ÔÖÓ Ö Ñ × Ø Ñ Ò Ó Ñ ÒÓÖ ÓÙ Ù Ð Ò Ô Ö Ñ ÙÒØÓ ÓÑ × ×Ù × × × Ü º ÆÓ× Ò ÓÒØÖ ÑÓ× ÔÖ Ñ Ö ×ØÖ Ò Ü¼ ÕÙ Ò Ó ×Ø Ò ×Ø Ð ×Ø º ×ØÖ Ò Ü¼ ÒØ Ó Ñ ÒÓÖ ×ØÖ Ò ÓÑ Ã ´Ü¼ µ Òº Ç Ø Ñ Ò Ó Ó ÔÖÓ Ö Ñ ÕÙ ÓÑÔÙØ Ü¼ à ´ª½ Ò µ · ¸ ÕÙ Ú × Ö Ø Ó ÙÖØÓ ÕÙ ÒØÓ Ü¼ º ×× Ñ¸ à ´ª½ Ò µ · à ´Ü¼ µ Ò¸ Ô Ö ØÓ Ó Òº ÒØ Ó¸ à ´ª½ Ò µ Ò   º ¾ ¿
  • Á×ØÓ × Ò ¬ ÕÙ ª ÓÖÑ Ñ × ÓÑÔ Ø ÜÔÖ ×× Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ô Ö º ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ ª Ñ × ÓÑÔ ØÓ ÕÙ ¸ ÕÙ ÔÓ ÑÓ× Ñ Ò Ö ÕÙ ÔÓ××Ù Ð ÙÑ Ö ÙÐ Ö º Ò ÐÑ ÒØ ¸ Ó ÕÙ ÕÙ Ö ÑÓ× Þ Ö ÓÑ ª × Ö ÙÑ Ô Ö ¬ÐÓ×Ó Ð Ô Ö Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ ÔÓ×× ª ÔÓ×× Ú Ð ÓÒ Ö ÒØ Ñ Ó × ÙÑ Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ô Ö ÓÙ Ò Óº ÓÑÓ ÔÓ ÑÓ× ××Ó Ö ÔÖÓ Ö Ñ ÓÑ ÔÖÓÚ ÙÑ Ø ÓÖ Ñ Ñ Ø Ñ Ø Ñ ÙÑ × ×Ø Ñ ÙØÓÑ Ø Ó Ù Ó¸ ÒØ Ó ÔÓ ÑÓ× ÒØ Ñ Ó × Ö ÕÙ × Ø ÓÖ Ñ × Ñ Ø Ñ Ø ÔÓ××Ù Ñ ÔÖÓÚ ÕÙ × Ò Óº Ç ÓÒ Ñ ÒØÓ ª Ô ÖÑ Ø Ö Ö ×ÓÐÙ Ó ØÓ Ó× Ó× ÔÖÓ Ð Ñ × Ò Ò Ó Ö ×ÓÐÚ Ó× Ò Ñ Ø Ñ Ø ¸ Ø Ð ÓÑÓ ÕÙ ×Ø Ó È ÆÈ ½℄º Ê Ö Ò × ½℄ ÒÒ Øظ º Ö Ò Ö¸ ź Ì Ê Ò ÓÑ ÆÙÑ Ö ÇÑ × Ö ØÓ ÀÓÐ Ø ÅÝ×¹ Ø Ö × Ó Ø ÍÒ Ú Ö× º Ë ÒØ ¬ Ñ Ö Ò¸ Úº ¾ ½¸ Ôº ¾¼¹¿ ¸ ½ º ¾℄ ÑÔ Ò ¸ º Å Ò Þ ×¸ Ⱥ Ö Ø Ö Þ Ò Ø ËÓ ØÛ Ö Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÈÖÓ ×× Æ Û ÔÔÖÓ × ÓÒ ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ÓÑÔÐ Ü Øݺ ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö ËÝ×Ø Ñ× Ì ÓÖÝ ¹ ÍÊÇ Ë̳¾¼¼½¸ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÏÓÖ × ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ËÝ×Ø Ñ× Ì ÓÖݸ Ä × È ÐÑ × Ö Ò Ò Ö ¸ ËÔ Ò¸ º ½ ¹¾¿¸ ¾¼¼½¸ Ä ØÙÖ ÆÓØ × Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¸ ËÔÖ Ò Ö¸ Úº ¾½ ¸ Ôº ¾ ¾¹¾ ¸ ¾¼¼½º ¿℄ Ø Ò¸ º ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ¹Ì ÓÖ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü Øݺ Á ÌÖ Ò× Ø ÓÒ× ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖݸ Úº ¾¼¸ Ôº ½¼¹½ ¸ ½ º ℄ Ø Ò¸ º Ì ÓÖÝ Ó ÈÖÓ Ö Ñ Ë Þ ÓÖÑ ÐÐÝ Á ÒØ Ð ØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖݺ ÂÓÙÖÒ Ð Ó Ø Å¸ Úº ¾¾¸ Ôº ¿¾ ¹¿ ¼¸ ½ º ℄ Ø Ò¸ º Ì Ä Ñ Ø× Ó Å Ø Ñ Ø ×º Æ Û ÓÖ ËÔÖ Ò Ö¸ ½ º½ Ôº ℄ ÓÚ Ö¸ ̺ Ì ÓÑ ×¸ º Ð Ñ ÒØ× Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖݺ Æ Û ÓÖ Ï Ð Ý¸ ½ ½º Ôº ℄ Ú ×¸ ź ÆÓØ ÇÒ ÍÒ Ú Ö× Ð ÌÙÖ Ò Å Ò ×º ÁÒ Ë ÒÒÓÒ¸ º Å ÖØ Ý¸ º ÙØÓÑ Ø ËØ٠׸ Ôº ½¾ ¹½ ¿¸ ÈÖ Ò ØÓÒ ÍÒ Ú Ö× ØÝ ÈÖ ×׸ ½ º ℄ Ú Ö Ó¸ ̺ Å Ò Þ ×¸ Ⱥ Ì ÓÖ ÓÑÔÙØ Ó Å ÕÙ Ò × ÍÒ Ú Ö× × ÓÑÔÙØ ¹ Ð º × ÙÒ Ó¸ ÈÓÖØÓ Ð Ö Ë Ö ¹ÄÙÞÞ ØØÓ¸ ¾¼¼¼º ¾¾ Ôº ℄ ÖÒ Ò Þ¸ Ⱥ Å ÁÒØ Ö Óº Ê Ó Â Ò ÖÓ ÁÑÔ ¸ ½ º ¾¼¾ Ôº ½¼℄ Ù Ö Ó¸ º Ò Ð × Áº Ê Ó Â Ò ÖÓ ÄÌ ¸ ½ º ½ ¾ Ôº ½½℄ ׸ Ⱥ Ä ØÙÖ ÆÓØ × ÓÒ × Ö ÔØ ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò Ê Ò ÓÑÒ ×׺ Ì Ò Ð Ê ÔÓÖظ Ó×ØÓÒ ÍÒ Ú Ö× Øݸ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ôغ¸ Ó×ØÓÒ¸ ½ º ×ÔÓÒ Ú Ð Ñ ØØÔ »»ÛÛÛº ׺ Ùº Ù» ÙÐØÝ» ×»Ô Ô Ö×» عÒÓØ ×ºÔ׺ º ½¾℄ ÑÑ ÖÑ Ò¸ º ÎÓÚ Îº ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ÓÑÔÐ Ü ØÝ ËÓÙÖ ×¸ Ì ÓÖÝ Ò ÔÔÐ ¹ Ø ÓÒ׺ Ì ÓÑÔÙØ Ö ÂÓÙÖÒ Ð¸ Úº ¾¸ Òº ¸ Ôº ¾ ¾¹¾ ¸ ½ º ½¿℄ ÀÓÔ ÖÓ Ø¸ º ÍÐÐÑ Ò¸ º ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖݸ Ä Ò Ù × Ò ÓÑÔÙ¹ Ø Ø ÓÒº Ê Ò ×ÓÒ¹Ï ×Рݸ ½ º ¾ Ôº ¿
