μετὰ δὲ τοὺς ἄθλους

1,046 views

Published on

This presentation is about Heracles after completing his labours. The text and his translations are from Apollodorus, Bibliotheca, 2, 6.

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,046
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
383
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

μετὰ δὲ τοὺς ἄθλους

 1. 1. Μετὰ δὲ τοὺς ἄθλους Apolodoro, Biblioteca Mitolóxica , II, 6 Tralos traballos, Heracles ... After completing his labours, Herakles ...
 2. 2. [2,6,1] μετὰ δὲ τοὺς ἄθλους Ἡρακλῆς ἀφικόμενος εἰς Θήβας Μεγάραν μὲν ἔδωκεν Ἰολάῳ,
 3. 3. [2, 6,1] αὐτὸς δὲ γῆμαι θέλων ἐπυνθάνετο Εὔρυτον Οἰχαλίας δυνάστην ἆθλον προτεθεικέναι τὸν Ἰόλης τῆς θυγατρὸς γάμον τῷ νικήσαντι τοξικῇ αὐτόν τε καὶ τοὺς παῖδας αὐτῷ ὑπάρχοντας
 4. 4. Cumplidos los trabajos, Heracles se fue a Tebas y entregó M é gara a Yolao. Y queriendo casarse supo que É urito , soberano de Ecalia, había propuesto dar como premio a su hija Yole en matrimonio a l que resultase vencedor en el arte del arco sobre él mismo y sus hijos . After completing his labors, Heracles went to Thebes and gave Megara to Iolaus. He wanted to marry and he knew that Eu rytus, the king of Echalia, had promised Iole to whoever could beat him and his sons in an archery competition. Cump r idos os traballos, Heracles foi a Tebas e entregou M é gara a I olao. E el , en querendo casar, soubo de Éurito, rei de Ecalia, que prometera como premio a man da súa filla ao vencedor nun campionato de arco contra el mesmo mais os seus fillos.
 5. 5. ἀφικόμενος οὖν εἰς Οἰχαλίαν καὶ τῇ τοξικῇ κρείττων αὐτῶν γενόμενος οὐκ ἔτυχε τοῦ γάμου ,
 6. 6. [2,6,2] κατασχεθεὶς δὲ δεινῇ νόσῳ διὰ τὸν Ἰφίτου φόνον, εἰς Δελφοὺς παραγενόμενος ἀπαλλαγὴν ἐπυνθάνετο τῆς νόσου.
 7. 7. Heracles por tanto se presentó en Ecalia y a pesar de superar a aquellos en el arte del arco no consiguió el matrimonio. Pero presa de una terrible enfermedad por el asesinato de Ífito, acudió a Delfos y preguntó por la liberación de su enfermedad. So Heracles went to Echalia and although he was the winner in the competition, he didn´t get to marry. But the hero was gripped by a terrible disease due to the murder of Iphitus, so he went to Delphi and asked to be released from his disease. Logo de chegar a Ecalia e ser o mellor deles no campionato de arco, non conseguiu casar. Mais por mor dunha terrible enfermidade polo asasinato de Ífito, acud i u a Delfos e preguntou pola liberación da súa enfermidade.
 8. 8. [2,6,2] ... μὴ χρησμῳδούσης δὲ αὐτῷ τῆς Πυθίας τόν τε ναὸν συλᾶν ἤθελε, καὶ τὸν τρίποδα βαστάσας κατασκευάζειν μαντεῖον ἴδιον.
 9. 9. [2,6,2] μαχομένου δὲ αὐτῷ Ἀπόλλωνος, ὁ Ζεὺς ἵησι μέσον αὐτῶν κεραυνόν. καὶ τοῦτον διαλυθέντων τὸν τρόπον, λαμβάνει χρησμὸν Ἡρακλῆς,
 10. 10. Mas, como la Pitia no le respondió en oráculo, preparó un oráculo propio. Sin embargo, Apolo luchó con él y Zeus lanzó un rayo en medio de ellos y separa d os de este modo, Heracles recibió así su oráculo , As the Pythia refused to answer Heracles´ pleas, he made his own oracle. Then the vexed Apollo atacked Heracles, yet Zeus threw a lightning bolt in order to separate them. Finally, Heracles was told by Apollo Porén, como a Pitia non lle resp ostou nun oráculo, preparou el un oráculo d e seu. Logo , Apolo loitou contra e l e Zeus lanzou un raio para separalos e, daquela , recibiu así o seu oráculo ,
 11. 11. [2,6,2] ὃς ἔλεγεν ἀπαλλαγὴν αὐτῷ τῆς νόσου ἔσεσθαι πραθέντι καὶ τρία ἔτη λατρεύσαντι καὶ δόντι ποινὴν τοῦ φόνου τὴν τιμὴν Εὐρύτῳ.
 12. 12. [2,6,3] τοῦ δὲ χρησμοῦ δοθέντος Ἑρμῆς Ἡρακλέα πιπράσκει· καὶ αὐτὸν ὠνεῖται Ὀμφάλη
 13. 13. según el cual l a solución a su enfermedad sería ser vendido, servir como esclavo durante tres años y pagar una indemnización a Éurito como pena por el asesinato. Una vez dado el oráculo, Hermes vendió a Heracles y lo compró Ónfale. the way out of his illness, which was being sold as a slave for three years and paying a compensation to Eurytus as a punishment for murder. When the oracle had been given, Hermes put Herakles up for sale and Omphale bought him. segundo o que a solución para a súa enfermidade sería ser vendido, servir como escravo ao longo de tres a n os e pagar unha indemnización a Éurito como pena polo asasinato. Dado o oráculo, Hermes vendeu a Heracles e mercouno Ónfale [ a raíña dos lidios]
 14. 14. [2,6,4] μετὰ δὲ τὴν λατρείαν ἀπαλλαγεὶς τῆς νόσου ἐπὶ Ἴλιον ἔπλει πεντηκοντόροις ὀκτωκαίδεκα, ... αὐτὸς δὲ ... ὥρμα ἐπὶ τὴν πόλιν. .. ( ὡς ) εἷλε τὴν πόλιν,
 15. 15. Después de su esclavitud, se liberó de la enfermedad y navegó hacia Ilión con dieciocho naves de cincuenta remos. Al llegar, partió contra la ciudad y la tomó. By the time Heracles had fulfilled these penalties, he got rid of his condition and sailed to Troy with eighteen ships propelled by fifty oars each. Upon arrival, he assaulted the town and gained it. Trala s úa escravitude, liberouse da doenza e navegou cara a Ilión con dezaoito naves de cincuenta remos. Ó chegar, arremeteu contra ela e tomou a cidade.
 16. 16. [2,7,1]προσέπλει δὲ Ἡρακλῆς τῇ Κῷ· ... πορθήσας δὲ Κῶ ἧκε δι᾽ Ἀθηνᾶς εἰς Φλέγραν,
 17. 17. [2,7,1] καὶ μετὰ θεῶν κατεπολέμησε Γίγαντας.
 18. 18. Navegaba Heracles hacia Cos. Luego de saquear Cos, llegó con el apoyo de Atenea a Flegras y junto con los dioses combatió a los Gigantes. Heracles sailed to Kos, where he made some looting. Afterwards, with the support of Athena, he arrived at the Flegrean Fields and fought the Giants together with the gods. Navegaba Heracles cara Cos. Logo de saquea la , chegou c o apoio de Atenea a Flegras e xunto co as divindades combatiu aos Xigantes.
 19. 19. [2,7,2] μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ἐπ᾽ Αὐγείαν ἐστρατεύετο, ... καὶ κτείνας ... ἔθηκε δὲ καὶ τὸν Ὀλυμπιακὸν ἀγῶνα,
 20. 20. [2,7,2] ... Πέλοπός τε βωμὸν ἱδρύσατο, καὶ θεῶν δώδεκα βωμοὺς ἓξ ἐδείματο.