  • ½ ℄ Â Ñ ×¸ º ÈÖÓ Ð × ÍÑ ÙÖ×Ó Ñ Æ Ú Ð ÁÒØ ÖÑ Ö Óº Ê Ó Â Ò ÖÓ ÁÑÔ ¸ ½ º ¾ Ôº ½ ℄ Ã Ò Ò¸ º Å Ø Ñ Ø Ð ÓÙÒ Ø ÓÒ× Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖݺ Æ Û ÓÖ ÓÚ Ö¸ ½ º ½¾ Ôº ½ ℄ Ã Ö ÖÖ¸ Ϻ Ä ¸ ź Î Ø ÒÝ ¸ Ⱥ Ì Å Ö ÙÐÓÙ× ÍÒ Ú Ö× Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒº Å Ø ¹ Ñ Ø Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ö¸ Úº ½ ¸ Òº ¸ Ôº ¹½ ¸ ½ º ½ ℄ ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¸ º Ì Ö ÔÔÖÓ × ØÓ Ø ÉÙ ÒØ Ø Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒº ÈÖÓ Ð Ñ× Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÌÖ Ò×Ñ ×× ÓÒ¸ Úº ½¸ Ôº ¹ ¸ ½ º ½ ℄ ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ¸ º ÄÓ Ð × × ÓÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖÝ Ò ÈÖÓ Ð ØÝ Ì ÓÖݺ Á ÌÖ Ò× Ø ÓÒ× ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖݸ Úº ½ ¸ Òº ¸ Ôº ¾¹ ¸ ½ º ½ ℄ Ä ¸ ź Î Ø ÒÝ ¸ Ⱥ Ì ÓÖ × Ó Ä ÖÒ Ò º ÁÒ ÁÒØ ÖÒº ÓÒ º Ó ÓÙÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë ÒØ ×Ø׸ ÈÖÓ Ò × Ò ¸ Ò ¸ ½ ¿º ¾¼℄ Ä ¸ ź Î Ø ÒÝ ¸ Ⱥ ÁÒ Ù Ø Ú Ê ×ÓÒ Ò º ÁÒ Ä Ò Ù ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ׸ ÈÖÓ Ò × ÁÅ Ë ÏÓÖ × ÓÔ ÓÒ ÀÙÑ Ò Ä Ò Ù ¸ Å Ö ¾¼¹¾¾¸ ½ ¾¸ ÁÅ Ë Ë Ö × Ò × Ö Ø Å Ø Ñ Ø × Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¸ Úº ½ ¸ Ñ Ö Ò Å Ø º ËÓ Øݸ Ôº ½¾ ¹½ ¸ ½ º ¾½℄ Ä ¸ ź Î Ø ÒÝ ¸ Ⱥ Æ Û ÔÔÖÓ ØÓ ÓÖÑ Ð Ä Ò Ù Ì ÓÖÝ Ý ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ÓÑÔÐ Ü Øݺ ËÁ Šº ÓÑÔÙغ¸ Úº ¾ ¸ Òº ¾¸ Ôº ¿ ¹ ½¼¸ ½ º ¾¾℄ Ä ¸ ź Î Ø ÒÝ ¸ Ⱥ Ò ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÓ ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò Ø× ÔÔÐ Ø ÓÒ׺ ¾Ò Ø ÓÒ¸ Æ Û ÓÖ ËÔÖ Ò Ö¸ ½ º Ôº ¾¿℄ Ä Ô× ÙØÞ¸ ˺ Ì ÓÖÝ Ò ÈÖÓ Ð Ñ× Ó ÈÖÓ Ð Øݺ Æ Û¹ ÓÖ Å Ö Û¹À Ðи ½ º ½ ¿ Ôº ¾ ℄ Å ÖØ Ò¹ÄÓ ¸ Ⱥ Ì ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ê Ò ÓÑ Ë ÕÙ Ò ×º ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÒØÖÓи Úº ¸ Ôº ¼¾¹ ½ ¸ ½ º ¾ ℄ Å Ò Þ ×¸ Ⱥ Ä Ò Ù Ò× ÓÖÑ × ÙØÓÑ ØÓ׺ ÈÓÖØÓ Ð Ö Ë Ö ¹ÄÙÞÞ ØØÓ¸ ½ º ½ Ôº ¾ ℄ Ë ÒÒÓÒ¸ º Ì Å Ø Ñ Ø Ð Ì ÓÖÝ Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº ÐÐ ËÝ×Ø Ñ Ì º º¸ Úº ¾ ¸ Ôº ¿ ¹ ¾¿¸ ¾¿¹ ¸ ½ º ¾ ℄ Ë ÒÒÓÒ¸ º ÍÒ Ú Ö× Ð ÌÙÖ Ò Å Ò Û Ø ÌÛÓ ÁÒØ ÖÒ Ð ËØ Ø ×º ÁÒ Ë ÒÒÓÒ¸ º Å ÖØ Ý¸ º ÙØÓÑ Ø ËØ٠׸ Ôº ½¾ ¹½ ¿¸ ÈÖ Ò ØÓÒ ÍÒ Ú Ö× ØÝ ÈÖ ×׸ ½ º ¾ ℄ ËÓÐÓÑÓÒÓ«¸ ʺ ÓÖÑ Ð Ì ÓÖÝ Ó ÁÒ Ù Ø Ú ÁÒ Ö Ò È ÖØ Áº ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÒØÖÓи Úº ¸ Ôº ½¹¾¾¸ ½ º ¾ ℄ ËÓÐÓÑÓÒÓ«¸ ʺ Ì × ÓÚ ÖÝ Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÈÖÓ Ð Øݺ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò ËÝ×Ø Ñ Ë Ò ×¸ Úº ¸ Òº ½¸ Ôº ¿¹ ¸ Ù º ½ º ¿¼℄ Í×Ô Ò× Ý¸ κ Ë Ñ ÒÓÚ¸ º Ë Ò¸ º Ò Ò ÁÒ Ú Ù Ð Ë ÕÙ Ò Ó ÖÓ× Ò ÇÒ × Ê Ò ÓÑ ÊÙ×× Ò Å Ø º ËÙÖÚ Ý׸ Úº ¸ Òº ½¸ Ôº ½¾½¹½ ¸ ½ ¼º ¿½℄ Î Ø ÒÝ ¸ Ⱥ Ê Ò ÓÑÒ ×׺ ÁÒ Å Ø Ñ Ø ¸ ÄÓ ¸ ÁÒ ÓÖÑ Ø ¸ ËØÓÖ Ð Ë ÓÐÓ¸ Úº ½¾º ×ÔÓÒ Ú Ð Ñ ØØÔ »»ÛÛÛº Û ºÒл Ô ÙÐÚ» Ò ÝºÔ׺ ¿
  • ¿¾℄ ÚÓÒ Ò¸ º Ä Ú Ò¸ ĺ Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ò Ø Ç Ø× Ò Ø Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó Ø ÓÒ ÔØ× Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ê Ò ÓÑÒ ×× Ý Å Ò× Ó Ø Ì ÓÖÝ Ó Ð ÓÖ Ø Ñ׺ ÊÙ×× Ò Å Ø º ËÙÖÚ Ý׸ Úº ¾ ¸ Òº ¸ Ôº ¿¹½¾ ¸ ½ ¼º ¼