 21. 21. No mucho tiempo después, marchó en campaña contra Augias y, tras vencerle, instauró en Élide los Juegos Olímpicos, erigió el altar de Pélope y edificó los seis altares a los doce dioses. Not long after he left, he ravaged Elis and killed Augeias, an Elean king. To celebrate his victory, he created the Olympic games, erected an altar to Pelops, as well as other six altars to the twelve gods. Non moito tempo pasou, ata que marchou en campaña contra Augias e, tralo vencer, instaurou en Élide os Xogos Olímpicos, ergueu o altar de Pélope e edificou os seis altares aos doce deuses.
 22. 22. [2,7,5] παραγενόμενος δὲ Ἡρακλῆς εἰς Καλυδῶνα τὴν Οἰνέως θυγατέρα Δηιάνειραν ἐμνηστεύετο, ... καὶ τὴν μὲν Δηιάνειραν γαμεῖ .
 23. 23. [2,7,6] στρατεύει δὲ Ἡρακλῆς ... καὶ πόλιν ἑλὼν Ἔφυραν, Ἀστυόχῃ ... συνελθὼν ... πέμψας πρὸς Θέσπιον ἑπτὰ μὲν κατέχειν ἔλεγε παῖδας, τρεῖς δὲ εἰς Θήβας ἀποστέλλειν, τοὺς δὲ λοιποὺς τεσσαράκοντα πέμπειν εἰς Σαρδὼ τὴν νῆσον ἐπ᾽ ἀποικίαν.
 24. 24. Habiéndose presentado en Calidón, Heracles se casó con Deyanira, la hija de Eneo. Luego Heracles se marchó y tomada la ciudad de Efira, se unió con Astioque. Envió a Tespio siete de sus hijos , otros tres a Tebas y a los restantes cuarenta a la isla de Cerdeña para formar una colonia. The hero married Deianira, the daughter of Oeneus, in Calydon. Heracles then subjugated the city of Ephyra and joined Astyoche. He sent seven of his children -told the Heracleidae- to Thespiae, three to Thebes and the remaining forty to the island of Sardinia to fund a colony. En preséntandose no Calidón, Heracles casou con De i anira, a filla de Eneo. Despois Heracles marchou e tomada a cidade de Efira, uniuse a Astioque. Enviou a Tespio sete dos seus fillos, outros tres a Tebas e aos restantes corenta á illa de Cerdeña para formaren una colonia.
 25. 25. 2,7,6 ... ἀπέκτεινεν ... παῖδα Εὔνομον ... ἀκουσίως γεγενημένου τοῦ συμβεβηκότος, ... Ἡρακλῆς δὲ τὴν φυγὴν ὑπομένειν ἤθελε, καὶ διέγνω πρὸς Κήυκα ... ἀπιέναι ... ἄγων δὲ Δηιάνειραν ...
 26. 26. 2,7,6 ... αὐτὸς μὲν οὖν Ἡρακλῆς τὸν ποταμὸν διέβη, Δηιάνειραν δὲ μισθὸν αἰτηθεὶς ἐπέτρεψε Νέσσῳ διακομίζειν.
 27. 27. Tras dar muerte accidental a Éunomo, decidió exiliarse a Ceix, llevándose consigo a Deyanira. Heracles cruzó el río pero, convenido el importe, se la encomendó a Neso, el centauro, para que la transportara. After accidentally killing Ennomus, went into exile to his stepfather Ceyx, taking Deianira with him. Heracles crossed the river but, after agreeing on the price, asked Nessus, the centaur, to transport her. Tras dar morte accidental a Éunomo, decidiu exiliarse a Ceix, lev ando canda el a De i anira . Para cruzar o río Heracles co pago dun tanto , foille encargo a Neso, o centauro, para que a transportase a ela .
 28. 28. ὁ δὲ ... αὐτὴν ἐπεχείρει βιάζεσθαι. τῆς δὲ ἀνακραγούσης αἰσθόμενος Ἡρακλῆς ἐξελθόντα Νέσσον ἐτόξευσεν εἰς τὴν καρδίαν.
 29. 29. ὁ δὲ μέλλων τελευτᾶν προσκαλεσάμενος Δηιάνειραν εἶπεν, εἰ θέλοι φίλτρον πρὸς Ἡρακλέα ἔχειν,
 30. 30.   Éste intentó violarla, y cuando Heracles la oyó gritar le disparó a Neso una flecha al corazón. Estando ya a punto de morir, llamó a Deyanira y le dijo que si alguna vez quería tener un hechizo para Heracles , Nessus tried to rape her, and when Heracles heard her scream, he shot an arrow through Nessus´ heart. A dying Nessus called Deianira to him and he told her that if she ever wanted a love-potion to use on Herakles , E ste tentou violala , e cando Heracles a oiu berrar, disparoulle a Neso unha frecha ao corazón. Cando estaba a piques de morrer , chamou por Deianira e d í xolle que se quería posuír un feitizo para Heracles ,
 31. 31. τόν τε γόνον ὃν ἀφῆκε κατὰ τῆς γῆς καὶ τὸ ῥυὲν ἐκ τοῦ τραύματος τῆς ἀκίδος αἷμα συμμῖξαι, ἡ δὲ ποιήσασα τοῦτο ἐφύλαττε παρ᾽ ἑαυτῇ.
 32. 32. mezcla se el semen que é l había derramado por tierra con la sangre que le brotaba de la herida causada por la flecha . Ella, así lo hizo y lo guardó consigo . she would have to mix the semen which was spilt on the ground with the blood that gushed from the wound made by the arrowhead. So she did it and kept the potion with her. xunta se o seme que el derramara na terra e o s angue que lle estaba a agromar da ferida causada pola frecha . Ela, talmente o fixo e gardouno con ela.
 33. 33. [2,7,7] ἀφικόμενος δὲ εἰς Τραχῖνα στρατιὰν ἐπ᾽ Οἰχαλίαν συνήθροισεν, Εὔρυτον τιμωρήσασθαι ... καὶ λαφυραγωγήσας τὴν πόλιν, ἦγεν Ἰόλην αἰχμάλωτον.
 34. 34. καὶ ... Διὸς Κηναίου βωμὸν ἱδρύσατο... <Λίχαν> τὸν κήρυκα ἔπεμψε λαμπρὰν ἐσθῆτα οἴσοντα.
 35. 35. Habiendo llegado a Traquís, reclutó un ejército contra Ecalia, para vengarse de Éurito. Saqueada la ciudad, se llevó a Yole cautiva . Erigió un altar a Zeus Ceneo, y envió a Licas el heraldo para traer excelentes vestidos. When he arrived at Trachis, he gathered an army to attack Oechalia, his way of avenging himself on Eurytus. When he reached Trachis, H eracles captured Iole. He set up an altar to Zeus Cenaeus. He sent to herald Lycas to bring back a magnificent dress for him. Ao chegar a Traquis, recrutou un exécito con mentes de se vingar de Éurito. Cando saqueou a cidade, levou présa a Iole. Erixiu un altar a Zeus Ceneo, e mandou ao arauto Licas buscar unha roupa lucida.
 36. 36. [2,7,7] παρὰ δὲ τούτου τὰ περὶ τὴν Ἰόλην Δηιάνειρα πυθομένη, καὶ δείσασα μὴ ἐκείνην μᾶλλον ἀγαπήσῃ, νομίσασα ταῖς ἀληθείαις φίλτρον εἶναι τὸ ῥυὲν αἷμα Νέσσου, τούτῳ τὸν χιτῶνα ἔχρισεν.
 37. 37. Entonces Deyanira se enteró por éste del asunto de Yole y por miedo a que amara más a aquélla, creyendo que la sangre derramada de Neso era en verdad un filtro de amor, empapó la túnica de ella. When Deianira learned of it, she feared that Heracles would love her more than herself. Believing that the blood from Nessus was the love´ potion, she dipped Heracles´ tunic in the mixture. Cando soubo por el o de Iole, De i anira temeu que a quixese máis que a ela. E, crendo que o sangue de Neso era de certo unh a apócema de amor, empapou a túnica con ella.
 38. 38. [2,7,7] ἐνδὺς δὲ Ἡρακλῆς ἔθυεν ... ὁ τῆς ὕδρας ἰὸς τὸν χρῶτα ἔσηπε, ... τὸν δὲ χιτῶνα ἀπέσπα ... συναπεσπῶντο δὲ καὶ αἱ σάρκες αὐτοῦ. .. Δηιάνειρα δὲ αἰσθομένη τὸ γεγονὸς ἑαυτὴν ἀνήρτησεν.
 39. 39. Heracles se la puso y comenzó el sacrificio. El veneno comenzó a corroerle la piel, se arrancó la túnica y al mismo tiempo se arrancaba la carne. Cuando Deyanira supo lo sucedido, se colgó ella misma. Heracles put on the tunic and began to perform the sacrifice. The poison began to eat into his skin. He teared off the tunic and he pulled his flesh off with it. Deianira hanged herself when knew what had happened, Heracles vestiu a túnica e principiou o sacrificio. O veleno comezou a corroer a pel, arrincou a túnica e coa mesma arrincaba a carne. Cando soubo o acontecido, Deianira aforcouse.
 40. 40. Ἡρακλῆς δὲ ... παραγενόμενος εἰς Οἴτην ὄρος (ἔστι δὲ τοῦτο Τραχινίων), ἐκεῖ πυρὰν ποιήσας ἐκέλευσεν ἐπιβὰς ὑφάπτειν.
 41. 41. [2,7,7] καιομένης δὲ τῆς πυρᾶς λέγεται νέφος ὑποστὰν μετὰ βροντῆς αὐτὸν εἰς οὐρανὸν ἀναπέμψαι.
 42. 42. Heracles se fue al monte Eta, que pertenece a los traquinios y allí luego de hacer una pira, subió y ordenó que la encendiesen. Mientras se consumía la pira cuentan que una nube se puso debajo y tronando lo llevó al cielo. Heracles went to Mount Oeta, in Trachis, and there constructed a pyre, climbed upon it and ordered it to be ignitied. While the pyre was consuming, it is said that a cloud passed under Hercules and with a peal of thunder wafted him up to heaven. Heracles marchou ao monte Eta, entre os traquinios, e alí despois de argallar unha pira, subiu nela e deu a orde de que a acenderen. Mentres se consomía a pira, dise que unha nube púxose por debaixo e canda un trono levouno cara ao ceo.
 43. 43. [2,7,7] ἐκεῖθεν δὲ τυχὼν ἀθανασίας καὶ διαλλαγεὶς Ἥρᾳ τὴν ἐκείνης θυγατέρα Ἥβην ἔγημεν,
 44. 44. [2,8,1] μεταστάντος δὲ Ἡρακλέους εἰς θεοὺς οἱ παῖδες αὐτοῦ φυγόντες Εὐρυσθέα ... Τραχῖνα καταλιπόντες διὰ τῆς Ἑλλάδος ἔφυγον.
 45. 45. Desde entonces alca nzó la inmortalidad y s e reconcilió con Hera casándose con su hija Hebe. Traspasado Heracles a los dioses, sus hijos escaparon de Euristeo. Y abandonando Traquis huyeron a través de la Hélade. Thenceforce he attained immortality. He was reconcilied to Hera and he married her daughter Hebe. After Heracles was translated to the gods, his sons escaped from Eurystheus. When they left Trachis, they escaped through Greece. Daquela acadou a inmortalidade e reconcili ado con Hera veu casar coa súa filla Hebe. Introducido Heracles entre as divindades, os seus fillos arredaron de Euristeo. Cando deixaron Traquis, fuxiron ao través da Hélade.
 46. 46. [2,8,2] ἀπολομένου δὲ Εὐρυσθέως ἐπὶ Πελοπόννησον ἦλθον οἱ Ἡρακλεῖδαι, καὶ πάσας εἷλον τὰς πόλεις. ἐνιαυτοῦ δὲ αὐτοῖς ἐν τῇ καθόδῳ διαγενομένου φθορὰ πᾶσαν Πελοπόννησον κατέσχε, καὶ ταύτην γενέσθαι χρησμὸς διὰ τοὺς Ἡρακλείδας ἐδήλου·
 47. 47. Mas, aniquilado Euristeo, los Heráclidas regresaron al Peloponeso y tomaron todas las ciudades. Pero al año de haber regresado, la ruina se apoderó del Peloponeso; y un oráculo reveló que se había producido a causa de los Heráclidas, Eurystheus was killed and then the Heracleidae returned to Peloponnese and captured all the cities. But a year after their return, a plague gripped whole of Peloponnese. Then an oracle revealed that this happened on account of the Heracleidae , Coa morte de Euristeo, os Heráclidas volveron ao Peloponeso e cativaron todas as cidades. Emporiso ao ano da súa volta, a ruína apropiouse do Peloponeso; e un oráculo revelou que era por causa dos Heráclidas,
 48. 48. πρὸ γὰρ τοῦ δέοντος αὐτοὺς κατελθεῖν. ὅθεν ἀπολιπόντες Πελοπόννησον ἀνεχώρησαν εἰς Μαραθῶνα κἀκεῖ κατῴκουν. .. Ὕλλος δὲ τὴν μὲν Ἰόλην κατὰ τὰς τοῦ πατρὸς ἐντολὰς ἔγημε, τὴν δὲ κάθοδον ἐζήτει τοῖς Ἡρακλείδαις κατεργάσασθαι.
 49. 49. pues habían regresado antes de tiempo. Por esto abandonaron el Peloponeso y se retiraron a Maratón y allí se establecieron. Por su parte Hilo se casó con Yole según las recomendaciones de su padre y procuró el regreso de los Heráclidas. because they had returned before the proper time. Then they left the Peloponnese, went to Marathon and settled there. But Hyllus married Iole obeing his father's command, and sought to effect the return of the Heracleidae . pois volveran antes de seu. Por iso afastáronse do Peloponeso e retiráronse a Maratón e alí estabelecéronse. Pola súa banda Hilo casou con Iole dacordo co mandado de seu pai e fixo pola volta dos Heráclidas.
 50. 50. LIGAZÓNS das IMAXES UTILIZADAS 1, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 36, 43,48, 50: Recursos de Wikipedia 8 : http://mashpedia.es/Pitia 9: http:// www . flickr . com / photos /ovando/3712713492/ 11: http:// www .digital- images . net / Gallery / Art / GettyMus / GettySculp / gettysculp . html 16: http:// mrroyer . com / Photos / thumbnails . php ? album =10 17 : http://lindberglce.com/2009/1001_Getty/Getty2.htm http:// www . nationalgallery . org . uk / paintings / louis -de- boullogne - nessus - and - dejanira http:// www . flickr . com / photos / telemax /3668009586/ 31: http://www.kalipedia.com/arte/tema/edad-moderna/fotos-lucas-jordan-i.html?x1=20070718klparthis_373.Ies&x=20070718klparthis_95.Kes 34, 38, 40, 41 : http://web. usal .es/~ hvl /Mitos/ heracles . htm 44: http://pueblosespana.es/myalbum-photo.lid-7996.htm 46: http://www.museoarqueologicocartagena.es/files/110-80-PIE_FOTO1/INSCRIPCI%C3%93N%20FUNERARIA%20L.HERACLIDA.JPG 48: http://abitabout.com/Aristodemus

×